آقایان _ به جنازه متعفن ودرحال پوسیدن فرقه تروریستی رجوی آب نپاشید

آقایان _ به جنازه متعفن ودرحال پوسیدن فرقه تروریستی رجوی آب نپاشید

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیستم سپتامبر 2015:…  گروه سوم را نیمه جداشدگان تشکیل می دهند این گروه گرچه از جهت فیزیکی ازاین فرقه فاصله گرفته اند ولیکن ازجهت فکری هنوز دلبستگی هایی به این فرقه دارند و درحالتی بین جداشدن قطعی و نوعی کشش عاطفی ازفرقه به سر می برند این افراد که تعدادی عموم آنها ازاعضای قدیمی فرقه بشمار می روند برای درامان ماندن از تهدید ها وتهمت ها …

حسین مدنی شهریار کیا بعد از صداممینو سپهر: نگاهی به ۵۰ سال خشونت وترور وجنایت وخیانت گروه موسوم به مجاهدین

مسعود رجوی موسی خیابانی آیت الله خمینیتاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

لینک به منبع

آقایان _ به جنازه متعفن ودرحال پوسیدن فرقه تروریستی رجوی آب نپاشید

الف .مینو سپهر 2015/09/18

اخیرا گفتگویی غیر حضوری بین چند تن از اعضای سابق فرقه تروریستی رجوی دردنیای مجازی منتشر گردیده است _ مطالب راکه دنبال می کردم برپایه همین نوشته ها به مسائلی برخورد نمودم که نیاز به بازشکافی دارند _ نگارنده دردو بخش با اشاره به اسناد تاریخی ثابت نمودم که گروه موسوم به مجاهدین از ابتدای تاسیس تا فروپاشی ( 44/50 ) واز زمان بازتاسیس تاکنون ( 57/94) پرونده قابل دفاعی ندارد _ این گروه خشونت گرا فعالیت های دوره نخست خودرا با بمب گزاری وترور آغاز نموده _ ودردوره دوم ( تبدیل شدن به فرقه ) دست به کشتار وترور وبمب گزاری وانتحاری و ودراوج همه همکاری با دشمن اشعالگر ایران یعنی صدام زده و درمقابل مزدوری برای این دیکتاتور عراقی کشتار مرزبانان وسربازان مدافع خاک مارا نیز به کلکسیون جنایت ها وخیانت های خود افزوده است _ طبیعی است که چنین گروه خائن وجنایت کاری از هم بپاشد وبه چنین روزهای تیره وتاری بیافتد _ درهمین حال برخی از اعضای سابق این گروه منفور که همچنان ازنظر ذهنی همچنان درتور تشکیلات این فرقه باقی مانده اند به فکر ” انشعاب ” وباز تاسیس این ” جسد متعفن ” افتاده اند !

نوشتنه خودرا با اشاره به دوتحقیق مهم توسط آقایان بهزاد علیشاهی ومسعود بنی صدر آغاز می کنم

نخست _ گزارش تحقیقی و آموزنده آقای بهزاد علیشاهی درمورد فرقه رجوی دردوقسمت

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14671

دوم _ گزارش تحقیقی مسعود بنی صدر _ شستشوی مغزی چیست ؟ _ در دوازده گفتار آموزنده

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=8707

درقسمت نخست آقای بهزاد علیشاهی با استناد به مطالب مهم تحقیقی درمورد فرقه ها بگونه ای علمی ثابت می کند که گروه تروریستی وخشونت گرای موسوم به مجاهیدن یک سازمان سیاسی نیست و یک فرقه تمام عیار می باشد

درقسمت دوم _ آقای مسعود بنی صدر با استناد به مدارک علمی چگونگی مفزشویی ویا به بندکشیدن فکری اعضای فرقه هارا بگونه ای روشن توضیح می دهد

حاصل وچکیده این دوتحقیق این است که سران فرقه ها با تاسیس یک مرکز کاملا بسته ومحدود دسترسی اعضا را با دنیای آزاد کاملا قطع نموده ودرذهن این افرار نوعی خلا فکری ایجاد می نمایند _ درچنین صورتی فرد تشکیلاتی از همه جهات از اندیشه وفکر خالی شده و اماده فرمانبری تشکیلات می گردد _ درواقع فرد تشکیلاتی دراثر القائات یک سویه ویک جانبه به مرور زمان تبدیل به یک” مهره ” تشکیلاتی می گردد که از خود هیچ ندارد _ دستورات تشکیلاتی این فرد را دریک محاصره فکری به بند تشکیلات کشیده وهرگونه خصائل شخصی را دروجود او ازبین می برند _ چنین مهره ای دراثر مرور کاملا به تشکیلات عادت کرده ونوعی معتاد می گردد …..

حال اگر چنین فردی بهردلیل از تشکیلات جدا گردد طبیعی است که درکنار آموزش نیاز به درمان دارد تا کم کم ازجهت فکری از تشکیلات واقعا دور شود _ درواقع جدایی ازیک فرقه تنها بخشی از این کنار ه گیری است وفرد جداشده سالها طول می کشد تا بتواند بندهای نامرعی و جرم نشسشت کرده تشکیلاتی را از ذهن خود پاک نموده و به دنیای واقعی خود پای گذارد

شکست عملیات فروغ _ طلاق های اجباری و اغاز ریزش اعضای فرقه رجوی

شکست ازپیش مشخص عملیات فروغ منجر به انقلاب ایدئولوژیک یاهمان دستور تشکیلاتی طلاق های اجباری گردید _ جمع این دو درکنار هم مخالفین ومعترضین را به اعتراض کشاند ودرست ازهمین نقطه بود که ریزش فرقه شروع گردید ( سال 1990 ) _ معترضین عموما ازاعضای قدیمی گروه بودند که حاضر به طلاق گفتن همسران خود نشدند _ نشست ها وتوجیهات سرکوبگران تشکیلاتی هم اثری در تغییر عقاید این افراد نداشت _ بهمین دلیل رهبر فرقه دستور داد این افراد معترض به مدت یک سال راهی زندان ( میهمانسرا ) شده وسپس یا این افراد را بح حال خودرها ساخت ویا برخی آزآنها را بطور قاچاق ازعراق خارج نمود ……

ولی این همه ماجرا نبود گروه دیگری نیز خواهان خروج ازتشکیلات بودند _ این گروه نیز پس از گذراندن دوره زندان و دادن چندین تعهد رنگارنگ با دریافت مبلغی درعراق رها شدند که بخشی ازاین افراد خودرا به ایران رسانده وگروهی نیز ازراه قاچاق واردکشورهای اروپایی گردیدند _ گرچه سران فرقه فکر می کردند با تهدید به زندان وتحویل به عراق می توانند جلوی ریزش رابگیرند ولیکن تعداد معترضان وافراد خواهان جدایی روز به روز بیشتر می گردیدند درست درهمین نقطه بود که بازجویی وشکنجه وتحویل دادن معترضین دردستور کار قرار گرفت که تعدادی از معترضین نیز درزیر شکنجه کشته شدند

حمله امریکا به عراق و بازشدن روزنه امید برای معترضین وافراد خواهان جدایی

حمله امریکا به عراق و خلع سلاح این گروه باعث شد صدای معترضان بلند شده وبه گوش مراجع بین المللی برسد وبهمین خاطر امریکا مجبور شد کمپی درنزدیکی های قلعه اشرف راه اندازی نماید _ این کمپ نامناسب که ” تیف ” نام گرفت فورا بصورت محل فرار و اسکان معترضین در آمد وحدودا بین 800 تا 1000 نفر از تشکیلات فرقه رجوی جداشده و به این کمپ منتقل شدند

کمپ تیف و ار تباط نزدیک فرقه رجوی با امریکایی ها

کمپ تیف یا بازداشتگاه و زندان امریکا _ رجوی

سران فرقه رجوی از برپایی این کمپ بسیار ناخرسند بودد چراکه باعث سربرآوردن زخم کهنه شده وریزش نیروها شدت گرفته بود و تداوم چنین وضعیتی می رفت تا هزاران عضو ناراضی ازقلعه مخوف اشرف بگریزند وبهمین دلیل سران فرقه به دو کار هم زمان دست زدند _ ازسویی به امریکایی فشار آوردند تا این کمپ را تعطیل وجمع آوری کنند _ ازسویی دیگر اعضای تشکیلاتی با رفت وآمد به این کمپ سعی می کردند فراریان را دوباره گول زده وبه اشرف بازگردانند

ولی این دواقدام هیچ نتیجه ای دربرنداشت وبهمین خاطرسران فرقه با امریکایی ها به توافق رسیدن تا شرایط این کمپ هرروز سخت ترو ودشواررتر گردد تا شاید جلوی ریزش افراد گرفته شود _ خاطرات زندگی دشوار حدود 4 ساله معترضین ساکن ” تیف ” موضوعی است که کم تربدان پرداخته شده است _ فشار ضدانسانی امریکایی ها _ شرایط وخامت باز زندگی _ کار اجباری _ سرکوب وزندان های انفرادی _ تغذیه نامناسب و عدم امنیت اعضای مستقردرکمپ از آزار ماموران سرکوب فرقه ورفت وامد هرروزه آنها به این کمپ موضوعاتی هستند که افراد ساکن این کمپ بهتراست بعنوان خاطره برای آگاهی دیگران تشریح گردد تا دست همکاری نظامیان اشغالگر امریکایی با سران فرقه درتحت فشار قراردادن _ سرکوب ودرنهایت رها کردن افراد ساکن درعراق به دور از هرگونه مسئولیت پذیری امریکایی ها جنایت و خطایی است که می تواند قابلیت پیگیری وپیگرد قانونی برای امریکایی ها دربر داشته باشد .

بنابر آمارها ی منتشره حدود 700 نفر ازاین جداشدگان توانستند به میهن خود بازگردند وزندگی عادی خودرا پیگیری نمایند _ تعدادی درراه فرار از عراق کشته شدند و گروهی هم پس از ازسرگذراندن سختی های فراوان خودرا به کشورهای اروپایی رساندند ……

ماجرای جداشدگان واقعی وافرادی که کم وبیش دربند ذهنی فرقه قراردارند

بنابرمستندات موجود اعضای سابق فرقه رجوی را دقیقا می توان به سه گروه مجزا تفسیم نمود

یکم _ جداشدگان غیرفعال

گروهی از اعضای سابق فرقه رجوی طی بیش از دودهه گذشته ازاین فرقه کاملا جداشده وبه دنبال زندگی فردی خود رفته اند _ این گروه هیچ علاقه ای به فعالیت و بازگویی خاطرات خود نداشته وکاملا سکوت اختیار نموده اند _ عموم این افراد در ایران زندگی می کنند وگروهی هم دردیگر نقاط دنیا ساکن هستند _ برخی ازاین افراد که دراروپا زندگی می کنند معتقدند که بدنبال دردسر نیستند و نمی خواهند تحت هیچ عنوان گذشته خودرا مرور کنند _ فرقه رجوی هم ضمن اینکه اینگونه افراد را زیر نظر دارد ولیکن کاری به آنها ندارد _ مرز فرقه رجوی بااین افراد لب به شخن گشودن این جداشدگان می باشد

دوم _ جداشدگان فعال

گروهی از اعضای سابق فرقه رجوی بگونه ای واقعی ازاین فرقه جداشده و به بازگویی خاطرات تلخ زندگی خود درمناسبات ضدانسانی تشکیلاتی مشغول بوده وهمچنین برای رهایی دوستان همچنان دربند خود کوشش می کنند _ فرقه رجوی که نمی خواهد راز ورمزهای 27 سال سرکوبگری وجنایات خود درقلعه مخوف اشرف به آگاهی عموم برسد بااین گروه با خصومت ودشمنی برخورد می نماید _ اقدامات سرکوبگران وچماقداران فرقه علیه این افراد حد ومرز ندارد _ از تهدید و توهین وتهمت وناسزا وانکار عضویت این افراد شروع شده وبه ضرب وشتم وبرهم زدن اعتراضات مسالمت آمیز ادامه پیدا می کند _

فرقه رجوی که سخت از آگاهی رسانی های این گروه درهراس ووحشت قرارگرفته درسایه حمایت ضمنی برخی از دولت های اروپایی ازجمله فرانسه گستاخی رابه حدی رسانده که درروز روشن چماقدارانش رابی هیچ ترسی ترغیب به ضرب وشتم وحتی شروع به اقدام آدم ربایی می کند ( نگاه کنید به خاطرات اقایان مصطفی محمدی و حسین نژاد )

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19857

سوم _ نیمه جداشدگان

گروه سوم را نیمه جداشدگان تشکیل می دهند این گروه گرچه از جهت فیزیکی ازاین فرقه فاصله گرفته اند ولیکن ازجهت فکری هنوز دلبستگی هایی به این فرقه دارند و درحالتی بین جداشدن قطعی و نوعی کشش عاطفی ازفرقه به سر می برند

این افراد که تعدادی عموم آنها ازاعضای قدیمی فرقه بشمار می روند برای درامان ماندن از تهدید ها وتهمت ها توهین های دستگاه تبلیغی فرقه سعی می کنند یا وارد مباحثات درمورد این فرقه نگردند ویا بنوعی از گذشته این فرقه دفاع نموده و تنها شخص مسعود رجوی را ازجهت به انحراف کشاندن ” اهداف وآرمانها” ی گروه معرفی کنند _ البته از اینکه مسعود رجوی درمقام رهبرعقیدتی فرقه عامل جنایات وخیانت های سه دهه گذشته این گروه محسوب می گردد تردیدی نیست ولیکن اینکه سعی شود گذشته نکبت بار این گروه ازبدو تاسیس تاکنون ” سفید سازی ” شود اقدامی است بیهوده _ ایرج مصداقی زمانی تلاش می کرد چنین کند ولیکن هرچه درپی پانسمان زخم ها کوشش می کرد چرک وخون ازجای دیگری بیرون می زد وسرانجام اینگونه اقدامات بی نتیجه را کنار نهاد _ مصداقی زمانی با داستان سرایی می کوشید اتهام ثابت شده ترور امریکایی ها را از گرده فرقه رجوی پائین آورده وبه گردن عناصر چپ گروه بیاندازدواین درحالی است که امریکایی ها بارها وبارها ترور مستشارران وکارمندان خود درایران را متوجه این گروه تروریستی ( بدون زیکزاک رفتن ) سریحا بیان کرده ومی کنند .

آقایان به جنازه متعفن ودرحال پوسیدن فرقه رجوی آب نپاشید

روی سخن نگارنده با اعضای گروه سوم می باشد

زمزمه های اعلام انشعاب ( ! ) از دیروز تااکنون

بنابرخاطرات آقای محمد کرمی یکی از اعضای قدیمی و جداشده فرقه رجوی بنام سعید جمالی که ایشان از نامبرده بعنوان بازجو وشکنجه گر خود یاد کرده است دردوران اقامت درکمپ ” تیف ” تلاش کرده است با جمع کردن تعدادی از اعضای قدیمی فرقه درکنار خود انشعاب کرده وسازمان مجاهدین دیگری را درکمپ نامبرده اعلام نماید ( ! ) _ این طرح و تلاش صدالبته هیچ طرفداری پیدا نمی کند وجمالی هم از انشعاب دست برمی دارد .

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21008

بنابرهمین سابقه مدتی پیش یکی دیگر ازاعضای جداشده فرقه رجوی بنام داوود باقروند با تماس های مخفیانه وارسال پست الکترونیک برای سعید جمالی ضمن تلاش برای اعلام انشعاب ازنامبرده دعوت می کند که به این تلاش بپیوندد _ سعید جمالی درپاسخ با برخوردی از نوع فرقه رجوی نامبرده رابه باد توهین وناسزا وتهمت می گیرد .

نامه نگاری های این دو درپیوند بالاجهت اطلاع قابل دسترسی می باشند .

بنابر نوشته های بالا تلاش های پیدا وپنهان داوود باقروند برای جذب اعضای قدیمی به دور خود جهت اعلام انشعاب هم ظاهرا به جایی نمی رسد ودرنهایت سه نفر از اعضای قدیمی فرقه رجوی ( باقروند _ حسینی نژاد _ ازاده ) طی بیانیه ای خودرا پیرو پرویز یعقوبی معرفی نموده و اعلام انشعاب وتشکیل سازمان مجاهدین دیگری را می نمایند

امروزه همه می دانند ومی دانیم که اولا :

گروه تروریستی موسوم به مجاهدین هیچ پرونده قابل دفاعی دردوره نخست خود ندارد و تعدادی ترور وبمب گزاری نیز نه مبارزه نام دارد ونه چنین اقداماتی منجر به سرنگونی رژیم پهلوی گردیده است .

دوما _ پرویز یعقوبی مورد اشاره شما درسال 63 با درخواست تشکیل کنگره خواهان بررسی عملکرد مرکزیت گروه می گردد واین بدان معناست که کلیه اقدامات این سازمان از بدو تاسیس تا سال 1363 مورد تائید نامبرده قرار داشته است _ .این درحالی است که بنابر مستندات تاریخی انحرافات این گروه ازسال 1360 با اعلام فاز نظامی آغاز گردیده است

سوما _ پرویز یعقوبی دریک نوشتار انتقال گروه به عراق درسال 1365 را بنوعی توجیه می نماید

http://www.negineiran.ir/article_5158_1035.html

بنابراین موضوع انشعاب وتشکیل یک سازمان سه نفره بنام مجاهدین بنوعی دفعا وحمایت از پرونده سراسر مملو از جنایت وخیانت این گروه محسوب می گردد

ودر آخراینکه مردم ایران بنابر همه اسناد ومدارک موجود راه مبارزه مسالمت آمیز رابرای رسیدن به آرمان های خود دنبال کرده واین گروه منفور تروریستی را اصولا یا نمی شناسند ویا به عنوان جنایتکار وخائن به ایران وایرانی نشان کرده اند

بنببراین پبشنهاد می کنم درحالیکه جنازه متعفن این گروه درنوبت چال کردن درکورستان تاریخ قرارگرفته است به این پیکر متعفن آب نپاشید _ که بوی گندش به اندازه کافی مشام را آزاد می دهد .

الف .مینو سپهر 2015/09/18

(پایان)

مطالب مرتبط

لینک به مطلب هادی افشار (سعید جمالی)
توضیحی بر دسته ای دیگر از قربانیان «جریان حاکم» (مکالمات هادی افشار با داوود باقروند ارشد)
لینک به مطلب سید حجت سید اسماعیلی (بهرام)

آب در آسیاب رجوی (پاسخی به نوشتار آقای هادی افشار)
لینک به پاسخی از داوود باقروند ارشد (جلال پاکستان)

پاسخ داود باقروند ارشد : آقای سعید جمالی دوران چپ نمایی های کودکانه بسر آمده
لینک به مطلب آقای قربانعلی حسین نژاد (غلام روابط)
اگر می خواستیم مبارزۀ سیاسی را تعطیل کنیم وارد این راه نمی شدیم
لینک به مطلب آقای عادل اعظمی (سهراب)
آقای افشار، یک بارهم بجای پریدن به نجات یافتگان، قدمی برای نجات نیافتگان بردارید
لینک به مطلب آقای محمد کرمی
آیا صداقت و پاکی در عمل هست یا در شعار دادن ؟!

شمه ای از افتخارات مزدور مسعود رجوی و زن بدنامش مریم قبل از اعدام ولینعمتشان صدام و دستورات جدید مبنی بر “اتمی” و “حقوق بشری” شدن

مردان ما در ایران؟

تشبهات بی‌نظیر دو فرقه با هشت صد سال فاصله تاریخی

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی خیانت مزدوری از میان خاطرات نجات یافتگان (آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20748

بازخوانی پرونده تخلیه خونین دهم شهریور ۹۲ اردوگاه مخوف اشرف ( بخش دوم )

 الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، ششم سپتامبر ۲۰۱۵:…  فرقه رجوی درکنار ادعای نادرست ودروغ حمله به اشرف اعلام کرد ۷ نفر ( شش زن ویک مرد ) نیز ربوده شده اند اسامی اعلام شده پس از شناسایی اعضای سابق نشان از ان دارد که شش نفر زن عضو این فرقه اعضای مهمی نبوده اند ویکی در آشپزخانه ودیگران جزو خدمتکاران محسوب می شده اند _ نفر هفتم بنام محسن نیکنامی از محافظان …

مسعود دلیلی گروگان رجوی در قرارگاه بدنام اشرف توسط مجاهدین خلق به قتل رسیدآیا قربانیان کمپ اشرف طعمه ای جهت دستیابی به اهدافی شیطانی تر بوده اند؟

چه کسی مسعود دلیلی را کشت؟

لینک به منبع

لینک به قسمت اول

بازخوانی چگونگی تخلیه خونین قلعه اشرف درتاریخ یکم سپتامبر ۲۰۱۳ وبررسی احتمال درمورد این حادثه ( قسمت دوم)

الف .مینو سپهر ۲۰۱۵/۰۹/۰۷

مقدمه _ دربخش نخست این نوشتار وضعیت اردوگاه مخوف اشرف ازابتدای سال ۲۰۰۹ تا انتقال آخرین گروه ساکنین این اردوگاه به کمپ موقت لیبرتی درتاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ را مورد بازخوانی قرار گرفت _ نماینده یونامی ( مارتین کوپلر ) پس از انتقال آخرین گروه شامل ۶۵۰ نفر ضمن ابراز رضایت ازاین انتقال گفت : ساکنین قبل از ترک این اردوگاه مسئله تازه ای را عنوان کردند که مایه نگرانی است .

آن موضوع مورد اشاره کوپلر درواقع همان درخواست بجا گذاشتن ۱۰۱ نفر درکمپ وجلوگیری از انتقال آنها درظاهر به بهانه ” فروش اموال ” بود _ ولی سران فرقه رجوی از نگاهداری این گروه طرحی خواست تهیه کرده و به دلائیلی دیگر از انتقال این افراد جلوگیری نموده ومانع اجرای کامل طرح یونامی _ دولت عراق شدند _ دراین بخش موضوع تخلیه را پس از تاریخ انتقال آخرین گروه ( ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

الف _ چرا ادعای بهانه فروش اموال به دور از واقعیت بود ؟

دلیل اول اینکه _ کلیه اموال منقولو وغیر منقول در آن کمپ از دلارهای مزدوری برای صدام بودند ولذا فرقه رجوی نمی توانست هیچ ادعای مالکیتی نسبت به آنها داشته باشد _ درمیان این اموال البته تعدادی خودرو وجود داشت که برخی از آنها بهم ریختگی های سال ۲۰۰۳ توسط اعضای فرقه رجوی سرقت شده وبه این کمپ منتقل شده بود ند _ تعدادی هم ماشین های نو بودند که فرقه رجوی برای رد کم کردن دلارهای مخفی کرده مزدوری دراشرف آنها را صرف خرید این خودروها کرده بود که از آنجاکه مخارج این خودروها هم متعلق به مردم عراق بود هیچ گونه حق تملکی نسبت به آنها نداشت _ ضمن اینکه فرقه رجوی از هزینه کردن همین دلارها تعدادی وکیل عراقی را به خدمت گرفته بود که آنها می توانستند درمورد فروش این خودروها اقدام نمایند _ بنابراین نگاهداشتن ۱۰۱ نفر در کمپ تقریبا تخلیه شده بهانه ای بیش نبود .

لازم بیاد آوریست که ازتاریخ انتقال آخرین گروه ۶۵۰ نفره ازاشرف به لیبرتی تا یک هفته به حادثه خونین تخلیه اشرف مقامات عراقی _ یونامی وامریکا بارها از سران فرقه رجوی درخواست کردند که به بازی خود پایان داده وکمپ را کاملا تخلیه وتحویل نماید _ هشدارهایی که هیچگاه توسط فرقه رجوی جدی گرفته نشد ……

ب _ چرا سران فرقه رجوی ۱۰۱ نفر را درکمپ بجا گذاشته وحاضر به انتقال آنها نگردیدند ؟

این قانون گریزی و عدم رعایت مواد توافق با پوشش فروش اموال ازجانب سران فرقه اهداف دیگری را دنبال می کرد

۱ _ نگاهداری وعدم تحویل کامل اردوگاه جهت بازگردان احتمالی منتقل شده گان به لیبرتی به اشرف

این احتمال گرچه تقریبا غیر ممکن بود ولیکن سرکرده فرقه هنوز منتظر تحولاتی بود که شاید درعراق صورت گیرد

۲ _ وجود نزدیک به ۴۰ نفر از اعضای قدیمی جداشده _ بریده درزندان کمپ

همانگونه که بعدها مشخص شد گروهی ازاعضای جداشده وبریده عضو قدیمی فرقه درزندان اشرف نگاهداشته می گردیدند واز آنجایی که ازبین بردن این افراد کارساده ای نبود رهبر فرقه منتظر فرصتی بود تا این جداشدگان زندانی را سربه نیست نماید

با این مقدمه به چگونگی رخداد تخلیه خونین اشرف می رسیم .

رخداد یکم سپتامبر ۲۰۱۳ به روایت فرقه رجوی

دراین تاریخ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی ادعا کرد که نیروهای واکنش سریع عراق تحت نام ” سوات ” به کمپ اشرف حمله نمودند _ منتشرکنندگان این ادعا اما هیچ مدرک سند مستدلی از این حمله منتشر ننمودند _ بابک هروی دراین فیلم ادعا ومدارک فرقه رجوی رابا استناد به فیلم ساختگی وسرهم بندی شده این فرقه به نقد وبررسی وکنکاش کشیده است .

https://www.youtube.com/watch?v=12CJDEWCVDk

درفیلم مورد ادعای ساخته وسرهم بندی شده فرقه رجوی چند نکته قابل تامل وجود دارد

اول اینکه >>>

درابتدای این فیلم تعداد ۵ نفر افراد مسلح نقابدار با کلاه بیس بال را نشان می دهد که از تپه ای نامشخص پائین می آیند ! _ این فیلم سرهم بندی شده درحقیقت هیچگونه ربطی به این ادعای حمله ندارد چراکه بعدها فرقه رجوی ادعا کرد تعداد ۲۰۰ نفر دراین حمله شرکت داشته اند ( ! ) ادعایی که کوچکترین مدرکی درباره حمله این افراد ارارائه نمی کند

دوم اینکه >>>

تعدادی از کشته شده گان دست بند آهنی وپلاستیکی به دست دارند

طبیعی است برخلاف این ادعای دروغ اگر کسانی به کمپ حمله کرده باشند بخاطر کشتن افراد مستقر درکمپ بوده اند ولذا نیازی به دست بند زده به دست آنها ( حتی دوعدد) نبوده است .

وجود دستبند به دست گروهی از کشته شده گان بخوبی نشان می دهد که این افراد درزندان کمپ بسر می برده اند

سوم اینکه >>>

_ درفیلم مورد ادعای فرقه رجوی یک یا دونفر رانشان می دهد که نفس نفس زنان بادوربین مشغول فرار ومخفی شدن هستند

دراین فیلم مورد ادعا گروهی درحال دویدن فریاد می زنند ” بگیرش _ بگیرش ” ولی بااین داد وفریاد هیچ کسی را نمی گیرند و این صحنه ها بخوبی نشان می دهند که واقعا این یک فیلم ساختگی وسرهم بندی شده بگونه ای بسیار ناشیانه می باشد که تقریبا می توان گفت هیچ ربطی به ادعای حمله به اشرف ندارد .

بنابراین اگر بخواهیم این فیلم ساختگی و سرهم بندی شده را سند ادعای فرقه رجوی درمورد حمله به اشرف فرض کنیم به روشنی درخواهیم یافت آنچه درتاریخ یکم سپتامبر درکمپ اشرف رخ داده است یک ” کشتار داخلی ” بوده که به دوهدف خاص صورت گرفته است _ اول _ کشتن وسربه نیست کردن اعضای جداشده که درزندان اشرف درزندان به سر می برده اند و_ دوم _ آخرین خون بازی ” سرکرده فراری فرقه جهت مظلوم نمایی بخاطر تخلیه اجباری کمپ مخوف اشرف .

رخداد یکم سپتامبر به روایت دولت عراق

دولت وارتش عراق از همان روز نخست هرگونه حمله به این اردوگاه را تکذیب نموده و بر داخلی بودن این رخداد اصرار کردند _ آنها اعلام نمودند که پس از آگاه شدن از صدای تیراندازی به محل مورد نظر نزدیک شدند که با تعدادی جنازه مواجه گردیدند _ دولت عراق درکنار رد هرگونه دخالت دراین رخداد دستور داد یک گروه تحقیق تشکیل گردد واز اعضای فرقه رجوی خواست صمن همکاری بااین هیات تحقیق کلیه مدارک ومستندات خودرا به گروه تحقیقی تسلیم نمایند

ایزوله کردن بقایای منتقل شده وعدم همکاری فرقه رجوی با گروه تحقیق

بنا برگزارش ها ی منتشرشده تعداد ۴۲ نفر باقی مانده پس از انتقال درتاریخ ۱۰ سپتامبر به کمپ لیبرتی از بقیه افراد جدا ودرمحلی در قرنطینه ” قرارگرفتند _ ده روز بعد هیات تحقیق مرکب از نماینده سازمان ملل _ دولت عراق جهت گفتگو با بجا ماندگان حادثه به کمپ لیبرتی مراجعه نمودند _ سران فرقه رجوی از گفتگوی اعضای هیات تحقیق با شاهدین حادثه خوداری بعمل آوردند و دراثر اصرار تنها جاضر شدند یکنفر را که کاملا توجیه شده بود به گروه معرفی نمایند _ این فرد دقیقا همان ادعا های سرهم بندی شده وداستان های ساخت فرقه را تکرار نمود .

عقب نشینی فرقه رجوی از ادعای اولیه حمله نیروهای عراقی به کمپ اشرف

حدود یک سال ازاین حادثه سران فرقه رجوی که هیچ سند ومدرکی جهت اثبات ادعاهای اولیه خود درمتهم کردن نیروهای عراقی به اشرف دردست نداشتند دریک عقب نشینی از ادعا های خود اعلام نمودند >> چرا نیروهای عراقی حافظ کمپ مانع ورود حمله کنندگان نگردیدند ؟ <<<<

این عقب نشینی بخوبی نشان می دهد که سران فرقه رجوی خوب می دانند که دولت وارتش عراق هیچ نقشی در حوادث یکم سپتامبر ۲۰۱۳ درکمپ اشرف نداشته اند .

بنابر آنچه دربالا اشاره شد می توان دو احتمال را درمورد حادثه یکم سپتامبر دراشرف برجسته نمود

یکم _ احتمال قوی تسویه درون گروهی بودن این حادثه

دراین احتمال بسیار قوی به دستور رهبر فراری فرقه گروهی از اعضای قدیمی به دلیل مخالفت و انتقاد تحت برخورد وپیگرد قرارگرفته ومجکوم به زندان گردیده اند _ فشارهای جانبی جهت تخلیه وتحویل کامل اشرف باعث سرکرده فرقه دستور قتل این زندانیان راصادر کرده وآنها توسط جوخه های آتش عضو فرقه به قتل رسیده اند تاهم این جداشدگان ازسرراه برداشته شوند وهم تخلیه اشرف بگونه خونین مدتی دستاورد تبلیغی فرقه رجوی رافراهم نماید .

دوم _ احتمال ضعیف شرکت نیروهای مزدور بلاک واتر دراین حمله و همزمان شدن با تسویه درون گروهی

دراین احتمال ضعیف ممکن است نیروهای مزدور بلاک واتر که گروهی بسیار آدمکش وحرفه ای هستند دراین حمله نفش داشته اند و همزمان اعضای فرقه رجوی مدافع کمپ هم با شتاب زندانیان را اززندان بیرون آورده وبه قتل رسانده باشند ودرواقع دو حادثه دریک زمان صورت گرفته است _ آنچه دراین دواحتمال بارز وروشن است این که گروهی از اعضای جدا شده وقدیمی فرقه رجوی ازجمله افرادی چون زهره قائمی _ گیتی گیوه چیان _ ژیلا طلوع که از زنان حرمسرای رهبر فرقه دارای اطلاعات زیادی بوده اند بدلائلی که فعلا مشخص نیست مورد غضب قرارگرفته باشند _ لذا احتمال حذف فیزیکی آنها دراین احتمال بسیار بالاست .

سنگ اندازی ودخالت بیجای امریکا درامر تحقیق دولت عراق

طی دوسال گذشته امریکا همچنان درامر تحقیق مانع تراشی می نماید _ هدف امریکا ازاین دخالت به دوهدف صورت می گیرد

نخست اینکه _ امریکا قبلا ادعا کرده که درسال ۲۰۰۳ اعضای این کمپ را خلع سلاح کرده و این کمپ را مورد بازرسی قرارداده است _ وجود اسلحه دراین کمپ درجریان این تسویه درون گروهی در یکم سپتامبر ۲۰۱۳ خط بطلانی می تواند باشد براین ادعای امریکا ولذا امریکا باید پاسخ دهد که چرا باوجود بعهده داشتن مسئولیت حفاظت از اشرف وادعای خلع سلاح کامل همچنان دراین کمپ اسلحه ومهمات وجود داشته است ؟

دوم اینکه _ امریکا درپی فراری دادن سران جنایتکار فرقه مخفی شده درلیبرتی است واین درحالی است که دولت عراق دست کم برای ۷۰ نفر ازاین تروریست ها پرونده قضایی تشکیل داده ودرپی دستگیری ومحاکمه آنهاست

سوم اینکه _ امریکا باشناخت دقیقی که از ماهیت فرقه تبهکار رجوی دارد تلاش می کند براین “تسویه درون گروهی “سرپوش گذاشته واین پرونده را مختومه نماید ….

ماجرای قتل فجیع مسعود دلیلی در جریان تسویه خونین دراشرف بوسیله ادمکشان فرقه

مسعود دلیلی با نام قلابی بهمن افرازه از اعضای قدیمی ومحافظان سران فرقه رجوی بوده است _ نامبرده در اواخرسال ۲۰۰۲ موفق به فرار ازاشرف گشته وخودرا به نیروهای عراقی معرفی می نماید _ فرار مسعود دلیلی برای سران فرقه بسیار گران تمام می شود وبهمین دلیل انها به دنبال او می افتند تاوی را فریب داده وبه اشرف بازگردانند _ درسال ۲۰۰۳ عوامل فرقه رجوی این شخص را ربوده وبا خودروهای غذا ولوازم به اشرف بازمی گردانند _ در تسویه درون گروهی یکم سپتامبر مسعود دلیلی پس از شکنجه های بسیار توسط شکنجه گران فرقه به قتل می رسد وجنازه اورا درمحوطه اشرف قرار می دهند .

ماجرای هفت نفر مدعی ربوده شدن ازطرف فرقه رجوی

فرقه رجوی درکنار ادعای نادرست ودروغ حمله به اشرف اعلام کرد ۷ نفر ( شش زن ویک مرد ) نیز ربوده شده اند

اسامی اعلام شده پس از شناسایی اعضای سابق نشان از ان دارد که شش نفر زن عضو این فرقه اعضای مهمی نبوده اند ویکی در آشپزخانه ودیگران جزو خدمتکاران محسوب می شده اند _ نفر هفتم بنام محسن نیکنامی از محافظان سابق رهبر فرقه بوده است _ این ادعا نیز باتوجه به وضعیت این افراد درتشکیلات دروغ است _ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی حتی مدعی شده است که این ۷ نفر تحویل ایران گردیده اند ( ! ) که اگر این ادعا درست باشد خوش بحال این اسیران شده است که آخر عمری آزاد شده به میهن خود بازگشته وموفق به دیدار خانواده های خود پس از دهه ها محرومیت و اسارت گردیده اند

نتیجه = آنچه مسلم است مسئولیت قتل این قربانیان بهرشکل ونوع بعهده سرکرده فراری فرقه رجوی است که ازسال ۲۰۰۹ هشدار ها را جدی نگرفت و بر نگاهداری اردوگاه مخوف اشرف بهرقیمت اصرار نمود _ نتیجه اینکه پس از ۵ سال با به کشتن دادن بیش از ۱۰۰ نفر مجبور شد با خفت وخواری این قلعه مخوف را تحویل صاحبان اصلی آن بدهد

بهرصورت باید منتظر گزارش تحقیق دولت عراق ماند تا همه ابعاد این جنایت فرقه رجوی برای همگان روشن گردد

الف .مینو سپهر _ نویسنده وپژوهشگر فرقه ها ۲۰۱۶/۰۹/۰۶

***

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشت تا کشته شوند

زهره قائمی کمپ اشرف 2زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

اعتصاب غذا مریم رجویAshamed of your Leader?
Silencing the victims of Mojahedin Khalq
(MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …)
to promote Maryam Rajavi – March 2013

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=8848

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

مسعود خدابنده، ایرانیان دات کام، سوم ژانویه ۲۰۱۴: … این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود حمله کنندگان با تکیه بر اطلاعات و با راهنمایی مسعود دلیلی که دو سال قبل فرار کرده است به این محل آمده اند. اطلاعاتی که حتی جزئیات آن هم در دسترس عموم بوده است. این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود آنها وی را با خودشان برای عملیات نظامی و قتل و کشتار آورده بودند در حالی که وی سنی بیش از پنجاه سال داشته …

Door leading to Massoud Rajavi’s hideout in Camp Ashraf
درب ورودی به پناهگاه زیر زمینی رجوی در قرارگاه اشرف

لینک به منبع

(لینک به متن انگلیسی مطلب)

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

نامه سرگشاده به آقای بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد

مصونیتی که توسط دول غربی به مسعود رجوی از شروع حضورش در عراق در سال ۱۹۸۶ تابحال داده شده است آنچنان توانی به وی بخشیده که قادر است اعضای سازمان خودش را بکشد و گناه آن را به گردن مقامات عراقی بیاندازد و هیچ ترسی هم از تحقیق، محاکمه و مجازات نداشته باشد.

وقایعی که در روز اول سپتامبر گذشته در کمپ اشرف رخ داد بسرعت بحث انگیز شد چرا که مجاهدین خلق درست بعد از وقوع حمله به کمپ با آمادگی کامل تمامی مطبوعات غربی را با فیلم ها و عکس ها و گزارشاتشان غافلگیر کردند. براستی اگر مجاهدین خلق در این حمله “غافلگیر” شده بودند چرا این همه فیلم و عکس از آن تهیه کرده اند؟

اکنون، یک هفته بعد از آن که مقامات و تیم های تحقیقات نام قربانی شماره ۵۳ این روز را اعلام کرده اند، مجاهدین خلق ناگهان یک باصطلاح “مستند” را سر هم کرده اند که از قطعاتی بسیار کوتاه و کلیپ هایی بی ربط در زمانها و اماکنی مختلف گرفته شده و به هم وصل شده است. هدف این ویدئو بوضوح قابل رویت است. سناریویی نه چندان دلچسب که در فرصتی کوتاه سر هم بندی شده است. در این ویدئو جسد قربانی پنجاه و سوم، مسعود دلیلی، بدون پیراهن و در حالی که مقداری پول ایرانی در کنارش گذاشته شده نشان داده می شود. گوینده مدعی است که این پول را از جیب وی خارج کرده اند. صورت وی بشدت سوخته و قابل شناسایی نیست. گوینده سناریوی مجاهدین خلق توضیح میدهد که که مسعود دلیلی از وجود مخفی گاه زیر زمینی و ضد اتمی مسعود رجوی با خبر بوده و ماموران دولتی عراق را به این محل کشانده تا به این محل مشخص حمله کنند.

و اما داستان این پناهگاه ضد اتمی. این پناهگاه طی سه سال ساخته شده است. یک سال قبل از شروع جنگ اول خلیج فارس شروع شد و طی جنگ ادامه داشت و یک سال بعد از جنگ پایان یافت. این پناهگاه ضد اتمی از روی نقشه ای سوئدی پیاده شده است که در بسیاری از نقاط جهان مشابه آن یافت می شود. تمامی وسائل و تجهیزات این پناهگاه از مواد کاتالیزور برای مستحکم تر کردن بتون مورد استفاده تا وسائل سرمایش و گرمایش و ژنراتورهای خودکفا و حتی دربها و واشرها و فنر های ضد ارتعاش وتوالت ها و آینه های نشکن مورد استفاده در این پناهگاه از طریق فرودگاههای اورلی پاریس و فرونکفورت آلمان به فرودگاه امان در اردن و سپس به عراق آورده شده است. دولت اردن در زمانی که عراق تحت تحریم های بین المللی قرار داشت از این نقل و انتقال کاملا مطلع بود و مسائل آن را حل و فصل می نمود و وزارت دفاع امریکا، پنتاگون نیز کاملا در جریان آن بود. این نقل و انتقالات توسط تیمی تحت مسئولیت علاالدین توران انجام پذیرفت. توران در آن سالها مسئول دفتر مجاهدین خلق در امان و نماینده رجوی در این کشور بود. پنتاگون در زمان بمباران های عراق در جنگ اول خلیج فارس مشخصا به محمد سیدالمحدثین، رابط رجوی با پتناگون، دستور داد تا علائم و پرچم های مشخصی را بر فراز این بنای نیمه کاره نصب کنند تا جنگنده های امریکایی این محل را تشخیص داده و به آن حمله نکنند.

سال ۲۰۰۳ زمانی که نیروهای امریکایی کمپ اشرف را اشغال نمودند این پناهگاه توسط مامورین پنتاگون و سرویس های مختلف دیگر و همچنین نمایندگان ارتش امریکا در عراق مورد بازدید قرار گرفت. این محل بعدا به سران مجاهدین خلق باز پس داده شد و تعهد نمودند که از وجود این محل با نفرات سازمان صحبتی به میان نیاورند. در سال ۲۰۰۹ و زمانی که مسئولیت قرارگاه اشرف از نیروهای امریکایی به نیروهای عراق منتقل گردید، این پناهگاه و جزئیات و اطلاعات مربوط به آن نیز به مقامات عراقی تحویل داده شد. از حدود چند ده تن از نفراتی که همچون من بخاطر دست داشتن در ساخت این محل از وجود آن مطلع بودیم چندین نفر بعد ها جدا شده اند و در مقاطع مختلف اطلاعات آن را بصورت ریز عمومی کرده اند. مشخصات و عکس های ماهواره ای از این مجتمع و بسیاری از مشخصات تکنیکی آن در کتاب “ارتش خصوصی صدام” منتشر شده در سال ۲۰۰۳ و “داستان کمپ اشرف” منتشر شده در سال ۲۰۱۱ آمده است.

این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود حمله کنندگان با تکیه بر اطلاعات و با راهنمایی مسعود دلیلی که دو سال قبل فرار کرده است به این محل آمده اند. اطلاعاتی که حتی جزئیات آن هم در دسترس عموم بوده است. این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود آنها وی را با خودشان برای عملیات نظامی و قتل و کشتار آورده بودند در حالی که وی سنی بیش از پنجاه سال داشته است. این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود نیروی مهاجم با خودش “اسید” آورده بوده تا عمدا صورت یکی از نفرات خودشان را بسوزانند و البته مضحک است که پولی ایرانی که در کنار جسد وی گذاشته شده است برای گرفتن یک تاکسی در ایران کفاف نمیدهد چه رسد به عراق. براستی چرا فردی باید در چنین عملیات و ماموریتی “ارز خارجی” در جیبش بگذارد؟

برای من و برای هر آنکس که با مجاهدین خلق سرو کار داشته است کاملا مشخص است که مسعود دلیلی، نفر ثبت شده در دفاتر سازمان ملل متحد و صلیب سرخ و دولت عراق در بغداد، بعنوان کسی که توانسته از مجاهدین خلق فرار کند و کسی که ناگهان در بغداد گم شده است، یا به اجبار و یا با حیله توسط عوامل مجاهدین خلق به کمپ اشرف برده شده است. بسیاری از اعضای سابق این گروه از مواردی که تلاش مجاهدین برای دزدیدن آنها به شکست انجامیده شکایت کرده اند. از آن جمله دکتر مسعود بنی صدر در لندن و خانم بتول سلطانی در بعقوبه عراق.

شکی نیست که وی در این محل زندانی شده و وقتی آنها متوجه شده اند که چاره ای جز سر به نیست کردن وی ندارند سعی کرده اند تا مدارک و شواهد حضور وی در قرارگاه و از جمله صورت وی را از بین ببرند. بخاطر داشته باشیم که مجاهدین خلق تا زمانی که مقامات عراقی خودشان موفق شدند جنازه دلیلی را شناسایی کنند هرگز به این مسئله اعتراف نکردند در صورتی که همه حاضرین به این مسئله واقب بوده و وی و چهره وی را به خوبی می شناختند. مجاهدین خلق به محض شنیدن خبر محققین عراقی مبنی بر اعلام هویت مسعود دلیلی با دستپاچگی ویدئویی هالیوودی ارائه میدهند تا شاید بتوانند واقعیت ها و جنایاتی را که انجام داده اند تحت الشعاع قرار دهند. جالب است که گوینده این نوار هالیوودی کسی نیست جز حسن نظام الملکی، شکنجه گر و جلاد دستگاه صدام حسین. حسن نظام الملکی از سوی قوه قضایی کشور عراق به اتهام چندین مورد جنایت مستقیم تحت تعقیب است.

یکی از اشتباهات مسعود دلیلی این بود که پس از فرار از مجاهدین خلق حاضر نشد در هتل مهاجر بغداد، جایی که بقیه نجات یافتگان مستقر بودند بماند. این محل در آن زمان تحت حفاظت بالای نیروهای عراقی بود و محل امنی محسوب می شد. متاسفانه وی تمامی هشدارهای نفرات جداشده دیگر را که میخواستند به وی بقبولانند که بودن جداشدگان در کنار یکدیگر و تحت حمایت نیروهای عراقی مطمئن تر است را نادیده گرفت و خواستار انتقال به هتل و محلی به غیر این مکان شد. مکانی که در هر صورت از حفاظت کمتری برخوردار بود.

شواهد و مدارک متعدد و جدی ای وجود دارد که کمترین آن همین فیلم تولیدی خود مجاهدین خلق است که بصورت دستپاچه واکنشی تهیه شده است. همه شواهد و مدارک دال بر این هستند که مسعود دلیلی مشخصا توسط نفرات خود سازمان مجاهدین خلق کشته شده است.

با توجه به این شواهد و با توجه به مسائل کشف شده در مورد بقیه کشته شدگان این واقعه عجیب و غیر قابل توضیح اکنون دیگر می توان گفت که بسیار محتمل است مجاهدین خلق در قتل بقیه آنها هم بنوعی دخیل بوده باشند. بنابراین بسیار واجب و لازم است که این واقعه بصورت فوری و بشکل کاملا شفاف و دقیق مورد تحقیق قرار گیرد.

مقامات سازمان ملل از دولت عراق خواسته اند تا از طرف این سازمان تحقیقات در این زمینه را انجام بدهد ولی همین مقامات سازمان ملل از فراهم کردن شرایط چنین تحقیقی خودداری می کنند. عراقی ها میدانند و میگویند و مقامات دفتر سازمان ملل در بغداد هم میدانند و میگویند که پنتاگون و امریکا در این قضیه عملا سد راه تحقیقات شده اند. ۴۲ تن نجات یافتگان از واقعه اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شده اند. اینها شاهدین عینی تمامی ماوقع هستند و همه این ها شخصا مسعود دلیلی را از نزدیک می شناخته اند. از زمان وقوع این حمله در اشرف تا بحال هیچ کس از این نفرات خبری ندارد و با آنها ملاقاتی نداشته. این افراد تحت فرماندهی و هژمونی فرماندهان مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی هستند. تاریخچه خشونت بار روابط داخلی مجاهدین خلق و مصونیت مسعود رجوی در قبال کشتار نفرات خودش چنین نشان میدهد که بسیاری از این افراد در کنار افراد ناراضی درون کمپ در پشت درب های بسته تحت فشار و بد رفتاری قرار دارند. چند نفر دیگر باید کشته شوند؟

ما اعضای نجات یافته از فرقه و خانواده های گروگانها در کمپ لیبرتی از شما درخواست می کنیم تا از موقعیت خود بعنوان دبیرکل سازمان ملل متحد استفاده نموده در مقابل وزارت دفاع امریکا، پنتاگون، بایستید و چنین تحقیقی را با فشار و قدرت سازمان ملل به جلو ببرید تا جایی که به نتیجه برسد. خواستار دستیابی تیم های تحقیق و بازجویی به ۴۲ تن نجات یافتگان این واقعه و دیگر نفراتی که می توانند کمکی در این را ه باشند شوید. این تنها راه دست یابی به واقعیت است و آنچه واقعا در روز اول سپتامبر ۲۰۱۳ در کمپ اشرف بوقوع پیوست.

داستان کمپ اشرف صفحه 240Satellite image of Rajavi’s compound and explanations from the book “The Life of Camp Ashraf” published 2011
عکس ماهواره ای و توضیحات مجتمع استقرار مسعود رجوی و پناهگاه ضد اتمی آن در کتاب “داستان کمپ اشرف” منتشر شده در سال ۲۰۱۱

همچنین:

هشدار نسبت به ترور جداشدگان توسط فرقه رجوی. چه کسی مسعود دلیلی را کشت؟

بنیاد خانواده سحر، بغداد، سی ام دسامبر ۲۰۱۳: … قرار داشتن جسد مسعود دلیلی که از سازمان مجاهدین خلق جدا شده بوده است در میان کشته شدگان تهاجم به پادگان اشرف این حدس را قوت می بخشد که رجوی مابقی این افراد مانند زهره قائمی و گیتی گیوه چیان که احتمالا همگی مسئله دار و حتی جداشده بوده و در عین حال دارای اطلاعات ویژه مربوط به شخص رجوی بود

چهل و دو تن شاهد وقایع کمپ اشرف کجا هستند؟

مسعود خدابنده، ایرانیان دات کام، شانزدهم دسامبر ۲۰۱۳: … مسعود رجوی و همسرش مریم به پیروانشان دستور داده اند که اعتصاب غذا کنند. اعتصاب غذایی که بصورتی غیر واقعی و تعجب بر انگیزی اکنون از مرز صد روز نیز گشته است. خواسته آنها بازگرداندن این هفت نفری است که درست مثل خود مسعود رجوی هیچ ردی از آن

موج جدید نارضایتی در اردوگاه لیبرتی: “کدام پیروزی؟ پس تکلیف ۷ نفر چه شد؟”

Mojahedin Khalq_Rajavi cult_June20بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و پنجم دسامبر ۲۰۱۳: …  موضوع جالب تر اینکه بعد از این قضایا بحث “مؤسسان پنجم” مطرح گردیده که ظاهرا به افراد یک فرصت ۱۰ روزه داده شده تا مجددا به عضویت سازمان درآیند و باز تعهد و امضاء بدهند. تفاوت اصلی و جدی

آیا قربانیان کمپ اشرف طعمه ای جهت دستیابی به اهدافی شیطانی تر بوده اند؟

مسعود خدابنده، ایرانیان دات کام، پنجم سپتامبر ۲۰۱۳: …  به راستی چه دلیلی می توان یافت که نیروهای عراقی به این شکل و با این قساوت نیمی از ساکنین کمپ را کشته و نیمی دیگر را آزاد بگذارند تا از این جنایت فیلم تهیه کرده و از همانجا به مرکز سازمان مجاهدین خلق در پاریس ارسال کنند تا ظرف یکی دو ساعت

هشدار نسبت به ترور جداشدگان توسط فرقه رجوی. چه کسی مسعود دلیلی را کشت؟

بنیاد خانواده سحر، بغداد، سی ام دسامبر ۲۰۱۳: … قرار داشتن جسد مسعود دلیلی که از سازمان مجاهدین خلق جدا شده بوده است در میان کشته شدگان تهاجم به پادگان اشرف این حدس را قوت می بخشد که رجوی مابقی این افراد مانند زهره قائمی و گیتی گیوه چیان که احتمالا همگی مسئله دار و حتی جداشده بوده و در عین حال دارای اطلاعات ویژه مربوط به شخص رجوی بود

خوش خدمتی های فرقۀ رجوی به آمریکاییها در عراق

حسین مدنی شهریار کیا بعد از صدامقربانعلی حسین نژاد، وبلاگ امید آزادی، پاریس، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۳: …  اما کثیفترین پروژه در خوشخدمتی به آمریکاییها که من خودم شاهد آن بودم در تابستان سال ۸۵ بود که ماهها طول کشید و آن نوشتن قصه ها به عربی در سه گروه سنی کودکان و نوجوانان

گزارش خبرنگاران از مخفی گاه رجوی در کمپ اشرف، عراق

ایران اینترلینک، بیستم دسامبر ۲۰۱۳: …در فوریه سال ۲۰۱۲ آقای فالح الفیاض مشاور امنیت ملی دولت عراق و مارتین کوبلر ریاست نمایندگی سازمان ملل در عراق در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام کردند که ضرب العجل تخلیه کمپ عراق جدید (سابقا اشرف) را بخاطر رعایت مسائل انسانی مدتی تمدید می کنند. نفرات ا