البغدادی رجوی روشن روان – عقب مانده عقب مانده تر پوفیوز سیاسی

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم اکتبر 2019:… بینیم رجوی چگونه رفتارکرده وچگونه می اندیشیده است فازنظامی که شروع شد دستورعملیات انتحاری راصادرکرد ونیروها برای کشتن اخوندها ومخالفین خودرامنفجرمیکردند ولی وقتی رجوی درتنگنا قرارگرفت هواداران ونیروها راول کرده به فرانسه فرارکرد درجریان عملیات فروغ خیلی ازنیروها وقتی محاصره … Continue reading البغدادی رجوی روشن روان – عقب مانده عقب مانده تر پوفیوز سیاسی