آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – قسمتهای اول و دوم

آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – قسمتهای اول و دوم

آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستندعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم اوت 2019:… درقسمت قبلی سوالات متعددی را مطرح کردم.  میخواهیم ببینیم آیا غیرازحرکت مسلحانه راهها وروشهای دیگری هست و امکان داشت که به نتیجه برسد؟ بنده معتقد هستم راه های متفاوتی وجود داشت و اگر روشهای دیگر چک و آزمایش نشد دلیل اصلی آن دقیقا به این برمیگردد که گروهها و در راس آنها سازمان مجاهدین خودشون ازعلم وعلوم اجتماعی و فرهنگی تهی بودند و تنها علمی که داشتند بدست گرفتن سلاح و ادا و ادوار قهرمان و چریک بازی درآوردن بود.  یعنی انتخاب ساده و ابتدایی ترین روش برای جامعه در نظرگرفتند براساس احساسات زمان شاه و نان خوردن از کیسه گذشتگان حرکت کردند . آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند 

آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستندرد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانی

آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – قسمتهای اول و دوم

1- آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند(قسمت اول )

لینک به منبع

آقای علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

ازاین بابت به سمبلها اشاره میکنم چون هم رجوی وهم خمینی مسلمان هستند وقتی پیامبرفوت کردعلی بن ابیطالب را کنارزدندوعلی طبق گفته خودش 25سال بخاطرحفظ اسلام نوپا سکوت کرد چرا ازیک طرف ابوسفیانها منتظردرگیری های داخلی بودند وازطرف دیگرامپراتوری ایران وروم بیخ گوش انها قرارداشتند پیامبرهم گفته بود فروپاشی ایران وروم را درچشم اندازمی بینم پس امپراتورها میدانستند که قصد اعراب بهم ریختن پایه های حاکمیت انها است بهمین دلیل علی سکوت کرد وکاری هم نداشت که کی درحاکمیت است وقتی عمربه ایران تجاوزکرد علی مشاورارشد عمربود وبه عمرگفت خودت به جنگ نرووازدورفرماندهی کن اگراتفاقی برای تو بی افتد اسلام نابود میشود وعمرهم بارها گفت اگرعلی نبود من هلاک میشدم وعلی  حسن وحسین پسران خودش رابرای لشگرکشی به ایران فرستاد چرا ؟

چون برای علی دوچیزمهم بود اول دین واسلام ودوم منافع ملی عربستان بهمین دلیل این حرکات که ازنظربنده هرگزقبول نداشته وندارم ازاو سرمیزند وچنین مواضعی رادران مقطع میگیرد

برمیگردیم به رفتاررجوی وخمینی ازهمان روز اول که برعلیه همدیگربودند خمینی درعراق وازقدیم مخالف مجاهدین بود ورجوی هم بارها گفت ما میدانستیم که روزی با خمینی جنگ خواهیم کرد واززندان با انها مخالف بودیم وقتی انقلاب شد خمینی دنبال راه اندازی نیروی نظامی خودش که سپاه باشد بود ورجوی هم درزمان انقلاب دنبال جمع اوری سلاح چرایی انهم درحرفهای رجویست سوال اینه چرا انها ازهمان ابتدا رودرروی هم قرارگرفتند ؟ برای اینکه هردو دنبال حکومت دینی خود بودند ونه حکومت سیاسی وملی ومردمی ؛ جنگ ؛ جنگ دودیدگاه مذهبی ست چرا رجوی طبق عملکردعلی رفتارنکرد چرا سکوت نکرد علی ازهمه حق خودش گذشت درزمانی که عمر تجاوزات ولشگرکشی ها را شروع کرد علی تماما دفاع کرد ولی چرا رجوی وقتی صدام به ایران تجاوزکرد جنگ داخلی وبمب گذاری وکشتارراه انداخت ایا حق نبود دست بچنین کاری نمیزد منظوربنده تایید وحمایت ازخمینی نیست بنده معتقدم جنگ تاسال 61 مشروع بود وقتی عراق گفت ازایران خارج وغرامت را میپردازم دیگرجنگ نامشروع شد ولی چرارجوی قبل ازنامشروع شدن جنگ وارد جنگ داخلی شد خود رجوی هم بارها وبارها گفت تا سال 61 جنگ مشروع بود وعراق متجاوز ولی چرا با همین دیدگاه رفتارنکرد وزمانی که طبق گفته خودش جنگ مشروع بود وارد جنگ داخلی شد؟ ایا راه دیگری نبود ؟ ایا نمیشد با شیوه های دیگر؛ سیاسی وفرهنگی واجتماعی واقتصادی با خمینی رودررو شد؟ ایا نمیشد با روشنگری ازاثارمخرب جنگ جلو گیری وخمینی را اچمزکرد ؟ ایا درچنین رفتاری دست خمینی برای کشتاربسته نبود ؟ سوالهای زیادی میشه کرد ولی دریک کلام باید گفت انها نه ملی بودند ونه هستند……

2- آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند (قسمت دوم)

لینک به منبع

درقسمت قبلی سوالات متعددی را مطرح کردم.  میخواهیم ببینیم آیا غیرازحرکت مسلحانه راهها وروشهای دیگری هست و امکان داشت که به نتیجه برسد؟ بنده معتقد هستم راه های متفاوتی وجود داشت و اگر روشهای دیگر چک و آزمایش نشد دلیل اصلی آن دقیقا به این برمیگردد که گروهها و در راس آنها سازمان مجاهدین خودشون ازعلم وعلوم اجتماعی و فرهنگی تهی بودند و تنها علمی که داشتند بدست گرفتن سلاح و ادا و ادوار قهرمان و چریک بازی درآوردن بود.  یعنی انتخاب ساده و ابتدایی ترین روش برای جامعه در نظرگرفتند براساس احساسات زمان شاه و نان خوردن از کیسه گذشتگان حرکت کردند یعنی درایران انقلاب ضد سلطنتی صورت گرفته و هر طورکه محاسبه کنیم جامعه ومردم به ازادی بیشتری اززمان شاه رسیدند ؛ گروهها می بایست ازاین ازادی پاسداری میکردند چرا چون خودرا انسانهای اگاه وپیشتازجامعه وانقلابی میدانستند ومسولیت انها بیشترازهرکس دیگری بود رجوی شرایط اوایل انقلاب رادرک نکرد وتحلیل عینی وذهنی درستی ازجامعه نداشت اگردرست تشخیص میداد میبایست اگرخمینی هم دست به کشتاروزندان وشکنجه میزد رجوی درمیزخمینی بازی نمیکرد ولی بدلیل نداشتن اگاهی وفهم نکردن شرایط دردام خمینی افتاد وروی میزخمینی بازی کرد خمینی دریک سخنرانی رسمی که ازتلویزیون پخش شد گفت اگرمجاهدین سلاح هایشون راتحویل بدهند من به خدمت میرسم ولی رجوی سلاح هاراتحویل نداد وبعدها میگفت اگرسلاح ها راتحویل میدادیم مورد حمله قرارمیگرفتیم اگردنبال جنگ نبود پس چراتحویل نداد ؟ ومیگفت اگرما سلاح ها راتحویل میدادیم وبا خمینی همکاری میکردیم خمینی بما همه چیزمیداد وگفت (یادم نیست اردبیلی گفته بود یا رفسنجانی) عمل کرد ودوری شما ازامام باعث شد ما برویم وازخارج رییس جمهورومدیربیاوریم پس می بینید طبق گفته خود رجوی خمینی حاضربود همه چیزبه رجوی بدهد ولی چرا رجوی وارد این مسایل نشد ؟ میگفت که نمیخواستیم خودرابه خمینی الوده کنیم درصورتی که درانزمان هیچ درگیری وجود نداشت وهرگروه کاروفعالیت خودش راداشت ودوم اینکه ازنظربنده وشناختی که ازرجوی دارم او رهبری را میخواست ونمیخواست زیردست کس دیگری باشد ودرتحلیل فکرمیکرد اگروارد جنگ شود خمینی را بلافاصله سرنگون وخودش رهبری رابدست میگیرد ؛ رجوی فکرمیکرد فقط با رسیدن به قدرت میشود درراه کشورومردم کارکرد این منطق کاملا اشتباه است که درنوشتارهای بعدی مشخص خواهد شد که راههای فراوانی برای کاربرای کشورومردم وجود دارد درمنطق ملی ومردم گرایی الویت با بدست اوردن رهبری نیست بلکه دوری ازهرگونه جنگ داخلی وحرکت مسالمت امیز سیاسی وبستن دست حاکم وقت میشود بهترین خدمت بمردم جلوگیری ازتنش وارام نگه داشتن جامعه است نه با ایجاد جنگ جامعه راازهم فروپاشید وانرژیها را نابود کرد گروههای ایرانی انزمان اگربه مسئولیت خود واقف وعمل میکردند هرگزما گرفتارجنگ داخلی نمیشدیم ازیک طرف جنگ خارجی وازطرف دیگه جنگهای داخلی نیروهای بیرون امده ازانقلاب را به مسلخ برد ونابود کرد وکسان دیگری که امروزمی بینیم برمملکت سوارشدند چرا ما می بایست میگذاشتیم انها به مسلخ بروند واینها حاکمیت رابدست بگیرند راه درست واصولی کارفرهنگی واگاه کردن جامعه ومردم ازهرنظربود طبق اعتقادات شیعه خمینی ورجوی بعد حسین تمامی اماما کارشون روشنگری جامعه بود راستی چرا اینها برخلاف رویه امامانشون رفتارکردند کارفرهنگی صبروبردباری وزمان بسیارطولانی میخواهد ایا رجوی وسایرگروهها چنین ظرفیتی داشتند ؟هرگزانها میخواستند نیامده به حاکمیت برسند رجوی میگفت حاکمیت بدلیل سابقه مبارزاتی ومقاومتها درزندانها حق ماست وخمینی حق مرا خورده است می بینیم دعوا نه دعوای مملکت وملت است ونه فرهنگ ملی ومردمی دعوا سرقدرت ونقطه رهبری سیاسی وجامعه است بهمین دلایل ملی ومردمی نیستند……

ادامه دارد

آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – قسمتهای اول و دوم

*** 

از تایید مرگ مسعود رجوی تا وقاحت هواداران مجاهدینسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سرنوشت-مهدی-افتخاری-آئینه-فلاکت-انقلا/

سرنوشت مهدی افتخاری آئینه فلاکت انقلاب مریم عضدانلو

سرنوشت مهدی افتخاری آئینه فلاکت انقلاب مریم عضدانلوعلی شیرزاد، سایت وطنم ایران، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم اوت 2019:… زیرسوال رفتن تمام عیارانقلاب مریم است شاید درباره مهدی دراینده بنویسم وصحبتها وجوابهای اورا بیان کنم تا ببینید او چگونه مروت ومردانگی دربرابربرخوردهای رجوی وعضدانلو ازخود نشان میداد دریک کلمه داستان وبرخوردهای علی زرکش با مهدی شباهت های زیادی بهم دارند وسرنوشت مهدی هم نشان ازفلاکت وپیسی ودرماندگی وپوچی انقلاب مریم عضدانلو را به اثبات رساند ودردید همگان بنمایش گذاشت این مسایل رانمیشود با نامگذاری مجدد فرمانده فتح الله به مهدی افتخاری جبران کرد. سرنوشت مهدی افتخاری آئینه فلاکت انقلاب مریم عضدانلو 

سرنوشت مهدی افتخاری آئینه فلاکت انقلاب مریم عضدانلوElimination Projects (Mehdi Eftekhari and Mehdi Katiraei)

سرنوشت مهدی افتخاری آئینه فلاکت انقلاب مریم عضدانلو

نمیخواهم سرنوشت مهدی افتخاری رابنویسم جدیدا تلویزیون سیمای ازادی درباره فراررجوی ازایران برنامه ای بنام پروازتاریخ سازساخته که دران ازمهدی افتخاری بعنوان فرمانده فتح الله یاد کرده است میخواهم اشارات مختصری درهمین رابطه داشته باشم

درسال 74 درسلسله نشستهای معروف به حوض دربهارستان که شاهد موضوع بودم رجوی مهدی را فراخواند وبعد ازکلی حرف وحمله وهجوم وریختن سراو وفحش وفضیحت از او خواست بخاطراینکه ازایدئولوژی خمینی کنده شود به خانمها احترام بگذارد مهدی هم با چسباندن پا وسلام نظامی دربرابرجایگاه زنان احترام گذاشت ولی رجوی راضی نشد وگفت باید سجده کنی ومهدی هم مجبورشد به حالت سجده مثل نمازخوندن دربرابرخانمها ادای احترام کند فردی مثل مهدی را اینقدرخواروذلیل دربرابرنفرات حاضرکرد که این عمل توهین وتحقیرمهدی بود وبرای همه ماهم مشخص بود که رجوی ازاوانتقام گرفت سوال ازمریم عضدانلو چراانموقع مهدی فرمانده فتح الله نبود وبعنوان دشمن انقلاب ازاویاد میکردید ؟

درسال 80 درسالن باقرزاده همه گان شاهد بودند که چطوردربرابرنفرات جدید الورود مهدی راپشت بلندگو خواست وهمه رابرعلیه اوشوراند وچه فحش وفضیحتهایی نثاراو کردند فقط خجالت کشید بگوید با مشت ولگد اورا مثل مگس له کنید چراانموقع فرمانده فتح الله نبود ؟

راستی چرااورابه جایی رسانده بودید که بیشتربه کنارخیابونی وکارتن خواب شباهت پیدا کرده بود بخصوص این اواخرکه مریض هم بود به مرحله ای ازفلاکت رسیده بود که اعتراض بنده رادرپی داشت که به یکی ازمسئولین کردم چرا انموقع فرمانده فتح الله نبود ؟

واقعیت اینه که بنده سالها با مهدی زندگی کردم وبارها پنهانی با او صحبت داشتم وحرفهایم درباره اورابه خودش گفته ام وعملها وحرفهایش راهم قبول نداشتم ولی دلیل چنین برخوردهایی بخاطراین بود که مهدی انقلاب مریم راقبول نداشت و رو درروی رجوی وعضدانلو قرارگرفته بود منتهی درپاسیویسم  ودرون خود رفتن عمل میکرد که تاثیرات مخرب شخصیتی روی خودش گذاشته  بود بهمین دلیل  فشارها وتوهینها وتحقیرها رابه او میکردند وعضدانلوهم درنشست فرماندهی فتح الله راازبنیاد انکاروگفت چرا میگویید فرمانده فتح الله خود رجوی طراحی وفرماندهی رابعهده داشت فرماندهی پروازرا مسعود به اوداده درصورتی که واقعیت ندارد مریم عضدانلو ایا این حرفها یادت رفته ؟ چرا الان دوباره انهم بعد سالها ازفوت او فرمانده فتح الله رابه اوبرگرداندی ؟ واقعیت دیگراین است که عضدانلو مجبورشده دوباره به او لقب بدهد زیرا موضوع برخورد با مهدی برایش دردسرشده ومیخواهد ازپاسخگویی فرارکند زیرا سرنوشت او زیرسوال رفتن تمام عیارانقلاب مریم است شاید درباره مهدی دراینده بنویسم وصحبتها وجوابهای اورا بیان کنم تا ببینید او چگونه مروت ومردانگی دربرابربرخوردهای رجوی وعضدانلو ازخود نشان میداد دریک کلمه داستان وبرخوردهای علی زرکش با مهدی شباهت های زیادی بهم دارند وسرنوشت مهدی هم نشان ازفلاکت وپیسی ودرماندگی وپوچی انقلاب مریم عضدانلو را به اثبات رساند ودردید همگان بنمایش گذاشت این مسایل رانمیشود با نامگذاری مجدد فرمانده فتح الله به مهدی افتخاری جبران کرد

سرنوشت مهدی افتخاری آئینه فلاکت انقلاب مریم عضدانلو

لینک به منبع

***

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکااز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین: