Author: صابر تبریزی

صابر تبریزی
صابر تبریزی

با سلام صابر تبریزی هستم که درد و رنج ها از تحجر گراین و فرقویان کشیده طرفدار جدی استقلال سیاسی- اقتصادی کشورم بوده و درکنار آن زبان مادری ام را هم بشدت دوست داشته و همواره آرزومند دوستی بین زبان ها وفرهنگ ها بوده وهمگی را ساخته ی جمعی بشر و ثروت عمومی جهانی میشمارم از نظر دیدگاه سیاسی ، سازمان مجاهدین خلق را که به باند رجوی تبدیل شده ، متحجرترین و فرقوی ترین جریان میدانم و برخورد با آن را کار میهن دوستانه و در راستای خدمت به مردم و بخصوص اعضای اسیر این سازمان وخانواده های محنت زده اش میدانم. فعلا همین! بجای عکس خودم ، خواستم که عکسی از یک مکان تاریخی تبریز بگذارم با سپاس

Email: [email protected]

Website: http://Iran-Interlink.org

بذله گوی مجاهد خلق ، روانپریشی که فکر میکند هدفش جامعه بی طبقه توحیدی است

Posted on: 2020/06/29

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژوئن 2020:…با حرف هایی که بنفع شخص مسعود مینویسی ، فقط یک نمونه از آرمانخواهی ات روشن است وآن اینکه یک ” ماکیاولیست ” ناتوان هستی که قادر به رساندن سودبخودت نبوده واین آرمان مقدس؟؟!! رابنفع رجوی ها بکار میبری! همچنین : ” بله من دچار این بیماری هستم. یک بیماری بی‌درمان. برای همین نه تنها دلسوزان نظام هم تا الآن نتوانستند هیچ دارویی برای این بیماری مزمن من پیدا کنند…”. بیماری تو قابل درمان است و این رجوی است که مانع رسیدن داروودرمان بتو میشود. تو به آزادی ، مطالعه ی وسیع تاریخ ، ارتباط آزادانه با دوستان وآشنایان سابق ات احتیاج داری تا این غبار قیر گونه از مغز تو بیرون رانده شوند. زوربزن و ببین که میتوانی مرض خود را درمان کنی؟ با نشستن وگوش به موعظه های مریم دادن ، این بیماری تو تشدید خواهد شد! بذله گوی مجاهد خلق ، روانپریشی که فکر میکند هدفش جامعه بی طبقه توحیدی است

مجاهدین خلق ضد انقلاب و قهر مسلحانه ی انقلابی؟

Posted on: 2020/06/24

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژوئن 2020:… هوشنگ اسدیان نامی از مریدان رجوی ، طی مقاله ای با عنوان ” تنها ره رهایی جنگ مسلحانه است” نوشته است : ” برای تسخیر قدرت سیاسی منهای تشکل و سازمانیابی در بین کارگران وتهی دستان چه چیزی تعیین کننده است؟ مگر نه اینکه تشکل نظامی که در برابر قهر ضد انقلابی قهر انقلابی را بر گزیند “؟ اگر تسخیر قدرت بدست کارگران وتهیدستان درکار است ، مجاهدین خلق که تماما درجبهه ی امپریالیزم وارتجاع جهانی قرار دارند ، سرشان کلاه گشادی میرود و دستمالی ازاین آتش گرفتن بازار قیصریه نصیب شان نمیشود. کارگری که واقعا اینقدر جانش به لب رسیده که میخواهد قدرت سیاسی را بدست بگیرد ، مجاهدین خلق جدا از خلق را به هیچ نمیشمارد وکجا رسد که این تشکل ضدکارگری ونظامی را بعنوان قهر انقلابی درخدمت گیرد. مجاهدین خلق ضد انقلاب و قهر مسلحانه ی انقلابی؟ 

مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتن

Posted on: 2020/06/18

صابر تبریزی، هجدهم ژوئن 2020:… یک ادعی صد درصد درروغ درادامه ی پیام : ” مبارزه ما نه برای کسب قدرت، بلکه برای محقق کردن آرزوهای مردم ایران است. مردم ایران از این‌که نمایندگان مردم آمریکا صدای آنها را می‌شنوند، پشتگرمی خواهند گرفت “. مگر ازنظر شما، رهبری مردم ایران حق رجوی نبوده که مثلا دزدیده شده وشما موظفید این مورد مسروقه را باو برگدانید؟ مردم بموقع خود حقی در رهبری برای رجوی قائل نشدند وبنابراین شما برخلاف نظر مردم دست به اینقدر ترور زده واینهمه برعلیه وطن جاسوسی کردید و صف خود را بکلی ازمردم جدا نمودید وحالا باچه رویی میگویید میخواهید برای آزادی آنها مبارزه کنید ودرعین حال از سلطه گران بخواهید که همین مردم را با ترور اقتصادی بی سابقه درتگنا قرار دهند؟! مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتن 

استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت

Posted on: 2020/06/15

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، پانزدهم ژوئن 2020:… حسین یعقوبی بعنوان یکی ازکارگزاران قلم بدست رجوی ، برای اثبات اینکه دروغ میگویند که سازمان مجاهدین خلق استحاله یافته ( باند رجوی ) درجامعه ی ایران به هیچ شمرده میشود ویا توسط تعداد کمی ازمردم ( ودر راس آنها خانواده های این مجاهدین؟! ورها یافتگان ازاین مناسبات غیر انسانی ) مورد تنفر زیاد است ، اقدام به نوشتن مقاله ای کرده که با وجود صغری کبری کردن های زیاد، موفق به اینکار نشده است. استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت 

تبریز جای رجوی نیست . ما آذربایجانی ها اجازه سوء استفاده از این نام پر آوازه را نمیدهیم

Posted on: 2020/05/30

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سی ام  می 2020:… همین چند صد نفر ازاعضای سابق مجاهدین رجوی که جدا شده وبه آغوش گرم خانواده درمیهن خود بازگشتند ، تکلم بزبان آذربایجانی برای آنها سخت بود وحالا هم که سالیان زیادی از ورود آنها به میهن میگذرد، هنوز هم  این مشکل را با شدت کمتری با خود حمل میکنند. خلاصه اینکه، کمپ های سازمان مجاهدین ، بدون توجه به اینکه درکدام مکان جغرافیایی باشد، قاتل زبان آذربایجانی است که این عمل در مصوبات سازمان های بین المللی حقوق بشری حکم نسل کشی را دارد. فرقه ی رجوی با ایجاد این شبکه ها وکانال ها، کم کم سعی دارد که فاصله ی خود با مردم آذربایجان را که بمانند دره ای عمیق است ، کم  کرده وازبین ببرد ونمیداند که عمق این دره اینقدر زیاد شده با با نوشتن جفنگیاتی چند پرنخواهد شد که گفته اند عرض خود میبری وزحمت ما میداری. تبریز جای رجوی نیست . 

منطق شما رجویست ها ، بی منطقی است

Posted on: 2020/05/26

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و ششم می 2020:… رحمان کریمی این حرف ها را مطرح میکند تا خواننده نداند که مجاهدین خلق استحاله شده بازدوبند کامل با سلطه گر اعظم جهانی وایادی اش – که تجربه نشان میدهد حاصلی برای فرقه ی رجوی ندارد – احتیاجی به مردم وتئوری بافی وکشف تئوری های مبارزاتی دارد که چنین نیست و این احتجاجات او کار مزورانه ای بیش نیست! او در رسانه های رجوی مینویسد : ” با تغییر موقعیت، شکل مبارزه هم تغییر می کند. چنانچه از زمان استقرار پیروزمندانه دلاوران اشرفی در آلبانی، توطئه ها و دسیسه ها و بسیج های بی حاصل رژیم صورتی جنون آمیز پیدا کرده است. مقاومت ایران در جنگ تمام عیار با رژیم است . بنابراین وظیفه دارد که هر طرح و توطئه یی را خنثا کند “. وچون شما مبارز نبوده وکارتان را با بند وبست به پیش میبرید ، احتیاجی باین فضل فروشی با نقل وقول کردن ازدیگران ندارید مگر اینکه فریبکاری ای درمیان باشد که متاسفانه اینطور هم هست! منطق شما رجویست ها ، بی منطقی است 

خوشحالی رجوی دامی نداشت و ما قبلا گفته بودیم

Posted on: 2020/05/18

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هجدهم می 2020:… به هنگام غرق شدن مشکوک تعدادی از تبعه ی افغان که بقصد کار به مرزهای ایران  آمده بودند، بموقع خود نوشته بودیم که  بدلایل منطقی مسئله آن نیست که رسانه های باند رجوی وتمامی تلویزیون های زنجیره ای وابسته به صهیونیزم وامپریالیزم مطرح میکنند تا برعلیه ایران پرونده سازی کنند. توصیه ما، پیشه کردن صبر وانجام تحقیقات جدی در راستای  متشنج نکردن روابط بین ایران وافغانستان که دشمنان مشترک هردو را دچار گرفتاری ها دربدری های فراوان کرده اند ، بود. این حرف های ما که با وسواس واحتیاط فراوانی نوشته شده بود در لینک زیر قابل مشاهده است . خوشحالی رجوی دامی نداشت و ما قبلا گفته بودیم 

طرح این سئوال، درصلاحیت و قدرت فکری مجاهدین رجوی نیست!

Posted on: 2020/05/14

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم می 2020:… سینا دشتی مینویسد: ” تیز کردن تیغه ى خنجر جلادان ولایت بر عهده مزد خون بگیرانى مثل مصداقى و شیطان بنده و رذل هاى همپالگى شان گذاشته شده است! تمام سناریو ى احاله شده به این جیره خواران اطلاعات و سپاه قدس این است که آى جماعت از مجاهدین بترسید، از رژیم بد تر هستند، به زبان فارسى سلیس البته رژیم بهتر از مجاهدین است “… ایرج مصداقی برعلیه هردو- حکومت وشما – مینویسد ومن موضع مشخصی درمورد کارهای او ندارم وفقط میتوانم بگویم که ازتمام رهبران وفرماندهان پهلوان پنبه ای شما بهتر قلم میزند. درمورد مهندس ابراهیم خدابنده باید گفت که او فرد مصلح وآرامی است ودرراستای مسائل خانوادگی – که خود راسا دراین مورد با شما درگیربوده – و دوستانش که اسیر شما هستند ، مطالب مودبانه ای مینویسد و اقدامات مدنی چندی انجام میدهد و .نهادن این صفات براو، کار بشدت غیر منصفانه ایست. طرح این سئوال، درصلاحیت و قدرت فکری مجاهدین رجوی نیست!

فرصت طلبیهای احمقانه رجوی و افتادن در دیگ از هول حلیم

Posted on: 2020/05/08

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم می 2020:… شما بعنوان نمونه های بارز زوائد ضدانقلاب جهانی ، نمیتوانید به انقلابیون دیگر کشورها پیام دهید که دشمن شمایند وحرفتان را بگوش نمیگیرند! لبنانی ها و … بیشتر بخاطر فساد اجتماعی بپا خاسته اند که کاری برعلیه ایران شمرده نمیشود و آیا از جوانان افغانی هم میخواهید که برعلیه فساد به خیابان ها بریزند؟ این کار نفعی بشما وارتباطی به ایران ندارد. ظاهرا توقف درآلبانی را فسیلی تر شدن هرچه بیشتر خود دانسته و با صدور این اطلاعیه ها ، میخواهید درافغانستان جای پایی برای خود ایجاد کنید. چیزی که تصورش هم حماقت شما را روشن میکند! فرصت طلبیهای احمقانه رجوی و افتادن در دیگ از هول حلیم 

همکاری ایران با کشورهای مستقل جهان، خوره در جان رجوی انداخته

Posted on: 2020/05/03

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم می 2020:… اما دلخوری وعصبانیت رجوی واربابی که معلوم نیست سر بزنگاه پشتش را بنفع احمد چلبی های دیگر ایرانی خالی نکند ، نشان میدهد که این همکاری ها بنفع مردم هردو کشور یوده وقابل حمایت هرانسان شرافتمندی میباشند. همچنین : ” مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه ۱۱اردیبهشت در توئیتی نوشت: بزرگترین دزدهای جهان در حال شراکت با بزرگترین رژیم حامی تروریسم جهان هستند. بزرگترین قربانیان مردم ونزوئلا و ایران هستند “. شما بعنوان سردمداران آمریکا چنان دزد هستید که ماسک های ارسالی به دیگر کشورها را درهوا می قاپید ویا مثل دزدان دریایی ، در سواحل کشورها مصادره میکند وبعنوان موسس اصلی القاعده، طالبان، داعش و … مروج اصلی  دهنده ی تروریزم در جهان بوده ودر کنار ترورهای متعدد دولتی دراقصا نقاط جهان وبرپائی شکنجه گاه های مخفی درهرجا که مقدور باشد ، کار پلید خود را به دیگران نسبت ندهید. همکاری ایران با کشورهای مستقل جهان، خوره در جان رجوی انداخته