انتخابات امریکا، هراس رجوی از دور شدن سایه جنگ و تحریم

علیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس، اول نوامبر 2020:… آخه شما چجور جانوری هستید که برای رسیدن به قدرت حاضر شدید همه ی ایران را یک جا به آتش بکشی؟ اگر فقط ضرر مالی بود فدای سر همه ولی شما (فرقه رجوی) دلهای پدران و مادران را به آتش کشیدید و حتی لحظه ای هم فکر نکردید که آه و ناله این پدران و مادران گریبانتان را خواهد گرفت. شماها (ال رجوی) نه در این دنیا عاقبت به خیر خواهید بود و نه در آخرت. تا آنجا که توانستید برای ایران و ایرانی زدید. هر چه خواستید خون بی گناه برزمین ریختید. با کتاب خدا بازی کردید. تفسیر کردید. امام و امامزاده شدید. در سر فصل های مهم نیروهایتان را جا گذاشتید و جان خودتان را در بردید. کجاست آن خدایی که شما از آن دم میزدید؟ انتخابات امریکا، هراس رجوی از دور شدن سایه جنگ و تحریم