از تایید مرگ مسعود رجوی تا وقاحت هواداران مجاهدین

از تایید مرگ مسعود رجوی تا وقاحت هواداران مجاهدین

از تایید مرگ مسعود رجوی تا وقاحت هواداران مجاهدینعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم اوت 2019:… نکته اصلی دراین پیام نحوه نگارش وبکارگیری کلمات وفرهنگ نوشتاری وگفتاری وسیاسی ایدئولوژیک وتشکیلاتی بود که هرگزبا فرهنگ وتفسیرونگارش وبیان مسایل توسط رجوی همخوان نبود وفاصله بسیارداشت وبه چشم میزد این پیام درادامه عکس سیاه وسفید بعد ستارومصدق واشرف وموسی ست ویک پیام دارد انهم مرگ فیزیکی وفرهنگی رجویست یعنی ازاین ببعد ما نباید شاهد فرهنگ رجوی برسرتا پای تشکیلات باشیم … و راستی چرا هرچه جاسوس ومزدور و نوکربیگانه اطراف رجوی وعضدانلو پرسه میزنند ؟  از تایید مرگ مسعود رجوی تا وقاحت هواداران مجاهدین .

از تایید مرگ مسعود رجوی تا وقاحت هواداران مجاهدینسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

از تایید مرگ مسعود رجوی تا وقاحت هواداران مجاهدین

1- پیام شماره 14 رجوی اثبات مرگ فیزیکی وفرهنگی اوست

در 7 اوت 2019 به دست وطنم ایران
لینک به منبع

علی شیرزاد

علی شیرزاد

پیامی منتسب به مسعود رجوی رهبرعقیدتی درسایتهای رجوی منتشرشده بنام پیام شماره چهارده دراین پیام تنها حرفی که میتوان پیدا کرد درباره ظریف است که ازتحریم اوحمایت وابراز خوشحالی کرده بود وبقیه حرفها کپی چسبان نوشته رسانه ها وهیچ نکته قابل بررسی واتکا دراین پیام دیده نمیشود واما موضوع دوم وحائزاهمیت  مانورنکردن درشبکه های اجتماعی انطورکه همیشه هیاهو ودادوقال راه میانداختند بود وبحث وبررسی روی ان ازطرف مگسان دورشیرینی خارج کشوری صورت نگرفت

از مرگ بدون فاتحه رجوی تا خاکسپاری اسماعیل بدون حضور خانواده اش

نکته اصلی دراین پیام نحوه نگارش وبکارگیری کلمات وفرهنگ نوشتاری وگفتاری وسیاسی ایدئولوژیک وتشکیلاتی بود که هرگزبا فرهنگ وتفسیرونگارش وبیان مسایل توسط رجوی همخوان نبود وفاصله بسیارداشت وبه چشم میزد که معلوم بود توسط فردی دیگری نگارش شده است کجا رجوی با چنین ادبیات وفرهنگی سخن میگفت یا اطلاعیه میفرستاد ؟ درکدام صحبت سیاسی رجوی اینقدرابتدایی ومبتذل به مسایل سیاسی پرداخته میشد ؟ میتوانید دوفرهنگ ودونحوه بیان را ازپیامهای قبلی با همین پیام شماره چهارده مقایسه کنید معلوم است که رجوی وجود خارجی ندارد در درون تشکیلات رجوی هیچ کس نه میتواند ونه قادراست فرهنگ اوراتقلید وبخورد خلق الله بدهد پیام شماره چهارده دست ساز است ازقوطی عطاری عضدانلو ویارانش بیرون کشیده شده است که نشان میدهد این پیام درادامه عکس سیاه وسفید بعد ستارومصدق واشرف وموسی ست ویک پیام دارد انهم مرگ فیزیکی وفرهنگی رجویست یعنی ازاین ببعد ما نباید شاهد فرهنگ رجوی برسرتا پای تشکیلات باشیم وفرهنگ عضدانلو دررگهای تشکیلات ساری وجاری خواهد شد البته فرهنگ عضدانلوپرازکلسترول بد است که با جاری شدن دررگها بسرعت چربی خون رابالابرده ورگهای تشکیلات را مسدود وباعث سکته قلبی ومغزی خواهد شد تنها کسی که میتوانست این تشکیلات وشورای انرا سرپا نگه دارد رجوی بود وبس وعضدانلو هرگزوهرگزدرقد وقواره رجوی نبوده ونیست ونمیتواند باشد علی رغم ادعاهای همردیف ایدئولوژیک وتشکیلاتی تفاوتها ازروز اول کاملا روشن بود وکلا دردو دنیای متفاوت قرارداشتند بااین پیام قطعا نیروها هم پی به فرمایشی بودن وتفاوت پیامها خواهند برد که تاثیرات مخرب برروح وروان نیروها خواهد گذاشت اگرشک داشتند ویا بی اطلاع ازفوت رجوی بودند با شنیدن این پیام همه مسایل برایشون روشن خواهد شد

2- چراهواداران رجوی وعضدانلو وشورا اینقدروقیح ودریده هستند ؟

در 4 اوت 2019 به دست وطنم ایران
لینک به منبع

نوشتیم که رجوی وعضدانلو سیستماتیک قبح جاسوسی وبیگانه پرستی را از اول درون تشکیلات میریزند سپس همین ایده را به میان هواداران برده وانها راهم مثل خودشون پرورش وبجان ملت ووطن می اندازند به نمونه هایی ازاین افراد اینجا اشاره میکنم این افراد جدیدا به مجاهدین نپیوسته وهواداری نکرده اند ازقدیم همینها بوده اند ودردرون تشکیلات تا دلتون بخواهد قاقا به لیلی انها میگذاشتند وشب وروز درسایتها وتلویزیونهایش ازانها دفاع وتعریف میکرد انقدرمشمئز کننده که صدای نفرات هم درمیامد که اینها کی هستند وازکجا امده اند وچه کارشاقی برای مبارزه ومقاومت میکنند وبرای چی تا می ایند بلافاصله بلندگوی بیگانه میشوند بندگان خدا نمیدانستند که کارکارخود رهبراست وخودشون هم ابزاری هستند وارزشها وقبح این مسایل ازابتدای ورود دردرونشان میریزد واگرمیدان پیدا کنند انها هم کمترازاین افراد نیستند نمونه ها که به چندتا اشاره میکنم

احمد باطبی طوری ازاو تعریف وانتنی میکرد که ادمی اورا با عیسی وموسی اشتباه میگرفت وبخودش شک میکرد که من بعنوان نیروی درونی وتشکیلاتی درحال چه کاری هستم وچرا اینقدرکم کاری وفاصله با رهبری دارم ولی افراد نمیدانستند که او مهره بیگانه است یک روزبا یکی صحبت میکردیم بحث همین باطبی بمیان امد به او گفتم کسی که نیامده ازرادیو امریکا ورادیو اسراییل سردرمیاورد باید شک کرد به او شک کن نه بخودت درطی سالیان کارش جاسوسی برای اسراییل شده وجدیدا دوباره دم دراورده وشروع به حرافی برعلیه ملت ایران کرده است

مریم رجوی ، عضدانلو و مواضع ضد ایرانی مجاهدین خلق

مسیح علی نژاد درنهایت درکنار پمپئو  وبچه شاه قرارگرفت وحرفها وقیافه حال بهم زن ومشمئزکننده اش ادمی رااززندگی سیر میکند ازبس وقیح ودریده وبی پرواست ازمجاهدین دفاع میکند ولی یکبارهم به عضدانلو بخاطرحجاب زنان مجاهد اعتراضی نکرده است انوقت شاپرک خانمها که دلشون برای پارلمان کاندا وتحریم ملت ایران تنگ شده را حلو ا حلوا میکند واشکارابدون هیچ گونه رودربایستی وخجالتی میگوید امریکا بمن پول میدهد

مریم معمارصادقی طوری دردرون تشکیلات ازاین خانم مزدورونوکرصحبت میکرد که ادمی فکرمیکرد دوباره تاریخ تکرارشده ویک خدیجه وفاطمه وزینبی دیگرازپهلوی عضدانلو مثل قلمه درخت زردالو بیرون زده است مدتیست که مریم صادقی ابرو راخورده وحیا را روی هیکل خودش استفراغ کرده است اشکار انهم بارها امده ومیگوید تمام پول انجمن توانا را امریکا وسایرین بخونید اسراییل وعربستان میدهد ومیگوید جنگ وبمباران ایران برای رسیدن به صلح است

علی جوانمردی که سرتا پایش رانا مردی فرا گرفته وازصبح تا شب دروغ میگوید همان تجزیه طلب کرد که خواهان تجزیه ایران به چند کشوراست واسمش راهم گذاشته دفاع ازقومیتها وهیچ واهمه ای هم دردفاع ازنتانیاهو دشمن ملت ایران وترامپ وتروریسم ندارد

فقط به چند نمونه که شناخته شده تربودند اشاره کردم انبوهی ازاین هواداران دارد سوالی که هست راستی چرا هرچه جاسوس ومزدورونوکربیگانه  اطراف رجوی وعضدانلو پرسه میزنند ؟ چون هم جنس هم هستند زمینه فعالیت اینها دراطراف عضدانلو اماده وفراهم است وسوال دوم این است که چراشورایی ها که سیاسی هستند درسکوتند ایا معانی سیاسی چنین حرکاتی را نمی فهمند وچرا اینقدرپاسیو وهیچ اثری ازانها دیده نمیشود ؟ شاید که انها هم بریده وبی سروصدا خودرا کنارکشیده اند هرچه باشد شورایی ها هم باید جوابگوی چنین اعمالی باشند

(پایان)

از تایید مرگ مسعود رجوی تا وقاحت هواداران مجاهدین

*** 

*** 

The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian governmentThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکااز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین: