اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهم

اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهم

اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهمصابر تبریزی، ایران اینترلینک، شانزدهم نوامبر 2019:… باند رجوی غیر متعهد دربرابر حقایق و واقعیت ها ، سعی دارد به خوانندگان خود وعلی الخصوص اسرایش حقنه کند که این تظاهرات برعلیه ایران است و نوشته های زیادی را درراستای منافع صهیونیزم منتشرمیکند. دریکی ازاین نوشته ها ادعا میشود: “چرا رژیم این‌چنین از قیام عراق و از شکستش در سرکوب قیام عراق وحشت‌زده است. مسعود رجوی رهبر مقاومت در پیام شماره ۱۵ (۱۳آبان ۹۸) گفت: اخراج و پایان رژیم در عراق، در حکم پایان ولایت فقیه است “. اگر مسعود رجوی یا کسی که بجای او اطلاعیه هایی منتشر میکند، چنین فکر میکند، اطلاعی ازتطورات تاریخی ندارد ونمیداند که با وجود تاثیر عوامل خارجی درتغییر حکومت ها ، این عوامل داخلی است که تعیین کننده است . اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهم 

اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهممجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی

اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهم

25 آبان 1398

اعتراضات مردم عراق که قسمتی حق طلبانه، بخشی از تحریکات کشورهایی است که اشغالگر عراق بوده و طبعا دوست مردم عراق نیستند و قسمتی برآمده  ازرویاهای زود هنگام جوانانی است که درعراق عقب نگه داشته شده زندگی کرده و سبک سرانه میل زندگی شبیه زندگی جوانان غرب را دارند ، تشکیل یافته است.

دراین میان، باند رجوی غیر متعهد دربرابر حقایق و واقعیت ها ، سعی دارد به خوانندگان خود وعلی الخصوص اسرایش حقنه کند که این تظاهرات برعلیه ایران است و نوشته های زیادی را درراستای منافع صهیونیزم منتشرمیکند.

مریم رجوی قاتل کردها برای کردهای سوریه اشک تمساح می ریزد

دریکی ازاین نوشته ها ادعا میشود:

“چرا رژیم این‌چنین از قیام عراق و از شکستش در سرکوب قیام عراق وحشت‌زده است. مسعود رجوی رهبر مقاومت در پیام شماره ۱۵ (۱۳آبان ۹۸) گفت: اخراج و پایان رژیم در عراق، در حکم پایان ولایت فقیه است “.

برای اینکه ایران اطلاعاتی دایر برنفوذ عواملی که دشمن هردو ملت عراق وایران در تظاهرات دارد و طبیعی است که برسر مرزها ومنافعش با عراق، نگرانی هایی داشته باشد.

اگر مسعود رجوی یا کسی که بجای او اطلاعیه هایی منتشر میکند، چنین فکر میکند، اطلاعی ازتطورات تاریخی ندارد ونمیداند که با وجود تاثیر عوامل خارجی درتغییر حکومت ها ، این عوامل داخلی است که تعیین کننده است و پارامتر عراق گرچه تاثیراتی درایران همسایه میتواند بگذارد، اما نقش تعیین کننده ای ندارد وبنابراین حکومت ایران  ازاین طریق وحتی حمله ی نظامی اربابان شما سرنگون نخواهد شد وشما هم که رمق راه رفتن ندارید وسرنگونی را نمیتوانید!

تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجوی

سپس :

” مجاهدین و مقاومت ایران پیوسته گفته‌اند که رژیم بر دو پایه سرکوب داخلی و صدور بنیادگرایی و تروریسم در خارج بنا شده و اینها دو ستون نگهدارندهٔ رژیم هستند “.

خیلی ها ازاین کارها دراقصی نقاط جهان انجام شد وتقریبا ستون رژیم های خود کامه درهم ریخت.

پایگاه اجتماعی رژیم گرچه مثل تمام حکومت های بیرون آمده ازدل انقلاب ، مانند سال های اولیه نیست ولی بحدی است که با انجام اقدامات مناسب زمان، میتواند سالیان طولانی برجا بماند وبرجا نماندنش درشرایط فعلی، چیزی جز هرج ومرج و تنش های داخلی وحشتناک ببار نخواهد آورد!

بازهم

” … اگر عراق از چنگ رژیم خارج شود، در وهلهٴ اول نیروی تروریستی قدس و در وهلهٴ بعد، کلیت سپاه علت وجودی خود را از دست می‌دهد “.

عراق در درجه ی اول د رچنگ آمریکاست و البته دولت آن حسن ظن هایی به ایران دارد که این امر را نمیتوان اشغال شدن عراق توسط ایران تلقی کرد.

وقتی دولت عراق میتواند دلارهای ما را نگه داشته وفقط جنس بما بفروشد، چگونه درچنگال حکومت ایران است؟

ضمنا، سپاه پاسداران بزرگترین نیروی نظامی کشور است و قبل از حکومت فعلی عراق وجود داشته و سرنوشت اش تنها در پیوند عمیق با مردم ایران جلا مییابد و هیچ حادثه ای درعراق و دیگر جاها ، قادر به ازبین بردن سپاه نیست.

خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى

درادامه :

” مشاهدهٔ این شرایط هر ناظری را به‌تصدیق این حقیقت وامی‌دارد که علت این همه وحشت رژیم ناشی از آن است که رژیم آخوندی در قیام و انقلاب امروز عراق، قیام و انقلاب فردای مردم ایران و نابودی خود را می‌بیند “.

ایران ازهر حیث وهرجهت، عراق نیست.

مثلا تحت اشغال مزورانه ی آمریکا قرار ندارد ومردم، بسیاری ازگرفتاری های خود را ناشی از دخالتهای خشن آمریکا که قبل ازانقلاب مانع صنعتی شدن ما وبعدها تحمیل جنگ برما شد، با تروریزم اقتصادی ما را به بی داروئی وسوء تغذیه گرفتار نمود و …، میدانند وعلیرغم تمام نارضایتی ها ، پیشرفته تر وسیاسی تر از مردم عراق بوده وسر بزنگاه های سخت، تصمیمات معقولانه ای که مانع توفق دشمن خارجی برکشور نشود ، خواهند گرفت والبته دولت هم باید باخونسردی تمام ازاین پتانسیل های ارزشمند  وبی همتای مردم استفاده کند.

صابر  تبریزی

مریم رجوی در روز کوروش ، دخالت در امور داخلی عراق و جاسوسی از ایرج مصداقی

اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهم

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تظاهرات-مردمی-عراق-نهایتا-به-ضرر-ارباب/

تظاهرات مردمی عراق نهایتا به ضرر اربابان رجوی است

تظاهرات مردمی عراق نهایتا به ضرر اربابان رجوی استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوازدهم نوامبر 2019:… سازمان مجاهدین مستاصل از اداره ی قریب به 2000 نفر اعضای خود درآلبانی ، درمورد همه چیز اظهارنظر میکنند و دست به پیش بینی هایی میزند که در4دهه ی گذشته خلاف آنرا مشاهده کرده ایم. مسئله ی اعتراضات مردم لبنان وعراق ازدل مشغولی های جدید این گروه دغلکار و دشمن تمامی مردم جهان که سلطه گری های آمریکا برنمیتابند ، میباشد. دریکی ازنوشته های این باند ضد ملی چنین گفته شده است : ” در روز جمعه، رژیم کثیف آخوندی که پدرخوانده و متولی حاکمیت فاسد عراق شده، همان حربه سرکوب رسانه‌ای و اطلاعاتی خود در ایران را، در عراق به‌کار بست …”. تظاهرات مردمی عراق نهایتا به ضرر اربابان رجوی است 

تظاهرات مردمی عراق نهایتا به ضرر اربابان رجوی استمرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوال

تظاهرات مردمی عراق نهایتا به ضرر اربابان رجوی است

اگر تظاهرات عراق مردمی باشد، درنهایت بضرر اربابان رجوی پایان مییابد.

20آبان1398

سازمان مجاهدین مستاصل از اداره ی قریب به 2000 نفر اعضای خود درآلبانی ، درمورد همه چیز اظهارنظر میکنند و دست به پیش بینی هایی میزند که در4دهه ی گذشته خلاف آنرا مشاهده کرده ایم.

مسئله ی اعتراضات مردم لبنان وعراق ازدل مشغولی های جدید این گروه دغلکار و دشمن تمامی مردم جهان که سلطه گری های آمریکا برنمیتابند ، میباشد.

دریکی ازنوشته های این باند ضد ملی چنین گفته شده است :

” در روز جمعه، رژیم کثیف آخوندی که پدرخوانده و متولی حاکمیت فاسد عراق شده، همان حربه سرکوب رسانه‌ای و اطلاعاتی خود در ایران را، در عراق به‌کار بست …”.

اگر اشغالگر عراق آمریکا بود که بود، به چه دلیلی ایران که نه میخواست ونه میتوانست عراق را اشغال کند، میتواند پدرخوانده ی حکومتی باشد که ازدل فعل وانفعالات این اشغالگری بیرون آمده باشد؟!

آیا آمریکا عراق را اشغال کرده بود که بدست ایران بسپارد؟

اگر جوابتان مثبت است، بعنوان مرید آمریکا نباید باحکومت ایران اینهمه دشمنی داشته باشید و چون دارید، عملا نشان میدهید که حرفتان دروغ است!

بیاد داشته باشید که ارتش عراق بدست آمریکا منحل شد وارتش جدیدآن که با هزینه ی 23میلیارد دلاری توسط آمریکا بوجود آمده بود، درمقابل داعشی هایی که با 500 وانت به موصل حمله کرده بودند ، هیچ مقاومتی نشان نداد ودر کشمکش حوادث، شهر مهم وتاریخی موصل به تلی ازخاکستر تبدیل شد.

داعش تا دروزاه های بغداد پیش رفته بود و مرزهای ایران را هم تهدید میکرد که این شکست  بزرگ توسط ایران وآنهم بشکل قانونی اش جبران شد وعراق بصورت کشور کم وبیش واحد یکپارچه باقیماند.

حشد الشعبی که همان بسیج مردمی باشد، با فتوای آیت اله سیستانی وکمک مردم عراق و حکومت ایران تشکیل شد ونقش درجه اولی در شکست داعش داشت وبا این حال درحکومت عراق نقش درجه اولی ندارد و نمیتواند به هدف اصلی تظاهرات مردم تبدیل شود واگر حرف شما که میگویید هدف اول هموست، حشدالشعبی که خدمات بزرگی به عراق کرده باید که سود وزیان کارهایش را تحلیل کند ونقاط ضعف کارهایش را برطرف نماید.

ضمنا تهدید های امثال شما ها نمیتواند حشدالشعبی را از هوشیاری درمورد نفوذ عوامل دشمن باز دارد.

بعبارت دیگر، این گروه هم باید نقایص خود را برطرف کند وهم مثل گذشته ازکشور خود دفاع کرده وباکی از اتهام زنی های آمریکا ونوکران بیمقدارش مانند مجاهدین خلق نداشته باشد!

درادامه :

” بی‌شک قیام خلق‌ها در عراق و لبنان و البته ایران‌زمین به‌رغم سرکوب با هر بالا و پایینی ادامه خواهد یافت و این دیکتاتوری آخوندی با همه دست‌نشاندگان و مزدوران، عوامل و رسانه‌ها و منابع خبری‌شان در داخل و خارج کشور هستند که نهایتاً محو و نابود خواهند شد “.

هیچ منبع مالی کشورهای یاد شده دردست ایران نیست وبرعکس، خونریزی های انجام گرفته یکطرفه بوده که همواره ازایران بنفع آنها درجریان بوده وتنها سود ایران دراین بده وبستان ها، امن نگه داشتن مرزهای خود بوده است.

بنابراین اگر این تظاهرات ازمسیر خود منحرف نشده وبجای آن به اعماق جامعه برود، ضرری را متوجه مردم ایران نکرده وسلطه گران را آماج تیرهای انقلابی خود قرار خواهند داد که این ابدا بنفع نوکرانی مانند مجاهدین خلق نیست.

لازم به ذکر است که در رسانه های مسلط جهانی که مال مجاهدین هم از زوائد آنهاست ، مدام از نفوذ ایران درمنطقه ابراز نگرانی میشود!

در این مورد باید گفت که ظاهر قضیه ایرادی ندارد و خوب است که انسان ازصمیم قلب مایل باشد که کشورها همگی استقلال واقعی داشته باشند.

مشکل کار اما، دراینجاست که کسی صحبت از نفوذ آمریکا، اروپا، عربستان واسرائیل نکرده وبخاطر این موضوع دلواپسی نشان نمیدهد!

اگر مجاهدین خلق طرفدار عدم نفوذ دیگران درکشورهای منطقه است ، چرا آمریکا واذنابش را ازاین قاعده مستثنی میکند؟

آیا این عمل مجاهدین نشان نمیدهد که  مخالفت او با حضور ایران درمنطقه ، بخاطر کم رونق شدن بازار اربابانش نیست؟

مجاهدین خلق این سیاست یک بام ودو هوای خود را چگونه توجیه میکنند؟!

صابر  تبریزی

تظاهرات مردمی عراق نهایتا به ضرر اربابان رجوی است

***

سیاست جدید فرانسه، برخورد با مجاهدین خلق (فرقه رجوی)اسیاست جدید فرانسه، برخورد با مجاهدین خلق  (فرقه رجوی)ا

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Iranian Cult The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Cult in Iranians in AlbaniaMojahedin Khalq MEK Rajavi Cult Iranians in Albania

همچنین: