Albanian PM offends the Jews by comparing their suffering to terrorists (Mojahedin Khalq, MEK, Maryam Rajavi cult)

Albanian PM offends the Jews by comparing their suffering to terrorists (Mojahedin Khalq, MEK, Maryam Rajavi cult)

mojahedin-khalq-albania-pm-ramaAnne Khodabandeh (Singleton), Balkan Post, May 18 2018:… On May 13th Prime Minister Rama surprised once more by comparing the suffering of Jewish people during the Second World war to a terrorist organization known as the MEK. A comparison that isn’t only stupid, it’s also deeply offensive against the Jews who suffered under the Nazis. For those who are not familiar with the Mojahedin Khalq (MEK) …

Albanian citizens fearful of radicalised Mojahedin Khalq neighbours deserve more informationAlbanian citizens fearful of radicalised Mojahedin Khalq neighbours deserve more information

مجاهدین خلق در آلبانی به جان هم افتاده اندMassoud Khodabandeh, Huffington Post: Can Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe? 

Link to the source

Albanian PM offends the Jews by comparing their suffering to terrorists

Albania, situated in the middle of the Balkans, harbours one of the most eccentric political leaders in Europe. But Edi Rama, Prime Minister of the country, doesn’t claim the spotlight only for his lavish dress sense. On May 13th Prime Minister Rama surprised once more by comparing the suffering of Jewish people during the Second World war to a terrorist organization known as the MEK. A comparison that isn’t only stupid, it’s also deeply offensive against the Jews who suffered under the Nazis.

For those who are not familiar with the Mojahedin Khalq (MEK), allow me to give you a short history. The MEK is a terrorist organization, responsible for thousands of civilian murders in Iran and Iraq over three decades. Until 2012 MEK was listed as a terrorist organization by the United States, the year Hillary Clinton decided to delist them and strike a deal with Albania to take them in.

Nowadays the MEK is demanding that the US and Israel rain bombs down on the homes of their own families in Iran. They were brought to Albania because Iraq refused to tolerate the presence of American backed former Saddamists in their country. They were supposed to be de-radicalized and rehabilitated back into society once they arrived. To be completely clear, this never happened.

Instead, the Americans have insisted on re-grouping the MEK and using them as ‘regime change’ marketeers; placing Albania on the front line in the Neocon’s and Likud’s war against Iran.

Albania, which has already more than enough trouble fighting the well-known organized crime sector, is now wasting costly resources and police officers to keep this vile and dangerous group under control.

This anecdotal view comes with its own headlines. Criminals involved in drug smugglingand arms and human trafficking are still highly organized and very active. The mysterious disappearance of 60 asylum seekers has been treated by the police and SHISH as a matter of state secrecy. Albanian officials I spoke with said, off the record, there was no doubt they had been trafficked to Europe but that the government does not want Europe to be aware of this ongoing business. The fact that some of those who disappeared belonged to the Iranian Mojahedin Khalq (MEK) terrorist group only adds to what the report called a “scary event”.

In this context, Rama has a lot to answer for but has evaded the difficult questions. One of those difficult issues is the disturbing activities of the MEK in the country. Since the first arrivals in 2013 to the last group who arrived at the end of 2016, this group has caused controversy. Only recently, local residents in Manzë had enough of it and protested against their presence. Pointing not only to the MEK’s unwelcome use of their families’ cemetery to bury their dead, but also to the economical inequality between ordinary Albanian citizens and MEK members. Those members do not have pay or pensions and therefore pay no taxes but are afforded the luxury of 24-hour water and electricity supplies that locals cannot access.

When asked by Italian Radio Radicale about the MEK presence in Albania (3.30m – 5.15m), Rama’s oafish, self-satisfied reply is a shocking example of lazy, casual Anti-Semitism. He likens sheltering the MEK now to sheltering Jewish people fleeing the Nazis during WWII.

This comparison is deeply, deeply offensive to Jewish people. The history and current situation of the MEK is about as diametrically opposed to the experience of Jewish people in Nazi Europe as it is possible to imagine.

PM Rama is not only wrong – the MEK’s unchecked presence in Albania is also an affront to the citizens of that country – he reveals how un-statesmanlike he is. How incapable of showing leadership and how easily he has been ‘persuaded’ to stupidly and ignorantly follow American and Israeli foreign policy to the detriment of his own country’s national interests. If unchecked, the MEK in Albania could turn into an even bigger problem for the country, as the recent protest shows. 

ANNE KHODABANDEH

Anne Khodabandeh, is an expert in anti-terrorist activities and a long-standing activist in the field of deradicalization of extremists. She has written several articles and books on this subject, along with her husband, who is of Iranian origin.

— 

In Albanian
http://gazetaimpakt.com/kryeministri-shqiptar-fyen-hebrejte-duke-krahasuar-vuajtjet-e-tyre-me-terroristet/

Kryeministri shqiptar fyen hebrejtë duke krahasuar vuajtjet e tyre me terroristët

 gazeta impakt -May 19, 2018

nga Anne Khodabandeh.

Shqipëria, vendi i vendosur në mes të Ballkanit, ka një nga udhëheqësit politikë më të çuditshëm të Evropës. Edi Rama, kryeministri i vendit, nuk njihet vetëm për veshjen e tij të tepruar. Më 13 maj, kryeministri Rama befasoi përsëri duke krahasuar vuajtjet e popullit hebre gjatë Luftës së Dytë Botërore me një organizatë terroriste të njohur si MEK. Një krahasim, që nuk është vetëm një budallallek, por që është gjithashtu edhe shumë fyes ndaj hebrenjve që vuajtën nën nazizmin.

Për ata që nuk e njohin organizatën Muxhahedin Khalq (MEK), më lejoni t’ju jap një historik të shkurtër. MEK është një organizatë terroriste, përgjegjëse për mijëra vrasje civilësh në Iran dhe Irak gjatë tre dekadave te fundit. Deri në vitin 2012, MEK u rendit si organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, vit kur Hillary Clinton vendosi që ta nxirrte nga lista e amerikane e terrorit dhe të bëjë një marrëveshje me Shqipërinë për t’i marrë ata.

Në ditët e sotme, MEK i kërkon SHBA-së dhe Izraelit të bombardojnë me bomba shtëpitë e familjeve të tyre në Iran. Ata u sollën në Shqipëri, sepse Iraku nuk pranoi të toleronte në vendin e tyre praninë e ish-Sadamistëve të mbështetur nga amerikanët. Ata duhej të ishin de-radikalizuar dhe rehabilituar përsëri në shoqëri sapo të mbërrinin. Për të qenë krejtësisht të qartë, kjo nuk ndodhi kurrë.

Në vend të kësaj, amerikanët kanë insistuar në ri-grupimin e MEK-ut, duke i përdorur ata si matrapazët e “ndryshimit të regjimit”; duke e vendosur Shqipërinë në vijën e frontit të luftës se Neokonit dhe Likudit kundër Iranit.

Shqipëria, e cila tashmë ka probleme me shumice në luftimin e sektorit të njohur të krimit të organizuar, po humbet sot burime të kushtueshme dhe oficerë të policisë për ta mbajtur nën kontroll këtë grup të ligë dhe të rrezikshëm.

Kjo pikëpamje anekdotike vjen nga vetë titujt kryesorë të lajmeve. Kriminelët e përfshirë në kontrabandën e drogës, armëve dhe trafikimin e qënieve njerëzore, janë akoma shumë të organizuar dhe shumë aktivë. Zhdukja misterioze e 60 azilkërkuesve është trajtuar nga policia dhe SHISH si një çështje e sekretit shtetëror. Zyrtarët shqiptarë me të cilët bisedova me thanë jozyrtarisht, se nuk kishte dyshim se ata ishin trafikuar në Evropë, por qeveria nuk dëshiron që Evropa të jetë në dijeni për këtë aferë biznesi. Fakti që disa nga ata që u zhdukën i përkisnin grupit terrorist iranian Muxhahedin Khalq (MEK), vetëm se e përforcon atë që raporti e quajti një “ngjarje e frikshme”.

Në këtë kontekst, Rama ka shumë për të thënë, por ai i ka shmangur pyetjet e vështira. Një nga këto çështje të vështira është aktiviteti shqetësues i MEK-ut në vend. Që nga ardhjet e para në vitin 2013 dhe deri në grupin e fundit që erdhi në fund të vitit 2016, ky grup ka shkaktuar mjaft debate. Pikërisht kohët e fundit, banorët vendas në Manzë patën probleme dhe protestuan kundër pranisë së tyre. Ata jo vetëm treguan se MEK ishte i padëshiruar të përdorte varrezat e familjeve të tyre për të varrosur të vdekurit e vet por treguan edhe pabarazinë ekonomike që ekzistonte midis qytetarëve të zakonshëm shqiptarë dhe anëtarëve të MEK-ut. Anëtarët e MEK-ut nuk kanë paga ose pensione dhe prandaj nuk paguajnë taksa, por ata kanë luksin e furnizimit me ujë dhe energji 24 orë që vendasit nuk e gëzojnë.

Kur u pyet nga radioja italiane Radio Radicale rreth pranisë së MEK-ut në Shqipëri (3.30m – 5.15m), përgjigja e Ramës ishte e rëndë, një shembull tronditës i antisemitizmit. Ai e krahasoi strehimin e MEK-ut me strehimin e hebrenjve që largoheshin për ti shpëtuar nazistëve gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Ky krahasim është thellësisht, thellësisht ofendues ndaj popullit hebre. Historia dhe gjendja aktuale e MEK-ut është krejt e kundërt me përvojën e popullit hebre në Evropën naziste nga çmund të imagjinohet.

Kryeministri Rama e ka gabim. Prania e pakontrolluar e MEK-ut në Shqipëri është gjithashtu një fyerje ndaj qytetarëve të vendiit. Kjo tregon se sa larg të qenurit një burrë shteti është ky personalitet, sa i paaftë është në drejtimin e lidershipit dhe sa kollaj e ka të bindet për të ndjekur me idiotësi dhe injorancë politikën e jashtme amerikane dhe izraelite në dëm të interesave kombëtare të vendit të tij. Nëse nuk kontrollohet, MEK në Shqipëri mund të kthehet në një problem edhe më të madh për vendin, siç tregoi edhe protesta e kohëve të fundit./balkanspost/Gazeta Impakt

(END)

*** 

پارلمان اروپا چلسه تهیدات مجاهدین خلق برای آلبانیMojahedin threat for Albania – debate in the European Parliament (aka MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult …)

Mojahedin threat for Albania – debate in the European Parliament (aka MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult …)MEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

Trump Administration exploits Albania as a failed state, Rama is silent

ISIS_MEK_Maryam_Rajavi_Tirana_Albania_TerrorismWill Prime Minister Edi Rama host ISIS terrorists in Albania?

رودی جولیانی مریم رجوی مزدوری وطن فروشی جنایتLOL. The Americans who spit at their own agreements and signatures

MEK’s Role Is To Toxify Political Debate On Iran Says Panel Of Experts In The European Parliament

Also read:
http://iran-interlink.org/wordpress/?p=9397

Albanian media fooled by MEK ‘misdirection’ (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult, MKO, NCRI …) 

MEK_Graves_Tiran_AlbaniaAnne Khodabandeh (Singleton), Balkan Post, Marcy 23 2018:… In Albania last week, two Mojahedin-e Khalq (MEK) members asked permission from their commanders to leave their base, Camp Ashraf Three in Manza, to visit the graves of MEK buried on the outskirts of Tirana. After leaving the camp they travelled to the UNHCR in Tirana to ask for refuge. They are now living among over two hundred other dissociated members in Tirana. This event tells us several disturbing things about the MEK in Albania … 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقAlbania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

Link to the source

Albanian media fooled by MEK ‘misdirection’ (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult, MKO, NCRI …)
 
MEK leader Maryam Rajavi (who took over after the death of the cult leader Massoud Rajavi)

In Albania last week, two Mojahedin-e Khalq (MEK) members asked permission from their commanders to leave their base, Camp Ashraf Three in Manza, to visit the graves of MEK buried on the outskirts of Tirana. After leaving the camp they travelled to the UNHCR in Tirana to ask for refuge. They are now living among over two hundred other dissociated members in Tirana.

فبرستان موقت مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در تیرانا آلبانیGraves of MEK buried on the outskirts of Tirana

This event tells us several disturbing things about the MEK in Albania.

First, that MEK members must ask permission for an activity as simple as visiting a graveyard. Second, that members are trying to escape the group. Conditions inside Camp Ashraf Three are difficult to independently ascertain. It is a closed camp. Not even government agencies such as security services and customs are allowed inside. The UNHCR cannot freely visit and inspect the premises. But according to conversations with dissociated members in Albania, it seems the residents are suffering the same conditions as they did in Iraq. There they were held in conditions of modern slavery and forced to undertake work for the group with no pay. Every aspect of their everyday lives was dictated by the leader Maryam Rajavi (who took over after the death of the cult leader Massoud Rajavi); who they spoke with, what they believed in and even what they ate and wore.

The event also alerts us to the fact that many MEK are dying in Albania. According to dissociated members speaking anonymously, there are three times as many deaths by natural causes in Albania as there were in Iraq. In Iraq the MEK excuse was “no doctors”. It would be interesting to discover what the MEK excuse is now.

One reason, of course, is that many of the MEK are elderly, many are sick. The average age of MEK members is above 60. At this age most people would be looking forward to a comfortable and relaxed retirement, to allow the younger generation to take over their work. Not the MEK. They have no younger generation after forced divorces and the removal of children left an ageing polity. Members must work until they die. Recruitment has proved extremely difficult because the group is hated by almost all Iranians. As a result, the MEK resorts to deceptive recruitment and coercive control for maintaining members.

One aspect of this deception is that rather than being ‘refugees’ as the MEK claim, the members have legal status in Albania. The government of Iraq did not allow them refugee status in Iraq because they are terrorists. They were brought to Albania by the UNHCR without travel documents; each migrant was given a piece of paper stating, ‘on humanitarian grounds’. Similarly, the government of Albania does not allow the MEK members or ex-members to be given either refugee status or residence or work permits. The secret agreement between Albania, the US and the MEK leader struck in 2013 included the provision for de-radicalisation once the members arrived in Tirana. This did not happen; the earmarked budget remains untouched in the American embassy, the MEK remain radicalised for terrorism.

The graveyard also raises another disturbing issue. There are sixteen public graves. It is reported that many others have since died but the MEK now buries them inside Camp Ashraf Three. It has already been ascertained that independent investigation cannot take place there, so it is not known how many graves there are. In Iraq there were hundreds.

The number of graves matters. When the US army detained the MEK in 2003, there were 3,800 members. (See  RAND Corporation – The  Mujahedin-e Khalq  in Iraq A Policy Conundrum, Summary xiii.) Over the next fifteen years, attrition of members through dissociation, conflict, deaths by natural causes, suicide and murder meant that when the UNHCR brought the last group of MEK to Albania in September 2016, the total number relocated was 2,901 individuals with 2,745 remaining at the end of that year. Since then well over two hundred have left; some departed Albania, around two hundred remain destitute in the country.

However, according to a report from US Senator Robert Torricelli, an official representative of the MEK, there are currently over four thousand MEK in Camp Ashraf Three. Where did the extra numbers come from? Are these MEK or are they the widows and orphans of killed Daesh members which investigative journalist Gjergji Thanasi discovered were destined to be the next controversial influx of undesirables dumped on Albania by the Americans. Have some already arrived?

Thanasi made the discovery while investigating import permit irregularities linked to the construction of MEK’s closed Camp Ashraf Three. This led to the further discovery that MEK is not registered for tax and does not conform to any Albanian law or customs or morals. And since the MEK members are not registered anywhere – they have no identification documents, have no work permits and pay no taxes – they could be anyone. The four thousand residents of Camp Ashraf Three – with its small-arms firing range, reinforced concrete armoury, three-meter wall and guard turrets – could be literally anyone.

Yet instead of investigating this disturbing situation, with some notable exceptions, Albania’s media have seen fit to uncritically publish the MEK’s defamatory statements aimed at silencing critics and diverting attention from their criticisms. When confidence tricksters do this, it is called ‘misdirection’; divert the attention of the target while they are robbed. When the MEK do it, it is called politics.

If it was the intention of some Albanian media outlets to politicise the MEK presence in the country, and by doing so bring the conflict between America, Israel and Saudi Arabia with Iran, to Tirana, then they have succeeded. However, it is surely not the role of an independent, objective media to act as a mouthpiece for any side. It is far more fitting for serious journalism to investigate the serious and evidenced allegations of human rights abuses, modern slavery, tax evasion, people trafficking, political corruption and facilitating terrorism which are levelled against the MEK, and report the facts to their country’s citizens.

ANNE KHODABANDEH

Anne Khodabandeh, is an expert in anti-terrorist activities and a long-standing activist in the field of deradicalization of extremists. She has written several articles and books on this subject, along with her husband, who is of Iranian origin.

(END)

*** 

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimit
https://youtu.be/74sLDJQ9wOQ

همکاری مافیای آلبانی و مجاهدین خلق، فرقه رجوی Mojahedin Khalq (Rajavi cult) and Albanian Mafia are getting closer

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشSaudi Arabia’s ambivalent relationship to terrorism

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

American servicemen killed by Mojahedin Khalq MEK MKO Rajavi Cult in IranThe MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

link to one of the Mojahedin Khalq songs advocating killing Americans celebrating killing of Captain Hawkins
(Recorded and distributed by MEK even years after the revolution. In Persian) 

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsThe Iranian MEK in Albania: Implications and Possible Future Sectarian Divisions (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult) 

مجاهدین خلق زباله شیمیایی و مواد مخدر در آلبانیAlbania: Toxic Waste, Cannabis and the Iranian Mojahedin Khalq (Rajavi cult) are part of the same equation under the devilish Justice Reform

Also read:
http://iran-interlink.org/wordpress/?p=9087

Fact-Finding Mission to Rescue Separated MEK Unearths Profound Security Issues

Anne_Khodabandeh_SIngleton_European_Parliament_2017Iran Interlink, December 07 2017:… Anne Khodabandeh of Iran-Interlink visited Albania twice for a fact-finding mission in November and December. The fact-finding mission was to investigate the situation of separated members of the MEK and to see what needed to be done to help them and others who will be separating in future. Anne was also invited to speak in a workshop about her work as an expert in prevention … 

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

http://iran-interlink.org

Fact-Finding Mission to Rescue Separated MEK Unearths Profound Security Issues

Anne Khodabandeh of Iran-Interlink visited Albania twice for a fact-finding mission in November and December. The fact-finding mission was to investigate the situation of separated members of the MEK and to see what needed to be done to help them and others who will be separating in future. Anne was also invited to speak in a workshop about her work as an expert in prevention and de-radicalisation of violent extremism and terrorism. Khodabandeh works as ‘Open Minds’under the UK government’s Prevent Duty programme.

During her humanitarian mission during which she spoke to many separated members about their experiences and difficulties, Khodabandeh also discovered a great deal of disconcerting information in regard to the MEK’s activities in Albania. Some of this information has already been made public through various written pieces and media interviews and television reportsfrom Tirana. This concerns the MEK actively recruiting Albanian youth [also], links with theAlbanian mafia and plans to move the members to an isolated camp.

However, Anne Khodabandeh went on to brief British and American security services about the various security issues which have arisen as a direct result of the MEK’s presence in Albania.

On Tuesday, following a meeting on Monday between the Committee on Foreign Affairs in the EU Parliament on Monday and Ditmir Bushati, Albania’s foreign affairs minister, Khodabandeh was able to brief officials in European Parliament buildings who have direct concern for Albanian affairs. They acknowledged that this information would be helpful in appraising Albania’s efforts to join the European Union.

آن خدابنده سینگلتون پارلمان اروپا Anne Khodabandeh (Singleton)  briefed officials in European Parliament buildings

***

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsMojahedin Khalq, Rajavi cult, Saddam’s Private Army, were trained by Mossad to assassinate Iranian scientists 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقAlbania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Also read:
http://iran-interlink.org/wordpress/?p=9079

THE CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST Workshop 

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimitGazeta Impakt, Tirana, Albania, December 02 2017:… Anne Khodabandeh explains how she was radicalised and turned into a terrorist by the Iranian Mojahedin and how the process of radicalisation takes place. [The presentation was given at the conference: CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST: IDEOLOGIES AND RADICAL GROUPS, organised by the Free Media Institute on 28 November 2017 in Tirana]

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیMassoud Khodabandeh, Huffington Post: Can Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe? 

Link to the source

THE CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST Workshop (Part 6)

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimit
https://youtu.be/74sLDJQ9wOQ

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimitAnne Khodabandeh explains how she was radicalised and turned into a terrorist by the Iranian Mojahedin and how the process of radicalisation takes place.
[The presentation was given at the conference: CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST: IDEOLOGIES AND RADICAL GROUPS, organised by the Free Media Institute on 28 November 2017 in Tirana]

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimit

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar dhe kthyer ne terroriste nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimit.
[prezantimi u be gjate konferences: KONFLIKTET NE LINDJEN E MESME: IDEOLOGJITE DHE GRUPET RADIKALE, organizuar nga Instituti i Medias se Lire ne 28 nentor 2017 ne Tirane]

***

Also read:
http://iran-interlink.org/wordpress/?p=9073

Free Media Institute meeting on the fight against terrorism (VIDEO) 

anne_Khodabandeh_Singleton_Tirana_4Tema TV, November 29 2017:… The theme of the conference which took place in Tirana today was ‘Conflicts in the Middle East, ideologies and radical groups’. Guest speakers were from India, Great Britain, USA, Croatia, Turkey, Serbia and Albania. They discussed the history and ideologies of radical groups in the Middle East. The meeting also discussed what the participants described as the presence of radical groups … 

آن خدابنده سینگلتون کنفرانس تیرانا، آلبانی مجاهدین خلق مریم رجوی Understanding Radicalisationas Cultic Abuseto Support Prevent and Channel

Link to the source (Albanian)
(Translated by Iran Interlink)

Free Media Institute meeting on the fight against terrorism (VIDEO)

Tuesday, 28 November 2017, 14:57

آن خدابنده سینگلتون کنفرانس تیرانا علیه تروریسم مریم رجوی

The theme of the conference which took place in Tirana today was ‘Conflicts in the Middle East, ideologies and radical groups’.

Guest speakers were from India, Great Britain, USA, Croatia, Turkey, Serbia and Albania. They discussed the history and ideologies of radical groups in the Middle East.

The meeting also discussed what the participants described as the presence of radical groups in Albania and their treatment. The organizer of the meeting, Osli Jazaxhi, tells TemA TV about the meeting.

Also on You-tube:

Media e lirë, takim për luftën ndaj terrorizmit
https://youtu.be/c0qseAQkr3U

Original Albanian Transcript: 

Media e lirë, takim për luftën ndaj terrorizmit (VIDEO)
 E Martë, 28 Nëntor 2017, 14:57
“Konfliktet në Lindjen e Mesme, ideologjitë dhe grupet radikale” ishte tema e takimit që u zhvillua këto ditë në Tiranë.

Të ftuar ishin pjesmarrës nga India, Britania e Madhe, SHBA, Kroacia, Turqia, Kroacia dhe Serbia, të cilët diskutuan mbi historinë dhe ideologjitë e grupeve radikale në Lindjen e Mesme.

Por në takim u diskutua ajo që pjesmarrësit e cilësuan si prezenca e grupeve radikale në Shqipëri dhe trajtimi i tyre. Organizatori i këtij takimi, Olsi Jazexhi, tregon për kameran e TemA TV apskete të takimit.

(END)

*** 

OLSI JAZEXHI AlbaniaDr Olsi Jazexhi: Double standards in Albania’s fight against terrorism 

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania
https://youtu.be/yt-rXbs8014

Elona Gjebrea_Maryam RajaviDokumenti/Bashkëshorti i Elona Gjebreas fshehu dënimin me burg
Maryam Rajavi’s advocate Elona Gjebrea has links with the Albanian Mafi

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 1)

https://youtu.be/WYEGkiTvyJc

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 2)

https://youtu.be/9tWjpDHPktE

Tirana_today_Mafia_shqiptare_ndihmon_muxhehedinëtSCANDAL! Albanian Mafia Helps Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) Recruit Our Youth, Fears The EU

Also read:
http://iran-interlink.org/wordpress/?p=9046

Warning: MEK moving members to a remote and isolated camp in Albania (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult) 

Sahar Family Foundation, Tirana, Albania, November 19 2017:… For three days now, the Mojahedin-e Khalq Organization (MEK, MKO, Rajavi cult) in Albania has been relocating its members to a remote and isolated camp in Albania which they have called the ‘Ashraf Three’ base after Camp Ashraf, the main MEK garrison in Iraq. The new base is surrounded by high walls and barbed wire to prevent the members from escaping. Since a long time ago … 

Muxhahedinet iraniane kercenojne lirine e medias, censurojne televizionin Ora NewsThe Mojahedin-Mafia coalition threatens media freedom, censorship of Ora News television
Muxhahedinet iraniane kercenojne lirine e medias, censurojne televizionin Ora News

Link to the source

Warning: MEK moving members to a remote and isolated camp in Albania (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاق

For three days now, the Mojahedin-e Khalq Organization (MEK, MKO, Rajavi cult) in Albania has been relocating its members to a remote and isolated camp in Albania which they have called the ‘Ashraf Three’ base after Camp Ashraf, the main MEK garrison in Iraq. The new base is surrounded by high walls and barbed wire to prevent the members from escaping.

Since a long time ago the Rajavi cult has been covertly establishing facilities far away from Tirana, or any other town or city, to which it can move its members and separate them from the outside world. The aim is to exert maximum control over them to enable further brainwashing them without interference. A remote and isolated place similar to Camp Ashraf in Iraq is an ideal place for coercive psychological manipulation because it allows the leaders to control the followers both physically and mentally.

At present, the MEK members in Tirana enjoy some limited access to the outside world. This is not tolerable for the cult. The cult leader Maryam Rajavi wants her followers captive all the time. If they have free access to the outside world they will realize they are continually being told lies and they will discover that there is a way out.

The method of controlling the members inside the MEK is mind manipulation which requires an isolated area from which the members cannot escape and gradually people forget about the free world and accept their lives in there.

Cults like the MEK do not allow their members access to uncensored news or information. If they are moved to this new base the situation will be even worse than it was for them in Iraq since they now know a lot more than they did before about the outside world and therefore the internal pressure and suppression will be more severe.

The cult has also forced members to sign documents to swear that they wish to move to the new place willingly and voluntarily and they have no right to leave the place ever. They are told that this is for their own safety and security which is not correct. In this way they are giving away their rights and freedom for the rest of their lives.

The members have also been given promises of excellent facilities and services which are all lies and even if any such privileges existed these do not replace family relations and contact with the outside world which the cult is denying.

For instance, is it not worse that the members will not have access to the internet and will not be able to contact their families? In Rajavi’s world one has to live isolated from the world and only listen to the cult leaders.

Sahar Family Foundation urges all humanitarian activists and organizations around the world to prevent this human catastrophe from happening and rescue these people from being deceived into a lifelong prison.

Sahar Family Foundation – Tirana  

November 18, 2017

***

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

همکاری مافیای آلبانی و مجاهدین خلق، فرقه رجوی Iran arrests MKO (Mojahedin Khalq, MEK, NCRI, Rajavi cult …) ringleader in Isfahan

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

امریکا علت حمله به عراق را پشتیبانی صدام از مجاهدین خلق اعلام کردHow do you explain this to the families of over 4000 US servicemen Killed in Iraq?

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیAlbania’s destabilization? You have forgotten hundreds of Mojahedin!

Albania’s Anti-Trafficking Coordinator Elona Gjebrea praises Maryam Rajavi for keeping modern slaves in Tirana

رجوی ویلپنت مجاهدین خلق اول ژوئیه 2014Which occasion is Maryam Rajavi celebrating in Paris? (letter to Emmanuel Macron)

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsMojahedin Khalq (MEK) presence in Albania highlights security risks for Europe

List-of-Mojahedin-Khalq-martyrs-Massoud-Maryam-Rajavi-MEK-fiction-fakeThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend…

تروریسم داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی علیه مردم ایرانIran terror attack: Who gains?

Republican Congressman Dana Rohrabacher lobby for MEK and ISISAmericans take responsibility for recent joint Saudi/ISIS/MEK terror attacks (Mojahedin Khalq, Rajavi Cult, MKO, PMOI, NCRI …)  

Also read:

 • Michael Ware with MEK Mojahedin Khalq Rajavi cult NCRINational Geographic, March 04 2017:… Leading MEK members squirm under the knowing gaze of Michael Ware. Watch the shifty looks and glances as the MEK representatives try to lie about their true intentions. They admit to wanting regime change, but claim to be pacifists. Ware asks ‘Why does a political organization still need to have a para-military organization?’ He then cleverly gets them to …

  Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIAssociated Press, February 16 2017:… The group at one point successfully infiltrated the U.S. Embassy in Tehran, according to a State Department report. And a series of bombings attributed to the MEK accompanied visits by presidents Richard Nixon and Jimmy Carter to Iran, including one to target an American cultural center. In 1973, MEK assailants wearing motorcycle helmets shot dead U.S. Army Lt. …

  Wesley Martin Mojahedin Khlq Rajavi cult 1Iran Interlink, February 15 2017:… The following OpEd by MEK advocate Col. Wes Martin was published first in The Hill, followed by Mojahedin Khalq’s “Iran Probe” and the “NCRI” websites. Iran Interlink has published it here as indication of how hysteria has become the new normal in American published writing. A form of madness appears to have infected US politics and now all and sundry are dancing …

  Col. Jack Turner Col. Paul ShafferMassoud Khodabandeh, Huffington Post, February 07 2017:… He also signals that his war is not with ISIS but with the country Iran. Donald Trump rose to victory in part on the promise to take on ISIS and defeat the group. Yet ISIS cannot be defeated except by a coalition of forces that includes Iran. The facts on the ground in Syria and Iraq demonstrate unequivocally that ISIS forces in Aleppo and Mosul have been defeated largely due to the involvement

  Gazeta Impakt, Albania, Translated by Iran Interlink,  January 01 2017:… According to Fatos Klosi, former director of the National Intelligence Service, the American CIA chief has warned Albania that Donald Trump will renounce support for the MEK terrorists and it will be the Albanian Government itself which must deal with internal security and must confront a group trained militarily from the time of Saddam Hussein …

  مسعود خدابندهMassoud Khodabandeh, Huffington Post, December 24 2016:… That can only happen if journalists and investigatory bodies (human rights, nuclear experts, war crimes, etc) are able to base their work on facts and not the fake and fictionalised fantasies of stooges like the MEK, which are clearly designed to misinform on these issues. The information laundry cycle is not difficult to follow – the Washington Times takes its report …

  مسعود خدابندهMassoud Khodabandeh, Huffington Post, November 12 2016:… In particular, Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich. Putting aside their weak personalities as well as their individual neoconservative agendas, the common thread which links these names together is their decade long support for the Mojahedin Khalq terrorist organisation (also known as Saddam’s Private Army or Rajavi cult). It is certain that …

   mek_albania_June2013Iran Interlink, October 30 2016:… Local observers in Tirana are reporting that the Mojahedin Khalq cultic terror group (MEK) is buying and creating several sandwich and kebab shops in the city and is using the MEK members to work in these fast-food businesses. On the surface this may look like a positive move. In an article titled ‘Albania: What would a de-radicalization program for the Mojahedin Khalq involve’, it was …

  mojahedin-khalq-albania-pm-ramaAnne and Massoud Khodabandeh, Iran Interlink, October 16 2016:… In spite of American promises, no de-radicalisation programme is in place to deal with over 2500 members of the Mojahedin Khalq terrorist group who have relocated to Tirana from Iraq. The MEK has a long history of violent and criminal activity. This has not stopped now they are in Tirana. Unless the Albanian government introduces its own programme, it must accept …

  Radicalised Mojahedin Khalq from Iraq to AlbaniaAnne and Massoud Khodabandeh, Huffington post (and Top Topic), October 09 2016:… For the local citizens, mystery surrounds their arrival and their lifestyle. Should these secretive and covert neighbours be treated with suspicion or kindness? At a local level, the first thing neighbouring families need to be aware of is that among all MEK members, sexual relations have been banned for over 25 years. This means there are no marriages or children or young people in the organisation. More troubling …

  Massoud & Anne Khodabandeh, Huffington Post, July 14 2016:… Whether Rajavi is already dead or now killable is not known – only he can answer this – but he and his whole organisation are certainly now, body and soul, in the capable hands of the Saudi Prince. If he is still alive, Rajavi’s only role is to act as go-between to instruct his wife what she must do on behalf of the Saudis. If he is dead

  Maryam RajaviMassoud Khodabandeh, Huffington Post, July 08 2016:… Clearly this message is not aimed at Iranians. The clamour for regime change in Iran does not emanate from inside the country in spite of its many social, civic and political problems. Who then is Maryam Rajavi’s constituency? Fro

Copyright © 2018 Iran Interlink.exposing Mojahedin Khalq,Rajavi cult,Massoud Rajavi, Maryam Rajavi