ارتش بی‌رهبر و بی‌سلاح ، حاضر و آماده برای سرنگونی است

ایران فانوس، آلمان، اول ژوئن 2021:… این نوع تحلیل های کودکانه است که جماعتی را به قهقرا برده و به این روز سیاه گرفتار کرده است. طرف، مانند اسبی می ماند که از جلو گاز می گیرد و از عقب جفتک می پراند. هر طور که اوضاع بچرخد و یا چرخیدنی باشد، رهبری فرقه برای مخاطبینش تحلیل می کند که ناراحت نباشید، اوضاع به نفع ما چرخیده است. او از یاد برده است، تا دیروز که اوضاع در عراق بر وقف مرادش بود و کبکش خروس می خواند، ادعا داشت که ما مستقل هستیم و تضمین پیروزی ما در درون و خود ارتش آزادیبخش است اما هر گاه که به پیسی بر می خورد و به بن بست می رسد، اوضاع و احوالش را به بیرون نسبت می دهد که این بار حکومت با انقباض و تکپایه شدن به سود مبارزات ما کار کرده است. ارتش بی‌رهبر و بی‌سلاح ، حاضر و آماده برای سرنگونی است