اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجوی !

اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجوی !

اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهارم اوت 2019:… شواهد وقراینی که دلالت برمرگ او داشته باشد ، قابل توجه است واگراین شواهد قانع کننده نباشد، باکی نیست! چرا که او از خرداد 1360با اعلام جنگ مسلحانه ، دست زدن به ترورهای وسیع واعدام های مربوط به این کار، بعنوان یک مجاهد خلق وحتی یک انسانی که قدری عرق وطن دوستی داشته باشد ، مرده است وبقول شاعر: فرقی نمیکرد بود ونبودش! البته وجودش برای ساکت ومطیع نگه داشتن اعضای مسخ شده ی این سازمان که مرید او هستند و ازمریم بخاطر اوست که اطاعت میکنند، لازم است واگر مرده، بایدبنوعی زنده نگه داشته شود تا چه پیش آید! اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجوی !

اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجویمجاهدین خلق مرگ رهبرشان را پنهان می کنند. چرا؟

اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجوی !

ایران اینترلینک، 13مرداد1398

درزمانی که کارناول قلعه ی مانز آلبانی برقرار بود ، عکس مسعود رجوی درکنار درگذشتگان اولیه ی این سازمان نصب شده بود واین شبهه را دربین بینندگان بوجود آورد که او مرده است.

گرچه حایلی بنام پرچم بین او و ازدست رفتگان بود و بنوعی آنها را ازهم جدا میکرد وکسان دیگری میتوانستند بگویند که این نوع الصاق عکس ها ، نمیتواند دلیل بر مرگ رجوی باشد!

با این حال ، شواهد وقراینی که دلالت برمرگ او داشته باشد ، قابل توجه است واگراین شواهد قانع کننده نباشد، باکی نیست!

چرا که او از خرداد 1360با اعلام جنگ مسلحانه ، دست زدن به ترورهای وسیع واعدام های مربوط به این کار، بعنوان یک مجاهد خلق وحتی یک انسانی که قدری عرق وطن دوستی داشته باشد ، مرده است وبقول شاعر:

فرقی نمیکرد بود ونبودش!

این تحرکات باند رجوی ، ازسر استیصال است !

البته وجودش برای ساکت ومطیع نگه داشتن اعضای مسخ شده ی این سازمان که مرید او هستند و از مریم بخاطر اوست که اطاعت میکنند، لازم است واگر مرده، بایدبنوعی زنده نگه داشته شود تا چه پیش آید!

دراین بین، ذکر یـک نکته نیز خالی ازفایده نیست وآن اینکه بحران ها انسان های محکم وخارق العاده ی بوجود میآورد که مسعود شامل این قاعده نشد بخاطر بیماری خود شیفتگی واینکه همواره متکلم وحده بود بخاطر ضعف مفرط تئوریکی اعضای سازمان مجاهدین سابق!

اگر مسعود رجوی خود را درمعرض محک انتقاد دیگران قرار میداد ، این سرنوشت تراژدیک شامل حال او نمیشد.

درهر صورت، با تحریم دکتر ظریف که قبلا هم شده بود ، باند رجوی با اینکه میداند که این تحریم بنفع او وبنفع سیاست خارجی ایران تمام شده و کشورهای بیشتری بدرجات مختلف – با قاطعیت یا ترسان ولرزان- طرف ایران را گرفته وامریکا این بار هم مانند دوران تشکیل ” ناتوی عربی ” ، دچار شکست بزرگی شد!

دراین شرایط است که پیام شماره 14 مسعود رجوی از سیمای ضدآزادی او پخش شد واین بار لطف کرده و بصورت نوشتاری هم آنرا منتشر نموده اند.

در پیام آمده است :

” طناب تحریم بر گردن ظریف پیچیده شد. همزاد قاسم سلیمانی، کارچاق‌کن و پاچالدار بین‌المللی ولایت در مقام وزیر خارجه دولت اعتدالی که به امید استحالة رژیم توسط دولت سابق آمریکا باد شده بود، هم‌چون بادکنک ترکید. این بمثابهٔ تیر خلاص به برجام و دولت اعتدالی آخوند روحانی است “.

این کار احمقانه ی آمریکا که مسلما هم ازموضع ضعف وهم ازبابت اعمال جنگ روانی است ، دکتر ظریف را به شخصیت مهم ومشهور جهانی تبدیل کرد ومسلما حکومت ایران هم بهره های کافی ازاین حماقت بازی های آمریکا میبرد وخواهد برد!

ابتدا رفتار ترکیه وقطر وحالا امارات، بگونه ای شده که آمریکا بزرگترین ضربه را خورده واین، محصول زیاده خواهی های آمریکا از یک طرف و برخورد هوشمندانه ی دستگاه دیپلماسی ایران ازسوی دیگربا این لغزش های وحشتناک دیپلماسی ترامپ است!

بنظر میرسد که باند رجوی هراسان ازاین تحولات ، خواسته که جنجال ایجاد نموده و کاری کند که اعضایش و آن دسته از مردم کم تعداد که تسلطی برچم وغم سیاست ندارند ، از سیر تحولاتی که بنفع آنها واربابان شان نیست ، بی خبر بمانند!

“وزیر خارجه آمریکا هم می‌گوید: وزارت‌خارجه ایران صرفاً یک بازوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی نیست بلکه همچنین ابزار پیشبرد بسیاری از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده ولی‌فقیه می‌باشد. وزیر خارجه ظریف و وزارت‌خارجه‌ای که او اداره می‌کند دستوراتشان را از ولی‌فقیه و دفتر او می‌گیرند.وزیر خارجه ظریف کارچاق کن کلیدی سیاست‌های خامنه‌ای در کل منطقه و سراسر جهان است “.

ایران یک دولت قانونی وعضو معتبر سازمان ملل متحد دارد واگر این دولت کارهای دکتر ظریف را تایید میکند ، کاراو از هرحیث وهرجهت جنبه ی قانونی دارد.

اگر آمریکا ازمنطقه بیرون رفته و دست ازسلطه گری وقلدری بردارد، صلح وثبات به خاورمیانه باز میگردد وتسلیم ایران دربرابر این قلدری ، این جانیان گرداننده ی آمریکا را جری تر نموده و منطقه نا امن تر ازآنی میشود که حالا هست والبته امتحانش مجانی است!

وانگهی، مگر قرار است که وزیر خارجه ی یک کشور مفروض ، کاری برخلاف سیاست های حکومت بکند؟؟!!

خواست مریم رجوی از انگلستان ، استفاده از تروریسم فرقه مجاهدین و ورود به جنگ علیه ایرانیان

بدون توجه به مشکلات داخلی که مطمئنا حاصل سیاست های  نادرست ما درپاره ای ازجنبه هاست! براحتی میتوان گفت که  مقامات اصلی ومسئول ایران سیاست خارجی متین ومنطقی و در راستای منافع ملی را دنبال میکنند؟!

درادامه :

” ظریف دقیقاً همانند بقیه مافیای خامنه‌ای شریک جرم در رفتار یاغی‌گرانهٔ این رژیم است “.

برابر حرفهای خود ترامپ که در کارزار انتخاباتی وبعد از آن با صراحت تمام مطرح گردید ، ایران یک کشو.ریاغی نیست وبرعکس ازمعدود کشورهایی است که باتروریزم واقعی درخاورمیانه مبارزه میکند وبنابراین، دکتر ظریف جرمی دراین مورد ندارد!

بازهم :

” جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا نیز به درستی ظریف را «یک کلاهبردار و حقه‌باز بی‌سر و پا و بلندگوی رژیمی نامشروع» توصیف می‌کند “.

عجب سند وشاهدی!

جان بولتون که خواستار بمباران 10 طبقه از ساختمان ملل متحد بود ، به دیگران اتهام کلاهبرداری وحقه بازی میزند و البته حرف های ابلهانه اش برجان ودل باند رجوی هم مینشیند!

ضمنا مشروعیت  هر رژیمی را جان بولتون تایید نمیکند که ازاین حرف او، بعنوان ” حبل المتین ” استفاده کنید!

دوباره :

 ” از حق نگذریم خامنه‌ای در این شرایط یعنی تعادل‌قوای بسیار نابرابر، به‌خوبی دریافته است که مذاکره برای رژیمش سم مضاعف است “.

در زمانی که آمریکا باقدرت های همطراز خود – چین، اروپا وروسیه – حاضر به مذاکره ی واقعی نیست وصرفا میخواهد این قدرت ها دربرابرش تسلیم شوند تا قدرت وعظمت گذشته اش را باز یابد که غیر ممکن بنظر میرسد ، ازایران هم توقعات بیشتر این خواهد داشت ونام این چیزها مذاکره نیست تا مقامات ایران متهم شوند که آنرا نمی پذیرند!

صابر  تبریزی

اراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجوی !

***

اعلام رسمی مرگ رجوی بعد از هفده سال . چرا؟مرحوم همیشه بیدار مسعود رجوی

محمد حنیف نژادابراهیم خدابنده: تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکااز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین: