از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم نوامبر 2019:… ملت ایران اگر میخواهید سرنوشت خود را خود بدست داشته باشید و از دخالت بیگانگان جلوگیری کنید تظاهرات را مسالمت امیز برگزارکنید. راه هرگونه سو استفاده خائنین داخلی و دشمنان بیرونی را ببندید ونگذارید با اغتشاش آنها به اهداف خود برسند. راه حل تغییردرایران اعتراضات سراسری و مسالمت امیز است که قدرت نظامی را حفظ و جلو هرگونه جدایی بین نظامیان وملت را می بندد. گرچه معتقدم  اغتشاشات هدف اول و آخرش این است که بین مردم شقه ایجاد کنند. از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ 

مریم رجوی تظاهرات مردم ایراندروغپراکنی بیرونی مریم رجوی ، تخلیه فشارهای درونی

از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

1- هماهنگی عضدانلو با ترامپ در دادن بیانیه

بین عضدانلو وامریکا هماهنگی وجود دارد وکارعضدانلو مشروع کردن عملهای ادمخواران امریکا برعلیه ملت ایران است درهفته گذشته درایران تظاهرات راه افتاد که عضدانلو بیانیه ای داد که روی موشک واتم انگشت گذاشته بود مردم درخیابون برعلیه گرانی بنزین تظاهرات کرده اند عضدانلو روی اتم وموشک انگشت میگذارد ایا درد مردم موشک واتم است ویا این حرفها زمینه سازی عملهای بیگانگان ودشمنان ملت ایران است چرا عضدانلو دربرابرفوت کودکان بیماری پروانه بخاطرنبود پانسمان خاص می میرند واو درسکوت است ومرض اتم وموشک گرفته است چرا دربرابرعملهای ضد بشری وجنایت علیه بشریت سکوت است ولی برای اتم وموشک دل میسوزاند که اتم وموشک برای ملت ایران بد است اخ است ولی تحریم وفوت کودکان بخاطردارو ونان مباح وجایز است چرا مردم ایران دست به تظاهرات زدند بخاطر سیاست نو لیبرالی وسرمایه داری که ازرفسنجانی درایران شروع وبا خاتمی وروحانی ادامه پیدا کرده است عضدانلو بما بگوید که طرفدارکدام سیاست است نو لیبرالی یا سوسیالیستی گرچه بنده معتقدم رجوی وعضدانلو هیچ گونه علاقه ای به سیاستهای سوسیالیستی ندارند ومثل سایرمسایل دروغ میگویند کسی که رسما درفرانسه دهها بار می گوید به تجارت ازاد وجهانی معتقد است وخواهان اجرای ان است یعنی همان سیاست نو لیبرالی روحانی ودارودسته که حواله امریکا میکند یعنی که اگربه حاکمیت برسد دنبال مذاکره وفروختن مملکت است یعنی برجامهای عضدانلویی که نام انقلابی دارد رابخورد مردم میدهد وکشوررا ویران میکند چرا چنین حرفهایی را می زنم ببینید دربیانیه روز گذشته کاخ سفید که یک هفته بعد ازبیانیه عضدانلو صادرشده چه میگوید

ما از اعتراضات مردم ایران حمایت می کنیم درکنارمردم ایران ایستاده ایم وایران اتم وموشک وتروریسم را دنبال کرده است

می بینید عین حرفهای عضدانلو را می زند منتهی با یک هفته تاخیر یعنی اینکه درهماهنگی اول عضدانلو بیانیه  رازودترمیدهد وبخیال خودش اتم وموشک را نامشروع وغیرضروری می کند وزمینه بیانیه کاخ سفیدرااماده وشرایط انرا مهیا میکند تا کاخ سفیدبیاید وسواربرحرفهای عضدانلو بحث اتم وموشک را وسط بکشد حرف عضدانلو وترامپ این است که اتم وموشک را رها وبرجامها را امضا وخود را مثل قذافی وصدام ابله خلع سلاح تا بیایم خاک کشورتون رابه توبره بکشم وبا تروریسم به جان ومال وناموستون تجاوز کنم معانی حرفها این است

سیاست تحریم سیاست خلع سلاح اتمی وموشکی وامثالهم برازنده رجوی وعضدانلوست نه ملت ایران ، ملت ایران امنیت خود را فدای هیچ چیز نخواهند کرد بنظربنده جدا ازجوسازیها ، اتم وموشک های قاره پیمای هسته ای وهیدروژنی حق ملت ایران است وبرای حفظ امنیت خود دروهله اول درست کردن زندگی ارام وشرافتمندانه ودوم قدرت نظامی ست که امنیت را حفظ ودهان یاوه گویانی مثل ترامپ وعضدانلو را می بندد بنده طرفدارایرانگرایی مقتدربوده وهستم وبرخلاف رجوی وعضدانلو که دنبال فروش مملکت وخلع سلاح وتجزیه ایران هستند بنده دنبال احیای امپراتوری نظامی وزمینی وفرهنگی وتمدنی ایران هستم درست ضد ورودرروی رجوی وعضدانلو وادمخواران غربی تا کورشود هرانکس که چشم دیدن ایران اینده وامپراتوری انرا ندارد ملت ایران باید سه کاررا انجام بدهند یک تولیدات داخل واستفاده ازانرژی همگانی ومبارزه تمام عیاربا فساد ودوم حرکت پرشتاب وبا سرعت بسمت قدرت نظامی وصنعتی وخودکفایی درتمامی زمینه ها وسوم دوری از واردات واقتصاد دلالی ، اگرموارد فوق اجرایی نشود دشمنان خارجی وداخلی ایران عزیز را تکه پاره خواهند کرد اگرهم تابحال نتوانسته اند بکنند دقیقا بخاطرهمین اتم وموشک وقدرت منطقه ای ست برای همین هم هست مدام صحبت از کنارگذاشتن موشک واتم ومنطقه میکنند دوماه پیش خانم موگرینی نقشه تقسیم شده ایران به هفت کشوررا منتشر کرد ودوسه روز پیش هم بنیاد هادسون نقشه تجزیه شده ایران را منتشرکرده که حاکی از خواسته اروپا وامریکا ودشمنان داخلی ایران است وبی دلیل درچنین شرایطی منتشرنمیکنند ولی انشالله بگورخواهند برد

لینک به منبع

2- توئیت ضد ایرانی و ضد مردمی مریم عضدانلو نشانه ماهیت پلید اوست

در ایران بنزین گران شد موافقت خودرا با سه شرط رسما اعلام کردم یکم جلوگیری ازفساد وچپاول دوم جلوگیری ازگران شدن سایرمایحتاج مردم وسوم تمامی پولها بدون یک ریال حیف ومیل به افراد بی بضاعت برسد درغیراینصورت واجرانشدن سه مورد فوق عملی ضد مردمی ست بگذریم ازاینکه خواهان تمرکزبرتولید داخل بوده ودشمن تفکرات نو لیبرالی موجود درایران بوده وهستم ولی با اعلام خبرتعدادی برای اعتراض به خیابونها امدند هم اعتراضات مسالمت امیزرا حق هرایرانی دانسته ومعتقد بوده وهستم که راه حل ایران ازداخل ایران وبا اعتراضات مسالمت امیز وتعغیرحاکمیت با راه کارقانونی میسر است وهرگونه حرکتهای غیرمسالمت امیزرا بازی درزمین دشمن میدانم که ازبیرون هدایت وپیگیری میشود وانهم کارامریکا واسراییل وعربستان وامارات ومجاهدین وتجزیه طلبان وطرفداران سلطنت دانسته وشدیدا مخالف ان هستم ومعتقدم که باید بانیان اصلی درمنطقه را قبل ازهرچیزی کوبید دراین میان مریم عضدانلو درتوئیتی نوشته

(با جنگ افروزی وپروژه های ضد میهنی اتمی وموشکی درخدمت غصب حاکمیت مردم بکار میگیرند)

– تمام حرف رجوی وعضدانلو دراین جمله خلاصه میشود وبقیه حرفها یاوه های همیشگی ست اعتراضات چه ربطی به اتم وموشک دارد غیرازکشورهای فوق که نوشتم چه کسانی خواهان برچیده شدن اتم وموشک ایران هستند می بینید که عضدانلو خواسته صهیونیزم ادمخوارپمپئو را نشخوارمیکند این حرف  غیرازگزیدگی ازموشکهایی که برسراسرائیل درسه روز گذشته باریده چیز دیگری نیست نتانیاهوی صهیونیست وکودک خوارموشک میخورد که درگیری های داخلی انهاست نمیدانم چرا رجوی و عضدانلو همراه سیاستمداران اعراب مثل سوسمار برشته شده داخل ماهیتابه جلز وولز میکنند  درحقیقت میگوید چرا ایران باید اتم وموشک داشته باشد وخودرادربرابرحملات صهیونیزم وامپریالیسم وعربها بیمه کند موشکها را بگیرید وایران را بی دفاع وحمله ونابودوتکه پاره کنید

ـ میگوید موشک واتم درخدمت غصب حاکمیت مردم است البته حاکمیت مردم اسم مستعارمسعود رجویست که همیشه میگفت خمینی حق حاکمیت مرا غصب کرده است پس می بینیم دلش بحال مردم نسوخته بلکه ازانها سو استفاده میکند تا حاکمیت رابدست بیاورد که حق خودش میداند برای همین هم خواهان نابودی اتم وموشک است زیرا میداند تا این دومورد درقدرت نظامی ایران است رجوی وعضدانلو هرگز به حاکمیت نمی رسند زیرا منتظرند تا ادمخواران غربی به ایران حمله واورابه حاکمیت برسانند که اتم وموشک مزاحم حمله است ..

چرا اینقدر از اتم و موشک وقدرت نظامی حمایت میکنم وخواهان قدرت بیشترهستم زیرا قدرت نظامی را درراستای منافع ملی میدانم وبارها نوشته ام اگرقدرت نظامی نباشد غربی ها واعراب کشورما را تکه تکه خواهند کرد وازمردم هم میخواهم دراعتراضات رفتارمسالمت امیز داشته باشند واجازه ندهند عوامل بیگانه اعتشاش بوجود بیاورند وهدف چیزی جزبه حاشیه بردن قدرت نظامی وحمله وهجوم به کشورچیزدیگری پشت ان نخوابیده است اینجاست که پی به خواسته مریم عضدانلو می بریم که هم راستا با جهان سرمایه داری وصهیونیزم وسیاستمداران وخائنین به مردم منطقه است ملت ایران اگرمیخواهید سرنوشت خود را خود بدست داشته باشید وازدخالت بیگانگان جلو گیری کنید تظاهرات را مسالمت امیز برگزارکنید راه هرگونه سو استفاده خائنین داخلی ودشمنان بیرونی را ببندید ونگذارید با اغتشاش انها به اهداف خود برسند راه حل تعغیردرایران اعتراضات سراسری ومسالمت امیز است که قدرت نظامی را حفظ وجلو هرگونه جدایی بین نظامیان وملت را می بندد گرچه معتقدم  اغتشاشات هدف اول واخرش این است که بین مردم شقه ایجاد کنند که دوری وجدایی ازنظامیان همان شقه اصلی ومد نظردشمنان است ملت ایران نیروهای نظامی پاره تن شما و فرزندان وبرادران وپدران شما هستند مبادا خودرا جدا ازانها بدانید که فتنه بزرگ برای دشمنان محقق میشود بهمین دلیل هم هست که غربیها واعراب ودشمنان داخلی همیشه خواستاربرچیده شدن اتم وموشک هستند هرکس درتضعیف این دو قدرت حرکت کند ضد مردم ایران است انها میخواهند برجامهای دیگررا تحمیل کنند برجام قراردادبدترازترکمن چای وباید برجام را پاره وخیال دشمنان را راحت کرد عضدانلو هم بداند با نوشخوارحرفها وخواسته های دشمنان ایران که خودش هم یکی از انان است به اهداف پلید وضد ایرانی خود نخواهد رسید ملت ایران هوشیارتر ازاین بازی هاست

لینک به منبع

از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/واکنش-مریم-عضدانلو-رجوی-به-خبر-اخراجش-ا/

واکنش مریم عضدانلو رجوی به خبر اخراجش از فرانسه

وحشت مریم عضدانلو رجوی از اخراج از فرانسهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم نوامبر 2019:… خبری منتشرشد مبنی براینکه دولت فرانسه میخواهد مجاهدین راازفرانسه بیرون کند که بعدها تکذیب شد ولی تا زمان تکذیب سروصدای زیادی بپا کرد عضدانلو که دید اوضاع برعلیه او شده درعکس العمل وسراسیمه فورا خود را ازالبانی به پاریس رساند ودست به دامن تعدادی پولکی ازاسقف گرفته تا شهردارهای محلات را دورهم جمع وبعنوان ملاقات سیاسی بخورد نیروها وهواداران داد که ببینید من درپاریس مراسم برگزار وسیاستمداردعوت میکنم وکارهای سیاسی روزمره را درپاریس پیش می برم وبیرون کردن حرف است ، همین برخورد ورفتارسراسیمه نشانه ترس او ازاخراج بوده که بخیال خودش دست به قدرت نمایی سیاسی زده است وبرکسی پوشیده نیست که اسقف وشهردارکوچه ومحلات پاریس کاره ای نیستند وجایی دراعراب سیاست ندارند بخصوص اگر بازنشسته باشند. واکنش مریم عضدانلو رجوی به خبر اخراجش از فرانسه 

وحشت مریم عضدانلو رجوی از اخراج از فرانسهمحدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى

واکنش مریم عضدانلو رجوی به خبر اخراجش از فرانسه

1- چرا عضدانلو بدوبدو خودش را به پاریس رساند

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

خبری منتشرشد مبنی براینکه دولت فرانسه میخواهد مجاهدین راازفرانسه بیرون کند که بعدها تکذیب شد ولی تا زمان تکذیب سروصدای زیادی بپا کرد عضدانلو که دید اوضاع برعلیه او شده درعکس العمل وسراسیمه فورا خود را ازالبانی به پاریس رساند ودست به دامن تعدادی پولکی ازاسقف گرفته تا شهردارهای محلات را دورهم جمع وبعنوان ملاقات سیاسی بخورد نیروها وهواداران داد که ببینید من درپاریس مراسم برگزار وسیاستمداردعوت میکنم وکارهای سیاسی روزمره را درپاریس پیش می برم وبیرون کردن حرف است ، همین برخورد ورفتارسراسیمه نشانه ترس او ازاخراج بوده که بخیال خودش دست به قدرت نمایی سیاسی زده است وبرکسی پوشیده نیست که اسقف وشهردارکوچه ومحلات پاریس کاره ای نیستند وجایی دراعراب سیاست ندارند بخصوص اگربازنشسته باشند وانها اگردرراس کارباشند هرگز سیاست ومنافع حزبی وکشورخودرا فدای عضدانلوها نخواهند کرد درنتیجه این حرفها بی معنی وبیهوده ست کما اینکه دراین سالیان دیدیم که کاری برای عضدانلو جز انتشارعکس نکرده اند وبهره دیگری ندارند عضدانلو مثل اربابش ترامپ درحال التماس برای عکس انداختن با هرکسی که ازخیابون رد شود است تا اورا بعنوان رهبرجهان معرفی وخودرا خلاص کند دیدیم که درجریان اشرف ولیبرتی هرچقدراز اینها رادورخودش جمع وپول های هنگفت به انها داد نتوانستند جلواخراج او ازعراق را بگیرند واگردولت فرانسه تصمیم جدی برای اخراج داشته باشد نه پدران ومادران روحانی ، نه مریم زن خدا ، نه عیسی پسرخدا ، نه داروغه های پاریس ونه سرگزمه های فرانسه قدرت انرا دارند ونه چنین کاری خواهند کرد که جلو اخراج رجوی وعضدانلو ازپاریس را بگیرند عضدانلو درپس خبرها وداستانها حرکت میکند وسعی درپاک کردن خبراز صفحه روزگاراست ایا میتواند چنین کاری را انجام بدهد ؟ هرگز قادرنبوده ونیست وبیهوده تلاش میکند تا ازسرنوشت محتوم وشوم خود جلو گیری وانرا به تاخیربی اندازد سرنوشت انها بخاطرخیانت به ملتهای ایران ومنطقه وحمایت ازداعش ودیگرگروه های تروریستی دست پرورده ادمخواران امریکا ووهابی عربستان روبه نابودی ست ونمیتوانند ازسرنوشت خود جلو گیری کنند قانون تکامل وجهان هستی سرسخت یک سویه وتعغیرناپذیراست

هیچ احدی وقدرتی توان تعغیرقوانین حاکم برهستی وتکامل را ندارد وزیرچرخهای حرکت ان له ونابود وپودرمیشود تاریخ بسیاراز ضد ملتها بخود دیده وهمه را نابود کرده ولی ملتها درحال حرکت به جلو واینده هستند وعضدانلو هم جدای از اجداد ونیاکان خود نیست وتجربه امروز کشورهای منطقه بازبیانگرهمین موضوع است گرچه نیازبه بینه نداشته وندارد حال عضدانلو درپس خبرها هرچقدرمیخواهد ازاینجا بدوبدو به جای دیگربرود ولی نمیتواند سیرتحولات مردمی را به تاخیربی اندازد وسرنیروهای وارفته شیره بمالد کارهای عضدانلوبیشترمصرف داخلی دارد تا هم نیروها را درالبانی سرپا نگه دارد وهم به هواداران وارفته ترازنیروهای تشکیلاتی دلداری بدهد که ما هستیم ولی فرق است بین ما هستیم تا ما هستیم ، بستگی دارد که چگونه باشی وبنده فکرمیکنم بودن عضدانلو ورجوی از ان ما هستیم ها است که روند حرکت بسمت نابودی واضمحلال تاریخی ست

لینک به منبع

2- رجوی وعضدانلو ازالمان شرقی الگو برداری کرده اند

زندان خود بلای اجتماعی ست ازانجایی نشات میگیرد که هیئت حاکمه نمیتواند دردها ومشکلات ومرارتها وبلایا یی که جامعه رابنابودی میکشاند راه حل درستی ارائه بدهد وبلایا ومصایب ومشکلات را ازجامعه پاک ونابود کند  به زندان سازی روی میاورد وبه مشکلات خود اضافه میکند بعد شکست المان درجنگ جهانی دوم المان به دوقسمت شرقی وغربی توسط قدرتهای جهان یعنی امریکا وانگلیس وشوروی تقسیم شد که قسمت شرقی به شوروی سابق وقسمت غربی به امریکا رسید والمان رابین خود تقسیم کردند ازانجاییکه نظام سرمایه داری شروع به سرمایه گذاری وراه اندازی المان غربی کردند وضعیت مردم تا حدودی بهترشد ولی درقسمت شرقی بخاطر دیدگاههای ارتجاعی وعقب مونده کمونیستهای شوروی که توان حل هیچ موضوعی رانداشتند وبا ادعای سوسیالیزم ملت های تحت سیطره خودرابه فلاکت کشاندند مردم اروپای شرقی ناراضی شدند چون درالمان شرقی برلین پایتخت به دوقسمت تقسیم ودو دیدگاه متضادهم حکمرانی میکردند مردم اختلاف فاحش زندگی درشرق وغرب را با چشمان خود میدیدند ونارضایتی ها به جایی رسید که مردم المان شرقی فرار و به قسمت غربی پناهنده می شدند ازطرف دیگرتعدادی اندیشمند ویا هنرورز وهرکسی که فکرمی کردند ممکن است بلای جان انها بشودرا هم خود به المان غربی اخراج میکردند تا ازشرانها راحت بشوند وقتی خروشچف با فرار گسترده مردم روبروشد ازانجایی که قدرت حل تضادها را نداشت دستورداد دروسط برلین دیواری بطول 155 کیلومتربکشند وبا این جدا سازی دیواری وزوری بخیال خود مشگل را حل کردند ولی بدلیل تفکرات عقب مونده نتوانستند تشخیص بدهند که اینگونه اعمال روزی ودرجایی برسرخودشون خراب خواهد شد با این مقدمه برویم وببینیم رجوی وعضدانلو دربرابرمشکلات چه راه حلی را رفته اند ویا میروند دراشرف وقتی انقلاب شد به بهانه پاکی دست به جداسازی ودیوارکشی اطراف مقرات زد وزنان را ازمردان جدا کرد فکرمیکرد با این دیوارکشی مشگل راحل کرده بعد هم دیوار اطراف مردان انهم به اسم خروج با ویزا زد افراد را درمقرات دروضعیت ایزوله قرارداد بگذریم ازاینکه کلا با محدود کردن اشرف ولیبرتی درعراق همان دیواربرلین را کشیده بود امروز هم که در البانی وقلعه مانز زندگی میکنند بازبا الهام از المان شرقی وخروشچف اطراف مقرانهم دراروپا وبستن دربهای ان ونگه داشتن نیروها دروضعیت جزامی وایزوله وقطع کلیه مراودات با جامعه البانی ودرست کردن جامعه بسته دردرون خودش باید گفت رجوی وعضدانلو تیرانا را تبدیل به برلین کرده ودیوار دروسط پایتخت کشیده اند

اینکه دولت مافیایی وفاسد البانی با انها همکاری وتسهیلات دیوارکشی درپایتخت خود را فراهم کرده اند دلیل براین نیست که همه چیز تحت کنترل قراردارد واینگونه دیوارکشی ها بیانگرضعف ایدئولوژیک وسیاسی وتشکیلاتی رجوی وعضدانلوست که توان وقدرت وظرفیت حل واقعی معضلات را ندارند توان انها فقط دربگیروببند وکشتن وزندانی کردن است راه حل مشکلات جامعه از این طرق ها میسرنیست وهیچ کس نمیتواند با دیوارکشی وزندان سازی بلایای جامعه را حل کند بلکه روزبروز برشدت وحدت بلایا افزوده وغیرقابل کنترل میشود باید منتظرروزی بود که نیروهای رجوی وعضدانلو مثل مردم المان شرقی ازدیواربالا بروند وخود راخلاص ودیوارهای مانز را خراب ونابود کنند اگردیواربه داد المان شرقی وشوروی رسید به داد رجوی وعضدانلو هم خواهد رسید این عملها بیانگرتفکرات ارتجاعی وعقب مونده وفئودالی انهاست وشاید هم تفکرات برده داری دارند که اینگونه عمل میکنند رجوی وعضدانلو فسیلهای تاریخ ایران هستند انهاعصاره وفضایل ارتجاع وعقب ماندگی وتفکرات پوسیده اسلام سیاسی هستند درتاریخ وفرهنگ ایرانگرایی ملت جایی نداشته ونخواهند داشت حال هرچقدرمیخواهند دیوارهای برلین را دراطراف خود بلند تروقطورترکنند انچیزی که برهمه این مشکلات غلبه میکند عشق به ازادی ورهایی واستقلال فردیست وهیچ قدرتی رایارای نابودی دلهای عاشق نیست اگرتوانستند عشق وعلائق وخواسته ها را سرکوب کنند خواهند توانست برسرنوشتها مسلط بشوند ولی عشق چیزی ست که درمحدوده هیچ حصاری قرارنمی گیرد وپیوندش را با جهان هستی هرروز مستحکم وازدیوارها عبور میکند درطول تاریخ دیکتاتورها وسرکوب کنندگان خلقها ومرتجعین وواپس گراها وفسیلها به بد دردی مبتلا شده اند ونام خود را با ننگ وعاربرسینه تاریخ بثبت رسانده اند که سرنوشت رجوی وعضدانلو هم جدای ازسرنوشت سایرین  نیست

لینک به منبع

3- دروغهای تبلیغاتی قلم بدستان رجوی

نوشتن قبل ازهرچیزی صداقت وروراستی وامانتداری میخواهد که درسیستم اعتقادی رجوی وعضدانلو جایی ندارد وتا دلتون بخواهد دروغ ودغل بخورد خواننده میدهند که این موضوع ازتفکرات بورژوازی وضد ملتها نشات میگیرد که گوبلز نمونه بارز ان ودرعصرحاضرترامپ وپمپئو وسایرادمخواران امریکایی دست هردروغگویی رااز پشت بسته اند ازانجایی که رجوی وعضدانلو وقلم بمزدانش با این گونه افراد سروکروحشرونشردارند کمال همنشین درانها اثرکرده واین اثربه هواداران ونیروهای انها هم سرایت کرده است سینا دشتی قلم بمزد حقیررجوی درباره عراق نوشته ودرانجا مدعی شده که درعراق نیروهای وابسته به حاکمیت دینی درایران ومزدوران وشبه نظامیانش تا بحال 2500 نفررا کشته وده هزارنفری راهم زخمی کرده اند درزمانی وصورتی این حرف را میزند که عامل اغتشاش درعراق ولبنان سیستم دولتی لبنان وعراق است سیستمی قبیلگی وطایفه ای که انگلیس وفرانسه درلبنان وامریکا درعراق پیاده کرده است رجوی وعضدانلو بدون درنظرگرفتن این موضوع ازیک طرف واینکه امریکا وعربستان وامارات واسراییل با همکاری رهبران خائن کردها به ملت خود عامل دیگراشوب هستند ونیروهای امنیتی انها وحقوق بشروکلاه سفیدها وعفو بین الملل وسازمان حقوق بشر که تمامی انها وابسته به امریکا هستند درعراق حضوردارند وهرچیزی را ده برابر گزارش میدهند که سوریه ولیبی ویمن وافغانستان شاهد این مدعا هستند سینا دشتی گوی سبقت را دردروغگویی وشارلاتانی رسانه ای ازانها ربوده  وبا اماروارقام تقلبی وغیرواقعی سعی دراین دارد که ازتغارشکسته عراق ماستها را درکف خیابون لیس بزند درحقیقت کارسینا دشتی لیس زدن پاهای امپریالیسم وخوش رقصی نوکرمابانه او دربرابرامریکاست همان بورژوازی که رجوی انرا تهدید داخلی میدانست

ازانجایی که سازمان مجاهدین شعبه ای ازارکان بورژوازی شده است وتمام مرزهارا کنارگذاشته سینا دشتی دروقاحتی وصف ناپذیربا رقص وپایکوبی دروغین سعی درلاپوشانی ان دارد وبا این دروغ ودغلها میخواهد مجاهدین ودرراس همه رجوی وعضدانلو را دراین گونه عملکرد ها تبرئه کند ومدعیست که خبرها را ازداخل عراق وازمردم گرفته است درصورتی که ارگانهای یاد شده دربالا که وضعیت انها برای تمام جهان مشخص است میگویند 250 نفرکشته شده اند ما باید کدام راباورکنیم این عملکردها ودادن امارهای چند ده برابری چیزی جزاثبات نوکری ومزدوری برای بورژوازی نیست ومیخواهد با این گونه امارها خودرا درچشمان دشمنان ملتها خوب ومطیع نشان بدهد ولی بداند که امریکا هرچقدرهم برایش خوش رقصی کند وقتی زمانش برسد مثل دستمال کاغذی انها رابه سطل زباله می اندازد که کردهای سوریه جلو چشمان انهاست دراشرف که بودم بارها وبارها نوشتم وگفتم که هدف امریکا تجزیه عراق است ومیخواهد عراق رابه سه کشورسنی وشیعه وکرد تقسیم واین عمل درراستای خاورمیانه بزرگ است که برای عراق مناسب نیست باید بگویم رجوی وعضدانلو با این عملکرهایشون هیچ هدفی ندارند الا اینکه به تجزیه عراق سرعت ببخشند شاید که ازتغارامپریالیسم انهم ازنوع شکست خورده ووارفته اش چند گرمی ماست لیس بزنند ولی بدانند که این ماستها الوده به سم ومرگ موش است که انها را گرفتارمرگ زود رس میکند وخیردیگری برای انها متصورنیست

لینک به منبع

واکنش مریم عضدانلو رجوی به خبر اخراجش از فرانسه

***

مریم رجوی خودشیفتگی جنایت خیانت مزدوری وطن فروشیزوربای آلبانی 

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgمسعود خدابنده، هافینگتون پست: مریم رجوی – ملکه تبلیغات مجاهدین خلق – خدمات خود برای دشمنان ایران را آگهی میکند

آروزهای برباد رفته مریم رجوی مجاهدین خلق ایرانThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

رجوی دست بدامن انگلیس شدرجوی دست بدامن انگلیس شد

“Forced confession” session in Terror camp in Albania Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian governmentThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)

همپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شدهمپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شد

همچنین: