Is MEK arming itself with anti-drone rifles?

Is MEK arming itself with anti-drone rifles?

Is MEK arming itself with anti-drone riflesGjergji Thanasi, Ashraf News, Novmeber 13 2020:… What is the purpose of importing anti-drone rifles from Turkey for several thousand former terrorists?! In the agreement of the Albanian Government with the UNHCR for the admission of these former Iranian terrorists in Albania, it is written in black and white that they are accepted for humanitarian reasons as endangered persons (Sic!). We ask: Was the equipping of these former Iranian terrorists with extremely sophisticated weapons such as anti-drone rifles for humanitarian reasons?! Is MEK arming itself with anti-drone rifles? 

MEK commanders treat members like serfs: Albanian journalist ; Gjergji ThanasiMEK National Security Threat to Albania ; Gjergji Thanasi

(Translated by Iran Interlink)

Is MEK arming itself with anti-drone rifles?

By Gjergji Thanasi

Just like in the years of communism, when Albanians were informed about what was happening in Albania by Voice of America, GR2, RAI or the BBC, today we often learn about events that take place in Albania from foreign media. In an article in the Turkish paper Sabah Daily we learn that Albania has imported sophisticated anti-drone rifles from Turkey. This paper reports that the Turkish company National War Technologies Defence Systems Inc., based in Antalya, with the Turkish name Ulusal Harp Technologies Savunma Sistemleri A.S., has exported anti-drone rifles to Albania. This Sabah Daily news was widely reflected in the Albanian media, but without making an ‘in depth’ analysis!

Some strange aspects of this extremely sophisticated arms import drew our attention from the point of view of investigative journalism.

The Rama government has a very active propaganda section for the government’s successes. It becomes ‘news with text and video’ when whitewashing the inauguration of even a school. For the Ministry of Defence the shooting of about 50 shells in total with a 20 mm calibre Narval automatic cannon is also special news. The Ministry of the Interior is proud and creates propaganda even when the Swedish Embassy in Tirana, in order to modernize the Albanian police, donates a dozen bicycles to the Elbasan police, in order to increase the efficiency of community patrols.

Interestingly, not a single Albanian ministry admitted the import into Albania of such ultra-modern equipment, useable for homeland defence, for the protection of the privacy of Albanian VIPs. Why this total silence on the part of the Albanian ministries?! Why do none of them dare take ownership of importing such ultra-modern equipment?! Where’s the sleeping rabbit?

Hosting MEK in Albania Humanitarian, Not Political – Now a National Security Issue: Rama

There are two possibilities;

First: These anti-drone weapons were imported to Albania only for the purpose of trafficking. The scheme is an old one when all kinds of weapons, including surface-to-air missiles of the MANPAD class type IGLLA 16 or even IGLLA 18 or even MISAGH II, were imported allegedly for the needs of Albania’s Ministry of Defence. Since Albania was used only to issue the document called EUC (End User Certificate), the newly purchased missiles were resold in all four corners of the world using as realtors mainly firms with Israeli owners such as Panorama LTD. Since neither the Ministry of Defence, nor the Ministry of the Interior, nor SHISH (National Intelligence Service) can afford the purchase of anti-drone rifles in Albania, the question arises, who imported these anti-drone rifles in Albania? Were they bought by the Ministry of Agriculture or the Ministry of Culture, Youth and Sports?! Turkish colleagues at the Sabah Daily confirm that the EUC (End User Certificate) document for the import into Albania of anti-drone rifles is regular, original and signed by an Albanian official named Ëngjëllush Bekteshi.

Second: The anti-drone rifles were legally imported into Albania by an Albanian-owned company in the service of the former terrorist organization MEK (Iranians of Manza). If this second variant turns out to be true, after consulting the export documents of the Turkish company based in Antalya, we will officially ask the Rama government: What is the purpose of importing anti-drone rifles from Turkey for several thousand former terrorists?! In the agreement of the Albanian Government with the UNHCR for the admission of these former Iranian terrorists in Albania, it is written in black and white that they are accepted for humanitarian reasons as endangered persons (Sic!). We ask: Was the equipping of these former Iranian terrorists with extremely sophisticated weapons such as anti-drone rifles for humanitarian reasons?! Do the Albanian government, the Ministry of the Interior, SHISH, anti-terrorism agencies know whether these extremely sophisticated weapons have ended up in the hands of the former terrorists of the Rajavi Cult or not? As an Albanian taxpayer, I ask the above-mentioned institutions, if such weapons are in the hands of former Iranian terrorists, how much and how do they serve the security of my homeland?!

Is MEK arming itself with anti-drone rifles

Is MEK arming itself with anti-drone rifles

I am closing this post by inviting the competent Albanian authorities to refute my findings by making public the name of the Albanian company or state institution that imported such anti-drone weapons from Turkey to Albania. I ask the Albanian authorities not to bother me with the alleged ‘preservation of state secrecy’, because since October 17 the Turkish daily (and a dozen other media outlets afterwards) have published in Turkish and English the news of the export of such anti-drone rifles to Albania. When the news was made public 3-4 weeks ago, there can be no more state secrets. There is only secret traffic of sophisticated weapons armaments to members of a former terrorist organization called MEK (for more info consult the State Department List up to 2012).

Waiting for an official refutation……

(End)

Iranian Terrorists In Albania , Letter To Aresen Rusta Of CNA.AL

Is MEK arming itself with anti-drone rifles?

Link to the source (Albanian)
Translated by Iran Interlink

Original article in Albanian:

A po armatoset MEK-u me pushkë anti dronë ?!?!?!?

Njëlloj si në vitet e komunizmit, kur shqiptarët informoheshin për cfarë ndodhte në Shqipëri nga Zëri i Amerikës, GR2, RAI apo BBC, edhe sot shpesh ne mësojmë nga mediat e huaja për ngjarje, që ndodhin në Shqipëri. Nga një artikull i të përditshmes turke Sabah Daily morrëm versh se Shqipëria kishte importuar nga Turqia pushkë të sofistikuara anti dronë. Kjo gazetë shkruante se kompania turke me bazë në Antalia National War Technologies Defense Systems Inc. me emrin turqish Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri A.S. kishte eksportuar në Shqipëri pushkë anti dronë. Ky lajm i Daily Sabah u reflektua gjerësisht në mediat shqiptare, por pa i bërë një analizë “in depth”!

Disa aspekte të cuditshme të këtij importi armësh tejet të sofistikuar na tërhoqi vëmendjen nga këndvështrimi i gazetarisë investigative.

Qeveria Rama e ka komponent shumë të rëndësishëm propagandën për sukseset e qeverisë. Bëhet lajm me tekst e me video edhe kur inagurohet lyerja me gëlqere e një shkolle. Për Ministrinë e Mbrojtjes përbën lajm special edhe kryerja e qitjeve me nja 50 predha gjithsejt topi automatik Narval kal. 20 mm. Ministria e Brendshme krenohet e bën propagandë edhe kur Ambasada e Suedisë në Tiranë me qëllim të modernizimit të policisë shqiptare i dhuron një dyzinë bicikletash policisë së Elbasanit, për të rritur eficencën e patrullimit në komunitet.

Interesant nuk pipëtiu asnjë dikaster shqiptar për hyrjen në Shqipëri të pajisjeve të tilla ultra moderne të përdorshme, që nga mbrojtja e Atdheut deri te mbrojtja e jetës private të VIP-ave shqiptarë. Vallë pse kjo heshtje totale nga ana e dikastereve shqiptare?!?!?! Pse asnjë prej tyre nuk guxon të marrë autorësinë e importimit të të tilla pajisjeve ultra moderne?!?!?!? Ku fle lepuri????

Ka dy mundësi;

Së pari: armët anti dronë janë importuar në Shqipëri vetëm me qëllim trafikimi. Skema është ajo e vjetra, kur importoheshin gjoja për nevojat eMinistrisë së Mbrojtjes të Shqipërisë lloj lloj armatimesh përfshirë edhe raketa tokë-ajër të klasit MANPAD tip IGLLA 16 ose edhe IGLLA 18 apo qoftë edhe MISAGH II. Pasi Shqipëria përdorej vetëm për të lëshuar dokumentin e quajtur EUC (End User Certificate), raketat e sapo blera rishiteshin në të katër anët e botës duke përdorur si sekserë kryesisht firma me pronarë izraelitë si fjala vjen Panorama LTD. Meqenëse në Shqipëri blerjes së pushkëve anti dronë nuk i del zot as Ministria e Mbrojtjes, as ajo e brendshme dhe as SHIK (Shërbimi Informativ Kombëtar), lind pyetja këto pushkët anti drone, kush i importoi në Shqipëri? I bleu Ministria e Bujqësisë apo Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve?!?!?!? Kolegët turq të Daily Sabah na konfirmojnë se dokumenti EUC (Certifikata e përdoruesit të Fundit, End User Certificate) për import në Shqipëri të pushkëve anti dronë është i rregullt, origjinal dhe i firmosur nga një funksionar shqiptar i quajtur Ëngjëllush Bekteshi.

Së dyti: Pushkët anti dron janë importuar legalisht në Shqipëri nga një kompani me pronar shqiptar në shërbim të Organizatës ish terroriste MEK (Iranianët e Manzës). Nëse ky variant i dytë del i vërtetë, pasi të konsultojmë dokumentet e eksportit të kompanisë turke me qendër në Antalia, do të pyesim zyrtarisht qeverinë Rama: Për cfarë u hyn në punë disa mijëra ish terroristëve importimi nga Turqia i pushkëve anti dronë!?!?!?! Në marrëveshjen e Qeverisë shqiptare me UNHCR-ënë për pranimin e ish terroristëve iranianë në Shqipëri është shkruar e zezë mbi të bardhë, që ata pranohen për arsye humanitare si persona të rrezikuar (Sic!). Pyesim: Pajisja me armë tejet të sofistikuara si pushkët anti  dronë i këtyre ish terroristëve iranianë mos vallë është bërë për arsye humanitare?!?!?!? Qeveria shqiptare, Ministria e Brendshme, SHIK-u, anti terrori a dinë gjë vallë, nëse këto armë tejet të sofistikuara kanë përfunduar në duart e ish terroristëve të Kultit Rajavi apo jo??? Si taksapagues shqiptar i pyes institucionet e sipër cituara, të tilla armë në duart e ish terroristëve iranianë sa dhe si i shërbejnë sigurisë së Atdheut tim?!?!?!?

Po e mbyll këtë shkrimin tim duke ftuar autoritetet kompetente shqiptare të më përgënjeshtrojnë duke bërë publik emrin e kompanisë apo institucionit shtetëror shqiptar, që importoi të tilla armë anti dronë nga Turqia në Shqipëri. I lus autoritetet shqiptare të mos ma cajnë “edin” me gjoja ruajtje të sekretit shtetëror, sepse që në datën 17 tetor e përditshmja turke (dhe nja një dyzinë mediash të tjera më pas) kanë botuar në turqisht e në anglisht lajmin për eksportimin në Shqipëri të të tilla pushkëve anti dronë. Kur lajmi është bërë publik 3-4 javë më parë, kurrsesi  nuk mund të ketë më sekret shtetëror. Ka vetëm sekret trafiku ose sekret armatosjeje me armatim të sofistikuar të anëtarëve të një organizate ish terroriste të quajtur MEK( për më shumë info të konsultohet Lista e Departamentit të Shtetit deri në vitin 2012).

Duke mbetur në pritje të një përgënjeshtrimi zyrtar……

GJERGJI THANASI

(End)

Is MEK arming itself 

*** 

MEK Trial In Albania Behzad Saffari DehkordMEK Trial In Albania

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/investigate-iranians-camp-at-manez/

Will the Albanian Ombudsman investigate Iranians Camp at Manez

Gjergji Thanasi : investigate Iranians Camp at Manez Gjergji Thanasi, Ashraf News, November 06 2020:…  To the Honorable Ombudsman Madame Erinda Ballanca. I am Gjergji Thanasi, an Albanian journalist working predominantly free lance and specialized in investigative journalism. I am addressing my concern to you regarding the ex terrorist Organization MEK (The Mujahedin of the Iranian People), now residing in the Administrative Unit of Manez (Durres Municipality), in a gated and fenced camp called “Ashraf 3”. Will the Albanian Ombudsman investigate Iranians Camp at Manez 

Gjergji Thanasi Olsi Jazexhi Ask For Protection Against Mujahedin Terrorists In AlbaniaGjergji Thanasi Olsi Jazexhi Ask For Protection Against Mujahedin Terrorists In Albania

Will the Albanian Ombudsman investigate Iranians Camp at Manez ?

(A Letter from the Albanian journalist Gjergji Thanasi to the Albanian Ombudsman)

 To the Honorable Ombudsman Madame Erinda Ballanca

 I am Gjergji Thanasi, an Albanian journalist working predominantly free lance and specialized in investigative journalism. I am addressing my concern to you regarding the ex terrorist Organization MEK (The Mujahedin of the Iranian People), now residing in the Administrative Unit of Manez (Durres Municipality), in a gated and fenced camp called “Ashraf 3”.

The members of this organization beginning from 2013 (over 200 persons), and especially in 2016 (several thousand persons) were transferred from Iraq to Albania, as per an undisclosed agreement between the Edi Rama Government and UNHCR.

My concern regarding that camp of such ex terrorists (State Department delisted MEK as a terrorist organization only in 2012) covers not only potential risks to Albania and Albanians, but also the plight of the Iranian members of the said organization, the inmates of “Ashraf 3” Camp at Manez.

Based on my ground investigation I can inform you that this organization labels any member as a mercenary of Mullahs’ regime (the actual Iranian government), as an Iranian spy or even a terrorist, immediately after such a member leaves the organization, gives up  his Jihad ( holy war) against Tehran, thus trying to live a normal and quiet life in Tirana. Even veteran members (30 to 40 years) of the organization do not escape continues labelling on different media controlled by the organization as Iranian spies and terrorists immediately after they abandon the ranks of the organization. Such a reaction makes me believe that there are people among the inmates of the “Ashraf 3” Camp who remain in the camp not on their free will.

Gjergji Thanasi : investigate Iranians Camp at Manez

Gjergji Thanasi writes to Erinda Ballanca about the  presence of MEK in Albania

Honorable Ombudsman

Based on my investigation I inform you that there is a considerable number of inmates of that camp who want to leave this organization, MEK ( The Mujahedin of the Iranian People). They want to de radicalize themselves and they want to spend the remaining years of their lives living normal lives in Tirana far away from the pathetic decade long attempts to commit Jihad against the Regime of Tehran. If my investigation proves to be true, then we can safely assume that the leadership, the commanders of MEK have deprived unlawfully such inmates and such comrades in arms of their personal liberty by forcefully preventing them from leaving the camp for Tirana in order to live a peaceful and civilian life there instead of a paramilitary life in the camp.

I pray to God that my investigation is wrong i.e. there are no modern slaves or serfs in that camp at Manez (Albania). Yet I implore you and your staff to investigate the possibility of the existence of the crime of unlawfully depriving dozens of persons of their personal liberty while living in that camp. I stress the fact that the inmates of “Asraf 3” Camp are not Albanians as they are ethnic Iranians, yet even these Iranians are human beings and as such they should enjoy the universal human rights while living in Albania, a NATO member country and a country candidate member to European Union.

I am using this letter to you Madame Ombudsman to draw your attention to the fact that Premier Rama declared that these Iranians were sheltered in Albania in order to protect their human rights, beginning with the life right and onwards. Precisely in order to protect their presumed violated human rights I addressed my concern to you.

Respectfully Yours

Gjergji Thanasi

Will the Albanian Ombudsman investigate Iranians’ Camp at Manez 

Is MEK arming itself 

*** 

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/rajavi-cult-troubles-continue-in-albania/

Rajavi Cult Troubles Continue in Albania

Rajavi Cult Troubles Continue in AlbaniaGjergji Thanasi, Ashraf News, November 02 2020:… The Rajavi Cult, known in Albania as the ‘Iranians of Manzës’, has recently been experiencing a series of troubles. There are clear signs that the absurd privileges that were accorded to the cult by collaborationist sections of Albanian politics and the administration are coming to an end. The cult until yesterday, apparently abusing the support of a couple of foreign embassies in Tirana, claimed and often succeeded in having similar privileges to the Europeans in the Ottoman Empire in accordance with the Capitulations signed by the Sultan. Rajavi Cult Troubles Continue in Albania 

Rajavi Cult Troubles Continue in AlbaniaAfter Being Deported From EU, Maryam Rajavi Threatens Albanians

Rajavi Cult Troubles Continue in Albania

Investigate Iranians Camp at Manez

(Translated by Iran Interlink)

Exclusive for Ashraf News by Gjergji Thanasi

01 11 2020

The Rajavi Cult, known in Albania as the ‘Iranians of Manzës’, has recently been experiencing a series of troubles. There are clear signs that the absurd privileges that were accorded to the cult by collaborationist sections of Albanian politics and the administration are coming to an end. The cult until yesterday, apparently abusing the support of a couple of foreign embassies in Tirana, claimed and often succeeded in having similar privileges to the Europeans in the Ottoman Empire in accordance with the Capitulations signed by the Sultan.

The cult commanders treated the Albanian police, at least to the rank of chief commissioner, with arrogance and disregard. Typical in this respect is the arrogance and aggression which was revealed in August 2018 with the poor police officers of Commissariat no. 4 in Tirana (the incident with Mr Mohammadi, Somayeh’s father). Rajavi, but also other commanders, used the VIP Hall at the Mother Teresa Airport (and the privileges granted to this hall), as if they were high-ranking personalities, when in fact in Albania they are simply people given refuge for humanitarian reasons and so! Ignoring local government and every entity of the Albanian central government was something constant in the cult’s behaviour in Albania. Albanian VIPs (mayors, MPs, former ministers and even some ministers), when invited to the cult events in Camp Ashraf 3 (Manzës), often underwent degrading treatment due to “anti-terror measures” (body search and control with metal detectors, getting out of the car and being obliged to walk 200 or so meters in peak heat, etc.).

Typical was the cult’s behaviour in the period of Lockdown when the cult’s cars freely roamed Albania and no police or army checkpoints stopped them!

Thankfully ‘the good old days’ are coming to an end. Albanian institutions and politics are pulling some ‘feathers’ from the tail of Rajavi & Co. and I am offering some examples. At the last hearing of my trial against defendant Behzad Safari, the competent judge rejected three absurd key requests by the defendant’s lawyer. Such a thing had not happened with either of the two judges who had previously had this court file. Public utilities for the supply of water, electricity, etc. are less and less making absurd concessions to the Cult in terms of payment, in terms of the deadline for electricity, water, etc. bills. The people of Manzës are no longer under pressure from the Rilindjes government to sell their lands to the Rajavi cult. Of necessity, MEK is not buying, but renting land and buildings near the camp, due to security measures to ‘protect’ itself from Tehran terrorists. Albanian police officers are less and less ready to stand ready for every whim of Rajavi. Tales of Iranian spies and terrorists are no longer swallowed as easily as a year ago, when the Director General of the State Police himself read the official press release, replete with “Iranian agents”, written and translated into Albanian in Camp Ashraf 3. The leader of the Rajavi Cult has lost a lot of credit since she returned from Rinas Airport with her tail between her legs because the border police of an EU country had turned her back, ignoring her identification document (Titre de Voyage).

In the ranks of the cult, the disbanding is evident, so much so that the perimeter fence of the camp in Manzës, rather than a protective measure to prevent the spies of the mullahs from entering the camp serves to keep the members of the Cult inside, who increasingly, instead of revolution ala Rajavi, prefer to lead a normal life in Albania, or for older people, to return to Iran to be with their sons and daughters, with their grandchildren.

While walking in Tirana recently I saw an old man about 70 years old, who looked like a familiar face. Age had taken its toll and I hardly recognized him, that he was a veteran member of the cult (over 40 years). He was exactly the person named “Cascavel Man”, because in the propaganda photos and videos of MEK he posed proudly on top of a “Cascavel”. This poor old man had already left Camp Ashraf 3 and abandoned the high ideal of “regime change” to spend his remaining days in peace and tranquillity in Tirana. I do not know if he lives on money that his relatives send from outside Albania, or if he lives on the handouts of about 300 USD per month by Rajavi, but I am sure that dark days await the Rajavi Cult when it is abandoned by people such.

Who is “Cascavel Man”?!

The poor old man was the commander of a wheeled tank called the Cascavel. Like thousands of other of Saddam Hussein’s mercenary MEKs, he attacked his homeland Iran in the last days of the Iran-Iraq war (Operation Mersad). Luckily, unlike thousands of other MEKs, he escaped alive from Iran and returned to Saddam Hussein’s Iraq. In 1991, as a mercenary and Saddam’s hunting dog, he flattened dozens of homes, shops, schools and medical centres of the anti-Saddam Kurdish rebels with 90 mm Cascavel artillery after President Bush’s appeal. Dozens of Kurds are believed to have been killed by his Cascavel. Of course, most of them were women and children, old men and women.

As a mercenary of the dictator Saddam, it is believed that dozens of Iraqis in the swamps around Basra called “Shroog” were crushed by the Cascavel’s wheels or killed by 50 calibre machine gun bullets by this miserable MEK member. In short, when such a man with blood-stained hands up to the elbow leaves the Rajavi Cult, one can easily guess what the real situation is like in the camp, among other MEKs. When such a veteran shakes the Rajavi Cult, what about the others?!?!?! I am leaving the price for the reader to appreciate, whether it is a danger for Albania, that such a veteran walks the streets of Tirana, or not!

Why the Cult is dying in Albania

What is happening with the Rajavi Cult in Albania, is more or less what happens to any ordinary swindler when gradually their lies and deceptions start to fade. Some examples: Speculating in the presence in the Cult rallies and meetings of some dozen VIPs and former VIPs of American politics, judiciary and administration, Maryam Rajavi, the head of the Cult began to make false promises to Albanian politicians. By the way, a mayor promised to remove her name from the State Department list of persons who are not granted an entry visa to America. In fact, not only did he not remove her name from the “List of Voices”, but thanks to the lobbying of Lali Fik of Tirana, the measure was applied to the poor mayor: “Name and Shame”, ie: Fik put the mayor’s name out, making public the fact that his family was on this American blacklist! A former president of Albania was promised that the cult would lobby for his son and his girlfriend to be removed from the Black List of persons, who are banned from obtaining American visas. Result: From May 2019 until today, October 2020, the son of the former president has not yet received a US visa (SIC!). With extreme shamelessness Ilir Meta, the President of the Republic of Albania, promised the cult that he would lobby the offices of “Foggy Bottoms”, to neutralize the anti-president attitude of the “tenants” of the “Rilindja Ridge” Compound. Although the President of the country went to Camp Ashraf 3 as Emperor Barbarossa in Canossa, the embassy of Madame ‘Ambassador Kim’ still continues to be virulent against the President of the Republic. The thugs of the Rajavi Cult have started to harvest in Albania, what they sowed! I am very confident that this winter will be a winter of great solitude for the Rajavi Cult in Albania. Unfortunately, my homeland Albania will continue to function as a garbage can for MEK members, who are expelled (leave voluntarily) from EU countries such as France or Germany, where the cult offices have been emptied for many a day!

Rajavi Cult Troubles Continue in Albania

Investigate Iranians Camp at Manez 

Is MEK arming itself 

*** 

Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_Terrorist_Cult_Leader_Paris_2019BBC: The Strange World of the People’s Mujahedin(aka; MKO, MEK, Rajavi cult)

Nobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEKNobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEK

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

Behzad Saffari in Iraq and AlbaniaBehzad Saffari in Iraq and Albania

Also read: