اعتراضات مردمی مجاهدین خلق و زهر خشونت

Follow Share on Tumblrارسال – اکبر گنجی، خبرنامه گویا، بیست و یکم نوامبر 2019:… نیروهایی که توسط مجاهدین خلق سازماندهی شده اند، قطعاً در حرکت مردمی اخیر حضور داشته اند. اما آنان به خوبی می دانند که اگر شعارهایی به سود سازمان سر دهند یا نمادهایی از سازمان را بر افرازند، اول توسط مردم با … Continue reading اعتراضات مردمی مجاهدین خلق و زهر خشونت