US Allies Must Control MEK Crimes in Albania

US Allies Must Control MEK Crimes in Albania

US Allies Must Control MEK Crimes in AlbaniaGjergji Thanasi, Gazeta Impact, Tirana, Albania, December 26 2021:… All this in the service of the fight against human trafficking. Unfortunately, in the last 3-4 years, a new actor has entered the field of this type of trafficking: the former terrorist organization MEK (the People’s Mojahedin of Iran). Individually, in my writing, I have addressed some cases (by name and surname) of the human trafficking committed by this former terrorist organization. Unfortunately, an almost total black out by the Albanian media of these trafficking cases has encouraged this malicious activity by the Mojahedin who are located as uninvited guests in Camp Ashraf 3 in Manez. US Allies Must Control MEK Crimes in Albania 

Maryam Rajavi AlbaniaAlbania Accession TO EU – Open Letter to the Negotiators

US Allies Must Control MEK Crimes in Albania

By Gjergji Thanasi

All the US ambassadors to Tirana since the late Ambassador Limpreht in 2001 have raised concerns about human trafficking in Albania and the frequent link between this crime figure and transnational crime. Our American allies have helped us a lot by donating vehicles, computers and various equipment to Albanian law enforcement agencies and conducting training, etc.

US Allies Must Control MEK Crimes in Albania

All this in the service of the fight against human trafficking. Unfortunately, in the last 3-4 years, a new actor has entered the field of this type of trafficking: the former terrorist organization MEK (the People’s Mojahedin of Iran). Individually, in my writing, I have addressed some cases (by name and surname) of the human trafficking committed by this former terrorist organization. Unfortunately, an almost total black out by the Albanian media of these trafficking cases has encouraged this malicious activity by the Mojahedin who are located as uninvited guests in Camp Ashraf 3 in Manez.

In the only case when Albanian police arrested two senior commanders of the MEK for involvement in drug trafficking and human trafficking, American diplomats strongly intervened with the Albanian prosecution to close this story down so that …… Such an intervention by our allies amongst the best Albanian law enforcement agencies, emboldened the former MEK terrorists to continue to trafficking Iranians and not only from Albania to EU countries, also to England and neutral countries such as Finland or Sweden.

May God save Albania from the curse of the Maryam Rajavi cult

The case of Farid Shahkarami

Until April 2021, the Iranian Farid Shahkarami (with identification number / personal number: L623030041) was employed in Tirana in the Company “Market Info sh.pk” with the address: Rruga Reshit Petrela, TIRANA Train Station. According to secret personal data which was leaked to the Albanian media a few days ago, Faridi worked in this company as a computer operator and was paid 2.72700 ALL per month.

Now it turns out, Farid Shahkarami is no longer in Albania. From an exchange of information with my Austrian colleagues it turns out that this Farid is in Vienna, where he is living illegally. I honestly do not know why Austrian journalists are so extremely interested in learning as much detail as possible about an Iranian computer specialist and former terrorist, who lives illegally in Vienna! Farid Shahkarian came to Albania together with several thousand members of the former MEK terrorist organization. The agreement governing the arrival of these Iranians in Albania is kept secret, but our NATO allies are now seeing the problem with these Iranians in the MEK is as the perpetrators of several criminal offenses, such as human trafficking, international drug trafficking, etc. As an Albanian journalist and patriot, I hope that the American diplomats in Tirana will help the Albanian law enforcement bodies keep the criminal activity of these Iranian Mojahedin living in Albania under control and on a tight leash.

Link to the source (Albanian)

Albanian Text:

Ish terroristët e MEK-ut dhe trafikimi i qenieve njerëzore

GJERGJI THANASI

Të gjithë ambasadorët amerikanë në Tiranë duke filluar nga i ndjeri amasadori Limpreht në vitin 2001 kanë ngritur shqetësimin për trafikimin e qenieve njerëzore në Shqipëri dhe lidhjen e shpeshtë të kësaj figure krimi me krimin transnacional. Aleatët tanë amerikanë na kanë ndihmuar mjaft duke dhuruar për organet ligjzbatuese shqiptare, automjete, kompjutera, pajisje të ndryshme, duke kryer trajnime etj.

Të gjitha këto në funksion të luftës kundra trafikimit të qenieve njerëzore. Fatkeqësisht 3-4 vitet e fundit në “tavën” e këtij lloji trafiku ka hyrë një “aktor” i ri, organizata ish terroriste MEK (Muxhahedinët e Popullit Iranian). Personalisht unë kam trajtuar në shkrimet e mija disa raste trafikimi qeniesh njerëzore (me emër e mbiemër) të kryera nga kjo organizatë ish terroriste. Fatkqesisht një “black out” thuajse total nga ana e medias shqoiptare për këto raste trafiku e ka inkurajuar këtë veprimtari keqbërëse të muxhahedinëve të vendosur si mysafirë të paftuar në Kampin Ashraf 3 në Manëz. Në rastin e vetëm, kur poliica shqiptare goditi dy komandantë të lartë të MEK-ut të përfshirë në trafik droge dhe në trafik qeniesh njerëzore, diplomatët amerikanë ndërhynë vendosmërisht pranë prokurorisë shqiptare, që të mbyllej kjo histori se…… Një ndërhyrje e tillë nga aleatët ndër më të mirët të organeve ligjznbatuese shqiptare, bëri që ish terroristët e MEK-ut të trimëroheshin dhe të vazhdonin të trafikonin iranianë e jo vetëm nga Shqipëria drejt vendeve të BE-së, Anglisë dhe vendeve neutral si psh Finlanda, apo Suedia.Rasti i Farid Shahkaramit Deri në prill 2021 iraniani Farid Shahkarami (me numër identifikimi/numër personal: L623030041 rezultonte i punësuar në Tiranë në Kompaninë “Market Info sh.p.k.” me adresë: Rruga Reshit Petrela, Stacioni i Trenit TIRANË. Në këtë kompani ky Faridi punonte si operator kompjuteri dhe paguhej 2,72700 lekë në muaj, sipas të dhënave personale sekrete, që rrodhën në mediat shqiptare pak ditë më parë. (Për më shumë shiko foton).

Farid Shahkarami tashmë nuk rezulton të jetë në Shqipëri. Nga një shkëmbim informacioni me kolegët austriakë më del që ky Faridi gjendet në Vienë, ku qëndron ilegalisht. Sinqerisht nuk e di pse gazetarët austriakë janë jashtëzakonisht të interesuar të mësojnë sa më shumë hollësi për një iranian specialist kompjuterash dhe ish terrorist, që banon ilegalisht në Vjenë!!!!!! Farid Shahkarian erdhi në Shqipëri bashkë me disa mijëra anëtarë të organizatës ish terroriste MEK. Marrëveshja për ardhjen e këtyre iranianëve në Shqipëri mbahet sekret, ama aleatët tanë në NATO, po ua shohin sherrin këtyre iranianëve të MEK si shkaktarë të disa veprave penale si fjala vjen trafik qëniesh njerëzore, trafik internacional droge etj. Si gazetar dhe patriot shqiptar unë shpresoj se diplomatët amerikanë në Tiranë do ti ndihmojnë organet ligjzbatuese shqiptare për ta mbajtur nën kontroll dhe nën fre (under leash) veprimtarinë kriminale të këtyre muxhahedinëve iraninë të vendosur në Shqipëri.

End

US Allies Must Control MEK Crimes in Albania 

***

Also read:
https://iran-interlink.org/wordpress/protecting-iranians-sheltering-in-albania/

State officially responsible for protecting Iranians sheltering in Albania

Iranians sheltering in AlbaniaGazeta Impact, Tirana, Albania, December 05 2021:… These Iranians sheltering in Albania were part of a former terrorist organization (until 2012 it was also listed as a terrorist entity by the U.S. State Department). The organization is known by several names or as part of other umbrella organisations such as MEK, NCRI, PMOI, etc. These Iranians sheltered in Albania are also known as members of the Rajavi Cult. With the arrival of this organization to Albania from Iraq, a series of desertions from its ranks were recorded. Men and women members deserted and left, either when the Iranians had settled on the outskirts of Tirana or when they were transferred to Manez in the so-called Camp Ashraf 3. 

Rajavi Cult Members Arrested For Drug TraffickingRajavi Cult Members Arrested For Drug Trafficking

State officially responsible for protecting Iranians sheltering in Albania

Iranians sheltering in Albania

(Translated by Iran Interlink)

Between 2013 (in the last days of the Berisha Government 2) and 2016, several thousand Iranians arrived in Albania on the basis of an agreement never made public between the Albanian governments and the international community.

These Iranians were part of a former terrorist organization (until 2012 it was also listed as a terrorist entity by the U.S. State Department). The organization is known by several names or as part of other umbrella organisations such as MEK, NCRI, PMOI, etc. These Iranians sheltering in Albania are also known as members of the Rajavi Cult. With the arrival of this organization to Albania from Iraq, a series of desertions from its ranks were recorded. Men and women members deserted and left, either when the Iranians had settled on the outskirts of Tirana or when they were transferred to Manez in the so-called Camp Ashraf 3.

After Albania was hit by the Covid-19 pandemic, desertions increased in Camp Ashraf 3 as well, because this virus spread significantly in the camp leaving many dead and many affected by it. (For more see this link: 

In recent days, in addition to the continuation of desertions, even of family groups, there have been serious human rights violations of these former members of the Rajavi Cult. Such violations of human rights constitute at the same time criminal offenses which carry prison sentences according to the articles of the Criminal Code of the Republic of Albania. The Danafar family tragedy occurred in late November when the Danafar family decided to leave the Rajavi Cult. The father of the family and his two sons, Navid Danafar and Shahpour Danafar, asked their Rajavi Cult superiors to allow them to leave the Manez camp and live in the city of Tirana like many other former members of the cult. The commanders of the camp on the direct order of Maryam Rajavi, the cult leader, refused to allow the family in question to leave the camp in Manez and settle in Tirana.

Suicide attempt

One of the sons, Shahpour Danafar attempted suicide by cutting the veins of his wrist. Shahpour was hospitalized in QSUT Hospital (University Hospital Center “Mother Teresa”). Albanian state bodies are keeping a dirty silence over this case of attempted suicide.

The police of Durrës and Tirana have not mentioned such a case in their press releases at all. The QSUT directorate, gripped by the fever of changing its head, has also kept a total silence. We remind the police, doctors and leaders of the Rajavi Cult that inciting suicide is a criminal offense, punishable by imprisonment. To the leaders of the police in Durrës and Tirana as well as the director Gledis Nano, we bring to their attention what is written in article 99 of Law no. 7895 dt. 27/1/1995: “Causing the suicide or attempted suicide of a person, as a result of systematic ill-treatment or other systematic behaviour which seriously affects their dignity, committed by the person on whom they are dependent or by the person with whom they have a family or cohabitation relationship, is punishable by imprisonment from three to seven years.

All those police officers and medical personnel who have kept their mouths shut in the face of such a crime – which is punishable by up to 7 (seven) years in prison – should ask themselves if it is worth going to jail to fulfil the criminal whims of an old woman; former apolitical and stateless terrorist (no homeland), like this Maryam Rajavi?

Unfortunately, even now, when we are writing this article, the violation of the human rights of the victim, the survivor of the suicide attempt continues! From the amateur mobile phone videos made secretly in QSUT, it transpires that 2 (two) male guards, members of the Rajavi Cult, are constantly posted next to the victim. I remind the new director of QSUT, Mrs Albana Fico, that the stationing of two such guards next to the victim all day is in flagrant contradiction of the provisions of the Basic Regulation of the Functioning of QSUT of v. 2015. The presence of two such “full time” guards is nothing short of constant psychological torture of the victim Shahpour Danafar.

Such a flagrant violation of the law means administrative but also criminal penalties for all those Albanians who, by violating the law and the bylaws in force, have joined the Rajavi Cult in violating the human rights of the victim Shahpour Danafar.

I remind the police officers that the brother-in-law of director Fico, currently Minister of the Interior of the Republic of Albania, after the incident with the police, who deliberately pushed the journalist and cameraman into the abyss, did not hesitate to sell the police officer in question. After this scandal of an information blackout of the suicide attempt of a foreigner, who is in Albania as a person protected by the Albanian state (Article 27 and Article 33 of the Fourth Geneva Convention), the police of Durrës and Tirana cannot be silent; most hopefully Minister Cuci this time will not sell his subordinates! I publicly call on former terrorist Maryam Rajavi to clarify the fate of the mother of the two sons Shahpour and Navid. The lady is still in Camp Ashraf 3 in Manez. It is not known, whether she remains in the camp voluntarily, unlike the other 3 family members, or she is merely a hostage in the camp. In the second case, I remind the Albanian police that the head of the cult, Maryam Rajavi and her subordinates have committed beyond any reasonable doubt the criminal offense of unlawful deprivation of liberty of a person.

It is not too late for the Albanian officials to stop their criminal cooperation with the former terrorist Maryam Rajavi and stop the violation of the human rights of the poor “serfs”, who are kept locked up in Camp Ashraf 3. The troubles are not over for the former terrorist Maryam Rajavi – the haemorrhage of members from Camp Ashraf 3 continues. The Rajavi cult ranks are being abandoned not only by ordinary members but also by the high-ranking members of this cult. In the past two weeks, another member of the cult, a very famous Iranian singer named Farshad, left the camp in Manez. This singer, just like Mr Shahpour Danafar, does not ask for anything except that the former terrorist Maryam Rajavi allow him to live in Tirana as a free man and not as a “serf” in the Manez camp. I take this opportunity to call on the Albanian police to take care of Mr Farshad, because he is under constant psychological pressure from the cult commanders. You can expect everything from the former terrorists of this cult, so I pray to God that the Albanian police protect Mr Farshad.

A brief investigation which I conducted revealed to me that a commander of the Rajavi Cult with the nickname Javad Khorasan (his real name is Morteza Ismail) has exerted extreme psychological pressure on Mr Farshad. I hope that the Albanian police will take care of Mr Farshad thus avoiding any extraordinary event such as murder, suicide or even murder disguised as suicide. I appeal to the Albanian police to protect the lives of these Iranians, because the Albanian state, in written agreement in accordance with the Fourth Geneva Convention, bears responsibility for protecting the lives of these Iranians as internationally recognized protected persons. The U.S. military, since 2003, has categorized these Iranians as protected persons. I strongly believe that both the Albanian police and the Albanian secret service, in accordance with the written commitment of the Albanian government and following the example of the U.S. allied military, will take every measure to protect the life and health of these Iranians, who have abandoned the Rajavi Cult and Camp Ashraf 3 in Manez.

State officially responsible for protecting Iranians sheltering in Albania

link to the source (Albanian)

In Albanian: 

Shteti shqiptar zyrtarisht përgjegjës për mbrojtjen e jetës së iranianëve të strehuar në Shqipëri

Nga viti 2013 (në ditët e fundit të Qeverisë Berisha 2) e deri ne v. 2016 disa mijëra iranianë mbërritën në Shqipëri në bazë të një marrëveshje kurrë të bërë publike midis qeverive shqiptare dhe ndërkombëtarëve.

Këta iranianë bënin pjesë në një organizatë ish tërroriste (Deri ne vitin 2012 ishte e tillë edhe në “defterët” e Departamentit të Shtetit).Organizata njihet me disa emra apo është pjesë e të tjerave organizata ombrellë si MEK, NCRI, PMOI etj. Këta iranianë të strehuar në Shqipëri njihen edhe si antërë të Kultit Rajavi. Me ardhjen nga Iraku në Shqipëri të kësaj organizate, u shënuan edhe një sërë dezertimesh nga rradhët e saj. Burra e gra anëtarë të saj dezertuan dhe u larguan prej saj, qoftë, kur iranianët ishin vendosur në periferi të Tiranës dhe qoftë, kur u transferuan në Manëz në të ashtuquajturin Kampi Ashraf 3.

Pasi Shqipëria u godit nga Pandemia Covid 19, dezertimet u shtuan në Kampin Ashraf 3 edhe, sepse në kamp u përhap ndjeshëm kjo pandemi duke shënuar mjaft të vdekur dhe shumë të prekur prej saj. (Për më shumë në linkun:

COVID Infects MEK Camp Ashraf 3 – Weekly Digest – Dec 11, 2020Iran Interlink MEK Rajavi Cult (iran-interlink.org)

Ditët e fundit krahas vazhdimit të dezertimeve, madje edhe në grupe familjare, shënohen edhe shkelje të rënda të të drejtave të njeriut, të këtyre ish anëtarëve të Kultiti Rajavi. Të tilla shkelje të të drejtave të njeriut, përbëjnë njëkohësisht edhe vepra penale të dënuara edhe me burg nga nenet e Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. Tragjedia e familjes Danafar Në fund të nëntorit familja Danafar vendosi ta braktisë Kultin Rajavi. Babai i familjes dhe dy djemtë e tij: Navid Danafar dhe Shahpour Danafar u kërkuan eprorëve të tyre të Kultit Rajavi t’i lejonin të braktisnin kampin në Manëz dhe të jetonin në qytetin e tiranës si plot ish anëtarë të tjerë të këtij kulti. Komanda e kampit me urdhër direkt të Mirjam Rajavit, shefja e kultit refuzoi ta lejonte familjen në fjalë të largohej nga kampi në Manëz dhe të vendosej në Tiranë.

Tentativa e vetvrasjes

Njëri nga djemtë, Shahpour Danafar tentoi vetëvrasjen duke prerë damarët e dorës. Shahpouri tashmë është i shtruar në Spitalin QSUT (Qëndra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”. Për këtë rast tentative vetëvrasje organet shtetërore shqiptare po mbajnë një “omerta” të fëlliqur.

Policia e Durrësit dhe e Tiranës nuk e ka dhënë fare në komunikatë një rast të tillë. Drejtoria e QSUT-së e kapluar nga ethet e ndryshimit të kreut të saj, po ashtu ka mbajtur heshtje totale. U kujtojmë policëve, mjekëve dhe drejtuesve të Kultit Rajavi se shtyrja në vetëvrasje është vepër penale, që dënohet me burg. Drejtuesve të policisë në Durrës e Tiranë si edhe vetë drejtorit Gledis Nano u sjell në vëmendje se cfarë shkruhet në nenin 99 të Ligjit nr 7895 dt. 27/1/1995: “Shkaktimi i vetëvrasjes ose i tentativës së vetëvrasjes të një personi, si rrjedhojë e trajtimit të keq sistematik ose nga sjellje të tjera sistematike, që prekin rëndë dinjitetin, të kryera nga personi që e ka në varësi apo nga personi me të cilin ka marrëdhënie familjare ose bashkëjetese, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë vjet.

Të gjithë ata policë dhe personel mjekësor, që kanë mbyllur gojën para një krimi të tillë, që dënohet deri në 7 (shtatë) vjet burg, duhet ta pyesin mirë vehten, nëse ia vlen të shkojnë në burg për të përmbushur tekat kriminale të një plake ish terroriste apolide dhe apatride (e pa Atdhe), si kjo Miriam Rajavi?!?!?!??!?

Fatkeqësisht edhe tani, kur po shkruajmë këtë artikull, vazhdon shkelja e të drejtave të njeriut të viktimës, të mbijetuarit të tentativë vetvrasjes!!!! Nga video amatore me celular të bëra fshehurazi në QSUT na rezulton se pranë viktimës qëndrojnë vazhdimisht 2 (dy) roje meshkuj anëtarë të Kultit Rajavi. I kujtoj drejtoreshës së re të QSUT-së zonjës Albana Fico, se qëndrimi i dy rojev të tilla pranë viktimës gjithë ditën e ditës bie në kundërshtim flagrant me dispozitat e Rregullores Bazë të Funksionimit të QSUT-së të v. 2015. Prania e dy rojeve të tilla “full time” është hic më pak se torturë e vazhdueshme psikologjike mbi viktimën Shahpour Danafar.

Një shkelje e tillë flagrante e ligjit do të thotë ndëshkime administrative por edhe penale për të gjithë ata shqiptarë, që duke shkelur ligjin dhe aktet nënligjore në fuqi, janë bërë palë me Kultin Rajavi në shkeljen e të drejtave të njeriut të viktimës Shahpour Danafar.

U kujtoj oficerëve të policisë se kunati i drejtoreshës Fico aktualisht ministër i brendshëm i Republikës së Shqipërisë pas incidentit me policin, që qëllimisht shtyu në greminë gazetaren dhe kameramanin, nuk ngurroi aspak ta shiste policin në fjalë. Pas këtij skandali me terr informative për tentativë vetvërasje të një të huaji, që gjendet në Shqipëri si person I mbrojtur nga shteti shqiptar (Neni 27 dhe neni 33 i Konventës së Katërt të Gjenevës), policia e Durrësit dhe ajo e Tiranës nuk mund të heshtë më me shpresë se ministri Cuci kësaj rradhe nuk do i shesë vartësit e tij!!!!! I bëj thirrje publike ish terroristes Rajavi të sqarojë fatin e nënës së dy djemve Danafar dhe Navid. Zonja gjëndet ende në Kampin Ashraf 3 në Manëz. Nuk dihet, nëse ajo qëndron me vullnetin e saj në kamp, ndryshe nga 3 anëtarët e tjerë të familjes, apo ajo është thjesht peng në kamp. Në rastin e dytë i kujtoj policisë shqiptare, se shefja e Kultit, Miriam Rajavi dhe vartësit e saj kanë konsumuar përtej cdo dyshimi të arsyeshëm veprën penale të heqjes së paligjshme të lirisë së një personi. Sa nuk është vonë nëpunësit shqiptarë të ndërpresin bashkëpunimin kriminal me ish terroristen Miriam Rajavi, duke ndaluar së shkeluri të drejtat e njeriut të “bujkrobërve” të mjerë, që mbahen mbyllur në Kampin Ashraf 3. Telashet nuk kanë të sosur për ish terroristen Miriam Rajavi “Hemoragjia” në Kampin Ashraf 3 vazhdon. Rradhët e kultit Rajavi po braktisen jo vetëm nga anëtarë të thjeshtë, por edhe nga VIP-a të këtij kulti. Këtë dy javësh të fundit nga kampi në Manëz u largua edhe një tjetër anëtar i kultit, një këngëtar mjaft i famshëm iranian i quajtur Farshad. Ky këngëtar njëlloj si z. Shahpour Danafar nuk kërkon asgjë, vecse që ish terroristja Miriam Rajavi ta lejojë të jetojë në Tiranë si njeri I llirë dhe jo si “bujkrob” në kampin në Manëz. Shfrytëzoj rastin që t’i bëj thirrje policisë shqiptare ta marrë në mbrojtje z. Farshad, sepse ai gjendet vazhdimisht nën presionin psikologjik të komandantëve të kultit. Nga ish terroristët e këtij kulti mund të presësh gjithcka, kështu që lus Zotin që policia shqiptare ta mbrojë z. Farshad.

Nga një investigim i shkurtër, që kam bërë, më rezulton se një komandant i Kultit Rajavi me pseudonimin Javad Khorasan (emri i vërtetë i tij Morteza Ismail) ka ushtruar presion psikologjik ekstrem ndaj z. Farshad. Shpresoj që policët shqiptarë do ta marrin në mbrojtje z. Farshad duke shmangur kështu ndonjë ngjarje të jashtëzakonshme si psh vrasje, vetëvrasje apo edhe vrasje të maskuar si vetëvrasje. I bëj apel policisë shqiptare të mbrojnë jetën e këtyre iranianëve, sepse shteti shqiptar në marrëveshje me shkrim në përputhje me Konventën e Katërt të Gjenevës mban përgjegjësi për mbrojtjen e jetës së këtyre iranianëve të njohur ndërkombëtarisht si persona të mbrojtur. Ushtria amerikane, që në vitin 2003 i ka kategorizuar këta iranianë si persona të mbrojtur. Unë fuqimisht besoj se edhe policia shqiptare edhe shërbimi sekret shqiptar në përputhje me angazhimin me shkrim të qeverisë shqiptare dhe nën shembullin e ushtarakëve aleatë amerikanë do të marrë cdo masë për mbrojtjen e jetës e të shëndetit të këtyre iranianëve, që e kanë braktisur Kultin Rajavi dhe Kampin Ashraf 3 në Manëz!!!!

protecting Iranians sheltering in Albania

(End)

***

American Hostages and MEK(Iraq shelters terrorist groups including the Mujahedin-e-Khalq Organization (MKO), which has used terrorist violence against Iran and in the 1970s was responsible for killing several U.S. military personnel and U.S. civilians)

MEK Assassinated AmericansThe MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Also read: