اعترافات دردناک فرمانده مجاهدین

اعترافات دردناک فرمانده مجاهدین

اعترافات دردناک فرمانده مجاهدینعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و پنجم مارس 2021:… شما که آنموقع میدونستی  وبرنامه بلند مدت میوه خوری دراشرف داشتی پس چرا عملیاتهای بعدی را انجام و بیش ازهزار 1400نفر را به کشتن دادی؟ آنهمه بازی ها دراشرف درمیاوردی برای چی بود؟ چرا دراشرف موندی و برطبل سرنگونی کوبیدی و بخاطرش ملت را در دوران برده داری نگه داشتی و انواع بلا ها را سر آنها آوردی درصورتی که ماندگاری بلند مدت را میدیدی؟ چرا تا سال 95 درحالی که میدونستی عملی عبس و بیهوده است ازعراق خارج نشدی؟ آیا جوابی برای صدها چرایی دارد؟ اعترافات دردناک فرمانده مجاهدین  

اعترافات دردناک فرمانده مجاهدیناز شکنجه در عراق تا فرار از قرارگاه رجوی

اعترافات دردناک فرمانده مجاهدین 

اعتراف دردناک یکی از فرماندهان آقای رجوی

موضوعی که میخواهم مطرح کنم فکرکنم حتی درون مناسبات کمترکسی شنیده باشد

روز هشت فروردین سال 1367عملیات آفتاب انجام وفردای ان به اشرف برگشتیم چند روز بعد فکرکنم پانزدهم وشانزدهم فروردین بود گفتند محوطه سازی ودرخت وگل کاری را شروع میکنیم بیست سالی گذشت یک روزبا یکی ازفرماندهان درحال صحبت ازهردری بودیم درحین صحبت گفت علی ما برادررا نشناختیم سالها طول میکشد تا بشناسیم خانم مریم رجوی همین حرف را هزارباربرای ما تکرارکرده است تعجب کردم چون درباره این مسایل با من هیچ کس صحبت نمیکرد فکرکردم شاید میخواهد با تعریف ازاقای رجوی کمی با حرفهایی که میخواهد بزند مثلا درذهن بنده اورابزرگ ورابطه را کمی ترمیم کند سوال کردم چرا ؟ تعریف راشروع  وگفت یادت میاید سال 67 بعد ازعملیات افتاب محوطه سازی ودرخت وگل کاری شروع شد جواب دادم کامل چون به درخت وگل کاری اشنایی داشتم خودم یک باغچه بزرگ راکاشتم ادامه داد دوسه روز بعد عملیات افتاب ( یازدهم دوازدهم فروردین سال 1367 میشود ) با برادرنشست جمع بندی عملیات افتاب داشتیم بعد جمع بندی برادرگفت محوطه سازی ودرخت وگل کاری را شروع کنیم  بما گفت درخت میوه بکارید دراینده بدردمون میخورد   ( انموقع اشرف خیلی کوچک بود دوخیابون داشت وعلف خرس هم دران سبز نمیشد بیابون لم یزرع بود وخاک خشک رنگ ورورفته)

ما گفتیم درخت میوه میخواهیم چکاردرحال جنگ هستیم خمینی را بزودی سرنگون میکنیم عملیات افتاب همین را میگوید میریم ایران میکاریم دراشرف اوکالیپتوس که سریع رشد وسایه دارد میکاریم پرسیدم برادردربرابرمخالفتهای همه شما فرماندهان عکس العملی نشان نداد جواب داد چرا دید همه ما مخالف هستیم گفت خود دانید من گفتم حالا هرچی میخواهید بکارید
امروز که نگاه میکنم برادربیست سال پیش امروزما را میدید که دراشرف موندیم ولی ما نفهمیدیم چی میگه انموقع گوش ندادیم اگرداده بودیم الان تمام اشرف درخت میوه بود اشتباه کردیم بنظرم همین حرف راهم رجوی درنشستها گفته بود یا انها را بخاطرمخالفت انزمان شلاق کش کرده بود

درخت در اینده بدردمون میخورد یک معنی میدهد. رجوی انزمان میدانسته که همه چیز دربن بست است ازسرنگونی خبری نیست عملیاتها هم دلخوش کنی ست حاکمیت با این عملیاتها سرنگون شدنی نیست وهیچ چشم اندازی رادرافق نمیدیده که میخواسته درخت میوه کاشته دربلند مدت ازانها استفاده کند داستانی که فرمانده برای من تعریف کرد همین نتیجه را گرفتم اعتراف دردناک بن بست که دراشرف گیرکرده وراه فراری نداریم ورجوی انزمان هم میدونسته را میکرد شاید همین اعتراف ازطرف رجوی پیش انها هم بوده نمیدونم حال سوال ازاقای رجوی

شما که آنموقع میدونستی و برنامه بلند مدت میوه خوری دراشرف داشتی پس چرا عملیاتهای بعدی را انجام وبیش ازهزار 1400نفررابه کشتن دادی ؟ انهمه بازی ها دراشرف درمیاوردی برای چی بود؟ چرا دراشرف موندی وبرطبل سرنگونی کوبیدی و بخاطرش ملت را در دوران برده داری نگه داشتی و انواع بلا ها را سرانها اوردی درصورتی که ماندگاری بلند مدت را میدیدی ؟ چرا تا سال 95 درحالی که میدونستی عملی عبس وبیهوده است ازعراق خارج نشدی ؟ ایا جوابی برای صدها چرایی دارد ؟ ایا اینگونه عملها ناراستی با نیروها وفریب ودورویی وعین نفاق نیست ؟ ایا حرف سرنگونی وکوبیدن برطبل ان شیادی ودجالیت نبود ؟ و؟؟؟؟؟؟؟؟

لینک به منبع

اعترافات دردناک فرمانده مجاهدین

***

تشکیلات مافیایی مریم رجوی ، از سرکوب در عراق تا اعتراف گیری در آلبانیتشکیلات مافیایی مریم رجوی ، از سرکوب در عراق تا اعتراف گیری در آلبانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ترس-رجوی-از-محاکمه-در-دادگاه-بین%e2%80%8cالمل/

ترس رجوی از محاکمه در دادگاه بین‌المللی

دادگاه بین‌المللی مسعود رجوی ترس رجوی از محاکمهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم مارس 2021:… چیزی بنام سازمان مجاهدین و شورا برسمیت نمی شناسیم. آقا و خانم رجوی را سرمنشا تمامی جنایتها و خیانتها و نامردی ها میدانیم که باید جواب شکنجه های روحی و روانی و تف باران ها و کتک زدنها و زندانی کردن و کشتن و سیانورخور کردنها را بدهند. هرکس دستش میرسد و میتواند باید برعلیه آنها شکایت نامه تنظیم و به دادگاه بکشاند. نباید گذاشت هیچ خائن به ملت چه رجوی و یارانش و چه اعضا ی شورا دربروند. همان اعضای شورایی که درطی سالیان پول خون ما را خوردند و برعلیه ما از رجوی ها دفاع کردند. شنیدم چند تا از این حقوقدانهای شورا قبلا به رجوی گفته بودند درون مناسبات بزن بکش ما مسایل حقوقی آن را حل میکنیم. به آنها باید گفت جانیان جنایتکار سالها از خون ما تغذیه مالی و سیاسی کردید خواهان کشتار ما شده اید؟ حرام لقمگان تاریخ، بی شرفهای سیاسی و حقوقی، جنایتکاران آموزش دیده  در دستگاه رجوی. ترس رجوی از محاکمه در دادگاه بین‌المللی

دادگاه بین‌المللی مسعود رجوی ترس رجوی از محاکمهدادگاه بین‌المللی مسعود رجوی

ترس رجوی از محاکمه 

دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ            که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود

ترس و لرز آقای رجوی از محاکمه

درخبرها خوندم که تعداد زیادی از اعضای سابق سازمان مجاهدین که درایران زندگی میکنند دردادگاه شرکت وبرعلیه اقای رجوی شکایت وخواستارحقوق پایمال شده خود درطی سالیان درون مناسبات ضد انسانی رجوی شده اند طبق خبرها قراراست انها صحبت ومدارک خود را ارائه ودادگاه شکایت انها را به مجامع بین المللی ودادگاه ها برده اقا وخانم رجوی را به محاکمه بکشانند دراین رابطه اقای رجوی پیامی داد وعلاوه براینکه سران حاکمیت رابدادگاه دعوت کرد کلی هم به شکایت کنندگان وبقیه حمله وطبق معمول یاوه های صد من یک غازراتکراروخط ونشان محاکمه کشیده بود البته بنده موافقم ازدست من شکایت وبه دادگاه بکشاند بشرطی که تمام مخارج مراهم بپردازد واقا وخانم شخصا دردادگاه شرکت کنند  نگاه کنند ببینند چگونه انها راسکه یک پول خواهم کرد بعد ادعای غرامت چند صد میلیونی روی میزش خواهم گذاشت (همه گزینه ها روی میز است ) بگذریم از اینکه اگرپول داشتم خودم درطی چند سال گذشته صدبارانها رابه دادگاه کشانده بودم ولی متاسفانه پولی ندارم

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای چهل و یکم و چهل و دوم)

اما نگاهی به پیام وشرایط دادن ان نشان ازترس ولرز انهاست بدجوری ترسیده وبه تکاپو افتاده اند اگردستش پربود ویا قلوه سنگی درکفش نداشت اینگونه سراسیمه وبا عجله چنین لاطاعلاتی رابهم نمی بافت اقا بیست سال است درسوراخ راسوپنهان شده که ازسوراخ بوی گند وکثافت به مشام میرسد سران حاکمیت را دعوت به دادگاه کرده است واقعا خنده دارنیست وازانجا خط و نشان برای امثال بنده میکشد حداقل بیا بیرون بعد حرف بزن اقای مدعی حقوق نمیداند اگرشکایت کند باید ازسوراخ بیرون وبعنوان شاکی دردادگاه حضورداشته باشد چگونه میخواهد حضورپیدا کند الله واعلم ما چیزی بنام سازمان مجاهدین وشورا برسمیت نمی شناسیم اقا وخانم رجوی را سرمنشا تمامی جنایتها وخیانتها ونامردی ها میدانیم که باید جواب شکنجه های روحی وروانی وتف باران ها وکتک زدنها وزندانی کردن وکشتن وسیانورخورکردنها را بدهند هرکس دستش میرسد ومیتواند باید برعلیه انها شکایت نامه تنظیم وبه دادگاه بکشاند نباید گذاشت هیچ خائن به ملت چه رجوی ویارانش وچه اعضا ی شورا دربروند همان اعضای شورایی که درطی سالیان پول خون ماراخوردند و برعلیه ما از رجوی ها دفاع کردند شنیدم چند تا ازاین حقوقدانهای شورا قبلا به رجوی گفته بودند درون مناسبات بزن بکش ما مسایل حقوقی ان را حل میکنیم به انها باید گفت جانیان جنایتکارسالها ازخون ما تغذیه مالی وسیاسی کردید خواهان کشتارماشده اید ؟ حرام لقمگان تاریخ ؛ بی شرفهای سیاسی وحقوقی ، جنایتکاران اموزش دیده دردستگاه رجوی ، رجوی ها درپناه چنین ضد بشرهایی دراشرف ودرون مناسبات جنایت میکردند ، وانها درینگه دنیا ازخون ما تغذیه وقهقهه جنایتکارانه میزدند خلاصه کلام شکایت بد جوری رجوی ها را ترسانده وبه تکاپو انداخته که قطعا برای رهایی ازاین شکایت خود را به هرکس وناکسی مثل گذشته خواهند فروخت ولی بدانند ازدست مظلومین درون مناسبات ودادخواهی انها درامان نخواهد بود

آن قصرکه جمشید دراو جام گرفت       آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
بهرام که گور میگرفتی همه عمر          دیدی که چگونه گور بهرام گرفت 

اولین جلسه دادگاه رجوی و همدستانش – شعبه 55 دادگاه حقوقی و عمومی بین الملل تهران

ترس رجوی از محاکمه

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-نسل%e2%80%8cکشی-انجام-داد-دادگاه-بین%e2%80%8cال/

رجوی نسل‌کشی انجام داد

رجوی نسل‌کشی انجام دادهمشهری، چهاردهم مارس 2021:… من از تمامی حقوق‌های انسانی محروم شدم. در طول ١٧ سال از اسارت از نعمت های خداوند محروم شدم. تمامی احساسات ها و غرایض طبیعی انسانی را از ما سلب کردند. انتخاب همسر برای بقای نسل از نعمت های خداوند است که با دستور مستقیم مسعود رجوی حق فکر کردن به هیچ زنی را نداشتیم. غضنفری عنوان کرد: دختران زیر ١٨ سال را به مردانی که سن آن‌ها ٣٥ تا ٤٠ سال بود می‌دادند. باید در نشست های روزانه و غسل هفتگی به تفکرات خود پاسخ می دادیم. وی گفت: سال ٦٨ تمامی زنان با دستور مستقیم مسعود رجوی از همسران خود جدا شدند و بچه‌های آن ها را نیز از آن ها جدا کردند. غضنفری عنوان کرد: رجوی رواج نسل کشی انجام داد از این بابت از دادگاه های بین‌المللی خواهان صدور حکم هستم و از این دادگاه بابت این فرصت تشکر می‌کنم. رجوی نسل‌کشی انجام داد 

Dead Rajavi Raving Mad – Iran Interlink Weekly Digest – Mar 12, 2021Dead Rajavi Raving Mad – Iran Interlink Weekly Digest – Mar 12, 2021

رجوی نسل‌کشی انجام داد 

1- ویدئو | افشاگری‌های کم‌سابقه از جنایت منافقین علیه اعضایش

روایت‌هایی از افشاگری‌های کم‌سابقه از جنایت منافقین علیه اعضایش را در این ویدئو مشاهده می کنید. تسنیم

لینک به منبع

2- روایتی از اعمال شکنجه‌های خشن منافقین | یکی از شکات: رجوی نسل‌کشی انجام داد

در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواست ٤٢ نفر از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین، یکی از خواهان پرونده گفت: برای پیدا کردن کار در سال ٨١ به ترکیه رفتم که توسط اعضای فرقه رجوی ربوده شدم. آن‌ها بعد از حمله امریکا به عراق و سرنگونی دولت عراق در کوهستان سرگردان بودند.

رجوی نسل‌کشی انجام داد

رجوی نسل‌کشی انجام داد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواست ۴۲ نفر از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین به ریاست قاضی پورمریدی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی پورمریدی ضمن اعلام رسمیت جلسه از محمدرضا شمسی یکی دیگر از خواهان این پرونده خواست جهت ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.

شمسی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: برای پیدا کردن کار در سال ٨١ به ترکیه رفتم که توسط اعضای فرقه رجوی ربوده شدم. آن‌ها بعد از حمله امریکا به عراق و سرنگونی دولت عراق در کوهستان سرگردان بودند.

وی گفت: دو نوبت مرا زندانی کردند؛ چند بار اعتراض کردم و مرا به زندان انداختند و شکنجه کردند.

شمسی بیان کرد: در این مدت فشارهای روحی و جسمی بر من وارد شد و بیش از سه ماه در زندان منافقین زندانی بودم و در شرایط کنونی نیز از این آسیب‌ها رنج می برم و از دادگاه تقاضای محکومیت سرکردگان فرقه رجوی را دارم.

وی گفت: من اواخر سال ٨٣ به کشور بازگشتم، زمانی که رفتم متاهل بودم و دو فرزند داشتم.

در ادامه، نادر چپچاپ یکی دیگر از خواهان پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: از اینکه این فرصت به من داده شد تا از حقوق خود دفاع کنم از دادگاه سپاسگزارم. طی چهار سال که در گروهک بودم آسیب‌های فراوانی به من وارد شد.

وی بیان کرد: مرا فریب دادند و از ترکیه و به طور غیرقانونی به عراق بردند. ناخن های پاهای مرا بدون بی حس کردن کشیدند و مرا مجبور می کردند در کارهای نظامی، خدماتی و تشکیلاتی شرکت کنم و همین کار موجب عفونت پاهایم شد.

چپچاپ گفت: مرا فریب دادند که در آلمان به من کار می دهند و من اصلا دنبال این موضوعات نبودم. می گفتند مرا می کشند و در حیاط دفن می کنند و از من به عنوان شهید خود یاد می کنند، من گفتم برای مبارزه نیامدم.

وی عنوان کرد: به علت اعتراض به رفتارهای آن‌ها توسط صمد امیری در زندان به مدت یک ماه و نیم بازداشت شدم. در نهایت پس از بازگشت به ایران و عدم مداوای پاهایم هر دو پایم از مچ قطع شد.

چپچاپ بیان کرد: محمدجواد اسدی و حسین ولی‌پور دو نفر از شاهدان من هستند که البته یکی از آن‌ها به ایران نیامد.

محمدجواد اسدی، ضمن قرارگیری در جایگاه بیان کرد: من سه سال و نیم در اسارت فرقه منافقین و چهار سال در اسارت امریکا بودم و شاهد بودم که به دلیل کار زیاد ناخن های چپچاپ را کشیدند.

وی گفت: همه افراد برای کار آمده بودند و متفق القول سر همه ما کلاه گذاشتند. زمانی که در اشرف به ما لباس نظامی دادند، ما گفتیم ما برای جنگ نیامدیم.

اسدی عنوان کرد: حرف اصلی آن‌ها زمانی که می‌گفتیم نمی‌مانیم، این بود که ورود ما به عراق غیرقانونی است و ١٥ تا ٢٠ سال زندان دارد.

وی بیان کرد: بعد از حمله عراقی ها موفق شدیم به سمت کمپ امریکایی ها فرار کنیم اما آن ها دستشان با منافقین در یک کاسه بود و چهار سال و نیم در کمپ امریکایی‌ها بودیم.

وی بیان کرد: من یک ماه بود که ازدواج کرده بودم و در اواخر دی ماه ٨٠ وارد گروهک شدم و تابستان ٨٣ از آنجا فرار کردم و از دادگاه خواستار محکومیت فرقه رجوی هستم.

در ادامه فتح الله اسکندری یکی دیگر از خواهان در جایگاه قرار گرفت و گفت: به عنوان سرباز وظیفه به جبهه اعزام شدم و پس از برخورد گلوله و ترکش اسیر منافقین شدم. در سه ماه اول اسارت مرا در یک قفس نگه می داشتند و می گفتند باید به خواسته های آن‌ها عمل کنیم. مدت ١٧ سال در آنجا محبوس بودیم.

وی گفت: از شدت فشارها آقای خدام گلمحمدی روی خود نفت ریخت و خود را آتش زد، اما زنده ماند ولی او را جایی بردند که دیگر ندیدم و حجت عزیزی و کریم پدرام با گلوله به خود شلیک کردند و فردی به نام رسول که دو چشم او نابینا بود با ریختن نفت خودش را آتش زد.

اسکندری بیان کرد: سه گلوله به دست من و یک ترکش توسط فرقه رجوی به من برخورد کرد.

اکبر خباره یکی دیگر از خواهان گفت: پس از اینکه در جنگ اسیر عراقی‌ها شدم در آنجا با شتستشوی مغزی وارد گروهک شدم و ١٧ سال در فرقه بودم.

وی بیان کرد: در جریان حمله امریکا به کویت به مدت ٤٥ روز در بیابان‌ها پراکنده بودیم و با روزی ٥ عدد خرما سپری کردیم. روی بازویم یک خالکوبی به اسم مادرم داشتم که گفتند باید سوزانده شود و با هویه برقی سوزاندند، چون با خانواده شدیدا مشکل داشتند.

خباره بیان کرد: الیاس کرمی در پی شدت فشارها در حمام شاهرگ خود را زد و مرد.

وی گفت: ١٧ سال از بهترین دوران عمرم را به بدترین شکل از دست دادم که باعث و بانی آن گروهک و این فرقه نامشروع بود.

خباره بیان کرد: فرقه منافقین آبروی مرد، آزادی خواهی و انقلابی را در دنیا برده‌اند و از مجامع حقوق بشری می‌خواهم که این‌ها را پای میز محاکمه بکشند.

وی اظهار کرد: از دولت و قوه قضاییه تشکر دارم که چنین امکانی را خلق کردند تا بتوانیم حرف‌های خود را به گوش دنیا برسانیم. از دولت و وزارت خارجه خواهش می کنم ما را در این پرونده یاری کنند تا بتوانیم به حقوق از دست رفته خود برسیم.

هادی شبانی یکی از مطلعین ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: نزدیک به ٢٠ سال در مناسبات گروهک بودم و سال ٨٣ فرار کردم. آمده ام شهادت دهم همه مطالبی که عنوان شد کاملا دقیق و درست است و مسئول خیلی از بچه ها در پذیرش بودم.

وی بیان کرد: زمانی که در مناسبات فرقه پا گذاشتیم همه چیزهایی که در ذهن خود بافته بودیم از بین رفت و اجازه یکبار تماس تلفنی من با خانواده‌ام را ندادند. در ترورها فقط کشتن و ریختن خون مردم ایران مهم بود. در راهپیمایی ٢٢ بهمن قرار بود عملیات انجام دهم که خوشبختانه نشد.

قاضی پورمریدی خطاب به این مطلع گفت: آیا از کادر سرکردگان منافقین پرسیدید که چطور مریم رجوی همسر مسعود رجوی شد مگر مخالف خانواده نبودند؟

شبانی گفت: در مناسبات فرقه‌ای افراد پایین نمی‌توانند سوال کنند و مواردی خط قرمز محسوب می‌شد و حق سوال نداشتیم و ما صرفا اجراکننده دستورات بودیم.

وی عنوان کرد: من در عملیات مرصاد زخمی شدم و برای این فرقه زخمی شدم اما حاضر نشدند زمانی که به کمپ امریکایی‌ها رفتم لباس‌هایم را به من بدهند.

ایرج صالحی یکی دیگر از مطلعین ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: من ٢٠ سال تا سال ٨٣ در این فرقه بودم. این فرقه ما را از عزیزانمان جدا کرد و ارتباط با خانواده را ممنوع کرد.

وی گفت: یکی از راهکارهای آن‌ها این است که افراد را مجبور می‌کردند افکار درونی خود را نیز بگویند. رجوی برای اینکه شکست در عملیات مرصاد را گردن اعضا بیندازد انقلاب طلاق راه انداخت.

صالحی عنوان کرد: خیلی از افراد در این سیستم خروج ممنوع، اقدام به خودکشی کردند. سال ٨٠ رجوی گفت هر کس می‌خواهد برود باید چهار شرط را بپذیرد. شرط اول این بود که جلوی افراد بگوییم مشکل جنسی داریم و شرط دوم این بود که ما را تحویل دولت عراق می دادند و دو سال هم در زندان های سازمان بمانیم و سپس ما را به ایران بفرستند.

وی گفت: یکی از افراد خدام گلمحمدی بود که دست به خودسوزی زد و خود را آتش زد و زنده ماند، اما معلوم نیست چه بلایی سر او آوردند.

صالحی بیان کرد: به ما می‌گفتند خونمان مال مسعود رجوی است یعنی تعیین می‌کند چگونه می‌میریم و نفس‌مان مال مریم رجوی است یعنی تعیین می‌کند در روزها چه کنیم و به عنوان برده محسوب می‌شدیم.

وی بیان کرد: حاضرم شهادت دهم که این فرقه چه شکنجه‌ها و بلاهایی سر اعضا و خانواده اعضا آورد.

ایرج صالحی یکی دیگر از مطلعین ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: من ٢٠ سال یعنی تا سال ٨٣ در این فرقه بودم. این فرقه ما را از عزیزانمان جدا کرد و ارتباط با خانواده را ممنوع کرد.

وی گفت: یکی از راهکارهای آن‌ها این بود که افراد را مجبور می‌کردند افکار درونی خود را بگویند. رجوی برای اینکه شکست در عملیات مرصاد را گردن اعضا بیندازد انقلاب طلاق راه انداخت.

صالحی عنوان کرد: خیلی از افراد در این سیستم خروج ممنوع، اقدام به خودکشی کردند. سال ٨٠ رجوی گفت هر کس می‌خواهد برود باید چهار شرط را بپذیرد. شرط اول این بود که جلوی افراد بگوییم مشکل جنسی داریم و شرط دوم این بود که ما را تحویل دولت عراق می دادند و دو سال هم در زندان های گروهک بمانیم و سپس ما را به ایران بفرستند.

وی گفت: یکی از افراد خدام گلمحمدی بود که دست به خودسوزی زد، اما زنده ماند، معلوم نیست چه بلایی سر او آوردند.

صالحی بیان کرد: به ما می‌گفتند خونمان مال مسعود رجوی است یعنی تعیین می‌کند چگونه می‌میریم و نفس‌مان مال مریم رجوی است یعنی تعیین می‌کند در روزها چه کنیم و به عنوان برده محسوب می‌شدیم.

وی بیان کرد: حاضرم شهادت دهم که این فرقه چه شکنجه‌ها و بلاهایی سر اعضا و خانواده اعضا آورد.

در ادامه جلسه دادگاه، سیروس غضنفری یکی دیگر از خواهان در جایگاه قرار گرفت و گفت: سال ٦٧ به دست نیروهای عراقی اسیر شدم و در اسارت فرقه رجوی درآمدم. پس از ورود به اردوگاه اشرف از یک اسارت موقت به یک اسارت دائم رفتم.

وی بیان کرد: من از تمامی حقوق‌های انسانی محروم شدم. در طول ١٧ سال از اسارت از نعمت های خداوند محروم شدم. تمامی احساسات ها و غرایض طبیعی انسانی را از ما سلب کردند. انتخاب همسر برای بقای نسل از نعمت های خداوند است که با دستور مستقیم مسعود رجوی حق فکر کردن به هیچ زنی را نداشتیم.

غضنفری عنوان کرد: دختران زیر ١٨ سال را به مردانی که سن آن‌ها ٣٥ تا ٤٠ سال بود می‌دادند. باید در نشست های روزانه و غسل هفتگی به تفکرات خود پاسخ می دادیم.

وی گفت: سال ٦٨ تمامی زنان با دستور مستقیم مسعود رجوی از همسران خود جدا شدند و بچه‌های آن ها را نیز از آن ها جدا کردند.

غضنفری عنوان کرد: رجوی رواج نسل کشی انجام داد از این بابت از دادگاه های بین‌المللی خواهان صدور حکم هستم و از این دادگاه بابت این فرصت تشکر می‌کنم.

در ادامه جلسه دادگاه، کمندعلی عزیزی یکی دیگر از خواهان پرونده بیان کرد: سال ٦٦ در منطقه عملیاتی به عنوان سرباز وظیفه بودم و در درگیری شدید با منافقین اسیر شدیم و به اسارت درآمدم و ١٧ سال در اردوگاه اشرف بودم.

وی گفت: بعد از آن به من گفتند همه اعضای خانواده من مرده‌اند اما متوجه شدم زنده‌اند. ما فرار کردیم و به ایران آمدیم. به ما می‌گفتند که به ایران بروید اعدام می‌شوید اما این طور نبود.

عزیزی اظهار کرد: در سلیمانیه فردی که می‌خواست فرار کند را به ماشین بستند و روی زمین کشیدند. در کرکوک افرادی که نمی‌خواستند جذب سازمان شوند را در آبجوش می‌انداختند و از من نیز می‌خواستند خواهرم را که به آن‌ها فحش داده بود بزنم اما چون این کار را نکردم یک هفته زندان بودم و کتک خوردم.

بخشعلی علیزاده یکی دیگر از شهود این پرونده ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: مدت ٢٧ سال در فرقه رجوی گرفتار بودم و در جبهه جنگ در تهاجم نیروهای عراقی به اسارت درآمدم و مدت سه و نیم سال در اردوگاه اسرا بودم و بعد از آن به اردوگاه اشرف رفتم.

وی گفت: از چاله اسارت در چاه فرقه رجوی گرفتار شدم و در نهایت شهریور سال ٩٥ از تشکیلات گروهک جدا شدم و به آلمان رفتم و بعد از آن تصمیم گرفتم به ایران بیایم.

علیزاده عنوان کرد: تمامی صحبت‌های مطرح شده در دادگاه درست بوده و حاضر هستم در تمامی دادگاه‌ها شهادت دهم. میانگین سنی افراد ٥٠ تا ٥٥ سال در اردوگاه آلبانی است و حدود دو هزار نفر هستند.

وی بیان کرد: من در سال ٩٥ وارد آلبانی شدم و شهریور ٩٥ از فرقه جدا شدم. امیدوارم این دادگاه به اینجا ختم نشود و در عرصه بین‌الملل به محکومیت فرقه رجوی کشیده شود؛ شنیده بودم بسیار از دادگاه‌های بین‌المللی هراس دارد.

لینک به منبع

رجوی نسل‌کشی انجام داد 

***

همچنین: