احسان بیدی در آلبانی – اعتراض خانواده ها به نقض حقوق بشر

انجمن فراق، اردبیل، چهاردهم اوت 2020:… آقای ساندر لیشاج، وزیر محترم کشور جمهوری آلبانی در شرایطی که خانواده های اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق در آلبانی برای تنها ارتباط با عزیزان خود در اردوگاه این سازمان و کسب اطلاع از وضعیت آنان تلاش می کنند، دریافت اخباری مربوط به توطئه این سازمان در همدستی با عناصر فاسد در دولت آلبانی علیه جداشده ها، خانواده ها را به شدت نگران کرده است. سازمان مجاهدین خلق از سال گذشته با یک توطئه حقوقی، یکی از جدا شده های خود به نام آقای احسان بیدی را تحویل مقام های امنیتی آلبانی نمود که بر حسب اطلاع در شرایط بسیار نامناسب و غیرانسانی در بازداشت غیر قانونی نگهداری می شود. احسان بیدی در آلبانی – اعتراض خانواده ها به نقض حقوق بشر