احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند نجات یافتگان در آلبانی، پانزدهم اوت 2020:… صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا به اداره مرزبانی می بریم و بعد آنجا آزاد می کنیم وباید الان باما بیایی.! بعد از حرکت دواکیپ شده بودند و اکیپی برای رد گم کنی از جاده اصلی حرکت کرده بود و اکیپ اصلی که احسان راهمراه خود داشت از یک جاده فرعی و نامعقول که تقریبا صعب العبور است احسان را برده بود اما به جایی که گفته بودند بلکه به سمت مرز یونان و از مسیرهای فرعی از چند شهر عبور و به مرز آلبانی بایونان برده بودنددر آنجا اورا از مرز عبور داده و بعد از طی چند کیلومتر اورا رها کرده بودند. دوستان آلبانیایی سریعا به سفارت یونان اطلاع و سفارت یونان گفته بود که این کار غیر قانونی است و ما قبول نخواهیم کرد. احسان بیدی خودرا به منطقه بین مرزی رسانده بود و چندین ساعت آنجابود که در آنجا از طرف تعدادی از افراد که در جنگلها آنجا بیرون آمدند موردحمله و وسایل او غارت شد البته احسان به آنها گفته بود هرجه می خواهید ببرید و مهم اینکه به خود احسان آسیبی نرسید. بعد از چند ساعت که پلیس یونان حرکاتی را شروع وپلیس آلبانی هم فهمده بود که تعدادی خبرنگار در راه هستند که از صحنه دیدن کرده و گزارش تهیه کنند، با مرکز تماس گرفتند که به آنها گفته شده بود که اورا برگردانید و به او بگویید که اشتباه شده است و فردای انروز اورا به تیرانا برگرانده و آزاد کردند. یکبار دیگرتوطئه  فرقه رجوی در رابطه با اعضای جداشده از مجاهدین خلق در البانی نقش بر آب  شد و اینبارهم تیرش به سنگ خورد و بوروکور سرجایش نشست. احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند 

تعریف رجوی از بیدی غلط از آب در آمد احسان بیدی پیروز شدتعریف رجوی از بیدی غلط از آب در آمد

احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

وقتی که سیاست دولت آلبانی گروگان «فرقه رجوی ولابی های آمریکایی اش» می شود!

تیرانا ، تحریریه سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 15.08.2020

پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی نشان از توان ، قدرت و اراده آنها برای روشنگری هر چه بیشتر علیه رجوی و فرقه مافیایی مجاهدین خلق  می باشد. شاید درس عبرتی هم باشد برای آن بخش از باند فاسد در درون دولت آلبانی که برای گرفتن ” پول خون ” تلاش می کند که ضربه گیر خیانت ها و جنایت ها و توطئه های فرقه مجاهدین خلق باشد.

احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

دراینکه فرقه رجوی برعلیه جداشدگان از این فرقه توطئه میکند شکی نیست و همه اینرا میدانند و خود فرقه هم باتمام توانا دنبال آزار و اذیت این جدا شدگان است و خودشان هم به این اذعان دارند ولی نعل وارونه زده و با آسمان را به ریسمان بافته و با تهمت وافترا و نسبت دادن نفرات به جاهای موهوم ذهنی و جاهایی که از آنها وحشت دارند تلاش دارند که این کار ضد انسانی خودشان راتوجیه کنند.

پرواضح است که وجود این جدا شدگان بدلائل مختلف خاری در چشم این فرقه ضدملی است.

خاموش کردن جداشدگان مجاهدین مسئله اصلی مریم رجوی

اولین دلیل اینکه هرکدام از این جدا شدگان سند ورشکستگی خط و خطوط این فرقه است چون هرکدام از این جدا شدگان با عشق و امید هایی به این فرقه پیوسته و اعتقاد کامل داشتند ولی در طی زمان برآنان مسلم شد که این فرقه هیچ اعتقادی به ملت ایران نداشته؛ بلکه برعکش همه اعمالش برخلاف مصالح ملت و کارش مزدور بیگانکان است.

دوم اینکه این جدا شدگان شاهدان عینی پوچ بودن ادعاها و مخصوصا بزرگترین دروع آنان یعنی انقلاب باصطلاح ایدئولوژیک است و وجودشان در اروپا بخصوص تیرانا مردم را نسبت به ماهیت پلید این فرقه هرروز بیشتر آگاه می کند و مشتشان را وامی کند. و دلایل دیکر و بی شمار که این فرقه چشم دیدن این جداشدگان راندارد و نمی خواهد کسی ازآنان در اینجا بماند.

احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

اگرچه این فرقه دوست ندارد هیچ کس حتی آنهایی که هنوزاز این فرقه مستمری می گیرند در اینجا بماند امااگرکسی چیزی نگوید و سکوت کند فرق می کند ولی کسی که حرف می زند خب بحث دیگری است.

حالاکه فرقه دنبال توطئه و پرونده سازی برای این جداشدگان است در این راستا سال گذشته با کمک بخش فاسد دستگاه امنیتی این کشور برعلیه یکی از این جداشدگان بنام احسان بیدی، توطئه ای سرهم کرد و اورا بزندان انداختند که نیاز به شرح مفصل در جای دیگر است.

احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

اما نکته مهم اینکه بعد یکسال که دیگر نمی توانستند بیش از این اورا نگه دارد و طبق قانون خودشان باید اورا آزاد می کردن از چند روز پیش فرقه خیانتکاررا کمک لابی آمریکایش دولت اینجا را تحت فشار گذاشته بودند که او باید از این کشوراخراج شود وعلیرغم میل دولت اینجا، طرح نماینده سفارت آمریکا بهمراه فرقه این بود وبه دولت اینجا گفته شده بود که اورا سوار یک هواپیما کرده و به استانبول بفرستند و آنجا ولش کنند که نتواند برگردد و اگر هم برگشت تحت عنوان ورود غیر قانونی می شود اورا گرفت و با او بشدت برخوردکرد. اما وقتی سفارت ترکیه از طریق افراد شریف آلبانیایی آگاه شد و اینکار را نپذیرفت آنها طرح وحشیانه و ضدبشری دیگری به اجرا در آورند.

احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا به اداره مرزبانی می بریم و بعد آنجا آزاد می کنیم وباید الان باما بیایی.! بعد از حرکت دواکیپ شده بودند و اکیپی برای رد گم کنی از جاده اصلی حرکت کرده بود و اکیپ اصلی که احسان راهمراه خود داشت از یک جاده فرعی و نامعقول که تقریبا صعب العبور است احسان را برده بود اما به جایی که گفته بودند بلکه به سمت مرز یونان و از مسیرهای فرعی از چند شهر عبور و به مرز آلبانی بایونان برده بودنددر آنجا اورا از مرز عبور داده و بعد از طی چند کیلومتر اورا رها کرده بودند. دوستان آلبانیایی سریعا به سفارت یونان اطلاع و سفارت یونان گفته بود که این کار غیر قانونی است و ما قبول نخواهیم کرد.

احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

احسان بیدی خودرا به منطقه بین مرزی رسانده بود و چندین ساعت آنجابود که در آنجا از طرف تعدادی از افراد که در جنگلها آنجا بیرون آمدند موردحمله و وسایل او غارت شد البته احسان به آنها گفته بود هرجه می خواهید ببرید و مهم اینکه به خود احسان آسیبی نرسید. بعد از چند ساعت که پلیس یونان حرکاتی را شروع وپلیس آلبانی هم فهمده بود که تعدادی خبرنگار در راه هستند که از صحنه دیدن کرده و گزارش تهیه کنند، با مرکز تماس گرفتند که به آنها گفته شده بود که اورا برگردانید و به او بگویید که اشتباه شده است و فردای انروز اورا به تیرانا برگرانده و آزاد کردند.

یکبار دیگرتوطئه  فرقه رجوی در رابطه با اعضای جداشده از مجاهدین خلق در البانی نقش بر آب  شد و اینبارهم تیرش به سنگ خورد و بوروکور سرجایش نشست.

لینک به منبع

احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

مفهوم ” کپسول زمان ” در فرقه مجاهدین خلق از نگاه نشریه آلمانی اشپیگل

تبانی علیه احسان بیدی . دولت آلبانی و فرقه رجوی

احسان بیدی در آلبانی – اعتراض خانواده ها به نقض حقوق بشر

حقوق بشر احسان بیدی ، فرقه بدنام رجوی و وظیفه ما

احسان بیدی قربانی دسیسه های مجاهدین خلق و رژیم فاسد آلبانی

توطئه علیه احسان بیدی نمونه ای از معضل اتحادیه اروپا با آلبانی است

حقوق انسانی احسان بیدی . تسلیم نامه اعتراضی به سفارت آلبانی در پاریساحسان بیدی قربانی دسیسه های مجاهدین خلق و رژیم فاسد آلبانی

زندانی کردن احسان بیدی در آلبانی بی دلیل، Albanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/دون-کیشوت-مقاومت-ایران-و-ساحل-سن-پیترو-د/

دون کیشوت مقاومت ایران و ساحل سن پیترو در آلبانی

دون کیشوت مقاومت ایران و ساحل سن پیترو در آلبانیحسن حیرانی، نجات یافتگان در آلبانی، سیزدهم ژوئیه 2020:… من باب اطلاع لازم است که خدمتتان عرض کنم ساحلی در شمال غربی تیرانا  در آلبانی می باشد که به سن پیترو معروف است. یک منطقه ویلا نشین نسبتاً لاکچری و ساحل آرام و زیبا که در فصل تابستان و مخصوصا در روزهای تعطیل مردم زیادی برای گردش به آنجا میروند. از قضای روزگار این جاده که یک جاده عمومی می باشد از نزدیکی مزرعه حیوانات میگذرد. مزرعه حیوانات فرقه رجوی تقریباً در فاصله یک کیلومتری از حاشیه جاده که با یک کریدور به جاده وصل است و یک سردر و شیرخورشیدی هم برای خودشان در آنجا نصب کرده اند. در یکشنبه گذشته من به دعوت همسایگانمان به همراه آنان برای گردش به ساحل رفتیم که البته خیلی هم خوش گذشت. اما همانطور که گفتم دون کیشوت تبلیغاتی فرقه خیلی عجولانه و غیر حرفه ای شروع به انداختن چند عکس از فیلم دوربین مدار بسته که خودشان در کنار جاده نصب کرده اند از ماشین و همچنین عکسی که مربوط به فردی می باشد که من در سال گذشته ماشین را از او خریدم و قبلاً در هیستوری صفحه واتساپ اینجانب بوده به هم وصل کرده و نوشته که مزدور حسن حیرانی با تنی چند از همدستانش برای فیلمبرداری و عکسبرداری و غیره از آنجا عبور کرده و کلی خزعبلات دیگر. دون کیشوت مقاومت ایران و ساحل سن پیترو در آلبانی 

حسن حیرانی در تلویزیون مردمThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

دون کیشوت مقاومت ایران و ساحل سن پیترو در آلبانی

حسن حیرانی ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 12.07.2020

با سلام دوستان

حسن حیرانی

آقای حسن حیرانی

موضوع جالبی از فیل هوا کردن های دون کیشوتی همیشگی مقاومت پرافتخار!؟!؟! ایران در چند روز اخیر حادث شده که بد ندیدم با شما دوستان عزیز در میان بگذارم.

جوکستان فرقه یا همان به اصطلاح سایت ایران افشاگرشان در یک اقدام کاملاً عجولانه و غیر حرفه ای و البته هدفمند شروع به آسمان و ریسمان به هم بافتن و میکس کلی موضوعات جعلی مختلف و بدون ربط به یکدیگر در رابطه با اینجانب نموده.

این لینک خبر مربوطه است:

تحرکات‌مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها دراطراف اشرف۳ هم‌زمان‌با گردهمایی سالانه مقاومت:
https://www.iran-efshagari.com/تحرکات%E2%80%8Cمزدوران-وزارت-اطلاعات-آخونده/

دون کیشوت مقاومت ایران و ساحل سن پیترو در آلبانی

من باب اطلاع لازم است که خدمتتان عرض کنم ساحلی در شمال غربی تیرانا  در آلبانی می باشد که به سن پیترو معروف است.

یک منطقه ویلا نشین نسبتاً لاکچری و ساحل آرام و زیبا که در فصل تابستان و مخصوصا در روزهای تعطیل مردم زیادی برای گردش به آنجا میروند. از قضای روزگار این جاده که یک جاده عمومی می باشد از نزدیکی مزرعه حیوانات میگذرد. مزرعه حیوانات فرقه رجوی تقریباً در فاصله یک کیلومتری از حاشیه جاده که با یک کریدور به جاده وصل است و یک سردر و شیرخورشیدی هم برای خودشان در آنجا نصب کرده اند. در یکشنبه گذشته من به دعوت همسایگانمان به همراه آنان برای گردش به ساحل رفتیم که البته خیلی هم خوش گذشت. اما همانطور که گفتم دون کیشوت تبلیغاتی فرقه خیلی عجولانه و غیر حرفه ای شروع به انداختن چند عکس از فیلم دوربین مدار بسته که خودشان در کنار جاده نصب کرده اند از ماشین و همچنین عکسی که مربوط به فردی می باشد که من در سال گذشته ماشین را از او خریدم و قبلاً در هیستوری صفحه واتساپ اینجانب بوده به هم وصل کرده و نوشته که مزدور حسن حیرانی با تنی چند از همدستانش برای فیلمبرداری و عکسبرداری و غیره از آنجا عبور کرده و کلی خزعبلات دیگر…….

اولاً که این دفعه اول من نیست که به ساحل سن پیترو می روم بارها و بارها و حتی سال گذشته من به آنجا تردد داشته ام و حتی یکبار دقیقاً در نزدیکی آنجا که نیروهای سیکوریتی آلبانیایی که آنها استخدام کرده اند مجبور به تعویض زاپاس ماشین شدم و کسی سراغ من نیامد چرا که آن جا یک خیابان عمومی است و ماشین های زیادی در آنجا تردد می کنند اما حالا چه شده که با این شیوه موش و گربه بازی شروع به اینهمه جعلیات و دروغ بافی کرده اند. البته ناگفته نماند که این حرکات فرقه هدفمند و به دنبال مطامع خودش است. در رابطه با ما یعنی نفراتی که افشاگری می‌کنیم بارها و بارها خواهان اذیت و آزار و چسباندن برچسب هایی به ما بوده اند تا بتوانند به حساب خودشان برای ما در این کشور دردسر درست کنند اما از آنجایی که علی‌رغم اینکه در کشور آلبانی فساد اداری در همه نهادها کم و بیش دیده می‌شود اما باز هم  اینجا  دموکراسی دارد و سکوت سرویس کشور آلبانی با استخبارات مخوف و منحوس صدام حسین جنایتکار فرق می کند که مثل آن زمان مجاهدین هرکسی را می خواستند با اشاره‌ای توسط استخبارات ناپدید و سر به نیست میشد. برای همین رو آورده اند به چنین تبلیغات منفی علیه جداشده ها تاهم بتواند در آینده به عنوان سند از آنها یاد کنند که مثلاً پیشتر گفته بودیم که فلان و بهمان و هم این که آن را بهانه و دستاویزی کند برای نفرات داخل فرقه تا هرچه بیشتر محدودیت‌ها در تردد نفرات بیشتر و بیشتر شود و همین حالتی که الان همه را در یک قفس کرده و خودش دارد زندانبانی آنجا را می کند ادامه دهد.

البته موضوع دیگری که ناگفته نماند اینکه با توجه به اینکه رییس‌جمهور مقاومت یک ویلای اختصاصی میلیون دلاری در همان قسمت ویلاهای ساحل سن پیترو که خیلی هم گران و لاکچری نشین است  دارد و هر از گاهی ایشان برای انبساط مزاج و تفکر و تفقد در استخراج ارزش های انقلاب چند صباحی را در آنجا سپری میکند این فرقه البته می‌توانست موضوع را خیلی داغ تر و امنیتی تر کند مثلاً اینکه مزدور حسن حیرانی به ساحل سن پیترو جهت گرفتن فیلم و عکس از ویلای لاکچری خواهر مریم رفته ولی از آنجایی که این سایت ایران افشاگر در داخل فرقه هم قابل دسترس برای نفرات است و چشم و گوش نفرات را باز میکند که وای مادر اینجا در محبس و خواهر مریم در ساحل سن پیترو هستند کار را کمی برای فرق سخت کرد و مجبور به همین به اصطلاح خودشان افشاگری معجول و معیوب و ناقص  بسنده کردند.

من باب اطلاع هنوز اوایل تابستان است و و ما هم مثل خیلی از از شهروندان آلبانی حق رفتن به ساحل را داریم و می رویم کما اینکه این هفته هم دارم می روم و آنرا پیشاپیش اعلام می کنم.

پایان

با تشکر

حسن حیرانی

لینک به منبع

دون کیشوت مقاومت ایران و ساحل سن پیترو در آلبانی

***

همچنین: