از شعور مجاهدین تا ادعای سرنگونی رجوی

از شعور مجاهدین تا ادعای سرنگونی رجوی

علی شیرزاد - از شعور مجاهدین تا ادعای سرنگونی رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم آوریل 2021:… یک مفسرسیاسی داشت که دانشمند هسته ای اقا وخانم رجوی هم بود قبل ازجنگ عراق با امریکا چهل کشورعراق رامحاصره کرده بودند وهرلحظه احتمال جنگ بود اقا پاهایش را کرده بود توی یک کفش ومیگفت امریکا ازترس جرات حمله ندارد برای ترساندن است انواع سلاح ها را اورده بودند که صدام رابترسانند رفتیم جنگ وبرگشتیم رجوی بحث اتم راعلم کرد اقای دانشمند میگفت رژیم بمب اتم را ساخته ودارد من میدونم به او گفتم برادرمن اگرداشت که ازمایش میکرد وخلاص میگفت نه رژیم دارد ولی ازترس ازمایش نمیکند گفتم این چه حرفیه میزنی چطورنترسیده درست کرده ولی جرات ازمایش ندارد مگه نمیگویی بمب اتم یعنی تثبیت حکومت به چه دلیل باید بترسد ازمایش وخود را تثبیت میکند قبول نکرد. از شعور مجاهدین تا ادعای سرنگونی رجوی

داستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمارداستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار

از شعور مجاهدین تا ادعای سرنگونی رجوی

1- کمی از مجاهدین شعور یاد بگیرید

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

آقای رجوی همه را درغارنگه داشته بود به دونمونه دراین نوشتاراشاره میکنم

یکی ازمسولین اصلی وحلقه اول اقای رجوی فرزندی درانجا داشت عین هو بابا ومامانش سرتا پا نخوت وتکبربود روزی درسایه دیواری ایستاده وسیگارمیکشیدم دوتا ازهمین افراد باهم صحبت میکردند ولی مرا نمیدیدند حرفهای انها را میشنیدم ان یکی به اقای متوهم گفت فلانی خیلی عقلش کارمیکند به این خیلی برخورد وگفت حرفی میزنم بیاد داشته باش درارتش ازادیبخش هیچ کس مثل من عقلش کارنمیکند ، روزی درسالن ورزش بودم دیدم همین اقای مخ گندیده با یک کلاه خود دردست امد توی سالن ولی توی کلاه خود گچ ریخته وسط انرا چال کرده تا درسرش بنشیند پرسیدم این چیست گفت برای ورزش گردن درست کردم به او گفتم اینکاررا نکن ونتوانستم قانع کنم کلاه خود رابرسرگذاشت دراولین حرکت بسمت چپ گردنش زیرفشارسنگینی کلاه خود پرشده ازگچ همانجا موند جلو رفتم وکلاه خود راازسرش برداشتم بنده انها رابرخلاف بقیه که چیزی نمیگفتند فحش میدادم وجرات نمیکردند حرفی بزنند وهمیشه شکایت داشتند که انها رافحش میدهم وگزارش پشت گزارش به او گفتم اخه بچه میش کره الاغ مگه بهت نگفتم با این ورزش نکن خلاصه چند هفته ای گردن چسبیده به شانه او موند

یک مفسرسیاسی داشت که دانشمند هسته ای اقا وخانم رجوی هم بود قبل ازجنگ عراق با امریکا چهل کشورعراق رامحاصره کرده بودند وهرلحظه احتمال جنگ بود اقا پاهایش را کرده بود توی یک کفش ومیگفت امریکا ازترس جرات حمله ندارد برای ترساندن است انواع سلاح ها را اورده بودند که صدام رابترسانند رفتیم جنگ وبرگشتیم رجوی بحث اتم راعلم کرد اقای دانشمند میگفت رژیم بمب اتم را ساخته ودارد من میدونم به او گفتم برادرمن اگرداشت که ازمایش میکرد وخلاص میگفت نه رژیم دارد ولی ازترس ازمایش نمیکند گفتم این چه حرفیه میزنی چطورنترسیده درست کرده ولی جرات ازمایش ندارد مگه نمیگویی بمب اتم یعنی تثبیت حکومت به چه دلیل باید بترسد ازمایش وخود را تثبیت میکند قبول نکرد تا اینکه درخبرها بود که هیچ گونه انحراف ازهسته ای صلح امیز پیدا نشده است گفتم حالا چی میگی جواب داد انها مماشات میکنند وعمدا نمیگویند رژیم بمب دارد گفتم حالا خوبه ارتش ازادیبخش بتو نگفت بمب اتم بسازی معلوم نبود انموقع درکدام کهکشان زندگی میکردی بابا کمی بخودت وحرفهات شک کن دراشرف چه اطلاعاتی داری که اینقدرمحکم روی حرف خودت ایستادی ، ببینید چه کسانی پرورش داده بود یکی که عقل کل بود این یکی هم هیچ حرفی راغیرازحرف خودش قبول نداشت مقصرنبودند دردستگاه رجوی پرورش یافته بودند متوهم وقبول نکردن هیچ حرفی عین اقا وخانم رجوی اگریک اشتباه را درانظارپذیرفتند ماراهم خبرکنید  

ازاین نمونه ها هرچقدریادم افتاد مینویسم تا جماعت رجوی رابهتربشناسید وبدانید چه ادمهایی درغاراشرف پرورش داده وادمها را فسیل وبه دایناسوروماموت تبدیل کرده بود  

لینک به منبع

2- آقای رجوی جهت سرنگونی شصت رابالابرد

آقای رجوی بعد ازچهل سال جنگ مسلحانه ، شصت را بالا برده میگوید بیائید به جمهوری اسلامی نه و به جمهوری دمکراتیک آری بگوییم این حرف یک تناقض اشکاردارد کجاست ؟
همیشه میگوید ولی فقیه انتخابات را مهندسی وتقلب میکند معنی ان چیست ؟ یعنی اگرهشتاد میلیون ایرانی هم نه بگویند ولی فقیه فرد مورد نظررا ازصندوق انتخابات بیرون میاورد ، سوال پس نه ، تو چه معنی میدهد وکاربردی دارد هیچ چون هشتاد میلیون نه گفتند ، فرض میگیریم هشتاد میلیون ایرانی اری به یک اصلاح طلب گفتند بازولی فقیه انکه مدنظراست را ازصندوق درمیاورد باز بی فایده است نتیجه اینکه اری ونه ملت هیچ تاثیری برانتخابات ندارد اقای رجوی بازاین وسط چه میگویی وحرف شما هیچ معنی ومفهومی ندارد وبدون کاربرد است انکه مشخص میکند ولی فقیه است این وسط معلوم نیست با این صحبتها چرا خاتمی ورفسنجانی وروحانی ازتوی صندوق بیرون میایند که ولی فقیه موافق هیچ کدام نبود ونبوده است پس چرا صحبت ازانتخابات مهندسی شده وتقلب میکند این دوتناقض ومتضاد هم را نمیدونم اقای رجوی چگونه جواب میدهد البته اگربدهد ، ببینیم سایرین چه میگویند این بازی شصت هواوزمین کردن را اولین باراقای رضا پهلوی باب کرد وبقیه ازجمله اقای رجوی دنبال ان دویدند اقای شهرام همایون ایراداتی به گرفتن شصت اقای پهلوی بسمت زمین یا همان لایک منفی گرفت که رجوی عقب افتاده درمخالفت با او شصت را هوا کرد اقای همایون ، شیوخ به اصطلاح اپوزیسیون را جمع ودرانجا میگوید ما نه به جمهوری اسلامی راه انداختیم فقط 1400 نفراری گفتند فراخوان دادیم چهل یا پنجاه نفرامدند با این حمایت چگونه میخواهیم سرنگون کنیم ؟

گیریم سرنگون کردیم با کدام حمایت میخواهیم حکومت کنیم به مردم چه میخواهیم بگوییم که ای مردم ما اینگونه میخواهیم حکومت داری کنیم اینهم برنامه ها ی ما ایا کسی جوابی  دارد قبلا هم طور دیگری این حرف را زده بود ، اینهم ازوضع اپوزیسیون باد هوا ورویایی وارزو امیال  وضعیت فلاکت بارواستراتژیهای غلط واویزانی به بیگانه بهترازاین نمیشود کسی که سالیان با تانک و توپ وهلی کوپترشاخ شونه برای حاکمیت میکشید امروزه بیمن رهبری توانمند وبی خدشه اقای رجوی وانقلاب ایدئولوژیک واستراتژی پویا وسیال که ازدینامیزم قران اموخته است ، مقاومت سازمان یافته وشوراپایدارترین تشکل سیاسی ایران درچهل سال گذشته با هوا کردن شصت میخواهد حکومت  ازآلبانی سرنگون کند خنده دارنیست برای بنده علاوه برخنده داربودن باعث تاسف بسیاراست که سازمان مجاهدین با انهمه حمایت واقبال اجتماعی وسیاسی ومعنوی وفرهنگی امروز به جایی رسیده که اقای رجوی وکل مدعیان دررفراندومی که خود راه انداختند فقط با حمایت 1400 ایرانی که خیلی ازانها هم درخارجه هستند روبرو شدند این نمونه ها نشانه شکست وفلاکت ودربدری وبی ابروی اپوزیسیون ودرراس انها اقا وخانم رجوی که مدعی پادشاهی بربقیه هستند نیست ؟ زمان ترامپ موشک قاره پیما هوا میکرد زمان بایدن شصت هوا میکند نشانه وابستگی نیست که با هررییس جمهورامریکا رنگ ولعاب استراتژی وسیاست عوض میشود؟ نوشتیم که چه با ترامپ چه بایدن شما بازندگانید هوا کردن شصت بیانگراشکارودلیل برباختن وبن بست ونداشتن راه کاروفلاکت وپیسی ونکبتی ورذالت است که هنوزازعوامفریبی وقلب واقعیتها دست برنمیداردمیگویند کسی که براشتباه وعدم فهم خود اصراردارد بگذارید درجهل مرکب تا ابد ودهربماند    

لینک به منبع

(پایان)

از شعور مجاهدین تا ادعای سرنگونی رجوی 

***

خاطرات سعید ناصری کمپ اشرف صدام و رجویاز شکنجه در عراق تا فرار از قرارگاه رجوی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/درهم-شکستگی-روانی-رجوی-یا-وعده-سرنگونی/

درهم شکستگی روانی رجوی یا وعده سرنگونی؟

علی شیرزاد - درهم شکستگی روانی رجوی یا وعده سرنگونیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم آوریل 2021:… اعتراض دارد که چرا گفته شده شبکه های اجتماعی راباید کنترل کرد برخلاف ازادی ست بخاطراین ازاینگونه حرفها میزند که خودش درتشکیلاتش بالاترین ازادی ها رابه نفراتش داده هرنفرصاحب چهارموبایل ودو کامپیوتراست با موبایلها ولگردی سیاسی میکنند وبا کامپیوترها تمام تلویزیونهای اینترنتی را نگاه میکنند وبالای هراسایشگاه یک دیش نصب کرده ودرداخل اسایشگاه نفرات درزمان استراحت ووقتهای چند ساعته بیکاری ماهواره های جهان رانگاه وبه هرکانالی سرمیزنند باید هم ناراحت نقض ازادی ملت ایران باشد اینگونه تنظیم رابطه ازانقلابی گری اوست که انقلاب مریم را اورد ونهایت ازادی را درمناسبات پیاده کرد جهان باید برود ازاقاوخانم رجوی درس ازادی وازادگی یاد بگیرد. درهم شکستگی روانی رجوی یا وعده سرنگونی؟ 

علی شیرزاد - درهم شکستگی روانی رجوی یا وعده سرنگونیرجوی آویزان هر کفن

درهم شکستگی روانی رجوی یا وعده سرنگونی؟

1- سخنرانی آقای رجوی نشانه درهم شکستگی روحی و روانی اوست

صحبتهای اقای رجوی را گوش دادم چند نکته درصحبتها وجود دارد

اول : ازاینکه صدای اقای رجوی ازته گلو درمیامد وبه لحاظ روحی درهم شکسته شده بود برایم سنگین بود یاد روزهایی افتادم که دراوج قدرت برای همه نوع مخالفی خط ونشان میکشید وصدایش رابالا برده وبا انگشت اتهامات رابه دیگران می چسبوند

دوم : ناله اش درامده که چرا واکسن امریکایی واروپایی وارد نکرده اند واکسنهایی که امروزه ازمایش خود را پس داده وحتی اروپا وخود امریکا ازروسیه وچین واکسن وارد میکنند ناراحت است که چرا اقای خامنه ای نگذاشت ملت ایران موش ازمایشگاهی شرکتهای غربی بشوند درمنطق اقا وخانم رجوی اسم این دوستی با ملت است


فیسبوک صدها حساب جعلی ‘متعلق به سازمان مجاهدین را حذف کرد’فیسبوک صدها حساب جعلی ‘متعلق به سازمان مجاهدین را حذف کرد


سوم : اعتراض دارد که چرا گفته شده شبکه های اجتماعی راباید کنترل کرد برخلاف ازادی ست بخاطراین ازاینگونه حرفها میزند که خودش درتشکیلاتش بالاترین ازادی ها رابه نفراتش داده هرنفرصاحب چهارموبایل ودو کامپیوتراست با موبایلها ولگردی سیاسی میکنند وبا کامپیوترها تمام تلویزیونهای اینترنتی را نگاه میکنند وبالای هراسایشگاه یک دیش نصب کرده ودرداخل اسایشگاه نفرات درزمان استراحت ووقتهای چند ساعته بیکاری ماهواره های جهان رانگاه وبه هرکانالی سرمیزنند باید هم ناراحت نقض ازادی ملت ایران باشد اینگونه تنظیم رابطه ازانقلابی گری اوست که انقلاب مریم را اورد ونهایت ازادی را درمناسبات پیاده کرد جهان باید برود ازاقاوخانم رجوی درس ازادی وازادگی یاد بگیرد

چهارم : میگوید ولی فقیه انتخابات را مهندسی میکند خودش کسی را میخواست مسول اول کند کند ازیکسال پیش تبلیغات راشروع شبانه روزدرهرنشستی توسط هرکس تبلیغات طرف انجام میشد اقای رجوی مگه درتعریف ازخانم فهیمه اروانی برای شخص شما گزارش ننوشته واعتراض کردم که نحوه تنظیم شما برای مسول اولی تبلیغات انتخاباتی ست ناراحت شده دستوردادی مرابه صلابه بکشند شما نبودی ؟ بعد امدن امریکا بازی صندوق راه انداخت ازیکسال قبل شروع به تبلیغات کرد وروز انتخابات صندوقها رادرسالن گذاشت وگفت رای بدهید سلسله مراتبی که مدنظرش بود راازتوی ان بیرون اورد وباقی مانده ها که رای نیاورده بودند را کرد مشاوربقیه ، میزان رای هرکس بستگی به مسولیتش درصندوقها انداخته میشد دراخرین انتخابات که دراشرف برگذاروخانم زهره اخیانی را میخواست مسول اول کند خانم شورای رهبری فرمانده مقرازبنده سوال کرد بنظرت کی مسول اول میشود گفتم خواهرزهره اخیانی ازقبل ازصندوق بیرون امده رای دادن بنده چیزی راتغییرنمیدهد که خیلی ناراحت شد اینهم ازانتخابات خودش کجا دیده اید که ولی فقیه بیاید وازکاندیدی حمایت وتعریف وتمجید کند یک نمونه نیست اگرمهندسی منظوراست خودش سرامد همه بود وهست  

پنج : مدعیست ولی فقیه مردم رابخاطرکرونا به گروگان گرفته وجهت جلو گیری ازسرنگونی واعتراض وبخیابون ریختن مردم کرونا را علم وبا کشتار250 هزارملت رابه محاق برده است حرف جالب اینجاست ازیک طرف کشتاررا وسط میکشد ازطرف دیگرمیگوید ملت ایران خسته وتسلیم کرونا نشوید بخیابونها بریزید همراه کانونهای شورشی برعلیه ولایت جنگ صد برابربکنید احتمالا چون اقا خود امام زمان است موقع تظاهرات وتجمع چند میلیونی شخصا با جادو جنبل کرونا را دفع میکند وملت کرونا نمیگیرند اینگونه با خون ملت بازی وبه انها توهین میکند ارزش وجایگاه مردم را درحدی پایین میاورد که میشوند گوشت دم توپ وکرونا درتظاهرات برای اقا وخانم رجوی کرونا ادمها را نمیکشد بلکه شفا بخش هرگونه مریضی که ازقبل هم داشته اند خواهد شد

شش : سری هم به صحرای کربلا زده ومیگوید ولی فقیه درسوریه ویمن جنایت میکند معلوم نیست چه کسی محاصره هوایی ودریایی وزمینی کرده استخون کودکان بیرون زده وچند ده هزارانها کشته ومعلول شده اند ازاین حرفها میزند تا ائتلاف جهانی برعلیه ملت سوریه ویمن پول بیشتری به حساب اقا واریز کنند

هفت : قسمتی ازسخنرانی خانم را گذاشته که میگوید ولی فقیه 1500 نفرراکشته درصورتی که وزارت خارجه امریکا وسایردوستان انقدرروی این تعداد کشته که اقا وخانم به دهان انها انداخته بودند را نوشخوار کردند که ازدروغهای خود خجالت کشیده و1500 کشته را ازروی سایتش حذف و304 کشته را جایگزین کرده است
دریک کلام سخنرانی اقای رجوی نشان داد که علاوه بردرهم شکستگی استراتژیک وانقلاب مریم ازنظرجسمی وروحی وروانی هم بشدت درهم شکسته شده است وباید گفت با این وضعیت هرگونه شانس بسیاربسیاراندک رسیدن به قدرت وخوردن گندم ری را کامل ازدست داده است 

لینک به منبع

2- خانم رجوی شرایط سرنگونی پخته واماده است ؟؟

خانم رجوی درجلسه شورا سخنرانی کرده که در کلیت اشاراتی به ان میکنم

ازاعتراض به نخریدن واکسن غربی تا حمله به عربستان وتحریم وشرایط جامعه واوضاع مقاومت وازهردری سخنی را بیان فرموده با الهام ازاقای رجوی چند تابلو هم رسم کرده عینا حرفهای رهبرعقیدتی را کپی وجای حروف را عوض کرده است اگرازمنطقه وموشک دست بردارد کانونهای شورشی ، اگربرندارد موشک های امریکایی ، درنتیجه ولی فقیه نه راه پس ونه پیش ، عین همین حرفها را رجوی بجای امریکا ، صدام وبجای موشک ومنطقه ، جنگ را به ملت حقنه میکرد  راه پس وپیش ولی فقیه را می بست . نتیجه چون ولی فقیه هیچ راه پس وپیشی نداشت سرجای خودش موند واقای رجوی روبه اروپا حرکت کرد امروز نمیدونم خانم رجوی راه ولی فقیه را بسته خودش به کدام سمت حرکت خواهد کرد ؟ ایا منظورش عقب نشینی ازجمهوری دمکراتیک اسلامی به جمهوری دمکراتیک است ؟ رجوی میگفت درشورا خیلی فشاراوردند که کلمه اسلام نباشد قبول نکردم سرم برود نمیگذارم اسلامی حذف بشود چون کشورما اسلامی واین حق ملت است که جمهوری انها دمکراتیک اسلامی باشد ، خانم رجوی با این حرف هم سررجوی را به باد داده هم ازاسلام رهبرعقب کشیده وهم بعد چهل سال به خواسته شورا تن داده ازانجایی که 95 درصد اعضای شورا نیروهای خود مجاهدین هستند چنین تصمیم وعقب نشینی ای چیزی جز پذیرش استحاله وقدم برداشتن دران نیست  چند بارگفتیم رجوی بسمت استحاله حرکت کرده است  وقتی ولی فقیه استحاله پذیرنیست ضد ورودرروی او باید درست ضد ورودرروی او حرکت کند وگرنه انقلابی نیست اقا وخانم توان استحاله پذیری را دارند ، ایا بد است ؟ ملت را تماما گرسنه نشان داده مگرنمیگفت تحریمها برمردم اثرندارد یا سیاه نمایی میکند ودروغ میگوید یا راست میگوید مردم گرسنه اند جواب بدهد چرا میگفت تحریمها اثرندارد ودروغ میگفت ؟ و….


اجلاس میان‌دوره ای شورا مریم رجوی این تحرکات باند رجوی ، ازسر استیصال است !


درمقابل شورا روبه جلو کانونهای شورشی سراسرکشوررا فرا گرفته مقاومت دراسمان حاکمیت درقعرزمین درنتیجه شرایط برای سرنگونی پخته واماده است ، دوسه ساعت به  تحویل سال 72 درجلو درب باقرزاده شعارراه انداخته بود که امسال سال اخره یعنی بیش از28 سال پیش امسال میگوید شرایط سرنگونی پخته واماده خوردن است با چه خوراکی ازرستورانهای بورژوازی ضد انقلابی ودشمن درونی مقاومت اشتباه گرفته نمیدونم ودرپایان هم ارتش ازادیبخش را پیش کشیده که قراره نفرات با عصا وویلچرسواربرتانکها ازالبانی به سمت تهران حرکت کنند !!!!

سخنرانی را اگربخواهیم تعریف درستی بکنیم سراسردجالیت وعوامفریبی وشیادی وشارلاتانی ودروغ ریا ونیرنگ وحرف های صد من یه غازی که ازمغزهای علیل وگندیده واستراتژی های خاک خورده ورنگ ورو رفته نشات میگیرد که بیانگردرماندگی وعجزوناتوانیست که مجبورمیشود اینگونه درانظارهمه جهان به دروغ گویی وتقلب روی بیاورد وهمه چیزرا وارونه جلوه بدهد تنها کاری که خانم میتواند انجام دهد این است که بیاید ومنطقه مانزتیرانا را خواهر خوانده منطقه اورسورواز پاریس بخواند شاید فرجی شده وسرنگونی توسط ارتش ازادیبخش محقق شود ، بنام پدر ، پسر، روح القدوس ، امییییین  ، چشم حسودی مثل بنده کورباد  

لینک به منبع 

درهم شکستگی روانی رجوی یا وعده سرنگونی؟ 

(پایان)

***

همچنین: