امریکا وعراق _ ” گروگان گیری” فرقه رجوی. تقاضای 423 تن از اسیران جهت بازگشت به ایران

امریکا وعراق _ ” گروگان گیری” فرقه رجوی. تقاضای 423 تن از اسیران جهت بازگشت به ایران

الف مینو سپهر، وبلاگ در آوردگاه هنر پارسی (زنان در اسارت فرقه رجوی)، بیستم مارس 2014: …دولت امریکا با توجه به سوابق جنایت ها وترور های این گروه بااین نام مشکل داشته وتلاش می کند سران اینگروه را تشویق نماید که به همان نام مستعار شورای مقاومت بسنده نموده واز القاب قبلی خود فاصله بگیرد درحقیقت دولت امریکا جهت پذیرش تعدادی از افراد این فرقه درخاک خود شرط انحلال رسمی را گذاشته و بگونه ای پنهان …

John Kerry Gets Pressed To Grant Asylum To Former Terrorist Group Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult)

UNAMI: continued concerns about abuses committed by the PMOI/MeK leadership

لینک به منبع

امریکا وعراق _ ” گروگان گیری” فرقه رجوی. تقاضای 423 تن از اسیران جهت بازگشت به ایران

مقدمه _ همه می دانند ومی دانیم که وجود تشکیلات فرقه رجوی در عراق پس از توقف جنگ و اتش بس بین طرفین درسال 1367 هیچگونه توجیهی نداشته است _ این بی مناسبتی پس از تسلیم و تحویل سلاح درسال 2003 دوچندان گردیده وپس از اخراج نیروهای اشغالگر امریکا از عراق زیانبار گردیده است _ پس از خروج نیروهای امریکایی ازعراق دولت امریکا به عراق قول داد تا نسبت به انتقال این افراد از خاک آنکشور اقدام نماید _ این قول وقرار بیش از دهسال است بطول انجامیده ولیکن متاسفانه معضل وجود این فرقه تروریستی همچنان لاینحل مانده است _ بی عملی امریکا واروپا باعث گردیده سرکرده فراری فرقه از این افراد بعنوان فدایی ودیوار گوشتی استفاده نماید _ دولت امریکا گرچه خودرا درظاهر موظف به حل این مشکل نشان می دهد ولیکن درعمل حتی حاظر نیست کسانی راکه قبلا موقعیت اقامت درآنکشوررا دریافت کرده اند درخاک خود پذیراباشد _ امریکا درمورد این فرقه تروریستی چه موضعی دارد موضوعی است که این نوشته مورد بررسی قرار گیرد .

درخواست های دولت امریکا از فرقه رجوی : ” کم تر ازاعلام انحلال رسمی قابل پذیرش نیست “

درسال 2010 ” لورنس جی باتلر” دیپلومات امریکایی ماموریت یافت تا با گفتگو با سران این گروه درکمپ تخلیه شده اشرف آخرین موضع دولت وقت امریکا را به آگاهی آنها برساند _ خواست این دیپلومات امریکایی سریح وروشن بود ودرچند بند خلاصه می گردید که عبارت بودند از _

1_ اعلام رسمی انحلال سازمان مجاهدین _

2 _ جابجایی درخاک عراق و تحویل اردوگاه اشرف_

3 _ درخواست انفرادی پناهندگی از جانب اعضای این گروه از کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان_

گرچه از قول ” مابه ازای ” امریکا درمقابل این درخواست ها خبری منتشر نگردید ولیکن همانگونه که بعدها مشخص شد خط زدن نام این گروه از لیست گروه های تروریستی بی شک یکی از این قول های متقابل بوده است

سران فرقه رجوی گرچه ظاهرا باهیچ یک از درخواست های امریکا درآن زمان موافقت نکردند ولیکن امریکا تلاش کرد با استفاده ا ز ظرفیت سازمان های حمایتی بین المللی از جمله همیاری سازمان ملل (یونامی ) _ صلیب سرخ و کمیساریا خواسته های خودرا برسران این فرقه تحمیل نماید و درهمین راستا بندهای یکم ودوم علیرغم ” خون بازی” فرقه رجوی به اجرا در آمدند.

ولیکن بند یکم درخواست امریکا یعنی اعلام انحلال تشکیلات فرقه رجوی گرچه هنوز به اجرا درنیامده و بنظر می رسد یکی از دلائل انتخاب مشاور دبیرکل سازمان ملل ( جین هات لول) جهت گفتگو با سران فرقه رجوی درعراق پیرامون همین درخواست باشد

بنا برگزارش ها این مشاور سازمان ملل چندین بار به کمپ آوارگان لیبرتی مراجعه نموده وبا سران مستقر درعراق درباره مسائل این فرقه وهمچنین مسئولین دولت آنکشور از جمله آقای هوشیار زیباری گفتگو کرده است _

علائم هویدا شده پیرامون این فرقه درامریکا بخوبی نشان می دهد که امریکا همچنان بر انحلال رسمی این فرقه پای فشاری می نماید _ سئوال حقوق بگیر فرقه رجوی درکنگره امریکا ( ایلیانا رز ) و پاسخ جان کری به این نماینده کنگره می تواند این واقعیت رابه اثبات برساند .

ایلیانا رز : درنامه ای به پرزیدنت اوباما از او خواسته ایم که دولت طرح اهدای موقعیت پناهندگی لیبرتی که واجد شرایط هستند را درنظر بگیرد

جان کری : ما یک نماینده ویژه برای این موضوع تعین کردیم _ مااینجا با یونامی و وکمیساریای سازمان ملل ودولت عراق کار می کنیم _ اما اکنون کاخ سفید و وزارت امنیت داخلی و سایر آزانس های مربوطه درحال رسیدگی به این موضوع هستند و ممکنست ما تعدادی از این افراد را بپذیریم .

تدپو (حقوق بگیر دیگر فرقه رجوی ) : چه زمانی قراراست دراین مورد تصمیم گیری شود ؟

جان کری : آژانس امنیت داخلی _ کاخ سفید و قوه قضائیه مشغول بررسی این موضوع هستند که آیا ین کار قابل انجام است ؟ براثاث قضاوت ما وبسته به اینکه چه تعداد از این افراد قابلیت انتقال را دارند درحال تصمیم گیری می باشند

بازخوانی _ همانگونه که دردراین جلسه پرسش وپاسخ مشخص است فرقه رجوی موفق شده است با سرازیر کردن ملیونها دلار از هدیه های مزدوری صدام درجیب چند سناتور امریکایی با گردن کج از دولت امریکا تقاضا کند تعدادی از اسیران کمپ آوارگان لیبرتی را درخاک امریکا بعنوان پناهنده بپذیرد ولیکن وزیر امور خارجه انکشور درپاسخ با وعده سرخرمن ” دریک موضع گیری به زبان غیر دیپلوماتیک می گوید : موضوع به این سادگی ها نیست _ منتظر گزارش نماینده خود درعراق هستیم تا درصورتیکه قوانین امریکا اجازه بدهد تعدادی از این افراد را درخاک خود بپذیریم .

ولی براستی مشکل درکجاست ؟ مگر نه اینکه وزارت امور خارجه چندی پیش گفته است اینها دیگر تروریست نیستند ( ؟ ! ) مگر نه اینکه فرقه رجوی موفق شده است بانام پوششی خود در امریکا دفتری را بگشاید ؟ پس گره کار کجاست ؟

دراین جا کاملا مشخص می شود که امریکا برشرط اولیه خود که از زبان لورنس جی باتلر درسال 2010 به سران فرقه رجوی ارائه کرده همچنان اصرار می ورزد : ” فرقه تروریستی رجوی باید رسما منحل گردد “

گرچه امروزه از سازمان مجاهدین و ارتش مزدور صدام تنها اسکلت پوسیده ای بیشتر بجا نمانده و این گروه منفور کاملا از هم پاشیده است ووجود خارجی ندارد ولیکن دولت امریکا با توجه به سوابق جنایت ها وترور های این گروه بااین نام مشکل داشته وتلاش می کند سران اینگروه را تشویق نماید که به همان نام مستعار شورای مقاومت بسنده نموده واز القاب قبلی خود فاصله بگیرد

درحقیقت دولت امریکا جهت پذیرش تعدادی از افراد این فرقه درخاک خود شرط انحلال رسمی را گذاشته و بگونه ای پنهان از جانب نماینده خود این درخواست را همچنان تکرار می کند _ فرقه رجوی گرچه تلاش می کند طی چندسال گذشته تنها از نام پوششی خود استفاده می کند ولیکن تاکنون این شرط را نپذیرفته است و بهمین دلیل امریکا نیز حصول این درخواست گامی دراین راه برنخواهد داشت

گروگان گیری فرقه رجوی با استفاده از حدود سه هزارنفر اسیر بیمار درعراق

همانگونه که مدارک ومستندات نشان می دهند گفتگوهای پیدا و.پنهان امریکا با سران فرقه رجوی که از سال 2010 شروع شده همچنان ادامه دارد _ حال سئوال اینجاست که فرقه رجوی بااین پریشانحالی ودرماندگی وعجز وناتوانی در مقابل امریکاچه طرحی را روی میز گذاشته که این گفتگوها به نتیجه نمی رسند ؟ پاسخ یک کلام بیشتر نیست وآن گروگان گیری نزدیک به سه هزاردرکمپ آوارگان لیبرتی است _

جان وهستی اسیران کمپ لیبرتی تنها حربه سرکرده فراری فرقه جهت وقت کشی و مقاومت درمقابل خواست دولت عراق وامریکا می باشد _ نباید فراموش کرد که این فرقه خودسوزی تشکیلاتی سال 2003 دراروپا را درپرونده خود دارد ولذا این احتمال بسیار بالاست که سرکرده فراری درحال مرگ فرقه تهدید کرده است که درصورت تلاش برای دستگیری شکنجه گران وسران ترورتحت تعقیب بجا مانده درعراق ” فرمان خود سوزی تشکیلاتی صادر خواهد کرد”

وبهمین دلیل ممکن است دولت های امریکا وعراق جهت جلوگیری از یک فاجعه انسانی درجمع کردن بقایای نمایش فرقه رجوی درعراق مدارا گری پیشه کرده باشند تاشاید این تبهکار دیو.انه فراری به سرعقل امده ودست از گروگان گیری بردارد .

بهرصورت امریکا وعراق موضف هستند دراولین فرصت به این گروگان گیری فرقه رجوی پایان داده وجان اسیران بیمار وهستی باخته را از چنگال خونین سرکرده فراری فرقه نجات دهند

درخواست 432 نفر ازاسیران فرقه رجوی جهت بازگشت به ایران

سفیر ایران درعراق اعلام نمود ه که تعداد 432 نفر از اسیران فرقه رجوی خواهان بازگشت به ایران می باشند _ بنابرگفته نامبرده نام ومشخصات این افراد به سازمان های بین المللی ارائه گردیده و این افراد مورد عفو وبخشش نیز قرارگرفته اند _ بنابراین اطلاع رسانی پس از بررسی این افراد مشخص شده که متقاضیان درجنایات فرقه رجوی دست نداشته و جهت بازگشت به ایران هیچ مشکل قانونی پیش پای خودندارند _ نکته قابل تامل دیگر دراین رابطه اینست که بنابرگفته سفیرایران درعراق تعداد این افراد ممکن است درآینده پس از بررسی پرونده ها افزایش نیر پیدا نماید .

http://www.mehrnews.com/detail/News/2259459

چنین خبر خوشی می تواند برای خانواده اسیران فرقه رجوی بسیار مسرت بخش باشد تا این عزیزان بتوانند در آینده نزدیک فرزندان خودرا درآغوش گرفته وبه آرزوی چنده دهه خود دست پیداکنند

به امید آزادی همه اسیران از چنگال خونبار فرقه خائن ومزدور رجوی

الف .مینو سپهر 2014/03/19


http://youtu.be/Un-Y8sM9U70

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters


(Rajavi from Saddam to AIPAC)


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)

Ileana ros lehtinen Mojahedin Khalq terrorism MKO MEK SaddamIleana Ros-Lehtinen thinks her pal Maryam Rajavi is a human rights advocate

(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)

همچنین:

نگاهی به وصیت نامه سرشار ازشکست وعجز ودرماندگی بهمن ماه ۹۲ مسعود رجوی خطاب به اسیران کمپ حریه

الف. مینو سپهر،  وبلاگ در آوردگاه هنر پارسی، بیست و پنجم فوریه 2014: … وقتی مسعود رجوی بعد از 25 سال تحمیق  گروهی بی خبر واسیر همچنان درخواست می کند که آنها “فردیت ” خودرا فراموش کنند به زبان دری یعنی اینکه وضعیت تشکیلات رجوی در اسارتگاه لیبرتی سخت متشنج گردیده _ افراد سرشار از سئوال های بی

یک پایان ویک ابتدای دگر _ پس از پرتاب جسد تروریست ها به زباله دان تاریخ اینک فصل شعر و موسیقی فرا رسیده است

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هشتم نوامبر 2013: … از روزی که بنده بعنوان یک نویسنده وتلاشگر مستقل حقوق بشروزنان دردفاع از حقوق زنان اسیر درتشکیلات فرقه رجوی دست به قلم بردم ( آذرماه 1385 ) تاکنون شرایط بسیار تغییر کرده است _ درآن روزه

نگاهی دقیق تر به ادعای ” حمله به اشرف ” و نمایش اعتصاب غذا درکمپ آوارگان لیبرتی

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و پنجم نوامبر 2013: …  فرقه رجوی برای سرپوش گذاشتن بر تخلیه خونین اشرف و انحراف افکار عمومی از تحت سئول قرارگرفتن جهت چرایی نگاه داشتن بیهوده 101 نفر دراشرف به این نمایش دست زده است و طبیعی است که هرکس کوچکترین شناختی از ماهیت تبهکاری سران این

ضرورت تحویل فرماندهان ترور وجاسوسان زمان جنگ مستقر درلیبرتی

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم اکتبر 2013: … بزرگترین کاربرد این اردوگاه تروریستی درسال 1367 بعد از قبول آتش بس وپایان جنگ ایران وعراق بود که چند هزار عضو فرقه رجوی با اسلحه ومهمات وپشتیبانی آتش باری وحمایت هوایی ارتش صدام به خاک ایران حمله نمودند که پس

نگاهی به سابقه همکاری و طرح ها وتبلیغات مشترک فرقه تروریستی رجوی _ اسرائیل علیه مردم ایران

مسعود رجوی نتانیاهوالف.منو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، شانزدهم اکتبر 2013: …  درست یک هفته قبل از این سفر دولت اسرائیل ادعا کرد که شخصی بنام علی منصوری  را به علت عکس برداری از سفارت امریکا دراسرائیل دستگیر نموده است _ بنا بر ادعای فرقه رجوی  علی منصوری از اعضای سابق  گروهک رجوی

وقتی هیاهو وجنجال های فرقه رجوی فرو نشست_ نگاهی دقیق تر به تخلیه خونین اسارتگاه اشرف (بخش دوم)

کمپ اشرف سپتامبر 2013-2الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، دوازدهم اکتبر 2013: … با  توجه به انکار رسمی دوات آقای نوری المالکی و نیروای نظامی محافظ این اردوگاه این ادعا را ازاساس مردود می شمارند بنابراین نمی توان تنها به ادعاهای فرقه رجوی براین رخداد صحه گذاشت _ آنچه مسلم است اینکه در