باند رجوی دشمن این سه دانشجوی شهید است

باند رجوی دشمن این سه دانشجوی شهید است

به مناسبت روز دانشجوصابر تبریزی، ایران اینترلینک، ششم دسامبر 2021:… در بیانیه رجوی به مناسبت روز دانشجو به علت کشته شدن بزرگ نیا ,قند چی و شریعت رضوی هیچ اشاره ای نشده ودلیل این کار آن بوده که این سه دانشجوی شهید دراعتراض به سفر نیکسون ( معاون رئیس جمهور وقت آمریکا) به تهران که برای بررسی موقعیت تثبیت شده ی آمریکا بعد ازکودتای ننگین 28 مرداد 1332آمده بود ، جان عزیز خود را با شلیک مامورین مسلحی که عامل اجرایی کودتا بودند ، فدای منافع ملی ایران نمودند. حال آنکه کارشبانه روزی باند رجوی براین موضوع استوار است که آمریکا تا سطح اشغال نظامی ایران اقدام نماید. ازاین روست که تعریف وتمجید فرقه ی وطن فروش رجوی ازاین سه شهید بزرگ ملت ایران ، سالوسانه تلقی شده ودرحکم اشک تمساح میماند. 

به مناسبت روز دانشجو مجاهدین خلقسالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین خلق مترادف با شادی مریم رجوی از بسته شدن کمیساریا در آلبانی

باند رجوی دشمن این سه دانشجوی شهید است 

به مناسبت روز دانشجو

15/09/1400

16آذر که سالروز شهادت سه دانشجوی دانشگاه تهران و روز دانشجو ا ست ، ازگرد راه فرا میرسد و باند رجوی بطور احمقانه ای پنداشته که میتواند با صدور بیانیه ای ، ازاین مناسبت مهم تاریخی سوء استفاده ای کرده وخود را داخل مردم ایران جا دهد.

اطلاعیه با امضای اتحاد زندانیان سیاسی ایران صادر شده که زمانی یکی ازدوستان درمورد این تشکل قلابی چنین نوشته بود :

ازنظر من ماهیت وکیفیت تشکل مهم است واینکه تشکلی با این نام قاعدتا باید بدون توجه به وابستگی های حزبی و گروهی، باید هرزندانی سیاسی داوطلب عضویت را باین تشکل دعوت کنند.

نام افراد ذکر شده ( گردانندگان این جریان ) نشان میدهد که همگی آنان ازوابستگان سازمان استحاله شده ی مجاهدین خلق بوده و این تشکل دورازچشم اغیار به کارهای خود- گرفتن قسمتی ازبار باند رجوی به دوش خود- کار میکند!

به مناسبت روز دانشجوشعارهای بی محتوای رجوی در اوایل انقلاب زمینه ساز سقوط امروزش به مزدوری برای سازمان سیا

دراینجا دوسئوال مطرح است:

1- آیا زندانیان سیاسی متعلق به گروه های مختلف برای ثبت نام باین تشکل مراجعه کردند؟

مسلما که نکردند!

بدین دلیل که اکثریت زندانیان سیاسی ایران وابسته به مجاهدین نبودند و طبق رویه ای که دراین باند انحصار طلب وتمامیت خواه موجود است، آنها می بایست خط مشی رجوی را قبول نموده و عملا ثابت کنند که از آزادگی عقیده واراده که برای یک زندانی سیاسی ضروری است، برخوردار نیستند!

2- اگر بفرض محال کردند، برخورد شما با آنها چگونه بود؟ آنها چه پیشنهادی بشما کردند که قبول نشد؟

آیا اساسا پذیرفتید که یک زندانی سیاسی آزاد اندیش را که بطور طبیعی رهبری بلامنازع خود شیفته ای بنام مسعود رجوی را قبول ندارد، میتواند عضو این تشکل شود؟!

دیگر اینکه ما که درایران زندگی میکنیم، ازاستقبال هموطنان ازاین تشکل رجوی، چیزی نشنیده ایم واین ادعای شما قابل اثبات نیست “.

البته این تشکل قلابی پسوندی هم بنام ” سرنگون طلب ” داشت که این بار صلاح دیده نشده که ازاین پسوند استفاده شود.

بدین دلیل که وابستگی خود به باند رجوی را کمتر روشن سازد که البته با توجه به انشای بکار رفته درمتن بیانیه ، توفیقی دراین فریبکاری نداشته است.

دربیانیه به علت کشته شدن بزرگ نیا ,قند چی و شریعت رضوی هیچ اشاره ای نشده ودلیل این کار آن بوده که این سه دانشجوی شهید دراعتراض به سفر نیکسون ( معاون رئیس جمهور وقت آمریکا) به تهران که برای بررسی موقعیت تثبیت شده ی آمریکا بعد ازکودتای ننگین 28 مرداد 1332آمده بود ، جان عزیز خود را با شلیک مامورین مسلحی که عامل اجرایی کودتا بودند ، فدای منافع ملی ایران نمودند.

حال آنکه کارشبانه روزی باند رجوی براین موضوع استوار است که آمریکا تا سطح اشغال نظامی ایران اقدام نماید.

ازاین روست که تعریف وتمجید فرقه ی وطن فروش رجوی ازاین سه شهید بزرگ ملت ایران ، سالوسانه تلقی شده ودرحکم اشک تمساح میماند.

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

راست آنست که من با دیدن زبونی ها ی پرشمار این گروه تبهکار ، نفرت خود را ازاین اعمال زشت ومزورانه اعلام کرده وروز بروز بیشتر متوجه میشوم که دشمنی باند رجوی با مردم ایران وشهدای بخون خفته ی آن حد ومرزی ندارد وازاین رو معتقدم که افشای چهره ی کریه این باند مافیایی- سیاسی ، همراه با ذکر فاکت های مسلم تاریخی وازجمله حقایق مربوط به 16آذر1332وظیفه ی ملی ومیهنی هر پژوهشگر ومحقق مردمی است.

یاد وخاطره ی این سه دانشجوی شهید گرامی وراهشان که چیزی جز صیانت ازمنافع ملی مردم ایران ومبارزه برعلیه دشمنان داخلی وخارجی آن نبود پر رهرو باد.

صابر  تبریزی

باند رجوی دشمن این سه دانشجوی شهید است !

به مناسبت روز دانشجو

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/با-حمایت-مزورانه-رجویه،-جنبش-دانشجوئی/

با حمایت مزورانه رجویه، جنبش دانشجوئی ایران متضرر می شود!ا

شهدای 16 آذرصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و سوم نوامبر 2016:… با وجود فرصت زیادی که برای فراخوان دادن بمناسبت سالروز 16 آذر ( بعنوان روز دانشجو) باقی مانده ، فرقه ی رجویه با عجله ی تمام فراخوانی با امضای ستاد اجتماعی داخلی جعلی اش داده که هم دراین عرصه مقام اول را کسب کند وهم مردم را متوهم کند تا بگویند، این روز، روز خوبی نبوده … 

شانزدهم آذر سالروز مبارزه با امپریالیسم یا فرصتی برای خودنمایی مجاهدینشانزدهم آذر سالروز مبارزه با امپریالیسم یا فرصتی برای خودنمایی مجاهدین

مریم رجوی روی جولیانی شانزده آذر نقطه ی سردرگمی مجاهدین

https://iran-interlink.org

با حمایت مزورانه رجویه، جنبش دانشجوئی ایران متضرر می شود!

02/09/1395

باوجود فرصت زیادی که برای فراخوان دادن بمناسبت سالروز 16 آذر ( بعنوان روز دانشجو) باقی مانده ، فرقه ی رجویه با عجله ی تمام فراخوانی با امضای ستاد اجتماعی داخلی جعلی اش داده که هم دراین عرصه مقام اول را کسب کند وهم مردم را متوهم کند تا بگویند، این روز، روز خوبی نبوده وگرنه باند رجوی بنفع آن اعلامیه نمی داد ونتیجه آن شود که اقبال کمتری باین واقعه ی تاریخی بنمایند!!

در فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور در آستانه ۱۶آذر روز دانشجو این باند ضد آزادی ودشمن استقلال کشور میخوانیم:

” دانشجویان‌ مجاهد و مبارز! – جوانان آگاه و آزاده ایران! – با درود به سه اخگر شعله‌ور ۱۶آذر ۱۳۳۲شریعت رضوی، قندچی و بزرگ نیا، و همه شهیدان دانشجو در نبرد رهایی‌بخش با دیکتاتوریهای شاه و شیخ، به استقبال روز دانشجو می‌رویم. این در شرایطی است که ملت خیانت شده ما به خیزش فرزندان آگاه و فداکارش در دانشگاهها علیه استبداد دینی چشم دوخته و ایران سراسر فریاد دادخواهی و نبرد برای رهایی است “.

اگر منظور ازدانشجوی مجاهد، طرف داران فرقه ی رجوی است، باید گفت که دراصل دانشجوی مجاهدی وجود ندارد! چرا که سازمان مجاهدین توسط باند رجوی مستحیل ونابود شده است!

دانشجویان مبارز هم که توجهی باین نوع بیانیه ها نکرده واز مشاهده ی آن وتلاش باند رجوی ازسوء استفاده از روز دانشجو، دچار اشمئزاز وتنفر وشاید دلسردی میگردند!

با این وجود، مخاطب قرار دادن آنها، کاری عبث تر از آب درهاون کوبیدن است!

درادامه :

” از اجتماع مردم در آرامگاه کوروش کبیر در پاسارگاد تا زنجیرهای انسانی حمایت و حفاظت از کارون و زاینده رود؛ از تجمعات دلسوختگان دریاچه ارومیه و خشم و خروش فرزندان ستار خان در تبریز و سراسر آذربایجان؛ از حرکت اعتراضی لرهای غیور بختیاری تا دادخواهی مادران داغدار جوانان اعدام شده اهل سنت؛ از تظاهرات مادران و زنان شجاع میهن علیه تبعیض و تحمیلات ارتجاعی تا اعتراضات خستگی‌ناپذیر معلمان و فرهنگیان و کارگران و زحمتکشان و مقاومت زندانیان سیاسی “.

 اولا اجتماع در آرامگاه کوروش ، به هر دلیل و بهانه ای هم که باشد، ازاین جهت که وسیله ی نادرستی برای هدف انتخاب شده بود ، ازجنبه ی مدرن وترقی خواهانه تهی میباشد!

ثانیا حمایت ازباز گردانده شدن زندگی به کارون، زاینده رود ودریاچه ی ارومیه ، کاری درجهت حفظ زندگی و اعاده ی طبیعت زیبای حواشی آنان میباشد ودرتناقض آشکاری با خواسته های شما که قدرت های خارجی را دعوت میکنید که ایران را بمباران و ویران کنند، قرار دارد!!

ثالثا، شما با خوش رقصی های خود درمقابل بی رحم ترین دشمنان مردم ایران ، دشمنی عملی خود را با ستارخان و آذربایجان ومردم تبریز بروز داده اید وآنها شما را بخوبی شناخته اند!

رابعا، زنان ومعلمینی درصفوف شما قرار داشته ودارند وداخل نشینان  این اقشار، برخورد شما را با آنها دیده وشنیده اند ومیدانند که درعین حال که با این لایه های زحمتکشان ایران دشمنی کرده ومیکنید ، بطور مزورانه ای درصدد سوء استفاده ازآنان هستید که مسلما این برخورد یک بام ودوهوا ازدیدشان پنهان نمی ماند !

خامسا، وقس علیهذا!

درادامه ی متن این فراخوان آمده است :

” … آثار زهر اتمی و ضربات افشاگرانه مقاومت ایران بر بساط بمب‌سازی، بعد از انتخابات آمریکا با شدتی مضاعف در بحران درونی حاکمیت بارز می‌شود و برجام به بن‌بست رسیده را حتی اعضای تیم روحانی، بدتر از ترکمن چای می‌دانند “.

شما که هرروز این ادعای خود را پس گرفته وروزدیگرش دوباره مطرح میکنید ، چرا اینقدر مستاصل تشریف دارید؟!

جریان ازاین قرار است که شما به همراه تمامی جریانات وکشورهای سلطه جو ومرتجع، تا آخرین دقایق کوشیدید که این توافق انجام نشود!

حال چگونه بعدها آنرا بمثابه جام زهر برای رژیم ارزیابی کردید ؟!

دیگر اینکه کلینتون را رئیس جمهور ایده آلی برای خود میدانستید و حالا چگونه شده که ترامپ گزینه ی بهتری برایتان شده وآیا دراین مورد دچار پریشان و هذیان گویی نشده اید؟!

دوباره:

” هزینه‌های کلان خامنه‌ای برای حفاظت از دیکتاتور خون آشام سوریه، در درون نظام هم به زیر سؤال می‌رود و حتی پاسداران نظام از خود می‌پرسند چرا باید با مردم سوریه بجنگیم …” ؟!

رژیم ایران ، چاره ای جز حضور قانونی و محدود درسوریه ندارد واگر چنین نکند ، باید درمرزهای خود ، درابعاد کلان و هزینه ی بسیار زیاد با این پدیده ی تروریستی جهانی که سوریه را به تخته ی جهش خود تبدیل کرده ، ندارد!

من با تمام نارضایتی هایی که میتوانم از این رژیم داشته باشم، با این کارهای اصولی اش درسوریه موافقت کامل دارم ومعتقدم که تنها این مردم سوریه هستند که دریک انتخابات آزاد ودرجوی امن و خالی ازحضور تکفیری های متشکله ازده ها کشور جهان ، تکلیف بشار اسد را روشن کرده ونشان خواهند داد که با تکیه به تجارب چند ساله ی خود ، چه انتخابی خواهند کرد!

 ماحصل کلام اینکه ، اگر ایران صلاحیت حضور نظامی قانونی درسوریه ندارد ، تکفیری ها و اربابان سلطه گر و مرتجع آنها، بطریق اولی تر ، ابدا نباید یک نفری هم درسوریه داشته باشند!

و نیز:

” … در بحبوحه اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف علیه گماشتگان حکومتی، همزمان با آغاز سال تحصیلی و پیروزی مقاومت ایران در انتقال امن و سلامت مجاهدان اشرفی، فقط انتشار یک تصویر از مریم رجوی در نشریه فارغ‌التحصیلان این دانشگاه، نظام سست بنیاد آخوندی، از مجلس و دولت تا ارگانهای امنیتی و کارگزاران دانشگاهی را سراسیمه می‌کند “.

کسانی که این عکس را رسانه ای کردند، دلشان ازبابت بیکاری شما درآلبانی سوخت وخواستند که با ایجاد این سوژه ، شما ر ا بکار گرفته و اشتغال زایی کنند. همین!

ودرمورد اینکه انتقال زبونانه ی اعضاء به آلبانی را پیروزی باند رجوی بدانیم، فقط میتوانم بگویم که چه عرض کنم واللاه!

همچنین :

” … در حالی که مجاهدان پیشتاز اشرفی و شورای ملی مقاومت ایران به‌عنوان یگانه جایگزین دموکراتیک در آستانه دوران جدیدی از اعتلا و تهاجم انقلابی قرار گرفته‌اند، حلقه‌های انزوا و طرد بین‌المللی و منطقه‌یی و بحرانهای بی‌علاج اقتصادی و اجتماعی، بر گلوی خلافت فاسد و ارتجاعی تنگتر می‌شود”.

آیا شما آرزو نمی کنید که وضعی شبیه آنچه که درواقعیت رژیم ایران است ، داشته باشید ؟!

البته که میخواهید ولی نمیتوانید!!

درمجموع که به مسائل نگاه میکنیم ، ایران ازنظر ارتباطات جهانی وضعیت بمراتب بهتر ازگذشته دارد واین انزوا عمدتا درذهن شما وقدرت های سلطه گری هست که توقع دارند که ایران بدون قید وشرط تسلیم آنها شود و من باتوجه به سطح فکر مردم ومنافع حکومتی ، قبول چنین تسلیمی را مشاهده نمیکنم!

شما اگر براستی میخواهید از 16 آذر تجلیل کنید، مدتی زبان درکام نهاده وساکت شو!!

چرا که با  انجام این کار ازابهت این روز کم نمیکنید وبعدها که مقبولیتی یافتید مثلا؟!، به طرح شعر وشعار های خود بپردازید!

صابر

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/روز-دانشجو-و-توهم-فرقه-رجوی/

روز دانشجو و توهم فرقه رجوی

 ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، بیست و پنجم نوامبر 2016:… کورش بزرگ هرگز برای قبضه کردن قدرت چکمه دشمنان ایران زمین را نبوسید و هرگز در برابر دشمنان ایران سر خم نکرد، اما شما چی؟ هم در برابر صدام حسین ضد ایرانی و اکنون هم در برابر سعودی های ضد ایران و ایرانی هم دست بوسی کرده اید و هم رقص میمون وار، پس سعی کنید خودتان را به کورش … 

جنبش دانشجویی و مجاهدین خلقبا حمایت مزورانه رجویه، جنبش دانشجوئی ایران متضرر می شود!ا

شهدای 16 آذرشانزدهم آذر سالروز مبارزه با امپریالیسم یا فرصتی برای خودنمایی مجاهدین

لینک به منبع

روز دانشجو و توهم فرقه رجوی

وبلاگ ادوارد
24/11/2016

مجاهدین برای چهاردهم آذز ماه یعنی روز دانشجو پیام مضحکی صادر کرده اند تا با خیال خام خود دانشجویان و به دنبال آنان مردم ایران را به حمایت از خود به خیابان ها بکشانند،مضحک بودن پیام در اینجاست که این فرقه جانی این بار تلاش نموده تا از نام کورش کبیر استفاده کند تا شاید با بکار گیری نام کورش بزرگ خود را در صف کسانی قرار دهد که در پاسارگاد تجمع کرده بودند.
جهت اطلاع نواده های هلاکو باید به چند نکته اشاره کنم،اولآ کورش کبیر نیست و کورش بزرگ است، دومآ پایه گذار سلسله هخامنشیان خائنین را فرزندان خود نمی داند که شمایان در اطلاعیه خود به افشاگری وطن فروشانه خود به آن افتخار کردید، سومآ اگر کورش بزرگ زنده می بود هم الان شمشیر خود را بر میکشید واورسورواز را بر سرتان ویرانه می نمود چرا که کورش بزرگ ایرانی بود و هرگز خیانت به میهن را بر نمی تابید.

کورش بزرگ شاه شاهان بود که شما انگلها در ایدئولوژی خود اساسآ شاهان را قبول ندارید، کورش بزرگ هرگز برای قبضه کردن قدرت چکمه دشمنان ایران زمین را نبوسید و هرگز در برابر دشمنان ایران سر خم نکرد، اما شما چی؟ هم در برابر صدام حسین ضد ایرانی و اکنون هم در برابر سعودی های ضد ایران و ایرانی هم دست بوسی کرده اید و هم رقص میمون وار، پس سعی کنید خودتان را به کورش بزرگ نمالید چون کورش بزرگ روحش از وجود عناصری مانند شما در عذاب است و همانگونه که گفتم اگر اکنون می بود از شما آواری بیش باقی نمی گذاشت.

مجاهدین با فریب و شارلاتان بازی تعدادی دانشجو را از خارج به اردوگاه اشرف منتقل کرده بودند، هر کدام از آنان اگر تحصیلات خود را ادامه داده بودند برای جامعه سرمایه ای بشمار می رفتند اما در اردوگاه اشرف هر کدام از آنان که با تشکیلات مجاهدین قدم بر نمی داشت بدترین کارها را به او واگذار می کردند تنها برای اینکه تحقیرش کنند تا اجبارآ تن به خواست فرقه دهد، حال باید گفت مگر شما در درون تشکیلات خود قدر دانشجو جماعت را می دانستید که به خود اجازه می دهید برای دانشجویان در درون ایران پیام دهید، البته که دانشجویان شریف و آزاده میهن برای چنین فرقه ای پشیزی ارزش قائل نشده و نخواهند شد.

اما اصل ماجرا این است که مجاهدین در توهم به سر می برند، و گمان می کنند که دانشجویان ایرانی منتظر نشسته اند تا با دریافت پیام از مشتی فراری که در حساسترین شرایط کشور به مردم و میهن پشت کردند به خیابان ها می ریزند و برای همان فرای ها که با پشت پا زدن به ایران و ایرانی به دامان دشمن قدار ایران صدام خون آشام پناه برند جانفشانی خواهند کرد، در حالیکه دانشجویان شریف و آزاده ایرانی در قیاس با سران فرقه مجاهدین و اعضای آنان در درک و فهم مسائل سیاسی هزار پله بالاتر قرار دارند، اما این فرقه به بن بست نسشته هنوز دانشجویان امروزی را با دانشجویان سالهای اول انقلاب مقایسه می کند چون خود فرقه و سرانش هنوز هم در توهمات اول انقلاب به سر می برند و واقعیتهای جامعه ایران را نه می دانند و نه اطلاعات درستی از آن دارند.

اما نگارنده برای صدمین بار از سران فرقه رجوی درخواست می کنم که اگر به ادعای خودتان معتقد هستید و در درون ایران پایگاه مردمی دارید و اگر گمان می برید که تیغتان در درون ایران و در میان مردم ایران برا است خواهشآ یک فراخوان برای تظاهرات چند صد نفری بدهید تا بنده و امثال بنده از رو برویم، ذهی خیال باطل.
شما بایستی در همان توهماتی که اشاره کردم دار دنیا را وداع گوئید.

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/روز-دانشجو-و-اقدامات-ضد-دانشجویی-فرقه-ر/

روز دانشجو و اقدامات ضد دانشجویی فرقه رجوی

روز دانشجو و اقدامات ضد دانشجویی فرقه رجویعلی جهانی، وبلاگ آیینه، هفتم دسامبر 2020:… در آذر ماه سال ۱۳۳۲ خورشیدی درست بعد از چهار ماه که از کودتای ننگین ۲۸ مرداد توسط آمریکا و رژیم وابسته شاه که منجر به سقوط دولت ملی دکتر مصدق شد دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در اعتراض به رژیم وابسته شاه دست تظاهرات زدند و توسط گارد و ساواک شاه مورد یورش قرار گرفته و سه نفر از آنها بنامهای مصطفی بزرگ نیا و احمد قند چی و آذر شریعت رضوی به شهادت رسیدند. بعد از انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران در سال ۱۳۵۷ خورشیدی این روز بنام روز دانشجو نام گذاری شده و همه  ساله توسط مردم دانش دوست ایران  گرامی داشته می شود. روز دانشجو و اقدامات ضد دانشجویی فرقه رجوی 

روز دانشجو و اقدامات ضد دانشجویی فرقه رجویروز دانشجو و اراجیف فرقه تروریستی رجوی

روز دانشجو و اقدامات ضد دانشجویی فرقه رجوی

در آذر ماه سال ۱۳۳۲ خورشیدی درست بعد از چهار ماه که از کودتای ننگین ۲۸ مرداد توسط آمریکا و رژیم وابسته شاه که منجر به سقوط دولت ملی دکتر مصدق شد دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در اعتراض به رژیم وابسته شاه دست تظاهرات زدند و توسط گارد و ساواک شاه مورد یورش قرار گرفته و سه نفر از آنها بنامهای مصطفی بزرگ نیا و احمد قند چی و آذر شریعت رضوی به شهادت رسیدند. بعد از انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران در سال ۱۳۵۷ خورشیدی این روز بنام روز دانشجو نام گذاری شده و همه  ساله توسط مردم دانش دوست ایران  گرامی داشته می شود.

اما سران فرقه رجوی و بطور خاص رهبری اش مانند همه مناسبت های ملی و مذهبی مردم ایران سعی می کنند ازاین روز سواستفاده نمایند.

علی جهانی

آقای علی جهانی آلمان

سران فرقه تروریستی رجوی  در حالیکه دم از حمایت از جنبش آزادی خواهی دانشجویان می زنند در دوران اوایل انقلاب به بهانه مبارزه با آمریکا سردمدار امپریالیسم جهانی تعدادی از همین دانشجویان را فریب داده و آنها را از پشت میز کلاس های درس دانشگاه بیرون کشیده و بعدش هم به بیابانهای عراق تحت عنوان دانشگاه اشرف کشاند و آنها را از دنیای خانواده و زندگی جدا کرده  و بعدش تعدادی از آنها را در اقدامات تروریستی تحت عنوان عملیات سرنگونی به کشتن داد.

جنبش دانشجویی و شهادت دانشجویان که توسط رژیم وابسته شاه به آمریکا فدا شدن  نه تنها هیچ ربطی به فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص رهبری اش ندارد بلکه باید رهبری این فرقه تروریستی و ضد دانشجویی جواب بدهد که چرا با قاتلین اصلی همین دانشجویان یعنی دولت آمریکا که هیچگاه از دشمنی با مردم ایران و بطور خاص دانشجویان دست برنداشته است علیه مردم ایران و منافع ملی هم سویی کامل دارد.

خانم عضدانلو مردم ایران و بطور خاص دانشجویان این قشر آگاه و روشنفکر جامعه نه تنها هیچگاه از استراتژی خشونت و ترور  و اقدامات تروریستی شما حمایت نکرده و نمی کنند بلکه به شدت از شما بخاطر خیانت ها و جنایات بی شمارتان علیه مردم ایران همانند همه اقشار جامعه ایران از شما متنفرند. بنابراین با این اقدامات ضد دانشجویی تان و با این فراخوان های تکراری نمی توانید کسی را فریب دهید و بجای این تلاش های مذبوحانه برای سو استفاده و مصادره روز دانشجو و جنبش دانشجویی بهتر است نگاهی  بیندازید به کارنامه سیاه تان علیه مردم ایران از سال ۶۰ با اعلام مبارزه مسلحانه تا رفتن در دامن صدام حسین دیکتاتور سابق در اوج جنگ ایران و عراق گرفته تا اکنون که شیفته غرب و بطور خاص دولت ضد ایرانی ترامپ و متحدانش در منطقه نظیر شیوخ مرتجع عربستان سعودی و اسرائیل علیه منافع مردم ایران شده اید و با سیاستهای ضد ایرانی آنها علیه مردم ایران همسویی کامل دارید. همچنین بهتر است بجای سنگ حمایت از جنبش آزادی خواهی دانشجویان را به سینه بزنید و به دروغ مدعی حمایت از جنبش دانشجویی بشوید و بجای اینکه نگران حقوق دانشجویان باشید. بهتر است دانشجویان جوانی را که در زمان جنگ ایران و عراق به عراق کشانده اید و اکنون در کمپ تیرانا تحت عنوان اشرف سه گرفتار هستند و پیر و سالخورده شده اند را آزاد کنید.

روز دانشجو و اقدامات ضد دانشجویی فرقه رجوی

***

همچنین: