آمدن خاتمی و مواضع مجاهدین

آمدن خاتمی و مواضع مجاهدین

علی شیرزاد، فریاد آزادی، نهم دسامبر 2017:… وقتی خاتمی انتخاب شد حرفهای بسیاری دربین افراد بودکه درکلیت حول این دومحورمیچرخید که خاتمی جام زهر است یاجرعه حیات که اقای رجوی نشست گذاشته وتحلیل خودش را ارائه دادکه بطورخلاصه دراینجا به انها اشاره میکنم.یک : رژیم سه سره شد وازتضاد بین خامنه ای ورفسنجانی سرسوم بیرون زد. دو:انتخاب خاتمی برخامنه ای تحمیل شد وبدلیل سه سرگی شقه دردرون رژیم تعمیق شد … 

جولیانی مریم رجوی رضا ضراب فساد مالی و تروریسمماجرای رضا ضراب و سکوت مشکوک فرقه مجاهدین

لینک به منبع

آمدن خاتمی و مواضع مجاهدین

وقتی خاتمی انتخاب شد حرفهای بسیاری دربین افراد بودکه درکلیت حول این دومحورمیچرخید که خاتمی جام زهر است یاجرعه حیات که اقای رجوی نشست گذاشته وتحلیل خودش را ارائه دادکه بطورخلاصه دراینجا به انها اشاره میکنم

یک : رژیم سه سره شد وازتضاد بین خامنه ای ورفسنجانی سرسوم بیرون زد

دو:انتخاب خاتمی برخامنه ای تحمیل شد وبدلیل سه سرگی شقه دردرون رژیم تعمیق شد

سوم:خاتمی جام زهراست که رژیم مجبورشد ان راسربکشد

چهارم:این جام زهرسرتاپای رژیم رافراخواهدگرفت وباعث سرعت سرنگونی میشود

پنجم:خامنه ای قادربه مهاربحران وشقه وشکاف نیست

ششم:بدلیل شقه وجام زهرخامنه ای قادربه سرکوب نیست وطلسم اختناق شکسته شده ومردم میتوانند نفس کشیده واعتراض وبه خیابونها بریزند

هفتم:بدلیل بودن الترناتیومتشکل وسازمان یافته ومسلح به تانک وتوپ درکنارمرزها(مجاهدین) وحمایت مردمی ازان وعملکردجام زهر؛ خاتمی اخرین رئیس جمهوررژیم است وبه پایان چهارساله هم نمیرسد وسرنگون میشود

یعنی اقای رجوی دریک اشتباه سیاسی اشکارومهلک چندباره زمان سرنگونی دادبگذارید همین جا اشتباهات قبلی راهم یاداوری کنم

اول:درروزهای پایانی فازسیاسی وورود به فازنظامی مهلت سرنگونی شش ماهه داده شدیعنی پایان خرداد فازنظامی شروع میشود خمینی تاقبل از22بهمن سال60 کارش تمام است که فازسیاسی ودلایل ورود به فازنظامی بحث دیگریست که اگه زنده موندیم بعدا به بررسی ان مینشینیم

دوم:بعدازاتش بس وپایان جنگ ایران وعراق بود که قبلا اشاره کردم که گفت شاه وقتی شلاق راکنارگذاشت 27ماه دوام اورد خمینی که جنگ راکنارگذاشت قطعا کمتراز27ماه دوام میاورد وسرنگون میشود

سوم :همین که دربالا نوشتم ورژیم خمینی به پایان ریاست جمهوری خاتمی نمیرسد وخاتمی اخرین رئیس جمهوراست

گفتیم که دودیدگاه وجود داشت یکی میگفت جام زهرکه اقای رجوی مبلغ وتئوریسین ان بود ویکی هم مخالفین که میگفتند جرعه حیات است اما حرف بنده چی بود

بنده هم میگفتم جرعه حیات ولی نکات دیگری هم داشتم که چون برای اقای رجوی نامه نمینوشتم که قبلا اشاره ای کردم وبعدا مقاله جداگانه ای درهمین رابطه خواهم نوشت برای مسئولم گزارشی نوشتم ومیدونستم که مسایل مهم رابهش میرسونند ویا حداقل نکات مهم ان رابرایش میفرستند

بعد ازاشاره به دلایل منطقه ای وجهانی ووضعیت نظام حاکم برایران گفتم

یک: خاتمی ازتضادرفسنجانی وخامنه ای بیرون نیامده است بلکه کاملا مهندسی شده رفسنجانی وخامنه ای برای حفظ وبقای رژیم وبازی خامنه ای دراین مرحله ؛ با مردم ؛ سیاستهای جهانی وعملکرد ما مجاهدین است ؛ واو توسط خاتمی این تضادها راحل خواهد کرد

دوم:ممکن است اختلافاتی هم داشته باشند که حتما هم دارند ولی هیچ کدام ازباندهای رژیم درحفظ نظام ونابودی ما مجاهدین هیچ اختلافی ندارند اگه زمانش برسد که تهدید یکی ازاین دوباشد صد درصد خاتمی هم دستورسرکوب میدهد ونمیگذارد که رژیم سرنگون شود واختلافها هم میاید (که دیدیم درسال78 خاتمی همین کاررادرجریان شورش دانشگاه انجام داد)

سوم:بنده فکرنمیکنم که خاتمی اخرین رئیس جمهورباشد

چهارم :بنده بدلایلی که نوشتم خاتمی رابرای رژیم نه جام زهربلکه جرعه حیات میدانم

پنجم ما درفازنظامی وعده شش ماهه به نیروها دادیم وبعد اتش بس وعده کمتراز27ماه شاه رادادیم والان هم خاتمی رااخرین میشماریم یعنی اینکه چهارسال اینده رژیم سرنگون وما درتهران هستیم دادن زمان به بیرون ونیروها درعالم سیاست اشتباه فاحش سیاسی ومهلک است پیشنهادم این است که ازاین زمان بندیها داده نشود

می بینید که تمام تحلیل وبررسی ومحورهای ان رودرروی تحلیل وبرداشت اقای رجوی درانزمان بود وهمانظورکه دربررسی موضوعات مختلف دیدیم وبارها با گزارش وصحبت بامسولین مجاهدین گفتم به عقب برگردیم وببینیم کی درست میگفت وکی اشتباه واین اشتباهات تاثیرات مخرب خودش راروی نیروهای سازمان داشت ودرمحورپنجم ودادن زمان خیلی تیزوروشن با زبان دیپلماتیک وپیشنهادگفتم که این کشکیات چیست که میبافی وزمان میدهی ووووو

بعد نشستهای اقای رجوی فضا نرمال نبود ومعلوم بود که نشستها نتوانسته خیلی ازنیروها را قانع کند ونشستهای قسمتی شروع شد که بنده هم همین حرفها رادوباره تکرارکردم که ازاشاره به نشستها وکش وقوسهای ان میگذرم

حال بعد بیست سال نگاهی به ان میاندازیم جام زهرچی شد شقه کجا رفت ایا خاتمی اخرین رئیس جمهوربودوطلسم اختناق شکست ومردم بدفاع ازما به خیابونها ریختند؟

یا بازی رفسنجانی وخامنه ای انهم مهندسی شده وبازی میانه روی برای فریب مردم وجهان بود کدامین درست ازاب درامد ؟

تعدادی ازهموطنان نوشته اند که ما داستان نوشته ومیگوییم خیرداستان نیست بگذریم ازاینکه تاریخ خودداستان زندگی مردم ومواضعیست که برسرنوشت کشوری تاثیرمیگذاردبنده تاریخ نویس نیستم وچنین توانی هم ازنظرفکری وامکانات ندارم فقط به بررسی قسمتی ازتاریخ چهل ساله کشورم اشاره میکنم که درخفا وپنهان است که خودم دران نقش داشته ودربرابرتمام مواضع وعملکرد ان مسئولم ما درکشوری زندگی کردیم که انقلابی شد وگروهها وطرزفکرها رودرروی هم ایستادند واین تفکرات وعملکردها سرنوشت ملت راتعفیرداد وضعیت وعملکرد قدرت حاکم معلوم ومشخص است ومردم باگوشت وپوست خود انرالمس میکنند هدف بنده بیان واقعیتها وحقایقیست تا مردم ان قسمت پنهان راهم لمس کنند وازتاریکی ان بیرون بیایند شاید که عده ای پیدابشوند وبا استفاده ازاین مقالات به بررسی وتحلیل واقعی وتاریخی چهل ساله بپردازند وایندگان تصویرروشنی ازتاریخ این مرحله داشته باشند کما اینکه تاریخ نویسان همین کاررا میکنند نوشته های مختلف راکنارهم گذاشته وبه بحث وبررسی وتحلیل میپردازند چه نوشتاری وکمکی بهترازاین به ان دسته ازروشنفکران که میخواهند قسمت تاریک ودیده نشده ونانوشته راببینند انهم توسط کسی که چهل سال ازعمرش راشب روز وهرثانیه ودقیقه صرف ان کرده وتمام مسائل راباگوشت وپوست واستخون خود لمس کرده وباچشمان خود دیده ودرگیرمشکلات ان بوده است ایندگان باید بفهمند که خمینی ودرمقابل خمینی رجوی با تفکراتشون چه بلایی برسرملت اوردند وهرکدام چگونه فکروعمل میکردند باید بدانند که تحلیلها چی بود بررسی ها چی بود وراه حلها چی بود ومردم چه قیمتی بابت تفکرات انها پرداختند که اگرتفکرات درستی ازهردوطرف بود ومنافع ملت مدنظرقرارمیگرفت وامیال شخصی کنارگذاشته میشد سرنوشت مملکت وملت ایران طوردیگری رقم میخورد وتمام انرژیهای ازاد شده بجای اینکه صرف درگیری وجنگ وکشت وکشتاربشود صرف همزیستی ومسالمت وابادانی کشورمیشد ایران الان درکجا بود که بدلیل عملکردها به ضد ان یعنی نابودی ملت وکشورکشیده شد ایا ملت حق ندارند ونباید این مسائل رابفهمند وبه اشراف برسند این بمعنای گریزازمسئولیت ومقصرنبودن نیروها نیست وقبول هم ندارم که تعدادی میگویند اجباربود وماهم هرچی میگفتند رابخاطراجبارانجام میدادیم هرکس درحد خودش مسئول است اینکه میگویم رهبری نفی مسئولیت افراد نیست به این دلیل است که رهبری نقش اصلی ومسئولیت اول رادارد وباید پاسخ گوی تمام عملکرد خود ونیروها وجریان فکریش باشد که دراین مقاله به یکی ازاشتباهات فکری وتحلیل شرایط دوران خاتمی پرداختم

علی شیرزاذ :اروپا 2017/12/08

*** 

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32474

برخورد دوگانه با تروریسم توسط مجاهدین ( فرقه رجوی )ا

علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم دسامبر ۲۰۱۷:… ازاین همه سقوط اخلاقی ورشد فرهنک چاله میدانی درسازمان درتعجب وحیرت بودم تا زمانی که السیسی کودتا راشروع کرد ودست به قلع وقمع طرفداران مرسی زد نمیدانید چه شوروهیجانی اقایون را دربرگرفته بود وبا دم ناداشته بجای شکستن گردو درخت گردو را قطع میکردند وهیچ کدامشان هم ازنظرسیاسی قدرت دیدن … 

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsپشت پرده کتاب مستخدم رجوی، استراون استیونسون، تحت نام “فداکاری”

لینک به منبع

برخورد دوگانه با تروریسم توسط مجاهدین ( فرقه رجوی )

دراین مقاله میخواهم اول به دیدگاه مجاهدین دررابطه با کشورمصرودولتهای ان بپردازم وبعد نحوه برخوردانها باتروریسم درجهان راکمی بررسی کنم تا مشخص شود ایا درست است ؟ واقعا هدف محکومیت تروریسم است ؟ یا استفاده سیاسی وابزاری ازان میشود

اززمانی که مجاهدین وارد عراق شدند رابطه سیاسی مجاهدین با دولت وقت مصریعنی حسنی مبارک برقرارشد که دراینجا وارد دلایل ان نمیشوم چون درمحدوده این مقاله نمیگنجد ولی دلیل اصلی همان دشمن دشمن من دوست من است شکل گرفت وقتی بهارعربی درتونس شروع شد بنده ودوستانم بحثهایی بین خودمون داشتیم که کشوربعدی کجاست گفتیم بعدی مصراست این صحبت بگوش فرمانده هان رسیده بود یقه مراگرفته وگفتند توگفته ای درمصرقیام وانقلاب میشود گفتم مگه شک دارید بنده معتقدم نوبت بعدی مصراست واگرفکرمیکنید حسنی مبارک جان سالم بدرخواهد برد فکراشتباهیست خلاصه بهارعربی مصررادرنوردید ودولت سرنگون شد واخوانی ها بقدرت رسیدند دراینجا یقه مراگرفته وگفتند به ارزوی خود رسیدی بنیادگرای خمینی صفت بقدرت رسید گفتم مصرهیچ ربطی بمن نداره وهیچ علاقه ایهم ندارم که وارد موضوعات مصروکشورهای دیگربشوم بنده فقط اینده مصررابیان کردم دوما مردم مصرخود انتخاب کرده اند که اخوانی ها درقدرت باشند چه ربطی بما دارد که بخواهیم وارد ان بشویم اگه مردم نخواستن تجربه قبلی دارندبلند شده ومرسی را سرنگون کنند ما چرادراینجا سروکله خودمون بزنیم وبحث تموم شد تازمانی که السیسی بعنوان وزیردفاع انتخاب شد یهو دیدم که تبلیغات گران وبلندگوها شروع به صحبت ودفاع از السیسی واینکه ادم ملی وضد بنیادگراست کردند برایم کاملا مشخص بود که برنامه ای هست وعربستان درپشت ان است ومی خواهد کودتایی کند ورهبران مجاهدین ازان خبردارند که بی مقدمه شروع به اینگونه صحبتها وتحلیلها کردند انهم توسط افراد شناخته شده وهمزمان ووسیع هرجا مینشستیم صحبت ازالسیسی بود بنده هیچ موضعی نگرفتم ومیدونستم اینها دنبال گزک میگردند ومیخواهند یقه مرابگیرند اگه ازمرسی حرف میزدم بعنوان مدافع او یقه مرا میگرفتند اگه ازالسیسی مثل انها حمایت میکردم عملا هم جبهه با انها شده ودردام خط وخطوط عربستان میافتادم بنده که طرفدارهیچ کدام نبودم وهیچ کاری با کشورهای دیگه نداشتم وفقط درحد تاثیرات ان روی ایران وسازمان مجاهدین که عضوش بودم بررسی ووارد میشدم مگه اینکه پا رابیش ازحد وغیرقابل تحمل درکفشم میکردند این بود که سکوت اختیارکردم وهرچقدربلندگوها میخواستند مرابه حرف وموضع گیری وادارکنند موفق نمیشدند درحدی که انواع فحشها وحرفهای رکیک وچاله میدانی به مرسی میدادند وبنده ازاین همه سقوط اخلاقی ورشد فرهنک چاله میدانی درسازمان درتعجب وحیرت بودم تا زمانی که السیسی کودتا راشروع کرد ودست به قلع وقمع طرفداران مرسی زد نمیدانید چه شوروهیجانی اقایون را دربرگرفته بود وبا دم ناداشته بجای شکستن گردو درخت گردو را قطع میکردند وهیچ کدامشان هم ازنظرسیاسی قدرت دیدن دوسانتیمترجلوی خود رانداشتندفقط ازبالا حرفی زده میشد اقایون بوزینه واربالای منابررفته وطوطی وارهمان حرفها راتکرارودرپایین منابرعنترواربه دراوردن ادا وادوارشورای رهبری خود مشغول میشدند . روزگارگذشت تا اینکه دوستی داشتم که درظاهردوست ودرپشت ادم هرحرفی راقبل ازانجام هرکاری میرفت وگزارش به بالا میکرد امده وپیش بنده نشست وازاین طرف صحبت ودرنهایت بحث رابه داستان مصرکشوند عمل اوازدوحالت خارج نبود

یک : یا ازبالا بهش گفته بودند که بیاید وببیند حرف بنده چیست ودلیل سکوت کشنده بنده برای سازمان مجاهدین چه دلایلی دارد چون ازسکوت خیلی بدشون میامد ومیگفتند مثل زنبوربگو وبنویس وزوزولی سکوت نکنید چون سکوت راتوهین بزرگی بخود میدانستند بنده هم باسکوت خیلی وقتها بجنگ روحی میرفتم

دوم:خودش اومده تا برود وگزارش نوشته وخودی نشان بدهد وبرای خودش ارج وقربی بپا کند چون این عمل زشت خیلی رواج داشت وافراد بخاطرخود دیگران راباانواع گزارشهای دروغ وراست زیرپا له میکردند بنده هم خیلی ازمواقع توسط همین افراد حرفهایم رابگوشهای کر وبسته میرسوندم تاوقت گزارش نویسی نگذارم ومسئولین هم نمیتوانستند حرفی بزنند ویقه گیری کنند چون نیروی خود رالومیدادند وبنده هم درارامش بودم ودرگیریها رابااین شیوه ازخودم دورمیکردم

بهش گفتم پس گوش بده ببین حرف بنده چیست

اولا بنده فقط باکشورخودم کاردارم حرف رهبری ست وهیچ کس نمیتواند اشکالی به ان بگیرد

دوما اگه منافع سازمان رامیخواهی برای ما حسنی مبارک بهتربود گرچه بنده اورادیکتاتورمیدانستم ولی به عنوان سد درمقابل خمینی برای ما کارایی داشت که ازدست دادیم

سوما: مرسی اخوانی ونزدیک به قطروترکیه است وبیشترگرایش به حماس دارد وقصدش هم جداکردن حماس ازایران بود گرچه بنیادگرا بود ولی منافعش با دولت ایران درتضاد بودودرنهایت حکومت بنیادگرای سنی ایجاد ودریک جا بخاطرحفظ منافع با دولت ایران کنارامده ومنافع همدیگررادرنظرگرفته وتقسیم منافع میکردند مثل جهان غرب با انواع اختلافات ولی خیلی جاها منافع انها رابهم نزدیک وازجنگ جلوگیری میکرد که همین عمل باعث ارامش وامنیت نسبی برای منطقه ازتروریسم میشد وتامدتی جنگهای منطقه ای مثل افغانستان وعراق وسوریه ازبین میرفت واین راهم درنظربگیرکه همینها دردرون کشورخود شیره ملت خود را میکشیدند که درنهایت ملتها قیام وانها راکنارمیزدند

چهارم: السیسی وابسته به عربستان است واین کودتا بدون کوچکترین شکی توسط عربستان وامریکا حمایت میشود کارکردهرکدوم ازاین دوکشوردرمنطقه جلوی چشمان ماست منطقه درحال نابودیست وتروریسم سرتاپای وجودش راگرفته که ازان اطلاع داری بدلیل عملکرد همین امریکا وعربستان والسیسی طولی نخواهد کشید که تروریسم درمصر دست به عمل زده وزندگی مردم را به ویرانی خواهد کشوند تروریسم درتقدیرش است وفرد وابسته نمیتواند ملی باشد

پنجم:بدلایلی که خلاصه گفتم بنده نه دلخوشی ازمرسی دارم ونه السیسی وازهیچ کدام حمایت نمیکنم چون انراخطای سیاسی میدانم که جبهه ما را بسمت دیگری میکشد که شایسته ما نیست

اینها محورهای مهم بحث ما بود مدتی گذشت وسیسی اخوانی هاراکاملاسرکوب ورهبران ان رادستگیروکمی ارامش مصرراگرفت یک روزیکی ازچماقداران که چند ویژگی برجسته داشت یکی خیلی احمق بود یکی ادم بد دهن وچماقداردبشی بود که همیشه کارش دراشرف فحش وناسزا وسنگ زدن بخانواده ها بود یکی هم خیلی فضول وجاسوس حرفه ای بود بیست وچهارساعته چشماش درحال چرخش به اطراف وجمع کردن اطلاعات ودادن گزارش بود درحدی که اگه لیوان اب رابادست چپ میگرفتی مینوشت لیوان رادردست چپ گرفته بود واین عمل او شک برانگیزاست خلاصه برای خودش جانوری بودویکی هم ازسرتاپای وجودش کینه ونفرت میبارید و روح وروان ادمی دراو دیده نمیشد ودریک جمله مجاهد تمام عیاربود

درسالن ایستاده ودرحال چای خوردن بودم امده وگفت یه عده کارشون مخالفت با ادمهای ملی کشورهاست بنده هم که مدتها منتظربودم تااین اقا روسرجای خودش بنشانم وحدوحدودش رابهش یاداوری کنم وگوش سازمان مجاهدین راهم بکشم جواب دادم ضدیت باملی گراهای کشورهای دیگربد است ولی دفاع ازعرعرستان وتروریسم خوب است وشروع کردم به بالازدن استینهای پیراهنم دوستش که دید حرف گنده ای زدم ودرحال بالازدن استینهای خود هستم فهمید که قصدم این است که اگرحرف اضافه ترزد صورتش راداغون کنم بلافاصله دست اوراگرفته به بهانه اینکه بیا باید بریم دنبال کارمون اوراازسالن خارج کرد

موضوع مصرراباحاشیه ها ونقطه نظرات سیاسی بطورخلاصه نوشتم تابدونید موضع مجاهدین ازاول درباره مصرچی بود وازکی دفاع ودرکدام جبهه بود وهم جبهه ای سازمان مجاهدین ازسال ۶۶ با عربستان راهم قبلا نوشتم حالا میرویم سراغ دلیل نوشتن این مقاله

درمصرتروریسم مسجدی را منفجرومردم رابگلوله بسته وطبق اخرین خبرها تا الان ۳۰۵ نفرکشته وتعدادی هم زخمی شدند سازمان مجاهدین اطلاعیه رسمی داده وان رامحکوم کردند این عمل انها راانسانی میدانم وخواهان محکوم کردن همه جوانب تروریسم درهمه جای جهان ازطرف مجاهدین هستم نه اینکه درهرجا جبهه عربستان ضربه خورد محکوم کنم ولی هرجا جبهه عربستان وامریکا وکشورهای حاشیه خلیج فارس جنایت کردند سکوت کنم سوال بنده این است بما بگویید

جنایات عربستان دریمن وسوریه وعراق وحمایت انها ازداعش والنصره وسایرتروریستها ؛ تروریسم هست ؟ اگه هست چرادرعرض هفت سال یکبارمحکوم نکردی ؟

ایا زنان وکودکان کشورهای یادشده انسان هستند یانه ؟ اگه هستند چرا درسکوتی ؟ ونمک روی زخمهاشون میپاشید؟

ایا انسانها باهم فرق دارند ؟ وتوهم نژاد پرستی که کشتارتعدادی راضد انسانی وضد اسلامی میدانی ودربرابرکشتارعده ای دیگرهیچ عکس العملی نداری؟

ایا ازنظرتو کشتارملتهایی که عربستان باحمایت کشورهای غربی انجام میدهد اسلامیست ؟گرچه بنده به حقوق انسانها معتقد وازان دفاع میکنم وکاری با نژاد وزبان وقوم وملیت انها ندارم وهرگونه عمل تروریسم وایجاد رعب وحشت درکشورهای دیگروکشورخودم را محکوم میکنم ومخالف ان هستم ودرمخالفت نوشته ومینویسم ولی درنوشتارشمایان این چیزها رانمی بینم

چراداعش به تهران حمله وتعدادی ازهموطنان ما راکشت وزخمی کرد محکوم نکردی وتوسط هواداران خود ان را کاررژیم ایران دانستی اگه کارایران بود بیشترمیبایست محکوم میکردی نه اینکه تماما سکوت کنی همین سکوت مجاهدین دلیل خیلی روشنی ست که عربستان پشت ان است

مردم بدانید هرچیزی که مجاهدین محکوم نمیکنند ویا سکوتند ان کار کارهم جبهه های او یعنی اربابانش عربستان وامریکاست

کارداعش درمصرتروریسم وضد اسلامیست چون اخلال درجبهه اربابان اقاست ولی درکشورهای دیگرکه اربابان اقا دست دارندوباعث وبانی ان بوده وتوسط مزدوران اربابان انجام میشود انسانی واسلامیست کار ارتش ازاد وانقلابیون عشایر وارتش ملی ست

این جانب تروریسم توسط هرکس درهرجای جهان که باشد را محکوم وانرا عملی ضد انسانی وضد حقوق ملتها میدانم وخواهان برخوردتمام عیاراقتصادی؛ سایبری ؛نظامی وسیاسی توسط جامعه بین الملل هستم وارزوی ان را دارم که انها ازهرنظرتحریم ومحاصره ونابود شوند نه ملتها

سازمان مجاهدین هم بداند که اینگونه مواضع ماهیت پنهان اورا اشکاروسیاستها وزدوبندهای پنهانش را بهتربرای مردم ایران روشن میکند

ودرپایان سوالی مطرح میکنم که ایا فکرنمیکنید عملهای تروریستی درمصرکارهمین عربستان باشد تا گوش السیسی راهم بکشد چون هرجا اوباسیاستهای عربستان مخالفت میکند بمبی درمصرمنفجرمیشود بخصوص اینکه جدیدا دولت مصرحرفهای مثبتی ازسوریه زد وبین فلسطینیان اشتی برقرارکرد که بنفع عربستان نبود ودرکنفرانس عربی هم مصرجلوی خواسته عربستان که گنجاندن عمل نظامی برعلیه ایران بود ایستاد ونگذاشت تصویب شود دیدیم دوروز پیش تروریسم کارخودش راکرد ومردم بیگناه رابخاک وخون کشید اگه این سوال وشک درست باشد کلاه گشادی هم سرمجاهدین گذاشته میشود

علی شیرزاد:اروپا ۰۵/۱۲/۲۰۱۷

*** 

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32435

ده فرمان اسارت وبندگی مجاهدین 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، چهارم دسامبر ۲۰۱۷:… درمحوردوم ملت راازجهنم ولعن ونفرین بزرگ خودش که خداباشد میترساند همان جایی که وقتی ادمی قران رامیخواند ازشکنجه هایی که قرار است درانجابشود بدن انسان بجای اینکه موهایش سیخ شود موهایش تماما میریزدازبس وحشتناک وضدانسانی وضدحقوق بشریست همان جایی ست که بقول اخوند دستغیب زنها را … 

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در آلبانیشورش در لانه فرقه مجاهدین – راز وحشتناک مجاهدین، پروژه آمریکایی حساسیت زدایی

لینک به منبع

ده فرمان اسارت وبندگی مجاهدین

شنیدم مجاهدین نیروهای خود راباامضا ده ماده به اشرف سه منتقل کرده اند

این ده ماده نشات گرفته ازده فرمان موسی پیام اورقوم یهوداست که مجاهدین درموقع تاسیسهای سازمان ازنفرات خود تعهد میگیرند میخواهم کمی روی این ماده ها متمرکز بشویم وببینیم درمحتوا چی رابیان کرده ودردرون خود ازکدام تفکرواعتقادی دفاع میکند

قبل ازهرچیزی نمیدونم یک سازمانی چندبارمنحل وبازتاسیس میشود همین انحلال وبازتاسیس بیانگرفروپاسی ست که درطی سالیان هرجا احساس ان بوده اقای رجوی واردشده وباگرفتن تعهد دوباره سازمان رابازتاسیس وخودرابرای مدتی رها کرده است ولی فرقش دراین است که این باربرخلاف گذشته دیگردرعراق نیست وریزش نیرویی به جاهای باریک کشیده شده است وحامیان بین المللی چهره بزک کرده اورامیخواهند ودستها نسبت به عراق ازهرنظربسته وزیرفشارجداشده ها وخانواده قرار دارد وکارهای عراق رادیگرنمیتواند بکند ازخیلی مسایل درونی واعتقادی دست کشیده درحدی که خودش برای یه عده زن دست وپا میکند وبنگاه طلاق راتبدیل به بنگاه عقد وازدواج کرده است واینهم یعنی پشت وپازدن به همه چیزودهن کجی به انقلاب مریم ولگدزدن به قبراقای رجوی ست

دراین ده ماده چند نکته وجود دارد

محور اول پایبندی به سرنگونی واماده کردن خود درجمیع جهات است همان کاری که درطی این سالیان بقول خودش مشغول ان بوده وهرسال هم نوید انراداده وخودش درمعرض فروپاشی وسرنگونی قرارگرفته است

درمحوردوم ملت راازجهنم ولعن ونفرین بزرگ خودش که خداباشد میترساند همان جایی که وقتی ادمی قران رامیخواند ازشکنجه هایی که قرار است درانجابشود بدن انسان بجای اینکه موهایش سیخ شود موهایش تماما میریزدازبس وحشتناک وضدانسانی وضدحقوق بشریست همان جایی ست که بقول اخوند دستغیب زنها رابخاطردیدن یک تارمو توسط نامحرم چند میلیون سال ازگیسوان ومردها راهم بخاطردیدن همان تارموازبیضه های مبارکش اویزان میکنند وخودخداهم میگوید قیرداغ ابجوشان وسوزوندن بااتش وووو درانتظاراست حال باید پرسید توکه ملت راازهمین میترسانی واخوندهم عینا همین حرفها رامیزند ممکن است بگویی پس چرادستغیب ومدنی واخوندهای دیگررامنفجرکردی وعملیات انتحاری رادرجهان باب وراه انداختی که الان داعش راه تورادامه میدهد ۰

ولی نگفته کسانی که امضا میکنند وبه سوگندجلاله پایبند میمونند به بهشت میروند چرادراینجا سکوت است معلوم نیست همان بهشتی که پدرومادرم رابخاطریک خطا بیرون کردندوماهم افتخاران راداشتیم سالها بخاطرپایبندی به سوگندجلاله دردرون ان زندگی کنیم والان هم مثل پدرومادرم ازان بیرون شدم وازنعمتهایش محروم

ای ازتبارهرچه سیاهی سرشتتان           رنگ جهنم است بهشتتان

همان بهشتی که برای هرمردی یک میلیون حوری درنظرگرفته شده ومنتظرند تامردی وارد وانها به سروصورتش بوسه بزنند ودراین بهشت سراسرتناقض دستگاه خداوند تبارک وتعالی هیچ اشاره ای نکرده است که چه چیزی درانتظارزنان است ودراین باره سکوت است ممکن است رهبری مجاهدین طرفدارحقوق زنان بما بگوید درماده دو غیرمستقیم به ثابت قدمهای مرد حوری دادی به زنها چه میدهی ؟ اوهم سکوت است به همین دلیل ماده ای برای ثابت قدمها نیاورده است چون درجهنم همه یکسانند وشکنجه میشوند ولی دربهشت تناقض وجود داردبرای همین به این قسمت نپرداخته چون جوابگوی تناقض دستگاهش نمیتواند باشد ازطرف دیگرمیشد یازده ماده که باده فرمان موسی درتناقض ویکی بیشتربود واقای رجوی نمیتوانست بگوید بالهام ازموسی ده ماده اوردیم بگذارید همین جا یاداوری کنم درمقدمه ها وابتدای بحثها نوشتم (درسال۷۳درگزارشی به خانم رجوی نوشتم که بنده خدای شکنجه گرراقبول ندارم ونمیپرستم ) واین شده بود وردزبان خانم رجوی دربحثهای دودستگاه وسنگ قبروانقلاب همیشه میگفت خدای شکنجه گربله بنده این خدارانمیپرستم که جهنمش شکنجه وبهشتش سراسرتناقض؛ وبه بیان دیگربه خانم رجوی گفتم که اعتقادات وحرفهایت راقبول ندارم وباب میلم نیست ومرزم را دربالاترین نقطه که خداباشد باهاش کشیدم چونکه خدایش همان خدای اخوند شیعه وسنی ست ونمیشود باخدای مشترک باطرف مقابل جنگید دراینجا قصد ورود ندارم فقط ته ماده دو رابازکردم

درمحورسوم گفته است هرکس اهلش نیست پی کاروزندگی شخصی خودش برود (یعنی حق تعیین سرنوشت رابرای کسانی که نمیخواهند بمانند برسمیت شناخته ومیگوید میتوانید بروید ) سوالی که دراینجا مطرح است اینه پس چرانمیگذاری جداشده هایی که میخواهند دونبال زندگی وسرنوشت خود بروند ازداخل مجاهدین خارج شوند ؟ وانها رادرخروجی نگه داشته وجداشده هایی که بیرون امدند رااذیت میکنی مگه سوگند جلاله رازیرپا نگذاشتند طبق گفته خودت به لعن ونفرین گرفتارشده وبه جهنم یا شکنجه گاه خدا میروند تو این وسط چی میگی ؟ واقعیت اینه که حرفش اینه که طبق گفته خدا درهمین جهان میبرمتون شکنجه گاه ؛پولتون راقطع؟ باکمیساریا زدوبند؛ ومحاصره تون میکنم ؛ وباشکنجه روحی پدرتون رادرمیاورم ؛ به من پشت میکنید ؛ خمینی میگفت توبه کنید اعدام بشوید شاید خدادران دنیا ازگناهان شما منافقین بگذرد ۰اقای رجوی میگوید شکنجه روحی محاصره قطع مستمریی که سازمان ملل میدهد واگه شکست خوردم نیروهایم شما رامیکشند اینهم ماده سوم

درماده چهار میگوید جداشده ها مرداروبریده ازمبارزه ودنبال جنسیت وفردیت رفته اند پس مستحق هربرخوردی هستند چون ادم نیستند مردارند ومردارهم به جنازه حیوانات گفته میشود وانها را جنازه حیوان میداند نه انسانی که حق دارد زندگی خودراانتخاب کند

درماده پنج میخواهد اماده بشود تابه ایران پروازکند؛ امیدواریم

درماده شش پذیرفتن تعهد را مبارزه ایدئولوژیک باارتجاع وبورژوازی میداند باارتجاع رانوشتیم که درمحتوا یکی ست که انرا کوتاه درجهنم وبهشت مقایسه کردیم ببینیم بابورژوازی چطورمیخواهد بجنگد هرجنگی ماده بیرونی ومیوه خود را دارد ببینیم میوه مبارزه با بورژوازی بکجا رسیده دردرون که محضرهای طلاق شده عقد وازدواج دربیرون هم شده نشست وبرخواست با ادمخوران بورژوازی مثل مک کین جولیانی بولتون ودعا برای بقدرت رسیدن خانم رایس وبوش وترامپ وخواستارازسردمداربورژوازی برای حمله به ایران ؛ با حمایت اعراب ونابودی کشوروملت ۰ودرسیاست بین المللی بستن چشمها دربرابرجنایتها درکشورهای دیگروهمسو کردن خود با اقا وخانم بورژوا

درماده هشت هم خواهان درهم کوبیدن سمبلهای ارتجاع شده که براساس ماده های قبل منظورش جداشده ها هستند

ودرماده نه خواستارشده که به اشرف سه بروند منظورش همان زندان جان وتن است که راه انداخته وادمها راازاولین وپایه ای ترین حقوق که ازادی ورفت وامد درجامعه است رامنع کرده پس میبینیم که این ده ماده همان تایید وامضا ازطرف اعضای نگون بخت وبخت برگشته است برای ببند کشیدن ودراسارت ماندن خودشون ماکه هروقت ازاین تعهدات دادیم گرفتارتروبااذیت وازاروطلبکاری بیشترروبرو شدیم وشب روزمون بیشتربهم دوخته شد وازانسانیت خود تهی تروروح وروانمون درکمای بیشتری فرو رفت وازهرچه طبیعه وماوراطبیعه بود بیشتر بیزارشدیم ودراین جهان پهناورتنهاتروخود رابیشترگم کردیم دلمون گلین وروحمون به سنگ تبدیل شد

بی شک اگر که تیغ شما ذوالفقاربود             هرچهارفصل سال بهاربود

اما به حکم سفسطه بیداد کرده اید               ابلیس رازاشک خداشاد کرده اید

بله اشرف سه همان استادیومهای یونان است که برده رابه گلادیاتورتبدیل میکند بااین تفاوت که گلادیاتورهای انزمان واقعی بودند ولی دربرده داری نوین اقای رجوی خیالی وپوشالیند زیرا انها میجنگیدند هم نوعان خود وبردگان دیگررامیکشتند تا به ازادی برسند ومیرسیدندولی دراینجا گلادیاتورها هم نوعان خود رامیکشند له وپایمال میکنند ولی هرگزبه ازادی نمیرسندوروزبروزدرمنجلاب اسارت وحقارت بیشترفرو می روند زیرا که رسیدن به ازادی مثل قدیما نیست رسیدن به ازادی نه ازکشتن بلکه ازنجات خود ازپوشالی بودن میگذرد

منتظرمیمانیم تاببینیم چه تعدادی به تعهد پشت پا زده وسوگند خودرا زیرپا گذاشته وخود راازاسارت که گرفتاران هستند بیرون میکشند وازپرورشگاه برده گان بی روح به جهان انسانی قدم میگذارند که تاروپودش با دلها وروح وروان وعواطف بهم بافته شده است

علی شیرزاد: اروپا ۰۳/۱۲/۲۰۱۷

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32404

عجوزه گان شب وزندان سازی (قسمت دوم )ا 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوم دسامبر ۲۰۱۷:… موقع ورود نفرات به محل نشست تمامی نفرات ریزوتمام بدنشون حتی جاهای ممنوعه چک وبازرسی میشدانفدردقیق وریزکه بعضی مواقع بازرسی هرنفرنزدیک ده دقیقه طول میکشید اولا مجازنبودی هرچیزی راببری اگه میبردی مصادره میشد فقط مجازبه بردن خودکار، دفتر، دارو،ودستمال بودی که انها هم چک میشدند و … 

مریم رجوی: روابط جنسی شما بخشودنی است ولی جدا شدن از سازمان مجاهدین گناهی نابخشودنی است

لینک به منبع

عجوزه گان شب وزندان سازی (قسمت دوم )

یک :درمواقع صبحگاه نفرات سلاح میگرفتند که همیشه خشاب انها خالی بود

دو:وقتی ماموریت برای بیرون یا عملیاتها میرفتند در برگشت نزدیک اشرف فرمانده اکیپ تماس گرفته وبرگشت را اطلاع میدادتا مسئول امنیت ومسئول اسلحه خونه درجلوی اسلحه خونه واماده باشند هیچ جایی نمیرفتند اول به اسلحه خونه مقرخود رفته واسلحه ومهمات راتحویل داده خلع فشنگ میکردند وبعد خشاب خالی روی سلاح میگذاشتند انهم درحضورنفرامنیت وفرمانده

سه:درب اسلحه خونه همیشه سه قفله با حفاظت فلزی بود انهم دروسط مقرکه هیچ گونه امکان رفتن بداخل ان وجود نداشت وشبها هم که پستهای شب نگهبانی میدادند

چهار:اولا نشستها رایک دفعه میگفتند ونفرات اگردرمقربودند فقط فرصت میکردند دوشی بگیرند البته تعدادی نه همه چون زمان نبود امکان رفتن به اسلحه خونه وشکستن قفل وووووجود نداشت

پنج:دوسه روزقبل ازنشست به معتمدین میگفتند واطراف سالن نشست وداخل ان راتماما وریزبریزچک .بازرسی میکردند ونگهبان میگذاشتند وکنترل میکردند

شش:موقع ورود نفرات به محل نشست تمامی نفرات ریزوتمام بدنشون حتی جاهای ممنوعه چک وبازرسی میشدانفدردقیق وریزکه بعضی مواقع بازرسی هرنفرپنج دقیقه طول میکشید اولا مجازنبودی هرچیزی راببری اگه میبردی مصادره میشد فقط مجازبه بردن خودکار، دفتر، دارو،ودستمال بودی که انها هم چک میشدند ودارو راازت گرفته اسمت رامینوشتند وتحویل اکیپ پزشکی میدادند هروقت نیازداشتی ازاکیپ پزشکی یک عدد بهت میدادند انهم میبایست درحضورانها مصرف میکردی این دراشرف بود قرارگاههای دیگه که اقای رجوی نشست میگذاشت به مراتب سفت وسخت تربود که درورود به ان قرارگاهها همان جلودرب باکنترل کامل سلاح راتحویل وخودت چک وبعد خود ووسایل ازددکتورعبورمیکردی که درون تمام وسایل دیده میشد

با این تفاصیل که مطرح کردم صحبت ازترورحرفی بیهوده ویاوه گویی بود درثانی نفوذی دونفرسه نفرنه اینکه طبق شنیده های بنده ۷۵۰نفردرهرصورت بگیروببندها شروع شد بنده ازخودم سوال میکردم یعنی ما گرفتارشرایط سال ۶۰زمان خمینی شدیم اقای رجوی رهبرعقیدتی مثل خمینی بگیروببند شروع کرده دست به شکنجه وکشتارزده برایم قابل قبول نبودایا باید بپذیرم که نیروی انقلابی مسلمان طرفدار علی وقران ووووو شکنجه گاه راه انداخته انهم بنام حفظ جان رهبروتروراو چه کسی وتوسط کی وچطوری هرطوری فکرمیکردم نمیتوانستم بپذیرم ولی واقعیت این بود که بگیروببندها شروع شده بود

وفرقش باسال۶۰ایران دراین بود که انزمان سازمانی وتشکیلاتی بود که ازت حمایت میکرد وبه اندازه توانش کمک کارت بود دراینجا خود تشکیلات وسازمان حامی انهم به اسم امنیت رهبری خودش بلای جانت شده بود

درسال۶۰ایران دستت بازبود میتوانستی درجایی بوسعت ایران گم وگوربشوی ولی دراشرف کجا میخواستی بری زمین صاف ومحدودچند کیلومتری با سیاج وسیم خارداراطراف وپستها وبرجهای نگهبانی دردرون وسربازان عراقی که اشرف رادرمحاصره خود داشتند دربیرون ودرلایه بعدی عشایرعراقی بودند کجا میتوانستی بروی هیچ جا براحتی درچنگ بودی وهیچ راه فراروگریزنداشتی الا تسلیم وقبول زندان وشکنجه درثانی نمیدونستی که سراغ توهم میایند یانه بله ملت دراینچنین شرایطی گرفتاربودند وزندانی هم نه خانواده ای نه کس وکاری که بملاقاتش بیایند نه فریادرسی نه وکیل وقضات ومحاکمه ای نه رادیو تلویزیونی نه روزنامه ای یاران وهمرزمان وفرماندهان ومسئولین ایدئولوژیک وتشکیلاتی دیروزشکنجه گران وزندانبانان امروزت شده اند این درد خیانت ونامردی وازپشت خنجرزدن راباید پیش کی گفت وبه کی شکایت کرد بله شورای رهبری تشکیل شده اززنان که وسیله نجات ورهایی تو ازبند تفکرات خمینی وارتجاع هاروغالب بودندامروزخود خمینی های دیگری شده بودند که چنگ دراعتماد انداخته وان رانابود میکردند فرقش دراین بود که انزمان اگاهانه انتخاب کرده بودی که برای نجات ملت زندانی وشکنجه واعدام بشوی ولی دراینجا انتخابت چیزدیگری بود وپدرومادروبرادران وخواهرانت انهم متقلبانه وبا مستمسکهای دروغین چنگ دراعتماد انداخته ودرپی نابودی روح وروان وانسانیتت بودند تا له وپایمالت کنند تا بهترتورا واداربه تمکین وزانوزدن کنند درزندانهای خمینی زندانی یک سروگردن ازهرنظرقد میکشید ورشد میکرد ولی درزندان اقای رجوی بدلایلی که نوشتم ازانسانیت تهی ونابود میشد واقای رجوی هم به تمامی اشکال اگاه بود وبهمین دلیل زندان درست کردتامخالفین راازانسانیت تهی کندتا نتوانند قد علم کنند که تاثیراتش انقدرمخرب بوده باتوجه به اینکه خیلی ازجداشده ها خودشون زندانی بودند ولی درسکوت هستند ونمیگویند چه بلاهایی سرشون اومد وچه تاثیرات مخربی برروح وروانشون گذاشت بنده خودم نبودم فقط ازانهایی که زندانی بودند شنیدم که ۷۵۰ نفربودند وشبانه روزی گرفتارشکنجه جسمی وروحی بودند که تعدادی هم زیرشکنجه ها کشته شدند تعدادی دست وپاهایشون شکست وصورتهاشون داغون شد وهمگی روح وروانشون برای همیشه بدلیل ضربه به اعتماد ازبین رفت

این میزان زندانی یعنی یک ششم جمعیت دراشرف حالا شما قضاوت کنید درکجای دنیا وتاریخ دیکتاتوری بوده که یک ششم جمعیت مملکت خودرازندانی کرده باشد انهم یاران خودرا که تمام داروندارشون رابه پای اقای رجوی ریختند با خنده هایش خندیدند باگریه هایش گریستند بازخمهایش درد کشیدند وتمام اعماق درون وذهنشون رادراعتماد مطلق درخلوص نیت روی صفحات کاغذ نوشته وتقدیمش کردند انوقت او اینطوری رفتارکرد      

مردم برای هیبتمون ابرونماند                           فریاد دادخواهیمان درگلو نماند

اینان تمام هستی ماراگرفته اند                       شورونشاط ومستی ماراگرفته اند

درموج خیزحادثه کشتی شکسته است             درما غمی بوسعت دریا نشسته است

بله تمامی اینها زیرسرعجوزه های شب یعنی شورای رهبری هم بود ونمیتوانیم اقای رجوی وخانم مریم رجوی راازشورای رهبری جدا کنیم دست همه الوده وباید جوابگوی اعمال خود باشند

درفیلم تنگسیر بهروزوثوقی میگه درمملکتی که حاکم وقاضی وسیدش دزد هستند ما حق خود راازکی بگیریم بله اشرف را به اینجا رسونده بودند که کسی نمیتوانست حق خودش رابگیرد ما حرف خود راخلاصه گفتیم حالا سازمان مجاهدین باید جوابگو باشد وبگوید براستی چرا

علی شیرزاد : اروپا  ۳۰/۱۱/۲۰۱۷  

*** 

THE CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST Workshop (Part 6)

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimit
https://youtu.be/74sLDJQ9wOQ

آن خدابنده سینگلتون کنفرانس تیرانا، آلبانی مجاهدین خلق مریم رجوی Free Media Institute meeting on the fight against terrorism (VIDEO)

OLSI JAZEXHI AlbaniaDr Olsi Jazexhi: Double standards in Albania’s fight against terrorism 

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania

https://youtu.be/yt-rXbs8014

Elona Gjebrea_Maryam RajaviDokumenti/Bashkëshorti i Elona Gjebreas fshehu dënimin me burg
Maryam Rajavi’s advocate Elona Gjebrea has links with the Albanian Mafi

همچنین:

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32353

عجوزه گان شب و زندان سازی ( قسمت اول )ا 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هشتم نوامبر ۲۰۱۷:… یکی که خودش قبلا زندانی درایران بود گفت شبیه اتاقهای انفرادی زندان است ! بنده خشکم زد گفتم یعنی دارند زندان میسازند گفت فکرکنم گفتم قبول ندارم ببینی برای چیست هرگزدردرون سازمان چیزی بنام زندان نبوده ونخواهد بود ….تا اینکه بعد مدتی یک دفعه دیدم نفرات یکی یکی وچند تا چند تا به اسم ماموریت …

مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیگزارش تصویری از منفورترین شخصی که خود را ایرانی می نامد( مریم قجر عضدانلو – رجوی)ا

لینک به منبع

عجوزه گان شب و زندان سازی ( قسمت اول )

اشعارازبیداد

درشهرهرچه مینگرم غیردرد نیست               حتی به شاخ خشک دلم برگ زرد نیست

اینجا نفس به حنجره انکارمیشور                  باصدزبان به کفرمن اقرارمیشود

باهراذان صبح به گلدسته های شهر             هرروزدیوفاجعه بیدارمیشود

اینجا زخوف خشم خدادردل زمین                  دیوارخانه بروی تو اوارمیشود

باازدهام این همه شمشیر تشنه لب             هرروزروزواقعه تکرار میشود

اخرچگونه زارنگریم برای عشق                     وقتی نبودانچه که دیدم سزای عشق

دیدم درانزوای خزان عشق را                       دیدم به قلب خون غزل داغ عشق را

دیدم که به حکم خاربه گلها کتک زدند           مهرسکوت بردهان قاصدک زدند

دیدم لگدبه ساقه امیدمیزنند                        شلاق شب به گرده خورشید میزنند

دیدم که گرگ بره ما رادریده است                 دیدم که خروس دهکده راسربریده اند

دیدم هبل بجای خدا تکیه کرده بود                دیدم دوباره رونق بازاربرده بود

دیدم خدا به غربت خودزارمیگریست               درسوگ دین به پهنه رخسارمینگریست

دیدم هرانچه دیدنش اندوه وماتم است           بازاین چه شورش است که درخلق عالم است

ازبس سرودم ونشنیدید خسته ام                 من ازنگاه سردشما دلشکسته ام

ای ازتبارهرچه سیاهی سرشتتان                 رنگ جهنم است بهشتتان

اوایل سال ۷۴دیدم کامیونهای عراقی مصاله ساختمانی میاورند ودرمحلی خالی میکنند ولی از ساخت وسازها خبری نیست ودرجایی که خالی میشود بیابان ونزدیک ساختمانی ست که قبلا ساخته شده ونیازبه ساختن نیست بعد دیدم درهمان محل شروع به کشیدن دیواردورساختمون کردند. انهم دیواری بلند ! جای سوال وشک وشبهه بود که دیواربرای چیست ؟ ایا برای استقرار اقای رجویست ؟ که محل استقرار مجهزوسفت وسخت امنیتی وایمنی داره واینجا هم اصلا جای استقراراو نیست ایا برای مسولین است ؟ چنین تهدیدی ندارند انها که همیشه میایند ومیروند ایا اتاق های کاراست ؟ که دیوارنیازنداره وهرفرمانده ای درمحل خود اتاق داره درثانی مقر۴۹ محل فرمانده هان ستاد فرماندهی است . خلاصه هرچه فکرکردم نفهمیدم برای چیست تنها چیزی که ازذهنم عبورنکرد زندان سازی بود . چون هرگز یک درمیلیاردم لایه های زیرین ذهنم تصوران راهم نمیکردم که زندان سازی باشد . ازانجایی که درستاد پشتیبانی بودم وهمه چیزازانجا عبورمیکرد ازطرح ،ازپشتیبانی، ازخرید واجرا . خلاصه تمام عیاردرانجا گره میخورد این بود که فعال شده وازدوستان پرس وجو کردم که داستان چیست گفتند درحال ساختن اتاقهای تکی هستند ! یکی که خودش قبلا زندانی درایران بود گفت شبیه اتاقهای انفرادی زندان است ! بنده خشکم زد گفتم یعنی دارند زندان میسازند گفت فکرکنم گفتم قبول ندارم ببینی برای چیست هرگزدردرون سازمان چیزی بنام زندان نبوده ونخواهد بود . اینهم نشان ازاعتماد صد روی صد بنده به اقای رجوی علی رغم مشکلاتی که با اوداشتم . مرا هم دریک خیانت ونامردی وبی مروتی اشکاروبناحق اخراج کرده بود ولی باز به او اینقدراعتماد داشتم .تا اینکه بعد مدتی یک دفعه دیدم نفرات یکی یکی وچند تا چند تا به اسم ماموریت گم میشوند ! شک مرابرداشت که این چه ماموریتیست که ازهمه لایه ها وهرروزه واینقدرزیاد میروند . اگه ماموریت است چرا وسایل شخصی راباخود نمیبرند وچراهرچه ادم متناقض ومسئله داربه ماموریت فرستاده میشوند ؟ یکسری نفرات درحدی نیستند که بخواهند انها رابه ماموریت سری بفرستند؟ دوباره شروع به جمع اوری اطلاعات کردم ومتوجه شدم که برنامه وپروژه ای بنام شک امنیتی درحال اجراست وبه کسانی که شک دارند که تهدیدی برای جان رهبری باشند! سوال و جواب کرده ودوسه روزبعد برمیگردند ما هرچه صبرکردیم نفرات که برنمیگشتند هیچ بلکه هرروز تعداد بیشتری گم میشدند ! به بهانه واهی شک امنیتی وحفظ امنیت اقای رجوی واینکه رژیم نفوذ کرده ! قصد تروراقای رجوی را دارد ؟ بگیروببندها وزندان سازی شروع شده وسایه سیاه شب اسمان اشرف را پوشانده بود . بنده هم هرلحظه منتظربودم که سراغم بیایند ومیدونستم اگه اینباریقه ام رابگیرند دیگرجان سالم بدرنخواهم برد واخرین باراست شب وروزدرفشارروحی وروانی واسترس بودم نه بخاطرجان بلکه بخاطرخیانتی که شده بود که قبلا نوشتم چون اخراج کرده ودستشون را روکرده ومجبوربه برگرداندنم شده بودند باعث شد درشک امنیتی قصردربروم .

گویند این عجوزه شب راه چاره است               ابستن سپیده صبح دوباره است

ای خلق این عجوزه شب پابه ماه نیست          ابستن صبح پگاه نیست

نوشتم که درسال ۷۱وقتی بحث هژمونی زنان وتبعیض مثبت مطرح شد دوماه نشده بگیروببندها واخراج ناراضیان شروع شد که به چماقداری کشیده شد حالا چماق خود را درابزارشکنجه جسمی وروحی نشان میداد . برای فهم بی محتوا ومستمسک بودن شک امنیتی کمی به اشرف اشاره میکنم تا بدونید چیزی بنام تهدید امنیتی وتروراساسا وجود خارجی نداشت وامکان ان صفربود وشک امنیتی بهانه ای بود برای سرکوب وقلع وقمع مخالفان ونارضایتی ها… ادامه دارد …

علی شیرزاد : اروپا ۲۷/۱۱/۲۰۱۷

*** 

Alireza Jafarzadeh sitting with Americans instead of Maryam Rajaviآریو برزن پیروزنیا: برخی ذاتا خودفروش و برخی سواری دهنده و خودفروش نفهم. (بوقلمون مسخره شده)ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32266

راهگشایی یا به کشتن دادن نیروها 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۷:… اگه خونده باشید که اقای رجوی صدباردرنشستها درزمان جنگ وبعد ان میگفت مادرجمع بندی یک ساله سال ۶۳ به این نتیجه رسیدیم که فرستادن نیروبداخل جهت عملیات اشتباه است چون یک پاسدارمیکشتیم وهفت مجاهد شهید میدادیم این درزمانی بود که اقای رجوی ونیروها درفرانسه بودند وقتی به عراق امده وانهمه … 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقAlbania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

لینک به منبع

راهگشایی یا به کشتن دادن نیروها

بعد یه وقفه کوتاه ریل سابق راادامه میدهم گرچه دراینده وقفه هایی هم خواهیم داشت چون به مسایل دیگرهم همزمان باید بپردازیم

سال هفتاد ودو راه گشاییها شروع شد وازصحبتها هیچ چیزی بدست نمیامد که هدف اصلی چیست فقط میگفتند راه گشایی ارتش ازادیبخش ازطرف دیگر اقای رجوی میگفت من دنبال راه اندازی جنگ ایران وعراق هستم تا راه ارتش بازومابتونیم مثل قبل درمرزها وداخل ایران عملیات های جبهه ای را اغازورژیم راسرنگون کنیم باتوجه به اینکه قبلا نوشته ام که بعد فروغ ما گرفتارایستایی وتوقف وزمین گیرشدن دراشرف شده بودیم هرچه که بود ویا میشد اسمش راگذاشت بوضوح وخیلی روشن معلوم بود که این عملیات جواب گوی این مرحله نیست زیرا که قبل ازهرچیزی نشات گرفته ازپاسیویسم وبریدن نیروها که به زندان وشکنجه روحی وروانی ختم میشد که مفصل نوشتم ومعضلات تشکیلاتی وایدئولوژیک وزمین گیرشدن ارتش است ومیخواهد به این مقولات جواب داده وحل کند درنتیجه درماهیت وبطن خود نمیتواند بین ایران وعراق جنگ راه انداخته تا دوباره مارابه نقطه زمان جنگ برساند ازطرف دیگرعراق درتحریم وزیرفشارامریکا ومعضلات درونی اولاقادربه راه اندازی جنگ نیست دوما اگه بخواهد نه سیاستهای بین المللی اجازه میداد ونه افکارعمومی عراق ونه سران مملکت که هرروزیک نفرشون به جبهه مقابل یعنی امریکا میپیوست ورژیم هم درعراق نفوذ زیادی کرده وقسمت جنوب را مخالفین کلا ناامن کرده طوری که جاده ها شبها دردست مخالفین وروزها دست دولت بود ودولت عراق قادربه تامین امنیت خودش هم نبود تا چه برسد به اینکه بخواهد وارد جنگ دیگری شودبااین وضعیت هرگزنمیشد واردجنگ جبهه ای ازطرف عراق شد

اگه خونده باشید که اقای رجوی صدباردرنشستها درزمان جنگ وبعد ان میگفت مادرجمع بندی یک ساله سال ۶۳ به این نتیجه رسیدیم که فرستادن نیروبداخل جهت عملیات اشتباه است چون یک پاسدارمیکشتیم وهفت مجاهد شهید میدادیم این درزمانی بود که اقای رجوی ونیروها درفرانسه بودند وقتی به عراق امده وانهمه عملیات واتش بس وهوشیارشدن رژیم وبستن مرزها یک به چند میشدیعنی دوباره برگشته بودیم به عقب ومیخواستیم کاراشتباه رادوباره تکرارکنیم وقتی خطی درگذشته جواب نداده مسلما درشرایط متفاوت هرگزجواب نخواهد داد وفقط نیرو کشته شده وبه معضلات درونی افزوده میشود عملیاتها شروع وضربه ای که به رژیم نزد هیچ کلی ازنیروها این وسط کشته شدند بنده دراین داستان هیچ موضعی نگرفتم وبی تفاوت گذشتم هرچقدرهم مرا خواستند واداربه موضع گیری وگفتن حرفهایم کنم موفق نشدند تادریک نقطه اقای رجوی نشست گذاشت وبعد جمع بندی وقطارکردن کلی دست اورد وبیرون کشیدن سرنگونی دراینده نزدیک ووعده وعیدهای صدمن یه غازپایان ان رااعلام کرده وگفت ارتش وارد مرحله جدیدی شده است بنده فقط وارفتن بیشترنیروها رادیدم نه چیز دیگر

دراینجا خوب است به آ۷۷ هم که باراهگشایی سال۷۲ دریک مقوله میگنجد اشاره کنم واین داستان عملیاتهای داخل رایک جا برسی وتمام کنم

درسال۷۷ یک دفعه گفتند که سازماندهی ها تعفیرمیکند ونیروها به قرارگاههای مختلف درعراق میروند ونشست گذاشتند وگفتند که میخواهیم وارد عملیاتهای داخل بشویم وازداخل نیرو به اشرف بیاوریم وبحث خاتمی بمیان امد که راه اوراببندیم وووو که دربحث خاتمی مفصل به ان خواهیم پرداخت بعد نشیتهای اقای رجوی دردرون مقرات نشستها شروع شد درقسمتی که بنده بودم که بعدها شنیدم درهمه جا همان صحبتها بوده یک روز گفتند بیایید نشست رفتیم ونفرات یکی یکی پشت بلندگو رفته وشروع به حرف زدن کردند واقعا ازمزخرفاتی که میبافتند قلبم به حنجره رسیده بود چند تا از جملات مطرح شده رامینویسم خودبخوانید حدیث این مجمل انهایی که بودند میدونند چی میگویم درهرصورت من تمام ابادان رابه اشرف میاورم ؛ باورود اولین نیروتمام مردم ایران قیام میکنند ؛جوانان مخالف ولی راه رانمیدونند باورود ما تمام جوانان بما میپیوندند؛بااولین شلیک ازطرف مادرداخل ایران خیابونها راجنگ مسلحانه فرامیگیرد ؛ بمحض ورود ما اخوندها سوارهواپیما شده وپا به فرارمیگذارند چون هیچ جایی ندارند مجبورند بروند سوریه ما بعد سرنگونی انها راازاسد تحویل میگیریم ووووووکه خیلی روشن بود که قبلا بخورد پشت بلند گوها ومداحان ومجیزگویان داده شده است

خلاصه درمقرما بیش از۲۰۰نفر بود همه صحبت ومنهم گوش میکردم همه که صحبت کردند وبنده دراخرسالن نشسته بودم مسئول نشست (همین خانم های شورای رهبری بود وبقیه اعضای شورای کذایی ) گفت ای علی شیرزاد پدرسوخته فلان فلان شده سرتا پا متناقض ته سالن نشسته وبه ریش ما میخندی ومیدونم یکی ازاین حرفها راقبول نداری ورودرروی رهبری سالیان است ایستادی بیا پشت بلندگو ببینم چه زری میزنی خانم که فکرمیکردبعد نشست اقای رجوی وخط ونشان کشیدنهایش وصحبتهایی که ۲۰۰نفردرحمایت ازخط وخطوط جدید کردند وفحشهای خانم دهان دریده به اینجانب احتمالا روی صندلی بنده خودراخراب کرده ام وقدرت مخالفت ندارم ومرا درهمین نشست به بهانه خط جدید برای همیشه مثل موکت روی زمین پهن میکند بنده هم به پشت بلندگو رفتم

گفتم من متناقضم ازاین حرفهایی که نفرات میزنند ونمیدونم چطوری تمام ابادان وشهرها رامیخواهند به اشرف بیاورند. وایا مردم ایران اینقدرهوادارما ومخالف رژیم هستند که بلافاصله به خیابونها ریخته ورژیم راسرنگون کنند ؟ من خیلی موافقم رژیم رادوروزه سرنگون وملت خود رانجات بدهیم ولی ایا واقعا اینطوراست ؟ پیشنهاد میکنم ازحالا برای امدن نیروهای چند میلیونی برنامه ریزی وساختمون سازیها راشروع واستقرارانها راحل تا غافل گیرنشویم ۰خانم که انتظارداشت ملت سربنده بریزند وفحش وتوهین وتحقیروتف نثاربنده بکنند دیدازهیچ کس صدایی درنیامد چونکه نفرات به هیچ کدوم ازحرفهایی که زده بودند اعتقاد نداشتند وبرای خود شیرینی ونشان دادن خود ازاین مزخرفات میبافتند خودش وارد شد تا صحنه راجمع وجورکند گفت تو ازاین تناقضات زیاد داری ونقطه مثبت تو این است که همیشه تناقضاتت رامینویسی وخودرابارهبری یگانه میکنی برو بنشین میخواهم نشست راتمام کنم وتوهم هرچقدرتناقض داری مثل همیشه بنویس وبده واینطوری داستان راجمع وجورکرد البته درزمان دیگری همین خانم انتقامش راازمن گرفت ولی خیلی هم بضررخودش شد چون بنده هم بهش پاتک زدم بگذریم

این داستان وکش قوسهای ورود به دو سری ازعملیاتهای داخله بودکه اقای رجوی دنبال راه اندازی جنگ ایران وعراق بودوبنده مخالف چون ازتوی ان فقط کشته شدن نیروها رامیدیدم رفت ورفت تا اینکه طبق گفته اقای رجوی بنده ازاماردقیق خبرندارم رژیم ۸۸ ویه روایتی ۸۰ موشک به سمت ما شلیک کرد که اقای رجوی دنبال این بود که بعد موشک باران صدام راواداربه جنگ کند منهم گزارشی برای شخص رجوی نوشتم وبعد توضیحات نوشتم اگه فکرمیکنی که ایران وعراق دوباره باهم خواهند جنگید دراشتباهی صدام وخامنه ای تازمانی که زنده هستند هرگز وهرگزباهم نخواهند جنگید ودیدیم که هیچ وقت هم نجنگیدند سوال این است که واقعا اقای رجوی نمیدونست اینها باهم نمیجنگند چرامیدونست ولی چراپس این حرفها رامیزد دلیل این است

وضعیت داخل را گفتیم اقای رجوی با نیرنگ میخواست همان وضعیت داخل راجمع وجورکند وازطرف دیگرازصدام پول وسلاح بیشتری بگیرد وخودش را درچشم بیرون بزرگ کند تابتواند حمایت سیاسی بدست بیاورد البته انهم باکشتن دادن عامدانه واگاهانه نیروها وفشارطاقت فرسا وجنگ اعصاب وشکنجه روحی وروانی ۲۴ ساعته وهفت روزهفته وثانیه به ثانیه تیم های عملیاتی یه طوروطلبکاری ازبقیه که انها کشته میشوند وشمایان مفت خوری میکنید معلوم هم نبود چی رامیخوردیم که مفت خوربودیم دو عدد کتلت پراز سیب زمینی ونان خشک را یا سه عدد سوسیس شبهای جمعه یا اون فیلمهای سانسورشده بی سروته بایک لیوان سرخالی تخمه افتابگردان که نصفشم هیچی توش نبودرا تاانجایی که بنده خبردارم وشاهد بودم ما فقط سه چیز راازاقای رجوی نوش جان میکردیم (تیروتیغ وتپانچه ) وازشورای رهبری دست ساز خانم واقای رجوی هم ( فحش وتف وتوهین وتحقیر ) که خودش جای بحث داره اگه فرصت کردم به این موردهم اشاره خواهم کرد بله کلی ازنیروها کشته شدند تا اقای رجوی بنام سرنگونی ازخون انها ارتزاق مالی وسیاسی کند وما هم سرنگونی وعده داده شده هرساله راهم ندیدیم فقط رفتن دوستان راازکنارخود دیدیم وبس ۰باشد شاید که این درد ورنجهای سالیان که برما وملتمون هموارشد یه روزی ببارنشیند وبساط اقای رجوی وحاکمیت دینی رادرایران جمع وایندگان میوه تحمل دردورنجها وفشارغیرقابل تصورما را با رسیدن به ازادی وصلح وبرابری بچینند

علی شیرزاد : اروپا ۲۱/۱۱/۲۰۱۷

*** 

Muxhahedinet iraniane kercenojne lirine e medias, censurojne televizionin Ora NewsThe Mojahedin-Mafia coalition threatens media freedom

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania

https://youtu.be/yt-rXbs8014

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 1)

https://youtu.be/WYEGkiTvyJc

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 2)

https://youtu.be/9tWjpDHPktE

***

همچنین:

 • علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم دسامبر 2017:… ازاین همه سقوط اخلاقی ورشد فرهنک چاله میدانی درسازمان درتعجب وحیرت بودم تا زمانی که السیسی کودتا راشروع کرد ودست به قلع وقمع طرفداران مرسی زد نمیدانید چه شوروهیجانی اقایون را دربرگرفته بود وبا دم ناداشته بجای شکستن گردو درخت گردو را قطع میکردند وهیچ کدامشان هم ازنظرسیاسی قدرت دیدن …

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، چهارم دسامبر 2017:… درمحوردوم ملت راازجهنم ولعن ونفرین بزرگ خودش که خداباشد میترساند همان جایی که وقتی ادمی قران رامیخواند ازشکنجه هایی که قرار است درانجابشود بدن انسان بجای اینکه موهایش سیخ شود موهایش تماما میریزدازبس وحشتناک وضدانسانی وضدحقوق بشریست همان جایی ست که بقول اخوند دستغیب زنها را … 

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوم دسامبر 2017:… موقع ورود نفرات به محل نشست تمامی نفرات ریزوتمام بدنشون حتی جاهای ممنوعه چک وبازرسی میشدانفدردقیق وریزکه بعضی مواقع بازرسی هرنفرنزدیک ده دقیقه طول میکشید اولا مجازنبودی هرچیزی راببری اگه میبردی مصادره میشد فقط مجازبه بردن خودکار، دفتر، دارو،ودستمال بودی که انها هم چک میشدند و … 

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هشتم نوامبر 2017:… یکی که خودش قبلا زندانی درایران بود گفت شبیه اتاقهای انفرادی زندان است ! بنده خشکم زد گفتم یعنی دارند زندان میسازند گفت فکرکنم گفتم قبول ندارم ببینی برای چیست هرگزدردرون سازمان چیزی بنام زندان نبوده ونخواهد بود ….تا اینکه بعد مدتی یک دفعه دیدم نفر

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و دوم نوامبر 2017:… اگه خونده باشید که اقای رجوی صدباردرنشستها درزمان جنگ وبعد ان میگفت مادرجمع بندی یک ساله سال 63 به این نتیجه رسیدیم که فرستادن نیروبداخل جهت عملیات اشتباه است چون یک پاسدارمیکشتیم وهفت مجاهد شهید میدادیم این درزمانی بود که اقای رجوی ونیروها درفران

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیستم نوامبر 2017:… واقعیت این است این همه بیابرویی را برای این بجان میخری که میدونی اگه جداشده ها به استقلال مالی برسند سیل بنیان کن جداشدگان نامرعی درونی بحرکت درخواهد امد وبنیانت را ازریشه خواهد کند بله جداشده ها بمب ساعتی هستند که هرلحظه احتمال انفجاراین بمب درالبانی

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفدهم نوامبر 2017:… گفتیم که سازمان مجاهدین داعش وتروریسم درسوریه را ارتش ازاد وجنگ رابین مردم بجان امده سوریه ازستم دیکتاتوری اسد ودرعراق انقلابیون عشایر ودریمن هم انرا ارتش ملی قلمداد میکرد ومیکند ودراین مدت هفت سال گذشته دیده نشده یک کلمه خود را ازداعش پاک وان رامحکوم

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوازدهم نوامبر 2017:… این اقا که ازتاریخ بشریت فقط هیتلرومقاومت نروژ را میشناسد و هرچیزی را به این دو ربط میدهد معتقد است که هیتلر و مقاومت نروز قبل از ادم و حوا بوده اند زمانی که کشتی نوح گرفتار دریای پرتلاطم بود و زیردریایی های اتمی المان میخواستند کشتی نوح را نابود کنند این مقاومت نروز .

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، دهم نوامبر 2017:… جای تعجب ندارد اگه با هرجنایتکاری رابطه دارند وشب روزتوسط خودشون وهوادارانشون اینقدرازترامپ وسیاستهای جنگ طلبانه ان دفاع میکنند درحدی که تعدادی به ترامپ اعتراض کردند (بنده هم یکی ازاین نفرات بودم )که چرا خلیج فارس را خلیج عربی نامیدی توسط هوادارانش درصفحات اجتماعی به دفاع ازترامپ و

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم نوامبر 2017:… حالا تعدادی سوال میکنند که چرامجاهدین درقبال همه پرسی کردستان عراق موضع گیری نکرد ؟ بنده به اقایون میگویم خیلی مونده که شمایان مجاهدین رابشناسید انها موضع گیری کردند ولی چون هوشیارند این را درنظر گرفته بود که ممکن است بد شود . توسط هواداران وشخص اقای حسن داعی موضع اش را اعلام کرد … 

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، چهارم نوامبر 2017:… عربستان میگوید حوثی ها کودتا کرده اند اگربه سایتهای مجاهدین نگاه کنی همیشه همین حرف راتکرارومیگویند حوثی های کودتا گر یعنی تکرارحرف عربستان ؛ درسوریه نیروی عربستان وهم پیمانان را ارتش ازاد ؛ درعراق انقلابیون عشائر؛ ودریمن ارتش ملی مینامد ؛ ما نفهمیدیم ازکی نیروی متجاوزبه یک کشورد

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و نهم اکتبر 2017:… چماقداران شروع به تبلیغات ودفاع دیوانه وارازمخالفین اسد میکنند وپیش من امده ومیگویند هرکس ازاسد حمایت میکند خائن به ملت ایران است وضد خط وخطوط ورهبری وبرایم کاملا مشخص بود که حرف بابنده وخط ونشان کشیدن برای بنده است…رجوی نشست گذاشت ورسما اعلام کرد اگه لازم باشه مامجاهدین هم به 

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بست و چهارم اکتبر 2017:… ما اینجا امده ایم که این چیزها نباشد ،متاسفانه بجای یک بهشتی، صدها بهشتی ها درست شده است . یک عده هم پشت ان قایم شده اند این عملکردها همان خود خمینی ست منتها با رنگ ولعاب دیگر. بنده تصمیم گرفتم قیمت ان هرچه باشد بپردازم . سازمان را که خودم درساختن وبالا امدن واجربه اجرش نقش داشتم و

   علی شیرزاد، فریاد آزادی بیستم اکتبر 2017:… دعوای ما سرارزش هاست . نه مبارزه وکم اوردن . درمبارزه عمرم را روی سازمان برای نجات ملتم سرمایه گذاری کردم .حق دارم ازسرمایه گذاری عمرم دفاع کنم . طبعا اجازه نمیدهم هرکس ازراه رسید مرا نابود کنه اگه کسی دست روی من بلند کنه دستش راخواهم شکست . دوما مرا ازابوغریب نترسانید که صدباربدترازابو

   مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیسایتهای مختلف، هجدهم اکتبر 2017:…  پس از سخنان پرهیاهوی ترامپ ، آنچه در خاطره جهان بیش از همه نقش بست  – عدم تعهد آمریکا به موازین بین اللملی – و  یک بی آبرویی درست و اساسی را برای آمریکا و هیئت حاکمه اش بود . کمتر از 6 ساعت برخلاف نظریات ترامپ به شکل معنا داری  آ

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، پانزدهم اکتبر 2017:… یک روز دیدم که تمام فرماندهان وتمام زنها رفتن نشست برایم خیلی غیر عادی بود برگشتن وصبح که صبحگاه شروع شد دیدم تمام زنها شده اند فرمانده وکلت بسته اند ومردهای فرمانده تبدیل شده اند به رزمنده وکلاش بردوش درصف همراه ما به صبحگاه میایند اخه انقلاب شده بود باید درشکل فرمها عوض میشد درغی

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوازدهم اکتبر 2017:… اگه به فلسفه وجودی مجاهدین نگاه کنیم برای جنگ تشکیل شده بود . درارم هم همینه مجاهدت وسلاح ودرعملکرد سالیان هم نگاه کنیم همیشه درحال جنگ بوده ارتشی که درعرض چهارماه 100عملیات انجام داد حالا سلاح درحال خاک خوردن ونیرو دنبال زن ویا فکراینده که چی شد چرابه اینجا رسیدیم و….. امریکا ، عرا

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم اکتبر 2017:… چرا دراینجاها که میرسد سکوت می کنید چرا یکبارنشد ازاریوبرزن وخواهرش یوتاب تعریف و تمجید شود ؟ چرا سمبلهای تواینها نیست . ایرانی هستید ؟چرا ازبابک ومزدک ومانی نمیگویی؟ چرا یادی ازمیلیونها ایرانی که درتهاجم بیگانه وشورشها ومبارزات کشته شدند نمیکنی؟ راستی شد یک بارازیعقوب لیث که ایران ر

  علی شیرزاد، فریاد آزاد، سی ام سپتامبر 2017:… یکروز که نشست رفتیم خبر حمله القائده به برجهای دوقلو را آقای رجوی بما داد . فیلمها رانشان دادند وبعد هم اقای رجوی نشست را شروع ویازده سپتامبر را اینگونه تفسیر وتحلیل کرد .گفت : این ضربه اسلام به امپریالیسم است انهم ازنوع ارتجاعی وعقب مونده ببینید اگه اسلام انقلابی ( که منظورش اسلام خ

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هشتم سپتامبر 2017:…  اقای رجوی که هژمونی ورهبری را درخطردید ، انقلاب وتبعیض مثبت رابمیان کشید تا مثل اخوندها نیمی ازجامعه راسرکوب وقدرت خود راحفظ کند . درجای خودش به سرکوبها اشاره خواهم کرد . ما که دردرون مناسبات بودیم ازتبعیض مثبت چیزی جزجنگ روانی وفشاروشکنجه روحی 24ساعته نصیبمون نشد . جواب این

   علی شیزاد، فریاد آزادی، بیست و پنجم سپتامبر 2017:… خلاصه اش این بود اگه اسیران جنگی را بیاورید فاتحه سازمان مجاهدین خونده شده ومناسبات به فساد وتباهی کشیده خواهد شد وازاینها برای سازمان نیروی جنگی که درنمی اید هیچ بلکه انرژی همه ماها راهم باخودشون میبرند . درجواب گفته شد ما شما راصدا زدیم که درجریان باشید تصمیم گرفته شده . رهبر

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و یکم سپتامبر 2017:… ما نفهمیدیم چطور درعملیات افتاب وچهلچراغ با نصف جمعیت فروغ ان همه ضربه به دشمن زدیم !؟ میلیارها دلارضرر ودومیلیارد دلار غنایم جنگی اوردیم ، کلی اسیر وکشته ازدشمن با دادن 45 کشته گرفتیم . ذهن ما ها درصحنه جنگ دنبال زن نبود؟ یک دفعه چه اتفاقی افتاد که به فاصله چهل روز ما گرفتار زن ش

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، نوزدهم سپتامبر 2017:… دوم نوشتم ازاین ببعد ما درعراق هم نظامی وهم سیاسی قفل وکاری نمیتونیم بکنیم . چون راه جنگ بسته وبا اوردن نمونه حرفهای امریکایی ها درباره صدام که درایران شنیده بودم نتیجه گرفتم که درنهایت امریکا صدام راسرنگون وما ضررمیکنیم . بهترین راه برای ما این است تا دیرنشده خودرا ازعراق بیرون کش

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفدهم سپتامبر 2017:…بعد از مدتی ازانجا به اشرف رفتیم وعملیات افتاب شروع شد ، درعملیات درکنارفرمانده بودم که سربازی رابعنوان اولین اسیربه قسمت ما اوردند . فرمانده شروع کرد اسیرجنگی رابا فحش ومشت ولگد کتک زدن ! با دیدن این صحنه شوکه شدم که مجاهد خلق بااسیرجنگی اینطورتنظیم میکند ؟ رفتم جلو وسربازرا از دست

  2017/09/12 اولین انتصاب مسئول اول واعتراض به اقای مسعودرجوی

   علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوازدهم سپتامبر 2017:… گزارشی برای اقای رجوی نوشتم که این چه شیوه کاراست چند ماه به انتخاب مونده شما درهرنشست ومسئولین 24ساعته درحال تبلیغات برای خانم اروانی هستید شما بگوئید دستورتشکیلاتی وایدئولوژیک است خانم اروانی مسئول اول بنده هیچ حرفی ندارم وتماما اطاعت میکنم ولی وقتی صحبت ازانتخابات است معنی