البغدادی رجوی روشن روان – عقب مانده عقب مانده تر پوفیوز سیاسی

البغدادی رجوی روشن روان – عقب مانده عقب مانده تر پوفیوز سیاسی

البغدادی رجوی روشن روان علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم اکتبر 2019:… بینیم رجوی چگونه رفتارکرده وچگونه می اندیشیده است فازنظامی که شروع شد دستورعملیات انتحاری راصادرکرد ونیروها برای کشتن اخوندها ومخالفین خودرامنفجرمیکردند ولی وقتی رجوی درتنگنا قرارگرفت هواداران ونیروها راول کرده به فرانسه فرارکرد درجریان عملیات فروغ خیلی ازنیروها وقتی محاصره شدند ویا دیدند درحال محاصره هستند خودرامنفجرکردند درجریان حمله امریکا به عراق وقتی بما حمله کرد خیلی ازنیروها توسط بمبهای امریکا تکه تکه شدند ولی رجوی پا به فرارگذاشت ومریم عضدانلو راهم قبل ازجنگ درپنهانی وبدون اطلاع نیروها به فرانسه فراری داد وقتی دستگیرشد نیروها فهمیدند که مریم عضدانلو رفته است وهمه هاج واج مونده بودند که این چگونه تنظیم رابطه ای است .البغدادی رجوی روشن روان – عقب مانده عقب مانده تر پوفیوز سیاسی البغدادی رجوی روشن روان – عقب مانده عقب مانده تر پوفیوز سیاسی 

چهره کریه رجوی ها آرایش پذیر نیستچهره کریه رجوی ها آرایش پذیر نیست

البغدادی رجوی روشن روان – عقب مانده عقب مانده تر پوفیوز سیاسی

1- رجوی از بغدادی هم عقب مانده تربود

مریم قجر عضدانلو حنایت دیگر رنگی ندارد (البغدادی، رجوی و روز زن)مریم قجر عضدانلو حنایت دیگر رنگی ندارد (البغدادی، رجوی و روز زن)

درطول تاریخ بسیاررهبران وافراد عادی بودند که وقتی شکست میخوردند ویا میدیدند که ممکن است دستگیرشوند ویا اینکه ازصحنه جنگ فرارنکنند دست به خودکشی میزدند ازجمله هیتلرخودکشی کرد دیروزامریکا اعلام کرد که بغدادی را کشته است همان رهبرداعشی که اوباما وهیلاری تشکیل داده وبجان ملتهای منطقه انداختند باید گفت درحقیقت ترامپ دست رنج امریکا راکه سالیان زحمت کشیده وپول خرج کرده بودند را ازبین برده است وازمنظردیگرمیخواهد با کشتن اواینطوربه جهان بقبولاند که ما باداعش مخالف هستیم که این حرف دروغی بیش نیست وبه این وسیله زمینه علم کردن کس دیگری را میچینند تا ازاوبجای بغدادی استفاده کنند که اشوبهای لبنان وعراق بیانگرهمین موضوع است ومیخواهند عراق ولبنان را واردجنگهای داخلی کنند اززاویه دیگرازانجایی که ترامپ درزیرفشارکنگره واستیضاح درحال خردشدن استخونهایش است میخواست به این وسیله استیضاح را تحت شعاع قرارداده وجنبه تبلیغاتی هم دارد که بتواند ازاین موضوع درانتخابات استفاده کند ازاین حرفها که بگذریم مشخص شده که امریکا زیاد کاره ای نبوده واطلاعات انرا که مهمترین موضوع است راعراق به امریکا داده وانها با پهباد محل اختفاء اورا هدف قرارداده اند که بغدادی نمرده بلکه واردتونل برای فرارشده وقتی نتونسته فرارکند خود را مثل نیروهایش منفجرکرده است یعنی اجازه نداده توسط نظامیان امریکایی کشته شود اینقدربرای خودش واعتقادش ارزش قائل بوده واعتقاد داشته که خودراهم منفجرکرده است انفجاروتکه تکه کردن نشان میدهد که فقط برای نیروهاش نمیخواسته وپابه پای انها هم خودش به دستوراتی که میداده وخواسته ای که داشته اعتقاد وایمان داشته وخودش هم همین کاررا کرده است

البغدادی رجوی روشن روان

ببینیم رجوی چگونه رفتارکرده وچگونه می اندیشیده است فازنظامی که شروع شد دستورعملیات انتحاری راصادرکرد ونیروها برای کشتن اخوندها ومخالفین خودرامنفجرمیکردند ولی وقتی رجوی درتنگنا قرارگرفت هواداران ونیروها راول کرده به فرانسه فرارکرد درجریان عملیات فروغ خیلی ازنیروها وقتی محاصره شدند ویا دیدند درحال محاصره هستند خودرامنفجرکردند درجریان حمله امریکا به عراق وقتی بما حمله کرد خیلی ازنیروها توسط بمبهای امریکا تکه تکه شدند ولی رجوی پا به فرارگذاشت ومریم عضدانلو راهم قبل ازجنگ درپنهانی وبدون اطلاع نیروها به فرانسه فراری داد وقتی دستگیرشد نیروها فهمیدند که مریم عضدانلو رفته است وهمه هاج واج مونده بودند که این چگونه تنظیم رابطه ای است چرا به انها خبرنداده اند که رهبرمیخواهد برود ونیروها را توجیح کنند دلایل سیاسی وامنیتی وتصمیم گیری را برای انها بگویند واگاه کنند که رهبردرحال انجام چه کاریست وخودش هم به عربستان ویا اردن فرارکرد نیروها انتظارنداشتند که رجوی وعضدانلو به ایستند وخودرا منفجرکنند ولی انتظارداشتند حداقل بگویند چی شده وچرا ، درجریان دستگیری هم دستورخودسوزیها راداد وتعدادی خودرابه اتش کشیدند ولی رجوی وعضدانلو درتمامی صحنه های حساس پا به فرارگذاشتند

کانونهای شورشی رجوی و تخم مرغهای خانم باجی

سوال اینه که چرا بغدادی به نیروها میگوید خودرا منفجرکنید وخودش هم خودرا منفجرمی کند ولی رجوی دستورخودسوزی وانتحاری میدهد ولی خودش هیچ اعتقادی ندارد وعمل نمیکند اگراعتقاد ندارد که درست است ، چرابه نیروها چنین دستوری میدهد ایا مرگ برای همسایه خوب است وبرای رجوی زندگی درحرمسرا ؟ این تناقض راچگونه جواب میدهد رجوی وعضدانلو برخلاف بغدادی هیچ اعتقادی به اندیشه های خود ندارند وبرخلاف نظریه وخواسته های خود رفتارمیکنند صحبت از شهادت میکند ودرسالگرد حنیف نژاد میگوید پدرومادرم به فدایت ای کاش منهم شهید میشدم ودرعاشورا میگوید کاش دررکاب حسین بودم وبه شهادت می رسیدم ومیگوید شانس شهادت ازمن گرفته شده است ولی تجربه نشان داده زمانی که دستگیرشده بود هیچ اعتقادی به شهادت وامثالهم نداشت که زنده ماند اگراعتقاد داشت چرا درجریان حمله امریکا همه راول کرده وفرارکردند می ایستادند وشهید میشدند مگرصدام چنین نکرد واعدام نشد درنتیجه رجوی وعضدانلو که خود راانقلابی میدانند ازمرگ فرارمی کنند ومرتجعین وادمکشان وجنایتکارانی مثل هیتلر وبغدادی خود را میکشند تناقض ها را چگونه جواب میدهند

لینک به منبع

2- هادی روشن روان پفیوزسیاسی و دریوزه جایگاه

این همه شعبده خویش که میکرد اینجا….سامری پیش عصا وید بیضا میکرد

گفت ان یارکزو گشت سرداربلند….جرمش این بود که اسرارهویدا می کرد هادی روشن روان با اسم مستعارهوشنگ اهل همدان است واززندانیان زمان شاه می باشد اومرا همیشه بعنوان  (داملا )یعنی برادربزرگ خطاب می کرد بنده هادی وخانواده اورابخوبی میشناختم درفازسیاسی انتخابات بود ومنهم تبلیغات انتخاباتی او وحشمت تیفتکچی را که ازهمدان کاندید شده بودند انجام میدادم چند هزارپوسترتبلیغاتی اورا بردرودیوارچسبانده ام زیرا که سایرنیروها ازترس چوب وچماق حزب الله وشخصی به نام ناصرسیاه ورضا طوطی وحسین شریعتی حسین وحسن کشوری وچند نفردیگر که اسامی انها رافراموش کرده ام برای پوسترچسبانی نمی رفتند چون بنده اززمان شاه با این افراد داستانهایی داشتم وانها جرات حمله وهجوم بمن رانداشتند به همین دلیل من تبلیغات را انجام میدادم بنده پیش یکی ازمسولین وبنیانگذاران حزب جمهوری اززمان شاه کارمیکردم واو نمیدانست من مجاهدم تا اینکه درجریان تبلیغات هفت تا برادرگردن کلفت وراننده وقالتاق بودند پوسترهادی وحشمت را جلو چشمان من درمحل کارپاره کردند وکاربه دعوا وزد وخورد کشید منهم با لوله دو اینچ یک مترونیمی کتف برادربزرگ را خرد کردم وبقیه هم حساب کاردستشون امد انجا بود که صاحب کارم فهمید من مجاهدم ومرا بیرون کرد بله درانزمانها دارودسته خمینی انواع چماقها وقفل وزنجیرها را بما میزدند وما کتک میخوردیم یک روز که مشغول چسباندن عکس هادی وحشمت بودم ازپشت زنجیری که به ان وزنه یک کیلویی ازسرب وصل بود نثارکتف من کردند که تمام دنیا جلو چشمانم تارشد که بعد گذشت چهل سال هنوز درد کتف را دارم وشب وروز درد ان را تحمل کرده ومی کنم وانها فرارکردند ومنهم بعدها فردی که به کتف من کوبید را گیراورده وطوری کوبیدم که تا مدتها دربیمارستان بستری بود

روزنامه سعودی دست به دامان مسئول جاسوسی مجاهدین شدروزنامه سعودی دست به دامان مسئول جاسوسی مجاهدین شد

انموقع ها حاکمیت بما میگفت خرابکارومنافق وامروز هادی روشن روان بعنوان مسول امنیت وتروریسم شورای ملی مقاومت بمن میگوید تروریست ومزدورسپاه قدس ازکجا به کجا رسیدیم برای چیست برای این است که اسراررا هویدا واشکارمی کنم هم زمان ، خمینی سرم برداربود وهم امروز توسط همانهایی که دیروز بخاطرانها ما زجرها می کشیدیم وکتکها میخوردیم ، چرخش روزگاررا ببینید ، ای تف برشرافتتون وبرحیثیت ناداشته تون ، تف برپفیوزی سیاسیتون ، تف برایدئولوژی واعتقادتون که همان انقلاب مریم عضدانلوست ولی چرا هادی روشن روان به این مرحله ازخباثت رسیده است به دو دلیل اول بخاطرهمین انقلاب مریم است که ادمها را به این روز می رساند ودوم برای حفظ جایگاه است که چشمان خود رابروی همه چیز میبندند وبا مارک وتهمت وافترا میخواهند کارهایشون را پیش ببرند  درجریان انقلاب رجوی وعضدانلو بعد سالها مسول بودن چنان برفرق هادی کوبیده بودند که نمیتوانست از جایش بلند شود ونای راه رفتن وحرف زدن هم نداشت ازتمامی مسولیتها اورابرداشته وتمام رده وقبه وجایگاه راازاو گرفته وبعنوان یک فرد عادی به جاروکشی انداخته بودند بقول رجوی سربازصفرشده بود که درانطرف مرز حضورداشتند یادش رفته انروزگاررا ، تعدادی وقتی پیروخرفت میشوند عقل خود را هم ازدست داده ودچارفراموشی میشوند وقتی مسولیت کمیسیون ضد تروریستی را به او میدهند محض رضای خدا نیست وگربه هم محض رضای خدا موش نمی گیرد دقیقا بخاطرهمین پفیوزی های سیاسی  وتروریست خوندن افرادی مثل بنده است وخودش هم خیلی خوب میداند وقتی می گویند علی رادرلیست تروریستی خود بگذاراگرنگذارد واطلاعیه برعلیه بنده ندهد اخرپیری ودرسن هفتاد سالگی وزمان خرفتی وپوشک پوشی باید برود وجاروب بدست گرفته زیرپای زنانی را جارو کند که ازنظرسابقه نوه او هم نیستند ولی بگذاربه او یاد اوری کنم که خصلت رجوی وعضدانلو مثل ترامپ است هرچقدربه انها خدمت کنی بازازپشت بهت خنجرمی زنند امیدوارم عمرت زود به پایان برسد ودراخرعمری دوباره ازپشت مثل دفعه قبل خنجرنخوری

هادی روشن روان (هوشنگ) نفر اطلاعاتی صدامهادی روشن روان (هوشنگ) نفر اطلاعاتی صدام/رجوی، تنها منبع متهم کردن ایران به بمب گذاری آرژانتین 

لینک به منبع

البغدادی رجوی روشن روان – عقب مانده عقب مانده تر پوفیوز سیاسی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سازمان-مجاهدین-خلق-منفورترین-در-طول-تا/

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایرانابراهیم خدابنده، انجمن نجات، هفدهم می 2019:…  سازمان مجاهدین خلق تلاش می کند تا به هر وسیله ممکن خود را به این جریان بچسباند، به این امید که شاید به این طریق به اهداف فرقه ایش برسد. ولی بازنده همیشه بازنده است. آینده ایران هرچه باشد، مجاهدین خلق قطعا جایی در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران نخواهند داشت چرا که این فرقه منفورترین در نزد مردم ایران در طول تاریخ این کشور است.

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

لینک به منبع 

لینک به متن انگلیسی

سازمان مجاهدین خلق ، منفورترین در طول تاریخ ایران

توسط انجمن نجات مرکز تهران در 25 اردیبهشت 1398

سازمان مجاهدین خلق هیچ جایی در آینده ایران ندارد – بازنده همیشه بازنده است

ابراهیم خدابنده

ابراهیم خدابنده

زمانی که جوان بودم، به خاطر دارم که چقدر حزب توده در میان ایرانیان مورد تنفر بود. نه تنها به این خاطر که آنها کمونیست بوده و به اسلام اعتقاد نداشتند، بلکه بیشتر به این خاطر که برای آنان منافع ملی ایران اهمیتی نداشت. آنان به اصطلاح بین المللی فکر می کردند و البته اعتقاد داشتند که تمامی انقلاب های سوسیالیستی در جهان می بایست تحت هدایت اتحاد شوروی سابق باشد.

ایرانیان از آنان متنفر بودند زیرا آنان به دنبال منافع و سیاستهای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق بودند. آنان در برابر محمد مصدق نخست وزیری که در یک انتخابات دموکراتیک در ایران پیروز شده بود ایستادند که به سقوط او توسط یک کودتای انگلیسی-آمریکایی در سال 1332 منجر گردید.

از زمانی که من از سازمان مجاهدین خلق در سال 1382 جدا شدم و به ایران بازگشتم متوجه شدم که این فرقه در حال حاضر بسیار منفورتر از حزب توده در میان ایرانیان است، و این ایرانیان شامل مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور هم می شود.

سازمان مجاهدین خلق هزاران نفر بیگناه را به قتل رساند، با دشمن مهاجم صدام حسین علیه مرزبانان میهن همکاری نمود، و بسا بیشتر از حزب توده هرگز اعتقادی به حفظ امنیت و منافع ملی ایران نداشت.

اخیرا، در یک مصاحبه با فاکس نیوز، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در خصوص “تیم B” توضیح داد که ایالات متحده را به سمت فاجعه درگیری با ایران سوق می دهد، و سازمان مجاهدین خلق تلاش می کند تا به هر وسیله ممکن خود را به این جریان بچسباند، به این امید که شاید به این طریق به اهداف فرقه ایش برسد.

ولی بازنده همیشه بازنده است. آینده ایران هرچه باشد، مجاهدین خلق قطعا جایی در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران نخواهند داشت چرا که این فرقه منفورترین در نزد مردم ایران در طول تاریخ این کشور است.

ابراهیم خدابنده

***

Bolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already Underway 1 Bolton’s False Flag Op Involving MEKBolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already Underway

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/به-اصطلاح-خیریه-مجاهدین-خلق-،-نقض-قوانی/

به اصطلاح خیریه مجاهدین خلق ، نقض قوانین غیر سیاسی بودن کمیسیون خیریه انگلستان

خیریه مجاهدین خلق مریم رجوی در لندن برای پولشویی و تروریسم در خاورمیانهابراهیم خدابنده، انجمن نجات، بیست و یکم مارس ۲۰۱۹:… یک سازمان خیریه ای ثبت شده در لندن موسوم به “انجمن بین المللی کتابخانه” یک کارزار گسترده را تحت عنوان “حمایت از صدای خلق” برای جمع آوری کمک مالی برای کانال تلویزیونی متعلق به سازمان مجاهدین خلق براه انداخته است. این به اصطلاح سازمان خیریه ای این واقعیت را پنهان نمی سازد که از اهداف سازمان مجاهدین خلق، یک فرقه تروریستی که نه تنها حامی خشونت و خونریزی برای تغییر رژیم در ایران است بلکه ۱۲۰۰۰ نفر از مردم ایران را از سال ۱۹۸۱ کشته است، حمایت می نماید. و در تمامی این سالها، لندن مرکز فعالیت های اقتصادی غیرقانونی مجاهدین خلق از خیریه های ساختگی گرفته تا مجتمع ها و هتل ها و فروشگاه های زنجیره ای که ظاهرا به این خیریه ها به عنوان کمک مالی منتقل شده اند بوده است.

al_Ahwaz_Arab_People_Democratic_Front_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_Terrorists_2018_1Concern over UK-based Iranian TV channel’s links to Saudi Arabia

لینک به منبع 

لینک به متن انگلیسی

به اصطلاح خیریه مجاهدین خلق ، نقض قوانین غیر سیاسی بودن کمیسیون خیریه انگلستان

یک سازمان خیریه ای ثبت شده در لندن موسوم به “انجمن بین المللی کتابخانه” یک کارزار گسترده را تحت عنوان “حمایت از صدای خلق” برای جمع آوری کمک مالی برای کانال تلویزیونی متعلق به سازمان مجاهدین خلق براه انداخته است.

لینک به سایت متعلق به مجاهدین خلق در این رابطه:

http://iliberty.org.uk/what-we-do/support-the-voice-of-the-iranian-peoples-human-rights/

خیریه مجاهدین خلق مریم رجوی در لندن برای پولشویی و تروریسم در خاورمیانهمسعود کلانی، یک عضو رده بالای مجاهدین خلق و مجری تلویزیون ماهواره ای آنان، درخواست کمک مالی برای فرقه می نماید.

این به اصطلاح سازمان خیریه ای این واقعیت را پنهان نمی سازد که از اهداف سازمان مجاهدین خلق، یک فرقه تروریستی که نه تنها حامی خشونت و خونریزی برای تغییر رژیم در ایران است بلکه ۱۲۰۰۰ نفر از مردم ایران را از سال ۱۹۸۱ کشته است، حمایت می نماید. و در تمامی این سالها، لندن مرکز فعالیت های اقتصادی غیرقانونی مجاهدین خلق از خیریه های ساختگی گرفته تا مجتمع ها و هتل ها و فروشگاه های زنجیره ای که ظاهرا به این خیریه ها به عنوان کمک مالی منتقل شده اند بوده است.

لندن به عنوان بهشت فعالیت های پولشویی مجاهدین خلق طی سالیان گذشته معرفی گردیده است. در دهه ۱۹۸۰ میلادی ثابت شد که یک سازمان خیریه ای ثبت شده به نام “ایران اید”، که حمایت بسیاری از سیاستمداران انگلیسی را هم داشت، یک گروه پوششی برای مجاهدین خلق بوده که برای فریب و کلاهبرداری تأسیس گردیده است. در کمال تعجب مقامات انگلیسی اجازه فعالیت بدون برخورد با هیچ چالشی را به این سازمان های خیریه ای که توسط مجاهدین خلق گشایش یافته و به ثبت رسیده اند می دهند.

خیریه مجاهدین خلق مریم رجوی در لندن برای پولشویی و تروریسم در خاورمیانهلندن به عنوان بهشت فعالیت های پولشویی مجاهدین خلق طی سالیان گذشته شناخته میشود

برای همه کسانی که با مجاهدین خلق آشنایی دارند روشن است که هدف از به ثبت رساندن این گونه خیریه ها پول شویی است. پول کثیف به عنوان کمک مالی توسط چک یا به صورت نقد در ارقام کلان به حساب این خیریه ها واریز گشته و سپس به دوبی در امارات متحده عربی برای فعالیت های به اصطلاح خیریه ای منتقل می گردد و سپس در آن نقطه تمامی رد این پول ها پاک می شود. خیریه های مجاهدین خلق به اسم اعضای رده پائین سازمان به ثبت می رسند که به راحتی چنانچه هر زمان مشکلی پیش بیاید ناپدید می گردند و سپس یک خیریه دیگر فورا به ثبت می رسد تا جایگزین گردد. مجاهدین خلق همچنین در کار قاچاق انسان علاوه بر پولشویی فعالیت دارند.

خیریه مجاهدین خلق مریم رجوی در لندن برای پولشویی و تروریسم در خاورمیانهآیا رسم انگلستان است که گروه تروریستی بتواند خیریه به ثبت رسانده و کمک مالی برای برنامه های افراطی خود جمع نماید؟

آیا رسم کشور انگلستان بر این است که یک گروه تروریستی – یا حتی یک سازمان سیاسی – بتواند یک ارگان خیریه ای را به ثبت رسانده و کمک مالی برای مصرف برنامه های تبلیغات سیاسی – خصوصا برنامه های افراطی – جمع نماید؟ آیا کمیسیون خیریه انگلستان (ارگانی که در این کشور ناظر بر فعالیت های ارگان های خیریه ای می باشد) چنین رفتاری که ناقض قواعد خودش است را تأیید می نماید؟ قطعا، سازمان مجاهدین خلق یک گروه ناشناخته نیست. کمیسیون خیریه انگلستان باید مطمئن گردد که تحقیقات کامل در خصوص این نقض آشکار قوانین خودش به عمل آید.

ابراهیم خدابنده

***

Mossad To Use MEK Maryam Rajavi For Fatal False Flag Op In AlbaniaFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

Rudy_Giuliani_Maryam_Rajavi_Terrorists_MEK_Albanian_Mafia_The MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

Are The MEK And Regime Change Finally Running Out Of RoadAre The MEK And Regime Change Finally Running Out Of Road?

Ex members accuse @Maryam_Rajavi of coordinating routine sexual abuse. Many of these women lost their wombs.Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین: