اخراج جان بولتون  و عاشورای رجوی و عضدانلو

اخراج جان بولتون  و عاشورای رجوی و عضدانلو

اخراج جان بولتون  و عاشورای رجوی و عضدانلوعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم سپتامبر 2019:… سیاست غلط برسر رجوی وعضدانلو ونیروها فرا رسیده است ایا میتوانیم اخراج جان بولتون را مترادف رفتن علاوی درعراق که مجموعه ای ازمسایل را بدنبال داشت بدانیم ومنتظرعواقب ان باشیم ؟ ایا دولت البانی وامریکا با رفتن حامی اصلی ازکاخ سفید همان رفتاروتنظیم قبلی را خواهند داشت ؟هرچه باشد رجوی وعضدانلو درسیاستهای خود دراین برهه زمانی بی پدرشدند وچترمهم حمایتی درکاخ سفید را ازدست دادند که مشکلات تشکیلاتی بیش ازپیش پیکره سازمان را بلرزه درخواهد اورد ورجوی وعضدانلو را درمخمصه ای ازرفتارها وکردارها قرارخواهد داد. اخراج جان بولتون  و عاشورای رجوی و عضدانلو

اخراج جان بولتون  و عاشورای رجوی و عضدانلومریم رجوی فلسفه عاشورا و اسلام سیاسی

اخراج جان بولتون  و عاشورای رجوی و عضدانلو

1- اخراج جان بولتون ضربه خرد کننده بر پیکررجوی و عضدانلو

 آیا رجوی وعضدانلو اولین بار است که سرمایه گذاری انها برباد فنا میرود؟ خیر، اگربه پروسه مجاهدین نگاه کنیم این عملها نه اولین باراست ونه اخرین بارخواهد بود ولی چرا رجوی وعضدانلو ازاینگونه ضربات درس نمی گیرند ؟

ساستهای رجوی وعضدانلو برپایه واقعیتها وتحلیل درست وعین وذهنی شرایط حاکم برسیاست واوضاع جهانی وداخلی ایران استوارنیست

 ـ سیاست انها نشات گرفته ازدریوزگی واویزان شدن براین کشوروان کشورواین وان سیاستمداراست

 ـ سیاست ساده اندیشانه وغیرواقعی تضاد اصلی رژیم خمینی ست واینکه هرکس دشمن دشمن من است دوست من است استواراست یعنی سیاستی نشات گرفته ازپایه های فکری واعتقادی

ـ سیاست باید ملی ومردمگرا باشد تا بتواند براساس منافع ملی ومردم تنظیم وموضع بگیرد

درعراق ازعلاوی ودارودسته امریکا حمایت ودنبال بدست اوردن دل امریکا وکشورهای عربی  وتنطیم با منافع امریکا بود که نتیجه ان حمایت ازتروریسم درعراق وسوریه ویمن شد بارها اعتراض کردیم وگفتیم این سیاست غلط است درنهایت با امدن طرفداران حاکمیت دینی ضربه را خورد وامریکا هم خیانت وچشمانش را دربرابرجنایتها بست وگفت بکشید وانها هم کشتارکردند

 جان بولتون هم به جای فتح تهران، به زندان اشرف 3 در آلبانی تبعید شد

انتخابات فرانسه بود چه شوروغوغایی بپا کرده بودند وازخانم رویال حمایت میکرد وبرای او اطلاعیه انتخاباتی پخش میکرد درست عین عراق چند بارگفتیم فرانسه چه ربطی بما دارد ،  اولاند پیروز ودست وبال رجوی وعضدانلو را درفرانسه بست تجربه میتران یادش رفته بود وقتی ازاو حمایت کرد واوانتخاب شد بلافاصله رجوی را پرتاب وبا حاکمیت ایران رابطه برقرارکرد درانتخاب ترامپ برعلیه کلینتون حرکت وازترامپ حمایت کرد زیرا که فکرمیکرد با امدن بولتون وجولیانی ومک کین وادمخواران دیگر حاکمیت ازبین میرود دیدیم برعکس شد واقعیت اینه که رجوی وعضدانلو نیازمند این گونه حرکات هستند زیرا ازخودشون چیزی برای ارائه به جامعه ندارند ، بولتون اخراج ودست رجوی وعضدانلو درپوست گردو برای دهمین بارموند رسانه ها ازدیروز انواع حرفها را زده اند رسانه امریکایی گفت سیاست فشارحد اکثری درحال فروپاشی ست رسانه های اسراییل گفتند ضربه کاری ونگران کننده به نتانیاهو درست زمان انتخابات است واین که سیاست امریکا درباره ایران درحال تعغیر است بنظربنده اولا اینکاربخاطرانتخابات امریکا بود دوم اگرامریکا خط قبلی را هم برود بدلیل رفتن معماراصلی جنگ تاثیرات خودش رادارد وکشورها فهمیدند که امریکا ضعیف است ونباید به داد وبیدادها وهارت وپورت ترامپ گوش داد که تاثیرات زیادی درسیاستهای امریکا دارد یعنی ترسها فرو ریخت مثل سرنگونی پهباد تاثیرات ان روی اعراب واسراییل است درچنین شرایطی باید دید تاثیرات ان دردرون تشکیلات رجوی چیست اولین تاثیرسرخوردگی نیروها از سیاست دوسال گذشته است دومین تاثیرسوالات پس چی شد وتعهدات یکساله ودو ساله بکجا رفت ازجنگ خبری نیست وحاکمیت سرپا ست ازاین ببعد چکارخواهیم کرد خلاصه شیادی های رجوی وعضدانلو برملا شد ونیروها بیشترپی به دروغگویی وعوامفریبی رهبران بردند سیاست اویزان شدن به این وان شکست خورد چشم اندازسرنگونی دراذهان نیروها به باد فنا رفت وهیبتش فرو ریخت چون تمام سرمایه گذاری سه سال گذشته براین سیاست استواربود زمان تو سرکوبیدن واوارشدن سیاست غلط برسر رجوی وعضدانلو ونیروها فرا رسیده است ایا میتوانیم اخراج جان بولتون را مترادف رفتن علاوی درعراق که مجموعه ای ازمسایل را بدنبال داشت بدانیم ومنتظرعواقب ان باشیم ؟ ایا دولت البانی وامریکا با رفتن حامی اصلی ازکاخ سفید همان رفتاروتنظیم قبلی را خواهند داشت ؟هرچه باشد رجوی وعضدانلو درسیاستهای خود دراین برهه زمانی بی پدرشدند وچترمهم حمایتی درکاخ سفید را ازدست دادند که مشکلات تشکیلاتی بیش ازپیش پیکره سازمان را بلرزه درخواهد اورد ورجوی وعضدانلو را درمخمصه ای ازرفتارها وکردارها قرارخواهد داد

لینک به منبع

2- حاکمیت دینی روزعاشورا اپوزیسیون را له کرد

برای بیان این موضوع کمی به عقب برمیگردیم بنده هرگزموافق عاشورا نبوده ونیستم ولی رجوی چون ادعای مسلمانی وعاشورارا دارد درعراق میخواست با راه اندازی عاشورا دراشرف وعاشورا بازی برای حاکمیت برگ رو کند یعنی ازعاشورا استفاده ابزاری کرد وگفت ما باید عاشوراومراسم مذهبی را ازچنگ رژیم خمینی دربیاوریم ماهم گفتیم اخوند هزاروچهارصدسال است روی عاشورا سواراست وما هرگزنمیتوانیم این حربه را ازان خود کنیم وبعد صدام مسجد بزرگ ساخت واخوند درست کرد وعراقی ها رابه مراسم اورد وذوالجلال راه انداخت وای ذوالجلال صاحبت کو سرداد وبرای طفل شش ماهه مرثیه ها سرود تعزیه گردانی کرد وحررا توسط شمرسربرید وابوالفضل رابه فرات فرستاد وتشنه وبی دست با مشک سوراخ شده به خیمه گاه برگرداند ولی هیچ کدام کارگرنیفتاد تا اینکه به امضاء پنج میلیون شیعه اویزان شد درانزمان بنده هم طبق معمول حرف خودرازدم وگفتم این شیعه ها هرگزبرای ما کارایی ندارد وفقط اولا پولهای چندصد میلیونی ازبین میرود ودوم هم وقتی چماق مالکی بالا برود نه ازتاک نشانی خواهد ماند ونه ازتاک نشان وتجربه فازنظامی وچماق خمینی این رابما میگوید یعنی اینکه نه ازامضاء میلیونی خبری خواهد شد ونه ازشیعیان ونه از شیوخ عراقی ازسنی وشیعه ونه از ایاد جمال الدینها ونه ازسایراخوندها ، چه فحشها واتهاماتی که نخوردیم وچه توهین ها وتحقیرها که نشدیم بماند ، تا اینکه چماق مالکی بالا رفت دیدیم که هیچ خبری ازپنج میلیون عراقی وشیوخ ورهبران سیاسی مخالف مالکی ونه ازامریکا واروپا همه وهمه رفتند که رفتند

فعلا عزادار فقدان جان بولتون عزیزتان باشید آقای رحمان کریمی

همزمان عضدانلو درینگه دنیا خرجهای کلان برای لابی ها وپناهندگان کرد وبا نوشابه وشام ونهارواوردن ادمخواران به مراسم باد درغبغب انداخت ومن انم که رستم بود پهلوان سرداد تا اینکه درکلیت ازعراق به البانی نقل مکان واخراج وفراررا پروازبزرگ خواند ولی نمیدانست وقتی زمین واشرف وعراق که ازان بعنوان کانون استراتژیک نبرد یاد میکرد وقتی ازدست رفته تاثیرات خودش رادارد که این تاثیرات را درجدایی ها وختم مراسم ویلپنت وحمایت بین المللی میتوان مشاهده کرد درچند ماه گذشته درکشورها تظاهرات راه انداخت که فقط ابروریزی بود بخصوص درسوئد که علی رغم اشتراک با سلطنت وکمونیستهای مرتجع وعقب مونده راه کارگرواشرف دهقان نتوانستند 200 نفر راباخود همراه کند که همه این موارد وفلاکت وپیسی سیاسی ازچشم دولتهای غربی پنهان نیست وتمام مسایل وتحولات را دقیقه به دقیقه رصد میکنند گذشت تا رسیدیم به عاشورا روز عاشورا دو اتفاق مهم افتاد اولا بولتون ازکاخ سفید با تیپا واردنگی به بیرون پرتاب ورجوی وعضدانلو را بی پدرودست انها را ازکاخ سفید کوتاه کرد ودوم شرکت ایرانی ها انهم بصورت گسترده درامریکا بخصوص لوس انجلس پایگاه سلطنت طلبان بود ودوم درکشورهای اروپایی مراسم عاشورارا با علم وکتل وعلامتهای چند ده تیغه وطبل وسنج ونوحه درخیابونها برگزارکرد وقیمه پلو توذیع کرد بگذریم ازاینکه تعدادی فحاش امده وبه زنان فحاشی کردند وحرفهای نامربوط به انها زدند هیچ عکس العملی ازاپوزیسیون بخصوص دارودسته رجوی بنده ندیدم شرکت درعاشورا درشهرها هزاران نفری بود وبعضی ازشهرهای اروپا چند هزارنفره البته بنده ازروی فیلمها که درشبکه های اجتماعی منتشرشد براورد میکنم که دقیق نیست وبراورد حدودی ست ولی میشود انرا عرض اندام سیاسی حاکمیت دینی درجهان قلمداد کرد اگرایران راهم به ان اضافه کنیم میشود به ابعاد ضربه به اپوزیسیون انهم بعد چهل سال کاروفعالیت ازادانه درینگه دنیا پی برد ببینیم در چهلم عاشورا ودرکربلا چقدر جمعیت میاورد سوالی که وجود دارد راستی چرا اپوزیسیون چنین فلاکت ودرماندگی را درمدت اخیرازخود بنمایش گذاشت ؟ دو دلیل بیشترندارد وقتی انها به بیگانه اویزان میشوند وهمگام وهمراه بیگانه خواستارتحریم وحمله نظامی وتجزیه کشورمیشوندباید به مردم حق داد که ازگرد انها پراکنده وتنها بگذارند وموضوع دوم به اعتقادات انها برمیگردد که جوابگوی نیازفکری وسیاسی وخواسته مردم نیست استراتژیهای انها به بن بست رسیده وهمانطورکه بارها گفته ام دوران انها بسرامده واحزاب وگروهها وسازمانهای کنونی جوابگوی مرحله کنونی نیستند وبهتراست خودرامنحل وتعغیرات بنیادین درخود بوجود بیاورند وازاسلام سیاسی وکمونیست وسلطنت دست برداشته وایرانگرایی ومنافع ملی را مدنظرقراربدهند نتیجه حاکمیت دینی انها را با مراسم عاشورا له ولورده وبی اینده ورسوا کرد

لینک به منبع

(پایان)

اخراج جان بولتون  و عاشورای رجوی و عضدانلو

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/جنایات-رجوی-علیه-ایرانیان/

جنایات رجوی علیه ایرانیان

جنایات رجوی علیه ایرانیانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم سپتامبر 2019:… رهبری جمعی وکادرهای ذیصلاح ، کدامین کادرهای ذیصلاح ، میشود اسم دوتا ازاین کادرهای همه جانبه را نام ببرید معلوم شود چه کادرهایی ساختی ما که هرچی دیدیم درابداع روزانه انواع شکنجه های روحی وروانی وجسمی وکتک وتف باران ملت واقعا کادرهای همه جانبه بودند … وجود این سازمان برای ملت ایران چه دستاوردی داشته است بعد رفتن شاه وازادی زندانیها. نمیدانم با این سابقه خیانت وجنایت چه جشنی گرفته اند جنایت وخیانت کردن که جشن ندارد باید برسروروی خود گل بمالید . جنایات رجوی علیه ایرانیان 

جنایات رجوی علیه ایرانیانشهریورهای خونین و رجوی (1350 – 1393)

جنایات رجوی علیه ایرانیان

1- پانزده شهریور روز جشن خیانت وجنایت برعلیه ملت ایران

هرساله رجوی وعضدانلو روز پانزده شهریوررا با سروصدا وتبلیغات جشن میگیرند انهم چه جشنی نیروها بیزاروهزارفحش به رجوی وعضدانلو وسازمانش میکشیدند جشن نبود وسیله وابزارشکنجه بود

اصلا وجود این سازمان برای ملت ایران چه دستاوردی داشته است بعد رفتن شاه وازادی زندانیها مردم بدلیل عدم شناخت واحساسات وتعصبات وعدم اگاهی ازقشرهای مختلف ازانها دفاع وهواداری میکردند دراین مدت هم تمام هم وغم راه اندازی تظاهرات و راه پیمایی وزد وخورد وکشته شدن نیروها بودازطرف دیگرالتماس به شوروی که پول بده وماهم بتو اسرارمیدهیم انوقت به حزب توده میگفت جاسوس شوروی خودت جاسوس کجا بودی چرا سعادتی را درسرقراربا سفارت شوروی دستگیرکردند بعد هم فازنظامی وکشتارورفتن به عراق وجاسوسی وهمکاری تمام عیاراطلاعاتی با اطلاعات وامنیت عراق که فیلمهایش موجود است ودخالت درعراق وبرقراری رابطه ، سنی ها با امریکا که داعش ازتوی ان درامد وشدند انقلابیون عشایروتروریستها درسوریه ارتش ازاد وپادشاه عربستان وشیخک امارات ونتانیاهوی صهیونیست وامریکای ادمخوار درحمله به یمن ومحاصره وکشتاربیست میلیون زن وکودک یمنی شدند خدایگانی که ازاسمان برای نجات بشریت امده اند وبعد هم خواهان بمباران ایران وتحریم وفوت بیماران سرطانی وبیماری های حاد روی تخت بیمارستانهای ایران تا اینکه رجوی بگوید خیرترامپ خداست وادمخواران امریکا فرزندان خدا وبرای نجات ملت ایران ازدست ستمگربه یاری شتافته اند وهرکس میگوید دارو ومواد غذایی تحریم است مزدوروزارت ومهره مارخامنه ای ووردست ابراهیم رییسی ست ، مادرانی که درکنارتخت فرزندانشان با گریه ازنبود دارو میگویند ومرگ فرزندان خود را نظاره میکنند  مزدوروزارت هستند حال معلوم نیست اگراینها مزدورهستند چرا پولها وطلاهای شیوخ عرب وغربی ها بجیب رجوی وعضدانلو میریزد ، عضدانلو با پول دشمنان ایران لباسهای رنگارنگ میخرد وکرم های زیبایی میمالد وجراحی های پلاستیکی چندباره انجام میدهد انوقت زنان دردرون مناسباتش ازبس سبیل وریش دراورده اند که ادمی تشخیص نمیدهد کی مرد است وکی زن متناقض هم نمیشود،  انوقت مادرانی که شاهد مرگ فرزندان خردسال خود هستند واعتراض به نبود دارومی کنند را مزدور وزارت قلمداد میکند ومیگوید دروغ میگویند دارو ومواد غذایی تحریم نیست چقدربی وجدان شده اند انگارنه انگارکه خودش سالهاست دروطن فروشی وحرکتهای ضد مردمی خواهان بمباران وتحریم ونابودی کشوروملت است درالبانی جشن گرفته وحرفهای بی سروته وصد من یک غاز همیشگی را سرداده که ما خواهان ازادی وبرابری وعدالت اجتماعی هستیم همانهایی که دردرون مناسبات خود پیاده کردی کافیست هیچ ازادی وبرابری وعدالت اجتماعی دردرون انها یافت نمیشود همه وهمه سراب است ودروغ وعوامفریبی ونیرنگ وکلاشی بعد هم محمد حیاتی رافرستاده پشت بلند گوتا ازافتخارات مجاهدین بگوید ببینیم چه گفت

رهبری جمعی وکادرهای ذیصلاح ، کدامین کادرهای ذیصلاح ، میشود اسم دوتا ازاین کادرهای همه جانبه را نام ببرید معلوم شود چه کادرهایی ساختی ما که هرچی دیدیم درابداع روزانه انواع شکنجه های روحی وروانی وجسمی وکتک وتف باران ملت واقعا کادرهای همه جانبه بودند درادامه میگوید درسال 54 وضربه اپورتونیستی بدلیل اصالت ارمانی ومبارزاتی توانست ازان بیرون امده وبه مقاومت مردم تداوم ببخشد راستی چی شد رجوی ؟ که همین محمد حیاتی را صد بارپای بلندگو کشید تا هرباربگوید رهبری برادرمسعود وده ماده اش ما را نجات داد راستی چرا اینجا ازعملکرد رجوی هیچ نمیگوید ، عضدانلو درحال سپردن رجوی بتاریخ است ، نمیدانم با این سابقه خیانت وجنایت چه جشنی گرفته اند جنایت وخیانت کردن که جشن ندارد باید برسروروی خود گل بمالید جالب اینجاست که فقط خبات پولکی به انها تبریک گفته حتی شورایی های خودش هم تبریک نگفتند ایا این نشان ازایزوله مطلق ازطرف مردم ایران نیست سابقه فوق راستی جشن گرفتن دارد؟؟

لینک به منبع

2- رجوی وعضدانلو کودکان ایران را زنده زنده میخورند

امریکا ازبرجام خارج  وزیرتعهدات خود زد این عمل درتاریخ امریکا بوفوریافت میشود انقدرکه مارلوبراندو گفت امریکا چهارصد قراردادبا سرخ پوستان امضاء وهیچ کدام رارعایت نکرد وزیرتمام قرارداد هایش زد ازطرف دیگرهمانطورکه کلینتون وبرنی سندرز گفتند امریکا  داعش وسایرتروریستها را درست کرده است همه میدانند که تروریستهایی بنام القاعده وطالبان را امریکا دربرابر شوروی سابق درافغانستان مسلح کرد وبا همکاری نوازشریف پاکستانی با ارتش پاکستان انها رابرافغانستان مسلط وبعد هم خودش به انها حمله وافغانستان رابخاک وخون کشید وحالا هم درحال مذاکره با انهاست بعد هم عراق وسوریه ولیبی ویمن الان هم دنبال سوریه ای کردن ایران است باند مافیایی وپولشوی سازمان مجاهدین وشورای دست ساز ومزدبگیروجیره خوار رجوی وعضدانلو که هیچ شرافتی دراین شورا مثل خود رجوی وعضدانلو درانها یافت نمیشودبدنبال تحریم وحمله نظامی همراه ادمخواران امریکا هستند دراین راستا ازهیچ تبلیغاتی برعلیه ملت ایران فروگذارنکرده است ایران دوروز پیش ازکاهش تعهدات اتمی خود خبردادوسایت انها امروز نوشته ایران با گام سوم نقض برجام کرده ودنبال باجگیری ازکشورهای غربیست حالا چرا باج گیری ازغربیها رجوی را کلافه وبه هزیان گویی انداخته جای سوال دارد زوجین خیانت کارتا دیروز میگفتند برجام برخلاف منافع ماست وجهان باید جلو ان به ایستد واز همه میخواستند ازان خارج شوند واوباما ادمخواردیگرامریکا را مماشاتگرمیخوند چون برجام راامضاء کرده ولی اززمانی که ترامپ امده وازبرجام خارج شده حامی برجام شده وگلوی خودرامثل نتانیاهو پاره میکند که برجام نقض شده است وعلی رغم این همه تحریم بازمیگوید تحریم کنید ایا زوجین هم کاسه ادمخواران این همه کلیپ که ازبیمارستانها منتشروفریاد مادران درکنارفرزندان سرطانی وبیمارخودرا نمی شنوند که بخاطرتحریم ونبود دارو؛ فرزندانشان درد میکشند وذره ذره اب شده وزجرکش میشوند ؟  ایا گوشی دارد ؟ خیر چهل سال است که رجوی درگوشهایش سرب ریخته وغیرازصدای قدرت هیچ چیزرا نمیشنود ؛ رجوی وعضدانلو کودک خوارهستند ؛ مگرنمی بینید دربرابرگرسنگی ومرگ تدریجی کودکان یمن وبمبگذاری وکشتارکودکان سوریه وعراق وافغانستان ولیبی درسکوت هستند وازجانی وجنایتکار وبمب گذارحمایت میکنند مگه ندیدید دربرابرعمل تروریستی دراهوازوکشته شدن کودک چهارساله چه رقص وپایکوبی راه انداختند وازتروریستها وتجزیه طلبان عربی حمایت کردند

کاررجوی وعضدانلو کودک خواریست وفرقی نمیکند کی ودرکدام کشورباشد مگه ندیدید دراشرف کودکان خود را به چه روزی انداخت انها رابه اروپا فرستاد وگذاشت که معتاد شوند وگیرباندهای مافیایی بی افتند ؛ مگرندیدید همان کودکان را درسن چهارده وپانزده سالگی وارد ارتش وکارنظامی کرد وانها را راهی میدانهای مین وبا دست خالی جلو زرهی وگلوله ها وموشکهای مالکی فرستاد وبه کشتن داد ؛ ایا میخواهید دلشون بحال کودکان ایران بسوزد وامروز هم به تکراریاوه های بولتون وپمپئو وبرایان وترامپ پرداخته است بگذارید یاد اوری کنم زیرقبا وعبا وکلاه صهیونیزم سینه زدن برعلیه ملت ایران دردی را ازرجوی وعضدانلو درمان نمیکند زنجیرزنی زیرعبا وعمامه پادشاه عربستان وشیخک امارات وبوفالوی بحرین رجوی را دربین مردم ایران منزوی ترمی کند اینکه رجوی وعضدانلو زیرکلاه ملکه انگلیس برعلیه ملت ایران قمه میزند وگل برسروکله خود میمالند ونعره های اسلام سیاسی را سرمیدهد چیزی از جرم کودک خواری انها کم نمیکند دوسال پیش بارها نوشتیم که رجوی وعضدانلو زنده خوارهستند نمی بینید با این عملکردها چگونه کودکان زنده ایران را روی تخت بیمارستانها انهم جلو چشمان مادران انها با دندان تکه تکه ومیخورند فرق رجوی وعضدانلو با سیاه جامگان شاه اسماعیل وشاه عباس درچیست فرقش دراین است که انها بزرگان را میخوردند ولی رجوی وعضدانلو علاوه بربزرگسالان کودکان را هم میخورند یعنی ازشاه اسماعیل وشاه عباس دردنائت وشقاوت چندگام جلوترند انوقت برای یک کودک که 1400سال پیش مرده شیون وگیسوپریشان میکنندوخاک برسرمی پاشند گل برسروروی خود میمالند که وا حسینا چه نشسته اید که تیرسه شعبه به گلوی اصغرنشسته است وخودش روزانه هزاران تیرده شعبه مثل نقض برجام وادعای سیاست باجگیری بسمت کودکان ایران پرتاب وانها را درروی تخت بیمارستان به دیارفانی میفرستند ای ننگ ونفرین برچنین تفکراتی وعملهایی وانقلاب مریمی که کودکان ایران را زنده زنده میخورند

لینک به منبع

جنایات رجوی علیه ایرانیان

*** 

***

آیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – متن کاملآیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – متن کامل

همچنین: