اراجیف مریم رجوی در سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق

Follow Share on Tumblrارسال – حسن شهباز از آلبانی و علی جهانی از آلمان، دوازدهم سپتامبر 2019:… در زمانی که در عراق بودیم ارباب این فرقه صدام بود و شیوه جنگ نظامی ، اما اکنون ارباب این فرقه جایگاهی بسا فراتر از صدام و عراق دارد و بالطبع جایگاه فرقه نیز در فرا خور اربابش … Continue reading اراجیف مریم رجوی در سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق