اخراج پزشکان بدون مرز . فغان مایک پمپئو و مریم رجوی

اخراج پزشکان بدون مرز . فغان مایک پمپئو و مریم رجوی

اخراج پزشکان بدون مرز . فغان مایک پمپئو و مریم رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهارم آوریل 2020:… درباره همین پزشکان بدون مرز درذهنم دارم یکی گسترش ویروس ابولا درافریقاست یکی عملکردهایش درسوریه است یکی عملکردها وهمکاری هایش با کلاه سفیدها ست وتا انجایی که میدونم هنوز درادلب سوریه هستند ، خونهای الوده فرانسه یادمون نرفته وارد کردن ایدز به افریقا توسط همین جانیان کسی فراموش نکرده ، به همین دلیل نوشتم پزشکان بدون مرز همان کلاه سفید های سوریه هستند ، با همین سوابق بخاطرورود به ایران وحفظ منافع ملی ومردم ایران مخالفت خود را شروع کردم وازاخراج انها هم خیلی خوشحال شدم چکاردارم کی درحاکمیت است خدا ست یا شیطان ، چکاردارم حرف ازگلوی کی درمی اید. اخراج پزشکان بدون مرز . فغان مایک پمپئو و مریم رجوی 

اخراج پزشکان بدون مرز . فغان مایک پمپئو و مریم رجویاعتراض مایک پمپئو، رودی جولیانی و مریم رجوی به اخراج پزشکان بدون مرز

اخراج پزشکان بدون مرز . فغان مایک پمپئو و مریم رجوی

چرا رجوی وعضدانلو ازاخراج پزشکان بدون مرز اینقدرناراحت هستند ؟

روز اولی که خبرورود پزشکان بدون مرز به ایران را خوندم هم برعلیه وزارت خارجه وهم برعلیه روزنامه ایی که نوشته وازورود انها دفاع کرده بود درشبکه های اجتماعی مطالبی را نوشتم واین عمل وزارت خارجه ووزارت اطلاعات ایران را خیانت بزرگ قلمداد کردم چرا وبه چه دلیل ؟ ایا بخاطراینکه مخالف حاکمیت ایران هستم هرحرکتی انها بکنند چشم بسته مخالفت می کنم ؟ ایا بخاطرتعصبات کوروبی منطق است ؟ ایا گرفتاراحساسات غیرعلمی هستم ؟ ایا برای مطرح کردن خود است ؟ ایا میخواهم درشبکه های اجتماعی بقیه بخاطراین حرفها به به وچه چه کنند ومنهم خونده کیف کنم ؟ یا اینکه منطقی ودلایلی پشت مخالفتها خوابیده است ؟

بنده تنهای تنها هستم خبرها را خونده وچون هیچ امکانی ندارم خبرها را  تا انجایی که درتوان فکری ومغزی دارم درحافظه ام نگه میدارم وهرموقع خواستم استفاده میکنم درچند سال گذشته خبرهایی که درباره همین پزشکان بدون مرز درذهنم دارم یکی گسترش ویروس ابولا درافریقاست یکی عملکردهایش درسوریه است یکی عملکردها وهمکاری هایش با کلاه سفیدها ست وتا انجایی که میدونم هنوز درادلب سوریه هستند ، خونهای الوده فرانسه یادمون نرفته وارد کردن ایدز به افریقا توسط همین جانیان کسی فراموش نکرده ، به همین دلیل نوشتم پزشکان بدون مرز همان کلاه سفید های سوریه هستند ، با همین سوابق بخاطرورود به ایران وحفظ منافع ملی ومردم ایران مخالفت خود را شروع کردم وازاخراج انها هم خیلی خوشحال شدم چکاردارم کی درحاکمیت است خدا ست یا شیطان ، چکاردارم حرف ازگلوی کی درمی اید ، ازگلوی روحانی یا خامنه ای یا رجوی یا مکرون یا رضا پهلوی ویا چگوارا یا ایه قران بمن چه ، من منافع ملی برایم مهم است وهرکس با هرقدرتی که داشته باشد شاخص بنده منافع ملی ومردمم است ، قسمتی ازنوشته های قبلی را که درذهنم هست که منسجم هم نیست را اینجا می اورم اولا ازکجا معلوم جاسوس نیستند که هستند دوم کی تضمین میکند که توسط انها حملات بیولوژیکی دوم انجام نشود وکی مطمئن است که اطلاعات موردنیاز ویا میزان تاثیرات کرونا وهزاراطلاعات دیگرراجمع اوری وبه اربابان نمی رسانند ،

درثانی مگه ایران پشت چهل تا تخت ودوتا پرستارمونده است انهم کشوری که به اذعان همه یکی ازبالاترین کادرهای پزشکی وتخصصی را دارد دارو هم که 95 درصد درایران تولید میشود ازهرطرف که نگاه کنیم عملی اشتباه اندراشتباه است اینکه دولت نولیبرال وچپاولگرتولید را بنابودی کشونده که اززمان رفسنجانی ملعون شروع وبه خاتمی وبعد هم روحانی رسیده وتمام چشمک وچراغها به غرب برای چپاول بیشترباندهای درون است که بگذریم ایران به تنهایی توان خاورمیانه را دارد ولی متاسفانه کجایند انهایی که میتوانند بکاربگیرند ونیستند به چه دلیل انها باید بیایند ؟ چرا به ایتالیا واسپانیا که درحال نابودی وفروپاشی بهداشتی هستند نمیروند چرا فرانسه وامریکا به متحدان خود کمک نمی کنند وسنگ اندازی هم میکنند کمکها را درکشورهای ناتو میدزدند وکمکهای کشورهای دیگررا هم نمی گذارند به ایتالیا واسپانیا برسد اینها متحدان این دوکشورهستند وجز ناتو ولی چی شده که فرانسه وامریکا وناتو دلشون بحال ایران سوخته اگربفکرمردم ایران هستند وبدنبال موضوعاتی که نوشتم نیستند چرا تحریم که نسل کشی وضد بشری وجنایت علیه بشریت است را کم که نمی کنند هیچ دراین بحبوحه اضافه هم میکنند؟  ورجوی وعضدانلو درسایتها که همان نقش کوره های ادمسوزی هیتلری را گرفته وسایبری های رجوی وعضدانلو هم درالبانی وجاهای دیگرهمان نقش افسران کوره های ادمسوزی رابازی میکنند فریاد برمی اورند که ادمخواران امریکا وغربی درکنارملت ایران ایستاده اند وچرا اجازه نمیدهند کلاه سفیدها بروند ودرایران مثل سوریه حملات بیولوژیکی وشیمیایی راه انداخته وملت ایران را مثل ملت سوریه کشتارکنند تا سازمان مجاهدین وشورای انها تبلیغات بی شرمانه خود رابکنند ؛ ایا شرافتی باقی مونده است ؟ اهای حنیف نژاد وسعید محسن وبدیع زادگان بلند شید وببینید که با این ایدئولوژیی که بنیان گذاشتید چه جرثومه های ضد ایران وایرانی ازخود برجای گذاشته وتحویل ملت ایران داده اید ، وقتی هم اخراج شده اند یاد ملت ایران افتاده ومثل کلاغ قارقارمیکنند که وامصیبتا با اخراج چند پرستاروکنارگذاشتن چهل تخت چهل میلیون ایرانی را کشتند ، سوال بنده ازرجوی وعضدانلوو تمامی اعضا وهواداران انها وشورا این است که چرا شما پا به پای پمپئو وبرایان هوک ومنوجین ورضا پهلوی وحزب بی بته راه کارگروتجزیه خواهان وبقیه اینقدرازاخراج انها ناراحت هستید وهم پای انها درکنارملت ایران ایستاده اید ملت ایران هوشیارترازاین حرفها هستند ودرزمان مناسب دمارشمایان را درخواهند اورد وریش وریشه شمایان را خواهند کند تحریمها را برسرتون اواروزیراوارتحریم دفنتون خواهند کرد منتظرباشید اگرازکرونا گریختیم وزنده ماندیم خواهیم دید

اخراج پزشکان بدون مرز . فغان مایک پمپئو و مریم رجوی 

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-و-کرونای-هوشمند/

رجوی و کرونای هوشمند

رجوی و کرونای هوشمندعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم مارس 2020:… رجوی وعضدانلو هرروز بین هزارتا هزارودویست نفر را انهم جوانان تحصیل کرده ومتخصصین تاپ درایران توسط کرونا درسایتها میکشند البته متاسفانه کمبود اطلاعات دارند وگرنه کشته ها 250 برابر است و روزانه هم ده هزارنفرمبتلا میشوند ازطرف دیگرهمین ویروس هوشمند درالبانی تا بحال 50نفرپیروپاتال را الوده کرده که دو نفرازانها فوت کرده اند این دونفر چه کسانی هستند یکی 120 ساله بوده که قبلا ایدز وسرطان داشته وکرونا هم تاثیرگذاشته وفوت کرده است ودومی 95 ساله که او هم زخم معده وسل وبرونشیت داشته وسال قبل هم نصف جگرسفیدش را با جراحی بخاطرغفونت سل بیرون اورده بوده اند و38 نفرهم مداواوبه خانه سالمندان بازگشته اند وبقیه هم زیرنظرپزشکان متخصص وکارازموده درحال بهبودی هستند ودولت البانی هم تمام البانی را با پیشرفته ترین تکنولوژی ضد عفونی وکرونا زدایی کرده است. رجوی و کرونای هوشمند

رجوی و کرونای هوشمندجشن کرونای مریم رجوی – تنوره های اژدهای مرده

رجوی و کرونای هوشمند

1- ساخت کرونای هوشمند در آزمایشگاه رهبرعقیدتی

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

رجوی وعضدانلو دردکان شیادی ودجالیت کرونایی ساخته اند که هوشمند است وچند ویژگی دارد

یک : اولا هوشمند است
دو: فقط برای سرنگونی واخوند ساخته شده
سه : درهیچ جای جهان رشد نمی کند الا ایران والبانی
چهار: دارای مرز سرخ است وفقط دنبال اخوند وایادی ان است وهیچ کاری با سایرجهان ندارد
پنج : کشته ها و واگیری ان حساب شده است درایران روزانه هزاران نفرمیکشد ولی درالبانی یک نفر که انهم برای خالی نبودن عریضه است

داستان چیست رجوی وعضدانلو هرروز بین هزارتا هزارودویست نفر را انهم جوانان تحصیل کرده ومتخصصین تاپ درایران توسط کرونا درسایتها میکشند البته متاسفانه کمبود اطلاعات دارند وگرنه کشته ها 250 برابر است وروزانه هم ده هزارنفرمبتلا میشوند ازطرف دیگرهمین ویروس هوشمند درالبانی تا بحال 50نفرپیروپاتال را الوده کرده که دو نفرازانها فوت کرده اند این دونفر چه کسانی هستند یکی 120 ساله بوده که قبلا ایدز وسرطان داشته وکرونا هم تاثیرگذاشته وفوت کرده است ودومی 95 ساله که او هم زخم معده وسل وبرونشیت داشته وسال قبل هم نصف جگرسفیدش را با جراحی بخاطرغفونت سل بیرون اورده بوده اند و38 نفرهم مداواوبه خانه سالمندان بازگشته اند وبقیه هم زیرنظرپزشکان متخصص وکارازموده درحال بهبودی هستند ودولت البانی هم تمام البانی را با پیشرفته ترین تکنولوژی ضد عفونی وکرونا زدایی کرده است ولی درایران سپاه پاسداران به بهانه کرونا حکومت نظامی اعلام کرده ودست به سرکوب زده وانهایی هم که کرونا نگرفته اند ازترس شورش وانقلاب دستگیر وروانه زندان کرده است بهمین دلیل باید جامعه جهانی فشاربیاورد وامکانات بهداشتی ودرمانی را ازسپاه بگیرد اینها حرفهای رجوی درسایتهایش است حال ببینیم داستان چیست وچرا اینگونه امارمیدهد انهم فقط ایران والبانی وهیچ درباره امریکا واسراییل وعربستان وامارات و….نمیدهد وخفه خون ولالمونی گرفته است در رابطه با البانی دوهدف دارد یکی القا کند که کشورفقیری مثل البانی جلو کرونا را گرفته ولی ایران با انهمه ثروت اخوندها توان مقابله ندارند وملت را میکشند ودوم میگوید البانی هیچ خبری نیست وکرونا به اشرف سه نیامده ونیروهای من کرونا نگرفته وکشته نشده اند تا یقه اش را خانواده ها نگیرند وازمجامع بین المللی خواهان ورود ونجات انها نشوند اینکه زندانیان را علم میکند بخاطرجلو گیری ازاین موضوع است واما چرا میخواهد امکانات ازدست سپاه خارج شود دریک کلام چون سپاه جلو کرونا ایستاده میخواهد با خلع سلاح ملت بیشترکشته شوند چون میداند که اگرسپاه را کناربگذارند نصف ایران کشته خواهد شد وازطرف دیگربا ضعیف کردن سپاه درافکارعمومی وبین المللی دست امریکا برای هرکاری باز است واگرسپاه بتواند کرونا را مهارکند با مسایل پیش امده مردم خیلی بیشترپشت سپاه خواهند ایستاد که داستان دیگری رقم خورده وعواقب وحشتناکی برای او وادمخواران امریکایی خواهد داشت جاسوسان بدون مرز گوشنرحرام لقمه دوست جون جونی عضدانلو را هم همین سپاه ازکشوربیرون واجازه نداد حملات بیولوژیکی وشیمیایی مثل سوریه درایران راه بی اندازند سوال اگرامکانات را ازسپاه بگیرند به کی بدهند به دولت روحانی وفائزه خانم  دوست زندانی یاران رجوی تا چکارکنند با بی لیاقتی ومخالفت با قرتطینه ملت را کشتارکنند ورجوی وعضدانلو سواربران روی جنازه های ملت ایران رقص میمونی برای ترامپ ونتانیاهو پادشاه مفلوک عربستان بکنند که شاید به سرنگونی برسند هیچ هدف دیگری ندارندبه همین دلیل ویروس ساخته انها اینقدرهوشمند است تا درکثافت کاری وحرام لقمگی سیاسی وبی شرافتی وعملهای ضد انسانی ونسل کشی ایرانیان اقا وخانم به قدرت برسند ورجوی هم نقش رهبرعقیدتی را بعهده گرفته واداب نجاست وطهارت وکفن ودفن را که بخاطرمشغله ها نتوانسته تکمیل کند ، تکمیل ورساله نجاست شناسی را روانه بازارکند ای شرم برشمایان باد که آبرورا خورده وحیا را  …….اید

لینک به منبع

2- آقای رجوی خانه اتش گرفته را چکارباید کرد

آقای رجوی درسال 65 وقتی میخواست ازفرانسه به عراق برود ویدئویی پرکرده بود بنام تودیع با هموطنان که بنده انرا درهمان سالها  دیدم وخیلی ازحرفها یادم نیست که اسم ان سفررا گذاشته بود پروازتاریخ سازدران به مخالفین خودش یعنی گروه ها واحزاب وشخصیتهایی که یا اورا قبول نداشتند یا سیاستهایش رادرست نمیدانستند یا ازقیافه اش خوششون نمی امد یا ازروابطش با بقیه که فقط حرف خودش بود وحاضرنبود وهنوز هم نیست با بقیه دوریک میز نشسته وبا تفاهم اختلافات را کنارگذاشته وبا هماهنگی وهمکاری مسیرش را پیش ببرد وفقط وفقط حرفش این بود که من برترورهبرهستم وشماها هم باید تن به داده وهژمونی مرا بپذیرید که انها هم تن به این نمیدادند یعنی اینکه دعوای همه باهم روی مقوله رهبری وهژمونی بود ونه منافع ملت همان خواسته ای که نگذاشت درسالهای پیشین دست بدست هم داده کشوررا بعد شاه بسازند وبه سمت ویرانی ونابودی وجنگهای حیدری نعمتی پیش بردند که ازخمینی ودارودسته اش گرفته تا رجوی وسایراحزاب وسازمانها وگروه ها ودارودسته شون که بنده هم درحد وسطح انموقع خودم مقصرهستم وبارها هم تقصیرخود را پذیرفته ام گرچه درانزمان به اندازه یک ارزن هم نه جایگاه داشتم ونه ارزش دردرون مجاهدین یک هوادارساده بودم ولی نمیتوانم نقش خود را حتی درحد یک شعارمنتفی وخود را تبرئه کنم به همان اندازه مقصرم تا چه رسد به رهبران احزاب ودرگیری بخاطر رهبری وهژمونی که مردم وکشورهیچ جایگاهی دراین دعوا نداشت درسایت مجاهد وسایرسایتهای وابسته حتی امسال دربهمن ماه مقالاتی منتشرکرد مبنی براینکه خمینی دزدبزرگ انقلاب وبخوانید رهبری مسعود رادزدیده است ایا چنین شخصی به رهبری دیگران گردن میگذارد وهم وغم ودردش ملت وکشورله شده تاریخ است.

دران ویدئو به مخالفین حمله میکند که خمینی دست به کشتارزده وبه انها میگوید وقتی خانه ای اتش میگیرد اول باید افراد ان خانه را نجات داد واتش را خاموش کرد یا اینکه باید یقه کسی که با جان ومالش درحال خاموش کردن اتش است گرفت و حمله وهجوم کرد بیایید اول اتش را خاموش وملت را نجات بدهیم بعدا نشسته واختلافات را حل میکنیم منظورش این است که من درحال خاموش کردن اتش ایران هستم که خمینی اتش زده وملت را کشتارمیکند وانتقاد که چرا شما نمی ایید زیردست من اتش را خاموش کنید وانواع حملات وحرفها را به مخالفین میزند ومیکند ، حال سوال از اقای رجوی وجانشینش خانم عضدانلو شما که لالایی بلد هستید چرا خوابتون نمی برد چرا الان که کشوردرگیرسیل وزلزله وکرونا است وتهدید حمله وبمباران وتجزیه وجنگهای داخلی ازهرطرف کشوررا محاصره کرده نمی ایی اتش را اول خاموش وملت را نجات بدهی وبعد دورمیز نشسته اختلافات را حل کنی سیب سرخ برای دست چلاق  خوب است علاوه براینکه اتش را خاموش نمی کنی بلکه خود اتش زن خانه شدی وازسایرین هم میخواهی که اتشهای دردست را بدرون خانه بی اندازند وجاهایی که هنوز اتش نگرفته را هم اتش بزنند این تناقض گفتاروعمل را چگونه میخواهید به ملت جواب بدهید ؟ اب که نمی اوری هیچ به دشمنان ایراد هم میگیری وانتقاد میکنی که چرا کم اتش زدید چرا وسعت وسرعت اتش کم است ، چرا خانه را برسر ملتی که درخونه اتش گرفته ، گرفتار ودرحال ضجه زدن هستند خراب نمیکنید وبرسروروی خود چنگ میاندازی وناله ومویه سردادی که بجنبید خونه را زودترخراب کنید ، راستی این همه دگردیسی ضد انقلابی وضد بشری وضد انسانی وضد ایران وایرانی برای چیست ؟ ازکجا به اینجا رسیدی ؟ چه عواملی باعث شد به این مرحله از پیسی وفلاکت ونکبتی برسی؟ اشکال کارکجا بود ؟ ایا ازاید ئولوژی سرچشمه میگیرد یا یک خطای سیاسی واستراتژیک که براساس نااگاهی وعدم فهم به این نقطه کشونده شدی ؟ ایا خلق الساعه بود یا زمینه های ان از قبل دراعتقادات وتفکروجود داشت ؟ وده ها سوال دیگرکه باید تشریح کنی دگردیسی چگونه صورت گرفت.

گرچه بنده معتقدم که سیاست وعمل از ایدئولوژی نشات میگیرد وبخودی خود بی معنی ست ، طبعا منظوروخواسته این نیست که بیایی وبگویی حاکمیت خوب است ولی انتظاراین بود وهست که حداقل ازدشمنان نخواهی که اتش خانه را زیادتروخانه را برسر گرفتاران دردرون اتش خراب کنند ایا خواسته زیادیست که دوماه دندان روی جگرخسته ات بگذاری نترس جگرت مثل جگرزلیخا سوراخ سوراخ نخواهد شد ولی چه باید کرد که تشنگی قدرت وبدست اوردن رهبری چنان تاروپودتون را مثل ویروس کرونا گرفته که هیچ علاجی برایش نیست چه باید کرد که بخاطر خود ومنیت وفردیت فروبرنده شرافت تون را سیل برده وخونه انسانیت را زلزله ویران ودرون ویرانه ها ادمخواران امپریالیسم وصهیونیسم وسعودیسم لانه کرده ، شرافت شمایان به این نقطه رسیده است وای برشما سنگ دلان سیه روی که وقتی با زلزله وسیل وکرونا همراه شدید شمایان را هم بنابودی کشانده وخواهد کشاند قوانین سرسخت ویک سویه وتعغیرناپذیرتکامل یادتون نرود

لینک به منبع

(پایان)

رجوی و کرونای هوشمند

***

جشن کرونای مریم رجوی - تنوره های اژدهای مردهمجاهدین خلق ویروس کرونا و مخفی کاری رهبران فرقه – نامه خانواده ها به سازمان بهداشت جهانی

***

همچنین: