العربیه و مجاهدین خلق

العربیه و مجاهدین خلق

العربیه و مجاهدین خلقعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم اوت 2020:… میگوید ایران ازطریق عراق تحریمها رادورمیزند پس ملت عراق باید قیام کرده وراه وپل دورزدن تحریمها راببندند درحقیقت به امریکا وعربستان واسراییل پیام میدهد که این راه راببندید وملت ایران را گرسنه نگه دارید ، دوم میگوید که کالاهای ایرانی را ازهرنوع تحریم کنید ونگذارید پول ان به ملت ایران برسد وازکمپین تحریم کالاهای ایرانی حمایت وخواهان تحریم ازطرف ملت عراق هم هست، میگوید طبق گفته العربیه نیروهای ایرانی درسرکوب ملت عراق دست دارند . العربیه و مجاهدین خلق 

العربیه و مجاهدین خلقاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

العربیه و مجاهدین خلق

سایت مجاهد همان شبکه وهابی العربیه عربستان است

مجاهد ازجهد یعنی سعی وکوشش بیرون میاید وهیچ قداستی ندارد ولی درجوامع مسلمان طوری ازاین کلمه صحبت میشود انگارقداست ان باعث چرخش زمین واسمانهاست واگرقداست انرا بگیریم جهان هستی برسرخدا اوارمیشود که جهاد هم به همین معناست ولی جهاد باید عملی درراه حق باشد وهرکس ازحق تعریف خود رادارد اخوند وهابی میگوید مبارزه درراه حق عملکردهای ابوبکربغدادی وبن لادن است رجوی میگوید حق من وعملکردهایم وخمینی هم میگوید من حقم وامریکا هم همین طوروهمه هم خود را خداشناس وجهاد کننده درراه خدا میدانند وخداهم ازانجاییکه حرفهایش سیاسی وچند پهلوست را میشود براساس منافع افراد وحکومتها تفسیرکرد ولی ازنظربنده حق انچیزیست که درراه مردم قدم برداشته شود وراه مردم چیست ازادی ، استقلال ،حقوق بشر، برابری وعدالت اجتماعی ست قبل ازهرچیزی کسی حق است که زندگی اقتصادی مردم راسروسامان بدهد یعنی ازفقروکودک خیابانی وگرسنگی نداشتن شیربرای فرزندان عبورکرده وجامعه با چنین مسایلی ومشکلاتی روبرو نباشد اختلاس گران ودزدها دریک شب با یک تصمیم هست ونیست ملتی رابرباد ندهند وارامش وامنیت شغلی واجتماعی وعدم تعرض برجامعه حاکم باشد به هرمیزان دوری نشانه دوری ازحق است حرفهایی که دیگران غیرازاین می گویند وعمل میکنند حق ستیز هستند کلا ما باید خدا رادرخلق خدا جستجو کنیم وبدون خلق خدا، راه خدا بی معنی وبی ارزش است

کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها

حال ببینیم با این تعاریف سایت مجاهد درکجای این داستان قراردارد نوشتاری درباره عراق دارد ویک نقل قول ازتلویزیون الحره امریکا ببینیم چی گفته است میگوید ایران ازطریق عراق تحریمها رادورمیزند پس ملت عراق باید قیام کرده وراه وپل دورزدن تحریمها راببندند درحقیقت به امریکا وعربستان واسراییل پیام میدهد که این راه راببندید وملت ایران را گرسنه نگه دارید ، دوم میگوید که کالاهای ایرانی را ازهرنوع تحریم کنید ونگذارید پول ان به ملت ایران برسد وازکمپین تحریم کالاهای ایرانی حمایت وخواهان تحریم ازطرف ملت عراق هم هست، میگوید طبق گفته العربیه نیروهای ایرانی درسرکوب ملت عراق دست دارند ، درجای دیگرملت عراق ازادی میخواهند وازاستبداد دینی خسته شده اند ، ویا این قیام بهار عربیست ، اولا بهارعربی که ازتونس شروع شد همان حرکت امپریالیستی برعلیه ملتها بود چرا چون امریکا درراستای نظم نوین جهانی میخواست دیکتاتورهای منطقه رابقول خودش برداشته ونیروهای امریکایی میانه رو را برسرکاربیاورد اولا بیشترکشورهای عربی رابدوشد ودوم نارضایتی مردم که ممکن بود حاکمیتها راازچنگ امریکا مثل ایران دربیاورد را به این وسیله کنترل کند که درجریان سوریه سرش را اسد وخامنه ای توی گل فرو کردند پس می بینیم بهارعربی مطرح شده دراین سایت جهادی حمایت از عملکرد وخواسته امریکا ونابودی ملتها درمنطقه وریختن ان بجیب امریکاست 

شکوه فرضی خیمه شب بازی مریم ، مدیون پول عربستان است

رجوی مگه تو نبودی امدی ودرجواب گزارش بنده که نوشته بودم صدام سرنگون شود دربهترین شکل عراق پنجاه پنجاه بین ایران وامریکا خواهد شد ودربین چند هزارنفرمرا جفنگ ومزخرف گو خواندی پس چی شد الان میگویی تمام عراق درکنترل ایران است ونیروهای ایرانی مردم عراق را با نقاب بسته کشتار میکنند کدام حرفهای بی محتوا وتحلیلهای بی سروته شمایان راباید باورکنیم بگذریم ازاینکه درهمه جای این نوشتارها ازالعربیه عربستان والحدث والشرق الاوسط دلیل ونقل قول میکند دریک جمله باید گفت این سایت وابسته به العربیه وخط وخطوط ضد ایرانی ان را سردمداران عربستان ومقاله نوویسها ومدیرمسول سایتهای عربستان اداره ومشخص میکنند چی بنویسد وچی درسایت بگذارد بهمین دلیل هم هست که مجاهد درحال جهاد برعلیه ملت ایران وخواهان تحریم درعراق وبستن راه نفس ملت ایران است ازنظررجوی وعضدانلو حق ابوبکربغدادی وبن لادن هستند وگرنه چرا دریازده سپتامبرجشن گرفت وانرا ضربه شصت اسلام قلمداد کرد پس مسلمانی ازنظررجوی وعضدانلو بن لادن وبغدادی هستند بهمین دلیل راه انها رادرضدیت با ملتها میرود ومیانه رو وصاحبان بهارعربی را هم عادل الجبیروولیعهد وپادشاه عربستان میداند برای همین اینقدردربرابرانها لنگ میاندازد وبا این حرفها به پابوسی العربیه وروزنامه های بنیادگرا ووهابی عربستان رفته وبرای انها غش میکند ایا اینها جهاد درراه خداست ؟ یا اینگونه عملکردها ضد ملتها وبا تعریفی که ازحق کردیم برعلیه حق قدم برداشتن است ؟ ازدست اینگونه ادمها خدا درحال گریه به غربت خویش است

لینک به منبع

دستگیری تروریستهای عربستان در اتحادیه اروپا ، خفقان و وحشت مجاهدین خلق در آلبانی

العربیه و مجاهدین خلق

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-عضدانلو-در-کنفرانس-هیچ-اشاره-ای-به/

مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد

مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکردعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم ژوئیه 2020:.. اصلی ترین جنگش دراین مرحله است ، پس چی شد مبارزه با تروریسم وزارت اطلاعات ؟ مگرسازمان ضد تروریسم نیستی چرا حرفی ازتروریسم خانواده نگفتی ؟ تا جهانیان بدانند که رژیم توسط خانواده قصد عمل تروریستی دارد ودرهمین کنفرانس به سازمان ملل ودولتها شکایت کنی تا به یاریت بشتابند وازنظربین المللی جلو خانواده را بگیرند ، شماهم ازدست تروریسم خانواده راحت شبها سربه بالش بگذارید وبین المللی این راه را سد کنید ، که مبارزه ای تمام عیاربرعلیه تروریسم است ،چرا درسوریه ویمن وعراق دنبال مبارزه با رژیم وسپاه قدس هستی ولی درخود ایران برعلیه سپاه قدس که خانواده را مزدوران برون مرزی خود کرده مبارزه نمیکنی وحرفی بمیان نمی اوری ؟ دلیل اصلی اینه که حرف وخواسته خانواده ها بحق وطبق موازین حقوق بشری وبا ملاک ومعیارتمام عیارانسانی ست که هیچ مجمع بین المللی ودولتی وسازمانی درجهان چنین چیزی را ازانها نمی پذیرد چرا مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد .

مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکردوضعیت اسفناک شبکه ایران اینترنشنال سعودی و بقایای ارتش خصوصی صدام در آلبانی (انگلیسی)

چرا مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد

العربیه و مجاهدین خلق

مدتی است که سازمان مجاهدین گوگیجه خانواده گرفته است وهمیشه گفته خانواده ها مزدوروزارت هستند ، الدنگ تشریف دارند ، حرکت انها نه برای دیدن فرزندان بلکه برای زمینه سازی کشتارمجاهدین است ، میخواهند درالبانی عملیات تروریستی انجام بدهند ، پیش قراولان تروریسم هستند ، ایستادگی دربرابرخانواده را رودررویی با رژیم منحوس خمینی میداند که اینباربا خانواده قصد جنگ دارد وبهمین دلایل ما هم باید دربرابرخانواده ها به هرشکلی ایستادگی کنیم ، اینها حرفهای رجوی وعضدانلو ست که درمدت اخیربیان کرده اند که بنده قسمتهایی از حرفها را که یادم بود نوشتم یعنی اینکه امروزه مهمترین جنگ انها با خانواده است وتمام انرژی خود را گذاشته وهرروز نامه ای درمذمت وانکاروحمله به خانواده ها درسایتهایش منتشروروی انها مانورمیدهد به مجامع بین المللی ودولتها وپارلمانترها مراجعه وخواهان جلو گیری ازورود خانواده ها به البانیست وبه هرادمخوارضد ایران وایرانی اویزان میشود تا مبادا پای یک مادرپیرصد ساله به البانی بازشود زیرا که میترسد مادرپیرصد ساله بمب اتم دراشرف 3 منفجروخود وتمامیت اشرف 3 والبانی را به هوا بفرستد

به هرمزخرفات ویاوه هایی پناه میبرد ، اسمان وریسمان میکند ازهیچ دروغ ودغل وشیادی ودجالیت هم ابایی ندارد زیرا که انقلابش با دجالیت وشیادی وعوامفریبی شکل گرفته است پس می بینیم خانواده چقدردرد بی درمان انها شده ومیدونم که بخاطرخانواده تا به امروز صدها نشست تشکیل داده ومبارزه با خانواده را پایه واساس سیاست کنونی خود گذاشته  وپدرنیروها را درنشستها دراورده است دریک کلام خانواده مرز سرخ رجوی وعضدانلو ست بهمین دلیل اینقدرخود را به زمین وزمان میکوبد سوالی که بوجود میاید چرا درکنفرانس به این مبارزه جدی ومرز سرخ واصلی ترین میدان مبارزه سازمان مجاهدین یک کلمه هم اشاره نکرد ؟ درکنفرانس اززمین وزمان صحبت کرد وتمام هم وغمش مبارزه با رژیم بود ولی چرا ازاصلی ترین مبارزه ومرز سرخ که خانواده باشد حرفی بمیان نیاورد ازچی ترسید ؟ مگرمدعی مبارزه نیست ؟ مگرخانواده سد راه تکامل وضد انقلاب مریم نیست ؟ واقعیت صحنه این است که خانواده الم شنگه شیادانه وعوامفریبی برای سرگرم کردن نیروست زیرا که میداند با امدن خانواده وجهانی شدن ان اگرزیرفشاربرود وبهردلیلی پای خانواده بازشود تشکیلات نابود شده وفروپاشی حتمی ست ، بهمین دلیل هم هست برای اینکه خود را ازمهلکه جهانی خلاص کند مجبوراست ازمرز سرخهای مبارزه ادعایی عدول وان را زیرپا بگذارد ولی یک کلمه ازترس ،ازخانواده نگوید درصورتی که اصلی ترین جنگش دراین مرحله است ، پس چی شد مبارزه با تروریسم وزارت اطلاعات ؟ مگرسازمان ضد تروریسم نیستی چرا حرفی از تروریسم خانواده نگفتی ؟ تا جهانیان بدانند که رژیم توسط خانواده قصد عمل تروریستی دارد ودرهمین کنفرانس به سازمان ملل ودولتها شکایت کنی تا به یاریت بشتابند وازنظربین المللی جلو خانواده را بگیرند ، شماهم ازدست تروریسم خانواده راحت شبها سربه بالش بگذارید وبین المللی این راه را سد کنید ، که مبارزه ای تمام عیاربرعلیه تروریسم است ،چرا درسوریه ویمن وعراق دنبال مبارزه با رژیم وسپاه قدس هستی ولی درخود ایران برعلیه سپاه قدس که خانواده را مزدوران برون مرزی خود کرده مبارزه نمیکنی وحرفی بمیان نمی اوری ؟  دلیل اصلی اینه که حرف وخواسته خانواده ها بحق وطبق موازین حقوق بشری وبا ملاک ومعیارتمام عیارانسانی ست که هیچ مجمع بین المللی ودولتی وسازمانی درجهان چنین چیزی را ازانها نمی پذیرد وتمام عیارحق است وجلو گیری ازخواسته  برخلاف تمامی عرفهای انسانی وحقوقی وسیاسی وبین المللی ست بهمین دلیل انقدرحرفش ناحق وتهمت وافترا وضد انسانی ست که نتوانست یک کلمه ازانها بگوید ومرزهای سرخ کذایی خود را یکی یکی زیرپا گذاشت تا موضوع درانظارجهانیان برملا  وشیادی ودجالیت وعوامفریبی روشن نشود تا بتواند به کارهای خود ادامه بدهد وقتی ایدئولوژی که انقلاب مریم باشد بردجالیت وعوامفریبی وشیادی استواراست  ، سیاستی که ازاین تفکرات بیرون میاید قطعا دجالیت وحرام لقمگی سیاسی ست که درکنفرانس میترسد ازان نام ببرد

لینک به منبع

چرا مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد

العربیه و مجاهدین خلق

***

مجاهدین خلق کمپ اشرف علی شیرزاد: خاطرات منداستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خانواده-ها-چالش-فرقه-رجوی/

خانواده ها چالش فرقه رجوی

خانواده ها چالش فرقه رجویراه نو، هجدهم ژوئیه 2020:… در جریان پویش اخیر و ارسال طومار اینترنتی با بیش از ۱۱۲۵۰ امضا توسط خانواده ها هرچند مقامات رسمی آلبانی سکوت اختیار کرده اند ، ولی مجموعه قرائن و شواهد نشان می دهد که سران فرقه رجوی در رابطه با موضوع خانواده ها با دولت آلبانی با مشکلاتی مواجهند. از سوی دیگر گفته می شود فراخوان امضای طومار باعث شده اعضای گرفتار در فرقه رجوی امید بیشتری برای رهایی شان از دست مجاهدین داشته باشند. ریزش های اخیر نیز نتیجه همین فرآیند است. همچنین اقدام اخیر خانواده ها، واکنش هایی را هم در مجلس نمایندگان این کشور داشته است. بنحویکه یکی از نمایندگان مجلس، یک مقام دولت آلبانی را مورد سوال قرار داده و اینکه؛  چرا به ایرانیان خصوصا خانواده هایی که خواهان دیدار با عزیزانشان در اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی هستند ویزا داده نمی شود؟ خانواده ها چالش فرقه رجوی 

خانواده ها چالش فرقه رجویپیام خانواده بهمن محمدنژاد اسیر فرقه رجوی در آلبانی

خانواده ها چالش فرقه رجوی 

( چرا مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد)

خانواده ها با درخواست ویزا از دولت آلبانی فرقه رجوی را به چالش کشیدند

در جریان پویش اخیر و ارسال طومار اینترنتی با بیش از 11250 امضا توسط خانواده ها هرچند مقامات رسمی آلبانی سکوت اختیار کرده اند ، ولی مجموعه قرائن و شواهد نشان می دهد که سران فرقه رجوی در رابطه با موضوع خانواده ها با دولت آلبانی با مشکلاتی مواجهند.

آلبانی کشوری است فقیر که در جنوب شرقی قاره اروپا واقع شده است. پایتخت این کشور تیرانا است. جمعیت آلبانی دو میلیون و ۸۷۸ هزار نفر و جمعیت پایتخت آن ۴۲۱ هزار نفر است. نظام سیاسی آلبانی دموکراسی پارلمانی است. آلبانی از اعضای ناتو و تنها عضو سازمان همکاری اسلامی در اروپا می‌باشد. در حال حاضر دولت آلبانی به نخست وزیری ادی راما اداره می شود.

آلبانی از ژانویه ۲۰۰۳ در فهرست نامزدهای احتمالی پیوستن به اتحادیه اروپا قرار داشته و به ‌طور رسمی در ۲۸ آوریل ۲۰۰۹ برای عضویت در این اتحادیه درخواست داده ‌است.

گفته می شود فساد در سیستم قضایی این کشور، وجود باندهای مواد مخدر و همچنین حضور گروه تروریستی مجاهدین از جمله موانع در مسیر پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا محسوب می شود.

در همین رابطه نشریه آلبانیایی استاندارد در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰ در مطلبی با عنوان:

«آلبانی که در معرض خطر مجاهدین قرار دارد، فساد و دستگاه قضایی ضعیف مانع اجرای قانون در همه سطح می شود.» به این موضوع پرداخته است.

دولت آلبانی به توصیه وزیر امور خارجه وقت آمریکا، جان کری، از سال ۱۳۹۲ میزبان فرقه تروریستی رجوی است. و انتقال کامل اعضای این گروه ازی خاک عراق به این کشور تا سال ۱۳۹۵ طول کشید.

آقای مسعود خدابنده عضو پیشین شورای مرکزی مجاهدین در مصاحبه با خبرنگار مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به تاریخ بیست و پنجم ژوئن ۲۰۲۰ برابر با پنجم تیر ماه ۹۹ اعلام کرد: «مجاهدین خلق از عراق اخراج شدند و آمریکا با پرداخت حدود سی میلیون دلار (سه پرداخت ده میلیون دلاری) به آلبانی و فشارهای سیاسی و خارج کردنِ سازمان از لیست تروریستی آمریکا و اروپا، دولت آلبانی را وادار کرد که این‌ها را بپذیرد.»

از سوی دیگر از زمانیکه گروه ترورریستی مجاهدین پای در این کشور گذاشته اند سعی کرده اند با پول های کثیف شان در تمامی دستگاههای دولتی از جمله پلیس، قضائیه، مجلس و  سیستم رهبری کننده این کشور نفوذ کنند.

برخی فعالیت های تبلیغی و نزدیک شدن به مقامات دولتی آلبانی از سوی سران فرقه به قرار زیر است:

در تاریخ ۱۴/۰۹/۹۷ سایت های خبری «مجاهدین» خبر «دیدار هیأت پارلمانترهای آلبانی با مریم رجوی» را اعلام کردند. براساس این گزارش عصر روز سه‌شنبه ۱۳آذر ۱۳۹۷، هیاتی از پارلمان آلبانی، به ریاست آقای ادی پالوکا، نایب رئیس پارلمان، با مریم رجوی، در آلبانی ملاقات و دیدار کردند.
در این ملاقات همچنین ۵ تن از نمایندگان پارلمان آلبانی، آقایان ادموند اسپاهو، اندری هاسا و جِمال جونکشی، و خانم‌ها گریدا دوما و والنتینا دوکا، حضور داشتند. که همگی حمایت هایشان را از مریم رجوی اعلام داشتند.

روز شنبه در تاریخ ۲۴/۰۹/۹۷ نیز به اعلام رسانه های گروه تروریستی مجاهدین؛  « آقای پاندلی مایکو، وزیر ارشد در دولت آلبانی و نخست وزیر سابق این کشور، همراه با آقای پاتریک کندی و خانم اینگرید بتانکورد با مریم رجوی دیدار و گفتگو کردند.»
در تاریخ ۲۲/۰۶/۹۸ ایلیر متا رئیس جمهور آلبانی از اردوگاه این گروه در مانز بازدید و با مریم رجوی دیدار داشته است.
در ششم دیماه ۹۸ و در آستانه سال نو میلادی، مریم رجوی با شماری از شهروندان آلبانی در مناطق زلزله‌زده در مانز و دورس دیدار کرد.
در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸ نیز خانم کروئه مازی رئیس جنبش سوسیالیست آلبانی از اردوگاه این گروه در مانز  دیدار داشته است. به نوشته رسانه های فرقه رجوی روز «چهارشنبه نهم بهمن (۲۹ژانویه ۲۰۲۰) خانم مونیکا کروئه مازی، همسر رئیس جمهور آلبانی و ر‌ئیس جنبش سوسیالیست از اشرف ۳ دیدار و با مریم رجوی، دیدار و گفتگو کرد.»
شرکت مریم رجوی در مراسم گرامی‌داشت میلاد مسیح در کلیسای جامع سنت پل تیرانا در چهارم دیماه سال ۹۸ نیز سایت رسمی این گروه اعلام کرد؛ «در این مراسم رئیس‌جمهور آلبانی ایلیر متا و همسرش خانم مونیکا کرمازی دبیرکل جنبش سوسیالیست آلبانی، و شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این کشور حضور داشتند. خانم الونا جبریا، دبیر کمیسیون خارجی پارلمان آلبانی و خانم دایانا چولی نویسنده سرشناس آلبانیایی در شمار شرکت‌کنندگان بودند.»

علیرغم تمامی اقدامات فوق، سران مجاهدین همچنان از نداشتن محبویت مردمی در این کشور رنج می برند.

در جریان پویش اخیر و ارسال طومار اینترنتی با بیش از ۱۱۲۵۰ امضا توسط خانواده ها هرچند مقامات رسمی آلبانی سکوت اختیار کرده اند ، ولی مجموعه قرائن و شواهد نشان می دهد که سران فرقه رجوی در رابطه با موضوع خانواده ها با دولت آلبانی با مشکلاتی مواجهند.

از سوی دیگر گفته می شود فراخوان امضای طومار باعث شده اعضای گرفتار در فرقه رجوی امید بیشتری برای رهایی شان از دست مجاهدین داشته باشند. ریزش های اخیر نیز نتیجه همین فرآیند است.

همچنین اقدام اخیر خانواده ها، واکنش هایی را هم در مجلس نمایندگان این کشور داشته است. بنحویکه یکی از نمایندگان مجلس، یک مقام دولت آلبانی را مورد سوال قرار داده و اینکه؛  چرا به ایرانیان خصوصا خانواده هایی که خواهان دیدار با عزیزانشان در اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی هستند ویزا داده نمی شود؟

همچنین ارسال نامه سرگشاده از سوی مجاهدین به مقامات این کشور از زبان ۲۲ تن از اعضای گرفتار در این فرقه و اعتراض به موضوع  درخواست صدور ویزا از دولت آلبانی توسط خانواده ها ، همچنین معطوف ساختن تمامی حملات خود به سایت خبری – تحلیلی آلبانیایی گازتا ایمپکت بخاطر انعکاس نامه ها و پیام های ویدئویی خانواده ها حاکی از به چالش کشیدن سران فرقه از سوی خانواده ها و رسانه های این کشور است.

اعمال محدودیت های شدید بر تردد اعضای گرفتار در اردوگاه مجاهدین در سطح شهر از جمله اقدامات جدیدی است که از سوی سران فرقه رجوی به بهانه شیوع ویروس کرونا در این کشور صورت گرفته است.

هر چند دولت آلبانی ساعاتی را برای تردد مردم در سطح شهر قرار داده است ولی سران فرقه رجوی نه تنها  اخبار  آنرا در داخل اردوگاه پخش نمی کند بلکه هرگونه ترددی به بیرون را هم به بهانه ویروس کرونا کاملا ممنوع کرده اند.

در حال حاضر نیز مجاهدین صرفا برای انجام برخی کارهای ضروری به بیرون از اردوگاه  آنهم در سطح تعدادی از افراد قابل اعتماد خود تردد دارند.

برای انجام کارهای درمانی اعضاء هم مثل کشور عراق با تعدادی از پزشکان  این کشور  قرارداد بسته تا  آنها برای انجام کارهای درمان به داخل اردوگاه فرقه بروند.

در ورای تمامی آنچه که بعنوان تلاش های سران فرقه رجوی برای نزدیک شدن به دولت مردان کشور آلبانی شمرده شد،  مجاهدین همچنان با مشکلات عدیده ای مواجه اند. ضمن اینکه  از عدم محبوبیت در نزد مردم آلبانی هم بشدت رنج می برند. بنحویکه مردم این کشور آنان را مسلمان هم نمی دانند. و به تدریج دارند به رفتار برده وار سران این فرقه با اعضایشان پی می برند.

بنابراین این گروه سعی می کند تمامی مسائل مبتلابه شان و حتی محبوبیت در این کشور را با پول حل و فصل کنند.

گفتنی است از اول اردیبهشت ۹۹ به ابتکار انجمن نجات کشور فراخوان امضای طومار اینترنتی مورد استقبال خانواده ها در سراسر کشور ، همچنین ایرانیان خارج از کشور قرارگرفت که بلافاصله شروع به امضای آن جهت ارسال به نخست وزیر آلبانی آقای «ادی راما» کردند. در فاصله کمی تعداد این امضاها به بیش از ۱۱۲۵۰ امضا

رسید. در متن این طومار از دولت آلبانی خواسته می شود تا به خانواده ها اجازه داده شود با عزیزانشان در اردوگاه منافقین در این کشور ملاقات کنند.

نویسنده : سعید پارسا ، راه نو.

لینک به منبع

خانواده ها چالش فرقه رجوی 

( چرا مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد)

***

Maryam Rajavi AlbaniaOpen Letter to the Negotiators for Albania’s Accession to the EU

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تقاضای-ارتباط-با-بهمن-محمدنژاد-،-گرفتا/

تقاضای ارتباط با بهمن محمدنژاد ، گرفتار در کمپ مجاهدین خلق در آلبانی

تقاضای ارتباط با بهمن محمدنژاد ، گرفتار در کمپ مجاهدین خلق در آلبانیراه نو، پنجم ژوئیه 2020:… در ویدئویی که مشاهده می کنید اعضای خانواده بهمن محمدنژاد چاوشی از مقامات آلبانی درخواست می کنند که اجازه ورود آنها به آلبانی و ملاقات با پسر عموی خود را که از سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) در اردوگاه مجاهدین خلق در آن نگهداری می شود ، داشته باشند. اعضای خانواده بهمن: سعید محمدی نژاد چاوشی (برادرزاده) ، محمدرضا (برادر) ، زهرا گوزل چاوشی (همسر برادر) ، لیلا محمدی نژاد (خواهر) از دولت آلبانی درخواست می کنند که اجازه دهد آنها در اردوگاه مجاهدین با برادر تندرو خود ملاقات کنند. تقاضای ارتباط با بهمن محمدنژاد ، گرفتار در کمپ مجاهدین خلق در آلبانی .

Anne Khodabandeh : MEK Families Petition Addressing Albanian PMCoronavirus gives Albanian PM Edi Rama unique opportunity to control MEK

تقاضای ارتباط با بهمن محمدنژاد ، گرفتار در کمپ مجاهدین خلق در آلبانی

گازتا ایمپکت (Gazeta Impakt): بستگان بهمن محمدنژاد چاوشی از اعضای گرفتار در مجاهدین می خواهند با برادر خود در «مانز» ملاقات کنند

لینک به متن انگلیسی 

اعضای خانواده بهمن تهمت های مجاهدین خلق را رد می کنند که ادعا می کند ظلم و ستم مذهبی و فاشیستی در ایران وجود دارد. آنها از بهمن محمدنژاد می خواهند كه به ایران بازگردد و حضور در گروه ترورریستی مجاهدین را رها کند.

خانواده های مجاهدین از مقامات آلبانی درخواست می کنند که به عزیزانشان در اردوگاه این گروه   دسترسی پیدا کنند

تقاضای ارتباط با بهمن محمدنژاد ، گرفتار در کمپ مجاهدین خلق در آلبانیتوضیح: ویدئوی زیر مصاحبه اینترنتی دکتر اولسی یازچی مدیر سایت اینترنتی گازتا ایمپکت (از آلبانی) به زبان انگلیسی با آقای سعید محمدنژاد برادرزاده بهمن محمدنژاد گرفتار در فرقه رجوی است که بتاریخ سوم جولای ۲۰۲۰ برابر با ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ در تبریز صورت گرفته است.

در ویدئویی که مشاهده می کنید اعضای خانواده بهمن محمدنژاد چاوشی از مقامات آلبانی درخواست می کنند که اجازه ورود آنها به آلبانی و ملاقات با پسر عموی خود را که از سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) در اردوگاه مجاهدین خلق در آن نگهداری می شود ، داشته باشند.

اعضای خانواده بهمن: سعید محمدی نژاد چاوشی (برادرزاده) ، محمدرضا (برادر) ، زهرا گوزل چاوشی (همسر برادر) ، لیلا محمدی نژاد (خواهر) از دولت آلبانی درخواست می کنند که اجازه دهد آنها در اردوگاه مجاهدین با برادر تندرو خود ملاقات کنند.

اعضای خانواده بهمن تهمت های مجاهدین خلق را رد می کنند که ادعا می کند ظلم و ستم مذهبی و فاشیستی در ایران وجود دارد. آنها از بهمن محمدنژاد می خواهند که به ایران بازگردد و حضور در گروه ترورریستی مجاهدین را رها کند.

لازم به توضیح است، خانواده محمدنژاد یکی از خانواده های اهل نقده از استان آذربایجان غربی است. در طول سالیان گذشته ۴ تن از اعضای این خانواده؛ رسول، علیرضا، سیاوش و بهمن در دام این فرقه گرفتار شدند. ولی خیلی زود از نزدیک جنایات آنان در حق مردم عراق و مردم ایران در همکاری با نیروهای صدام  حسین را به عینه دیدند. آنها سعی کردند از این گروه تروریستی جدا شوند.

آقای محمدرضا محمدنژاد می گوید: برادرم سیاوش بدلیل تبری جستن از جنایات رجوی که خواهان جدایی بود، توسط همین «مجاهدین» و به کمک نیروهای عراقی در قرارگاه اشرف اعدام شد.

برادر دیگرم علیرضا موفق شد به همراه تعدادی دیگری از مخالفین فرقه رجوی از قرارگاه  اشرف فرار و پس از تحمل مشقات فراران از طریق خاک اردن به کشور سوئد پناهنده شود.

اما برادرم رسول در دست فرقه گرفتار شد. ولی هرگز در برابر فشارهای سران فرقه رجوی سر تعظیم فرود نیاورد. او تحت شدیدترین شکنجه های روحی و روانی سران فرقه در قرارگاه اشرف قرار داشت.

نهایتا تصمیم رجوی این شد که او را به زندان وحشتناک ابوغریب بفرستد. وی در این زندان نیز همانند زندان اشرف ولی اینبار توسط دژخیمان عراقی به شدت شکنجه شد تا شاید نادم شده و مجددا به نزد فرقه برگردد. ولی او هرگز در برابر فشارهای رجوی سر خم نکرد. نهایتا هم توسط دولت ایران با اسرای عراقی تبادل شد. او نیز هم اکنون در کشور سوئد زندگی می کند.

هم اکنون تنها برادر آنان بهمن در دست این فرقه و در کشور آلبانی گرفتار است. خانواده محمدنژاد تصمیم گرفته اند با تمام توان و تلاش شان و با استمداد از رسانه ها و ارگانهای بین المللی و حقوق بشری و همچنین با درخواست از مقامات دولت آلبانی بتوانند برادرشان را آزاد کنند.

از اول اردیبهشت ۹۹ به ابتکار آقای ابراهیم خدابنده مدیر عامل نجات کشور فراخوان امضای طومار اینترنتی مورد استقبال خانواده های دردمند در ایران ، همچنین ایرانیان خارج از کشور قرارگرفت که بلافاصله شروع به امضای آن جهت ارسال به نخست وزیر آلبانی آقای «ادی راما» کردند که هم اکنون نیز ادامه دارد.

بنحویکه تاکنون نزدیک به 11250 امضای درخواست از سوی خانواده ها و حامیان حقوق بشر در سرتاسر جهان در آن ثبت شده است.

در متن این طومار از دولت آلبانی خواسته می شود تا به خانواده ها اجازه داده شود با عزیزانشان در اردوگاه مجاهدین خلق در این کشور ملاقات کنند.

واکنش های ضد انسانی و حرمت شکنی فرقه رجوی در حق خانواده ها همچنان از سوی سران فرقه بدنام رجوی ادامه دارد. بنحویکه توانسته است ماهیت فرقه ای و ضد انسانی این گروه را در معرض دید ایرانیان و جهانیان قرار دهد.

مترجم: سحر نیامنش

لینک به منبع: رسانه آلبانیایی گازتا ایمپکت (Gazeta Impakt)

لینک به منبع (راه نو) 

تقاضای ارتباط با بهمن محمدنژاد ، گرفتار در کمپ مجاهدین خلق در آلبانی

***

The MEK in AlbaniaThe MEK in Albania

همچنین: