استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا سرنگونی منتقدین مجاهدین خلق در بلژیک؟ 

استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا سرنگونی منتقدین مجاهدین خلق در بلژیک؟ 

استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا سرنگونی منتقدین مجاهدین خلق در بلژیک؟ علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم ژوئن 2019:… مهمترین موضوع ازخط ونشان کشیدنهای عضدانلو خبری نبود و خودش هم پیام ویدئویی داد هیچ حرفی برای بیان نداشت مقایسه کنید با چه تجملات و دبدبه و کبدبه ای وارد ویلپنت میشد ؛ تعداد شرکت کنندگان صد هزارنفری بقول خودش چند هزار نفر امده بودند که انها هم مشغول سلفی گرفتند بودند ؛ و اما خروجی این تظاهرات چی بود … رجوی میگفت اگر شکست خوردیم مخالفین را بکشید و بروید زندان اروپا ایا شاخ شونه کشیدن برای مخالفین دربلژیک اعتراف به شکست نیست ؟ استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا جداشده های مجاهدین خلق؟

مریم رجوی گرامیداشت ترور خشونت و جنگ استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا سرنگونی منتقدین مجاهدین خلق در بلژیک؟ مجاهدین رجوی تظاهرات بروکسل و آغاز پایانی دیگر

استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا سرنگونی منتقدین مجاهدین خلق در بلژیک؟ 

تبدیل شعار استراتژی سرنگونی رژیم به استراتژی صلابه و زندان مخالفین و در راس جداشده ها از مجاهدین

علی شیرزاد، وطنم ایران

علی شیرزاد، وطنم ایران

باند مافیایی رجوی هرساله درفرانسه متینگ برگزار و با دعوت ازادمخواران غربی وعربی وفرماندهان تروریستها درسوریه وعراق وجمع اوری رنگین پوستان ودادن ساندیس وساندویچ به پناهندگان ازکشورهای و دانشجویاناز اروپای شرقی به شوق دیدار از پاریس بصورت مجانی ، به پاریس کشانده وادعای تظاهرات صدهزارنفره ایرانیان میکرد وبادادن پولهای کلان به ادمخواران وسیاستمداران پولی ورشوه ایی و ازکار افتاده و بازنشسته که دردنیای سیاست ودولتها هیچ کاره بودند صورت خود را با سیلی سرخ نگه میداشت اما رجوی دریکی ازپیامهایش گفت ویلپنت برگزار نمیشود و بجای ان به خیابونها میاییم درانزمان نوشتم که عقب نشینی بهردلیل وبهانه ایی که باشد شروع شده است میخواهیم ببینیم چرا این حرف راانروز زدم برای فهم این حرف باید به چند نکته توجه کرد

بلژیک ازنظرسیاسی فرانسه نیست ؛ جایگاه ویلپنت با خیابونهای بروکسل اززمین تا اسمان است ؛ رجوی از خیابان ها به ویلپنت رسید وقتی دو باره به خیابان ها برمیگردد یک شکست است کما اینکه وقتی ازجنگ چریکی به ارتش با توپ وتانک رسید ودرزمان صدام دوباره به جنگ چریکی روی اورد شکست بود . نیازبه یاد اوری نیست مثل این میمونه که تعدادی از انسانها دوباره به مرحله قبلی یعنی دنیای میمونها برگردند کما اینکه امروزجهان به امریکا اعتراض دارد که درلیبی برده داری راه انداخته اند یعنی برگشت ازسرمایه داری ویا بورژوازی به دوران قبلی عقب گرد است ازنظرسیاسی هم همین قانون صدق میکند ؛ سطح شرکت کنندگان وسخنرانان قبلی سیاستمداران وشخصیتهای هزارنفره ودوهزارنفره به صف میکرد اینبارچند سخنران کمترازتعداد انگشتان دست اورده وسطح انها درسیاست باید گفت ولگرد خیابونی بودند ؛ اما مهمترین موضوع ازخط ونشان کشیدنهای عضدانلو خبری نبود وخودش هم پیام ویدئویی داد که اگرگوش داده باشید هیچ حرفی نداشت مقایسه کنید با چه تجملات ودبدبه وکبدبه ای وارد ویلپنت میشد ؛ تعداد شرکت کنندگان صد هزارنفربقول خودش چند هزارنفرامده بودند که انها هم مشغول سلفی گرفتند بودند ؛ واما خروجی این تظاهرات چی بود که چند روزیست دیوانه وارتبلیغ میکند

یک :مرحله سرنگونی نزدیک است بهتراست دراینباره چیزی نگویم چون انقدردرطی سالیان ازاین مرحله به ان مرحله پریده که صحبت درباره مراحل سرنگونی رجوی وعضدانلو ادمی تهوع میگیرد

دوم : جاروی شغالان (منظورش مخالفین هستند )رجوی میگفت اگرشکست خوردیم مخالفین رابکشید وبروید زندان اروپا ایا شاخ شونه کشیدن برای مخالفین دربلژیک اعتراف به شکست نیست ؟ میگوید اروپا باید انها را دستگیرومحاکمه وزندان وسپس اخراج کند حرفشون چیست میگویند اروپا باید ابزارسرکوب ما باشد بگیروببند راه بی اندازد ومخالفین مرا دستگیروزندانی وخود اروپا هم بشود زندان بان ما ؛ فقط خجالت کشیده بگوید زندان بانها وشکنجه گران وقضات منهم باید فرماندهی رابعهده داشته باشند بعد ازاتمام زندان هم اخراج ؛ خمینی میگفت مخالفین باید دستگیروزندانی واعدام بشوند شاید خدا درروزقیامت گناهان انها راببخشد رجوی هم همین حرف رامیزند فرقش دراین است که شهامت درخواست اعدام ازاروپا راندارد بیچاره مخالفین ازهردوطرف زیرتیغ کشتاروشکنجه وبگیروببند قرارداشته وهیچ گونه امنیتی ندارند ایا همین حرفها عقب نشینی وشکست نیست سازمانی که روزی ادعای سرنگونی ولایت داشت ومیخواست عدل وداد درجهان پیاده کند وخود رارهبراپوزیسیون وهدایتگرمخالفین میشمرد امروز کارش خط ونشان کشیدن برای چهارتا مخالف یه لاقبا مثل بنده شده است کجای این تکامل وروبه جلو است راستی سرنگونی وامسال سال اخره چی شد استراتژی رجوی وعضدانلودربلژیک ازسرنگونی تبدیل به جاروی شغالان شده است بگذارید همینجا یاداوری کنم هرگونه تعدی به مخالفین بخصوص ما جدا شده ها مسولیت ان با باند مافیایی رجوی وعضدانلوست

استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا سرنگونی منتقدین مجاهدین خلق در بلژیک؟ 

لینک به منبع

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/باج-دهی-مریم-رجوی-از-داخل-تشکیلات-تا-شیخ/

باج دهی مریم رجوی از داخل تشکیلات تا شیخ نشین ها

باج دهی مریم رجوی از داخل تشکیلات تا شیخ نشین ها علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم ژوئن ۲۰۱۹:… فرزندان و نورچشمی های آنها پنهانی تصورات و خوابهای رویایی یک عده را شب و روز تناول میفرمودند و ما میبایست میرفتیم و در عملیات جاری فاکت میخواندیم که درخواب ؛ خواب  شکلات و یا پفک نمکی دیدم و فحش میخوردیم که پدرسوخته فلان فلان شده مجاهد نباید خواب شکلات ببیند. آثار بورژوازی و غرق شدگی تو  در بورژوازیست که انقلابت را سوراخ کردی. ما نفهمیدیم این چه انقلابی بود که با دیدن شکلات درخواب آبکش میشد ولی فرزندان و نورچشمی ها و زنان شورای رهبری و مسولین بالا با خوردن انقلاب را سوراخ نمیکردند. باج دهی مریم رجوی از داخل تشکیلات تا شیخ نشین ها 

باج دهی مریم رجوی از داخل تشکیلات تا شیخ نشین ها پیام مسعود رجوی از قبر، تماما مداحی قدرت سپاه پاسدارن و شکست آپوزیسیون

باج دهی مریم رجوی از داخل تشکیلات تا شیخ نشین ها

۱- جامعه بی طبقه توحیدی ،درون تشکیلات باج دادن آنچنانی

رجوی وعضدانلوغبارازرخ دین زدودند

همانطورکه میدانید مجاهدین پنجاه سال است درباره جامعه بی طبقه توحیدی حرف میزنند وبراساس این با مخالفین خود تنظیم کرده وادعای اسلامی بودن اقتصاد خود را داشته وکتابها درباره ان نوشته وحرفها زده است میخواهیم ببینیم این جامعه دردرون خودش چگونه بوده ورفتارمیکند

 دردرون مجاهدین مکانهایی بود ازاد وهرکس هرچیزی نیازداشت درزمان مشخص به ان مکان که درهمه مقرات بود رفته ونیازهای خود را براورده میکرد البته خوراکی نبود فقط پوشاک ووسایل بهداشتی داشت وقتی درب بازشد ونفرات مختلف واردشدند فروشگاهها تبدیل به فساد شد طوری شده بود که تعدادی لباس راپوشیده وقتی موقع شستن میشد انها رابه زباله دانی انداخته ودرفروشگاه دوباره وسایل مورد نیازرابرمیداشتند خلاصه ریخت وپاشها خیلی زیاد بود اوایل سال۶۷ گزارشی نوشته با نمونه ها درخواست کردم این فروشگاها برچیده شود که برچیده واشلی شد که اینهم مشکلات عدیده ای داشت قبلا مفصل توضیح داده ام تا اینکه درنشستی بنده پیشنهاد دفترچه دادم تا برای هرکس پولی دران ریخته شود تا نفرات بتوانند خودشون خرید کنند هدف بنده چی بود که دران نشست گفتم اولا نیروها ازجامعه جدا نشوند وبا قوانین منافع وپول وخرید ورابطه انسانها با جامعه اشنا شده ویا فراموش نکنند بتونند حساب وکتاب ومنافع فردی رامدنظرقراربدهند ودردهای جامعه رادرک کنند وبدونند مردم چگونه زندگی وبرای اداره زندگی خود با پول چگونه تنظیم میکنند چه حساب وکتابی باید بکنند که بتونند با پولی که دارند زندگی یک ماه خود وخانواده را بچرخونند این نفرات قدرت خرید یک دونه پفک نمکی ندارند چطورمیخواهند جامعه رااداره کنند نفرات را وارد مسایل ومشکلات کنید تا ابدیده بشوندو…..دران نشست زنهای شورای رهبری حملات رابرعلیه من شروع و فضای نشست رابرعلیه من کردند ولی ازحق نباید گذشت مسئول نشست ازپیشنهاد بنده حمایت وگفت پیشنهاد رابه بالا که منظورش رهبری بود میبرم چون انها مستقیم به مریم عضدانلو ومریم رجوی وصل بودند خلاصه بعد مدتی دفترچه ها راه افتاد که یک قسمت مربوط به پوشاک وبهداشت بود که ماهی سه هزاردینارعراقی دران ریخته میشد ویک بخش هم ازاد بود که دوهزاردینارعراقی داده میشد درقسمت ازاد لوازم التحریروخوراکی میتونستی بخری بستگی بفرد داشت که درپریودهای مختلف دفترچه ها صفرصفروهرچه پس اندازداشتی ازبین میرفت پس اندازهم برای این بود که کسی میخواست مثلا ساعت مچی بخرد وگران بود نمیتونست خرید کند با پس انداز میخرید ولی یک استثناء وجود داشت که انهم موضوع اوکی تشکیلاتی بود یعنی یک شکاف که چه عرض کنم یک دره وجود داشت بنام اوکی تشکیلاتی یعنی راه هرگونه تخلف وفساد رابازگذاشته بود وقتی فروشگاه میرفتیم افرادی مثل بنده بی کس وکار وجزامی به یکباره درفروشگاه با این مقوله روبرو میشدیم که پول دفترچه ها بخاطرحساب وکتاب سالیانه یا ترازمالی صفرشده ومثلا میتونم فقط دوهزاردینارخرید کنم منهم که هرگزچانه پول نمیزدم وخودم رابخاطرپول بی ارزش وبه هیچ قیمتی مراجعه وصحبت دراین زمینه ها نمی کردم همان میزان پول داده شده را خرید کرده وبرمی گشتم اما همین جامعه بی طبقه توحیدی برای افرادی مثل بنده بود نه فرزندان ونورچشمی ها ویا کسانی که مشکلات تشکیلاتی داشتند ومیخواستند به بهانه پول انها را نگه دارند ویا بسمت خودشون جذب کنند برای فرزندان خودشون بین هشتاد تا صد وبیست هزاروحتی بیشتردرماه درنظرمیگرفتند(یعنی بیشترازشصت برابرما ) وانها خرید میکردند برای تعدادی انقدرزیاد بود که برای اینکه بقیه متوجه نشوند جداگونه به فروشگاه میبردند ویا با ماشین خودشون بار انها راجابجا میکردند این جدای ازهدیه ها وبسته های شکلاتهای انچنانی که ما رنگش راهم نمیدیدیم بود یک روزدرپست نگهبانی یکی ازهمین فرزندان شکلاتی اورده وبمن داد که ازاول عمرم نه دیده بودم ونه خورده بودم فکرکردم رفته ودرنشست امریکایی ها که اینها رامیبردند اورده پرسیدم گفت هدیه ازفلان خواهرشورای رهبریست که مسئول مادرم است گفتم یعنی مادرت فرستاده گفت نه خواهرشورای رهبری خودش اورد وبهم داد ولی به کسی نگویی بتو شکلات دادم ویا این نوع شکلات راخوردی برایم دردسرمیشود گفتم خیالت راحت باشد بنده اهل این حرفها نیستم واولین بارهم هست که این موضوع ازدهانم بیرون امد میخواستم بگویم که جامعه بی طبقه که رجوی وعضدانلو بعد غبارزدایی ازاسلام ایجاد کرده بودند بکجا رسیده بود یه عده درخواب شکلات میخوردند ویا اجناس انچنانی را هم دررویا های خود نمیتوانستند تصورکنند ولی فرزندان ونورچشمی های انها پنهانی تصورات وخوابهای رویایی یک عده را شب وروز تناول میفرمودند وما میبایست میرفتیم ودرعملیات جاری فاکت میخوندیم که درخواب ؛ خواب  شکلات ویا پفک نمکی دیدم وفحش میخوردیم که پدرسوخته فلان فلان شده مجاهد نباید خواب شکلات ببیند اثاربورژوازی وغرق شدگی تو دربورژوازیست که انقلابت را سوراخ کردی ما نفهمیدیم این چه انقلابی بود که با دیدن شکلات درخواب ابکش میشد ولی فرزندان ونورچشمی ها وزنان شورای رهبری ومسولین بالا با خوردن انقلاب را سوراخ نمیکردند واثاربورژوازی درخود نداشتند اسلامی که با فرچه صورت تراشی غبارزدایی شده باشد اختلاف طبقاتی را خوب توجیح  ومگس را بعنوان پروانه قالب میکند البته برای افرادی مثل خودش ولی سایرین رانمیتواند فریب بدهد

لینک به منبع 

۲- چرا رجوی و عضدانلو در برابر خواسته اعراب سکوت کرده اند ؟!

بعد کنفرانس مکه مشاور احمق وعقب مونده شیخک امارات بیانیه ای با شش محوربیرون داد او که درحماقت وابلهی سیاسی فکر میکرد که با برگزاری کنفرانس مکه حاکمیت دینی نیم ساعت دیگر سرنگون و ملت ایران به پابوسی او میروند و دولا شده بعنوان سکوی پیاده شدن او از شتر می ایستند تا شیخک امارات پایش را روی پشت ملت ایران گذاشته وپیاده میشود در این بیانیه اعلام کرد که ایران باید سه جزیره را تخلیه وتحویل امارات بدهد ونام خلیج فارس را به خلیج عربی تغیر بدهد اما دراین میان رجوی هیچ اعتراضی به نقض حاکمیت ملی وتمامیت اراضی جدای ازهرگونه اختلاف سیاسی با حاکمیت نکرد تمامیت اراضی به اختلافات سیاسی برنمی گردد با هر دیدگاهی باید در برابر تمامیت ارضی در برابرهرکسی که باشد ایستاد اینکه رجوی وعضدانلو نمی ایستند و درسکوت هستد هیچ جای تعجبی ندارد بنده همیشه مخالف سیاستهای نوکری اعراب بوده وهستم وخواهم بود رجوی بهتر از هرکسی دیدگاه مرا نسبت به سیاستهای اعراب میداند زیرا که سیاستهای اعراب تجزیه کشورم ازاول بوده وهست وفرقی هم نمیکند کدام دولت هست عراق صدام عربستان امارات مصرو….به این دلیل مخالف بوده و هستم و تازمانی که دولتهای عربی رسما ودربیانیه این سیاست را کنارنگذارند و از ان اعلام برائت نکنند مخالف خواهم ماند پس رجوی و عضدانلو خوب خوب گوشهایشون را باز و بشنوند که به هیچ قیمتی ازکشورم کوتاه نخواهم امد وهرکس ازتجزیه وتخریب ایران وایرانی وبخاک سیاه نشاندن انها حمایت وعمل کند دشمن بنده بوده وهست وخواهد بود چه اخوند باشد چه رجوی عضدانلو چه شیخک امارات وچه سلاخ عربستان وچه بوفالوی بحرین وچه ادمخواران غربی وچه روسیه وچین برای من ایران ومردمم وفرهنگم ارزش برتر و بالاتر است و بخاطرهمین ارزش عمروزندگی خود را فدای ان کردم پس نباید اننتظارداشت دربرابرنابودی کشوروملت چشمان وگوشها وزبان راببندم اما سوال ازرجوی وعضدانلو چرا درسکوت هستید ؟ چرادربرابرتمامیت ارضی پاسیو وخنثی وهمکاربیگانگان شده اید ؟ البته با رجوی وعضدانلو بحث فرهنگ ندارم زیرا فرهنگ انها فرهنگ اسلام سیاسی و رهبرعقیدتی ست فرهنگ ولایت فقیه وخلیفه اعراب است دلیل اصلی نزدیکی انها به خلیفه های عربی ازهمین دیدگاه نشات میگیرد دعوای رجوی عضدانلو با ولایت فقیه دعوای عباسیان با امویان است سوال وبحث تمامیت ارضی ست چرا هیچ موضعی دراینباره ها که بارها وبارها تکرارشده نمی گیرند ؟ ودفاع ازتمامیت ارضی چه ربطی به اخوند وحاکمیت دینی دارد نکنه دفاع ازتمامیت ارضی دراسلام سیاسی شما عملی مزموم ونکوهیده است ؟ هرچه باشد وهرطورکه فکرمیکنید بخودتون ربط دارد ولی بدانید ملت ایران دربرابراینگونه حرکات بعد سیاسی به ان نداده ودست وپای هرکسی که بخواهد به تمامیت ارضی خدشه واردکند خواهند شکست حال هرچقدرمیخواهید با سکوت خود سیاست اعراب را تایید کنید ومجیزگوی انها باشید وملت ایران خارج ازحرف من وتو قضاوت خودراخواهند کرد کما اینکه امروز ازقاجاریه وپهلوی وصفوی و…بعنوان ضد وطن ووطن فروش یاد میکنند وازفردوسی وماهان وسورنا واریو برزن بنیکی یاد وبه انها دروطن دوستی ومردم گرایی افتخارمیکنندوبه داشتن چنین دلیرمردانی که همه چیزخودرافدای مردم ووطن خود کردند بخود میبالند ؛ روزی رابیاد بیاورید که ایندگان به قضاوت خواهند نشست پس ازجنبه خیرخواهی میگویم دست ازاین بازیهای سیاسی وطن برباده بردارید بقیه مسایل بخودتون برمیگردد وهمان حرف را که دراشرف درپایان اکثرگزارشات خود مینوشتم را دوباره جهت یاد اوری تکرارمیکنم ما با حسن نیت وخیرخواهی گفتیم ونوشتیم تصمیم وانتخاب بخودتون بستگی دارد تا چه انتخاب کنید ما به مسولیت ووظیفه خود عمل کردیم خود دانید

لینک به منبع 

(پایان)

باج دهی مریم رجوی از داخل تشکیلات تا شیخ نشین ها

*** 

مجاهدین خلق ایران مافیایی که مدام رنگ عوض می کند

مجاهدین خلق ایران مافیایی که مدام رنگ عوض می کندرجوی و عضدانلو سازمان مجاهدین را تبدیل به باند مافیا کرده اند این حرکات فقط و فقط از باندهای مافیا سرمیزند که به هیچ پرنسیب و اصولی پایبند نیستند. سازمان مجاهدین خلق ایران باند مافیاست و این برای بنده هم باعث شرمندگی و هم باعث تاسف است. سازمان مجاهدین خلق ایران مافیایی که هر روز رنگ عوض می کند 

مجاهدین خلق ایران مافیایی که مدام رنگ عوض می کندسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

مجاهدین خلق ایران مافیایی که هر روز رنگ عوض می کند

آیا رجوی و عضدانلو سازمان مجاهدین را به باند مافیا تبدیل کرده اند

این تخته پاره ها که به آن چنگ میزنید …. ته مانده های زورق برخون شناور است

چهارکشتی قبلا و دو کشتی دو روز پیش درخلیج فارس منفجر شد در انفجارقبلی امریکا غیرمستقیم آنرا گردن ایران انداخت و در انفجار جدید رسما توسط ترامپ وپمپئوبه ایران نسبت دادند بنده هم نوشتم دروغ است چرا چون دروغگویی ترامپ برکسی پوشیده نیست درعرض دوسال نزدیک به هفده هزاردروغ گفته اینقدردروغ میگوید ادمها به حالت تنفر رسیده اند پمپئو که خودش رسما گفت من اموزش دروغ تقلب و دزدی در سازمان سیا دیدم چراباید حرف اینها راقبول کنم اینها چه سیاستمداران و رهبرانی هستند وضعیت عربستان وامارات هم که جای خود دارداما تعجب دراین است که رجوی وعضدانلوچند روزی ست سرشون را به در و دیوار می کوبند و ازهیچ پرنسیبی تبعیت نمیکنند پنج سال است دریمن درحال جنایت هستند همین امروزسازمان ملل که چند ساعت پیش خبرش را خوندم گفته بود درهرساعت یک زن وشش کودک دریمن براثرگرسنگی میمیرند یمن فرودگاه ابها را با پهپاد زد اینها دویده میگوینداین عمل تروریستی ست و جامعه جهانی باید تروریسم یمنی ها را محکوم کند ولی کارهای عربستان انقلابی ست تا دیروز اوباما را بعنوان مماشات گر خطاب و از ادمخواران امریکا دفاع وانها را کسانی میخواند که کنارمردم ایران ایستاده اند میگفت ترامپ عزیزیکساعت دیگربه اخوندها حمله میکند ترامپ که درژاپن خواهان مذاکره شد او را مماشات گرخوند چی شد ؟ امریکا گفت کار ایران است عکس کشتی های را انداخته ونوشته عاقبت مماشات یعنی این به امریکا میگه فقط بیایی وبگویی کارایران است کافی نیست باید حمله نظامی به ایران بکنی دنیا میگوید حرفهای امریکا درست نیست ودرشورای امنیت هم هیچ کشوری مدارک وحرفهای امریکا را که ایران درپشت ان است تایید نکرد ولی اینها میگویند خیر اینطور نیست کار ایران است پابه پای تخته پاره های امارات وعربستان واسراییل و امریکا و انگلیس میگوید باید نظامی پاسخ داده شود.

رجوی و عضدانلو بدانند که این تخته پاره ها ته مانده  زورقهای شناوردردریای خون ملتهای افغانستان وعراق وسوریه ولیبی ویمن والان هم سودان هستند اوم یخواهد این تخته پاره ها رادرخون ملت ایران هم شناورکند دریک کلام باید گفت رجوی وعضدانلو خود تخته پاره شده اند ودرخون ملتها شناورند ومیخواهند درخون ملت ایران هم شناوربشوند با عملکردهای این سازمان ایا باید قبول کنم که درانها ذره ای از انقلابی گری باقی مانده است عده ای به اشتباه میگویند این سازمان فرقه است که بنده هیچ وقت قبول نداشته وندارم وبعنوان فرقه از انها یاد نکردم زیرا که فرقه دردرون خود و در تنظیم با بیرون وپیرامون به پرنسیبهایی معتقد وبراساس ان رفتارمیکند کدامین فرقه را درجهان پیدا میکنید که چنین رفتاری با نیروهای خود وپیرامونش داشته باشد لطفا نام ببرند کدامین فرقه خواهان نابودی کشورخود است کدامین فرقه این همه ازجنایت حمایت میکند تا انجا که ما میدانیم فرقه دردرون خود ماکزیمم مشروبی بخورند وموادمخدری بکشند وبا هم رابطه ای داشته باشند ازارشان به چه کسی میرسد ازکدامین جنگ وکشتار وعمل تروریستی حمایت کرده اند درکجا دفاع مشروع انهم کشوربیگانه را بعد این همه تحریم وکشتار وگرسنگی تروریست خوانده اند کدامین فرقه ازبیگانگان میخواهد ولابیگری میکند هشتاد میلیون هموطن خود را تحریم وگرسنگی بدهند تمام دنیا میگویند امریکا دارو ومواد غذایی راتحریم کرده اینها میگویند دروغ است تحریم نیست کدامین فرقه چنین رفتاری دارد امریکا نگذاشت درجریان سیل دارو و امکانات هموطنان خارج ازکشور به مردم سیل زده ایران برسد اینها بدوبدو امده وگفتند دروغ میگویند اولا تحریم نیست دوما نگذارید کمکها برسد چون رژیم ونیروهای سرکوب کمکها را بالا میکشند وبه مردم نمیدهند جنایت امریکا رارفع ورجوع کرد کدامین فرقه ازاین کارها میکند بنده قصدم حمله به کسانی که می گویند سازمان مجاهدین فرقه وسکت هستند نیست میخواهم نشان بدهم که فرقه ازاین کارها نمیکند بگذارید برای اولین بار نظر خود را درباره سازمان مجاهدین بگویم که تابحال آنرا علنی نکرده  و جایی نگفتم رجوی و عضدانلو سازمان مجاهدین را تبدیل به باند مافیا کرده اند این حرکات فقط و فقط ازباندهای مافیا سرمیزند که به هیچ پرنسیب و اصولی پایبند نیستند سازمان مجاهدین خلق ایران باند مافیاست واین برای بنده هم باعث شرمندگی و هم باعث تاسف است

مجاهدین خلق ایران مافیایی که هر روز رنگ عوض می کند 

لینک به منبع

رجوی و عضدانلو مثل ترامپ هر روز رنگ عوض میکنند

رجوی وعضدانلو درصفحه پیشتازان ازادی نوشتاری دارد در ان نوشتارخودش بحث را با سوال و جواب پیش میبردیعنی هم سوال کننده است هم جواب دهنده ومیگوید (ایا تحریمها رژیم راسرنگون میکند وخودش جواب میدهد خیرتحریمها رژیم را سرنگون نمیکند رژیم توسط مردم ایران ومجاهدین سرنگون میشود) همیشه گفته ام اگربخواهید حرف رجوی وعضدانلورا فهم کنید باید حرفها را باز و بهم بچسبانید تا متوجه منظوربشوید میخواهم همین یک جمله را کمی باز و ساده کنم

اولا رجوی ازقدیم خواهان تحریم بوده وهمیشه میگفت اگرتحریم شود حاکمیت دو روز هم دوام نمیاورد و برهمین اساس هم خواهان تحریم بود اینکه امروزمیگوید تحریم حاکمیت را عوض نمیکند تماما دروغ است و برخلاف حرفهای قبلی ست حداقل بیش از هزار نفری که جدا شده اند بارها وبارها از زبان رجوی حرفهای بنده را شنیده اند ولی حالا که دیده اینطورنیست وتحریم ملت ایران را گرسنه وبخاک سیاه نشانده ازاین حرفها میزند که خودش را ازحسابرسی درببرد بنده هم بارها دراینباره نوشته ام که تحریم سلاح کشتارجمعی بدترازبمب اتم است وهمیشه مخالف بوده وهستم وبارها وبارها مخالفت خودرا باتحریم دردرون تشکیلات مطرح کرده وانواع فحشها وتهمتها وافتراها راشنیده ام ونوشته ام کسانی که خواهان تحریم هستند دقیقا چوب زیربغل رژیم بوده وبکمک او شتافته اند رجوی وعضدانلو شما سالیان است که عصا کش غول بیابان یعنی حاکمیت هستید وسیاستهاتون همیشه درتقویت واستواری وتثبیت حاکمیت دینی بوده است چطوربعد سالیان ازاین حرفها میزنی مگه توبعد امدن ترامپ مدعی نیستی که تحریمها خواسته همیشگی تو بوده است ؛ برای چی ؛ برای بازی کردن بوده یا برای سرنگونی ؟ چرا الان تحریم سرنگون نمیکند وتبدیل شده به مجاهدین ومردم ایران ؟ ازکدام مردم حرف میزنی که ازتودفاع وحمایت کنند ؟همان مردمی را که با درخواستهایت ازادمخواران غربی ودشمنان ملت ایران برای نابودیشون بخاک سیاه نشوندی ؟ درجریان تظاهرات سالیان گذشته کی ازتو درجامعه وکف خیابون حرف زده ودفاع کرده است میشود یک موردش رابما نشون بدهی ؟ واما مجاهدین ومردم چه کسانی هستندهفته گذشته تظاهراتی درکشوری برگزارکرده وفیلمش را بنده دیدم درفیلم ازاول تا اخرتظاهرات را چندبارنشون داد ومنهم تعدادادمها راشمارش کردم ۱۵ نفربیشترنبودند میگفتند سرنگونی با مجاهدین وارتش ازادیبخش همه ما میدونیم حرفی پوچ وصد من یه غازاست کدام ارتش باعث خنده دست اندرکاران نظامی شده وخودرامضحکه خاص وعام با این ارتش کرده است اما کدام ارتش رامیگوید دقت کنید دروازه بان تروریست سوریه درادلب کشته شد فورا نوشت رزمنده ارتش ازاد ………تروریستهای سوریه رابعنوان رزمنده گان ازادی نام میبرد همان تروریستهایی که به اردوغان اویزان بوده وهستند درمصربا مرسی که اردوغانی ست مخالف ومیگفت بنیادگرا وضد مردم است وازالسیسی بعنوان فرمانده مردمی حمایت میکرد روزی که مرسی سرنگون شد چه الم شنگه ای درلیبرتی راه انداخته بود ولی درسوریه موافق اردوغانی ست درعراق هم که انقلابیون بودند ودریمن هم که ارتش ملی نتیجه میگیریم تروریستها هم انقلابی وهم ازاد وهم مردمی هستند درتظاهرات هم میگوید مجاهدین با ارتش ازادی خودش که ندارد منظورش ازمجاهدین وارتش ازاد واینکه تحریم رژیم راسرنگون نمیکند ومجاهدین ومردم هستند این پیام رابه ادمخواران غرب وعرب میدهد که الان دیگه تحریم بس است اقدام نظامی بکنید با کی با تروریستهای خودتون که من با عناوین مختلف به انها مشروعیت داده ام یعنی علاوه برتروریستهای خارجی که ازنظرمن انقلابی وازاد ومردمی هستند وتروریستها وتجزیه طلبان ومزدوران ونوکران داخلی مثل تروریستهای بلوچ وکرد وکومله وترک وخلق عرب والاهوازیه رابکاربگیرید ؛ کمی ابروریزی میشود اگرروراست بگوید حمله نظامی کنید با دستکش وکبوترسفید وپاپیون ودجالیت وعوامفریبی وارد میشودبا اینها میخواهد انتقام بی محلی مردم به اورا ازملت ایران بگیرد با تحریم نتوانست وبه شکست خود اذعان کرد میخواهد با کلنگی وعراق وسوریه وافغانستانی کردن ایران شاید مثل سرهنگ سعد حداد مزدوراسراییل ویا مثل خلیفه خفترمزدورعربستان چیزی دراین حد به اوداده شود بازتکرارمیکنم سیاستها واستراتژی های رجوی وعضدانلو ضد مردمی ست سالیان است که به بن بست رسیده وباطل بودن اینگونه استراتژیها خیلی وقت است خود راعیان کرده ودربن بست بسرمیبرد راه حل ایران قیام سراسری ومسالمت امیزاست وهراستراتژی غیرازاین افتادن درچاه ویل است

مجاهدین خلق ایران مافیایی که هر روز رنگ عوض می کند استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم 

لینک به منبع 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فرقه-رجوی-و-مریم-عضدانلو-از-تحریم-های-جد/

فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجاب

فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجابعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژوئن ۲۰۱۹:… ا کنون هم فراخوان میدهیم که گا زهم به لیست این تحریمها اضافه شود و در پایان میگوید  تحریمها امری مبارک برای مردم ایران است و تحریم باعث میشود پول ها برای ملت ایران بماند.  وقتی میگوییم رجوی و عضدانلو دشمن ملت ایران هستند به گزاف وی اوه نمیگوییم .با نمونه هایی که تابحال افشا و بیان کرده ام میگویم. یکی از آن دلایل همین حرف محدثین است رسما میگوید این ما بودیم که از قدیم خواهان تحریم بودیم و درنامردی و ضد وطنی و ضد بشری ترین کلمات میگوید تحریم امر مبارکی است. فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجاب 

فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجابمردم بمیرند و منابع ایران برای رجوی ها بماند ؟

فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجاب استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم 

۱- حجاب اختیاری یا اجباری ازنظررجوی وعضدانلو

تظاهراتی راه انداخته بنام( نه به حجاب اجباری )ببینیم واقعی ودرست است یا دروغ وریا وعوامفریبی واستفاده سیاسی از زنان

اولا معتقد به ازادی فردی وپوشش هستم وبدون ازادی فردی وپوشش هرگز ازادی داده شده راقبول ندارم زیرا امکان ندارد به ازادی فردی وپوشش معتقدنباشیم و اجازه انرا ندهیم ولی بگوییم ازادی اجتماعی و سیاسی داریم ویا داده ایم امکان ندارد وغلط ونادرست وبیراهه است ازادی فردی واجتماعی وسیاسی مکمل همدیگربوده ودرنبود یکی ازادی مثل ادم یک پا ولنگ وشل است تجربه حاکمیت دینی ومجاهدین وسایردیکتاتورها همین را اثبات میکند رجوی میگوید حاکمیت دینی یا اخوندها حجاب اجباری دارند بنده هم قبول دارم ولی مثل سالهای زمان خمینی نیست وجامعه زنان ایران کسی حجاب را رعایت نمیکند وکسی هم کاری ندارد یک نوار باریک بنام حجاب برسرزنان و دختران است که خیلی جاها هم انرا برمیدارند این راهم درنظربگیریم که بعضی مواقع بچه مذهبی ها وتعدادی اخوند به حجاب زنان حمله ومزاحمت ایجاد میکنند ولی مثل گذشته سیستماتیک نیست که همین راهم قبول ندارم ومعتقدم تمام عیارباید ازاد باشد زیرا اعتقاد ودینی که نبود یک پارچه برسرویا ازکوتاه بودن شلواروپیراهن بترسد ودادش به عرش برسد ان دین دین نیست ودینی که با چماق بخواهد خودش رانگه دارد بدرد زباله دان تاریخ میخورد براساس همین ازادی نیم بند فردی درایران ازادی نیم بند اجتماعی وسیاسی هم هست میشود ازحرفها ورفتارومواضع افراد ازهرقشری به ان پی برد چیزپوشیده وپنهانی نیست ولی ایا درون تشکیلات مجاهدین که دم ازحجاب اجباری میزند همین نیم بند وجود دارد یا خیر میگوید درون تشکیلات من حجاب اختیاری ست چند خانم قدیما امده بودند به اشرف که سه نفر از انها درمقر ما بودند واینها بدون حجاب چند روزی موندند فکرنکنید مثل اروپا رفتار کردند فقط بدون روسری بودند انها را کناردیوار چسبانده وگفتند چون ما مسلمان و مجاهد و رزمنده هستیم و ارتش مختلط داریم نمیشود بدون حجاب رفت وامد کنید بلایی سرانها اوردند که یک نفرروسری سرکرد ودونفردیگرحاضرنشدند روسری بپوشند و اخر اجشون کرد یعنی برشون گردوند میگوید حجاب اختیاریست ولی ما نفهمیدیم چرا زنانی که جدا میشوند محض رضای خدا یک نفربا روسری و حجاب اختیاری رفتار نمیکند همه بلافاصله لخت میشوند بنده عکسهای همه را نگاه ومی بینم این چه حجاب اختیاریست وقتی دردرون هستند مثل دختران زینب و پرنده سبز قبا ویک تارموی انها را درطی سالیان نمی بینی ودرزمان جدا شدن صد وهشتاد درجه عکس میشوند زنها دونفره حرکت میکردند تا یکی یک تارمویش بیرون میزد دومی چنان چشم غره به طرف میرفت که طرف مقابل بنده خدا قالب تهی میکرد بگذریم ازاینکه درنشستها بخاطریک تارمو چه بلایی سرزنان نگون بخت میاورد ازحرفهایی که به انها زده میشد بگذریم اشاره نکنم بهتراست انها رادرپستو نگه میداشت این اواخرتعدادی ازبندگان خدا علاوه برروسری اق بانو هم به سرشون می بستند تا مبادا تارموی انها درحین کار وراه رفتن ندانسته بیرون بزند ودرنشست هزارحرف نامربوط وغیراخلاقی به انها زده شود به انها یک گونی میپوشاند ومی گفت اگراین گونی ها را نپوشید برجستگی های بدنتون باعث تحریک برادران وخودتون میشود انوقت دم ازحجاب اجباری میزندازجداسازیها ودیوارکشی ها بگویم یا ازهمه چیززنانه مردانه ؛ یک روز رفتم بنزین بزنم اطلاع نداشتم رفتم داخل بلا فاصله مسول مربوطه امده وجلو مراگرفت وگفت زودی دنده عقب برو تا کسی ندیده الان نوبت خواهران است انجا فهمیدم که پمپ بنزین هم زنانه مردانه شده برگشتم وبه خانم شورای رهبری گفتم واشاره کردم بهترنیست کل اشرف رادوقسمت کنید ودیواروسط ما بکشید هم شما راحت باشید هم ما که غرلند کنان رفت راستی اینها حجاب اختیاریست حرمسرا داری وفرستادن زنان به حرمسرای رجوی توسط مریم عضدانلو هم حجاب اختیاریست یا بی حجابی زوریست ازکدامین حجاب وبی حجابی اختیاری حرف میزنی ومخالف حجاب اجباری هستی اخوندها که بیشتروبهترازتو حجاب اختیاری رابرسمیت شناختند ودرحال عمل به ان هستند جامعه خود گویای همه چیزاست جامعه خود رابا جامعه ایران کنارهم بگذارمعلوم میشود این حرفها برای استفاده سیاسی ست واین راهم بدان درجامعه کنونی ایران اتفاقا به کسانی که مثل جامعه توبا زنان رفتارمیکنند را امل وعقب مونده وغارنشین ومربوط به دوران دایناسورها میدانند وقتی ازادی فردی نیست درباره سایرمسایل درنشستها با تف ومشت ولگد وتوهین وافتراوتحقیروزندان وشکنجه روحی وروانی وجسمی وبنگالی کردن جواب میداد استفاده سیاسی اززنان ومردان ودرکلیت از انسانها ممنوع ومحکوم است

لینک به منبع 

۲- رجوی و عضدانلو از تحریم پتروشیمی خوشحال و خواهان تحریم گاز شدند

سید المحدثین ازسه طرف کلاه بردار است یکی نان سیدی میخورد یکی نان بچه اخوندی ویکی هم نان انقلابی گری به همین سه دلیل اینقدر دریده وضد وطن است او بعنوان مسئول سیاست خارجی درقدیم که الان نمیدونم چه نامی را یدک میکشد ومیدونم که با امدن زنان درراس وبخاطرتبعیض مثبت عملا هیچ کاره وبه بله قربانگو تبدیل شده است ولی بدلیل نقشش درسیاست خارجی یکی ازمجرمان اصلی چنین سیاستی ست که به امریکا واعراب اویزان شده وپول دریافت میکند نقش او را نباید انکارکرد و باید پاسخگوی عملکردهای خود دربرابرمردم باشد ببینیم بعد تحریم پتروشیمی چی گفته است (تحریم پتروشیمی یکی ازخواسته های طولانی مدت مقاومت مردم ایران بوده است …..وبعد میگوید اکنون هم فراخوان میدهیم که گازهم به لیست این تحریمها اضافه شود ودرپایان میگوید  تحریمها امری مبارک برای مردم ایران است وتحریم باعث میشود پول ها برای ملت ایران بماند ) وقتی میگوییم رجوی وعضدانلو دشمن ملت ایران هستند به گزاف ویاوه نمیگوییم با نمونه هایی که تابحال افشا وبیان کرده ام میگویم یکی ازان دلایل همین حرف محدثین است رسما میگوید این ما بودیم که ازقدیم خواهان تحریم بودیم ودرنامردی وضد وطنی وضد بشری ترین کلمات میگوید تحریم امرمبارکی برای مردم ایران است وقتی عراق شهرهای ایران رابا موشکهای روسی وچینی وغربی وسلاح شیمیایی مورد حمله قرارمیداد خمینی میگفت ملت ایران به این موشکها میخندند ایا فرقی بین دیدگاه وحرف محدثین با خمینی پیدا میکنید یکی امرمبارک میداند ویکی انرا خندیدن پس نتیجه میگیریم موشک وتحریم برای ملت ایران خوب وازان حمایت میکنند بی شرافتی وبی ناموسی سیاسی وبی فرهنگی وضد ایران وایرانی تا کجا دروجود اینها رسوخ کرده است وبرای توجیح اعمال ننگین رجوی وعضدانلو میگوید حتی یک ریال ازپولهای نفت وپتروشیمی وگازبه ملت ایران نمیرسد وهمه به بیت خامنه ای میرود معلوم نیست پس دراین سالیان ملت هوا میخوردند واقعیت اینه برای اینکه عمل ضد وطنی وضد مردم ایران را توجیح وبه ان مشروعیت ببخشد چنین حرفهایی را میزند حرفهای پمپئو وجان بولتون وبرایان هوک وترامپ رابخوانید همه یک صدا میگویند پولها به ملت ایران نمی رسد وتحریم پولها را برای اینده مردم ایران نگه میدارد اگرمصاحبه محدثین رابخوانید عینا همین حرفها راتکرار میکند ومیگوید پولها برای ساختن اینده ایران نگه داری خواهد شد وبه مردم ایران خواهد رسید ایا هماهنگی ویکی شدن سیاست ادمخواران غربی وعربی وصهیونیزم روشن واشکاراست ؟ بنده پیشنهاد میکنم اگرتحریم پولها رابرای مردم ایران نگه میدارد بهترنیست برای اینکه پولها برای نیروی تشکیلاتی نگه داری شود شمایان هم تحریم بشوید تا هشت دلاری که درماه به نیروها میدهید سرجمع شده بعد پنج سال گرسنگی یکباره پانصد دلارنصیبشون بشود بروند ودررستوران بجای سه سوسیس درهفته یک شکم سیرسوسیس بخورند مجاهدین راتحریم کنید چون پولها راخرج نیرو نمیکنند ومیبرند به لابی ها میدهند تا ملت ایران راتحریم ومحاصره کنند زیاد دیدیم درعراق امریکا ازعربستان با کانتینرهای یخچالداربزرگ مواد غذایی برای ما میاورد ودولت عراق برای اینکه سلاح ومواد انفجاری وارد نشود بارها رابازرسی میکرد البته بنده بازرسی ها را درست نمیدانستم زیرا باعث میشد نیروها درپیاده وسواروبازرسی کردن ازکار بی افتند چون کارسنگینی بود ولی رجوی اعتراض داشت ومیگفت هیچ دولتی درجهان به اندازه من تحریم نشده اگریک دهم تحریم مجاهدین روی رژیم بشود دوروزه سرنگون است تماما دروغ وشیادی کجا تحریم بودی ولی همین بازرسی راتحریم واخ میداند ولی برای ملت ایران محاصره تمام عیارامری مبارک است رجوی وعضدانلو درضدیت وکینه کشی فردی ازمردم ایران که اورافریاد نمیزنند درحال انتقام کشی ست

فرقه رجوی و مریم عضدانلو  از تحریم های جدید تا حجاب  مجاهدین خلق ایران مافیایی استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم 

لینک به منبع 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/جایگاه-امروز-مریم-رجوی-بعد-از-شکست-کنفر/

جایگاه امروز مریم رجوی بعد از شکست کنفرانس مکه

جایگاه امروز مریم رجوی بعد از شکست کنفرانس مکهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم ژوئن ۲۰۱۹:… هیتلرگفت بدترین ادمها انهایی بودند که با من برای تسخیرکشورشون همکاری کردند آیا حرف هیتلردررابطه با زوجین عاشق آدمخواران عربی و غربی صدق نمیکند ؟ این همان رجویست که توسط زنان شورای رهبریش میگفت چرا مردم قیام نمیکنند تا برادرمسعود و خواهر مریم به تهران بروند این پدرسوخته ها ی فلان فلان شده حقشونه که آخوند هربلایی خواست سرشون بیاورد ضدیتش با مردم ایران قابل توصیف و وصف نیست. جایگاه امروز مریم رجوی بعد از شکست کنفرانس مکه 

جایگاه امروز مریم رجوی بعد از شکست کنفرانس مکههم گام شدن مریم قجر عضدانلو با اسرائیل و عربستان سعودی بر علیه ایران

جایگاه امروز فرقه رجوی و مریم عضدانلو  بعد از شکست کنفرانس مکه

۱- رجوی و عضدانلو جیب باند آدمخواران برای کشتار ملت ایران را پر میکنند

ازقول روزنامه اسرائیلی نشنال نیوز نوشته که اویلی هاینون در دیداربا نتانیاهوگفته ایران بین ۶ تا۸ ماه برای رسیدن به بمب اتم فاصله دارد قیل وقال راه انداخته و درکوچه و خیابون داد وفریاد میکند آهای چرانشسته اید که اگر نجنبید اخوندها تمام جهان را خواهند گرفت و خاک واشنگتن و مسکو وپکن وپاریس ولندن وبرلین راب ا توبره به تهران خواهند برد این اقا کیست همان کسی ست که هرروزیک بازی برعلیه عراق درمیاورد ومیگفت طبق خبرهایی که ازاپوزیسیون بدست ما رسیده صدام موشکهای قاره پیمای مجهزبه بمب هیدروژنی وبا سرعت نور را دراتاق خواب خودش پنهان کرده است موشکهایی دارد که نه اتم است نه هیدروژن ازهلیوم پرشده اگرشلیک کند نصف جهان قبل ازاصابت بزمین ذوب میشود چون گرمایی با دمای خورشید تولید میکند اگرزمین بخورد زمین را ازمنظومه شمسی به کهکشان همسایه پرتاب میکند دراین سطح دروغ میبافت جنایتکاری که دستش بخون چند میلیون عراقی الوده است ورجوی هم درنشستها تا میتوانست بدفاع ازصدام به این اقا فحش میداد وبدوبیره میگفت ولی وقتی به ایران میرسد درضدیت کور و غیر علمی وکینه کشی فردی داد وقال راه انداخته که چرا ایستاده اید تا هشت ماه دیگرهمه چیز تمام واخوندها زمین را ازمنظومه شمسی جدا میکنند برای همه ما مشخص است اقا را وارد میدان کرده اند تا برود ودراسرائیل یاوه ببافد ورجوی عضدانلو هم یاوه ها رابرعلیه ملت ایران قرقره کنند تا زمینه جنگ وکشتارملت وویران کردن کشوروتجزیه انرا پیش ببرند وتکه استخونی نصیب اقا وخانم بشود تکه استخوانی بقیمت نابودی خاورمیانه وکشتارواواره گی چند صد میلیونی وتحت تاثیرقرارگرفتن کل جهان انوقت به هیتلر وموسولینی وامپراتورژاپن خرده میگیرد که چرا جنگ راه انداختند انها شرافتشون بالا ترازشمایان بود حداقل درذهنشون این بود که برای کشورخود قدم برمیدارند نه مثل شمایان که برای منافع دیگران دست بچنین کارهایی میزنید هیتلرگفت بدترین ادمها انهایی بودند که با من برای تسخیرکشورشون همکاری کردند ایا حرف هیتلردررابطه با زوجین عاشق ادمخواران عربی وغربی صدق نمیکند ؟ این همان رجویست که توسط زنان شورای رهبریش میگفت چرا مردم قیام نمیکنند تا برادر مسعود و خواهرمریم به تهران بروند این پدرسوخته ها ی فلان فلان شده حقشونه که اخوند هربلایی خواست سرشون بیاورد ضدیتش با مردم ایران قابل توصیف ووصف نیست زمانی که ملت ایران را با فحش وناسزا خطاب قرارمیداد اقا وخانم مدعی مبارزه با اخوند برای اخوندها های شورای نگهبان نامه فدایت شوم میفرستادند دوسه روزاست که باعلم کردن حرف جانی وضد بشرنامه بمباران ونابود کن برای ادمخواران غربی وعربی میفرستند این حرفها همان نامه فرستادن ودرخواست است ای شرم برچنین رهبری باد ایا باید منتظردروغهای ازجنس عراق باشیم وفردا بامبولهایی علم خواهند کرد چون ترامپ حرف ازمذاکرات هسته ای کرده میخواهند به بهانه نزدیکی به بمب هرروزبامبولی دربیاورند وفیلی هوا کنند مسئولیت  عضدانلو ورجوی  فوت کردن دردماغ  فیل جهت باد شدن است باید دید ایا میتوانند ادای مسولیت کنند میدونید چرا اینکارها را میکند چون اگرنکند ازالبانی مثل عراق با اوردنگی بیرونش میکنند اپوزیسیون پنجاه ساله ببین بکجا رسیده اخرعاقبت اسلام سیاسی وغبارزدایی شده توسط رجوی رهبرعقیدتی انروی سکه ولایت وخلیفه گری سلاخهای عربی بهترازاین نخواهد شد

لینک به منبع

۲- بعد عقب کشیدن ترامپ ؛ رجوی و عضدانلو به کنفرانس مکه آویزان شده اند

درمقاله خاورمیانه که قبل ازامدن ترامپ برروی کارنوشته شد نوشتم امریکا درحال افول است وبعدها نوشتم ترامپ دنبال جنگ است واگروارد جنگ شود ویااقتصادی بخواهد ایران راتحت فشارقراردهد درنهایت درهردومسیردرمنطقه شکست خورده وعقب میکشد وپیش بینی کردم دراین صورت جهان چند قطبی شده وامریکا مجبوربه ترک منطقه واحتمال دادم نتیجه این شکست به تجزیه امریکا منجرشود باید منتظربود ودید چه میشود اززمان خروج امریکا ازبرجام وتحریم وتهدید نظامی امروزبه اینجا رسیدیم که ترامپ رسما درژاپن گفت من با این رژیم مذاکره میکنم وکنارمیایم ونخست وزیرژاپن رابه ایران میفرستد بعد او پمپئو ازمذاکره بدون پیش شرط گفت وامروزجان بولتون هم اعلام کردکه دنبال جنگ نیستم درونزوئلا که افتضاح باراورده وکنفرانس مکه درچنین شرایطی برگزارشد وروز اول نوشتم که شکست خورد وسنگ برسرپادشاه بارید حاشیه های پیرامون که جای خود دارد وامروز تمام تحلیلگران کنفرانس را شکست خورده وافتضاح دانسته اند اما ببینیم رجوی وعضدانلو چی میگویند نوشته چرا حوثی ها به نفت عربستان حمله کرده اند این عمل تروریستی ست چهارسال بمباران زیرساختها ومحاصره وکشتارغیرنظامیان یمن عمل تروریستی نیست ولی بمباران محل پمپاژنفت عربستان عمل تروریستی ست ومیگوید کنفرانس مکه روی رژیم تاثیرات انچنانی دارد درحالی که خود عربستان ووزیرخارجه وعادل الجبیرمیگویند دنبال جنگ نیستیم واین حرفها تماما دلیل برعقب کشیدن وترس ترامپ وعربستان با یارانش است انوقت رجوی شیپورپیروزی میزند وکنفرانس مکه راحلوا حلوا ودردهان مزه مزه وشیرینی ساخته خودرا تناول میکند منکه حرفم را زدم ونوشتم اشتباه کردم سنگ برسرپادشاه نبارید بلکه سنگ حجرالاسود ازجایش کنده شده وپادشاه وکنفرانسش را له ولورده کرد البته این راهم بگویم اگرجنگ شود که وضعیت مشخص است بنظربنده شکست امریکا حتمی ست اینکه مذاکره بشود سوال این است کدام به کدام تن خواهد داد تنها حرف ازمذاکره که مشگلی را حل نمیکند ان کسی که درمذاکره باج بدهد بازنده است فکرنمیکنم درچنین شرایطی حاکمیت  درمذاکره چیزی بدهد انهم بعد تجربه برجام وچند قرارداد قبلی وخلف وعده وعقب نشینی های پی درپی که هرچه جلوتربرویم شرایط برای امریکا بدترخواهد شد رجوی و عضدانلو به این دلیل رادارش را بسمت عربستان چرخوانده وبا فروکردن کنفرانس مکه درخمره شیره خرما میخواهد ضربات دریافتی راجبران وسرهواداران ونیروهای تشکیلاتی خود ازشیره همان خمره بمالد ولی ایا مالیدن شیره مشگلی ازرجوی وعضدانلو درمان میکند هرگزهرچه جلوتربرود پایش بیشتردرباتلاق ترامپ وسلاخ عربستان ونتانیاهوفرو خواهد رفت اسرائیل هم وضعش داغون ترازپرداختن به ان است زیرا ترامپ وضعیت سیاست اسرائیل را افتضاح واشفته قلمداد کرد پس میبینیم هرسه ارباب رجوی وعضدانلو درچه وضعیتی قراردارند باید هم رجوی وعضدانلو به کنفرانس مکه بچسبند ان چیزی که رجوی درک نمیکند واقعیتهای سیاسی واذعان وتن دادن به ان وپذیرش اشتباه است سوال اینه کدام تحلیل رجوی وعضدانلو ودارودسته اش درطی این سالیان درست بوده محض رضای خدا یک نمونه اش رابما نشان بدهند بهمین دلایل وخطاهای استراتژیک رجوی وعضدانلو صلاحیت وتوان رهبری ندارند وباید انها رادردرون مجاهدین کناربگذارند البته اگرمجاهدین بخواهند زنده بمانند اینکه بخواهند راه قبلی رابروند ونابودی تاریخی خود راتماشا کنند بخودشون مربوط است ولی اگربخواهند ازمرگ حتمی سیاسی دوری کنند باید دردرون خود قاطعانه دست به جراحی بزنند وتیم رجوی وعضدانلو رابرکناروجدایی خود رااعلام کنند اویزان شدن به این کنفرانسها ووارونه کردن حقایق دردی ازانها مداوا نمیکند

لینک به منبع 

(پایان)

جایگاه امروز فرقه رجوی و مریم عضدانلو  بعد از شکست کنفرانس مکه  مجاهدین خلق ایران مافیایی استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-مینی-ابرهه-در-آلبانی-سنگسار-ش/

مریم رجوی مینی ابرهه در آلبانی سنگسار شد

مریم رجوی مینی ابرهه در آلبانی سنگسار شدعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم ژوئن ۲۰۱۹:… حال سوال این است. رجوی و عضدانلو در کجای این داستان ایستاده اند و با کی متحد و با چه کسانی دشمنی میکنند در حدی که در برابر تمامیت ارضی هم در سکوت است. شاید جزایر خلیج فارس را معامله و دو دستی تقدیم کرده که هیچ وقت موضع نمیگیرد. البته انتظاری غیر از این هم نیست. کسی که دنبال بمباران و نابودی کشور و تجزیه توسط بیگانگان است جزایر خلیج فارس که چیزی نیست و در پایان باید گفت پادشاه در مکه و رجوی و  عضدانلو  در آلبانی با کنفرانس مکه سنگ باران شدند. مریم رجوی مینی ابرهه در آلبانی سنگسار شد 

مریم رجوی مینی ابرهه در آلبانی سنگسار شدهم گام شدن مریم قجر عضدانلو با اسرائیل و عربستان سعودی بر علیه ایران

مریم رجوی مینی ابرهه در آلبانی سنگسار شد استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم 

۱- زشتی و زیبایی از نظر مجاهدین رجوی و عضدانلو

آیا مریم عضدانلو و عمل او جزء کلمات زشت است

سایت مجاهد نوشته زیبایی یعنی ( رجوی ومجاهدین وازادی )دراین نوشتته نیم خطی ازادی رااخرهمه اورده است یعنی مجاهدین ورجوی بالاترازازادی قرار دارند درصورتی که کلمه عشق وعاطفه بالاترازازادی وبقیه درزیران قرارمیگیرند نه بالای ان دوما هیچ صحبتی ازمریم عضدانلو نکرده است چرا اولا بنده مریم عضدانلو را مجاهد نمیدانم زیرا درسال ۷۲بخاطر ریاست جمهوری مادام العمری ازمجاهدین استعفاء داد پس رابطه ما با اوبعنوان مسئول شورای ملی مقاومت طبق گفته خودش است که باید جوابگوی اعمال شوراباشد به چه دلیل شورادرجریانات جهانی درسکوت است واصلا چه کاره دراین بازی هاست باید گفت هیچ کاره وازعملکردش دراین سالیان معلوم ودرحاشیه قراردارد وازفقرسیاسی درحاشیه تحولات ودرکپر وحلبی اباد دنیای سیاست زندگی میکند نفرات چنین شورایی هیچ نقشی درتولید وتحولات ندارد ودرغارخود روزگارنکبت وحاشیه ای خود را درفقروبدبختی میگذرانند اما سوال این است که چرا مریم دراین نوشته بعنوان زیبا یاد نشده ؟ فکرکنم مریم عضدانلو جزء کلمات زشت است زیرا که رهبری کپروحلبی اباد ها رادارد وقتی سازمانی که دنبال نظام سرمایه داریست باید هم کپرنشینان را زشت بنامد دراین میان عباس داوری امده وانواع ایات قران رااورده ونتیجه گرفته که خودش حق است البته دیررسیده است همین ایات راخمینی وپادشاه سلاخ عربستان وبچه اش وشیخک امارات والسیسی درمصروداعش وطالبان والقاعده والنصره واردوغان وعمرالبشیربرزبان میاورند ونتیجه میگیرند که ما حق هستیم یعنی کتابی که اجازه میدهد هرادمکش وضد بشری بیاید وادعای حق کند ودرزیرلوای ان هرجنایتی خواست بکند اینها هم جزء زیبایی هاست زیرا که مجاهدین ورجوی انجام میدهند رفسنجانی وخاتمی وروحانی هم ادعای حق میکنند واین بلایی که می بینید برسرملت ومملکت اورده وملت رابخاک سیاه نشانده اند ورجوی هم نیروهای درونی وسازمان پنجاه ساله را نابود کرده است شعروشعاروسیاستهای ضد امپریالیستی اش که بماند ولی شاخص تشخیص حق ازباطل وزیبایی اززشتی چیست ؟

هرکسی ممکن است وحتما هم اینطوریست هرحرفی رابزند بخصوص مذهبی ها وایات وکتاب وخدا وپیغمبررادلیل بیاورد ازنظربنده تمام این مسایل حقه بازی وعوامفریبی وکلاه شرعی سرملت گذاشتن است بیان ایات که دلیل به حق نیست بگذریم ازاینکه خود قران نه درزمان پیامبربلکه درزمان عثمان نوشته شده است یعنی سی سال بعد وفات پیامبرواعلام کردند هرکس ایات قران راازحفظ دارد بیاید ایه رابگوید وپول دریافت کند وهرکس ازهربیابانی امد گفت این ایه را پیامبرگفته ومنهم اززبان فلانی که درفلان جا ازابو فلان شنیده میدانم وانرا نوشتند وبعد هم با کاتبین وحی که یکی ازانها معاویه بود ودرزمان جمع اوری قران حکومت دمشق راداشت وعلی که درانزمان زنده بود چک واوکی کردند وبعد هم ازانجایی که عثمان خودش طرفدار اشرافیت بود واریستوکراسی عثمان یا همان اشرافیتش درتاریخ مشهوراست ورهبروبودوازقبیله قریش گفت قران باید بازبان قریش که برترین زبان است نوشته شود یعنی ایاتش بعد ازسی سال جمع اوری وهرکس براساس منافع خودش ایات رابیان وزبانش راهم که قومی وقبیله ای کردند چطوری میشود ازاین ایات وکتاب حق وباطل وزشتی وزیبایی رابیرون کشید ؟ فقط وفقط یک راه وجود دارد وبقیه حرفها راباید به سطل زباله ریخت شاخص حق وباطل وزشتی وزیبایی نه مجاهد است نه رجوی ونه ازادی ونه این شیخک وان شیخ ساطوربدست ( ملاک ومعیار عمل اجتماعی ست )درقران هرجا ایات الله رانگاه کنی دربرابرش خلق را بمیان میکشد وخدا انسان رانماینده خودش درروی زمین معرفی میکند ومیگوید ازرگ گردن بتو نزدیکترم ودراخرته قلبت نشسته ام کسی نمیتواند دم ازخدا بزند ولی خلق خدارا نابود وبخاک سیاه ازهرنظربنشاند عمل برای خلق خدا عمل خداییست وهرچیزی غیرازان عملی ضد خدایی وضد بشریست کسانی که جامعه طبقاتی درست میکنند وازادی ها را سرمیبرند وازنظرفرهنگی وسیاسی واجتماعی واقتصادی وامنیت وارامش جامعه ومردم را عقب مانده نگه میدارند هیچ گونه حق وزیبایی درانها یافت نمیشود کسانی که شکنجه میکنند میکشند حرمسراراه میاندازند ورحم زنان رادرمیاورند هیچ بویی اززیبایی وحق نبرده اند وتمامی حرفهاشون برای به اسارت دراوردن بندگان خداست چطورمیشود زاهدان ریایی که پشه راصافی وهمه چیز یک ملت را به غارت برده وبندگانش رادرمحورهایی که نوشتم نابود میکنند دم اززیبایی وحق میزنند اینها خودشون فاسد وتبهکارند مگرهرکس لاف مردی زد مرد است کسانی که شورونشات ومستی یک ملت رامیگیرند دشمنان بشریت هستند یکباردرگزارشی سرموضوعی برای مسولین مجاهدین نوشتم کسانی که عشق وعواطف انسانی را ازادمها میگیرند دشمن ترین دشمنان بشریت هستند ایا عشق وعواطف دردرون مجاهدین جایی دارد با کدام رویی دم اززیبایی وحق میزنند شرم که ندارند وبرای مریم عضدانلودرسال۷۴ نوشتم که تمامی مجاهدین بارها ازدهان مریم عضدانلو شنیده اند نوشتم بنده خدای شکنجه گروادمکش راقبول ندارم یعنی گفتم این سیرکها راجمع کن که ازانطرف زندان وشکنجه روحی وجسمی وجامعه طبقاتی راه بی اندازی وازاینطرف ازخدا حرف بزنی خدای تو خدای شکنجه وکشتاراست یک نفربزرگترازخودت است زیبایی وحق دردرون مجاهدین باید هم مجاهد ورجوی وازادی مدنظرش باشد تاریخ قضاوت خود را خواهد کرد اینها عین زشتی وناحقی وباطل هستند

۲- ابرهه در مکه و مینی ابرهه در آلبانی سنگ باران شدند

یکی از اهدافی که امریکا از تحریم ایران و نظامی دنبال میکرد بخاطرپیش برد معامله قرن بود ما هم گفتیم تا حاکمیت دینی برسرکاراست این معامله شکل نخواهد گرفت ابتدا ورشو بود بعد هم بازی های الفجیره وبمباران نفت عربستان بهانه وکنفرانس مکه راترتیب دادند تا درپناه ان معامله قرن را پیش ببرند غافل ازاینکه این حرکت درورشو سرش به گل فرورفت نگاهی میاندازیم ببینیم به کجا رسید

نتانیاهو علی رغم حمایتهای ترامپ نتیجه بسیار ضعیفی بدست اورد وهمانطورکه پیش بینی میشد نتانیاهو برای تشکیل دولت نیازمند جنگ بود قبل از انتخابات هم نوشتیم چه بجنگد و چه نجنگد بسیارضعیف خواهد بود با نتیجه ضعیف واردشد تا با ضربه به غزه خودراقوی نشانداده واحزاب راپشت خود بکشد واردجنگ وبا ۶۰۰ موشک وحمله پهپادی روبرو وبه التماس افتاد انقدرضربه کاری بود که امریکا هیچ موضعی نگرفت اگریادتون باشد درجنگ شش روزه جهان حامی نتانیاهو ومیگفتند نابود کنید نتیجه کاربرگزاری انتخابات مجدد بود ازطرف دیگردربحبوحه برگزاری کنفرانس مکه ترامپ درژاپن گفت با همین حاکمیت مذاکره میکنم یعنی پای معامله قرن وکنفرانس مکه راقلم کرد وبا حاشیه هایی هم روبروبود نخست وزیرقطرکه زیرفشارامریکا رفته بود ازجلو پادشاه ردشد طبق رسم اعراب دماغ پادشاه را نبوسید اگرکلیپ رادیده باشید اصلا ادم حسابش نکرد وخودسلمان هم درسخنرانی میگویند اشتباه کرد ولی فکرمیکنم بدرستی گفت کنفرانس فضاحت ؛ عراق مخالفت کرد ورجوی دریک حرکت غیرحرفه ای وغیرژورنالیستی واحمقانه ان قسمت ازصحبتهای برهم صالح را که درباره امنیت منطقه صحبت میکرد ودرباره عربستان بود را بریده ومنتشر کرد وبه بقیه صحبتهای او نپرداخت وزیرش نوشت حمایت عراق ازعربستان وطرد رژیم ؛ اسلام انقلابی وگرد وغبار شسته اینطوری برسرملت میخواهد کلاه بگذارد عربستان اولا ازترس پهپاد ازریاض به مکه فرارکرد ودوم خواست بعنوان خادم حرمین شریفین موضوع سیاسی را دینی وخدایی واسلامیزه نشان وشیخک امارات شش شرط گذاشت که دوتا ازانها تمامیت ارضی ایران رانشانه رفته بود که رجوی وعضدانلو سکوت کرده وجرات نکردند حرفی بزنند  جزایرو خلیج فارس ولی نمیداند ایرانی ها دست وپای ابرقدرتهای زمان خود یعنی اسکندروچنگیزواعراب وعثمانها وتزار وعمه ویکتوریا ی ناصرالدین شاه راقلم وخرد کرده اند امارات که به یک تف هم بند نیست فقط حرفهای امریکا راقلقله کردند ودربیانیه کنفرانس اسلامی هم مجبورشدند با شدیدترین کلمات به معامله قرن نه بگویند قبل ازتشکیل نوشتیم که با توجه به مسایل معامله قرن درمکه پیش نخواهد رفت وازحالا درکما است انهم درزمانی که بلافاصله بولتون وپمپئو ایران رامقصرجلوه داده وگفتند به شورای امنیت میبریم تا شاید بتونند به کنفرانس درحال برگذاری کمی جون وانرژی ترزیق کنند ودارودسته رجوی عضدانلو چه رقص وپایکوبی که راه نی انداختند ولی برای افراد سیاسی واضح وروشن است گیریم بردی مگه درچنین شرایط جهانی میتواند درشورای امنیت چیزی رابرعلیه ایران که بوی جنگ وغیرجنگ بدهد تصویب کند هرگزوحرفها وتهدید شورای امنیت مزخرفاتی بیش نیست ایا ترامپ عمدا دراستانه کنفرانس مکه صحبت ازمذاکره وفرستادن نخست وزیرژاپن کرد وبه این وسیله جلو جنگ طلبان امریکا واعراب پیچید اگاهانه یا نااگاهانه سرکنفرانس رادرژاپن برید ودریک جمله باید گفت کنفرانس مکه فضاحت سیاسی بودایستادگی فلسطینی ها تظاهرات وحمایت مسلمانان درسراسرجهان درروز قدس وبرگزاری انتخابات مجدد دراسراییل ودرهاله ای ازابهام بودن سرنوشت نتانیاهو وایستادگی ایران دربرابرتهدیدهای امریکا همه وهمه باعث شده که معامله قرن درهاله ای ازابهام فروبرود وفکرنمیکنم بزودیها سربلند کند حال سوال این است رجوی و عضدانلو درکجای این داستان ایستاده اند و با کی متحد و با چه کسانی دشمنی میکنند درحدی که در برابر تمامیت ارضی هم درسکوت است ؛ شاید جزایر خلیج فارس را معامله و دو دستی تقدیم کرده که هیچ وقت موضع نمیگیرد البته انتظاری غیر از این هم نیست کسی که دنبال بمباران و نابودی کشور و تجزیه توسط بیگانگان است جزایر خلیج فارس که چیزی نیست ودرپایان باید گفت پادشاه درمکه ورجوی وعضدانلو درالبانی با کنفرانس مکه سنگ باران شدند

مریم رجوی مینی ابرهه در آلبانی سنگسار شد جایگاه امروز مریم رجوی 

فرقه رجوی و مریم عضدانلو  مجاهدین خلق ایران مافیایی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-عضدانلو-از-جریان-سیل-تا-غبارز/

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دین

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دینعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم ژوئن ۲۰۱۹:… مریم رجوی عضدانلو، راستی مگه نمی گفتی نیروهای نظامی برای سرکوب و کشتار آمده اند؟ ادوات و سلاحها و نفربرهای آنها را در هم بکوبید؟ و درطی این سالیان گفتی نیروی نظامی برای سرکوب ملت است پس چرا از نیروی سرکوب میخواهی به کمک مردم بروند؟ میشود به این سوالها جواب بدهی؟ باید دریک جمله گفت اعلام فاجعه ملی و اینکه نیروی نظامی بکمک مردم بروند فقط با یک جمله میشود آنرا بیان کرد عضدانلو وشورایش به سوراخ نمیروند به دمشون جاروب رشتی هم بسته اند. مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دین. 

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دینپیام مسعود رجوی از قبر، تماما مداحی قدرت سپاه پاسدارن و شکست آپوزیسیون

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دین . استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم 

۱- مریم عضدانلو و شورای ملی به سوراخ نمی روند به دمشون جاروب بسته اند

درجریان سیل خیلی ازجریانات سازمانها واحزاب وشخصیتهای به اصطلاح سیاسی ماهیت خود را به بهترین شکل بمردم نشان دادند که چند مرده حلاجند ومردم دوستی انها درچه راستاست ودرکدام جهت حرکت میکنند وقدرت ومنافع بالاترازمردم قراردارد برای منافع دست به هرشانتاژودروغ ودغل ودجالیت درراستای همگامی با بیگانگان دریغ نمیکنند که به شناخته ترین انها اشاره میکنم یکی رضا پهلویست او کسی ست که حتی به برادرخودش هم رحم نمیکند واورا معتاد ولاابالی حتی بعد مرگش متهم میکند درصورتی که اسناد عکس این رانشان میدهد چنین شخصی فقط به یک پیام تسلیت بسنده کرده وازترس ارباب دراین مدت درسکوت است ولی هوادارانش هرتوهین ودشنامی که فرهنگ کثیف ساواک واستبداد است از نثاربه ملت زیراین همه فشاردریغ نکردند که بنده حرفهای خودرادرباره انها نه الان بلکه دراردنگی زدن به باباش وسلطنت تا به همین امروز گفته ام وخواهم گفت

اما این وسط ببینیم اسلام انقلابی یا همان اسلام سیاسی رجوی و رهبر عقیدتی چه نظری درباره سیل وفشاربه مردم وهمگامی با بیگانگان دارد قبلا مفصل درچند نوشتارگفته ام ودراین نوشتارمیخواهم به یکی دیگرازکارکردهای اسلام سیاسی رهبرعقیدتی یا روی دیگرسکه ولایت فقیه اشاره کنم درجریان سیل تا میخواست پا به پای وزارت خارجه ومیزایران برهبری ادمخوارحرامزاده برایان هوک حرکت وخوش رقصی کرد تا جایی که نیروهای نظامی برای کمک رفتند سخنگو ازقبربیرون امده وگفت اینها برای سرکوب امده اند وادوات نظامی رامنهدم کنید وبعد که دید اوضاع خراب وگند سیاسی زده است مریم عضدانلو وارد وگفت (من فاجعه ملی اعلام میکنم ونیروهای نظامی باید بکمک سیل زدگان بشتابند )بنده هم نوشتم چرا کمک مالی نمیکنی علاوه براینکه کمک مالی نکرد مدعی شد که امریکا تحریم نکرده است درصورتی که صلیب سرخ وهلال احمرانگلستان گفتند امریکا تحریم کرده ونمیتوانیم کمک ارسال کنیم حتی ایرانی هایی که درخارجه پول میخواستند بفرستند نگذاشتند وعضدانلو دست به توجیح کثافتکاری امریکا زد که خود جنایت علیه بشریت است اینکه عضدانلو فاجعه ملی درچنین شرایط وبا چنین کارکرد وسابقه ای ازخیانت دراین چند روز را اعلام میکند توهین دیگری بملت ایران است نه خواهان تحریم باش ونه فاجعه اعلام کن ازهمه بدتروقتی میگویند فاجعه ملی یعنی اینکه بسیج ودرکارضربتی تمامی کارها خوابیده وبه فاجعه رسیدگی میشود ؛ میشود پرسید راستی دراین فاجعه ملی چقدرپول وامکانات برای مردم فرستادی ؟ وچه قدمهایی برداشتی کمی توضیح وروشنگری وشفاف سازی کن تا مردم هم درجریان باشند واقعیت این است که این حرفها ردگم کنی وبرای لاپوشانی حرکات ضد مردمی ودمخوری با تحریم وتوجیح عملکرد امریکاست که خود بیانگرنوکری ومزدوری ست نوشتیم چرا کمک نمیکنی کمی ازپولهایی که به ادمخواران میدهی تابیایند وبرعلیه ملت ایران یاوه بافی کنند به سیل زدگان بده چند روزبعد دیدم درسایتش عکسی انداخته که ده پانزده قوطی کنسرولوبیا روی هم چیده ودریکی ازاتاقها درالبانی عکس گرفته وزیرش نوشته کمک کانونهای شورشی به سیل زدگان وهواداران نکبت وضد مردمیش هم ان عکس رادرشبکه های اجتماعی حلوا حلوا میکنند دیگرنمیدانند این عکس دقیقا ازموضع تدافعی واچمزی ست برای این است که همسویی باوزارت خارجه وخزانه داری امریکا درتحریم انهم کمک ها به سیل زدگان را بپوشاند ولی این حرکات دردی را دوا نمیکنند راستی مگه نمی گفتی نیروهای نظامی برای سرکوب وکشتارامده اند ادوات وسلاحها ونفربرهای انها رادرهم بکوبید ودرطی این سالیان گفتی نیروی نظامی برای سرکوب ملت است پس چراازنیروی سرکوب میخواهی به کمک مردم بروند ؟ میشود به این سوالها جواب بدهی ؟ باید دریک جمله گفت اعلام فاجعه ملی واینکه نیروی نظامی بکمک مردم بروند فقط با یک جمله میشود انرابیان کرد عضدانلووشورایش به سوراخ نمیروند بدمشون جاروب رشتی هم بسته اند

۲- رجوی و عضدانلو غبار از رخ دین زدوده اند

روابط درونی

اگربخواهیم به این مسایل بپردازیم صدها نمونه میتوانیم کنارهم بچینیم ولی بنده اصلی ها رامینویسم دفعه قبل سیاست رادرکلیت نوشتم دراین قسمت ببینیم روابط درونی برچه اساسی شکل وعمل میشد

ملاک ومعیارهرچیزی درروابط درونی سازمان مجاهدین رهبری ان است وهرچیزی خارج ازان فعل حرام وممنوعه است مثلا باید شب روزبه تعریف وتمجید از رجوی درپشت بلندگو بپردازی دراین صورت مسول هستی وغیر از ان بریده مزدور و….. هیچ حقی نداری وهمه چیز از ان رهبری ست و رهبر هم مشخص کرده حق شما این است که خواهران شما را درنشستهای دیگ تکه پاره کرده فقط یک گوش ازشما برای من نگه دارند این یعنی هرکاری خواستم با شما میکنم بخصوص با مخالفین داخلی یک نمونه از نشستهای دیگ یک روز درحال رفتن بودم سروصدای زیادی را درمقرشنیدم محل چسبیده به سالن بود وقتی نزدیک سالن رسیدم دیدم دربها بازویک نفر ساکت و بسیار ارام و بسیارضعیف ازنظرجسمی را چهل پنجاه نفر انداخته اند وسط وتا میتوانند با مشت ولگد به سروروی وبدن او میکوبند واوهم ازدرد درحال ناله وفریاد است جلوی اتاق نشست یک زن هرزه شورای رهبری ایستاده بود (وقتی میگویم هرزه بی جهت نیست دلیل دارد که بگذریم ) اینقدراین ادم دریده وبی پرنسیب بود که درمدت بیش ازدوسال فقط دو باربا او حرف زدم برای اولین باررفتم پیشش وگفتم چرا این بنده خدارامیزنید وشما هم دربیرون ایستاده و اجازه کشتن طرف رادادی گفت بریده گفتم بریده نمیخواهد مبارزه کند بفرستینش خروجی دیگه چرا کتک میزنید ودست وپای طرف را خرد میکنید با عصبانیت وکینه وغضب نگاهی بمن کرد وگفت همین شکافها درذهن شمایان است که این افراد اینقدر پررو میشوند منهم گفتم خواهر من اگرخبرنداری بدان من از روز اول نوشتم وبارها هم موضع گرفتم که هرکس میخواهد برود ازاد است وکسی هم نمیتواند به بهانه بریده دیگران رازیرمشت ولگد بگیرد مگه شما دم ازمسلمانی وانقلاب ومسولین ترازمکتب نمیزنید این کارها چیست مگه طرفدارعلی نیستی اوکجا مخالفین ویا کسانی که نمیخواستند مبارزه ویا از او دفاع کنند اینطوری برخورد میکرد یادتون باشد علی درجنگ نهروان یا خوارج نه نفری که زنده مانده بودند را گفت بروند وکسی حق تعقیب انها را ندارد و زبیر را بعد جنگ جمل وقتی یکی تعقیب و او راکشت سخت براشفت اینها صحنه جنگ است انوقت شما دستورکتک زدن میدهید وبنده هیچ وقت قبول نداشته وندارم واین کارها را برخلاف انسانیت ومجاهدی میدانم ورفتم ازاین کتک کاری ها وتف وچوب وچماق زیاد بود زندانهایش راهم بقیه گفته اند یا بگو رجوی وعضدانلو یا باید بمیری وشکنجه بشوی ویا ضرب حتی الموت باید بخوری همه چیز رهبر است درصورتی که درجنگ احد که مسلمانان شکست خوردند وگفتند محمد کشته شده وبقیه پا به فرارگذاشتند علی گفت پیامبرمرده خدایش که نمرده یعنی اصل خداست نه رهبر ولی دردرون دم ودستگاه رجوی اصل رهبربود بهمین دلیل این برخوردها انجام میشد چرا چون رجوی وعضدانلو غبارازرخ دین زدوده واسلام ترازمکتب راه انداخته اند راستی چند نفرسربه نیست شدند چقدرنفرات شکنجه جسمی درزندانها وروحی ۲۴ ساعته شدند اینطوری غبارازرخ دین میزدایند وفکرشون ودست وبالشون تماما میشودابزارقتاله وشکنجه وزبانشون ابزارفحش وتوهین وتحقیراذیت وازارنیروهای خود انهم دربحبوحه جنگ بی امان وشبانه روزی با دشمن یعنی خمینی وبدترازهمه درکشوربیگانه وملت اسیررجوی وعضدانلو دقیقا به تمامی ایاتی که درقران ازشکنجه وکشتارصحبت کرده مو بمو عمل میکردند چون غبارازرخ دین زدوده وازانسانیت به حیوانیت رسیده بودند راستی عباس داوری ازخودش خجالت نمیکشد ومیاید این حرفها رابخورد مردم میدهد کدام غبارزدایی کدام انسانیت کدام ترازمکتب کدام توحید کدام دین وایمان دردرون سیستم رجوی حاکم بود غبارزدایی رجوی همان کلمه شرع اخوندی ست ودرپناه غبارزدایی دست بهرجنایتی میزند

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دین جایگاه امروز مریم رجوی 

فرقه رجوی و مریم عضدانلو  مجاهدین خلق ایران مافیایی استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم 

***

همچنین: