رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند

رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم ژانویه 2019:… 22بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم 40 سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند. می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته آنها را به بهانه ورشو هم انگیزه بدهد و هم از ریزش جلوگیری کند بخاطر این دو مشکل درونی اینقدر تبلیغات راه انداخته و عاشق ورشو شده. باید گفت ورشو منبراست و رجوی …

رجوی وعضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نماز جمعه میخوانندباند رجوی سخنگوی غیر رسمی این جنگ طلب است

لینک به منبع

رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

وزیرخارجه امریکا اوایل، دوازده ماده را ارئه کرد وگفتم هدف جنگ ویاتسلیم حاکمیت دینی ست ودوهفته پیش درمصر صحبت ازتغیرکرد وکنفرانس ورشو را پیش کشید و در یک مقاله نوشتم که کنفرانس ورشو افتضاح و محکوم به شکست است حالا رجوی سر از پا نمی شناسد و بطرز دیوانه واری تبلیغات ان را درشبکه های اجتماعی شروع کرده. میخواهیم ببینیم اولا چرا کنفرانس شکست خورده است . وتبلیغات رجوی برای چیست .

یک کنفرانس ورشو: همانطورکه میدانید ائتلاف امریکایی وشرکا درسوریه وعراق شکست سختی خوردند وهرکاری کردند که به بهانه شیمیایی به سوریه حمله کنند نتیجه ای حاصلشون نشد وترامپ اعلام کرد ازسوریه خارج میشود دوسال پیش نوشتم اگرسوریه پیروز شود امریکا مجبور است از خاورمیانه عقب نشینی کرده که درنهایت به تجزیه امریکا راه میبرد حتی اگرسالیان طول بکشد ودو ماه پیش درمقاله دیگری نوشتم که خروج امریکا ازسوریه یعنی عقب نشینی ازخاورمیانه و پایان جهان تک قطبی واغاز جهان چند قطبی ست . امریکا میخواهد ازسوریه بیرون بکشد برای جلوگیری ازعواقب ان و قدرت نمایی کاذب به کنفرانس ورشو چنگ زده تا اولا عواقب عقب نشینی را به حداقل برساند .دوما باعلم کردن ورشو و دشمنی با ملت ایران میخواهد با اجماع چند کشورجنگی راه انداخته و قدرت نمایی کند  باید گفت ان ممه رولولو برد .سوما میخواهد برروی شکستها درعراق . سوریه . لیبی . یمن . وافغانستان سرپوش بگذارد که موفق نخواهد شد اب رفته را بجوی بازگرداند

دوم رجوی ،عضدانلو : دوهدف را دنبال میکنند اولا میخواهد ازاین نمد کلاهی برای خود بدوزد اگربا این کارها تابحال توانسته کلاهی برای سرخود دست وپا کند دراین قضیه هم خواهد توانست دوما استفاده داخلی است که مهمترودرالویت است یعنی درحال نزدیک شدن به پایان تعهدات نیروهاست وبا پایان گرفتن زمان تعهد که 22بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم 40 سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند . می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته انها را به بهانه ورشوهم انگیزه بدهد وهم ازریزش جلوگیری کند بخاطراین دومشگل درونی اینقدرتبلیغات راه انداخته وعاشق ورشو شده باید گفت ورشو منبراست ورجوی درمسجد ترامپ نتانیاهو وشرکا نمازجمعه میخواند ودربالای منبرانها خطبه جمعه ایراد میکند ایا موفق خواهد شد دراین همه پستی وحقارت ومزدوری ونوکری کلاهی برای خودبدوزد منکه فکرنمیکنم ومعتقدم برعلیه خودش خواهد شد

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/سالروز-آزادی-بریده-مزدور-ساواک-مسعود-ر/

سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی- بیانیه ای که ساواک برای مسعود رجوی نوشت

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژانویه ۲۰۱۹:… دوازده ماده که رجوی مدعی بود، این بیانیه را هم ساواک نوشته و بدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که آن زمان در زندان و داعیه مبارزه با شاه را داشتند …. یکبارهم خودش از کباب خوردنش با سربازجوی اوین می گفت. منوچهری یا کسی دیگر دقیق یادم نیست اسمش را هم گذاشته بود … 

سی دی سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجویخاطرات بهمن بازرگانی: مسعود رجوی گریه کرد چون به مرکزیت راهش ندادند

لینک به منبع

سی دی سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی

رجوی وعضدانلو طوری وانمود میکردند که کاظم رجوی او را از اعدام نجات داده حالا معلوم میشود بریده مزدوری باعث جان بدربردنش شده بگذارید یک شنیده را درسال ۵۴ برایتون بگویم که اولین باراست ازدهان بنده بعد۴۳ سال خارج میشود رابگویم دوستان بنده که زمان شاه باسازمان رابطه تشکیلاتی داشتند وفعالیت میکردند وسال ۵۹ کلا همه ازسازمان جداشده وگفتند رجوی بی راهه میرود گفتند که کاظم رجوی نماینده ساواک درخارج این رابنده نمیگویم نوشته های بازجویی وهمکاری رجوی که امضای خودش زیر برگه های نوشته هایش است میگوید پرویز ثابتی مامور ساواک که فرمانده تعغیب ومراقبت مجاهدین بوده میگوید

رجوی وقتی دستگیرشد طبق استناد به حرفها وشهادت برگه های بازجویی وثابتی رجوی تماما باساواک همکاری ورهبران خودش یعنی بنیانگذاران سازمان را لو داد وثابتی گفت من درخواست کردم اورا بیاورند وخونه را نشان بدهد که ما زیرنظر داشتیم او را صبح اورده وخونه را نشان داد بعد هم گفت نهایت همکاری را درزندان داشت درحدی که دوازده ماده که رجوی مدعی بود ابتکارخودم بوده و با قراردادن اسلام درچپ مارکسیست مجاهدین را ده سال بیمه کردم این بیانیه راهم ساواک نوشته وبدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که انزمان درزندان وداعیه مبارزه باشاه را داشتند چرا چون اخوندها را دشمن معرفی می کردند . مارکسیست ها راهم عقب تر از خودمی دانستند . که هر دو این نظریه باعث شد بجای اینکه به شاه پرداخته شود زندانیها بجان هم افتادند وتضادهای خاص خود را درزندانها بوجود اورد بنده انزمان زندان نبودم تا ازنزدیک شاهد باشم حرفها را امروز حلاجی میکنم رجوی همیشه میگفت اخوندها را ایزوله کردیم ودهان مارکسی ست ها را بستیم وپشت سرما حرکت میکردند اگرحرف ثابتی را ملاک بگیریم ساواک کاملا با دوازده ماده به اهداف خودرسیده وانشقاق ودرگیری داخلی بین مخالفین راه انداخته است پس می بینیم که رجوی چطوری بریده و برای ساواک مزدوری میکرده است ویکبارهم خودش ازکباب خوردنش با سربازجوی اوین که اسمش یادم رفته گفت منوچهری یا کسی دیگر دقیق یادم نیست اسمش راهم گذاشته بود توطعه برای شکستن اعتصاب غذا وگفت من نمیخواستم بفهمد دراعتصاب هستم خوردم حالا کسی که چند ماه بقول خودش دراعتصاب بوده چطوری دراتاق سربازجو چلوکباب یکدفعه میخورد معلوم نیست ادم اعتصابی نمیتواند غذای سنگین و یکدفعه بخورد اول باید چندروزی سوپ بخورد وگرنه طوردیگری میشود ولی رجوی میخورد وهیچ اتفاقی هم نمی افتد انهم چلوکباب با ریحان وگوجه که غذای کاملا خشک است وروز سی دی هم ساواک او را به پشت بام بعنوان رهبر مخالفین میفرستد حرفهای خودمسعود است این نمونه ها را کنارهم بگذارید ایا اتفاقی ست خیر درحقیقت ساواک و شاید هم سازمان جاسوسی امریکا که انموقع بالا دست ساواک و کنترل کننده کارهای اوبود رجوی را نگه داشته پرورش داده و بعنوان رهبرمخالفین بیرون فرستاد تا به ماموریتهای محوله بعد شاه ادامه بدهد وکارهایی را بکند که در جریان هستید ایا ما نباید با این سابقه مشعشع به نزدیکی او با امپریالیسم وتکرارحرفهای انها وفشاربملت باخواسته تحریم وبمباران نگاه شک امیز داشته باشیم راستی چرا بسمت امریکا واسراییل وعربستان وامارات میل کرده است؟؟ یکدفعه ومنافع متقابل دوملت درکار است یا مزدوری ونوکری را اشکارکرده است؟؟

*** 

مسعود رجوی دادگاه شاه همکاریهای رجوی با ساواک و تنفر حنیف نژاد از او از زبان یک مقام سابق ساواک

مدارک خیانت مسعود رجوی به سازمان مجاهدین خلق بدون شرح!‌ آیا مسعود رجوی پاسخی برای این اسناد دارد؟

مدارک خیانت مسعود رجوی به سازمان مجاهدین خلق بتول سلطانی: ۳۰ فروردین ۱۳۵۱، یادآور چهل و چهارمین سال خیانت مسعود رجوی به بنیاگذاران سازمان 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-فرقه-رجوی،-چاقوکشان-سر-کوچ/

رجوی و عضدانلو ( مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی) چاقوکشان سرکوچه سیاست

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم ژانویه ۲۰۱۹:… سر و کله جداشده ها پیدا شد. رجوی که میدانست این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست از روز اول شروع به سمپاشی برعلیه ما کرد و خیلی از ما هم بخاطر مسایل قانونی و شخصی دو سه سالی چیزی نگفتیم و در سکوت بودیم و او هم د راوهامات خود خر مراد را سوار و چهارنعل می تاخت بعدا ما هم تصمیم گرفتیم جوابش را بدهیم چنان صورتش … 

lمزدور مجاهدین خلق فرقه رجوی سیاوش رجبیچماقدارن و تروریستهای مجاهدین خلق فرقه رجوی در ساختمان پارلمان اروپا به شاهدین جنایات مریم رجوی حمله کردند

لینک به منبع

رجوی و عضدانلو ( مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی) چاقوکشان سرکوچه سیاست

اون قدیما سرکوچه ای چاقوکشی بود که همه را اذیت می کرد  و کسی چیزی بهش نمیگفت سال ۵۶ میرفتم خونه داییم جلومراگرفته وگفت توکی هستی همیشه میایی این کوچه گفتم میروم خونه داییم ، اینجا زندگی میکند، خلاصه مزاحم شد .گلاویز شدیم ، او نگاه به رفت و امد ارام من کرده بود انتظار نداشت ، صورتش نقشه نگاری شود و در محل هم وابرویش برود. حالا شده داستان این زوج چاقوکش درطی سالیان جلو همه رامیگرفت وهرچه دلش میخواست میگفت مزدور وزارتی شعبه سپاه پاسداران مهره رژیم و…. گروهها وافراد هم بهردلیلی چیزی نمی گفتند امثال بنی صدر فرخ نگهدار و….. و او هم هر چقدر میخواست جولان میداد و همه را با این مارک و تهمت ها  ازمیدان بدر می کرد و خود را یکه تاز و رهبراپوزیسیون قلمداد می کرد  . بادمش گردو میشکست که منم رستم پهلوان

تا اینکه سروکله ما جداشده ها پیداشد رجوی که میدانست این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست ازروز اول شروع به سمپاشی برعلیه ما کرد وخیلی از ماهم بخاطر مسایل قانونی و شخصی دوسه سالی چیزی نگفتیم ودرسکوت بودیم واوهم دراوهامات خود خرمراد را سوار وچهارنعل میتاخت بعدا ماهم تصمیم گرفتیم جوابش رابدهیم چنان صورتش نقشه نگار  کردیم وریخت قیافه مزدوری اسراییل وسلاخ عربستان وشیخک امارات وامریکا را بهم ریختیم که دردنیای سیاست گیج ومنگ ودرحال تلوتلو خوردن است چون دیگرنمیتواند خود را اسلام انقلابی ورهبرعقیدتی نشان داده وبخورد ملت بدهد مشت مزدوری وحقارت وپستی اورا بدجوری روکردیم دیگرنمیتواند ازتروریسم بنام عشایرانقلابی وارتش ازاد و ارتش ملی یمن حرف بزند بخاطراین مدتهاست که درسایتهایش ازانها حرفی نمیزند وبه این اکتفا کرده که حرفهای ادمخواران را درحد خبرپخش کند وچنته اش خالی شده عاقبت چاقوکشی دردنیای سیاست وپایبند نبودن به قوانین بازی همین است دست پیش میگرفت تا پس نیفته حال هم دست پیش را قطع کردیم هم ازنظرسیاسی عقب افتاده وپس پسکی میرود فقط باید مواظب باشد که ازعقب بزمین نخورد وسرش اوف شود ودرجیبش باید یک شیشه دواگلی وپنبه بگذارد اگرزمین خورد وسرش شکست ازدواگلی استفاده کند شاید زودتر زخم التیام پیدا کند

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-و-مجاهدین-خلق-با-دمشان-گردو-می-شکست/

بر همگان معلوم شد چرا رجوی با دمش گردو می شکست (وعده جان بولتون و مجاهدین)ا

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژانویه ۲۰۱۹:…  چون ما مخالف سیاست وابستگی و پیش برد خط آدمخواران برعلیه ملت و وطن خود بودیم. زیرا برای همین و نجات وطن به رجوی پیوسته بودیم و نمیتوانستیم طور دیگری باشیم و سر خود را در توبره و آخور آدمخواران غربی و حکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و هنوز از آخور سلاخ در حال نوش جان است … 

جایگاه مسعود رجوی مریم رجوی مجاهدین خلق ایران در میان مردم ایرانIran: accusing Iran won’t absolve EU responsibility for housing Mojahedin Khalq (MEK)

لینک به منبع

بر همگان معلوم شد چرا رجوی با دمش گردو می شکست؟؟؟

وقتی رجوی گفت امسال حاکمیت دینی به چهل سالگی نمیرسد جان بولتون آدم خوار آمد در کنفرانس عضدانلو همین حرف را تکرارکرد همه گفتند بولتون پول گرفته که حرف رجوی را تکرارکند. براساس تجربه و شناختی که از رجوی داشتم نوشتم که رجوی خواسته بولتون و سران امریکا را بیان میکند زیرار جوی سالیان است که در سیاستهای جهانی در زیر میز امریکا بازی و خود را با آن و مرتجعین منطقه طبق تعریف رجوی از حکومتهای عربی درز مان صدام تنظیم میکند.

حالا روزنامه های امریکایی نوشته اند که کاخ سفید دستور کار نظامی در سرداشته و به پنتاگون ابلاغ کرده ولی وزارت دفاع و کشور مخالفت کرده اند . روز اول نوشتم که ترامپ دنبال حمله نظامی ست البته اگر بتواند و اگ رنکند معلوم است نتوانسته. حال معلوم شد که کی سیاست کی را پیش میبرد. رجوی درعراق خواهان حمله نظامی امریکا با اعراب به وطنم ایران بود و ما هم از روز اول مخالفت و جلو رجوی ایستادیم در اواسط سال ۸۴ یکی از فرماندهان آمد درسالن غذاخوری و رسما از حمله امریکا دفاع کرد چون میدانست که بنده شدیدا مخالفم بنده در حال خوردن میان وعده بودم جلو او در سالن و د رحین غذا خوردن پیچیدم و بحث شد که او بلافاصله بلندشده و چند نفر را که شاهد بحث بودند را به بیرون صدا کرد انها هم رفتند که به انها گفته بود علی شیرزاد که بنده باشم بریده به حرف هایش گوش ندهید و از او فاصله بگیرید که دو سه نفرامده و بمن گفتند که اینطور میگه و ما هم میدونیم که چون تو جلوش پیچیدی ازن اراحتی و حرس وکینه کشی دنبال بی ابروکردن توست باتوجه به اینکه میدونست مخالفم پس چرا امد وپیش من ازحمله حرف زد دوهدف داشت اگر سکوت کردم پیش بقیه بگوید موافقم وحرفی نزدم وشاهد داشته باشد یاانها بروند تعریف کنند وبقیه که میدونستند مخالفم سکوت راحمل برتایید قلمداد کنند اگرمخالفت کردم خط لجن مال کردن را پیش ببرد وبگوید جلوی رهبری ایستاده منهم باپیچیدن جلواو زدم توی پوزش وهردوخط درنظرگرفته شده را درنطفه خفه وپس گردنی به رجوی وبنده منزل ونوچه ها زدم چون همه اشکارا فهمیدن مخالفم و حرفهای رجوی و مزخرفاتش کینه کشی ست بله فرماندهان رجوی بخاطر این موارد دشمنی بامن میکردند وانواع مارکها واتهامات نثارماکرده وپیش هرکس وناکسی برعلیه مخالفین یاوه گویی وحرافی میکردند چراچون ما مخالف سیاست وابستگی وپیش بردخط ادمخواران برعلیه ملت ووطن خود بودیم زیرا برای همین ونجات وطن به رجوی پیوسته بودیم ونمیتوانستیم طوردیگری باشیم وسرخود را درتوبره واخور ادمخواران غربی وحکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و هنوز از آخور سلاخ در حال نوش جان است. بله رجوی خواسته بولتون و کاخ سفید که دو سه روز پیش روزنامه های امریکایی افشا کردند را خط بخط تکرار و بدنبال بنتیجه رساندن آن است وب ا دمش گردو میشکند

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/پرونده-سایت-ایران-افشاگر-مزدور-مریم-رج/

پرونده (برنامه سایت “ایران افشاگر” رجوی) یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۹:… تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله، ملت را دوباره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار و دسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد. از این میسوزد که با ۵۰۰ دلارمیخواست مرا بخرد و امضا گرفته در بازار مکاره یزیدی یا سیمای حقارت نشان دهد بدجوری قفل و آچمزش کردم … 

سایت آفتابکاران سایت ایران افشاگر مامورین مجاهدین خلق فرقه رجوی مزدوری وطن فروشیاستراتژی وطن فروشی هم کار رجوی و مجاهدین خلق را چاره نمی کند

لینک به منبع

پرونده یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو

رجوی در سایت ایران افشاگر برنامه ای گذاشته بنام پرونده، گوش دادم. در این برنامه مرا بعنوان مامور بخدمت دون پایه معرفی می کند! که در فرنگ کاری جز افشای رجوی ندارم و چون به فرنگ رسیدم قرار از کف داده ام. یاد کرده است همان اول وضعیت خود را در هتل مهاجر نوشتم و عین حقیقت را بدون یک کلمه این ور و آن ور کردن بازگو کردم که رجوی بدون اینکه حرفهای مرا بگوید و بدون اشاره به حرفهایم در شارلاتانی و دجالیت و پفیوزی سیاسی و بی شرافتی رسانه ای میگوید. ابومصطفی آمد و گفت سجاد با تو کار دارد و صحبت کردیم. هدف از اینگونه وراجی و حرافی و دروغ پراکنی این است که مرا به وزارت بچسباند .

قبلا گفتم باز یاد آوری میکنم اگر رجوی راست میگوید. زیرش خیس نیست، عین نوشته مرا چرا نخواند و اگر شارلاتانی و دجالیت و عوامفریبی نمیکند فقط یک خط و یک جمله سند نشان بدهد که بنده با وزارت یا هر ارگان وابسته به حاکمیت دینی رابطه دارم. هرگزنمیتواند. چون بنده هرگز رابطه ای با هیچ ارگان و نفرحاکمیت دینی نداشته و ندارم و تمام حرفهای رجوی دروغ و نیرنگ و اتهام است و لاغیر .

دوم آیا رجوی صفحات اجتماعی مرا ندیده که شب و روز در حال کوبیدن بالاترین سران حاکمیت از خامنه گرفته تا مراجع تقلیدش هستم؟ چرا دیده است. ولی چرا چنین شارلاتانی میکند؟ رجوی نمیتواند ما را فریب بدهد چون بیشتر از هر کسی او را می شناسیم. که خود و بنده منزلش چه جرثومه های فسادی هستند. رجوی بدجوری سوخته و در حال سوزش است که هیچ دارو و درمانی نمیتواند ازسوزش مریم عضدانلو از طایفه قاجاریه جلوگیری کند چون بدجوری پته ایدیولوژی و اسلام کزایی و سیاسی او که کارش جنایت است را روی آب ریختم و خواهم ریخت. بدجوری طبل یا حسینش را شکستم و نشان دادم که رهبرعقیدتی همان ولی فقیه است. بارها نوشته و گفتم اسلام سیاسی رجوی همان اسلام سیاسی ولایت الله است که ۱۴۰۰سال است شیره ملت ایران را کشیده. ولی رجوی بداند که بنده تف بر اسلامش میاندازم و بداند که ملت ایران بساط اسلام سیاسی رهبر عقیدتی را جاروب خواهند کرد. از این میسوزد که بد جوری زیر لچک مریم عضدانلو را بر ملا کردم. همان لچکی که روی حرمسرای شاه عباس و فتعلی شاه قاجار پدر بزرگ خود را رو سفید کرد و نشان دادم که چادر ولایت الله با لچک رهبر عقیدتی یکی ست. و اتفاقا زیر لچک کثیفتر از زیر چادر است. دروغهایش را یکی یکی نوشته و خواهم نوشت زیرا از روز اول نوشتم افشا میکنم تا ملت ایران باردیگرمثل ما در دام ولی فقیه و رهبر عقیدتی نیفتد و به رسالت خود با قدرت بیشتر ادامه خواهم داد و مسولیت آگاه کردن ملت را در حد فهم و توان خود انجام میدهم تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله ،ملت را دو باره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار ودسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد. از این میسوزد که با ۵۰۰ دلارمیخواست مرا بخرد و امضا گرفته در بازار مکاره یزیدی یا سیمای حقارت نشان دهد بدجوری قفل و آچمزش کردم. از این میسوزد که همپیمانی او با تروریسم درعراق وسوریه دستش درجنایتها در یمن و متحد بچه سلاخی یش را افشا کردم. زیرا تمامی حرفهایی که مینویسم را قبلا چه شفاهی و چه کتبی هزار بار به رجوی گفتم و گوش کرش را بسته بود و هیچ جوابی ندارد بدهد. دررابطه با قیام ۹۶ برای رجوی نوشتم وارد شدید و سر قیام را در گل فرو بردید . ما که همان روز اول تظاهرات در خواست کردم وارد نشوی و قیام میخوابد درگوشهایش سرب ریخته حالا که قیام خوابیده و ملت بر سر و ریش ناداشته او تف انداخته اند انتقام آن را میخواهد از ما بگیرد . مرا که با کی و ترسی از هیچ قدرتی نبوده و نیست تو که جای خود داری کدامین مارک و اتهام بوده که نثار ما در طی سالیان در درون نکرده باشی مگر پرونده و مارک مزدوری اولین بار است . خیر هزار بار تهمت زدید ، پس غلط های کرده را دوباره نشخوار میکنی و هیچ حرفی غیر از اینکه بگویی مزدور ندارید. بگو ولی من حرفهای بسیار دارم که در آینده خواهم نوشت. از این میسوزد دراشرف چندبار برای فرماندهان و برای رجوی و عضدانلو نوشتم

دلی داروم که ازسلطان نترسه
که مرد از کند و زندان نترسه
دلی داروم مثال گرگ گسنه
که گرگ از هی هی چوپان نترسه

حال هرچقدرمیخواهی وراجی ودهان دریدگی کن جواب منهم باافشاگری بیشتر درراه است توکه زن ومرد جنگی بجنگ تابجنگیم

*** 

استفاده موساد از مجاهدین خلق ایران مریم رجوی در آلبانی علیه اتحادیه اروپاMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

مریم رجوی ملکهمصاحبه خانم مریم سنجابی با مسعود خدابنده. وضعیت روحی روانی مسعود و مریم رجوی

اسرائیل مجاهدین خلق آلبانی سفارت ایران دیپلمات ایرانی اخراج ترور مزدوری جنایتAlbania fell prey to Israeli-US scenario (Albania also hosts MEK terrorists Israel)

مسعود رجوی مریم رجوی صدام حسین مزدوری خیانتSaddam’s Private Army: How Rajavi Changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/حجاب-اجباری-یا-اختیاری-زنان-در-سازمان-م/

حجاب اجباری یا اختیاری. زنان در سازمان مجاهدین خلق ( دروغ های رجوی )ا

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم ژانویه ۲۰۱۹:… سوال از رجوی این است. آیا تو هم اینقدر آزادی به زنان درون تشکیلاتت داده ای؟! حتی یک تار موی آنها از بیرون دیده شود؟؟؟ یا چون نوامیس تو هستند باید یک تار مو هم دیده نشود و با پوشیدن دامنهای بلند و گشاد که بیشتر به گونی برنج شباهت داشت! اجازه ندهندکه ذره ای از شکل اندام آنها از روی لباس هم مشخص شود. معلوم نبود اینها که راه … 

همه بلاهایی که منافقین مجاهدین خلق مریم رجوی فرقه رجوی بر سر زنان آوردندهمه بلاهایی که منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) بر سر زنان آوردند

لینک به منبع

حجاب اجباری یا اختیاری. زنان در سازمان مجاهدین خلق ( دروغ های رجوی )

رجوی درسایتش مقاله ای اندر باب حجاب اجباری درایران تحت حاکمیت حکومت دینی نوشته و گفته که یا روسری یا توسری .بنده هم کاملا به این شعار آگاه و مشرف هستم و میدونم از چه روزی شروع شد و حتی صحنه شنیدن خبر و عکس العمل مردم را هم به یاد دارم . نتیجه یا روسری یا توسری را هم دیدیم رجوی همیشه میگفت زیر چادر هزار فتنه بر میخیزد بنده هم قبول دارم چون اساسا درد جامعه و مشکلات انسان بخصوص زنان با زور واجبار و اجحاف حل شدنی نیست بلکه عکس العمل ها را د رپی دارد که دیگر کسی یارای جمع کردن آن را ندارد. نمونه ایران کنونی را مقایسه کنید با سال ۵۹ و ۶۰ تا سالهای دهه هفتاد . حال سوال این است آیا در جامعه کنونی ایران مثل گذشته یا روسری یا توسری هست؟؟؟ یا دراین زمینه حداقل آزادیها ی بیشتر شده حال با  اختیار و یا بالاجبار نتیجه اش اینه که زنها یک روبان روی کله شون میبندند بعنوان حجاب و یا اصلا روسری ندارند.

من اوایل که بیرون آمدم چون رجوی در تبلیغات مستمر صحبت از حجاب میکرد بنده فکر میکردم در ایران فقط چشم زنها بیرون است و همه نقاب مثل عربها بر چهره دارند وقتی اولین فیلمها را دیده و صحبت ها راشنیدم شوکه شدم که جامعه کجاست و رجوی چی بخورد ما میداد. میخواهم بگویم درایران آزادی خیلی زیاد شده و زن ها بدون چادر و روسری میروند بیرون حال

سوال از رجوی این است. آیا تو هم اینقدر آزادی به زنان درون تشکیلاتت داده ای؟! حتی یک تار موی آنها از بیرون دیده شود؟؟؟ یا چون نوامیس تو هستند باید یک تار مو هم دیده نشود و با پوشیدن دامنهای بلند و گشاد که بیشتر به گونی برنج شباهت داشت! اجازه ندهندکه ذره ای از شکل اندام آنها از روی لباس هم مشخص شود. معلوم نبود اینها که راه میروند زن و آدم هستند یا گونی هویج و سیب زمینی که در کارتونها دیده ایم درحال حرکت روباتیک هستند. چرا آنها را ـزاد نمی گذاری؟؟؟ آیا کارهای تو یا روسری یاتوسری نبود و نیست؟؟؟ ازنظر او حجاب و روسری خواهران شما و نوامیس من آگاهانه است ولی درایران اجباری. ولی ما نفهمیدیم چرا نتیجه کار کرد اجباری و آگاهانه یکی ست؟ در ایران بلافاصله روسری را برمیدارند چون اجباریست. ولی نوامیس رجوی وقتی بیرون میایند اولین کار بمحض پاگذاشتن به بیرون برداشتن روسری و لخت شدن است. این چه حجاب آگاهانه ست. واقعیت این است که همه حرفها دروغ و دغل وشارلاتانی و فریب است. کدامین حجاب؟ که بهتراست وارد این مقوله نشوم که در زیر لچک و حجاب آگاهانه چه چیزهایی بود. واقعیت اینه که رجوی دقیقا مثل آخوند فکرمیکند و از آزادی هیچ خبری نیست. راستی رجوی اجازه میدهد زنان درون تشکیلاتش یک هزارم زنان ایران روسری و حجاب راک ناری بزنند؟؟؟ دو تا تار موی آنها بیرون باشد؟ هرگز. چون بمحض اینکه دو تار مو را اجازه دهد دیگر نگذارید بگویم .چهار خواهد شد. گر چه زمانی که ما بودیم با تمام بگیر و ببندها و اجبارها و جداسازی و دیوارکشی اطراف زنان و بیرون نبودن یک تارمو هزار فتنه ؛ اون زیر بیرون زده بود وای بحال آنکه آزاد هم بکن.د رجوی زمانی میتواند از روسری یا توسری انتقاد و به آن حمله کند که حداقل یک هزارم آزادی زنان ایران در رابطه با حجاب به زنان درون تشکیلاتش بدهد و بگوید بفرمایید این هم آزادی و ختیاری. بعد صحبت از اجبار و توسری بکند. همه این حرفها وتبلیغات دروغ است دروغ.

(پایان)

*** 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبرخی ذاتا خودفروش و برخی سواری دهنده و خودفروش نفهم. (بوقلمون مسخره شده)ا

حسین مدنی شهریار کیا بعد از صدامU.S. to move 3000 terrorists to Romania (Mojahedin Khalq, MKO, MEK, Rajavi cult

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی،-مجاهدین-خلق-ایران-خیریه-یا-پ/

چرا رجوی برای درمان بیماران آلبانی اقدام کرده ؟؟؟

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم دسامبر ۲۰۱۸:… هدف مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران، با راه اندازی انجمنهای خیریه برای مردم آلبانی اولین کارش پولشویی است کما اینکه انجمن خیریه درانگلیس که دستش روشد پولشویی میکرد. ضمنا افکارعمومی مردم آلبانی وجهان را فریب میدهد بخصوص اینکه روزنامه ها وتلویزیونهای آلبانی برعلیه او مطالب زیادی نوشتند وجداشده ها کلا تار و پودش …

خانه سالمندان مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ اشرف آلبانیاردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهان

لینک به منبع

چرا رجوی برای درمان بیماران البانی اقدام کرده ؟؟؟

در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸ به دست نسیم آزادی

علی شیرزاد

علی شیرزاد

 افکارعمومی مردم البانی وجهان را فریب میدهد بخصوص اینکه روزنامه ها وتلویزیونهای البانی برعلیه او مطالب زیادی نوشتند وجداشده ها کلا تاروپودش رابهم ریختند میخواهد این چهره را با رژ لب وسرخاب سفیداب ارایشی وزیبا جلوه دهد

کلیپی ازیوتیوپ دیدم که رجوی ۴۵ دکتر از امریکا به البانی اورده و۵۰۰۰ مریض البانی را درمان کرده است میخواهیم ببینیم هدف چیست؟

درعراق یکی ازکارهایی که بعد صدام انجام میداد همین بود یک مطبی دربیرون اشرف راه انداخته بود وروستایی های عراقی رامداوا وکلی تبلیغات روی ان راه میانداخت هدفش چی بود هیچ اول مداوا ودعوت های ۳۰هزارنفره برای نهار ومیهمانی بعد هم شیوخ رامیفرستاد امضا جمع کنند ان تبلیغات سیاسی امضا که راه میانداخت زمینه سازیهایش همین درمان ومیهمانی بود یعنی اینکه سواستفاده ازمریض وفقرملت وخوردن نان سیاسی ان ایا اینکار ضدانسانی وبه گروگان گرفتن فقرا نیست؟؟ درصورتی که ما دراشرف برای کوچکترین درمانی میبایست ازهزارخوان رستم عبور وصدتامارک کم اورده تمارض میکند دروغ میگوید مریضی رابهانه میکند و… میخوردیم تا دوتاگچ بنام قرص بما بدهند بنده علی رغم بیماریهای سنگین ودردهای شبانه روزی تازمین گیرنمیشدم بدکترنمی رفتم ازبس مارک واتهام میزد وما را بخاطرمریضی بگروگان میگرفت ولی دلش بحال ملت عراق میسوخت بنده هم هیچ حرفی نداشتم ازاینکه مارادرمان نکنند وبه ملت فقیرعراق که تحریم دمارشان رادراورده وبخاک سیاه نشانده بود رسیدگی کند بنده سرتبلیغات وسواستفاده کارداشتم ومعترض حالا همین ریل را درالبانی میرود نیروهای خودش باانواع واقسام مریضی روبرو هستند چراغی که بخانه رواست به مسجد حرام است انها رابدکترنمیبرد واحتمالا مثل عراق هزاربهانه میاورد ولی برای ملت البانی بیست دکترازامریکا میبرد البانی طرف که درکلیپ حرف میزد خودش راهوادارمجاهدین معرفی وگفت بخاطراینکارچندانجمن خیریه راه انداختیم هرکس خواست کمک کند

حال ببینیم هدف چیست

یک – با راه اندازی انجمنهای خیریه برای مردم البانی اولین کارش پولشویی است کما اینکه انجمن خیریه درانگلیس که دستش روشد پولشویی میکرد پس یک پولشوییست

دو- افکارعمومی مردم البانی وجهان را فریب میدهد بخصوص اینکه روزنامه ها وتلویزیونهای البانی برعلیه او مطالب زیادی نوشتند وجداشده ها کلا تاروپودش رابهم ریختند میخواهد این چهره را با رژ لب وسرخاب سفیداب ارایشی وزیبا جلوه دهد وچاله چوله های صورتش راباکرم نیوا پرکرده وصورتش رایکدست وبدون خلل وخورج نشون بدهد

سوم شک نکنید درپس این بعدا امضا گیری خوابیده برای دوکار

یک بگوید مردم البانی مثل عراق ازمن حمایت میکنند ببینید ۴۴میلیون امضا جمع کردم درعراق گفتیم این ۳ و۵ میلیون امضا یک نخودهم به ادمی نمیدهند بگذارچماق مالکی بالا برود انوقت معانی امضا راخواهیم دید که همین جمله داستانی دارد فعلا بگذریم چماق که بالا رفت وکشتار ومجروح ومعلول یک صاحب امضا بدفاع برنخواست وای به البانی
ودوم بعدا وحتما بعد این بریز وبپاشها ومیهمانی وبهداری برعلیه جداشده ها با حربه نیروی رژیم ومزدور و…. اقدام خواهد کردیکی ازکارهای اصلی که بعدا میخواهد بکند برعلیه جداشده هاست اینکه می بینید سفیر حاکمیت دینی رابعنوان تروریست اخراج کردند وچند جداشده دیگررابه اسم عامل بمب گذاری معرفی کرد هدفش درنهایت برعلیه جداشده هاست انها تبلیغات وزمینه سیاسی موضوع است که درست کرده ومیمانی وبهداری هدف اجتماعی ست تابعدا استفاده کند پس جداشده ها خودرابرای زدوخورد باشدت وحدت هرچه تمامتر اماده کنند وگرنه کسی که دلش بحال نیروهای پیر ومریض خودش که چهل سال وبیشتر وکمتر همه چیزخودرافدای اوکردند نمیسوزد بحال فقرای البانی میسوزد کسی که دلش بحال ملت خودش نمیسوزد وانواع کثافتکاری رانجام میدهدتا ملت خودراتحریم وامریکا بکشورخودش حمله وملتش راقتل عام کند دلش بحال ملت البانی میسوزد هرگز وهرگز او ازفقرملت برای مطامع کثیف خودش سواستفاده میکند این عمل بغایت ضدانسانی وضدبشریست که ملت را باشیوه های مختلف گروگان مطامع کثیف سیاسی بگیرد بله رجوی کارش بگروگان گرفتن ملت است مگرکم نیروها رابگروگان گرفت وپاسپورت وشناسنامه ادما راکه بافریب ونیرنگ به اشرف اورده بود ازانها گرفته وخودشون راهم بعنوان گروگان نگه داشت.

علی شیرزاد ۲۰۱۸/ ۱۲ / ۳۰

***

یک شهروند آلبانیایی که نخواست نامش فاش شود شرح مختصری از بازدید چند ساعته خود را از اردوگاه مجاهدین در شهر تیرانای آلبانی را به رشته تحریر درآورد : به سرعت کت و شلوارم و کفش هایی که دیشب برقشان انداخته بودم را پوشیدم و راه افتادم؛   قرار بود از اردوگاه یک گروه مخالف حکومت ایران بازدید داشته باشیم. عده ای از افراد این گروه درون شهر به دنبالمان آمدند تا ما را همراهی کنند. آنها زبان انگلیسی را نسبتا خوب صحبت می کردند اما گاهی به خاطر کهولت سن برخی واژه ها و عبارت ها را فراموش می کردند.Maryam Rajavi’s MEK Propaganda Fightback Goes Wrong

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

Mossad To Use MEK Maryam Rajavi For Fatal False Flag Op In AlbaniaFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

همچنین:

 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم ژانویه ۲۰۱۹:… سر و کله جداشده ها پیدا شد. رجوی که میدانست این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست از روز اول شروع به سمپاشی برعلیه ما کرد و خیلی از ما هم بخاطر مسایل قانونی و شخصی دو سه سالی چیزی نگفتیم و در سکوت بودی

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژانویه ۲۰۱۹:…  چون ما مخالف سیاست وابستگی و پیش برد خط آدمخواران برعلیه ملت و وطن خود بودیم. زیرا برای همین و نجات وطن به رجوی پیوسته بودیم و نمیتوانستیم طور دیگری باشیم و سر خود را در توبره و آخور آدمخواران غربی و حکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و 

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۹:… تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله، ملت را دوباره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار و دسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه ۲۰۱۹:… آقای پرویز خزائی! اگرما یکبار ندامت کردیم تو دو بارانجام دادی. یکی وقتی سفیر حاکمیت دینی بودی وی کی هم الان که سفیر رجوی هستی …. واقعیت این است که آقا قبلا زیر پرچم و عبای انقلاب اسلامی با سس ولایت فقیه و ولایت الله سینه و…. الان زیر علم و ردا

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم ژانویه ۲۰۱۹:… سوال از رجوی این است. آیا تو هم اینقدر آزادی به زنان درون تشکیلاتت داده ای؟! حتی یک تار موی آنها از بیرون دیده شود؟؟؟ یا چون نوامیس تو هستند باید یک تار مو هم دیده نشود و با پوشیدن دامنهای بلند و گشاد که بیشتر به گونی برنج شباهت داشت! اجازه ندهندکه ذره 

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم ژانویه ۲۰۱۹:… در عالم سیاست مرز بندی لچک رسید به اینکه از امریکا خواهان حمله و بمباران ایران شد و برای آدمخوارانی مثل خانم رایس و بوش  و دیک چینی و رامسفلد دست بدعا بردارند و درمسجد فاطمه الزهرا ( مسجد ضرار ) که نام مسجد رجوی در اشرف بود نماز حاجت و ش

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، ششم ژانویه ۲۰۱۹:… رجوی در قرارگاه شان طبل یاحسین میکوبید بر سر و سینه میزد. گل بر سر و صورت و کله و ریش و پشم نداشته میمالید …. مریم رجوی فرماندهانش را برداشته و در آلبانی به کلیسا برده تا در آنجا نماز عشا ربانی بجا آورده و در پایان هم نان و شراب میل فرموده اند. حالا سوال اینه 

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم ژانویه ۲۰۱۹:… رجوی هدفش همین است تا اینکه مثل کشتن مخالفین مرثیه خوانی شهید راه بیاندازد او هدفش تبلیغات سیاسی وبهره برداری سیاسی از گرسنگی و مرگ ملت است بخاطر این دنبال تحریم است بله او ملت را میکشد بعد هم بالای جنازه آنها نماز میت میخواند این اعمال 

  Read More….


 • علی شیرزاد، نسیم آزادی، سی و یکم دسامبر ۲۰۱۸:… هدف مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران، با راه اندازی انجمنهای خیریه برای مردم آلبانی اولین کارش پولشویی است کما اینکه انجمن خیریه درانگلیس که دستش روشد پولشویی میکرد. ضمنا افکارعمومی مردم آلبانی وجهان را فریب میدهد بخصوص اینکه روزنامه ها وتلویزیونها

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۸:… مریم رجوی! تو که میگفتی تحریم غذایی نیست این خبر چیه؟؟ توکه حرفهای وزیر خزانه داری و آن یکی آدمخوار مک گورک و پمپیو را نشخوار میکردی و هواداران کثیفتر از خود و ضد ایرانی را وادار میکردی حرفهای آنها و تو را نشخوارکنند چه جوابی داری؟ بازهم میگویی تحریم غذایی 

  Read More….


 • ادوارد ترمادو، علی شیرزاد، علی جهانی، بیست و ششم دسامبر ۲۰۱۸:… مریم رجوی و مسعود رجوی سر ما کلاه گذاشتند. باز هم مسیح در مورد اینان چنین می گوید: از پیامبران دروغین برحذر باشید، آنان در لباس گوسفندان نزد شما میایند اما در باطن گرگان درنده هستند، آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت درخت نیکو م

  Read More….