از بست نشینی 4 ساله خانواده های اسیران وسقوط اشرف تا فریاد های خانواده ها درکنار کمپ لیبرتی

از بست نشینی 4 ساله خانواده های اسیران وسقوط اشرف تا فریاد های خانواده ها درکنار کمپ لیبرتی

ارشیا ارشادی، وبلاگ “درست به هدف”، پنجم فوریه 2016:…  امروزه برهیچ کس پوشیده نیست که عامل احساسی و عواطف خانواگی پاشنه آشیل فرار اعضای دربند فرقه رجوی است و آنها می دادند که تحصن خانواده ها می تواند پیچ ومهره های زنگ زده وپوسیده حصار تشکیلاتی راشکسته و باعث فرار اسیران بی خبر ومحصور افراد شسشتشوی مفزی شده گردد وبهمین دلیل تعدادی ازافراد فحاش و ناسزاگو و بی اصل …

خانواده های گروگانهای رجوی در بیرون کمپ لیبرتی مجاهدین خلقسفرنامه رنج و دلتنگی (قسمتهای چهام و پایانی)

لینک به منبع

از بست نشینی 4 ساله خانواده های اسیران وسقوط اشرف تا فریاد های خانواده ها درکنار کمپ لیبرتی

به بهانه تحصن اخیر ( 2016) خانواده های اسیران فرقه رجوی درمقابل کمپ لیبرتی

درخواست خانم نجیبه ارشادی از سازمان های مدافع حقوق بشر ومراجع بین الملل

ازدرخواست خانم نجیبه ارشادی وهمه خانواده های اسیران حمایت کنیم

فرمانده ثریا نماینده تحصن کنندگان درمقابل کمپ مخوف اشرف پس ازسقوط یا نشان پیروزی _ سال 1392

ارشیا ارشادی 2016/02/01

مقدمه _ ازحدود دوماه پیش ( دسامبر 2015 ) گروهی از خانواده های اسیران فرقه رجوی بازحمت فراوان وتحمل مشکلات بسیار خودرابه درب کمپ موقت لیبرتی رسانده وخواهان ملاقات با فرزندان اسیر خود درتشکیلات ضد انسانی فرقه رجوی گردیده اند _ طی این مدت چندین پدر ومادر وخواهر وفرزند درحسرت فراق با صدا کرن نام اعضای دربند خانواده خود این اسیران را جهت دیدار فرامی خوانند _ دراین راستا سکوت سازمان های مدافع حقوق بشر _ کمیسایای عالی سازمان ملل _ سازمان همیاری سازمان ملل _ دولت امریکا و بی تحرکی صلیب سرخ بین الملل قابل تامل وسئوال برانگیز است .

سابقه تحصن خانواده ها برای آزادی فرزندانشان از چنگال خونین فرقه رجوی

از اواخر سال 1389 گروهی ازاعضای خانواده های اسیر فرقه رجوی با درخواست ” ملاقات حضوری ” درمقابل کمپ مخوف اشرف به تحصن نشستند _ فرقه رجوی که ازاین اقدام سخت بوحشت وهراس افتاده بود گروهی از فدائیان خودرا به صحنه ” نبرد با خانواده ها ” کشاد _ این تحصن اما کم کم گسترش بافت و ده ها خانواده عازم عراق گردیده ودرمقابل کمپ اشرف ” شهرک آزادی ” برپا کردند و با کم ترین امکانات به بست نشینی خود ادامه دادند _ این تحصن تا سقوط قلعه مخوف اشرف درسال 1392 ادامه یافت که درنتیجه آن حدود 150 نفر ازاسیران فرقه موفق شدند از حصار تشکیلات ضد بشری فرقه رجوی گریخته وپای به دنیای آزاد بگذارند _ فرقه رجوی که خوب می دانست که نتیجه این تحصن فرار اعضا خواهد بود _ پس از توهین وتهمت به خانواده ها وارد فاز درگیری با آنها گردید و گروهی از بی مخ ترین ونادان ترین اعضای خودرا وادارکرد با فلاخن وتیرکمان سنک وفلزات تیز به سوی خانواده ها پرتاب نمایند _ شعار آندوره آنها علیه خانواده ها درمقابل قلعه مخوف اشرف چنین بود

ننگ ما _ ننگ ما فامیل الدنگ ما

مزدور بی لیاقت _ برگرد بروسفارت

ملاقات زود نمی خوام _ فامیل مزدور نمی خوام

این تحصن نزدیک به 4 ساله اما توسط رسانه های دولتی چون صدای امریکا _ رادیو فردا و BBC تنها در پایان تحصن وبصورت خبر منتشرگردید ( ! ) واین درحالی است که این رسانه های وابسطه به امریکا وانگلیس اخبار تظاهرات ها وگردهمایی ها و اخبار دروغ این فرقه را بطور کامل منتشر می نمایند .

اندوه خانواده های اسیران فرقه رجوی پشت دیوار قلعه مخوف اشرف ( سال 1389/1392)

پشت دیوارهای قلعه مخوف اشرف

سخنان خانم قریا عبداالهی وتعدادی از اعضای سابق فرقه رجوی در محل تحصن ( کمپ آزادی ) نوامبر سال 2011

درخواست ملاقات خانواده های اسیران پشت درب های بسته اشرف

درپادگان اشرف چه می گذرد ؟ گزارش ناقص BBC >>> گزارش ناقص BBC ازمقابل قلعه مخوف اشرف <<<<

چرا سران فرقه رجوی ازحضور خانواده ها درعراق به هرا س افتاده اند ؟

امروزه برهیچ کس پوشیده نیست که عامل احساسی و عواطف خانواگی پاشنه آشیل فرار اعضای دربند فرقه رجوی است و آنها می دادند که تحصن خانواده ها می تواند پیچ ومهره های زنگ زده وپوسیده حصار تشکیلاتی راشکسته و باعث فرار اسیران بی خبر ومحصور افراد شسشتشوی مفزی شده گردد وبهمین دلیل تعدادی ازافراد فحاش و ناسزاگو و بی اصل ونسب را ازمیان ساکنان جدا کرده وآنها را علیه حضور خانواده ها بسیج کرده اند _ به شعارهای این افراد علیه خانواده ها توجه کنیم

مزدوران وزارت _ عامل هرجنایت

مزدور چقدر گرفتی _ بچه هاتو فروختی

توله سگ ولایت _ برگرد بروسفارت

مزدور بی شرافت _ عامل هرجنایت

به فیلم ارسالی از مقابل کمپ لیبرتی توجه کنیم >>>> توهین وشعار چماقکشان فرقه رجوی علیه خانواده ها مقابل لیبرتی <<<

به تصور من این نوع برخورد ناهنجار به دستور مسعود رجوی نشان از شدت گرفتن بیماری روحی _ روانی وفلج فکری نامبرده می نماید _

به راستی درکجای تاریخ جهان و کدامین زندان امنیتی ومخوف ترین شکل برخورد بازندانیان دیده وشنیده شده است که رهبر یک گروه اینگونه اعضای بی خبر و زندانی خودرا از ار تباط بابیرون تشکیلات ومحرومیت از دیدار خانواده ها منع کرده _ به آنها توهین وتهمت زده و آنها را به ضدبشری ترین شکل ممکن موردآزار روحی _ روانی قراردهد ؟

رنج نامه خانم راحله ایرانپور خواهر دواسیر درفرقه رجوی >>> سفرنامه رنج ودلتنگی ها قسمت 1 و2 و3 <<<<<

این ایدئولوژی .راهکار ضد انسانی ازکجا می آید ؟

مسعود رجوی ادعا می کند مسلمان وشیعه است _ آیا دردین ومذهب او به اشکال مختلف ” احترام به والدین ” وخانواده توصیه نشده است ؟

ایا عقاید مارکس ولنین ومائو وو که بخشی از تفکرات ” آش شله قلمکاری ” این راون پریش را تشکیل می دهد درتعریف حزب و نقش خانواده ها چنین توصیه هایی کرده اند ؟

آیا حتی سابقه ” فرقه های تاریخ ” نمونه های این چنین برخوردهارا با اعضا وخانواده های ضدانسانی رابه ثبت رسانده اند ؟

ترس مسعود رجوی خائن فراری ازچیست ؟

آیا وجود 1900 زن ومرد بیمار ومسن ودریک کمپ درگوشه پرتی از کشور عراق به چکار می آیند وقراراست این کهنسالان مبتلا به انواع واقسام بیماری ها برای او چه کنند ؟

نگارنده معتقد است رهبر فراری فرقه از این نوع برخورد های ضدانسانی با خانواده ها دوهدف را دنبال می کند

یکم _ جلوگیری از فرار بیشتر اعضای اسیر درتشکیلات

رهبر فرقه خوب می داند فرار هر یک از اسیران یک صفحه تازه از جنایات اورا پیش جهانیان می گشاید _ بنابراین نیمی از 1900 نفر را بعنوان نیم دیگر به خدمت شبانه روی وحراست گمارده تا از فرار اعضا جلوگیری کند

دوم _ اینکه با گروگان گیری حدود 1800 نفر تصمیم دارد حدود 100 نفر از افراد تحت تعقیب دولت عراق وایران وپلیس بین الملل را از مهلکه عراق فراری دهد ……..

وگرنه کم ترکسی است که نداند وجود این گروهک حتی دربهترین ومجهز ترین شرایط حیات خود درعراق در27 سال پیش ( 1367 ) لقب وارزشی بیشتر از ” زائده مزاحم جنگ عراق وایران ” کسب نکرد …..!

سوم _ هرچند که رسانه های وابسته ای چون صدای امریکا _ رادیو فردا و BBC تا آنجا که بتوانند اخبار اینگونه رخداد ها را نادیده وناشنیده می گیرند ولی سرانجام دراثر تداوم مجبور می شوند بنوعی صدای اعتراض ودرخواست خانوده های اسیران فقه رجوی را دربلند مدت منعکس مایند و بهمین دلیل فرقه رجوی هراس دارد که اینگونه تحصن ها بطور گسترده در جامعه مجای وحقیقی منعکس شود وبهمین دلیل فرقه رجوی مصمم است با توهین وناسزا وحتی برخورد فیزیکی مانع این تحصن ها گردد .

چهارم _ فرقه مرده خوار رجوی همچنین تصمیم دارد این افراد را درعراق به کشتن دهد ویا دراثربیماری بمیرند تا پایشان به خارج ازعراق نرسد _ چراکه کنترل این افراد و جلوگیری ازفرارشان در کشور آلبانی سخت تراست وبهمین دلیل در راه انتقال این اسیران به خارج ازعراق کارشکنی می نماید _ جنازه این افراد برایش ممکن است مدت کوتاهی خوراک تبلیغی فراهم کند ولیکن وجودشان با توجه به بیماری و مشکلات سلامتی در برون از عراق هزینه در بردارد وبهمین دلیل درفکر نابودی آنهاست

فریب _ خرید و ایجاد رابطه با مسئولین امریکایی و نمایندگان ارگان های بین المللی توسط فرقه رجوی

ازنظر فرقه رجوی همه قابل خرید هستند تا ازاین گروه منفور جمایت نمایند _ درسال 2003 پس از تسلیم وخلع سلاح فرقه رجوی از جانب نیروهای امریکایی _ سران اینفرقه با سواستفاده ابزاری اززنان شورای رهبری با فرماندهان حفاظت اشرف پیوند دوستی برقرارکرده _ آنها رافریب داده و به خدمت گرفتند سرهنگ وسلی مارتین یکی ازاین حقوق بگیران فرقه رجوی از آن سال هاست _ ازسال 2009 که نیروهای عراقی حفاظت اشرف رابعهده گرفتند _ فرقه رجوی برای حفظ این قلعه مخوف با نماینده وقت یونامی درعراق ( ادملکرت ) ایجاد رابطه نموده واین نماینده یونامی را به خدمت خود گرفت _ ادملکرت به علت ناتوانی در وظایف خود ونزدیکی بافرقه رجوی درسال 2011 ازکاربرکنار ومارتین کوپلر به جای این فرد مشغول بکارگردید_ کوپلر شخصیتی بود مستقل وانسانگرا که خواهان حل مسالمت آمیر تخلیه اشرف بود _ دولت عراق دریک برخودرد انساندوستانه قبول کرد که کوپلر بعنوان نماینده سازمان ملل دولت عراق رادراین امریاری نماید و چنین شد که قرارداد دسامبر 2011 بین دولت عراق و یونامی مبنی بر حل مسالمت آمیز تخلیه اشرف وانتقال ساکنان به محل موقت دیگری (کمپ لیبرتی ) جهت انتقال به خارج از عراق منعقد گردید _ سازمان ملل ودولت امریکا ازاین قرارداد وتلاش داوطلبانه مارتین کوپلر کاملا حمایت نمودند .

نگاهی به سابقه درخواست از فرقه رجوی جهت تخلیه اشرف وانتقال به محلی دیگرجهت انتقال به خارج ازعراق (2009/2013)

الف _ درسال 2009 پس از اینکه دولت عراق حفاظت کمپ اشرف را بعهده گرفت آقای موفق الربیعی مشاور امنیتی دولت وقت عراق

درکمپ اشرف حضوریافت وبه مسئولین فرقه رجوی هشدار داد که باید کمپ اشرف ( عراق جدید ) را تخلیه وتحویل نمایند _ ایشان دو انتخاب پیش پاس سران گروه گداشت _ بازگشت به ایران ویا انتقال به خارج ازعراق _ ایشان دراین ملاقات یادآور شد که ماندن درعراق جزو گزینه ها نیست .

ب_ ملاقات توماس جی باتلر فرستاده دولت امریکا با ساکنین کمپ اشرف

باتلر درسال 2010 ازجاب دولت امریکا به عراق رفت و 7 بار درکمپ اشرف با مسئولین این فرقه به گفتگو نشست _ این دیپلومات امریکایی پیشنهادات زیر را درمقابل سران گروه قرارداد

1 _ اعلام رسمی انحلال سازمان مجاهدین

2 _ انتقال به محل موقت دیگر دور از مرزهای ایران جهت ترک خاک عراق

3 _ مصاحبه انفرادی اعضای کمپ با کمیساریای سازمان ملل درمور پناهندگان

باتلر دربازگشت ازعراق نتیجه ماموریت خودرا غیرسازنده توصیف نمود ه و درخواست های سران فرقه را غیرقابل اجرا تعریف نمود …….

پس ازشکست ماموریت باتلر بعات توهمات فرقه رجوی مبنی برماندگاری دراشرف و برکناری ادملکرت _ سازمان ملل وامریکا ماموریت انتقال را به دوش یونامی ( با نماینده جدید مستقل مارتین کوپلر ) و کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان قراردادند وچنین شد که نماینده جدید یونامی پس ازگفتگوهای بسیار با دولت عراق نظر آندولت راجلب نمود که ساکنین کمپ نخست به محل اقامت سربازان امریکایی ( کمپ حریه ) بعنوان کمپ ترانزیت (TTL) منتقل گردند تادر آنجا کمیساری سازمان ملل با این افراد گونه انفرادی گفتگو انجام دهد تازمینه انتقال افرا د به خارج ازعراق فراهم شود ( دسامبر2011)

اکنون بیش از5 سال از عقد آن قرارداد گذشته است _ از تعداد 3300 نفر اکنین اشرف ( منتقل شده به لیبرتی ) حدود 1000 نفربه کشور های آلبانی ( 850 نفر ) و آلمان وامریکا ونروژ ( حدود 150 نفر ) منتقل شده اند وبنابرآخرین آمار کمیساریا هنوز 1900 نفر درکمپ موقت لیبرتی ساکن هستند

آخرین وضعیت اعلام شده کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان ازوضعیت ساکنان کمپ حریه ( لیبرتی ) دسامبر2015

>>>>> آخرین گزارش کمیساریا از وضعیت ساکنین کمپ موقت حریه <<<<<<<<

چرا بااینکه این انتقال که از 4 سال پیش شروع شده همچنان نیمه کاره مانده است ؟

این به درازا کشیدن اجرای کامل این طرح طبق مسائل مطرح سه علت مشخص داد

یکم _ عدم همکاری لازم و سنگ اندازی رهبر فرقه در این راه _گرچه کمیساریا تاکنون با تمامی اکنان کمپ گفتگوکرده و اولویت رابه انتقال بیماران وافراد مسن وآسیب پذیر می دهد _ اما رهبر فرقه تصمیم دارد افراد را بگونه ای گزینشی وبا الویت سران تحت تعقیب دولت عراق به خارج از آنکشور منتقل نماید _ گرچه این اصرار فرقه تاکنون بطور کامل کارساز نبوده ( جلوگیری از انتقال معصومه ملک محمدی ) ولیکن توانسته است با تقلب و جعل مدرک تعداد اندکی از افراد خطرناک وتحت تعقیب ازجمله شکنجه گری بنام جواد خراسان و عناصر خطرناکی چون محمد اقبال را با شگردهای خلافکاران ازعراق خارج کند …

دوم _ عدم استقبال امریکا وکشوهای اروپایی ازپذیرش این تروریست های عموما بالقوه و شستشوی مغزی شده وخطرناک _

اینگونه کشورها با شناخت عمیقی واطلاعات دقیقی که از بافت تشکیلات فرقه ای این گروه دارند وبا توجه به خودسوی های تشکیلاتی درسال 2003 بیم آن دارند که وجود این افراد ناآگاه وبی خبر و اسیرودرعین حال خطرناک درکشورشان باعث شدت گرفتن ورشد ترور وتروریسم گردد _ البته تعداد اینگونه افراد که بعنوان ” فدایی رهبرفرقه ” محسوب می گردند را حدود 200 تا 250 نفر برآورد کرده اند ……..

سوم _ تلاش فرقه رجوی جهت نفوذ وبه خدمت گرفتن برخی از اعضای محلی کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان

بنابر اطلاعات منتشرشده فرقه رجوی تاحدودی موفق شده است بربرخی از کارکنان محلی یونامی وکمیساریا درعراق تاثیر گذاشته وآنها رابه خدمت بگیرد _ بی تفاوتی و بی توجهی کارکنان یونامی وکمیساریا به تحصن وفریادها و ناله های فراغ خانواده های متحصن درجلول کمپ لیبرتی طبق فیلم های ارسال شده گویای این ماجراست .

گزارش اول تاششم انجمن نجات از تحصن خانواده ها درمقابل کمپ لیبرتی

>>>>> گزارشات انجمن نجات از درخواست خانواده ها مقابل کمپ لیبرتی <<<<<<<<<

فریاد ها _ درخواست ها _ تمناهای این مادران وخواهران دل هرانسانی را به درد می آورد _ سکوت انجمن ها وگروه های مدعی دفاع از حقوق بشر نسبت به این دادخواهی ها نشان از عدم استقلال ووابستگی این مدعیان بی عمل مدافع دروغین حقوق بشراست چراکه واکنش به نقض حقوق بشر حد ومرز وکشور وگروه نمی شناسد…..

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر و دادستان نمادین وافتخاری خانواده های قربانیان و اسیران فرقه رجوی درایران

2016/02/04

***


https://youtu.be/bX9hO885Oj4

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق نوامبر 2015Mrs. Akafian, Camp Liberty, 2015
Families at Camp Liberty say ‘meeting our loved ones is a fundamental human right’

خانم عبداللهی، سازمان ملل، ژنو

لینک به مصاحبه خانم عبداللهی با رادیو فردا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22804

خانواده های اسیران فرقه رجوی بنابرتعریف آقای داوود باقروند ارشد و یک خاطره

ارشیا ارشادی، وبلاگ “درست به هدف”، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۵:… شاید زمانی که چندتن ازاعضای خانواده های اسیران فرقه رجوی ازجمله مادر شجاع و مقتدر ثریا عبد اللهی درسال ۱۳۹۰ با بست نشینی درمقابل کمپ مخوف اشرف خواهان دیدار با فرزندان اسیر خود شدند هیچ کس جز سرکرده فراری این فرقه ( مسعود رجوی ) خطر برباد دهندگی تاروپود تشکیلات ضد انسانی خودتوسط خانواده ها را احساس نکرد …

نامه خانم ثریا عبداللهی در فراق فرزندش امیراصلان

لینک به منبع

خانواده های اسیران فرقه رجوی ازدیروز تا امروز بنابرتعریف وتحلیل آقای داوود باقروند ارشد ویک خاطره

مقدمه _ شاید زمانی که چندتن ازاعضای خانواده های اسیران فرقه رجوی ازجمله مادر شجاع و مقتدر ثریا عبد اللهی درسال ۱۳۹۰ با بست نشینی درمقابل کمپ مخوف اشرف خواهان دیدار با فرزندان اسیر خود شدند هیچ کس جز سرکرده فراری این فرقه ( مسعود رجوی ) خطر برباد دهندگی تاروپود تشکیلات ضد انسانی خودتوسط خانواده ها را احساس نکرد _ این دجال شیادکه بیش از دودهه برمشتی ازهمه جا بی خبر درکمپ محصور اشرف دیکتاتوری فاشیستی _ مذهبی _ فرقه ای برپا کرده بود خوب می دانست که ” وجود عنصر خانواده ” درکنار این قلعه باعث شدت یافتن فرار اسیران وجدایی از این گروه خواهد گردید وچنین شد که ” تئوری دروغ مبارژه با رژیم ” را کلا بست وبه کنار نهاد و پیکار علیه خانواده های اسیران را بعنوان یک استراتژی وتاکتیک دردستور کاری فرقه خود قرارداد _ این پیکار فرقه رجوی با توهین وناسزاگویی به خانواده ها شروع وبه درگیری فیزیکی وپرتاب سنگ و فلزات تیز وبرنده به سوی آنها ادامه یافت وسرانجام برنده این رویارویی خانواده ها بودند چراکه طی سال های ۹۰ تا ۹۲  تعداد ۱۵۰ تن ازاسیران از تحصن باخبر شده و از کمپ فرار نمودند ودرشهریور ۱۳۹۲ نیز این قلعه مخوف صدامی برای همیشه تعطیل شد واندک بقایای فددائیان وآدمکشان فرقه درسیاهی شب ازاین  قلعه با ترس ولرز گریختند…… بعض وکینه وخشم رهبر فراری فرقه ازحضور خانواده ها وتاثیر گذاری مثبت اما مخرب تشکیلاتی آنها باعث شد تا این شیاد فراری چندسال بعد کتابی درمورد نابود گری تشکیلاتی  ” خانواده ها ” منتشر نماید .

>>>> ازدرخواست خانواده ها اسیران فرقه رجوی  از مجامع بین الملل پشتیبانی   کنیم درخواست خانواده های حسن پور _ محرم زاده ونعلبندیان <<<<<
>>>>>>>  درخواست ۴ خانواده دیگر از مجامع بین الملل  >>> رهنمای _ آناخاتون _ صدیق _ ساعدی <<<<
درخواست ۳ خانواده اسیران ازمجامع بین الملل >>> دولت پناه _ کرمی _ شیخ بیگلو <<<<<<

تحلیل کامل وجامع آقای داوود باقروند ارشد درمورد نقش سابق وکنونی خانواده ها وکتاب مسعود رجوی خائن

>>>>> تحلیل آقای داوود ارشد درباره کتاب مسعود رجوی درمورد خانواده ها <<<<<<<


انجام  ”عملیات جاری” درزمان نوح درهنگام طوفان ! >> بنا برنوشته مسعود رجوی خائن <<<<


دراین بازشناسی وتفسیر  وتحلیل آقای باقروند ارشد _ ایشان به بازخوانی کتاب معروف به مسعود رجوی درمورد خانواده ها پرداخته وثابت می کند که  مسعود رجوی و اعمال ورفتار ۳۴ ساله اش هیچ ربطی به مردم ایران نداشته وندارد _ توصیه می شود به سخنان این عضو باتجربه وقدیمی فرقه رجوی با دقت گوش کنید .

مسعود رجوی معدوم آنگونه که من شناختم >>>>  ” اشتباه تولید بشریت ”
برای تعریف شخصیت مسعود رجوی باید از واژه هایی چون :

شیاد >> دجال _ دروغگو _ وقیح _ پاچه خوار _  سقسطه باز _ خلافکار _ بی شرم _ بزدل _ زنباره _ مکار _ زن ستیز _ هوسباز _ خائن _ جنایتکار _ دیکتاتور _ خونریز _ تروریست _ فریبکار _ خود بزرگ بین _ نادان _ بی سواد _ شرور _ رذل _ اوباش _ بی شعور _ عنن _مزدور _ ابتر _ کثافت _ لجن _ میکرب _آشغال  _ بی هویت _ متجاوز _ بی وطن _ بیمار جنسی _ بیمار روانی _  تبهکار  ووو  استفاده نمود _ گرچه برای نشان دادن پست فطرتی این” اشتباه تولید بشریت ”  این کلمات  وصفات هم کم واندک می باشند .


ایدئولوژی این موجود اشتباهی نیز  قابل تامل است

برای ساختن  نمونه چنین احمق ومخ آکبندی باید افکار واندیشه های افرادی  چون
حسن صباح _ پل پوت _ پیامبر اسلام _ انورخوجه _ عیسی _ بن لادن _ کیم ایل سونگ _ ابوبکر البغدادی _ علی ابن ابیطالب _ مارکس _ لنین _ هیتلر _ موسولینی _ مائو _ موسی _ ملا محمد عمر _ امین الظواهری وو را درهم آمیخت تا بتوان ازاین مخلوط بی شکل وتعریف جهان بینی این بیمار روانی _مالیخولیایی را کشف وتدوین نمود ( ! )

اگر کسی توانست ازترکیب افکار واندیشه های افراد نامبرده بالا فقط یک صفحه بنویسد می تواند این شیاد را ازجهت فکری تعریف کند .

نگارنده معتقد است مسعود رجوی تنها یک بیمار روانی است _ امثال مسعود رجوی را  می توان در بیمارستان های روانی و دیوانه خانه ها بسیار یافت _ همه بیماران روحی روانی هم اگرمثل این شیاد  تریبون وتبلیغات دراختیار داشتند هرکدام یک مسعود رجوی وحتی از او بسیار بهتر ومفید ترومعروف ترمی شدند .
بنظر نگارنده کسانی هم که با صرف وقت بدنبال تحلیل وتشریح یاوه گویی ها وچرند بافی های این شیاد هستند یا وقت زیاد دارند وبیکارند ویا همانند اسیران بی خبر ازهمه جای ساکن لیبرتی و اوور وآلبانی نا آگاه ومعتاد این چرند بافی های اوشده اند

سرانجام مسعود رجوی
این خائن بزدل فراری هم اکنون درمخفی گاهی در شمال غربی اروپا در خانه ای تحت حفاظت شدید زندگی خفت بار وگیاهی خودرا با ترس ووحشت شبانه وروزانه  می گذراند
این جنایتکار  در حقیقت  مرده ایست متحرک که حتی جرات وشهامت صدا وتصویر خودرا ندارد وجسدی است روی سنگ مرده شوی خانه که منتظر آلوده کردن خاک است .
این موجود مفلوک که روزی درامجدیه برای همه خط ونشان می کشید _ امروزه به جایی رسیده که همه حتی دنباله روهای  به  رویش  تف کرده وبرایش خط ونشان می کشند .

>>>   دومین کنگره بین المللی قربانیان ترور درایران >>>> صدای خانواده های قربانیان ترور فرقه رجوی شنیده شد <<

ترس وبزدلی  مسعود رجوی و خاطره ای ازیک دوست _
کاش آنروزبه دست بچه های جنوب شهر تهران می افتاد

جوان دانشجویی که ۵ سال ازبهترین سالهای زندگی اش را دراثر یک ارتکاب یک اشتباه درزندان گذراند تعریف می کرد که درسال ۱۳۵۸ خبر یافته بود که قراراست مسعود رجوی در ترمینال نیمه کاره خزانه سخنرانی کند …..

ساعت یک بعد الظهر خودرا به ترمینال ( محل سخنرانی ) رساندم _ ترمینال هنوز نیمه ساخت بود _ تعدادی از اعضای گروه بخشی ازطبقه دوم آنجارا آماده سخنرای کرده بودند  _ دردوطرف محل عکس های شریعتی و بنیان گزاران سازمان نصب شده بود _ گروهی جوان ( حدود ۵۰ نفر ) درپاس ساختمان ایستاده ومنتظر بودند _ چند جوان حزب اللهی هم که دربین این افراد قرارداشتند با شعار ” حزب فقط حزب الله ” سعی دربهم زدن مراسم داشتند _ درروی ساختمان یک صندلی ومیز ومیکروفون قرارداشت که از آن سرود پخش می گردید _ زمان می گذشت واز مسعود خبری نبود _ ساعت از دوگذشت ودراین موقع یکی ازبرگذارکنندگان پشت میکروفون قرارگفت وبه حضار گفت : متاسفانه بدلیل امنیتی برادر نمی تواند دراین مراسم شرکت کند ولذا پایان مراسم ا اعلام می کنم _  بعد ازاین اعلام خاتمه  تعدادی از بچه های جنوب شهر که گویی راه ورود وگذر مسعود را به دست گرفته بودند  از پشت ساختمان بالا آمده وخودرا به تریبون رساندند _ درگیری شروع شد _ بچه های جنوب شهر همه  عکس ها وبنرها را پاره کردند وجمعیت هم کم کم متفرق شدند _ این دوست می گفت بعدا خبردارشده که گروهی چند نفره راه ورود  رابسته وماشین هارابرای پیداکردن مسعود کنترل می نمودند ومسعود وهمراهان هم که اوضاع را پس دیدند چادر سرمسعود کرده و با استفاده ازماشین دیگری درجهت عکس خیابان بود  اورا ازمحل فراری دادند _ این دوست درپایان درحالیکه  با افسوس یاد ازدست  دادن ۵ سال اززندگی خود واجبار به ترک تحصیل  می کرد گفت : کاش آنروز مسعود به دست بچه های جنوب شهر تهران می افتاد  وآنها بلایی به سرسش می آوردند که تا زنده بود فراموش نمی کرد .

آری سابقه بزدلی وفرار این خائن کار امروز واین دهه هانیست _ اصولا  وادادن  وفرار ازصحنه عادت این پست فطرت  است

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر ودادستان نمایدین وافتخاری قربانیان وخانواده اسیران فرقه رجوی
۲۰۱۵/۱۲/۲۶

***

همچنین:

همنشین بهار، ایرج مصداقی واسماعیل وفا یغمایی در پرده پوشی جنایات فرقه رجوی علیه اکراد

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIارشیا ارشادی، وبلاگ “درست به هدف”، بیست و دوم دسامبر ۲۰۱۵:…  ایرج مصداقی متقلب و شیاد عکس این سه قبر تقلبی را که بوسیله فرقه رجوی جعل گردیده وبعنوان سند ارائه شده شرکت نیروهای ایران دردرگیری با منافقین  آنهم در عملیات ” مروارید ” ( ! ) منتشر کرده است _ نکته جالب و

نگاهی به نامه ” جنایت لیبرتی محکوم است ” وسخنی چند با برخی از امضا کنندگان این نامه

خانواده های گروگانهای رجوی در عراقارشیا ارشادی، وبلاگ سمساری آپوزیسیون برون مرزی، بیستم نوامبر ۲۰۱۵:…  دوستان _ هنرمندان و تلاشگران مستقل. کشته شدن افراد هیچ انسانی را خرسند نمی کند وبنده هم همانند شما ازاینگونه حوادث متاثر ومتاسفم. تنها توصیه بنده به شما این است که اولا _

چرا شرکت احتمالی مزدوران رجوی در حادثه منا و ترورهای سوریه را باید جدی گرفت ؟

آرشیا ارشادی، وبلاگ زنان اسیر در فرقه رجوی، سیزدهم اکتبر ۲۰۱۵:… مسعود رجوی وگروهی از نزدیکانش شامل عباس داوری _ علیرضا باباخانی _ محمد محدثین _ علیرضا صدرحاج سید جوادی ورضا درودی درمکه حضور داشته اند _ به همراه این عده گروهی ازماموران امنیتی صدام نیز با مواد محترقه ومنفجره عازم عرب

مرضیه چگونه به دام فرقه رجوی افتاد _ سال های جدایی _ اسارت وزندان ومرگ درفرانسه

ارشیا ارشادی، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۱۵:… مرضیه درسال ۱۳۷۳ درسن ۷۳ سالگی ازایران خارح شد و با تشویق خانواده متین دفتری به فرقه رجوی پیوست _ گرچه مشوقان مرضیه خود ازاین فرقه جداشدند ولیکن این خواننده راه بازگشت نداشت ودرمحاصره وزندان فرقه رجوی اسیر گردید _ فرقه رجوی بلافاصله کلیه