Former MEK members petition the UNHCR in Albania (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult, NCRI …)

Former MEK members petition the UNHCR in Albania (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult, NCRI …)

Sahar Family Foundation (SFF), Tirana, Albania, September 12 2017:…  Some nearly 70 former members of the Mojahedin-e Khalq Organization yesterday approached the UNHCR in Albania (RAMSA) with a petition signed by all of them demanding their rights. RAMSA officials who met with these individuals – who are protesting against their refugee allowances being cut by the MEK – said they are following up the issue with Geneva and there will be an urgent … 

آلبانی تیرانا پرچم Meeting an official in the Albanian Ministry of Internal Affairs
UN_Albania_LogoMeeting with an official in the Albanian UNHCR (RAMSA)

Link to the source

Former MEK members petition the UNHCR in Albania (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult, NCRI …)

کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحدSome nearly 70 former members of the Mojahedin-e Khalq Organization yesterday approached the UNHCR in Albania (RAMSA) with a petition signed by all of them demanding their rights.

RAMSA officials who met with these individuals – who are protesting against their refugee allowances being cut by the MEK – said they are following up the issue with Geneva and there will be an urgent meeting about the case.

The individuals told the officials that over the coming days they would, of course with more people, continue coming to their offices until their rights are restored and that they will not give in.

The RAMSA officials accepted the fact that the MEK has acted against the commitments made in an agreement in Geneva. Presumably the organization did not expect so many defectors. In addition, there are many more inside the group who wish to leave.

The text of the petition handed over to RAMSA is as follows:

Petition to the UNHCR and the Albanian ministry of interior affairs

In the name of Human Rights and in the name of Asylum seeking

We, a number of Iranian refugees in Albania and former members of the Mojahedin-e Khalq Organization (MEK, MKO …), would like to address all related organs and draw their attentions to our cause.

We accepted the humanitarian invitation by the time Albanian government in cooperation with the USA and the UNHCR in Albania (RAMSA) and moved to this country after being expelled from Iraq.

We decided willingly to dispatch from the MEK and we wish to live freely on our own outside the organization.

We learned that apparently according to some possible agreements between the UNHCR and the MEK, the refugee allowances of the former members should be paid by the MEK directly.

The Organization started paying us 45000 Leks (Albanian currency) and this was made up to September 2017.

But surprisingly the Organization informed us recently that from the coming month no allowances will be paid to us and we can complain to the RAMSA if we wish.

It is worth mentioning that not being able to receive the money means a grave economical difficulty, and consequently psychological pressure, to the refugees who have left the MEK and would make the life impossible for us, since we are not Albanian citizens but refugees who have no financial support what so ever.

Therefore we urge the related organs including the RAMSA and the interior ministry to meet the below demands:

1. Our refugee allowances be paid by RAMSA and we be supported by the United Nations in Albania

2. Work permits and jobs are granted to us in order that we are able to support ourselves.

3. Our Refugee Status is officially issued in order that we can receive our righteous benefits.

Many Thanks and regards

List of signatures: 

(END)

Albanian Translation:
http://gazetaimpakt.com/ish-anetaret-e-mek-peticion-unhcr-se-ne-shqiperi/

Ish Anëtarët e MEK Peticion UNHCR-së në Shqipëri

gazeta impakt

September 15, 2017

Rreth 70 ish-anëtarë të Organizatës Mojahedin-e Khalq ju drejuan UNHCR-së në Shqipëri (RAMSA) me një peticion të nënshkruar nga të gjithë ata që kërkonin të drejtat e tyre.

Zyrtarët e RAMSA që u takuan me këta individë – të cilët po protestojnë kundër ndalimit nga MEK të ndihmave për refugjatët – thanë se po e ndjekin çështjen me Gjenevën dhe do të ketë një takim urgjent rreth këtij rasti.

Ata u thanë zyrtarëve se gjatë ditëve të ardhshme do të vazhdonin të vinin në zyrat e tyre derisa të drejtat e tyre të rivendoseshin dhe se ata nuk do të dorëzoheshin.

Zyrtarët e RAMSA pranuan faktin se MEK ka vepruar kundër angazhimeve të bëra në një marrëveshje në Gjenevë. Me sa duket organizata nuk priste aq shumë largime. Përveç kësaj, ka shumë më tepër brenda grupit që dëshirojnë të largohen.

Teksti i peticionit të dorëzuar në RAMSA është si më poshtë:

Peticion UNHCR-së dhe Ministrise shqiptare të punëve të brendshme

Në emër të të Drejtave të Njeriut dhe në emër të azilit

Ne, një numër refugjatësh iranianë në Shqipëri dhe ish-anëtarë të Organizatës “Mojahedin-e Khalq” (MEK, MKO …), dëshirojmë tu drejtohemi të gjitha organeve përkatëse dhe të tërheqim vëmendjen e tyre për kauzën tonë.

Ne pranuam e ftesën humanitare që nga koha që qeveria shqiptare në bashkëpunim me SHBA dhe UNHCR në Shqipëri (RAMSA) kanë bërë dhe pas kësaj u zhvendosëm në këtë vend pasi edhe u dëbuam nga Iraku.

Ne vendosëm me vullnet të plotë të largohemi nga MEK dhe dëshirojmë të jetojmë të lirë dhe jashtë organizatës.

Mësuam se sipas disa marrëveshjesh të mundshme bërë ndërmjet UNHCR-së dhe MEK-ut, ndihmat e refugjatëve të ish-anëtarëve duhet të paguheshin dhe jepeshin direkt nga MEK.

Organizata filloi të na paguante 45000 lekë (monedha shqiptare) dhe kjo vashdoi deri në shtator 2017.

Por çuditërisht Organizata na njoftoi kohët e fundit se nga muaji i ardhshëm nuk do të paguhet asnjë ndihmë dhe ne mund të ankohemi në RAMSA nëse dëshirojmë.

Vlen të theksohet se mosmarrja e parave nënkupton një vështirësi të rëndë ekonomike dhe rrjedhimisht presion psikologjik ndaj refugjatëve që kanë lënë MEK-un dhe kjo do ta bëjë jetën të pamundur për ne, pasi ne nuk jemi shtetas shqiptarë, por refugjatë që skemi asnjë mbështetje financiare e cfarëdo lloji që mund të jetë ajo.

Prandaj, i bëjmë thirrje organeve kopetente, duke përfshirë RAMSA-n dhe Ministrinë e Brendshme Shqiptare, për të përmbushur kërkesat e mëposhtme:

1. Ndihmat e refugjatëve tanë të paguhen nga RAMSA dhe ne të mbështetemi nga Kombet e Bashkuara në Shqipëri

2. Të na jepen Lejet e punës dhe punë për të qenë në gjendje të mbështesim dhe mbajme veten.

3. Te na lëshohet zyrtarisht Statusi i Refugjatit në mënyrë që të marrim përfitimet tona të drejta.

Përshëndetje dhe Shumë faleminderit./ Gazeta Impakt

burimi:saharngo

*** 

احسان بیدی سیاوش رستارCan Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe?

مجاهدین خلق زباله شیمیایی و مواد مخدر در آلبانیDoes Albania have an America problem?

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

مزدور مریم رجوی و ولینعمتان خونخوار امریکایی اشTirana, Albania, August 12, 2017 – Maryam Rajavi with United States paid Senators. Senator Thom Tillis (R-NC), Senator Roy Blunt (R-MO), and Senator John Cornyn (R-TX).

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=8777

How can these lawmakers (Senator Roy Blunt, Brad Sherman, Joe Lieberman , Dana Rohrabacher, Ed Royce….) sleep at night and where is the media! 

FAO Americans who support Mojahedin Khalq Rajavi cult Saddam Army MEK MKO NCRI 10Houman Fakhimi, Facebook page, August 17 2017:…The Iraq War Resolution of 2002 was not only based on Saddam’s alleged possession of WMDs. The Resolution also claimed Saddam had links to terrorism and both Congress and President Bush named People’s Mujaheddin Of Iran (MEK) then based in Iraq as proof that Saddam was harboring terror groups (see photos1-2). 15 years later thousand of $$$ have been spent on lobbying by MEK and … 

‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch

Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)

link to the source 

https://www.fakhimi.com

Houman Fakhimi added 13 new photos

How can these lawmakers (Senator Roy Blunt, Brad Sherman, Joe Lieberman , Dana Rohrabacher, Ed Royce….) sleep at night and where is the media to expose them!

The Iraq War Resolution of 2002 was not only based on Saddam’s alleged possession of WMDs. The Resolution also claimed Saddam had links to terrorism and both Congress and President Bush named People’s Mujaheddin Of Iran (MEK) then based in Iraq as proof that Saddam was harboring terror groups (see photos1-2).

15 years later thousand of $$$ have been spent on lobbying by MEK and the same lawmakers (many now in the private sector) that voted for the Iraq Resolution (see photos 3-6) AND even “experts” that called for the vote that sent 6,000 US soldiers to their graves and over 30,000 inflicted with life long debilitating injuries are now actively promoting the same MEK as the “freedom fighters” US needs to install in Iran via regime change !

Who is looking out for America?

Doug Applegate
Congressman Joe Kennedy III
Congressman Jerry Nadler
Congresswoman Barbara Lee
Congressman Adam Schiff
U.S. Senator Kamala Harris

امریکایی هایی که از تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی حمایت می کنند

امریکایی هایی که از تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی حمایت می کنند

امریکایی هایی که از تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی حمایت می کنند

امریکایی هایی که از تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی حمایت می کنند

امریکایی هایی که از تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی حمایت می کنند

امریکایی هایی که از تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی حمایت می کنند

امریکایی هایی که از تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی حمایت می کنند

امریکایی هایی که از تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی حمایت می کنند

امریکایی هایی که از تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی حمایت می کنند

امریکایی هایی که از تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی حمایت می کنند

امریکایی هایی که از تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی حمایت می کنند

امریکایی هایی که از تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی حمایت می کنند

امریکایی هایی که از تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی حمایت می کنند

(END)

***

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

** 

Lets create another Vietnam for America(pdf).
(Mojahedin English language paper April 1980)

Letter to Imam (Khomeini) (pdf). 
(Mojahedin English Language paper April 1980)

Some questions unanswered regarding the US military invasion of Iran (pdf).
(Mojahedin English Language paper June 1980)

link to one of the Mojahedin Khalq songs
advocating terror and killing Americans

(In Persian written and distributed after the Iranian Revolution)

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=8745

Iran’s Social Network Sites (SNS): We Hate Mojahedin-e Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult …) 

Dr. Raz ZimmtDr. Raz Zimmt, The Moshe Dyan Center, Tel Aviv university, August 08 2017:… The angry reactions aroused by MEK’s conference in Paris attest to the intensity of the hostility towards the organization among Iranian citizens, including critics of the regime. Most of the Iranian public view the organization’s conduct since the Islamic revolution as a series of treacheries that climaxed with the organization’s support of the Saddam regime … 

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

Link to the source

We Hate Mojahedin-e Khalq: SNS Respond to a Conference of the Iranian Opposition

Dr. Raz Zimmt

Dr. Raz Zimmt

In early July, Iran’s National Resistance Council, the political wing of the opposition group Mojahedin-e Khalq (MEK), held its annual conference at the Villepinte Exhibition Center in a suburb of Paris. The conference sparked angry reactions and public criticism on Iran’s social networking sites (SNS). This anger was exacerbated by Saudi and US representation at the conference, which was seen as evidence of Saudi and American efforts to instigate political change in Iran through compromising support of a terrorist organization widely considered traitorous by Iranians.

MEK’s ideology combines Shi‘ite Islam with Marxism. During the early 1970s, the organization emerged in opposition to the Iranian monarchy. The United States and the European Union previously designated MEK as a terrorist organization due to its involvement in terrorist attacks in Iran, with several attacks against Western (including American and Israeli) targets. Shortly after the Islamic Revolution in 1979, MEK and the new regime fell into severe conflict, with the regime implementing strongly suppressive measures against MEK. As a result, the organization transferred most of its activities to Iraq, where it aligned itself with the Saddam Hussein regime. In the 1980s, during the Iran-Iraq War, MEK even participated in several Iraqi army operations against Iran. As a result, MEK was left with very little support in Iran proper, with many Iranians considering MEK activists traitors. In recent years, there has been no evidence of the organization’s involvement in terrorism. Instead, it focuses mainly on political activity in Europe and the United States aimed at enlisting support for regime change in Iran. Nonetheless, critics believe this political activity is merely a façade.

This year’s annual MEK conference was chaired by the organization’s leader, Maryam Rajavi, and attended by hundreds of participants from around the world, including Saudi Prince Turki al-Faisal, who formerly served as head of Saudi intelligence, as well as largely hawkish former US officials, including the former ambassador to the United Nations John Bolton, former US Senator Joseph Lieberman (Ind.-Conn.), and former New York Mayor Rudy Giuliani. In their speeches at the conference, these senior officials harshly criticized the Islamic republic, accused it of supporting terrorism, and called for regime change in Tehran.

The conference aroused strong reactions in Iran. Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, who ended an official visit to Paris on the eve of the conference, criticized France for permitting the opposition group to operate within its borders, saying that regional and European countries are well aware of MEK’s terrorist activities.[1] Ali Akbar Velayati, the Iranian Supreme Leader’s advisor on international affairs, emphasized that hosting terrorists would not contribute to regional or international peace.[2] On SNS, thousands of Iranian users mobilized a virtual campaign against the organization using the English and Persian hashtags “Iran hates MEK” and “No to MEK.”[3] The posts included insults and slurs against members of the organization accused of causing the death of thousands of Iranian citizens. Users contended that MEK is a terrorist organization entirely unrepresentative of the Iranian people, and devoid of popular support. They stressed that opposition to MEK unites Iranians, regardless of ideology or political outlook. As one user tweeted, “There is no difference between conservatives, reformists or independents! We all agree on hatred for Munafakin [a derogatory term for the MEK, meaning hypocrites or false Muslims].”[4]

Predictably, the main criticism of the organization was based on its alignment with the Iraqi regime during the Iran-Iraq war. Iranian users called MEK members “betrayers of the homeland” and “traitors,” accusing them of collaborating with the Ba‘ath regime’s chemical attack on the citizens of Iran during the summer of 1987. “When Iranian women and children trembled in fear of Iraqi missiles, the MEK drank faludeh [a cold Iranian beverage],” wrote one commenter.[5] Many users emphasized that the Iranian people would neither forget nor forgive the organization for its historic misalignment.

Along with expressions of hatred towards the opposition group, users also attacked its supporters in the West and Saudi Arabia. Many users compared MEK to ISIS, arguing that there was no difference between supporting the Iranian opposition group and supporting the Islamic terror organization. Western support for MEK, spearheaded by American politicians close to the current administration, was considered further proof of the West’s hypocrisy. Critics contended that while Western countries claim to defend democracy and human rights against terrorism, they perpetuate a terrorist organization responsible for thousands of innocent civilians’ deaths, and for serious human rights violations in internment camps it operated in Iraq. “Trump administration wants to back an Islamist terrorist cult (MEK) to bring democracy to Iran. What a sick joke,”[6] tweeted one user. Meanwhile, Saudi support for this opposition group reignited Iranian hostility towards Saudi Arabia, which has been the target of Iranian users’ hatred and racism for the past several years of worsening relations between the countries. “Saudi Arabia supports Maryam Rajavi as leader of Iran, but within Saudi Arabia women have no right to drive!” read one tweet.[7]

The angry reactions aroused by MEK’s conference in Paris attest to the intensity of the hostility towards the organization among Iranian citizens, including critics of the regime. Most of the Iranian public view the organization’s conduct since the Islamic revolution as a series of treacheries that climaxed with the organization’s support of the Saddam regime during the Iran-Iraq war, which remains a traumatic memory for Iranians. Therefore, Iranians consider any support for MEK to be an illegitimate offence against national pride. The Iranian public’s aversion to foreign interventions and allies of Iran’s enemies sporadically captivates SNS discourse,[8] as exhibited by the conference’s backlash.

[1] “Iranian FM decries France green light to MKO activities,” Press TV, July 1, 2017.
[2] “Velayati Blasts France for Hosting MKO Terrorists,” Fars News Agency, July 3, 2017.
[3] #IranHatesMEK and-#No2MEK
[4] https://twitter.com/sadat0_7/status/881940592195796992.
[5] https://twitter.com/tousheh/status/881193724402962435.
[6] https://twitter.com/Atheist_Iran/status/881221824175984640.
[7] https://twitter.com/sepehrad2/status/881755804449349633.
[8] In this context, see Iranians’ responses to a letter in which Iranian activists in exile urged US President Trump to adopt an aggressive policy towards Iran .Raz Zimmt, “Critics or Traitors? Responses to Iranian Exiles’ Letter to Trump,” Beehive, 5(1), January 2017,

Dr. Raz Zimmt investigates Iranian social media responses to the annual conference of Mojahedin-e Khalq, an Iranian opposition group whose support for Iraq during the Iran-Iraq War remains a searing national trauma.

(END)

*** 

رجوی ویلپنت مجاهدین خلق اول ژوئیه 2014Which occasion is Maryam Rajavi celebrating in Paris? (letter to Emmanuel Macron)

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsMojahedin Khalq (MEK) presence in Albania highlights security risks for Europe

List-of-Mojahedin-Khalq-martyrs-Massoud-Maryam-Rajavi-MEK-fiction-fakeThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend…

تروریسم داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی علیه مردم ایرانIran terror attack: Who gains?

Republican Congressman Dana Rohrabacher lobby for MEK and ISISAmericans take responsibility for recent joint Saudi/ISIS/MEK terror attacks (Mojahedin Khalq, Rajavi Cult, MKO, PMOI, NCRI …)  

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=8539

ISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (Mojahedin Khalq, Rajavi cult) 

Maryam Rajavi Baghdadi MEK ISIS terror TehranMassoud Khodabandeh, Iranian.com, June 20 2017:… The following piece has been written by somebody I know well. He does not want his real name to be used because that would jeopardize the sensitive nature of his current work in counter terrorism in Europe – Massoud Khodabandeh… As a former member of the Mojahedin Khalq terrorist organization (MEK), I followed the news of terrorist attacks on Tehran with shame, guilt and anger. My shame and guilt stem … 

مریم رجوی داعش تروریسم Mojahedin Khalq (MKO, NCRI, Rajavi cult) terrorists openly declare support for ISIL, terror acts

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانMEK’s Maryam Rajavi blackmails Albania to become the new ‘Saddam regime’ for them.

Link to the source

ISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran  (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهران

The following piece has been written by somebody I know well. He does not want his real name to be used because that would jeopardize the sensitive nature of his current work in counter terrorism in Europe – Massoud Khodabandeh.

As a former member of the Mojahedin Khalq terrorist organization (MEK), I followed the news of terrorist attacks on Tehran with shame, guilt and anger.

My shame and guilt stem from having been involved in such attacks in the past as a member of the MEK. My anger springs from what I see as the MEK’s ongoing influence in these current attacks. Based on my inside knowledge of the MEK I believe this organization has now helped the most notorious terror organization in the world to attack our country and our people.

As I followed news of the attacks I was forced to remember my own role in a similar mission and how my membership of the MEK had almost cost me my life. While analyzing the details of the ISIS attack as they emerged, it was easy to see that these operations in Tehran had been based on the expertise of MEK operations in several ways. I have identified some of these similarities which I have given in outline below.

Planning

The targets selected by ISIS were sites constantly targeted by the MEK. The Iranian Parliament and its members had always been primary targets for the MEK since the 1980s. The group had managed to assassinate several members of the Parliament and tried to plant a bomb there at one point. They were unsuccessful and some members were killed by security forces while other terrorist teams were arrested. Similarly, after Ayatollah Khomeini’s shrine was created, Massoud Rajavi, the late MEK leader, announced that “Khomeini’s grave must be exploded”. It became a mantra among MEK members which they would chant in indoctrination sessions. The MEK tried unsuccessfully to send terrorist teams there in 1991 and 2002.

While ISIS and the MEK have the same interests in attacking Iran, ISIS could have caused much greater anti-government fear and hatred among the civilian population in line with its regime change agenda if they had bombed a civilian target like transport infrastructure or a shopping mall. They could have done more damage by targeting the Revolutionary Guards whose forces are in Syria. Instead, the ISIS targets matched those which had been constantly under attack by the MEK for thirty years.

Logistics

ISIS used locally recruited Iranians for this attack. Their main challenge was to get their weaponry to Tehran without being detected by Iranian security forces. This had always been the main challenge for MEK terrorists. They used different methods to get their weapons to Tehran. For example, hiding the weapons in a small truck loaded with food or inside an empty computer case. The MEK experiences were helpful to the ISIS attackers. They paid a female acquaintance to join them to go to Tehran, pretending it is a family visit. This was to raise less suspicion. Between 2000-2003, the MEK used the same approach to get their terrorists from Iraq to Tehran. The first suicide bomber in Iran was a female MEK member. Since then, the MEK used women in suicide operations to ‘normalize’ their terrorist teams.

The suicide mission

An important similarity is the human factor. Just like the MEK, ISIS terrorists selected and trained for suicide missions are thoroughly brainwashed first. They undergo intensive indoctrination and psychological manipulation sessions and afterwards they are not allowed to think of anything else but their mission; terror. From the videos and reports, it is clear that the terrorists are numbed and fearful people who are prepared to use weapons as a first resort against innocent unprepared people. The ISIS terrorists exploded their vests in their first moments of contact with security forces. A couple of them even exploded their vests as soon as they just saw the security forces. This is similar to MKO terrorists who were brainwashed to assassinate unarmed civilians or perform a mortar attack in a large city like Tehran. They were also armed with cyanide pills and a hand grenade and ordered that rather than risk capture they must commit suicide and hurt as many of the people around them as possible.

Governmental backing

It has been widely reported that, just like the MEK, ISIS also gets support from inside Saudi Arabia. After the Tehran terrorist attacks neither Saudi Arabia nor the MEK condemned the events. This echoes MEK behaviour under the Saddam regime. The MEK could not and would not condemn any action of Saddam or the Saudis because they were being paid and supported by them.

The MEK needed governmental level backing to move across national borders. Saddam arranged for MEK operatives to get inside Iran from Pakistan and Turkey rather than cross the Iraqi border which was under international scrutiny. ISIS has also been able to cross borders and move weapons and fund its activities in a way that indicates governmental level of support.

There is no indication that the MEK were directly involved in the Tehran attacks. But from my inside knowledge and based on having performed a similar style of suicide attack in Tehran myself some years ago, there is little doubt in my mind that ISIS have been able to use MEK expertise to pursue this modern terrorist attack.

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=8382

MEK’s Maryam Rajavi blackmails Albania to become the new ‘Saddam regime’ for them. 

Massoud Khodabandeh, Top topic, May 08 2017:…  Rajavi then publishes these alongside letters signed by American personalities in support of the MEK. The letters from the Americans are addressed to the Albanian Prime Minister and bear the familiar hallmark of MEK authorship. (One letter published by the MEK is signed in blue ink. We can only speculate how the MEK obtained the original letter which should have been sent directly from the Americans to the Albanian PM!) … 

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultMassoud Khodabandeh, Huffington Post: Can Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe? 

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsGrooming Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) in Tirana part of bigger agenda for Albania

Link to the source

MEK’s Maryam Rajavi blackmails Albania to become the new ‘Saddam regime’ for them.

By Massoud.khodabandeh (@Massoud.khodabandeh)

List-of-Mojahedin-Khalq-martyrs-Massoud-Maryam-Rajavi-MEK-fiction-fake

مسعود خدابنده

Massoud Khodabandeh

The forced relocation of the MEK organisation from Iraq to Albania resulted in drastic changes within the group. No longer forced to endure the extremes of heat and cold in Baghdad, living alongside ordinary family neighbours for the first time in two decades and the loss of their leader Massoud Rajavi have all profoundly affected the members. They now have the ‘luxury’ to think and their changed environment and circumstances have led them to challenge the leadership.

Defections started almost immediately and the MEK is now in the grip of a crisis of disaffection. The problem was exacerbated when Sahar Family Foundation moved its operation from Baghdad to Tirana. Sahar was created to offer support and help to families of MEK members who were trying to get in touch with their estranged loved ones in the MEK while they were based in Iraq. The MEK leaders regard families and familial relations as “poison” and have tried every way possible to prevent these families contacting their loved ones in the group.

Now that Sahar has begun its work in Albania, the new MEK leader Maryam Rajavi has panicked. Sahar began by reminding the UNHCR and Albanian authorities of the international laws governing refugees, in particular UN human rights conventions and articles, and how the MEK rejects these norms.

Maryam Rajavi reacted by shooting herself in the foot. https://www.mojahedin.org/news/197420

Maryam’s counter campaign is based on the tactics used by Massoud Rajavi in Iraq – blackmail and coercion – but it is too little and too late and has lost its potency.

Soon after Sahar started its campaign to inform Albanian authorities of the MEK’s illegal and scandalous behaviours, Rajavi announced that three disaffected individuals, Hadi Sanikhani, Gholamreza Shokri and Sarfaraz Rahimi, had made contact with their families in Iran and declared them therefore to be ‘agents of the regime’. For this reason, she said, “we will cut their refugee allowances from now”. The MEK then said that the only way for their UNHCR money to be restored was for these individuals (and others) to write whatever the MEK dictates. In Saddam’s prisons the MEK also used such coercive tactics to force compliance and silence.

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

The three individuals went to the UNHCR office and explained what had happened. The UNHCR advised them to go the MEK’s HQ and talk to them. There they were threatened and attacked by MEK operatives. Two of them have since published their account of the events, but Sarfaraz Rahimi has given in and accepted to write for them. He writes what they dictate against the other two – who are understandably complaining about having no food or money in Tirana – condemning them as agents of the Iranian regime.

Rajavi then publishes these letters of Rahimi alongside letters signed by American personalities in support of the MEK.

The letters from the Americans are addressed to the Albanian Prime Minister and bear the familiar hallmark of MEK authorship. (One letter published by the MEK is signed in blue ink. We can only speculate how the MEK obtained the original letter which should have been sent directly from the Americans to the Albanian PM!)

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

This combination of letters (forced confessions alongside Americans letters to the Albanian PM claiming Iran is operating against the MEK in Albania under the guise of cultural centres, etc) had two aims. One was to warn dissidents inside the MEK what will happen if they leave or disobey orders. The other aim was to get the Albanian government to back the MEK and replicate the role played by Saddam Hussein in the group’s survival by punishing dissent, only this time in Albania.

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین تروریسم تیرانا آلبانی

Reactions were not as Rajavi wanted or anticipated. Inside the MEK and among ex-members there has been outrage. It seems to everyone that after three decades of unpaid work for the MEK and Saddam Hussein, the day someone leaves they instantly confess, in their own writing, to being an agent of the Iranian regime. There are only two possibilities: the organisation is lying and takes forced confessions, or the organisation is a training ground for agents of the regime.

Others complain that although the Americans have the right to recruit people as mercenaries, they do not have the right not to pay them and force them to be gladiators in Albania.

Albanians themselves see this MEK presence as yet further evidence that America is using their country for any and every form of corruption and illegal activity. Albania is still notorious as a centre for narcotics, arms smuggling and people trafficking in spite of efforts to clean up the country so it can join the EU. Albanians complain that their country is reportedly being used to smuggle US arms to Syria and other places for so-called ‘moderate’ rebels, that NATO uses Albania to conduct activities it can’t perform in the US or EU and that the CIA and the Pentagon have turned Albania into an extra-judicial base for nefarious activities. And now John Bolton and Senator John McCain alongside others use Albania as a springboard to pursue unclear political agendas which may include training terrorists and providing land and logistic for groups which are to be deployed in other countries.

Along with dumping nuclear waste and Guantanamo Bay prisoners, Albania now has had the MEK dumped on it. Instead of getting advice and support to de-radicalise these fanatics the government is being blackmailed and corrupted into performing the same role as Saddam Hussein undertook to protect and deploy the MEK.

***

Also read:

 • Michael Ware with MEK Mojahedin Khalq Rajavi cult NCRINational Geographic, March 04 2017:… Leading MEK members squirm under the knowing gaze of Michael Ware. Watch the shifty looks and glances as the MEK representatives try to lie about their true intentions. They admit to wanting regime change, but claim to be pacifists. Ware asks ‘Why does a political organization still need to have a para-military organization?’ He then cleverly gets them to …

  Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIAssociated Press, February 16 2017:… The group at one point successfully infiltrated the U.S. Embassy in Tehran, according to a State Department report. And a series of bombings attributed to the MEK accompanied visits by presidents Richard Nixon and Jimmy Carter to Iran, including one to target an American cultural center. In 1973, MEK assailants wearing motorcycle helmets shot dead U.S. Army Lt. …

  Wesley Martin Mojahedin Khlq Rajavi cult 1Iran Interlink, February 15 2017:… The following OpEd by MEK advocate Col. Wes Martin was published first in The Hill, followed by Mojahedin Khalq’s “Iran Probe” and the “NCRI” websites. Iran Interlink has published it here as indication of how hysteria has become the new normal in American published writing. A form of madness appears to have infected US politics and now all and sundry are dancing …

  Col. Jack Turner Col. Paul ShafferMassoud Khodabandeh, Huffington Post, February 07 2017:… He also signals that his war is not with ISIS but with the country Iran. Donald Trump rose to victory in part on the promise to take on ISIS and defeat the group. Yet ISIS cannot be defeated except by a coalition of forces that includes Iran. The facts on the ground in Syria and Iraq demonstrate unequivocally that ISIS forces in Aleppo and Mosul have been defeated largely due to the involvement

  Gazeta Impakt, Albania, Translated by Iran Interlink,  January 01 2017:… According to Fatos Klosi, former director of the National Intelligence Service, the American CIA chief has warned Albania that Donald Trump will renounce support for the MEK terrorists and it will be the Albanian Government itself which must deal with internal security and must confront a group trained militarily from the time of Saddam Hussein …

  مسعود خدابندهMassoud Khodabandeh, Huffington Post, December 24 2016:… That can only happen if journalists and investigatory bodies (human rights, nuclear experts, war crimes, etc) are able to base their work on facts and not the fake and fictionalised fantasies of stooges like the MEK, which are clearly designed to misinform on these issues. The information laundry cycle is not difficult to follow – the Washington Times takes its report …

  مسعود خدابندهMassoud Khodabandeh, Huffington Post, November 12 2016:… In particular, Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich. Putting aside their weak personalities as well as their individual neoconservative agendas, the common thread which links these names together is their decade long support for the Mojahedin Khalq terrorist organisation (also known as Saddam’s Private Army or Rajavi cult). It is certain that …

   mek_albania_June2013Iran Interlink, October 30 2016:… Local observers in Tirana are reporting that the Mojahedin Khalq cultic terror group (MEK) is buying and creating several sandwich and kebab shops in the city and is using the MEK members to work in these fast-food businesses. On the surface this may look like a positive move. In an article titled ‘Albania: What would a de-radicalization program for the Mojahedin Khalq involve’, it was …

  mojahedin-khalq-albania-pm-ramaAnne and Massoud Khodabandeh, Iran Interlink, October 16 2016:… In spite of American promises, no de-radicalisation programme is in place to deal with over 2500 members of the Mojahedin Khalq terrorist group who have relocated to Tirana from Iraq. The MEK has a long history of violent and criminal activity. This has not stopped now they are in Tirana. Unless the Albanian government introduces its own programme, it must accept …

  Radicalised Mojahedin Khalq from Iraq to AlbaniaAnne and Massoud Khodabandeh, Huffington post (and Top Topic), October 09 2016:… For the local citizens, mystery surrounds their arrival and their lifestyle. Should these secretive and covert neighbours be treated with suspicion or kindness? At a local level, the first thing neighbouring families need to be aware of is that among all MEK members, sexual relations have been banned for over 25 years. This means there are no marriages or children or young people in the organisation. More troubling …

  Massoud & Anne Khodabandeh, Huffington Post, July 14 2016:… Whether Rajavi is already dead or now killable is not known – only he can answer this – but he and his whole organisation are certainly now, body and soul, in the capable hands of the Saudi Prince. If he is still alive, Rajavi’s only role is to act as go-between to instruct his wife what she must do on behalf of the Saudis. If he is dead

  Maryam RajaviMassoud Khodabandeh, Huffington Post, July 08 2016:… Clearly this message is not aimed at Iranians. The clamour for regime change in Iran does not emanate from inside the country in spite of its many social, civic and political problems. Who then is Maryam Rajavi’s constituency? Fro