Open Letter from the “Free Iran” (Rajavi cult, MEK survivors) Association to the UN High Commissioner for Refugees in Albania

Open Letter from the “Free Iran” (Rajavi cult, MEK survivors) Association to the UN High Commissioner for Refugees in Albania

Free Iran (Survivors of Rajavi cult in Albania), Tirana, June 02 2018:…  But in spite of inhuman and illegal conditions, members of Mojahedin-e Khalq have created the conditions for being separated from the mental and physical occupation of this cult. Unfortunately, UNHCR unlawfully and in violation of the fundamental human rights provisions has deviated from some of its responsibilities by entrusting the cult of Mojahedin-e Khalq … 

Tirana_today_Mafia_shqiptare_ndihmon_muxhehedinëtSCANDAL! Albanian Mafia Helps Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) Recruit Our Youth, Fears The EU

ISIS_MEK_Maryam_Rajavi_Tirana_Albania_TerrorismWill Prime Minister Edi Rama host ISIS terrorists in Albania?

Link to the source

Open Letter from the “Free Iran” Association to the UN High Commissioner for Refugees in Albania

We would like to inform you that the authors of this paper are human rights activists who have had a history of organizational co-operation with the Mojahedin-e Khalq Organization under the leadership of Masood Rajavi and Maryam Rajavi in Iraq and Albania, but due to political differences and access terrorist and sectarian organizations of this organization have been separated from this organization.

We, besides appreciating the efforts of the UN High Commissioner for Refugees in Albania, we consider it necessary to further help and informing for the work of refugees and members of Mojahedin-e Khalq who wish to separate from this organization or those who have already been separated from this organization.

According to the close knowledge and experience of our long-standing cooperation (10-30 years) with the Mojahedin-Khalq organization and also the reports published by the police and the Albanian Interior Ministry and the new members who abandoned the Mojahedine organization, we believe that the process of brainwashing and the isolation of persons and arrestees within the organization goes further to the base of Mojahedin-e Khalq in Albania.
But in spite of inhuman and illegal conditions, members of Mojahedin-e Khalq have created the conditions for being separated from the mental and physical occupation of this cult. Unfortunately, UNHCR unlawfully and in violation of the fundamental human rights provisions has deviated from some of its responsibilities by entrusting the cult of Mojahedin-e Khalq and has allowed this organization to made inhumane pressures to its members who, according to international law, are recognized as refugees and have not paid attention to the problems that these people have reported to UNHCR’s offices in Albania, while not being able to exercise their fundamental rights.
Under the provisions of international law and the fundamental obligations of the UNHCR High Commissioner for the Protection of Refugee Rights, we have been waiting for you to help these refugees who have been separated from the cult of Mojahedin-e Khalq. But our reports show that this is not true and that the process of staying and legal issues in Albania are facing with serious obstacles.
The UNHCR High Commissioner should provide direct financial assistance to all refugees, regardless of this if, he has been disconnected from the Mojahedin-e Khalq organization in Albania or is still present there. According to you, can the UNHCR High Commissioner entrust his responsibilities to a terrorist cult who has committed thousands of terrorist operations and human rights violations in his story?
International human rights organizations have made various reports on the negative performance of the organization, as can be seen from the Human Rights Watch report on widespread human rights violations in the camps of this organization.

Currently, over 240 members of Mojahedin-e Khalq, who have been part of this organization, reside in Tirana, where police and the Interior Ministry of Albania are in contact with them, they have also confirmed the brainwashing of prisoners at the headquarters of Mojahedin-e Khalq in Albania, which are in line with the reports of international human rights organizations.
Now arises the question that, how UNHCR’s High Commissioner some parts of his formal and organizational responsibilities trusts to a sectarian and violent organization?

Are not UNHCR officials in Albania aware that the Mojahedin organization treats its members as slaves and does not allow them to meet and talk with their families?

We hope that UNHCR in Albania closely monitor the works and responsibilities of its staff, in order to provide better conditions for refugees separated from the Mojahedin-e Khalk Organization.

With respect,

Association “Free Iran-Mojahedin-e Khalq survivors in Albania”

Dedicated copies for:

– Interior Ministry of Albania

– Albanian representatives in the European Parliament

in Albanian

Letër e hapur nga Shoqata “Irani i Lirë” për Komisionerin e lartë të OKB-së për refugjatët në Shqipëri

Letër e hapur nga Shoqata “Irani i Lirë” për Komisionerin e lartë të OKB-së për refugjatët në Shqipëri
June 1, 2018iranazadiadminShqipëri, Të drejtat e njeriut, Uncategorized @sq

Aktualisht, mbi 240 anëtarë të Moxhahedin-e Khalk të cilët janë ndarë nga kjo organizatë, banojnë në Tiranë, ku policia dhe Ministria e brendshme e Shqipërisë janë në kontakt me ta, ata gjithashtu kanë konfirmuar shpëlarjen e trurit të të burgosurve në selitë e Moxhahedin-e Khalk në Shqipëri, që janë në përputhje me raportet e organizatave ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Tani shtrohet pyetja, se si Komisioneri i Lartë i UNHCR-së një pjesë të përgjegjësive të tij formale dhe organizative ia beson një organizate sektare dhe të dhunshme? A nuk janë zyrtarët e zyrës së UNHCR-së në Shqipëri të vetëdijshëm se organizata Moxhahedin i trajton anëtarët e saj si skllevër dhe nuk i lejon ata të takohen dhe të bisedojnë me familjet e tyre?

Letër e hapur nga Shoqata “Irani  i Lirë” për Komisionerin e lartë të OKB-së për refugjatët në Shqipëri

01.06.2018

Ju njoftojmë se autorët e kësaj letre janë aktivistë të të drejtave të njeriut të cilët kanë pasur një histori të bashkëpunimit organizativ me Organizatën Moxhahedin-e Khalk nën udhëheqjen e Masud Raxhavi dhe Marjam Raxhavi  në Irak dhe Shqipëri, por për shkak të dallimeve politike dhe qasjes terroriste dhe sektare të kësaj organizate, janë ndarë nga kjo organizatë.

Ne, përveçse i vlerësojmë përpjekjet e Komisionerit të Lartë të OKB-së për refugjatët në Shqipëri, e konsiderojmë të nevojshme për t’a ndihmuar dhe informuar edhe më tej për punën me refugjatët dhe pjesëtarët e Moxhahedin-e Khalk, të cilët dëshirojnë të ndahen nga kjo organizatë ose ata të cilët tashmë janë ndarë nga kjo organizatë.

Sipas njohurive dhe përvojës së afërt të anëtarësimit dhe bashkëpunimit tonë të gjatë (10-30 vite) me organizatën Moxhahedin-e Khalk dhe po ashtu raportet e publikuara nga policia dhe Ministria e brendshme e Shqipërisëdhe anëtarët e rinj që e kanë braktisur organizatën Moxhahedine, besojmë se procesi i lavazhit të trurit dhe izolimi i personave dhe të arrestuarve brenda organizatës vazhdon edhe më tej në selinë e Moxhahedin-e Khalk në Shqipëri.
Por, përkundër kushteve çnjerëzore dhe të paligjshme, anëtarët e Moxhahedin-e Khalk kanë qenë në gjendjet të ndahen nga okupimi mendor dhe fizik i këtij kulti. Për fat të keq, UNHCR në mënyrë të paligjshme dhe në kundërshtim me dispozitat themelore të të drejtave të njeriut, ka devijuar nga një pjesë e përgjegjësive të saj, duke iu besuar kulti Moxhahedin-e Khalk dhe i ka lejuar kësaj organizate për t’i bërë presion çnjerëzor anëtarëve të saj që sipas ligjit ndërkombëtar njihen si refugjatë dhe nuk i ka kushtuar rëndësi problemeve që këta persona i kanë raportuar në zyrat e UNHCR-së në Shqipëri, duke mos qenë në gjendje të realizojnë të drejtat e tyre themelore.
Sipas dispozitave të së drejtës ndërkombëtare dhe obligimeve themelore që ka Komisioneri i Lartë i UNHCR-së për mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve, ne kemi pritur nga ju që të ndihmoni këta refugjatë që janë ndarë nga kulti Moxhahedin-e Khalk. Por raportet tona tregojnë se nuk është kështu dhe se procesi i qëndrimit dhe çështjet juridike dhe ligjore të tyre në Shqipëri po hasin në pengesa serioze.
Komisioneri i Lartë i UNHCR-së duhet t’i japë ndihmë të drejtpërdrejt financiare çdo refugjati, pavarësisht nëse ai është shkëputur nga organizata Moxhahedin-e Khalk në Shqipëri apo është ende prezent aty. Sipas juve, a mundet Komisioneri i Lartë i UNHCR-së t’ia besojë përgjegjësitë e tij një kulti terrorist që ka kryer mijëra operacione terroriste dhe shkelje të të drejtave të njeriut në historinë e tij?
Organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë bërë raporte të ndryshme mbi ecurinë negative të organizatës, ku mund të vërehet nga raporti i Human Rights Watch për shkeljet e përhapura të të drejtave të njeriut në kampet e kësaj organizate.

Aktualisht, mbi 240 anëtarë të Moxhahedin-e Khalk të cilët janë ndarë nga kjo organizatë, banojnë në Tiranë, ku policia dhe Ministria e brendshme e Shqipërisë janë në kontakt me ta, ata gjithashtu kanë konfirmuar shpëlarjen e trurit të të burgosurve në selitë e Moxhahedin-e Khalk në Shqipëri, që janë në përputhje me raportet e organizatave ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.
Tani shtrohet pyetja, se si Komisioneri i Lartë i UNHCR-së një pjesë të përgjegjësive të tij formale dhe organizative ia beson një organizate sektare dhe të dhunshme?

A nuk janë zyrtarët e zyrës së UNHCR-së në Shqipëri të vetëdijshëm se organizata Moxhahedin i trajton anëtarët e saj si skllevër dhe nuk i lejon ata të takohen dhe të bisedojnë me familjet e tyre?

Ne shpresojmë që UNHCR në Shqipëri ndjek me vëmendje punën dhe përgjegjësitë e personelit të vetë, me qëllim që t’i ofrojë kushte më të mira refugjatëve të ndarë nga Organizata Moxhahedin-se Khalk.

Me respekt,

Shoqata “Irani i lirë-të mbijetuarit nga Moxhahedin-e Khalk në Shqipëri”

Nga një kopje dedikuar:

–         Ministrisë së brendshme të Shqipërisë

–         Përfaqësuesve shqiptarë në Parlamentin Evropian

(END)

*** 

مسعود خدابنده و ریچارد انگل ان بی سی امریکا می 2018The MEK’s Man inside the White House (Bolton Giuliani and Mojahedin Khalq, Rajavi cult terrorists)

Also read:
http://iran-interlink.org/wordpress/?p=9567

Conflict between roots and soil and rejection of a terrorist’s corpse 

Ehsan_Bidi_Albania_Survivor_Mojahedin_Khalq_MEK_Maryam_Rajavi_CultEhsan Bidi, Tirana, Albania, “Survivors of Rajavi cult in Albania”, May 17 2018:… The burial of Marzie Rezai’s corpse by the Mojahedin organization has sparked the hatred of the inhabitants of this city and this issue echoed among the Albanian media to the point that the mayor and senior government officials intervened and voted in favor of residents of this city, why the cult Mojahedin buried the corpse of Marzie Rezai without … 

MEK’s Role Is To Toxify Political Debate On Iran Says Panel Of Experts In The European Parliament

فبرستان موقت مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در تیرانا آلبانیAlbanian media fooled by MEK ‘misdirection’ (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult, MKO, NCRI …)

Link to the source

Conflict between roots and soil and rejection of a terrorist’s corpse

Ehsan Bidi -17.05.2018

Ehsan_Bidi_Albania_Survivor_Mojahedin_Khalq_MEK_Maryam_Rajavi_CultSurely you are informed by the media that the cult Mojahedin has announced that Marzie Rezai, a senior official of this organization, has died in Albania. In this way, her illegal burial was opposed by the residents of Manza in the city of Durres.  Of course, those who were like me in Ashraf’s death camp in Iraq well known that there are suspicious deaths inside of Rajavi cult and those who knew Marzie Rezai, know well that in addition to the history of oppression within the organization Mojahedin, she was recently against Masud Raxhavi’s policies, according to a statement by Maryam Rajavi, she has died in Albania.

The point is, if that what says Maryam Rajavi is correct and Marzie Rezai has died of an illness then why and how about the slightest illness of Maryam Rajavi, when she ill, she will be treated by the best doctors that her treatment cost hundreds of thousands euros, but why the members of the Mojahedin organization cannot have this treatment? Why you did not offer such conditions to Marzie Rezai?

But if we look at the other side of the currency that is closer to reality, the question arises maybe Marzie Rezai drunk a cup of poison served by Maryam Rajavi, it can be true or not?

It should be remembered that during the burial of Marzie Rezai in the cemetery of Manza in the city of Durres, something interesting has happened. The burial of Marzie Rezai’s corpse by the Mojahedin organization has sparked the hatred of the inhabitants of this city and this issue echoed among the Albanian media to the point that the mayor and senior government officials intervened and voted in favor of residents of this city, why the cult Mojahedin buried the corpse of Marzie Rezai without coordination with the cemetery of Manz town in Durres, where the inhabitants of that region were deeply angry or even planned that day to exhume and remove the hideous body of a terrorist who insulted their privacy and identity.

The residents of this city said that the Moxhahedin-Khalk Organization is a terrorist group and in Albania has come under the umbrella of the US and the government with taxes and our money keeps them, instead of spending these money for drinking water and electricity, where residents of this area face daily with these deficiencies. Residents of Manza said that they were tired of the presence of the Mojahedin organization because of the apparent interference with the villagers’ personal issues to the extent that mobile phones were being inspected.

Conclusion:

The Albanian people believe that this land possesses roots and historical passages, and powerful Albanian men and women have been born and buried here. As a result, the body of a terrorist is on these roots and on this earth.

News related news in Albanian media:Populli shqiptar beson se kjo tokë posedon rrënjë dhe të kaluar historike dhe po nga kjo tokë kanë lindur dhe janë varrosur burra dhe gra të fuqishme shqiptare. Si rezultat, në këto rrënjë dhe në këtë tokë po kthehet trupi i një terroristeje.

Konflikti midis rrënjëve dhe tokës dhe refuzimi i kufomës së një terroristi

Ehsan Bidi -17.05.2018

Padyshim se jeni të informuar nga mediat që kulti Moxhahedin ka njoftuar se Marzie Rezai, një zyrtare e lartë e kësaj organizate ka ndërruar jetë në Shqipëri. Në lidhje me këtë, varrosja e saj e paligjshme u kundërshtua nga banorët e Manzës në qytetin e Durrësit. Sigurisht, ata që  ishin sikur unë në kampin e vdekjes Ashraf në Irak, e dinë mirë se ekzistojnë vdekje të dyshimta në kultin Raxhavi dhe ata që e njihnin Marzie Rezai, e dinë mirë që përveç historisë së shtypjes brenda organizatës Moxhahedin, që në fillim ishte kundër politikave të Masud Raxhavi që së fundmi, sipas një deklarate të Marjam Raxhavi, ajo ka vdekur në Shqipëri.

Çështja është se, nëse ajo që thotë Marjam Raxhavi është e saktë dhe Marzie Rezai ka vdekur nga një sëmundje, atëherë pse dhe si për sëmundjen më të vogël të Marjam Raxhavi, dërgohet në spital dhe kurohet nga mjekët më të mirë, që kurimi i saj kushton qindra mijëra euro, por kjo gjë nuk bëhet për anëtarët e organizatës Moxhahedin? Pse nuk ju ofruan kushte të tilla Marzie Razait?

Por nëse shikojmë në anën tjetër të monedhës që është më afër realitetit, lind pyetja se, a nuk ka pirë një filxhan helm Marzie Razie nga Marjam Raxhavi?

Duhet kujtuar se gjatë varrimit të Marzie Rezai në varrezat e Manzës në qytetin e Durrësit, ka ndodhur një gjë interesante për të dalë në dritë. Varrimi i kufomës së Marzie Rezai nga ana e organizatës Moxhahedin ka nxitur urrejtjen e banorëve të këtij qyteti dhe kjo çështje ka marrë jehonë në mesin e mediave shqiptare deri në atë pikë sa, kryebashkiaku dhe zyrtarë të lartë qeveritarë kanë ndërhyrë dhe kanë votuar në favor të banorëve të këtij qytetit, pse kulti Moxhahedin e ka varrosur kufomën e Marzie Rezai pa koordinim në varrezat e qytetit Manz në Durrës, ku banorët e atij rajoni janë zemëruar thellë, bile kishin planifikuar që atë ditë t’a zhvarrosnin dhe ta largonin kufomën e shëmtuar të një terroristeje që fyeu privatësinë dhe identitetin e tyre.

Banorët e këtij qyteti thoshin se Organizata Moxhahedin-Khalk është një grup terrorist dhe në Shqipëri ka ardhur nën ombrellën e SHBA-ve dhe qeveria me taksat dhe paratë tona i mban ata, në vend që këto të holla t’i harxhojë për ujë të pijshëm dhe energji elektrike, ku banorët e kësaj zone përballen çdo ditë me këto mungesa. Banorët e fshatit thoshin se janë të lodhur nga prania e organizatës Moxhahedin për shkak të ndërhyrjes së dukshme në çështjet personale të fshatarëve deri në masën që atyre po u inspektohen telefonat celularë e kështu me radhë.

Përfundim:

Populli shqiptar beson se kjo tokë posedon rrënjë dhe të kaluar historike dhe po nga kjo tokë kanë lindur dhe janë varrosur burra dhe gra të fuqishme shqiptare. Si rezultat, në këto rrënjë dhe në këtë tokë po kthehet trupi i një terroristeje.

Linqet që kanë të bëjnë me lajmin në mediat shqiptare:

:(END)

*** 

Also read:
http://iran-interlink.org/wordpress/?p=9550

Trump Administration exploits Albania as a failed state, Rama is silent 

Anne Khodabandeh (Singleton) 2016Anne Khodabandeh (Singleton), Balkans Post, May 08 2018:… Yes, Albania is a failed state. How else is it possible for it to host a terrorist organisation – the Mojahedin Khalq (MEK) – which calls for violent regime change against Iran and has brought the enmity between Israel and Iran to Tirana, yet its government has failed object or even take any position on this scandal? In November 2013, Prime Minister Edi Rama rejected the US’s request … 

Rudy_Giuliani_Maryam_Rajavi_Terrorists_MEK_Albanian_Mafia_1Rudy Went to Albania to Hang Out with A Iran Regime Change Cult (Really)

Link to the source

Trump Administration exploits Albania as a failed state, Rama is silent

Rudy Giuliani says “MEK is building a beautiful city right on the outskirts of Tirana.” (Trump’s legal advisor Rudy Giuliani & MEK leader Maryam Rajavi)

Since receiving EU candidate status in 2014, Albania has muddled along keeping up the pretence that, with whichever government is in power, it is capable of completing the internal reforms needed for EU membership. After troubled elections in June 2017, governing Prime Minister Edi Rama and opposition party leader Lulzim Basha pledged to work for the benefit of Albania. Ordinary Albanians, however, concerned about unemployment and low wages, alongside other domestic problems, are still leaving the country rather than wait for better times. But Albania’s problems are much bigger than this.

Nowhere is this more apparent than in Albania’s relationship with the Trump administration in its current manifestation. A speech last week by Trump’s legal advisor Rudy Giuliani in Washington demonstrates fully that he, John BoltonJohn McCain and the Trump administration hawks are able, without reservation, to exploit Albania as a failed nation state.

Yes, Albania is a failed state. How else is it possible for it to host a terrorist organisation – the Mojahedin Khalq (MEK) – which calls for violent regime change against Iran and has brought the enmity between Israel and Iran to Tirana, yet its government has failed object or even take any position on this scandal?

In November 2013, Prime Minister Edi Rama rejected the US’s request to allow chemical weapons from Syria to be destroyed on Albanian territory due to popular protests. But after the Americans dumped 3000 terrorists and subsequently reneged on their agreement to establish a de-radicalisation institute to rehabilitate them, Prime Minister Rama has remained mute. Perhaps due to the MEK’s ability to manipulate the Albanian media; paying outlets to publish article portraying the group as victims.

There should be no doubt in anybody’s mind. The MEK is a terrorist group. Albania cannot host a terrorist group without consequences. This is not Afghanistan or Iraq or Syria in which groups hide in the chaos and violence. This is a peaceful, democratic country which wishes to join the European Union.

Rudy Giuliani says “they are building a beautiful city right on the outskirts of Tirana” from which they will launch a campaign for regime change in Iran. The MEK’s Camp Ashraf Three is a closed and isolated military training camp, not a “beautiful city”. The MEK is a cult and just over 2,000 members live there in a state of modern slavery, not “freedom”. Giuliani does let slip, however, why this mercenary group is useful to America when he enthuses over “how much information they can get for us”. Essentially, MEK is a spy organisation.

Giuliani is not alone in his claims that supporting the MEK has “speeded up dramatically our ability to bring freedom to Iran”. Donald Trump’s recent appointment of John Bolton was controversial exactly because he also supports this group and has spent much of the past decade advocating bombing Iran and calling on the US government to help overthrow the Iranian government and install the MEK as a puppet regime instead.

The US (and Israeli) position toward Iran is known. Hatred toward Iran is endemic and institutionalised throughout the US political establishment. But what has this got to do with Albania? Before the MEK were foisted on the country by then Secretary of State Hillary Clinton, Albania’s relations with Iran were friendly and peaceful, focused on close cultural and traditional ties rather than scant economic or political benefits.

Now, suddenly, due to the complete apathy of Prime Minister Rama and his ‘head in the sand’ approach to the European Union accession process, Albania has been plunged into a war footing with Iran.

Giuliani did not take MEK leader Maryam Rajavi to Washington to make his announcement because he and his cohort of warmongers know the consequences. They don’t even trust her enough to arrange a two-day visit to London, Washington or Tel Aviv because she would claim asylum there. They want the toxic effect of the MEK but not in their own land.

That toxic effect was revealed in a round table debate in the European Parliament last month. Experts gathered with political representatives to give evidence about the MEK’s unwanted influence on parliamentary relations in whichever country they are based. Delegates agreed that the fundamental problem with the MEK is that the group is not accountable to anybody, not even its American supporters. Consequently, it acts with impunity in Albania as though it were above the law.

When Federica Mogherini, the EU’s foreign policy chief, and Enlargement Commissioner Johannes Hahn next consider Albania’s status as an EU candidate country, will they see evidence of reforms and progress or the sad reality that Albania has become a failed state exploited by America, Israel and the MEK for warmongering against Iran.

ANNE KHODABANDEH

Anne Khodabandeh, is an expert in anti-terrorist activities and a long-standing activist in the field of deradicalization of extremists. She has written several articles and books on this subject, along with her husband, who is of Iranian origin.

*** 

ISIS_MEK_Maryam_Rajavi_Tirana_Albania_TerrorismWill Prime Minister Edi Rama host ISIS terrorists in Albania?

رودی جولیانی مریم رجوی مزدوری وطن فروشی جنایتLOL. The Americans who spit at their own agreements and signatures

MEK’s Role Is To Toxify Political Debate On Iran Says Panel Of Experts In The European Parliament

Also read:
http://iran-interlink.org/wordpress/?p=9397

Albanian media fooled by MEK ‘misdirection’ (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult, MKO, NCRI …) 

MEK_Graves_Tiran_AlbaniaAnne Khodabandeh (Singleton), Balkan Post, Marcy 23 2018:… In Albania last week, two Mojahedin-e Khalq (MEK) members asked permission from their commanders to leave their base, Camp Ashraf Three in Manza, to visit the graves of MEK buried on the outskirts of Tirana. After leaving the camp they travelled to the UNHCR in Tirana to ask for refuge. They are now living among over two hundred other dissociated members in Tirana. This event tells us several disturbing things about the MEK in Albania … 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقAlbania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

Link to the source

Albanian media fooled by MEK ‘misdirection’ (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult, MKO, NCRI …)
 
MEK leader Maryam Rajavi (who took over after the death of the cult leader Massoud Rajavi)

In Albania last week, two Mojahedin-e Khalq (MEK) members asked permission from their commanders to leave their base, Camp Ashraf Three in Manza, to visit the graves of MEK buried on the outskirts of Tirana. After leaving the camp they travelled to the UNHCR in Tirana to ask for refuge. They are now living among over two hundred other dissociated members in Tirana.

فبرستان موقت مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در تیرانا آلبانیGraves of MEK buried on the outskirts of Tirana

This event tells us several disturbing things about the MEK in Albania.

First, that MEK members must ask permission for an activity as simple as visiting a graveyard. Second, that members are trying to escape the group. Conditions inside Camp Ashraf Three are difficult to independently ascertain. It is a closed camp. Not even government agencies such as security services and customs are allowed inside. The UNHCR cannot freely visit and inspect the premises. But according to conversations with dissociated members in Albania, it seems the residents are suffering the same conditions as they did in Iraq. There they were held in conditions of modern slavery and forced to undertake work for the group with no pay. Every aspect of their everyday lives was dictated by the leader Maryam Rajavi (who took over after the death of the cult leader Massoud Rajavi); who they spoke with, what they believed in and even what they ate and wore.

The event also alerts us to the fact that many MEK are dying in Albania. According to dissociated members speaking anonymously, there are three times as many deaths by natural causes in Albania as there were in Iraq. In Iraq the MEK excuse was “no doctors”. It would be interesting to discover what the MEK excuse is now.

One reason, of course, is that many of the MEK are elderly, many are sick. The average age of MEK members is above 60. At this age most people would be looking forward to a comfortable and relaxed retirement, to allow the younger generation to take over their work. Not the MEK. They have no younger generation after forced divorces and the removal of children left an ageing polity. Members must work until they die. Recruitment has proved extremely difficult because the group is hated by almost all Iranians. As a result, the MEK resorts to deceptive recruitment and coercive control for maintaining members.

One aspect of this deception is that rather than being ‘refugees’ as the MEK claim, the members have legal status in Albania. The government of Iraq did not allow them refugee status in Iraq because they are terrorists. They were brought to Albania by the UNHCR without travel documents; each migrant was given a piece of paper stating, ‘on humanitarian grounds’. Similarly, the government of Albania does not allow the MEK members or ex-members to be given either refugee status or residence or work permits. The secret agreement between Albania, the US and the MEK leader struck in 2013 included the provision for de-radicalisation once the members arrived in Tirana. This did not happen; the earmarked budget remains untouched in the American embassy, the MEK remain radicalised for terrorism.

The graveyard also raises another disturbing issue. There are sixteen public graves. It is reported that many others have since died but the MEK now buries them inside Camp Ashraf Three. It has already been ascertained that independent investigation cannot take place there, so it is not known how many graves there are. In Iraq there were hundreds.

The number of graves matters. When the US army detained the MEK in 2003, there were 3,800 members. (See  RAND Corporation – The  Mujahedin-e Khalq  in Iraq A Policy Conundrum, Summary xiii.) Over the next fifteen years, attrition of members through dissociation, conflict, deaths by natural causes, suicide and murder meant that when the UNHCR brought the last group of MEK to Albania in September 2016, the total number relocated was 2,901 individuals with 2,745 remaining at the end of that year. Since then well over two hundred have left; some departed Albania, around two hundred remain destitute in the country.

However, according to a report from US Senator Robert Torricelli, an official representative of the MEK, there are currently over four thousand MEK in Camp Ashraf Three. Where did the extra numbers come from? Are these MEK or are they the widows and orphans of killed Daesh members which investigative journalist Gjergji Thanasi discovered were destined to be the next controversial influx of undesirables dumped on Albania by the Americans. Have some already arrived?

Thanasi made the discovery while investigating import permit irregularities linked to the construction of MEK’s closed Camp Ashraf Three. This led to the further discovery that MEK is not registered for tax and does not conform to any Albanian law or customs or morals. And since the MEK members are not registered anywhere – they have no identification documents, have no work permits and pay no taxes – they could be anyone. The four thousand residents of Camp Ashraf Three – with its small-arms firing range, reinforced concrete armoury, three-meter wall and guard turrets – could be literally anyone.

Yet instead of investigating this disturbing situation, with some notable exceptions, Albania’s media have seen fit to uncritically publish the MEK’s defamatory statements aimed at silencing critics and diverting attention from their criticisms. When confidence tricksters do this, it is called ‘misdirection’; divert the attention of the target while they are robbed. When the MEK do it, it is called politics.

If it was the intention of some Albanian media outlets to politicise the MEK presence in the country, and by doing so bring the conflict between America, Israel and Saudi Arabia with Iran, to Tirana, then they have succeeded. However, it is surely not the role of an independent, objective media to act as a mouthpiece for any side. It is far more fitting for serious journalism to investigate the serious and evidenced allegations of human rights abuses, modern slavery, tax evasion, people trafficking, political corruption and facilitating terrorism which are levelled against the MEK, and report the facts to their country’s citizens.

ANNE KHODABANDEH

Anne Khodabandeh, is an expert in anti-terrorist activities and a long-standing activist in the field of deradicalization of extremists. She has written several articles and books on this subject, along with her husband, who is of Iranian origin.

(END)

*** 

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimit
https://youtu.be/74sLDJQ9wOQ

همکاری مافیای آلبانی و مجاهدین خلق، فرقه رجوی Mojahedin Khalq (Rajavi cult) and Albanian Mafia are getting closer

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشSaudi Arabia’s ambivalent relationship to terrorism

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

American servicemen killed by Mojahedin Khalq MEK MKO Rajavi Cult in IranThe MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

link to one of the Mojahedin Khalq songs advocating killing Americans celebrating killing of Captain Hawkins
(Recorded and distributed by MEK even years after the revolution. In Persian) 

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsThe Iranian MEK in Albania: Implications and Possible Future Sectarian Divisions (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult) 

مجاهدین خلق زباله شیمیایی و مواد مخدر در آلبانیAlbania: Toxic Waste, Cannabis and the Iranian Mojahedin Khalq (Rajavi cult) are part of the same equation under the devilish Justice Reform

Also read:
http://iran-interlink.org/wordpress/?p=9087

Fact-Finding Mission to Rescue Separated MEK Unearths Profound Security Issues

Anne_Khodabandeh_SIngleton_European_Parliament_2017Iran Interlink, December 07 2017:… Anne Khodabandeh of Iran-Interlink visited Albania twice for a fact-finding mission in November and December. The fact-finding mission was to investigate the situation of separated members of the MEK and to see what needed to be done to help them and others who will be separating in future. Anne was also invited to speak in a workshop about her work as an expert in prevention … 

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

http://iran-interlink.org

Fact-Finding Mission to Rescue Separated MEK Unearths Profound Security Issues

Anne Khodabandeh of Iran-Interlink visited Albania twice for a fact-finding mission in November and December. The fact-finding mission was to investigate the situation of separated members of the MEK and to see what needed to be done to help them and others who will be separating in future. Anne was also invited to speak in a workshop about her work as an expert in prevention and de-radicalisation of violent extremism and terrorism. Khodabandeh works as ‘Open Minds’under the UK government’s Prevent Duty programme.

During her humanitarian mission during which she spoke to many separated members about their experiences and difficulties, Khodabandeh also discovered a great deal of disconcerting information in regard to the MEK’s activities in Albania. Some of this information has already been made public through various written pieces and media interviews and television reportsfrom Tirana. This concerns the MEK actively recruiting Albanian youth [also], links with theAlbanian mafia and plans to move the members to an isolated camp.

However, Anne Khodabandeh went on to brief British and American security services about the various security issues which have arisen as a direct result of the MEK’s presence in Albania.

On Tuesday, following a meeting on Monday between the Committee on Foreign Affairs in the EU Parliament on Monday and Ditmir Bushati, Albania’s foreign affairs minister, Khodabandeh was able to brief officials in European Parliament buildings who have direct concern for Albanian affairs. They acknowledged that this information would be helpful in appraising Albania’s efforts to join the European Union.

آن خدابنده سینگلتون پارلمان اروپا Anne Khodabandeh (Singleton)  briefed officials in European Parliament buildings

***

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsMojahedin Khalq, Rajavi cult, Saddam’s Private Army, were trained by Mossad to assassinate Iranian scientists 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقAlbania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Also read:
http://iran-interlink.org/wordpress/?p=9079

THE CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST Workshop 

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimitGazeta Impakt, Tirana, Albania, December 02 2017:… Anne Khodabandeh explains how she was radicalised and turned into a terrorist by the Iranian Mojahedin and how the process of radicalisation takes place. [The presentation was given at the conference: CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST: IDEOLOGIES AND RADICAL GROUPS, organised by the Free Media Institute on 28 November 2017 in Tirana]

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیMassoud Khodabandeh, Huffington Post: Can Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe? 

Link to the source

THE CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST Workshop (Part 6)

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimit
https://youtu.be/74sLDJQ9wOQ

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimitAnne Khodabandeh explains how she was radicalised and turned into a terrorist by the Iranian Mojahedin and how the process of radicalisation takes place.
[The presentation was given at the conference: CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST: IDEOLOGIES AND RADICAL GROUPS, organised by the Free Media Institute on 28 November 2017 in Tirana]

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimit

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar dhe kthyer ne terroriste nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimit.
[prezantimi u be gjate konferences: KONFLIKTET NE LINDJEN E MESME: IDEOLOGJITE DHE GRUPET RADIKALE, organizuar nga Instituti i Medias se Lire ne 28 nentor 2017 ne Tirane]

***

Also read:
http://iran-interlink.org/wordpress/?p=9073

Free Media Institute meeting on the fight against terrorism (VIDEO) 

anne_Khodabandeh_Singleton_Tirana_4Tema TV, November 29 2017:… The theme of the conference which took place in Tirana today was ‘Conflicts in the Middle East, ideologies and radical groups’. Guest speakers were from India, Great Britain, USA, Croatia, Turkey, Serbia and Albania. They discussed the history and ideologies of radical groups in the Middle East. The meeting also discussed what the participants described as the presence of radical groups … 

آن خدابنده سینگلتون کنفرانس تیرانا، آلبانی مجاهدین خلق مریم رجوی Understanding Radicalisationas Cultic Abuseto Support Prevent and Channel

Link to the source (Albanian)
(Translated by Iran Interlink)

Free Media Institute meeting on the fight against terrorism (VIDEO)

Tuesday, 28 November 2017, 14:57

آن خدابنده سینگلتون کنفرانس تیرانا علیه تروریسم مریم رجوی

The theme of the conference which took place in Tirana today was ‘Conflicts in the Middle East, ideologies and radical groups’.

Guest speakers were from India, Great Britain, USA, Croatia, Turkey, Serbia and Albania. They discussed the history and ideologies of radical groups in the Middle East.

The meeting also discussed what the participants described as the presence of radical groups in Albania and their treatment. The organizer of the meeting, Osli Jazaxhi, tells TemA TV about the meeting.

Also on You-tube:

Media e lirë, takim për luftën ndaj terrorizmit
https://youtu.be/c0qseAQkr3U

Original Albanian Transcript: 

Media e lirë, takim për luftën ndaj terrorizmit (VIDEO)
 E Martë, 28 Nëntor 2017, 14:57
“Konfliktet në Lindjen e Mesme, ideologjitë dhe grupet radikale” ishte tema e takimit që u zhvillua këto ditë në Tiranë.

Të ftuar ishin pjesmarrës nga India, Britania e Madhe, SHBA, Kroacia, Turqia, Kroacia dhe Serbia, të cilët diskutuan mbi historinë dhe ideologjitë e grupeve radikale në Lindjen e Mesme.

Por në takim u diskutua ajo që pjesmarrësit e cilësuan si prezenca e grupeve radikale në Shqipëri dhe trajtimi i tyre. Organizatori i këtij takimi, Olsi Jazexhi, tregon për kameran e TemA TV apskete të takimit.

(END)

*** 

OLSI JAZEXHI AlbaniaDr Olsi Jazexhi: Double standards in Albania’s fight against terrorism 

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania
https://youtu.be/yt-rXbs8014

Elona Gjebrea_Maryam RajaviDokumenti/Bashkëshorti i Elona Gjebreas fshehu dënimin me burg
Maryam Rajavi’s advocate Elona Gjebrea has links with the Albanian Mafi

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 1)

https://youtu.be/WYEGkiTvyJc

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 2)

https://youtu.be/9tWjpDHPktE

Tirana_today_Mafia_shqiptare_ndihmon_muxhehedinëtSCANDAL! Albanian Mafia Helps Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) Recruit Our Youth, Fears The EU

Also read:
http://iran-interlink.org/wordpress/?p=9046

Warning: MEK moving members to a remote and isolated camp in Albania (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult) 

Sahar Family Foundation, Tirana, Albania, November 19 2017:… For three days now, the Mojahedin-e Khalq Organization (MEK, MKO, Rajavi cult) in Albania has been relocating its members to a remote and isolated camp in Albania which they have called the ‘Ashraf Three’ base after Camp Ashraf, the main MEK garrison in Iraq. The new base is surrounded by high walls and barbed wire to prevent the members from escaping. Since a long time ago … 

Muxhahedinet iraniane kercenojne lirine e medias, censurojne televizionin Ora NewsThe Mojahedin-Mafia coalition threatens media freedom, censorship of Ora News television
Muxhahedinet iraniane kercenojne lirine e medias, censurojne televizionin Ora News

Link to the source

Warning: MEK moving members to a remote and isolated camp in Albania (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاق

For three days now, the Mojahedin-e Khalq Organization (MEK, MKO, Rajavi cult) in Albania has been relocating its members to a remote and isolated camp in Albania which they have called the ‘Ashraf Three’ base after Camp Ashraf, the main MEK garrison in Iraq. The new base is surrounded by high walls and barbed wire to prevent the members from escaping.

Since a long time ago the Rajavi cult has been covertly establishing facilities far away from Tirana, or any other town or city, to which it can move its members and separate them from the outside world. The aim is to exert maximum control over them to enable further brainwashing them without interference. A remote and isolated place similar to Camp Ashraf in Iraq is an ideal place for coercive psychological manipulation because it allows the leaders to control the followers both physically and mentally.

At present, the MEK members in Tirana enjoy some limited access to the outside world. This is not tolerable for the cult. The cult leader Maryam Rajavi wants her followers captive all the time. If they have free access to the outside world they will realize they are continually being told lies and they will discover that there is a way out.

The method of controlling the members inside the MEK is mind manipulation which requires an isolated area from which the members cannot escape and gradually people forget about the free world and accept their lives in there.

Cults like the MEK do not allow their members access to uncensored news or information. If they are moved to this new base the situation will be even worse than it was for them in Iraq since they now know a lot more than they did before about the outside world and therefore the internal pressure and suppression will be more severe.

The cult has also forced members to sign documents to swear that they wish to move to the new place willingly and voluntarily and they have no right to leave the place ever. They are told that this is for their own safety and security which is not correct. In this way they are giving away their rights and freedom for the rest of their lives.

The members have also been given promises of excellent facilities and services which are all lies and even if any such privileges existed these do not replace family relations and contact with the outside world which the cult is denying.

For instance, is it not worse that the members will not have access to the internet and will not be able to contact their families? In Rajavi’s world one has to live isolated from the world and only listen to the cult leaders.

Sahar Family Foundation urges all humanitarian activists and organizations around the world to prevent this human catastrophe from happening and rescue these people from being deceived into a lifelong prison.

Sahar Family Foundation – Tirana  

November 18, 2017

***

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

همکاری مافیای آلبانی و مجاهدین خلق، فرقه رجوی Iran arrests MKO (Mojahedin Khalq, MEK, NCRI, Rajavi cult …) ringleader in Isfahan

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

امریکا علت حمله به عراق را پشتیبانی صدام از مجاهدین خلق اعلام کردHow do you explain this to the families of over 4000 US servicemen Killed in Iraq?

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیAlbania’s destabilization? You have forgotten hundreds of Mojahedin!

Albania’s Anti-Trafficking Coordinator Elona Gjebrea praises Maryam Rajavi for keeping modern slaves in Tirana

رجوی ویلپنت مجاهدین خلق اول ژوئیه 2014Which occasion is Maryam Rajavi celebrating in Paris? (letter to Emmanuel Macron)

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsMojahedin Khalq (MEK) presence in Albania highlights security risks for Europe

List-of-Mojahedin-Khalq-martyrs-Massoud-Maryam-Rajavi-MEK-fiction-fakeThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend…

تروریسم داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی علیه مردم ایرانIran terror attack: Who gains?

Republican Congressman Dana Rohrabacher lobby for MEK and ISISAmericans take responsibility for recent joint Saudi/ISIS/MEK terror attacks (Mojahedin Khalq, Rajavi Cult, MKO, PMOI, NCRI …)  

Also read:

 • Michael Ware with MEK Mojahedin Khalq Rajavi cult NCRINational Geographic, March 04 2017:… Leading MEK members squirm under the knowing gaze of Michael Ware. Watch the shifty looks and glances as the MEK representatives try to lie about their true intentions. They admit to wanting regime change, but claim to be pacifists. Ware asks ‘Why does a political organization still need to have a para-military organization?’ He then cleverly gets them to …

  Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIAssociated Press, February 16 2017:… The group at one point successfully infiltrated the U.S. Embassy in Tehran, according to a State Department report. And a series of bombings attributed to the MEK accompanied visits by presidents Richard Nixon and Jimmy Carter to Iran, including one to target an American cultural center. In 1973, MEK assailants wearing motorcycle helmets shot dead U.S. Army Lt. …

  Wesley Martin Mojahedin Khlq Rajavi cult 1Iran Interlink, February 15 2017:… The following OpEd by MEK advocate Col. Wes Martin was published first in The Hill, followed by Mojahedin Khalq’s “Iran Probe” and the “NCRI” websites. Iran Interlink has published it here as indication of how hysteria has become the new normal in American published writing. A form of madness appears to have infected US politics and now all and sundry are dancing …

  Col. Jack Turner Col. Paul ShafferMassoud Khodabandeh, Huffington Post, February 07 2017:… He also signals that his war is not with ISIS but with the country Iran. Donald Trump rose to victory in part on the promise to take on ISIS and defeat the group. Yet ISIS cannot be defeated except by a coalition of forces that includes Iran. The facts on the ground in Syria and Iraq demonstrate unequivocally that ISIS forces in Aleppo and Mosul have been defeated largely due to the involvement

  Gazeta Impakt, Albania, Translated by Iran Interlink,  January 01 2017:… According to Fatos Klosi, former director of the National Intelligence Service, the American CIA chief has warned Albania that Donald Trump will renounce support for the MEK terrorists and it will be the Albanian Government itself which must deal with internal security and must confront a group trained militarily from the time of Saddam Hussein …

  مسعود خدابندهMassoud Khodabandeh, Huffington Post, December 24 2016:… That can only happen if journalists and investigatory bodies (human rights, nuclear experts, war crimes, etc) are able to base their work on facts and not the fake and fictionalised fantasies of stooges like the MEK, which are clearly designed to misinform on these issues. The information laundry cycle is not difficult to follow – the Washington Times takes its report …

  مسعود خدابندهMassoud Khodabandeh, Huffington Post, November 12 2016:… In particular, Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich. Putting aside their weak personalities as well as their individual neoconservative agendas, the common thread which links these names together is their decade long support for the Mojahedin Khalq terrorist organisation (also known as Saddam’s Private Army or Rajavi cult). It is certain that …

   mek_albania_June2013Iran Interlink, October 30 2016:… Local observers in Tirana are reporting that the Mojahedin Khalq cultic terror group (MEK) is buying and creating several sandwich and kebab shops in the city and is using the MEK members to work in these fast-food businesses. On the surface this may look like a positive move. In an article titled ‘Albania: What would a de-radicalization program for the Mojahedin Khalq involve’, it was …

  mojahedin-khalq-albania-pm-ramaAnne and Massoud Khodabandeh, Iran Interlink, October 16 2016:… In spite of American promises, no de-radicalisation programme is in place to deal with over 2500 members of the Mojahedin Khalq terrorist group who have relocated to Tirana from Iraq. The MEK has a long history of violent and criminal activity. This has not stopped now they are in Tirana. Unless the Albanian government introduces its own programme, it must accept …

  Radicalised Mojahedin Khalq from Iraq to AlbaniaAnne and Massoud Khodabandeh, Huffington post (and Top Topic), October 09 2016:… For the local citizens, mystery surrounds their arrival and their lifestyle. Should these secretive and covert neighbours be treated with suspicion or kindness? At a local level, the first thing neighbouring families need to be aware of is that among all MEK members, sexual relations have been banned for over 25 years. This means there are no marriages or children or young people in the organisation. More troubling …

  Massoud & Anne Khodabandeh, Huffington Post, July 14 2016:… Whether Rajavi is already dead or now killable is not known – only he can answer this – but he and his whole organisation are certainly now, body and soul, in the capable hands of the Saudi Prince. If he is still alive, Rajavi’s only role is to act as go-between to instruct his wife what she must do on behalf of the Saudis. If he is dead

  Maryam RajaviMassoud Khodabandeh, Huffington Post, July 08 2016:… Clearly this message is not aimed at Iranians. The clamour for regime change in Iran does not emanate from inside the country in spite of its many social, civic and political problems. Who then is Maryam Rajavi’s constituency? Fro

Copyright © 2018 Iran Interlink.exposing Mojahedin Khalq,Rajavi cult,Massoud Rajavi, Maryam Rajavi