افشای جنایات مریم رجوی در پاریس و حومه

علیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس هفدهم مارس 2021:… انجمن های بیان حقایق،نجات از فرقه ها، و یاران ایران،طی یک کار انسان دوستانه  در رابطه با ربايش آقاي هادی ثانی خوانی توسط فرقة  رحوي در آلبانی با تنظيم و تكثير اطلاعيه و عكس های شخص مذكور و افشا دروغ پردازی های فرقه مافيايی رجوی  بصورت گسترده  در بخش های مختلف پاريس  و حومه توزيع نمودند  هم چنين در اطلاعيه های جداگانه  بيوگرافی  آقای ثانی خوانی و همچنين  اعزام  وی از تركيه به عراق توسط قاچاقچی های  مافيای رحوی تهيه چاپ و منتشر شد ه است. افشای جنایات مریم رجوی در پاریس و حومه