امریکا و فرانسه برای اثبات صداقت در مخالفت با تروریسم سران فرقه رجوی را تحت پیگرد قرار دهند

امریکا و فرانسه برای اثبات صداقت در مخالفت با تروریسم سران فرقه رجوی را تحت پیگرد قرار دهند

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم دسامبر 2014:…  حمایت وحفاظت ازاین زن خلافکار تروریست مخالف همه کنوانسیون های بین المللی و حقوق شناخته شده تعریف پناهندگی درجهان است چراکه طبق قانون کمساریای سازمان ملل درامور پناهندگان تقاضای پناهندگی  شامل تروریست ها وافراد تحت تعقیب ودارای پرونده خلافکار  نمی گردد وبنابراین معلوم نیست دولت وقت فرانسه …

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

لینک به منبع

دولت های امریکا وفرانسه برای اثبات صداقت خود در مخالفت باتروریسم سران فرقه رجوی راتحت پیگرد قراردهند.

مقدمه _  پدیده ضدانسانی  ترور وتروریسم درجهان امروزمشکلات بسیاری را پیش پای دولت هاقرارداده است _ طی چندسال گذشته تروریست ها با حمایت مالی برخی از دولت های جهان جان تازه ای گرفته وبه جنایت وبمب گزاری وکشتار خود وسعت وشدت بیشتری داده اند ودرهمین حال بنظر می رسد که اراده و همگرایی وهمکاری جهانیان درراه مبارزه با این پدیده ضد انسانی  چندان تحرک مناسبی نداشته است _ برای مبارزه واقعی با پدیده ناهنجار تروریسم باید رهبران ومنابع مالی تروریست ها را هدف قرارداد _ متاسفانه اروپا وامریکا که ادعای دفاع از حقوق بشر ومبارزه علیه این پدیده خطرناک دارند در اثبات ادعای خود صادق نبوده و دارای رفتار دوگانه ای هستنند_ درراه این مبارزه  امریکا واروپا نه تنها افدامی علیه سران گروه تروریستی رجوی انجام نداده اند بلکه بنابرشواهد ومستندات رهبران این گروه خشن ومافیایی را تحت حمایت خودقرارداده وبه آنها اجازه فعالیت داده و می دهند _ بنابراین بجاست تا دولت و گروه های مدافع حقوق بشر خواست دستگیری ومحاکمه سران این فرقه تبهکاررا دردستور کار ی خود قراردهند .

دولت های فرانسه مسئول ترور وقتل ده ها هزار ایرانی

سران فرقه رجوی پس از شروع عملیات تروریستی درسال 1360 وناکامی وشکست به کشور فرانسه گریخته ومرکز فرماندهی ترور خودرا دراین کشور مستقر نموده اند _ طی سالهای 1360/1365 سران این فرقه خشونت طلب دستور قتل وبمب گزاری وعملیات انتحاری خود درایران را از کشور فرانسه صادر کرده اند که درنتیجه دست کم 12000 نفرایرانی  دراینگونه اقدامات ضد انسانی جان باخته وگروه قابل توجهی مجروح و معلول گردیده اند

مرکز فرماندهی اینگونه اقدامات ضد انسانی در فرانسه ودهکده ” اوور ” قرارداشته است _ متاسفانه دولت های وقت فرانسه بجای جلوگیری از اجرای اینگونه اقدامات ضد بشری تنها به اخراج مسعود رجوی ارکشور خود بسنده نمودا ند

از سال 2003 بدین سو نیز مریم قجر را که درهمه جنایات این فرقه مسئوایت داشته وفرمان حمله به ایران تحت حمایت صدام درسال 1367 راصادرکرده تحت حمایت وسرپرستی خود قرارداده است _ دولت فرانسه متاسفانه علیرغم داشتن اطلاعات کافی درمورد فعالیت های این گروه تروریستی و علیرغم حمله به خانه های تیمی این گروه وبدست آوردن ملیونها دلار پول کثیف  ونقشه حمله به سفارت خانه های ایران تحت نام ” عملیات تئو ” همچنان چشمان خود را بروی پرونده قطور تروریستی این گروه بهم گذاشته و اززن خلافکاری بنام مریم قجرحمایت کرده ومی کند .

حمایت وحفاظت ازاین زن خلافکار تروریست مخالف همه کنوانسیون های بین المللی و حقوق شناخته شده تعریف پناهندگی درجهان است چراکه طبق قانون کمساریای سازمان ملل درامور پناهندگان تقاضای پناهندگی  شامل تروریست ها وافراد تحت تعقیب ودارای پرونده خلافکار  نمی گردد وبنابراین معلوم نیست دولت وقت فرانسه درسال 2003 بنابرکدام قانون بین المللی به مریم قجر وگروهی از تروریست های همراه او اجازه ورود به کشور فرانسه را داده است واین درحالی است که دستگاه های امنیتی این کشور اطلاعات دقیق و کاملی از فعالیت های ترریستی این گروه هدایت شده از فرانسه وعراق دراختیار خود دارند

لازم به یادآوری است که گروهی از سران این فرقه تروریستی ازجمله مهدی ابریشمچی درسال 2003 با گدرنامه جعلی تحت نام قلابی بهمن تهرانی وارد آنکشور گردیده اند ودولت وسازمان های اطلاعاتی فرانسه گرچه از این تبهکاری ها اطاعات دقیقی دارند ولی هیچگونه اقدامی جهت تحت پیگرد قراردادن اینگونه افراد انجام نداده اند ( ؟ ) .

بنابراین دولت فرانسه موظف است رفتار دوگانه با مقوله تروریسم را کنار گذاشته و سران اینفرقه مستقر در آنکشورراتحت پیگرد قرارداده و تحویل دادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته نمایند

امریکا وحمایت از فرقه  تبهکار  رجوی وگزارش موسسه  ” رند ”  

متاسفانه دولت های سابق وکنونی امریکا نیر علیرغم دراختیار داشتن پرونده قطور فرقه تروریستی رجوی ازبدو تاسیس تاکنون پس از اشغال عراق بجای دستگیری و تخت محاکمه قراردادن سران این گروه وبرهم زدن تشکیلات خطرناک این فرقه دست حمایت به سر رهبران این فرقه کشیده وبه تسلیم وخلع سلاح این گروه بسنده نموده اند _ گزارش موسسه تحقیقی پژوهشی وزارت دفاع امریکا ( رند ) از عدم اقدام لازم وضروری امریکا درمورد فرقه رجوی درسال 2003 حکایت می نماید _ گزارش موسسه پژوهشی رند درمورد فرقه رجوی سال 2009

https://iran-interlink.org/userfiles/File/RAND_August%202009.pdf

نقد بهار ایرانی براین گزارش ناکامل و ناقص

http://edalat-s.org/pages/?id=848

.گزارش موسسه رند گرچه کامل نیست ونکات فراوانی در آن عمدا ویاسهوا ازقلم افتاده است ولی روی چند نکته درمورد این گروه تاکید دارد

یکم _ تروریست با بافت فرقه ای بودن این گروه وقید این جمله که : رهبران این گروه ( مریم ومسعود ) یک فرقه شحصی برپانموده اند

دوم _ فرقه رجوی یک گروه منحصر به فرد ودرنوع خود ناشناخته هستند که باید از تجارب گذشته برای شناخت ودفع خطردراینده اینگونه گروه ها استفاده نمود

سوم _ اعضای این فرقه این ظرفیت رادارند که درکشورهای اروپایی وامریکا وکانادا عملیات تروریستی انجام دهند

چهارم _  زمینه های قانونی برای دستگیری وتحت تعقیب قراردادن سران اینفرقه وجود دارد  

 پنجم _  سران واعضای این فرقه مورد غضب مردم ایران قراردارند

ششم _ قرارگرفتن این گروه درکناردشمن ایران  ( رژیم صدام ) خشم مردم ایران رابر انگیخته است

هفتم _ سران واعضای اینگروه غیرقابل اعتماد _ عجیب وناشناخته و اغفال کننده و خبیث هستند

هشتم _ هیچ کشوری جز ایران اعضای اینگروه را نخواهد پذیرفت

این گزارش درسال 2009 منتشر گردیده است یعنی  همان سالی که اشغالگری امریکا درعراق کاملا پایان یافت

دراین گزارش به علط اشاره شده که نیروهای مهاجم امریکایی دربرخورد بااین گروه درعراق شناخت چندانی ازاین گروه نداشته اند ولدا درمورد چگونگی برخورد بااین فرقه دچار سردرگمی گردیده اند – که صد البته چنین ادعایی به دور از واقعیت است چراکه این سازمان تروریستی  قتل چند مستشار امریکایی  درمان رژیم پهلوی و بیش از سه دهه ترور _ بمب گزاری _ خمپاره زنی  _ عملیات انتحاری _ هواپیماربایی _ آدمربایی وشکنجه _ پولشویی و قاچاق انسان واسلحه _جعل اسناد _ سرقت بانک و انواع واقسام خلافکاریها وتبهکاریها را درپرونده سنگین خود دارد که غیرممکن است سازمان های اطلاعاتی امریکا از ان بی خبر باشند .

چترحمایتی امریکا بر سر گروه تروریستی وحمایت وحفاظت از سرکرده فراری مسعود رجوی

پس از اشغال عراق توسط امریکا نیروهای نظامی آن کشور این گروه را تنها بعنوان ” مزدوران تسلیم شده “ارزیابی وتعریف نمودند و نه تنها هیچگونه اقدامی جهت تلاشی این گروه ودستگیری سران آن آنجام ندادند بلکه ازجستجودراین قرارگاه تروریستی سربازدند و بالاتراز آن مسعود رجوی رهبر فرقه را در پایگاه نظامی ” گروزلی “ تحت حفاظت وحمایت خود گرفتند _ درمورد قرارگاه نیز به سران اینفرقه آزادی عمل داده وهیچگونه مراقبت ونظارتی بر آن اعمال ننمودند وچنین شد که اشرف به مرکز دسیسه وتوطئه بقایای صدام _ القائده و گروه تروریستی داعش علیه دولت منتخب مردم عراق تبدیل گردید_ درمقابل امریکایی ها حدود 700 نفر از اعضای جداشده این فرقه را اردوگاه موقتی  به نام ” تیف ” اسکان داده و شدید ترین فشارها ومحرومیت هارا بر انها اعمال نمودند _ همکاری امریکا با فرقه رجوی این کمپ رابه محل رفت وآمد اعضای فرقه مبدل کرد _ افرادی ازاین فرقه تلاش می کردند باهمکاری امریکایی ها این سختی ها ومشکلات فراوانی برای این جداشدگان فراهم آورند تاشاید بتوانند انها را دوباره فریب داده وبه اشرف بازگرداند

 حمایت امریکا از سرکرده فراری فرقه تداوم یافت وهمچنان ادامه دارد وهم اکنون این تروربست فراری تحت تعقیب ( مسعودرجوی )  در یک پایگاه دریایی  امریکا درخلیج گینه به زندگی مخفی وننگین وخفتبار  خود ادامه می دهد

حمایت دولت های  فرانسه وامریکا از سران اینفرقه ضمن اینکه حمایت ازترور وتروریسم محسوب می گردد موجبات ناراحتی و نارضایتی  خانواده های قربانیان تروراین فرقه رانیز فراهم اورده است _ بنابراین بجاست تا دولت ایران وخانواده قربانیان از مسئولین این دوکشور درخواست نمایند که سران و بازجویان وشکنجه گران و فرماندهان ترور  تحت حمایت این دوکشور را تحت پیگرد قرارداده ودستگیر نموده  و به اتهام جنایت علیه بشریت تحویل دادگاه کیفری لاهه بنمایند وتنها درچنین صورتی است که می توان به مدافع حقوق بشربودن ومخالفت با ترور وتروریسم مود ادعای اینگونه کشورها پی برد و درغیر اینصورت هرگز نباید به دوستی و ادعاهای اینگونه کشورها اعتماد نمود  .

الف .مینو سپهر 2014/12/26  

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14933

چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۴:…  فرانسه  از اتاق خواب وزیر تخت مریم قجر ۷ ملیون دلار و۱۵۰۰۰۰ یورو  پول نقد  کثیف بدست آورد که منجر به دستگیری این زن بدنام و۱۶۰ نفر از چماقداران و قاچاقچیان فرقه گردید  این پرونده تحت نام  ” تئو ” همچنان دردادگاه های فرانسه باز است _ مریم قجر تا ۷ سال درفرانسه ممنوع الخروج بود مریم قجر تروریست …

لینک به منبع

چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

مریم قجر عضدانلو   یکی از بیسواد ترین _ دروغگو ترین _ خلافکار ترین و بی شرم ترین زنان در فرقه رجوی است _ این ملیجک مسعود ازخود هیچ ندارد _ اطلاعیه ها ومتن های سخن پراکنی هایش را دیگران می نویسند _ متن های  فرانسوی اش رادیگران می نویسند و اواز  رو می خواند _ این زن بدنام وآوازه درجامعه ایرانیان مورد تنفر وبیزاری قراردارد _ اگرکسانی چون هادی خرسندی _  اسفندیار منفرد زاده _  مسعود اسد اللهی  را که بخاطر منافع شخصی  به دیدار این زن تبهکار در قلعه اوور رفته اند را کنار بگذاریم  هیچ کس  حتی حاضر نیست فحش وناسرا به سوی این زن تروریست _  دلال محبت واسطه گر پرتاب کند

این زن دراوج ونهایت بدنامی  وتنهایی درحالیکه به چندین وچند مرض خطرناک مبتلاست ودرنوبت مرگ قراردارد ادعای زن های سرپا را در آورده _ به زور جیغ می کشد وبا آن صدای ناهنجارش برای مشتی حقوق بگیر اروپایی وامریکایی حنجره پاره می کند

مخاطب مریم قجر هیچوقت معلوم نیست چه کسی است _ نوشته ها اورا چنان تنظیم می کنند  که مخاطب او درتاریک _ روشنا قرارداشته باشد _ درپرت وپلا گویی هایش  از امریکا واروپا گلایه وشکایت و درخواست والتماس می کند _  درمورد شرایط ایران به دروغگویی های متوصل می شود  که تنها نمونه های آنرا در فرهنگ  نتان یاهو ورژیم صهیونیستی می تواند یافت

مریم قجر خوب آگاه است که مخاطبش ایرانی ها نیستند ولذا اگر دقت کنیم  منهای شعارهای تکراری ۳۳ سال گذشته وتکرار مشتی دروغ هیچ حرف تازه ای در گفته هایش مشاهده نمی شود که اینها هم نظر خود اونیست و خورده های شوهر فراری اش را نشخوار می کند _ به این ملیچک حرمسرای رهبر فراری فرقه باید احساس ترحم نمود  که تااین اندازه حقیر و ناتوان و زبون است

 گفتگوهای سفارشی  سرشار از دروغ  مریم قجر_ سقوط اشرف درد بی درمان فرقه رجوی  

چند سال پیش  یک خانم روزنامه نگارمستقل ایرانی  تلاش کرد با او گفتگویی  انجام دهد _  پس از تلاش های بسیار مسئولین فرقه به ایشان گفتند که یاید ابتدا سئوال هارا بفرستی تا ما بررسی ومشخص  کنیم  ( ! ) که این روزنامه نگار هم از خیر این گقتگوی ازپیش مشخص شده گذشت _  طی ۱۴ سال گذشته  تنها دو سایت وابسته بنام  العربیه نت _ الزمان ( متعلق به عریستان ) بااین زن شیاد گفتگوی سفارشی انجام داده اند _ اخیرا نیز یک سلیت گمنام و تبلیغی بنام  تان هال  بااین فرد یک گفتگوی سفارشی انجام داده است _  سئوال ها وپاسخ های از پیش مشخص شده دراین گفتگو آنقدر پراکنده ودروغ و خالی از واقعیت هستند که حتی ارزش خواندن هم  ندارند  _ دراین گفتگو مریم قجر درپاسخ به سئوال هاتلاش مسخره ای را دنبال کرده تا اوج بدبختی و ناکامی وشکست ودرماندگی فرقه را  در سقوط اردوگاه مخوف اشرف  به نمایش بگذارد

مریم قجر درپاسخ به سئوال گفتگوگر درمورد گفتگوهای ۵+ ۱  درمورد مسائل هسته ای  درپاسخی غیر مرتبط می گوید : دوجزو دیگرسرکوب جامعه واپوزسیون ایران  بطورخاص مجاهدین  است ( ! ) …. پیداکنید رابطه گ  و شقیقه را

 سئوال : نظرشما نسبت به  رویکرد اوباما درموضوع هسته ای  ونامه نگاری چیست ؟

پاسخ مریم قجر : >>> سکوت نسبت به نقض حقوق بشر وانفعال ( امریکا ) نسیت به حمله دولت دست نشانده مالکی  به اشرف ولیبرتی ” وبی خانمان سازی اشرفی ها” که بارها امریکا بصورت مکتوب که نسبت به سلامت وامنیت آنها متعهد شده بود <<

بازخوانی _  هنانگونه که مشاهده می شود سئوال درمورد رویکرد امریکا نسبت به مسائل اتمی و نامه نگاری به مسئولین ایران است مریم قجر اما درپاسخ بی ریط به گلایه و وشکوه وشکایت از امریکا پرداخته که چرا باشرط  تخلیه اردوگاه مخوف اشرف نام این گروه تروریستی را از لیست سیاه خط زده  و اعضای اسیر فرقه را بی خانمان ” کرده است ؟ _ درواقع فرقه رجوی بقول معروف هم خدا را می خواسته وهم خرما را _ هم می خواسته از لیست ترور خارج شود وهم همچنان دراردوگاه هدیه موقت صدام  زندگی کند ! _ آه وناله وفغان وگلایه وگریه زاری  مریم قجر تروریست درمورد تخلیه خفت بار ” کوه بجنبد  اشرف نمی جنبد ( ! ) قلبل تامل است .

 درمورد بارها قول مکتوب امریکا ( ؟ ) هم مریم قجر با دجالگری دروغ گفته است چراکه امریکا تنها یک بار  آنهم درسال ۲۰۰۳ وقتی فرقه رجوی را بعنوان ارتش خصوصی صدام و “دشمن تسلیم وخلع سلاح شده مورد شناسایی قرارداد به آنها قول داد تا پایان اشغالگری ( سال ۲۰۰۶ ) ازاین گروه منفور دربین مردم عراق حهت جلوگیری از انتقامجویی عراقی ها محافظت نماید

قرارداد سال ۱۳۹۰ درمورد تخلیه اشرف نیز بین دولت عراق و سازمان ملل ( یونامی ) منعقد گردید تا اعضای ساکن اشرف یه کمپ موقت اوارگان لیبرتی منتقل شده تا از آن محل باکمک سازمان ملل از عراق اخراج گردند واین قرادرداد هیچگونه ربطی به امریکا وفرقه رجوی نداشته است .

مریم قجر و برگزاری کنفرانس های دروغین با شرکت مواجب بگیران فرقه تخت نام دروغین  ” بین الملل “

فرقه رجوی با استفاده از دلارهای مزدوری صدام که از عراق خارج ودرغرب جهت راه  اندازی کافه وکاباره فاخشه خانه و پمپ بنزین و. قاچاق اسلحه وانسان ومواد مخدر سرمایه گزاری کرده  به پول بادآورده ای دست یافته که در دنیای سود وسرمایه می تواند کارساز باشد وبهمین دلیل دوجین از نمایندگان ومسئولین سابق اروپا وامریکا را به مزدوری خود در آورده  باپرداخت دستمزدهای کلان از این بانتشستگاه از رده خارج بعنوان سیاسی لشگر جهت برگزاری  گرد همایی هایی تحت نام دروغین ” کنفرانس بین المللی  ” ( ! ) استفاده می نماید

دستگاه شیاد و.درو.غزن این فرقه همچنین سعی می کند  با اجاره یک سالن درحوالی و اطراف پارلمان اروپا اینگونه تبلیغ کند که گویی  گردهمایی های مزدوران  درپارلمان اروپا برگزار گردیده است ( ! )

بعد از اخراج کازکا _ آخویدال _ استیونسون به دلیل مزدوری برای فرقه رجوی از پارلمان اروپا سران اینفرقه تلاش می کنند برای این مزدوران اخراجی جایگزین استخدام نمایند _ کوشش های این فرقه تاکنون به نتیجه دلخواه نرسیده وتنها دونفر حاضر شده اند بصورت برنامه ای  انهم با دستمزدهای کلان گهگاهی  از این فرقه حمایت کنند _ اخراج سه نفر یادشده بالا گویا درس عبرتی برای سایرین شده است _ انچه مسلم است اینکه این گردهمایی ها هیچ ربطی به پالمان اروپا وکنگره امریکا ندارند و تنها ” گردهمایی مزدوران فرقه رجوی ” یشمار می ایند .

شکست خفت بار مریم قجر تروریست جهت  سفر به چند کشور

Maryam Rajavi arrestedمریم قجر تروریست پس از فرار از عراق درسال ۲۰۰۳ با سحتی فراوان وهزینه های بسیار توانست وارد کشور فرانسه گردد

هدف فرقه رجوی انتقال  به مرور اردوگاه تروریستی اشرف ومحتویاتش به فرانسه بود که این نقشه با عملیات ضد تروریستی پلیس فرانسه در۱۷ ژوئن با شکست مواجه گردید که درنتیجه پلیس فرانسه  از اتاق خواب وزیر تخت مریم قجر ۷ ملیون دلار و۱۵۰۰۰۰ یورو  پول نقد  کثیف بدست آورد که منجر به دستگیری این زن بدنام و۱۶۰ نفر از چماقداران و قاچاقچیان فرقه گردید

این پرونده تحت نام  ” تئو ” همچنان دردادگاه های فرانسه باز است _ مریم قجر تا ۷ سال درفرانسه ممنوع الخروج بود

مریم قجر تروریست گرچه  عاشق این است که تحت عنوان قلابی  پرزیدنت پلاستیکی  مقاومت به کشورها سفر کند ولی طی این مدت ۱۱ سال به جز یک سفر توریستی به المان وایتالیا و نرووژ وچند سفر تبلیغی به بلژیک اورا به هیچ کشور دیگری راه نمی دهند _ طی این مدت این زن بدکاره وبد اوازه هزینه های بسیاری متحمل شده تا شاید بتواند به امریکا و کاناداو انگلیس واسترالیا ودیگر کشو.رهای اروپایی سفر نماید ولی تاکنون هیچیک از این کشورها به او مجوز سفر نداده اند _ چراکه فرقه رچوی دربسیاری از کشورهای اروپا وجهان بعنوان یک گروه خشونتگرای خطرناک محسوب می گردد

 پیشنهاد من به این تروریست دلال مجبت که اتهام  بیرون کشیدن رحم وتخمدان دست کم صد زن عضوفرقه وطلاق اجباری صدها زن را درپرونده خوددارد این است که بهمان قلعه محصور ” اوور ” بسنده کند وبعلت ابتلا به چندین بیماری  منتظر مرگ ودفن درگورستان  همان دهکده اوور باشد

الف .مینو سپهر تلاشگر مستقل حقوق بشر وزنان

داعش رجوی تروریست 2The Mojahedin Khalq (Rajavi cult) and Saddam’s daughter support the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)

2014-09-16-USIran.jpgMassoud Khodabandeh:
America Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14109

شکست سرلابی فرقه رجوی، لرد کارلایل در دادگاه (بریتانیا: مریم رجوی ممنوع الورود بماند)

فارس نیوز به نقل از مطبوعات انگلستان، چهاردهم نوامبر ۲۰۱۴:…  بر پایه این گزارش، این افراد پیشتر نیز در جریان بازنگری در قانون محروم بودن «مریم رجوی» سرکرده گروهک منافقین در ورود به انگلیس شکست خورده بودند. این سیاستمداران در این فکر بودند تا از سرکرده منافقین به عنوان یک کارشناس سیاسی امور ایران ، امور زنان، حقوق بشر و دموکراسی در اسلام برای سفر به انگلیس دعوت به عمل …

لرد کارلایل سر لابی جدید مجاهدین خلق در پارلمان انگلستان

Lord Carlile promoting Maryam Rajavi in Paris (Mujahadeen-e-Khalq Backgrounders)

مریم رجوی داعش تروریسم European MEK Supporters Downplay ISIS Role in Iraq (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Rajavi cult)

لینک به منبع

لینک به متن انگلیسی چند گزارش و تحلیل

شکستی دیگر برای سرکرده گروهک منافقین

ناکامی حامیان منافقین برای لغو ممنوعیت ورود «مریم رجوی» به انگلیس

یک روزنامه انگلیسی طی گزارشی از ناکامی دیگری برای سرکرده گروهک منافقین در طرح دعوی حقوقی در دادگاه عالی انگلیس خبر داد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، چند نماینده برجسته پارلمان انگلیس در دعوی مطرح شده خود در دادگاه عالی این کشور در زمینه بازنگری در حکم عدم مجوز ورود به سرکرده گروهک منافقین خلق در ورود به انگلیس ناکام ماندند.

روزنامه انگلیسی «هیلینگ دان تایمز» روز گذشته (چهارشنبه) با انتشار این خبر نوشت: طرح تجدید نظر مطرح شده از سوی ۱۵ نماینده فرا حزبی مجلس انگلیس به رهبری «لرد کارلیل» نماینده لیبرال‌های مجلس طی حکمی با رای اکثریت قضات دیوان عالی انگلیس رد شد.

بر پایه این گزارش، این افراد پیشتر نیز در جریان بازنگری در قانون محروم بودن «مریم رجوی» سرکرده گروهک منافقین در ورود به انگلیس شکست خورده بودند.

این سیاستمداران در این فکر بودند تا از سرکرده منافقین به عنوان یک کارشناس سیاسی امور ایران ، امور زنان، حقوق بشر و دموکراسی در اسلام برای سفر به انگلیس دعوت به عمل آورده تا وی در کاخ «وست مینستر» سخنرانی نماید!

به نوشته این روزنامه، مریم رجوی از سال ۱۹۹۷ از سفر به انگلیس ممنوع شده است و درخواست تجدید نظر در این حکم نیز تاکنون به موفقیت نرسیده است.

این گزارش می‌افزاید، وزارت کشور انگلیس در این باره اعلام کرد لغو این قانون خسارت‌های فراوانی به منافع انگلیس در رابطه با ایران و نیز منافع انگلیس در ایران و منطقه میزد.

دادگاه تجدید نظر و دادگاه عالی انگلیس نیز نسبت به حکم تجدید نظر اعلام کردند رای اعلام شده «عادلانه» و «مناسب» بوده است.

«لرد سامپشن» از مخالفان تجدید نظر در حکم، طی سخنانی گفت: «انگلیس بیش از ۱۵۰سال با ایران روابط دشواری داشته است. شاید با گذشت زمان خیلی موارد حل شوند اما چنین مواردی به غرور ملتی با فرهنگ باستانی نظیر ایران آسیب می رساند.»

«لرد نوبرگر» رییس دادگاه عالی انگلیس نیز در این زمینه اظهار داشت: «تصمیم وزارت کشور در عدم مجوز ورود به مریم رجوی غیر قانونی نبوده است.»

گفتنی است، تقلای گروهک منافقین خلق در بازنگری طرح ورود مریم رجوی به انگلیس از سال ۲۰۱۰ آغاز شد. سران این گروهک در حال حاضر در پاریس مستقر هستند، اما لندن از بیم تبعات سیاسی، تاکنون از ورود سرکرده آن‌ها به خاک خود جلوگیری کرده است.

***

همچنین:

از روایت شهید صیاد شیرازی از عملیات مرصاد (فروغ جاویدان) تا شعری برای مریم قجر (رجوی)

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقگزارش افکار نیوز و  همچنین شعری از الف مینو سپهر، بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۴: … آخ آخ دیدی چه هاشد ؟…. لنگ اشرف هوا شد. غصه نخور مریم جان . ای مرده ریاست . ای عاشق بادمجان. همین امروز وفردا . با نرگس و ثریا . بارودی واخویدال . با زنهای بی شوهر . بامردان بی غیرت. می ب

شبنم و فرزاد مدد زاده _ مراقب توطئه ها ودسیسه های فرقه منفور رجوی باشید

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، دوازدهم آوریل ۲۰۱۴:…  برخی از اعضای خانواده مددزاده درزمره اعضا_ هواداران این گرو.ه تروریستی محسوب می گردند _ مهدیه وعلی اکبرمدد زاده از اعضای اسیر درتشکیلات فرقه رجوی درعراق بودند که در سال ۱۳۹۰ و درگیری با نیروهای عراقی که جهت اجرای احکام قضایی دولت

گزارش سال ۱۳۹۲ فرقه مزدور رجوی _ از سقوط قلعه مخوف اشرف تا انتخاب مریم قجر توسط مرتاض وجن گیر هندی

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1الف مینو سپهر، وبلاگ  زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۴: …سال گذشته  دیوارهای ترک خورده بیشتری از ساختمان گلنگی تشکیلات فرقه رجوی برسر رهبر فراری ومخفی شده این فرقه فروریخت  و شعاری که بر دیوار یکی ازسالن های قلعه تخلیه شده  اشرف جهت سرگرمی اسیران نوشته شده ب

امریکا وعراق _ ” گروگان گیری” فرقه رجوی. تقاضای ۴۲۳ تن از اسیران جهت بازگشت به ایران

الف مینو سپهر، وبلاگ در آوردگاه هنر پارسی (زنان در اسارت فرقه رجوی)، بیستم مارس ۲۰۱۴: …دولت امریکا با توجه به سوابق جنایت ها وترور های این گروه بااین نام مشکل داشته وتلاش می کند سران اینگروه را تشویق نماید که به همان نام مستعار شورای مقاومت بسنده نموده واز القاب قبلی خود فاصله بگیرد درحقیقت دو