اشک تمساح مریم رجوی برای 52 نفر قربانی اش

اشک تمساح مریم رجوی برای 52 نفر قربانی اش

اشک تمساح مریم رجوی برای 52 نفر قربانی اشصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم سپتامبر 2019:…شما ازپیش میدانستید که این 100نفر ودرکشوری بیگانه قادر به حفظ اموال باد آورده ای نبودند که چشم طمع سختی بدان دوخته بودید!. میدانستید که درشرایط نا امن آن روز عراق ، اگراین افراد ر با مسالمت اشرف را ترک نمیکردند ، با زور بیرون رانده میشدند واین اموال ومخصوصا با درحاشیه ماندن خانواده ها ، ضبط میشد وبه کسی حتی اعضای نگون بخت که ممکن بود با دخالت خانواده ها چیزی درحد قسمتی ازدستمزد کارگری صاحبشان میشد ، داده شود، داده نمیشد والبته شماهم ازداده شدن چنین مالی که باعث احساس مالکیت اعضاء شده ودربرابرتان نافرمانی میکردند ، سخت واهمه داشتید! لال بازی درنیآور دختر! بالاخره بگو که مسعود مرده است یازنده؟! اگر زنده است واگر بقول شما ایران درحال شورش است ، درجایی که این قایم موشک بازی ها معنی ندارد ، او زیادی ترسو و ننر است ! اشک تمساح مریم رجوی برای 52 نفر قربانی اش 

اشک تمساح مریم برای 52 نفر قربانی اشمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشت تا کشته شوند

اشک تمساح مریم برای 52 نفر قربانی اش!

12شهریور 98

بمناسبت قتل 52 نفر ازاسیران فرقه ی رجوی که بهمراه تقریبا همین تعداد وبرخلاف توافق مربوط به تخلیه ی کامل اشرف درآنجا باقی گذاشته شده بودند، مریم رجوی بدون توجه به واقعیات زیربی گدار به آب زد وبه سخنرانی پرداخت:

1- کمپ اشرف قسمتی ازاراضی عراق بود وقاعدتا میبایستی تحت حاکمیت دولت جدید این کشور قرار گیرد ومریم ومسعود درنهان، دل به این توافق نداده بودند و آن کشته وزخمی شدگان را باطمع تصرف مجدد کمپ اشرف که هم در سرزمین عراق وهم بابودجه ی آن کشور ساخته شده بود.

2-  این 100 نفر بخت برگشته درآنجا وبه بهانه ی حفظ اموال اشرف نگه داشته شده بودند که بااین اقبال بد مواجه شده وخانواده های خود را داغدار نمودند.

3- درآن زمان ، رجوی ها ادعا میکردند که اموال موجود دراشرف متعلق به تمامی اشرف نشین های سابق بوده واین 100نفر برای حفاظت ازاین اموال درآنجا باقی مانده اند؟!

4- گروهی ازاعضای خانواده های اسرای رجوی در موقع خود بدرستی براین امر تاکید داشتند که اگر واقعا هم مسعود ومریم فکر میکنند این اموال متعلق به این اسرا (فرزندان آنها)ست ، ازآنجا که دریک پروسه ی نزدیک 40 سال این زن وشوهر ثابت کرده اند که با سلب تمامی حقوق زیردستان خود، برقراری طلاق های اجباری و تصاحب زنان بیوه شده ی اجباری توسط رجوی وبا همکاری مریم ، نشان دادند که صلاحیت دفاع ازحقوق این اسرا را ندارند !

5- ازنظر خانواده های ذیربط، چون این اسرا به کسی وجایی دسترسی نداشته و قدرت دفاع ازحقوقشان بمانند سایر حقوق شهروندی شان ازآنها سلب شده ، احتیاج به نماینده و وکیل دارند و کسانی بهتر ازخانواده ها وجود ندارند که با انتخاب نمایندگان و وکلای شایسته، به مراجع قانونی عراق مراجعه کرده ودرصورت ثبوت وابستگی این اموال به این اسرا، تا موقعی که اینها صلاحیت هابی لازم تصاحب اموال خود را بدست نیآورده اند، این اموال دراختیار هیئتی مرکب از این نمایندگان، سازمان ملل متحد قرار گیرد تا پس ازآزادی این اسرا دراختیار تک تک آنها قرار گیرد!

6- اما هدف رجوی ها تصاحب این اموال توسط شخص مسعود ومریم بود وازاین رو، خودرا نماینده ووکیل اسرامعرفی میکردند که دشمنی غدارانه ی شان را با آنها بثبوت رسانده بودند!

اشک تمساح مریم رجوی برای 52 نفر قربانی اش

ازاین رو، پیشنهاد بسیار معقول خانواده های ذینفع، ابدا مورداستقبال رجوی قرار نگرفت و جواب آنها حرف های چاله میدانی وچارواداری قلم بدستان رجوی بود که تحویل بعضی ازخانواده های سرشناس درگیر با رجوی شد!

بعد ازاین مقدمه ی مختصر ومفید، به سخنان مریم رجوی که ساعاتی ازوقت تلویزیون لجن پراکن ونفرت براگیز سیمای آزادی؟! را گرفت ، میپردازیم :

” مریم رجوی: شهیدان حماسه اشرف، قهرمانان‌فراموشی ناپذیر تاریخ مقاومت برای آزادی – آن لحظه را که اشرف با هجوم جنا‌یتکاران روبرو شد، هنوز به‌یاد دارم. و همه شما حتما که به یاد دارید می‌دانستم که آن نبرد‌ نابرابر هر نتیجه‌یی داشته باشد، اشرف ایران را فرا خواهد گرفت. و چنین بود که اشرف در خون فرو رفت. اما خاموش نشد و از خونش هزار اشرف برخاست “.

شما ازپیش میدانستید که این 100نفر ودرکشوری بیگانه قادر به حفظ اموال باد آورده ای نبودند که چشم طمع سختی بدان دوخته بودید!

میدانستید که درشرایط نا امن آن روز عراق ، اگراین افراد ر با مسالمت اشرف را ترک نمیکردند ، با زور بیرون رانده میشدند واین اموال ومخصوصا با درحاشیه ماندن خانواده ها ، ضبط میشد وبه کسی حتی اعضای نگون بخت که ممکن بود با دخالت خانواده ها چیزی درحد قسمتی ازدستمزد کارگری صاحبشان میشد ، داده شود، داده نمیشد والبته شماهم ازداده شدن چنین مالی که باعث احساس مالکیت اعضاء شده ودربرابرتان نافرمانی میکردند ، سخت واهمه داشتید!

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار 53 تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

با تمامی اینها شما مصداق مثل ” سنگ مفت، گنجشک مفت ” وارد ریسکی که  درآن ضرر شخصی متوجه تان نبود شده و باعث ازبین رفتن جان این افراد شده و حالا دارید نفع موهوم اش را که ” شهید نمایی ” باشد، میبرید!!

بشما اطمینان میدهم که نه تنها اشرف دیگری ازاین واقعه برنخاست، بلکه تتمه ی اشرف آن زمان موجود هم دود هوا شد وظرف ایدئولوژیکی شما را بکلی درهم شکست!

دوباره :

” به این دلیل به ‌قول مسعود رجوی: «اشرف حماسه ماندگار تاریخ معاصر ایران» است. اشرف، سرزمین آزادی خلق‌های خاورمیانه. اگرچه زمین‌ها و بناهایش اشغال شد؛ اما جان‌ ناآرامش در شهرهای ایران به حرکت درآمد “.

اشرف، چنان شوم و لکه ی ننگی بود که سازمان مجاهدین خلق ایران را به زباله دان تاریخ انداخت وخاکستری بنام باند جاسوس و جنایتکار رجوی ازخود برجای گذاشت!

اگر آنجا شهر بود، دلیل ممانعت از حضور چند ساعته ی افراد خانواده های ساکن آنجا چه بود؟!

آنهم درزمانی که درجدیترین پادگان ها، این نوع ملاقات ها بسادگی انجام میگیرد؟؟!!

چهل و دو تن شاهد وقایع کمپ اشرف کجا هستند؟

کمپ اشرف جایی در ذهن مردم ایران ندارد وتنها خانواده ها هستند که خاک آنجا را با اشک چشمان خود مرطوب کردند و خاطرات کابوس واری رابرای همه ی عمر باخود حمل خواهند کرد!

 مجددا :

“اشرف پایگاه‌ ارتش آزادی‌بخش ملی ایران، با رهبری مسعود رجوی مثالی از یاد نرفتنی از شورشی‌ترین شهر جهان شد “.

لال بازی درنیآور دختر!

بالاخره بگو که مسعود مرده است یازنده؟!

اگر زنده است واگر بقول شما ایران درحال شورش است ، درجایی که این قایم موشک بازی ها معنی ندارد ، او زیادی ترسو و ننر است !

رد پای سازمان مجاهدین خلق رجوی از محمدرضا کلاهی قاتل تا علی معتمد مقتول

صابر  تبریزی

اشک تمساح مریم رجوی برای 52 نفر قربانی اش

***

زهره قائمی کمپ اشرف زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

قتل مالک شراعی از شاهدین جنایات کمپ اشرف توسط مجاهدین خلق در آلبانیقتل مالک شراعی از شاهدین جنایات کمپ اشرف توسط مجاهدین خلق در آلبانی

قتل مسعود دلیلی توسط مجاهدین خلق پس از دزدیدن وی و زندان و شکنجه در کمپ بدنام اشرف قتل مسعود دلیلی توسط مجاهدین خلق پس از دزدیدن وی و زندان و شکنجه در کمپ بدنام اشرف 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/دستور-قتل-محمدرضا-کلاهی-را-مریم-رجوی-و-ت/

دستور قتل محمدرضا کلاهی را مریم رجوی و ترکی الفیصل داده اند. شک نکنید

دستور قتل محمد رضا کلاهی توسط مریم رجوی و ترکی الفیصل عربستان صادر شده استمسعود خدابنده، مشاورین استراتژی خاورمیانه، بیستم فوریه ۲۰۱۹:… سازمان مجاهدین خلق از بعد از ساقط شدن ولینعمت سابقش صدام حسین از سازمان “مسعود رجوی و صدام حسین” که سازمانی “تروریستی نظامی” بود به سازمان “مریم رجوی و ترکی الفیصل” که سازمانی “تروریستی اطلاعاتی” است تغییر شغل داد. این سازمان که دیگر توانایی نظامی را بصورت صد در صد از دست داده است امروز بعنوان دستگاه “تروریستی اطلاعاتی” در غرب و بالاخص در اروپا مورد استفاده قرار میگیرد. نمونه قتل محمد رضا کلاهی و سناریوهای ساختگی (خوراک تبلیغاتی علیه منافع عالیه اتحادیه اروپا) را حتما میتوان در این چهارچوب به خوبی تبئین کرد.

دستور قتل محمد رضا کلاهی توسط مریم رجوی و ترکی الفیصل عربستان صادر شده استچرا کسی در غرب معمای قتل محمد رضا کلاهی را از مریم رجوی سوال نمی کند؟

مسعود خدابنده، مشاورین استراتژی خاورمیانه

دستور قتل محمدرضا کلاهی را مریم رجوی و ترکی الفیصل داده اند. شک نکنید. مریم رجوی محمدرضا کلاهی را در هلند خاموش کرد تا حرف نزند 

امروز مجددا بحر طویلی از جریان قتل محمد رضا کلاهی (کریم رادیو) و ارتباط احتمالی آن با جمهوری اسلامی ایران در رادیو فردا منتشر شد. از نظر بنده که هم وابستگی های رادیو فردا طی دهه های اخیر را میشناسم، هم سردر گمی های سازمان اطلاعات مرکز امریکا سی آی ای (سیا) را بخصوص بعد از ریاست مایک پمپئو دیده ام و هم با شناخت نزدیکی که طبعا از مریم رجوی و شیوخ عربستان سعودی دارم، جای شکی نیست که این مطلب عمدا به هر وسیله ای متوصل شده تا مبادا نامی از “سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران” و رهبر مرحومش “مسعود رجوی” و رهبر نالایق تر جدیدش “مریم رجوی” برده شود. از محتوای نوشته هم میشود به خوبی فهمید که اصلا بحث بر سر قتل این عضو بدبخت و بد شانس و آلت دستی که بمب را در ساختمان گذاشت و فرار کرد نیست.

بوضوح میتوان دید که در این سناریوهای سریالی قصد سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (احتمالا بوساطت موساد) فشار بر اروپاست تا شاید در دقایق آخر بالاخره بتوانند آنها را با دستگاه اعجوج معجوج ترامپ علیه ایرانیان همگام کنند که البته نهایتا قصدی هم بیشتر از “مذاکره مستقیم” بین دولت روحانی و دولت ترامپ نمیخواهند.

سازمان پرافتخار! مجاهدین خلق عراق و آلبانی و عربستان سعودی و فرانسه و …  و شورای (فرقه تک رهبری)  ملی (وابسته) مقاومت (وادادگی) ایران (هر کشوری بغیر از ایران) اش هم بعنوان وسیله و ابزار با افزودن این ترور (شکار مرغ خانگی در حیاط خلوط خانه)  به کارنامه چهار دهه مزدوری میخواهند هم از توبره “حمایت مالی عربستان” بخورند و هم از آخور “راحت شدن از دست یکی از قدیمی ترین ناراضیان درونی”.

باز شکی ندارم که “انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی” توسط محمد رضا کلاهی اگر چه بنام مجاهدین خلق (منافقین) و مسعود و مریم رجوی ولی حتما بواسطه پشتیبانی سازمانهای اطلاعاتی بیگانه برنامه ریزی و عملیاتی شد و البته بعد از شکست کودتا این فرد و دیگر نفرات جا مانده به دستگاه مجاهدین خلق (آن زمان تحت الحمایه حزب دموکرات کردستان زیر بیرق صدام حسین) تحویل داده شدند. همان سازمانهایی که خود رجوی را هم با خلبان شخصی محمد رضا شاه به فرانسه فرستادند تا در نقشی جدید در پاریس و سپس در بغداد بازی کند. و همان سازمانهایی که “خر را شناخته اند و شاخش نمیدهند” و همان سازمانهایی که چهار دهه گذشته حتی یکبار حاضر نشدند یک ویزای سه روزه به اینها بدهند.

معروف است، میگویند “فرانسوی ها دوست دارند سگ را داخل خانه نگه دارند ولی انگلیسی ها و امریکایی ها سگ را بیرون خانه می بندند”.

همانطور که قبلا هم در نقاط مختلف عنوان کرده ام سازمان مجاهدین خلق از بعد از ساقط شدن ولینعمت سابقش صدام حسین از سازمان “مسعود رجوی و صدام حسین” که سازمانی “تروریستی نظامی” بود به سازمان “مریم رجوی و ترکی الفیصل” که سازمانی “تروریستی اطلاعاتی” است تغییر شغل داد. این سازمان که دیگر توانایی نظامی را بصورت صد در صد از دست داده است (این مهم را عربستان به گروههای مستقر در کردستان عراق و ایضا بلوچستان پاکستان محول کرده اند) امروز بعنوان دستگاه “تروریستی اطلاعاتی” در غرب و بالاخص در اروپا مورد استفاده قرار میگیرد. نمونه قتل محمد رضا کلاهی و سناریوهای ساختگی (خوراک تبلیغاتی علیه منافع عالیه اتحادیه اروپا) را حتما میتوان در این چهارچوب به خوبی تبئین کرد.

وقت داشتید این مطلب اخیر رادیو فردا را بخوانید و مقایسه بفرمایید

رادیو فردا، نوزدهم فوریه ۲۰۱۹:
https://www.radiofarda.com/a/iran_terror_dutch_kolahi_new_information/29758996.html

جزئیات تازه از پرونده قتل کلاهی؛ «صدور دستور ترور از زندان»

دادستان‌ عمومی هلند در جریان محاکمه افراد متهم به قتل محمدرضا صمدی کلاهی، عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی، که با نام علی معتمد در شهر آلمیره زندگی می‌کرده، گفته است که تاکنون شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در این قتل پیدا نشده است.

مرتضی صادقی، فعال سیاسی ساکن هلند، که این پرونده را از ابتدا دنبال و خبر قتل محمدرضا کلاهی را برای نخستین بار اعلام کرد، خردادماه پیش‌بینی کرده بود که کشف ارتباط عاملان این ترور با جمهوری اسلامی «مورد تمایل سیستم امنیتی هلند نیست» و از سویی دشوار است، چرا که آنان با واسطه برای انجام این قتل اجیر شده‌اند.

آقای صادقی، در گفت‌وگو با رادیو فردا، می‌گوید که هنوز هم دولت هلند عزم جدی برای درگیری با جمهوری اسلامی در این باره ندارد.

از سوی دیگر به گفته او، جمهوری اسلامی به دلیل همکاری‌های امنیتی با اروپا و آمریکا در منطقه، این حق را برای خود قائل شده که مخالفانش در خاک اروپا که به اقدامات مسلحانه دست می‌زنند را ترور کند.

بر اساس اطلاعات رسانه‌های هلند، انور آ ۲۸ ساله و مورو‌ا م. ۳۵ ساله قاتلان محمدرضا کلاهی هستند. به گفته آقای صادقی، پلیس و نیروهای امنیتی هلند حدود پنج هزار بزهکار را تحت نظر گرفتند و تلفن‌های آن‌ها را شناسایی کردند تا در نهایت به این دو نفر رسیدند.

انور آ ۲۸ ساله یکی از ۶۰۰ خلافکار مشهور آمستردام است و برادرش نیز سردسته یک باند خلافکار است. بر اساس چهره‌نمایی، گفته شده بود که خانواده یکی از اینها ممکن است اصالتاً از یکی از مستعمره‌های هلند به نام آنتیک لس باشد اما هر دو تابعیت هلندی دارند.

دادستان هلند اخیراً اعلام کرده که این دو نفر از شخصی به نام نوفل اف. (Naoufal F)، که یک تبهکار حرفه‌ای است و در زندان بوده دستور قتل را دریافت کرده‌ بودند.

یکی از قاتلان علی معتمد یا محمدرضا کلاهی نیز گفته است مجری دستوری بوده که به او رسیده و اصلاً خبر ندارد که فرد کشته شده چه کسی است.

مطبوعات هلند با وکیل نوفل اف. نیز مصاحبه کرده‌اند و او گفته که «هیچ مدرکی برای اینکه این ترور مرتبط با جمهوری اسلامی باشد، وجود ندارد».

مرتضی صادقی در این باره می‌گوید: «مرتبط بودن افراد اجیر شده برای این قتل با جمهوری اسلامی، برای سیستم قضایی هلند قابل اثبات نیست، چرا که در این سیستم همه چیز باید بر اساس ادله مشهود مشخص باشد، و به همین دلیل دستگاه قضایی اعلام کرده که مدرک کافی برای اثبات ارتباط قاتلان با جمهوری اسلامی ندارد».

سرویس اطلاعاتی هلند اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرده بود، «قرائنی جدی در دست دارد» که نشان‌دهنده دست داشتن ایران در سوءقصد به محمدرضا کلاهی و احمد نیسی است.

اتحادیه اروپا نیز ۱۸ دی‌ماه امسال به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه بخشی از وزارت اطلاعات ایران موافقت کرد.

با این حال مرتضی صادقی می‌گوید، دولت هلند هنوز هم تمایل ندارد این موضوع به درگیری جدی با جمهوری اسلامی تبدیل شود، چرا که دستگاه امنیتی این کشور از سال ۲۰۱۶ به طور کامل در جریان موضوع بود اما قصد نداشت شواهد خود را اعلام کند.

او یکی از نشانه‌های این موضوع را اطلاع‌رسانی دیرهنگام درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند و عدم اقدام متقابل از سوی جمهوری اسلامی ذکر می‌کند.

به گفته آقای صادقی، «واقعیت این است که این دو دیپلمات به وزارت کشور هلند خواسته شدند و با آنان صحبت شد و آنان از هلند رفتند. در مقابل نیز دولت ایران هیچ دیپلمات ایرانی را به تلافی اخراج نکرده است».

اما با توجه به تجربه پیگرد مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه پرونده میکونوس و تبعات گسترده آن، چرا ترور مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا بار دیگر آغاز شده است.

مرتضی صادقی معتقد است که جنس ترور احمد نیسی و محمدرضا کلاهی متفاوت از ترورهای دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی است.

او می‌گوید که در دوره باراک اوباما، جمهوری اسلامی به توافقی با اروپا و آمریکا برای مبارزه با گروه‌های تروریستی دست یافته بود و ایران اطلاعاتی را درباره این گروه‌ها از جمله در یمن، عراق، پاکستان و افغانستان در اختیار اروپا و آمریکا قرار می‌داد.

به گفته آقای صادقی، اروپا این همکاری را محدود به مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه می‌دانسته، اما جمهوری اسلامی این همکاری را دو طرفه می‌دانسته است.

با این توصیفات، شاید این تصور برای مقامات جمهوری اسلامی پیش آمده که اروپا چشم بر اقدامات آنان در ترور مخالفان خواهد بست.

مرتضی صادقی همچنین به نقل از «منابع موثق» می‌گوید، «نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور مرتب از این صحبت می‌کردند که چگونه آمریکا به خود اجازه می‌دهد، افرادی مانند بن‌لادن را در خاک کشوری دیگر از بین ببرد این حق برای ما هم وجود دارد».

شبیه این سخنان را یحیی رحیم صفوی، دستیار رهبر جمهوری اسلامی، و محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ایران بیان کرده و گفته‌اند، جمهوری اسلامی به مواضع گروه‌هایی که آنان را «تروریست» می‌خواند در هر کشوری حمله خواهد کرد.

از سوی دیگر گزارش‌هایی منتشر شده که نهادهای امنیتی در سال‌های اخیر معتقد بوده‌اند که مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور «پررو» شده‌اند و باید بار دیگر مورد تهدید قرار گیرند.

ترور محمدرضا کلاهی، آغاز دور جدید ترور مخالفان حکومت در خارج از کشور است. رضا علامه زاده سال‌ها پیش در فیلم «جنایت مقدس» فهرستی از حدود ۸۰ نفر که پس از انقلاب ۵۷ در خارج از کشور ترور شدند را منتشر کرد.

در رسانه‌ها و درگیری‌های سیاسی در ایران نام مسعود کشمیری، عامل انفجار دفتر نخست‌وزیری، پررنگ‌تر از نام کلاهی مطرح بوده است.

مرتضی صادقی می‌گوید، مأمور سازمان امنیت هلند که پس از پیگیری‌های او درباره پرونده محمدرضا کلاهی با او ملاقات کرده، گفته که کشمیری هم کشته شده است اما بعد حرف خود را پس گرفته و جزئیات بیشتری درباره این موضوع بیان نکرده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا سال ۹۲ به نقل از «یک مقام آگاه»، اعلام کرده بود که محمدرضا کلاهی همراه با مسعود کشمیری «در آلمان رؤیت شده‌اند». این گزارش می‌توانست نشانه‌ای از دستیابی سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی به اطلاعاتی درباره محل زندگی این دو باشد.

کلاهی پس از ورود به هلند نام خود را به علی معتمد تغییر داد، در یک شرکت برق کار می‌کرد و یک زندگی کاملاً عادی داشت. او با یک زن افغان ازدواج کرده بود و پسر او حدودا ۲۰ ساله است.

به گفته مرتضی صادقی، کلاهی و خانواده‌اش با بستگان خود که با نام فامیلی صمدی در آمریکا زندگی می‌کردند ارتباط داشت. خانواده محمدرضا کلاهی چند سال پیش از قتل او متوجه شده بودند که علی معتمد همان عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی است.

او همچنین می‌گوید که کلاهی سال ۹۲ یا ۹۳ با مادر خود در لندن دیدار کرده بود و «از همان زمان خودش نیز به نوعی احساس کرده بود که این اقدام خطرناکی بوده است».

آقای صادقی در این زمینه همچنین براساس شنیده‌های خود می‌گوید، یک زن که مسئول سازمان مجاهدین خلق در هلند بوده و به کلاهی در بدو ورود به هلند کمک کرده، از اردوگاه اشرف ربوده و به ایران برده شده است.

به گفته او، اطلاعات دریافت شده از این زن، دیدار کلاهی با مادرش و ارتباط اینترنتی خانواده کلاهی با بستگان او، سه عاملی بوده که منجر به کشف مکان زندگی کلاهی شده بود.

(پایان)

مریم رجوی محمدرضا کلاهی را در هلند خاموش کرد تا حرف نزند

رد پای سازمان مجاهدین خلق رجوی از محمدرضا کلاهی قاتل تا علی معتمد مقتول

***Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

همچنین: