Families of MEK members in Albania write to UNHCR, and Albanian interior Ministry

Families of MEK members in Albania write to UNHCR, and Albanian interior Ministry

mojahedin khalq rajavi cult families 22 may 20162Nejat Society, Tehran, August 31 2017:…  With reference to the abusive nature of the Rajavi cult, as evidenced by many former members, and the fact that the members are subject to psychological manipulation, we urge you to respect our basic humanitarian rights and let us visit our loved ones. We also urge you to let our loved ones, held captive inside the cult, know about and benefit from their international and financial rights. You already know that these … 

خانواده های گروگانهای رجوی مجاهدین خلق در کمپ لیبرتیLetter of the families of the members of MEK (Rajavi cult) in Albania to the UNHCR and the Interior Ministry

Link to the source

Letter of the families of MEK members residing in Albania

To the UNHCR, and the Albanian Ministry of the Interior

With regards

As you are aware, we have waited for many years for the opportunity to visit our loved ones who are held captive inside the Mojahedin-e Khalq Organization (MEK, MKO, Rajavi cult). We have communicated many, many times with various national and international organizations. But so far, we have had not received any reply indicating that we do have the right to meet with our relatives. Many fathers, mothers, brothers and sisters who desired to visit their loved ones have passed away without being able to do so.

With reference to the abusive nature of the Rajavi cult, as evidenced by many former members, and the fact that the members are subject to psychological manipulation, we urge you to respect our basic humanitarian rights and let us visit our loved ones. We also urge you to let our loved ones, held captive inside the cult, know about and benefit from their international and financial rights. You already know that these individuals, who are victims of a destructive mind-control cult, are deprived of their basic rights.

Over the past few years, many members of the Rajavi cult have been able to break through the mental as well as physical boundaries and step back into the normal world and are now living freely in Iran or other countries. These individuals have exposed the brutal relationship inside the cult and have met with international bodies and have written to the press and been active on the internet to talk about this.

This includes members of the Rajavi cult who had been sent into Iran to conduct violent terrorist operations but who changed their minds after being arrested and learned about the nature of their deeds. They have spoken out against the MEK and condemned the group for brainwashing its followers in order to get them to commit crimes. These former members enjoyed amnesty afterwards and went back to normal life.

Officials of the Islamic Republic of Iran have stated on many occasions that: “those who did not participate in armed struggle and did not commit murder can freely come back to Iran provided they have rejected the cult”. Over the years, many individuals have left the group and returned to Iran and resumed a normal life and were not prosecuted unless they had committed ordinary small offenses.

The attitude of the Islamic Republic towards the MEK members is that they have been deceived by the cult leaders and are therefore themselves victims, needing help from outside. According to Islamic teachings they must be treated in such a way that they are able to return to normal life with their families.

We, the families of the members captured mentally and physically inside the Rajavi cult, urge you prepare the grounds for our loved ones to be able to have access to their families and to the outside world and to be able to know what is going on in the world and decide freely what they would like to do and to choose their own futures.

Kind Regards,

Families of MEK members

(END)

http://gazetaimpakt.com/leter-e-familjeve-te-anetareve-te-mek-qe-banojne-ne-shqiperi/ 

Letër e familjeve të anëtarëve të MEK që banojnë në Shqipëri

Drejtuar UNHCR-së (zyrës së kombeve të bashkuara për refugjatet) dhe Ministrisë e Brendshme të Shqipërisë.

Përsa i përket cështjes sonë siç jeni edhe në dijeni, ne kemi pritur shumë vite për të pasur mundësi të vizitojmë të dashurit tanë të cilët mbahen robër brenda Organizatës Moxhahedin-e Khalq (MEK, MKO, kult i Rajavit). Ne kemi komunikuar shumë herë me organizata të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Por deri më tani nuk kemi marrë ndonjë përgjigje që të na thote se kemi të drejtë të takohemi me të afërmit tanë. Shumë baballarë, nëna, vëllezër dhe motra që dëshironin të vizitonin të dashurit e tyre tashmë janë larguar nga kjo botë pa qenë në gjendje ta plotësonin deshiren e tyre.

Duke iu referuar natyrës abuzive të kultit të Rajavit, siç dëshmohet edhe nga shumë ish-anëtarë, dhe faktit që anëtarët janë subjekt i manipulimit psikologjik, ju bëjmë thirrje të respektoni të drejtat themelore humanitare dhe të na lejoni të vizitojmë të dashurit tanë. Ne gjithashtu ju bëjmë thirrje që ti lejoni të dashurit tanë, të mbajtur robër brenda kultit, që të njohin dhe të përfitojnë nga të drejtat e tyre ndërkombëtare dhe financiare. Ju tashmë e dini se këta individë, të cilët janë viktima të një kulti shkatërrues të kontrollit të mendjes, janë privuar nga të drejtat e tyre themelore.

Gjatë viteve të fundit, shumë anëtarë të kultit Rajavi kanë qenë në gjendje të kalojnë kufijtë mendorë si dhe fizikë dhe të kthehen në botën normale ku tani po jetojnë lirshëm në Iran ose në vende të tjera. Këta individë kanë shfaqur marrëdhënie brutale brenda kultit dhe janë takuar me organet ndërkombëtare, kanë shkruar në shtyp dhe kanë qenë aktive në internet për të folur për këtë.

Kjo përfshin anëtarët e kultit Rajavi që ishin dërguar në Iran për të kryer operacione të dhunshme terroriste, por që ndryshuan mendjen pasi u arrestuan dhe mësuan për natyrën e veprave të tyre. Ata kanë folur kundër MEK-ut dhe e kanë dënuar atë për shperlarjen e trurit që u bën, me qëllim që ti marri ata për të kryer krime. Këta ish-pjesëtarë, më pas gëzuan amnisti dhe ju kthyen jetës normale.

Zyrtarët e Republikës Islamike të Iranit kanë deklaruar në shumë raste se: “ata që nuk morën pjesë në luftë të armatosur dhe nuk kishin kryer vrasje, mund të kthehen lirshëm në Iran, me kusht që ta kenë refuzuar kultin”. Gjatë viteve, shumë individë kanë ikur nga grupi dhe janë kthyer në Iran ku kanë rifilluar një jetë normale. Ata nuk janë ndjekur më penalisht por vetem në raste kur kanë kryer vepra ordiniere të vogla.

Qëndrimi i Republikës Islamike ndaj anëtarëve të MEK-ut është se ata janë mashtruar nga udhëheqësit e kultit dhe prandaj për pasojë janë viktima, që kanë nevojë për ndihmë nga jashtë. Sipas mësimeve islame ata duhet të trajtohen në atë mënyrë që të jenë në gjendje të kthehen në jetën normale me familjet e tyre.

Ne, familjet e anëtarëve të kapur mentalisht dhe fizikisht brenda kultit Rajavi, ju këshillojmë që të përgatisni terrenin për të dashurit tanë që të jenë në gjendje të kenë qasje në familjet e tyre, në botën e jashtme dhe të jenë në gjendje të dinë se çfarë po ndodh sot në botë që të vendosin lirshëm atë që dëshirojnë të bëjnë dhe të zgjedhin të ardhmen e tyre.

Përshëndetje të përzemërta,

Familjet e anëtarëve të MEK / Gazeta Impakt

burimi:nejatngo

*** 

احمد عبدی گروگان مجاهدین خلق فرقه رجویMother of Rajavi cult hostage in Albania: The only thing I wish …

رئوف فرامرزی نجات یافته از مجاهدین خلق فرقه رجویMr. Faramarzi separated the MEK Cult in Albania and joined his family (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult, NCRI, MKO …)

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=8675

Nejat Society representatives in Interpol’s Project Kalkan meeting 

Kalkan_Defectors_Nejat_TehranNejat Society, Tehran, July 15 2017:… A representative from France told Khodabandeh that the French Counter terrorism police is still supervising the group, after its leader was brought to trial in June 2003. He admitted that unfortunately politics has functioned beyond security that Maryam Rajavi is free now. Nejat delegation spoke of the pains and sufferings of the families whose loved ones are still imprisoned in the MKO … 

BBC (Arabic): Hundreds of Families accuse Mojahedin Khalq of detention of their relatives

Link to the source

کالکان اینترپل انجمن نجات علیه تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی

Three members of Nejat NGO participated the latest meeting of Interpol’s Project Kalkan hosted by Iran.

Representatives of 29 Interpol member countries were in Tehran to review cooperation and explore ways of enhancing technical assistance in combating terrorism within the framework of Project Kalkan.

کالکان اینترپل انجمن نجات علیه تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی

The two day (10 and 11 July) meeting was the latest in a series of specialized exchanges, according to the Interpol website. Sharing best practices and identifying gaps in intelligence in order to better contain and disrupt transnational terrorist activities was also part of the bound-table sessions and cause study exchanges.

Interpol secretary General Jurgen Stock said the project created in 2004, represented a turning point in global information sharing on counter terrorism.

کالکان اینترپل انجمن نجات علیه تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی

The meeting was attended by the Iranian Police Chief Brigadier General Hossein Ashtari and 75 security authorities of other countries.

A delegation from Nejat Society also attended the meeting. Ebrahim Khodabandeh and Zahra Mir Bagheri, former members of the Mujahedin Khalq Organization ( the MKO) and Narges Beheshti  the sister of an MKO member who is taken as hostage by the group leaders, participated the conference.

شرکت انجمن نجات در برنامه کالکان تهران

The delegation of Nejat Society had separate visits with security officials explaining how the cult of Rajavi functions as a terrorist group.

They warned the officials about the threat of the cult-like MKO for many countries including Iran, Albania, France and their neighbors.

Nejat Society representatives also held a photo exhibition on the crimes committed by the MKO. The photos could draw the attention of the security officials who were present at the event.

کالکان اینترپل انجمن نجات علیه تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی

Khodabandeh who was a member of the cult of Rajavi for 23 years explained about the photos for Mr. Stock. He asked the Secretary General of Interpol to issue a statement on terror acts and cult-like attitudes of the MKO. Mr. Stock promised to be working on the issue.

Khodabandeh talked to most of counter terrorism officials from all over the world, informing them about the menaces of the Cult of Rajavi. He warned the representatives of Greece, Italy and Romania about the threat that might be caused by over 2000 brainwashed members of the MKO who are located in their neighboring country. The Greek representative replied that the issue is really crucial and not enough attention has been paid to it yet.

A representative from France told Khodabandeh that the French Counter terrorism police is still supervising the group, after its leader was brought to trial in June 2003. He admitted that unfortunately politics has functioned beyond security that Maryam Rajavi is free now.

Nejat delegation spoke of the pains and sufferings of the families whose loved ones are still imprisoned in the MKO camps, isolated from the free world. Ms. Narges Beheshti asked the authorities to aid her family and other families of MKO members contact their loved ones in the terrorist cult of Rajavi.

*** 

Also read
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=8602

Which occasion is Maryam Rajavi celebrating in Paris? (letter to Emmanuel Macron) 

Rajavi MEK villepent 20141Nejat Society, Tehran, July 06 2017:… We would like you to answer one question sincerely. If the leaders of Al-Qaeda or ISIL celebrate in Tehran the beginning of their terrorism against the west, what would the reaction of the people of New York, London, or Paris be? If a country gives refuge to your country’s war traitors and allows them to act freely against your country, how would you feel? It is very difficult for us to relate … 

رجوی ویلپنت مجاهدین خلق اول ژوئیه 2014Iran Lodges official Protest with France, warning against MEK-ISIS ties (MKO, Rajavi cult)

Link to the source

Which occasion is Maryam Rajavi celebrating in Paris?

Letter of the families of members of Rajavi terrorist cult and the former members, to the new President of France, about the annual celebration of Maryam Rajavi in Paris

Mr. Emmanuel Macron, the honorable president of the Republic of France

With greetings, we wish to draw your attention to some interesting points.

You surely know the Mojahedin-e Khalq Organization (MEK, MKO) and do know what occasion Maryam Rajavi, the leader of this group after Massoud Rajavi, celebrates in Paris every year. This group also appears under the names of the National Council of Resistance (NCR) and the National Liberation Army (NLA).

It is now 36 years since Massoud Rajavi first entered France and sought refuge in your country. It was towards the end of June 1981 that this group declared armed struggle against Iran and started a bloody campaign to gain power. Then Massoud Rajavi escaped to Paris and under the protection of your country and other western countries, directed the MEK’s terrorist activities inside Iran.

In the 80s there was no sign of terrorist groups such as Al-Qaeda and ISIL, and the west was not familiar with terrorism and its difficulties as today. But the people of Iran faced a vast amount of terrorist activities in those years that the west is just beginning to experience a limited amount in recent years. Perhaps the westerners now understand a little how the people of Iran suffered through these years of terror.

After five years residing in France and directing terror inside Iran, Massoud Rajavi while admitting defeat of the strategy of fighting in the cities, moved to Iraq as was directed by US and the west. You surely are aware that Massoud Rajavi had a prior undercover visit to France before the start of Iran-Iraq war. Later it was disclosed that this journey was aimed at making connections with the Iraqi regime and was mediated by France. It was agreed that the Iraqis from outside Iran and the MEK from inside of the country work together and destroy the newly established Islamic Republic of Iran.

What is the act of ‘cooperating with the enemy during a war’ considered as in your country? How do you explain such an obvious betraying and what verdict do you give for it? We do wish to know your opinion on this. Massoud Rajavi’s move to Iraq, while being at war with Iran and joining the Iraqi forces against the Iranian defenders, also happened to occur in June 1986.

Since 2000, the west became familiar with terrorism as it is known today, and groups misusing Islam emerged and committed widespread acts of violence and cruelty. We consider the MEK to be their godfather. Do you know that the MEK are proud of being the originators of suicide bombing and of inventing the exploding vest? Do you know that in those years that Massoud Rajavi was a special guest in your country, the MEK used this sort of terrorism inside Iran using many numbers of their brainwashed members? Do you know that the MEK recruited most of their forces from Iranians in the US and Europe and after they were brainwashed sent them to Iraq via Turkey and forced them into the war with Iran? Later ISIL copied the MEK and did the same.

We would like you to answer one question sincerely. If the leaders of Al-Qaeda or ISIL celebrate in Tehran the beginning of their terrorism against the west, what would the reaction of the people of New York, London, or Paris be? If a country gives refuge to your country’s war traitors and allows them to act freely against your country, how would you feel?

It is very difficult for us to relate these sorts of behaviors to the France’s claim of democracy and peace. Don’t you think that such issues damage the humanitarian appearance of France?

Do you know that the base of the MEK in Auvers-sur-Oise in the suburbs of Paris inside France operates under cultic rules, and the behavior, thoughts, beliefs, communications and emotions of the members are severely controlled? Aren’t you concerned about the presence of some brainwashed elements in your country, who are ready to commit self-immolation on a single command? Do your security authorities approve celebrations in your country commemorating the start of terrorism?

The MEK, just like all other terrorist cults in history, is condemned to failure. This cult has committed many crimes against the people of Iran, people of Iraq, and even against its own members. This cult was forced to leave Iraq. Have you ever asked the Iraqis why they were so insistent on MEK leaving their country? It is obvious, because Iraq found their presence a security threat. Now they have been moved to Europe and their headquarters is in Paris. How come France and other European countries ignore their threat? Can the conflict with the Islamic Republic of Iran justify such negligence?

France had an excuse in the past for keeping the Rajavi cult in Paris that they have nowhere to go. But now Maryam Rajavi spent several months with her forces in Albania and can easily reside in Tirana with her followers. There is a security problem now and that is they are expanding their activities towards European countries as well as Syria, Iraq, Ukraine, and Iran. But everyone, including those responsible for security in Europe, knows that they would soon be problematic in Europe. They do not belong to European countries, they do belong to some warmongering Americans and therefore their presence in France can be very dangerous for your country and the whole Europe.

We, the suffering families and the former members, urge you as the highest representative of the Republic of France, do not stick the MEK in our eyes anymore and at least for the sake of your own county’s reputation do not give in to the criminals and traitors. Expelling or at least limiting the MEK terrorist cult in France can of course be in the path of countering terrorism and cults and also seeking democracy and peace and developing human rights.

Families and former members of MEK

*** 

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=8434

Nejat Society holds meeting in Sistan & Baluchestan 

Nejat Society, May 24 2017:…  Comparing the terrorist groups of MKO and Daesh, Mr. Khodabandeh said the group’s nature are alike. The former member of the MKO Cult also mentioned:” exploiting Islam, the use of violence and using Turkey as a transit route” as other similarities between the two terrorist cults. Ebrahim Khodabandeh also referred to his arrest in 2003. He was arrested by the Syrian officials, in 2003 while carrying 2 million dollars in cash. He was serving for the international relations committee … 

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICIA Veteran examines the myth of regime change using MEK cult Mujahedin Khalq (NCRI, MKO, Rajavi cult …)

Link to the source

Nejat Society holds meeting in Sistan & Baluchestan

The meeting held on discourse analysis of the cult of Mujahedin-e Kahlq (MEK/MKO).

The meeting was held with the cooperation of Sistan & Bluchstan[province] Nejatngo branch and the City’s University on May 9th and 10th.

ابراهیم خدابنده زهرا میرباقری انجمن نجات

 The cultic features of the group as well as its background of terrorism and treason discussed in the meetings.

Mr. Khodabande and Ms. Mirbagheri; two former members of the MKO Cult addresed the audiences.

ابراهیم خدابنده زهرا میرباقری انجمن نجات

Comparing the terrorist groups of MKO and Daesh, Mr. Khodabandeh said the group’s nature are alike. The former member of the MKO Cult also mentioned:” exploiting Islam, the use of violence and using Turkey as a transit route” as other similarities between the two terrorist cults.

Ebrahim Khodabandeh also referred to his arrest in 2003. He was arrested by the Syrian officials, in 2003 while carrying 2 million dollars in cash. He was serving for the international relations committee of the MKO. After his arrest in Syria he was submitted to the Iranian government. In Iran, he was imprisoned in Evin prison where he began studying about cults. Khodabandeh has so far published articles and translated books and articles on the threat of destructive cults, particularly the MKO.

ابراهیم خدابنده زهرا میرباقری انجمن نجات

ابراهیم خدابنده زهرا میرباقری انجمن نجات

ابراهیم خدابنده زهرا میرباقری انجمن نجات

(END)
*** 

50 Years Later
https://youtu.be/sY-jrWwOAcM

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=8120

Film recalling MKO’s reign of terror in Iran screened at Fajr (aka; Mojahedin Khalq, MEK, NCRI, Rajavi cult, …) 

 majaraye_Nomrooz_MKO_MEK_Mojahedin_KhalqTehran Times, February 04 2017:…  “It is great that the film has been warmly received by people,” Razavi stated, “However, we should wait until the end of the festival.” The film, which is based on a real-life story, features the MKO’s activities leading to the assassinations of numerous high-ranking Iranian officials in 1981. The MKO is an Iranian political–militant organization in exile that carried out many terrorist … 

Kamal Tabrizi 2“Mina’s Choice” gives warnings to families about danger of Daesh: director

Link to the source

Film recalling MKO’s reign of terror in Iran screened at Fajr (aka; Mojahedin Khalq, MEK, NCRI, Rajavi cult, …)

TEHRAN – A film recollecting the wave of assassinations and bombings by Mojahedin-e-Khalq Organization in Iran in the early 1980s was screened at the 35th Fajr Film Festival on Thursday.

ماجرای نیمروز مجاهدین خلق منافقین فرقه رجوی

The film titled “The Midday Event” has received public acclaim at the event as it is among the people’s top 10 favorites. 

The organizers of the festival arranged additional screenings for the film by popular demand.

It has been directed by Mohammad-Hossein Mahdavian, whose debut film “Standing in the Dust” on Iranian commander Ahmad Motevasselian who was kidnapped by the Zionist regime in 1982 in Lebanon was named best film at the festival last year.    

Speaking with the Tehran Times, producer Seyyed Mahmud Razavi said the film gives the audience a new insight into the subject.

“It is great that the film has been warmly received by people,” Razavi stated, “However, we should wait until the end of the festival.”

The film, which is based on a real-life story, features the MKO’s activities leading to the assassinations of numerous high-ranking Iranian officials in 1981.

The MKO is an Iranian political–militant organization in exile that carried out many terrorist operations during the 1980s to overthrow the Iranian government,

Photo: Javad Ezzati acts in a scene from “The Midday Event”.

ABU/MMS/YAW

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=7817

“Cyanide” about Mojahedin Khalq (Rajavi cult, MKO, MEK, NCRI …) story premieres in Tehran 

sianoorTehran Times, October 19 2016:…“Cyanide”, the latest film by Behruz Shoeibi, about Mojahedin-e-Khalq Organization (MKO, MeK – also known as People’s Mujahedin of Iran, PMOI), an Iranian political–militant organization in exile that carried out many terrorist operations during the 1980s to overthrow the Iranian government, premiered at Eyvan-e Shams Hall on Monday Evening. Shoeibi, members of the cast and crew, and Cinema … 

Link to the source

“Cyanide” about Mojahedin Khalq (Rajavi cult, MKO, MEK, NCRI …) story premieres in Tehran

سیانور

TEHRAN – “Cyanide”, the latest film by Behruz Shoeibi, about Mojahedin-e-Khalq Organization (MKO, MeK – also known as People’s Mujahedin of Iran, PMOI), an Iranian political–militant organization in exile that carried out many terrorist operations during the 1980s to overthrow the Iranian government, premiered at Eyvan-e Shams Hall on Monday Evening.

Shoeibi, members of the cast and crew, and Cinema Organization of Iran Director Hojjatollah Ayyubi attended the screening of the movie.

“Today is the time to spotlight this subject,” Ayyubi said in a brief speech before the screening of the film.

سیانور

“The world today is facing the threat of Daesh, but the Iranian people previously experienced such a threat by deviant groups such as the MKO, which was much worse than Daesh,” he added.

He said that he would do his best to see that the film would have successful screenings across the country.

Starring Hamed Komeili and Hanieh Tavassoli, “Cyanide” tells the story of Vahid Afrakhteh, a devout Muslim member of the MKO military unit during the reign of Iran’s last monarch, Mohammad-Reza Shah.

He is gradually changed into an obedient Marxist under the influence of his fellow member Taqi Shahram.

Vahid is arrested by Iranian intelligence agents after assassinating a U.S. military envoy in Iran.

He voluntarily cooperates with SAVAK to arrest his bandmates, all of whom are executed.

Photo: Hamed Komeili in a scene from “Cyanide”

*** 

Also read
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=7766

Modern Slaves (documentary) 

modern-slaves-mojahedin-khalq-rajavi-cultPress TV, September 29 2016:… An example of such slavery is practiced by the Mojahedin-e-Khalq Organization (MKO) and it has been well portrayed in the movie, “The Mina Facility”. The MKO, claiming to seek democracy, plunged into moral deterioration throughout its conduct and went as far as forming alliance with Saddam Hussein to attack its home country and kill innocent people. MKO recruits its members based on one criterion: unquestioning obedience; changes their ideology … 

Kamal Tabrizi 2“Mina’s Choice” gives warnings to families about danger of Daesh: director

ابراهیم خدابنده جشنواره فجرEbrahim Khodabandeh gave an speech about the films talked about the internal situation of the MEK as a terrorist cult (Persian)

Link to the source

Modern Slaves 

برده داری مدرن مجاهدین خلق فرقه رجویSynopsis: Slavery is reflected in destructive mind-control in its modern form. Being treated like animals, traditional slaves were consciously aware of their being enslaved, while modern slaves are not only unaware of their slavery but they also worship their slave-holders like an idol. Modern slaves are so heavily brainwashed that they even pride themselves on serving their leaders. An example of such slavery is practiced by the Mojahedin-e-Khalq Organization (MKO) and it has been well portrayed in the movie, “The Mina Facility”. The MKO, claiming to seek democracy, plunged into moral deterioration throughout its conduct and went as far as forming alliance with Saddam Hussein to attack its home country and kill innocent people. MKO recruits its members based on one criterion: unquestioning obedience; changes their ideology by introducing the leader as God, and employs them as tools for carrying out acts of terrorism. In this exclusive documentary by Press TV, the producers of “The Mina Facility” present an in-depth analysis of how cults such as MKO operate. A former member of this organization provides some solutions for coming up against ideologies promoting modern slaver

https://youtu.be/FCBA2JDt4ak

Transcript: 

TIME CODE: 00:00_05:00

Narration: The Walk Free Foundation in Australia defines slavery as “situations of exploitation that a person cannot refuse or leave because of threats, violence, coercion, abuse of power or deception.”Down through the ages, slaves were treated like chattels by their masters, and deprived of basic rights, they were subjugated and exploited under systematic pressure that would leave their lives in pieces. That’s why ancient slaves would risk life and limb breaking free from ball and chain.

SOUNDBITE [English] Jim Jones, Cult Leader at the peoples Temple:“Take your Glasses off. Just dare enough be. Now, Look at my face. I love you. the people of you. And most important the Christ love you. What do you see?”

SOUNDBITE [English] A Follower: “One thing real.”

Narration: In tandem with scientific progress and technological advance, human societies became labyrinthine allowing slavery to rear its ugly head, but this time in intricate patterns; in fact slavery did not end with abolition in the 19th century but came to the surface time and time again; mind control is the modern form of this protean phenomenon.

SOUNDBITE [Persian] Ebrahim Khodabandeh, Former MKO Member: “Destructive mind-control cults are also called modern slavery. Slavery is a set of relations in which the slave-holder is the owner of their slaves’ life, property, and honor and they have full possession of them. In current age, the same set of relations exists in destructive mind-control cults as well as terrorist cults in which a leader possesses all their cult’s members with this different that in traditional slavery, the slave knows that there are enslaved, feels the whip on their back and escape if they can and rebel if they can, but in modern slavery which we see nowadays the slave worship their slave-holder and doesn’t want to break away and takes pride in being there. The slave is brainwashed in a way that is pleased with the situation and is ready to do anything.”

SOUNDBITE [Arabic] A one of the ISIL Followers: “Do not go astray like many people in Moses’ tribe, dear friends!”

SOUNDBITE [Persian] Ebrahim Khodabandeh, Former MKO Member: “Terrorist cults are a serious social problem that cause individuals trouble and it’s really difficult or even impossible to get rid of them. Now, what shall be done to this big serious social problem? Like all other social problems, in this case cultism, raising awareness is of paramount importance. Raising awareness in forms like promotion, films, documentaries and even raising awareness among school students is something being done in many countries right now.”

Narration: Since its advent, cinema has been an influential medium in entertaining people and promoting ideas. And artists with social concerns use it to reflect important event sand grim realities, trying to warn show the dangers before modern man. In this regard, slavery and racial discrimination give humanity a cause for concern and many filmmakers a theme to explore. Despite some mitigating factors, the fear of enslavement remains intense on the human psyche and it pops up from time to time in the movies with themes like modern slavery and cultish brainwashing.

SOUNDBITE [Persian] Artist at The Mina Facility Movie: “What happened to you, darling? Get her some sugar water.”

Narration: “The Mina Facility” Unfold love story in which a young couple find themselves in ten gold in a Cultish web wounded by the Mojahedin-e Khalgh Organization a freedom seeking group that became Phonetic overtime with the blood of over 12000 Iranians on his hands.

TIME CODE: 05:00_10:00

SOUNDBITE [Persian] Milad KeyMaram, Actor: “See everything from my point of view.”

SOUNDBITE [Persian] Kamal Tabrizi, Film Director: “The theme of the film is about an event our people experienced in the past. In Iran in a decade that I call it ‘the decade of terror’ because there were many acts of terror at that time, many people in the streets would come across a bomb or a shooting all of a sudden. There was a group our people had to deal with and that group tried to undermine public security in their own ways.”

SOUNDBITE [Persian] Manouchehr Mohammadi, Film Producer: “The Mina Facility was important for me because first we could remind our country’s younger generation of what period of time we experienced and second we are not immune to plights like that; it might appear in other different forms but the most notorious one in the history of our revolution is the very Mojahedin-e Khalgh Organization (MKO) that plunged into moral deterioration whether in their inner conduct, or their organizational conduct, or their betrayal of the country etc.”

SOUNDBITE [Persian] Maryam Rajavi, The leader of MKO Organization: “To all military commanders, forwards! Fire! Forwards! Fire!”

Narration: Man is a supreme creature in all divine religions, hence their legal system primarily revolves around human relations and human dignity. By the same token, almost all schools of thought cherish family as the kernel of community and the anchor of social morality. But the question is, “how cultism relates to this vital social institution and how the former affects the latter?”

SOUNDBITE [Persian] Ebrahim Khodabandeh, Former MKO Member: “All destructive mind-control cults and terrorist cults basically target society. But the fact is that family as the main institution in society is always like a fort in front of social harms like cultism. That’s why cults are against family.”

SOUNDBITE [Persian] Manouchehr Mohammadi, Film Producer: “The first thing within them to be killed is love in the true sense of the word; the love for the family, the love for the spouse, the love for the child, and the love for many other things. In other words, you have to love and worship only the leader of the cult and nothing else is worth being loved.”

SOUNDBITE [Persian] Masoud Rajavi, Leader of MKO Organization: “I told you that I want your everything for the overthrow. Come on! Give it to me soon and without any delay! What does it mean? It means, “Give me your hearts”;It means, “Give me your love””

TIME CODE: 10:00_15:00

SOUNDBITE [Persian] Kamal Tabrizi, Film Director: “Such events have occurred many times in such groups; since family creates emotional feelings in individuals, it is naturally at odds with one-sided and mechanical point of view and it’s natural that an organization with a mechanical form is at odds with moral and emotional traits of the family to reach its own goals and it cannot stand for example love in the family; a kind of dependency of husbands and wives on each other or even on children. Therefore, it can be said that with ruining families, such organizations can feel more powerful.”

SOUNDBITE [Persian] Ebrahim Khodabandeh, Former MKO Member: “Another point shown in this film is invading cities that was the organization’s strategy and it was Masoud Rajavis’ idea. He had told Saddam Hussein that in order to defeat Iran, he’d better attack cities with rockets. This idea springs from a cultish way of thinking which stands opposite society; cults allow themselves to do anything to come to power, including using terrorism and doing away with society.”

Narration: In all destructive mind control cults, individuals are regarded as commodities with different price tags; the more they serve their master, the more valuable they are. Against such a backdrop, many of them would resemble androids that cannot think for themselves but are programmed to do what their leader wishes them to do; to put it simply, they become psychologically controlled persons.

SOUNDBITE [Persian] A one of the MKO’s Followers: “The criterion is the love for Maryam and the faith in Maryam is the ideological criterion. Today I know that it’s not me fighting. In the scene there is someone else who is fighting and when you establish a foothold somewhere else, you can see weakness no more.”

SOUNDBITE [Persian] Manouchehr Mohammadi, Film Producer: “When I was a college student, I met in person some of those people who later joined the organization and climbed up the echelons. Our problem with them at university was that – it was before the Islamic Revolution of Iran –they were not interested in questioning. For them, orders were orders. In other words, in cultism they take away from you the ability to think, the ability to think, to choose, to decide, and to defend your decision – whether the decision is right or wrong.”

SOUNDBITE [Persian] Kamal Tabrizi, Film Director: “Expecting individuals to behave like machines, to behave without thinking, feeling or choosing and putting them in a situation to do what they are dictated; this is dealt with in the team house in The Mina Facility and the issue of betrayal and what affects the passionate relationship between the couple in the film. In fact, the characters are put at a crossroads to whether follow their hearts and public morality or otherwise to follow blindly what is called as manifestos.”

Narration: Cult members are evaluated with one criterion, namely unquestioning obedience; and cult leaders never bow their heads in shame for it; on the contrary, they want their disciples to shout out their allegiance in both private and public meetings.

TIME CODE: 15:00_20:00

SOUNDBITE [Persian] A one of the MKO’s Followers: “I vow to stay on the path of the MKO to the last drop of my blood and to my last breath and to take my brothers and sisters to Tehran and crush the regime. Ready! Ready! Ready!”

SOUNDBITE [Persian] Manouchehr Mohammadi, Film Producer: “A tyrannical behavior with violence, physical removal, torture, and brainwashing is very common in such cults. Basically, it’s part of their principles to worship the leader of the cult like God and obey him or her blindly.”

SOUNDBITE [Persian] Masoud Rajavi, MKO Leader: “What we ratified is obligatory; the same goes for the choice we made; are you allowed to say no?”

SOUNDBITE [Persian] Maryam Rajavi, MKO Leader: “You say you declare and it is obligatory; the only answer that I can give is to ask you not to issue this order.”

SOUNDBITE [Persian] Masoud Rajavi, MKO Leader: “So as I understood, you don’t say no to our will, if you may, do you?”

SOUNDBITE [Persian] Maryam Rajavi, MKO Leader: “Because it’s your order …”

SOUNDBITE [Persian] Masoud Rajavi, MKO Leader: “… and accept it.”

SOUNDBITE [Persian] Kamal Tabrizi, Film Director: “This is the example I always give: horses that are put in front of carts are always blindfolded not to see other directions and to move only in a direction shown by the whip. Honestly, those who enter such systems are like these horses that have to move on a way designed by the whips of ideology, rules and regulations and rites all cults and groups have.

The title of the film ‘The Mina Facility’ comes out of the situation in the team house. According to our research, we knew that during the 1980s, the place the group was based in used to be referred as facility. So, the Mina facility refers to where the character Mina is based in.

The title ‘The Mina Facility’ refers more to the theme of the film than the place Mina is located in and the theme is that you see individuals as tools that like other tools can be at your service to have their functions.

I think it’s David Lyn who says that the actor is just like an object on stage; if you have a vase on stage, or a book or a table, the character has the same position; it’s like a lifeless object because it’s the director that directs the character and tells them where to go and what to say where. This is putting individuals in a position you like.”

SOUNDBITE [Persian] Maryam Rajavi, MKO Leader: “Sitting here, when I cannot accept, believe and make connection with the one step away from me, how can I claim that I can make connection with the one I cannot see and is different from me in nature? How?”

Narration: What all these cults always claim is at odds with what they do in reality. They never follow a set of beliefs and principles.

SOUNDBITE [Persian] Masoud Rajavi, MKO Leader: “But who am I? I’m going to introduce myself to you. Are you ready?”

Narration: The ruling masters are good liars who feed their followers worthless lies, half-truths and fabrications so as to tap into their psyche and cast their magic spells over them. They have no clear ideology but a set of psychological methodology to usurp weak minds.

SOUNDBITE [Persian] Manouchehr Mohammadi, Film Producer: “Spiritual needs and the desire for justice are two factors that usually make individuals go for irregular ways in addition to regular ones. It’s usually at this point that ideological and political misuses happen. Groups that I call them ‘the merchants of spirituality’ and ‘the merchants of justice’ come and target the educated generation in particular.”

TIME CODE: 20:00_26:40

SOUNDBITE [Persian] Masoud Rajavi, MKO Leader: “Remember, the first night of the revolution, I asked you to give me everything; even your sins? Everything, all right? I’ll bear them all. Come on!”

SOUNDBITE [Persian] Kamal Tabrizi, Film Director: “To put it right, in my view it’s an ideological deviation because there is such kind of ideology. The informed ones around the world know that Muslims are not like these. Islam does not stand such kind of violence. But how is it possible that Daesh with its flag with mottos like ‘Allah is greater’ or ‘There is no god but God,” is using violence in society. So, it seems that it is rooted in the same thing; it has an ideological, religious root but it has undoubtedly gone astray; it’s a kind of deviation we called ‘hypocritical’ and attributed it to the MKO can now be attributed to Daesh because it claims that it’s acting according to Sharia and under such claim is approaching its goals.”

Narration: Going against what it pretends, the MKO is a group with all traits of a full-fledged cult. The Rajavis’ group is a classic example for a destructive mind control cult in the world. Betraying their homeland and siding with its vocal enemy is the outcome of such cultish behaviors.

SOUNDBITE [Arabic] LTG Habbush, Iraqi Intelligence Official: “How much [oil] had we allocated for the MKO?”

SOUNDBITE [Arabic] An Iraqi Officer: “Five million barrels a year.”

SOUNDBITE [Arabic] LTG Habbush, Iraqi Intelligence Official: “Five billion barrels? Write a letter to Mr President [Saddam Hussein] saying that brother Masoud asks for a larger allocation.”

SOUNDBITE [Persian] The Mina Facility Movie: “- You say it’s not the time for such things! It’s a romantic time. Happy our wedding anniversary, honey.

– You son of a gun!

– Give it to me.”

SOUNDBITE [Persian] Manouchehr Mohammadi, Film Producer: “In my opinion, The Mina Facility is first of all a romantic story. It reflects a kind, compassionate viewpoint deep-seated in all Iranians.”

SOUNDBITE [Persian] Kamal Tabrizi, Film Director: “Now, Mehran is trying to deceive you.

– Action

I think it’s an eclectic film. It’s family first dealt with in the film but as it moves on the chasm in family that results from pressure exerted by such groups turns gradually into a feeling or a kind of hero that is put in an dynamic situation and shows a behavior that is quite different from the one in the first half of the film.

People around the world should know that our people – including the youths who may not remember well that decade – experienced a movement like that of Daesh in that decade and things that happened in society were almost like the ones happening in our neighboring countries and even in many European countries. Suppose a place like a concert hall explodes and a large number are killed. The same events used frequently to happen in our society which were followed by bombing cities.”

SOUNDBITE [Persian] The Mina Facility Movie: “- How much did I tell you to get the idea of marriage out of your head?

– What’s happened?”

Narration: the Mina facility was nominated for 9 crystal Simorghs at the thirty fourth fajr international film festival.

SOUNDBITE [Persian] Speaker of Fajr Film Festival: “The Crystal Simorgh’s nominees for the best screenplay: Mr. Farhad Towhidi and Mr. Morteza Esfehani for the screenplay of The Mina Facility.”

SOUNDBITE [Persian] Farhad Towhidi, Screenwriter of The Mina Facility: “If we are at this point today and haven’t picked the main fruits of the Revolution yet, that is a guarantee for unconditional freedom, I think the blame lies with these groups’ cultish behaviors which contribute to the radicalization of the atmosphere. They assassinated 17,000 people during that decade and caused a lot of conflict throughout Iran. I think, beside other accusations against the group, this group pushed back the process of democracy.”

SOUNDBITE [Persian] The Mina Facility Movie: “- She wasn’t at the hospital either.

– Obtain a search warrant for her home soon.”

SOUNDBITE [Persian] Ebrahim Khodabandeh, Former MKO Member: “Given the fact that I was a full-time member of the MKO for 23 years, and that I’ve been studying on cults and terrorist groups over the past 12-odd years, having watched the movie ‘The Mina Facility’ I daresay that all parts of it reflect reality and it’s like a documentary film about a team house belonging to the organization.”

***

Let’s stand up together and free our children from Rajavi and the MEK

https://youtu.be/Ij0AKRMPJAY

Comrades in Arms – Sexual abuse by Massoud and Maryam Rajavi

https://youtu.be/jpDUMaIntS8

An Unfinished documentary for my daughter – Trapped in Rajavi cult, Mojahedin Khalq

https://youtu.be/CEb5-ZBuk4k

***

Also read:

Wathiq al-Battat (Mukhtar Army) claimed responsibility for rochet attacks

Press TV, October 30 2015:… Three Iraqi soldiers guarding the camp were also killed and at least 16 others wounded during the rocket attack, according to Iraqi police. In an interview with Fars news agency on Friday, Wathiq al-Battat, the leader of Iraq-based Mukhtar Army, claimed responsibility for the rocket attacks.In December 2011, the United Nations (UN) …

Rockets near Baghdad airport kill soldiers, Iranian refugees (Mojahedin Khalq, MKO, MEK, NCRI)

VIVIAN SALAMA, The Associated Press, Baghdad, October 29 2015:… A barrage of rockets slammed late Thursday into a former military base near the Baghdad International Airport that houses an Iranian refugee group, killing three Iraqi soldiers, officials said. The Iranian exiles said at least 20 of their people died in the attack. Iraqi police said 16 rockets …

Massoud Rajavi dead or alive? Who cares?

Mazda Parsi, Nejat bloggers, October 29 2015:… While members of the Mujahedin Khalq Organization (the MKO) are undergoing unstable days of striving in a declining cult-like dissident group, US senators, paid by the MKO lobbies, wonder where the leader of the cult, Massoud Rajavi is. In an October7th, hearing before the US Senate committee on Armed …