انترناسیونالیزم ازدید فرقه ی رجوی!ا

انترناسیونالیزم ازدید فرقه ی رجوی!ا

 Maryam_Rajavi_MEK_Terrorist_France_Villepinte_20172صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، نهم ژوئیه 2017:…  یکی از نمود های دموکراسی ، میدان دادن به ابراز مخالفت و یا نقد این یا آن مسئله یا دربدترین حالت طرح سئوال است وآیا کسی پیدا شد که دراین خیمه شب بازی سئوالی ازمریم بپرسد که درمورد چگونگی مرگ مسعود رجوی – که درسال گذشته ازطرف ترکی الفیصل مطرح شده وبراین مرگ صحه گذاشته بود … 

مزدور مریم رجوی وطن فروشی در ویلپنت پاریساول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

https://iran-interlink.org

انترناسیونالیزم ازدید فرقه ی رجوی!

18/04/1396

هوشنگ اسدیان (رجویست)  درنوشته ای منتشره در رسانه های رجوی خیلی پرحرفی کرده و دست تمام مداحان درباری تاریخ را در گزافه گویی ازپشت بست که البته کاری است قابل نکوهش زیاد وشرم آور!

اما درکنار این چاپلوسی های زیاده، کار خوبی هم انجام داد وآنهم عبارت از ارائه ی تعریف جدید از انترناسیونالیزم بود که افرادی مثل من که اقلا کتاب تاریخ نادری را تا نصف اش خوانده ام ، انترناسیونالیزم اینطوری نشنیده بودم !!!

او در شرح وقایع میتینگ ویلپنت مریم رجوی در مدح نامه ای با عنوان “همبستگی انترناسیونالیستی در ویلپنت ” نوشته است :

” در این گرد همایی بین المللی بسیاری دمکراسی را به چشم جا ن دیدند، در باره اش گفتند و سخن سُرائیدند. مدافعینِ برابری حقوق زنان در برابر شرایط سختی که در جوامع مختلف جاری است، سخن گفته و از برابری حقوق زنان و مردان در پهنۀ این مقاومت اظهار نظر کردند. مقاومتی قدرتمند و سازمان یافته که از دیر باز تفویضِ قدرت را به زنان در سر لوحۀ مبارزات خود قرار داده و سنگین ترین مسئولیت را زنان به عهده گرفته اند و به بهترین نحو آن را به پیش می برند “.

یکی از نمود های دموکراسی ، میدان دادن به ابراز مخالفت ویا نقد این یا آن مسئله یا دربدترین حالت طرح سئوال است وآیا کسی پیدا شد که دراین خیمه شب بازی سئوالی ازمریم بپرسد که درمورد چگونگی مرگ مسعود رجوی – که درسال گذشته ازطرف ترکی الفیصل مطرح شده وبراین مرگ صحه گذاشته بود –  توضیحی بدهد ویا ازترکی الفیصل حاضر در نشست بپرسد که چرا این خبر تو مورد تکذیب یا تایید رسمی قرار نگرفت ؟؟

اگر دموکراسی در سطح نازلش ( آزادی بیان ) هم مطرح بود ، حتما این سئوال درمورد سرنوشت کسی که ” آفتاب بخاطر او طلوع وغروب میکند- مریم رجوی ”  مطرح میشد وچون نشد، صحبت دموکراسی را کنار بگذار!!

تفویض انحصاری قدرت به زنان ، همانقدر زشت است که به مردان!!

چه دلیلی دارد که این بار مردان ازاین حقوق بی بهره باشند؟!

آیا در حیطه ی جهان بینی شما حتما باید یکی از اینها محروم باشد ؟! یعنی نمیشود که هردو آزاد باشند؟!

پس تکلیف آزادی وبرابری چه میشود؟!

حال آنکه ما میدانیم این تفویض قدرت به زنان ، فرمالیته بوده وصرفا وصرفا برای ازمیدان بدر کردن مردانی بود که ممکن بود زمانی موی دماغ  مسعود رجوی شوند!

مردانی که زنانی مشابه آنها دربین زنان تشکیلات رجوی با چراغ قوه هم پیدا نمیشد وبنابراین حقه بازی های مریم ومسعود را بحساب تفویض قدرت به زنان نگذاشته و هندوانه بر زیر بغل این بردگان جسمی- جنسی نگذارید!!

آقای اسدیان به گفتار طولانی وخسته کننده ی خود چنین ادامه میدهد :

” قدرتمندی و پراکتیک اجتماعی از حرف به عمل را در این گرد همایی انترناسیونالیستی می توان به راحتی مشاهده کرد که چگونه زنان در تمام عرصه ها مداخله گرند و مسئولیت دارند. در کدام سازمان و در کجای تاریخ جهان ملاحظه شده است که رهبریت و اکثریت راهبران سیاسی، نظامی و تشکیلاتی شان را زنان بر عهده داشته باشند “؟

فرقه گرایی ودور خود گشتن  که خاص باند رجوی است ، چه ربطی به پراتیک اجتماعی دارد؟!

حضور ناموزون عده ای سیاستمدار راست گرای بازنشسته به همراه تعدادی ازاعضای باند رجوی ودرکنار پناهندگان بی خانمان کشورهایی که کشورشان با شراکت افراد دسته اول غارت شده – واین غارت سبب دربدری آنها گشته –  چه سنخیتی با انترناسیونالیزم دارد ؟

جمع شدن افرادی با منافع متضاد وگاه آشتی ناپذیر ، چگونه انترناسیونالیزمی است عزیز؟!

بشریت البته در هزاران سال ابتدای حضور خود  درزمین ، تجربه ی مادر سالاری ( زن سالاری ) را تجربه کرده وتقصیر ما نیست که شما تاریخ نمیدانید!

در حال حاضر تنها میتوان ازبرابری زن ومرد صحبت کرد که این برابری با وجود امکانات برابر ممکن است وگرنه حرف وشعاری بیش نیست!!

دیگر اینکه نقض حقوق مردان نباید به حساب آزادی زنان حقنه شود!!

این چه نوع برتری زنان است که با دستورمسعود رجوی 1000 زن میتوانند رهبر شوند یا ازاین رهبری جعلی برکنار گردند ؟!

آیا این زنان رهبر؟! میتوانند به رجوی – اگر زنده باشد – بگویند بالای چشم ات ابروست ؟!

البته که نمیتوانند واین رهبری ، صوری وبرای مصارف شخصی مسعود رجوی بوجود آمده است واتفاقا خیلی هم مردانه است این رهبری!!!

بازهم رهبری پاکباخته :

” آری در ویلپنت و با ورود مریم، صحنه عوض شد و شوری دیگر به پا شد. این همه هزار هزران جمعیت تنی واحد شدند و یکپارچه شعار مریم و یگانگی و رهایی به نغمه سر دادند و اتحادی بی نظیر را رغم زدند. شوری دیگر شعله ور شد و نغمه در نغمه خوش رها شد. آوازی دلنشین از یگانگی و اتحاد با رهبری پاک باخته به چهچه نشسته شد “.

کارشان مانند اعضای یک گروه سمفونی بود تا صدای دیگری بر نخیزد واین چه ربطی به اتحاد دارد؟!

پاکبازی با چه فاکتی ؟!

این پاکباخته ، مریم است یا مسعود؟!

فرقی نمیکند! هیچکدام هزینه ای نپرداخته اند و اطلاق صفت پاکبازی بر آنها  که همواره وتا لحظه ی فعلی زندگی درباری دارند، ازپایه واساس نادرست است!!

 ضمنا ، شما شخصا با کدامیک ازاین دورهبر- مریم  ومسعود- به یگانگی رسیدید وچرا ؟!

درپایان :

” در ادامۀ سخنرانی رئیس جمهوربرگزیدۀ مقاومت ایران خانم مریم رجوی، به درستی بحثی جدی و حائز اهمیت را مطرح کرد؛ در رابطه با مسئلۀ خود مختاری ملیتهای ایران که نه تنها ضرورت داشت بلکه نیاز مبرم ملیتهای ساکن در ایران می باشد “.

رجوی یکبار گفته که من هیچ امتیازی به آذربایجانی ها – بعنوان بزرگترین قوم غیر فارس- نخواهم داد که کار درخوری بنفع من نکرده است !

آذربایجانی هم حقوق خود را هرگز از ازکمینه ای بنام مسعود گدائی نخواهند کرد!

تکلیف بقیه ی اقوام هم با برخوردی که با اسرای این اقوام در دست رجوی شده، معلوم است !!

کسی که میخواهد به ملیت ها خودمختاری دهد، دروهله ی اول ودرطول این 40 سال بیکاری ، میتوانست زبان آدبی آنها را به آنها بیآموزد وزبان های بین المللی را که بر توانائی های آنها درزندگی اضافه میکرد، بیافزاید که چنین نکرد ودر ماهیت اش هم نبود بکند .

چرا که آگاه تر میشدند وفرقه گری وآگاهی باهمدیگر بشدت ناهمسازند!

اصلا کسی که جربزه ی دادن خود مختاری در سطح زندگی به زیر دست های خود را ندارد، چگونه میتواند به حدود 50 درصد مردم ایران – کمتر یا بیشتر-  خودمختاری اجتماعی- سیاسی بدهد؟!

صابر

*** 

بی بی سی: خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق پس از سی سال

http://youtu.be/JsFF3wp5oMw

http://youtu.be/-HtZBV_uqDs

سیرک سعودی ها با بازیگری مریم رجوی علیه ایران و ایرانی

تروریستهای جیش العدل و سازمان تروریستی مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

مریم رجوی ویلپنت سالگرد گرامیداشت تروریسم در فرانسه توسط مجاهدین خلقفراخوانهای شوی سالانۀ مریم قجر به خلق قهرمان لهستان!!

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30346

نام این کشورهای دموکراتیک چیست؟!ا 

MEP Gérard Deprez with Maryam Rajaviصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هشتم ژوئیه ۲۰۱۷:…  بدترین تروریزم دولتی را درآمریکا جستجو کنید وآنگاه دریابید که شما با تاسی به مقامات راستگرا وفاشیست مآب آنجا، چگونه خود را غیر دموکرات  وفاشیست مآب معرفی میکنید واز دیگران هم انتظار بیجای حمایت از خود را دارید!! دنیای دموکراتیک شما- بشرحی که مختصرا دربالا رفت – بدهکاری ۴۰۰ ساله ای بما دارد و … 

زمان اخراج مریم رجوی از فرانسه و پایان دادن به پیام خشونت و ترور فرا رسیده است

ژرار دوپره لابی مریم رجوی در پارلمان اروپالیست سرلابی اروپایی رجوی تحت عنوان “۲۶۵ نماینده پارلمان اروپا” وجود خارجی نداشت و تقلبی بود

https://iran-interlink.org

نام این کشورهای دموکراتیک چیست؟!

۱۷/۰۴/۱۳۹۶

کمال خوشنود نامی که گویا عضو تشکل زندانیان سیاسی سابق  برای آزادی ایران ( نام دیگر فرقه ی ضد آزادی رجوی ) بوده واکنون ساکن نروژ اشت ، طی مقاله ای که رسانه های رجوی آنرا انتشار داده اند ، نوشته است :

“کشورهای دموکراتیک باید روابط تجاری با رژیم قرون وسطایی در ایران را قطع کنند – ۲۶ژوئن ۲۶۵ نفرازاعضای پارلمان اروپا بیانیه مشترکی دررابطه با حقوق بشر در ایران صادر کردند.این بیانیه ازطرف همه گروه های سیاسی و جناحها در پارلمان اروپا میباشد. در این بیانیه تمامی ۲۶۵ اعضا روی موضوع های نقض حقوق بشر، سرکوب زنان و پشتیبانی رژیم ایران از تروریسم، متفق النظر هستند “.

 باین نوچه ی رجوی باید گفت که دلیل عمده ی انحطاط ایران ، ورود دریایی مسلحانه اروپائیان ( پرتغال ، انگلیس و … ) به کشور ما درحدود ۴۰۰ سال پیش – درزمانی که ما ازنظر نیروی زمینی قوی تر از آنها بودیم وناوگان دریایی بزرگ ما غیر مسلح و بطور مسالمت جویانه دردریاهای سراسر جهان درحال فعالیت تجاری بود- سبب تصرف گمرکات ما وکنترل صادرات و واردات مان بود!

این استعمار گران برروی کالا های صنعتی صادراتی ما – که هیچ کم وکاستی از اروپائی ها نداشت –  تعرفه های گمرکی سنگینی بستند ومانع فروش آنها دربازارهای غرب شده ودرعوض درمورد کالاهای وارداتی خود ، برعکس عمل کرده وبدین ترتیب صنعت شکوفای ما ر ا تدریجا ازبین برده وبا قطع رابطه ی آن با کشاورزی ، ما را به خاک سیاه نشاندند!

فرق بزرگ سایر حملات ( اعراب ، مغول  و… ) با این حملات استعماری قرن هفدهم- که با اشکل پیچیده تر هنوز هم ادامه دارد- درآنست که اولی ها خرابی هایی ببآر آورده ، اموالی میگرفتند و خراج هایی تعیین میکردند و … اما ابدا کاری به کسب وکار وصنعت نداشتند وبنابراین ایرانی ها از تبعات این حملات دسته ی اول بزودی خارج شده و شکوفایی قبلی خود را باز میافتند!

اما مسئله ی استعمار خیلی بی رحمانه بود!

آنها تولید وکشاورزی کشور ما را بادر دست گرفتن گمرکان وخریدن پاره ای از حکمرانان داخلی ، ازبین برده وما را به کشور صادر کننده ی مواد خام تبدیل کرده واز شکوفایی صنعت داخلی بازداشتند وروزبروز فاصله ی خود با ما را – که ابتدا نبود ویا خیلی اندک وقابل اغماض بود- بیشتر کرده وعقب مانده که نه، بلکه به انحطاط رساندند!

امیدوارم این هموطن کم اطلاع ، باین موضوع اساسی توجه نموده و انتظاری دراین سطح داشته باشد!!!

این امضاء کننده گان  بیانیه ی مورد بحث که باند رجوی را بوجد آورده ، دردرجه ی اول  باید به ظلمی که برما شده وعقب ماندیم توجه کرده و حکومت های ۴۰۰ ساله ی خود را دراین مورد سرزنش کرده وازآنها بخواهند که جبران مافات نمایند!!

این آزادی طلب وابسته به رجوی مینویسد :

” دراین بیانیه آنها از دولت های اروپایی مصرانه میخواهند که باید تجارت با ایران را مشروط به پیشرفت های قابل توجهی در وضعیت حقوق بشر در این کشور بکنند. آنها به نقش مخرب ایران در منطقه هشدار دادند. سپاه پاسداران (ای-آر-جی-سی) که درسوریه متحدا در کنار اسد درکشتارخونین شرکت دارند میبایست در لیست تروریستی قرار بگیرند “.

تا زمانی که این امضاء کنندگان جبران مافاتی نکرده باشند ، حق اینگونه اظهار نظرها را ندارند و زمانی میتوانند اینگونه زبان درازی کنند که ضرر های مافوق تصور کشورهای خود را جبران کرده وآنگاه بسراغ حقوق بشر بروند!!

زمانی بردولت ما ازبابت حضور محدود درسوریه میتوانند انتقاد کنند که خود تمام نیروهاتی تکفیری وتروریستی ساخته ی خود را ازسوریه اخراج کنند وبگذارند مردم آنجا طی یک انتخابات آزاد ودرآرامش کامل، سیستم حکومتی خود را تعیین کنند وگرنه ما به آنها خواهیم گفت که شما ” سگ را بازگذاشته اید ودرصدد بسته کردن سنگ میباشید “!!

اگر این حضرات غم حقوق بشر دارند، باید این حقوق تضییع شده ی ۴۰۰ ساله را بما برگردانند وگرنه بامیل دائمی رطب، خود را ازمقام منع کننده ی رطب ساقط کرده اند !

اگر حقوق بشر واقعا برای این پارلماتاریست ها مهم است ، چرا درباره ی عربستان واسرائیل- که این یکی حقوق صد ه میلیون اعراب را نفی میکند – خفقان گرفته اند؟!

همینطور :

” مردم ایران می خواهند یک حکومت دموکراتیک وسکولار داشته باشند. آقای “اسمیلدن” به خوبی میتوانست با یک سفر به کنفرانس ما در پاریس خود شاهد حمایت گسترده ایرانیان ازاین جنبش مقاومت ایران باشد. آیا آقای “اسمیلدن” این بیانیه حمایت اعضای پارلمان اروپا را خوانده بودند ” ؟

این آقای ” اسمیلدن ” که ظاهرا انتقادی ازکارکرد فرقه ی رجوی نموده ، با مسافرت به ایران ومشاهده ی مشکلات تاریخی و تحمیل شده بر مردم ایران ، میتواند شناخت درست تری از ایران ومردم آن داشته باشد و سفر به پاریس ودیدن خیمه شب بازی های مریم وپدرخوانده ی عربستانی  مجاهدین رجوی – که ربطی به واقعیات ایران ندارد- وقت خود را ضایع میکرد!!

درادامه :

” ما، دراین جنبش مقاومت ایرانی معتقد هستیم که برقراری یک ایران دموکراتیک امکان پذیر است. نه “جنگ” و نه “مماشات” راه حل است. دنیای دموکراسی در جهان  میبایستی برعکس از خواسته های مردم ایران برای دموکراسی حمایت کنند و از تجارت بی قید و شرط با بدترین تروریست دولتی در جهان خودداری کنند. این دقیقا همان راه حلی است که نمایندگان مجلس اتحادیه اروپا  آن را ارایه می کنند.  امیدوارم که میهن جدید من، نروژ ومنتخبین مردم آن از این امرپیروی کنند “.

دموکراتیک ازچه شکلی ؟!

همان روابطی که درداخل تشکیلات رجوی وجود دارد یا درعربستان و …؟؟!!

اگر چنین دموکراسی ای را برای مردم ایران درنظر گرفته اید ، همه مال خودتان!!

یا اگر دموکراسی ؟؟!! حاکم برمناسبات درونی رجوی را بد می بینید ، انتقادات خود را ازآن مطرح نموده وبگویید که دموکراسی جدید شما چه شکل وشمایلی دارد!!

بدترین تروریزم دولتی را درآمریکا جستجو کنید وآنگاه دریابید که شما با تاسی به مقامات راستگرا وفاشیست مآب آنجا، چگونه خود را غیر دموکرات  وفاشیست مآب معرفی میکنید واز دیگران هم انتظار بیجای حمایت از خود را دارید!!

دنیای دموکراتیک شما- بشرحی که مختصرا دربالا رفت – بدهکاری ۴۰۰ ساله ای بما دارد وهنوز بعنوان یک بدهکار بزرگ ، فعلا باید  حقوق ما را برگرداند وبعد ازاین کار است که می نشینیم وباهم سر دموکراسی بی یال ودم اشکم آنها صحبت میکنیم!

دموکراسی واقعی درامکان استفاده ی برابر ازتمام نعمات طبیعی و دستآوردهای بشری معنی دارد و اگر شما صرفا آزادی بیان را – که این آزادی هم درمیان هیاهوی رسانه های مسلط محو میشود –  دموکراسی میدانید، معنای دموکراسی را درنیافته اید عزیز!

صابر

*** 

ژرار دوپره لابی مریم رجوی در پارلمان اروپاMEP Gérard Deprez claims 265 parliamentarians support Rajavi’s MEK. Really?

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30295

با این حساب، جای مسعود رجوی خالی!ا 

The death of Massoud Rajaviصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، چهارم ژوئیه ۲۰۱۷:… اگر درواقع کار به این سبک وسیاق فرح زا به پیش میرود وهمه چیز مناسب  و در حال شدن سریع است ، جای مسعود رجوی که امسال حتی کم رنگ تر از سال پیش مطرح شد ، خالی است ! چرا که درمراسم سال گذشته ی ویلپنت ، بازهم امیر ترکی الفیصل با آوردن کلمه ی ” مرحوم ” ، ذکر خیری از مسعود رجوی کرد که امسال … 

مرگ مسعود رجویGrand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Services For Iran’s Enemies

https://iran-interlink.org

با این حساب، جای مسعود رجوی خالی!

۱۳/۰۴/۱۳۹۶

سرمقاله نویس یکی از نشریات اینترنتی باند رجوی ، نوشته ای بلند بالایی سرهم بندی کرده که نقد تک تک جملات آن خسته کننده وفارغ از هرگونه فایده برای خوانندگان است و بنابراین، برآن شدم که ” شاه بیت ” های؟؟!! این تحلیل ( ظفرنامه ) را انتخاب کرده ونظریات خود درمورد آن قسمت ها را بنویسم.

درابتدای این نقد کوتاه ، تذکر این نکته را لازم دانستم که اگر درواقع کار به این سبک وسیاق فرح زا به پیش میرود وهمه چیز مناسب  ودرحال شدن سریع است ، جای مسعود رجوی که امسال حتی کم رنگ تر از سال پیش مطرح شد ، خالی است !

چرا که درمراسم سال گذشته ی ویلپنت ، بازهم امیر ترکی الفیصل با آوردن کلمه ی ” مرحوم ” ، ذکر خیری از مسعود رجوی کرد که امسال ازاین خبرها هم نبود!

یک مرید وهوادار رجوی باید اینقدر عقل داشته باشد که دلیل اینهمه بی توجهی به مسعود رجوی را جویا شده و کشف کند که آیا اوقربانی کودتای درون سازمانی بوده یا براستی هم مرده است!

البته کسانی که فرضیه سوم دایر براحتمال اقدامات جمهوری اسلامی برای تحویل او ازطریق اینترپل را قبول دارند ، کوششی درکنکاش قضیه نخواهند کرد و خواهند فهمید که اورا درجایی مخفی کرده اند و وشاید شرط دولت مخفی کننده ی او این بوده که ابدا تحرکی نداشته باشد تا ایران بدنبال پیگیری قضیه نباشد!

البته با جدی گرفتن فرض سوم ، ، ترسوئی ذاتی مسعود رجوی هم میتواند مزید برعلت باشد!!

درهر صورت، مرده یا زنده ی مسعود رجوی ، حکم یک جذامی را دارد که همگان سعی درعدم نزدیکی باو دارند!!

درهر صورت !

نوشته تحت بررسی باند رجوی ” همه چیز برای آزادی ایران مهیاست “! نام دارد ودربخشی ازآن آمده است :

” گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران روز شنبه ۱۰تیر ۱۳۹۶ (اول ژوییه ۲۰۱۷) با شکوه و نظم و عظمتی خیره‌کننده که دوست و دشمن به‌آن گواهی دادند، برگزار شد، نفس برپایی چنین گردهمایی با این کمیت و کیفیت توسط یک اپوزیسیون در خارج از میهن خود گویای واقعیتهای مهم و تعیین‌کننده‌یی است که در وهله اول از پایگاه گسترده اجتماعی و اعتبار بی‌همتای بین‌المللی آن حکایت می‌کند؛ چرا که نیرویی و سازمانی که می‌تواند چنین جمعیت عظیم و چنین طیف گسترده‌یی از حامیان بین‌المللی شامل صدها تن از سیاستمداران و دولتمردان تراز اول بین‌المللی و هیأتهای قانونگذاران و شخصیتهای برجسته از ۵قاره جهان را گردهم آورد و آنها را به‌رغم اختلاف عقاید و دیدگاههایشان حول یک شعار و یک کارزار واحد به‌اقدام و حرکت در آورد، همان نیرویی است که می‌تواند از عهده متحد کردن جامعه که آخوندها آن را شقه شقه و متلاشی کرده‌اند برآید و ویرانه‌یی را که حکام فاسد دیکتاتوری ولایت فقیه به‌جا گذاشته‌اند از نو بسازد “.

ازنظر حضور جمعیت ، اتفاق درخور تعریفی رخ نداده وما حتی شاهد مراسم عروسی های ثروتمندانی بوده ایم که درآن بیش ازین بادکنک به چرخش درآمد، نور باران شد ورقص چراغ های رنگارنگ و… افق فرحناکی بوجود آورد ومخصوصا که لباس ها و … افراد شرکت کننده ، که بخاطر فراوانی نعمت و … ، تعدادشان زیاد است !

به امکانات که می رسیم ، براحتی میتوان گفت که با خرج پول میتوان هر نمایشی را باشکوه هزاران برابر در آنچه که  درولیپنت وبا کمک فنون فیلمبرداری و … ، دیدیم ، ترتیب میتوان داد!

بلی پول میتواند مال عربستان باشد و طراحان دکوراسیون ها وفیلم برداران ، ازکسی منبع پول رانمی پرسند!

دراینجا سئوال این است که این دولتمردان وشخصیت های برجسته چه کسانی هستند؟

خوب که بنگریم ، بازنشستگانی درخدمت ۵۰۰ کورپراسیون مسلط براقتصاد و سیاست جهان بودند که این بار درخدمت خیمه شب بازی های  مریم رجوی قرار گرفتند وچرا؟

برای اینکه نظام سلطه گر جهانی- نماینده ی این ۵۰۰ شرکت فراملیتی جهان- ازهرقدمی که بتواند ایران را بسوی تسلیم کامل دربرابر آنها بکشاند استقبال میکند واین شرکت کنندگان – بعنوان ایادی آنها – با این حضور شرم آورشان ، باردیگر ارادت خود را به آنان نشان داده وازطرف دیگر ، حق الزحمه وپاداشی هم از عربستان وباند رجوی میگیرند ودلیلی برای عدم شرکت آنها وجود ندارد و درعوض چیزی را جزآنکه معروض افتاد، ثابت نمیکند: فال است وهم تماشا!!

ونیز، این شرکت کنندگان بصورت ماهوی ، علاقه ای به ایران آزاد وآباد نداشته و خود هم میدانند که این شعارهای رجوی ها درهمان سطح است وخط قرمزی را زیرپا نمیگذارند ونتیجه انکه، آنها دربرابر دریافت پاداش های قابل توجه هم به مال ومنالی می رسند وهم کمک به سیاست جهانی سلطه گر بزرگ میکنند و اصل مطلب همین است!!

درادامه ی این سرمقاله ی سایت رجوی میخوانیم :

” … اما کهکشان ۹۶ در عین‌حال دارای ویژگیهایی است که آن را از «کهکشان» های پیشین متمایز می‌کند و در این مطلب می‌خواهیم به‌این ویژگیها بپردازیم:..همگان اعم از دوست و دشمن توانستند این نیرو را به‌چشم ببینند و هم‌چون جان بولتون اذعان کنند: «یک آلترناتیو قابل اعتماد علیه حکومت آخوندها وجود دارد و امروز این آلترناتیو در این سالن متمرکز شده است». مردم ایران هم این گنجینه عظیم خود برای نیل به‌آزادی را به‌چشم دیدند و به‌ آینده تابناک و روشن خود امید و باوری بیش از پیش یافتند. تنها یک سازمان متشکل و سازمانیافته است که می‌تواند چهره آلترناتیو ایران باشد …و جولیانی گفت: در رابطه با ایران، یک آلترناتیو وجود دارد و این آلترناتیو شما هستید، یک آلترناتیو دموکراتیک نیرویی برای تغییر، به‌خوبی سازمان‌یافته، برخوردار از حمایت مردمی و شبکه گسترده‌یی از حامیان . جان بولتون: «تنها یک چهره است که می‌تواند آینده ایران را نشان دهد… و می‌تواند مبین یک بهار جدید برای آزادی به‌رهبری خانم رجوی باشد “.

اولا جان بولتن – بعنوان یکی ازهارترین راستگراهای هیئت حاکمه ی امریکا وسفیر نانجیب وپیشین آمریکا در سازمان ملل متحد ، کسی است که وجود سازمان ملل متحد را – که ما صدها ایراد به کارکردوموقعیت ضعیف اش داریم- اضافی میداند وگفته بود که اگر دست داد ، طبقات زیادی از مقر سازمان ملل متحد را بمباران باید کرد!!!

آیا این شخص جزو دوستان است یا دشمنان ؟!

مردم ایران هم البته دیدند ولی این دیدن، چنان واکنشی درمیان آنها برنیانگیخت که تاثیری بر قیمت مصرف نخود ولوبیای شان نگذاشت.

این مردم چطور؟ ازدوستانند یا دشمنان؟!

همچنین :

” لوییس فری: «خانم رجوی قهرمانی بزرگ در این دوران تاریک است… در امر انتقال رزمندگان، خانم رجوی با رهبری کاریزماتیک فوق‌العاده صلاحیت رهبری خود را اثبات کرد “.

مسعود رجوی چطور، آیا این خانم تایید میکند که او مرده است؟!

آیا دردورانی که این فرار مفتضحانه از عراق انجام شد ، درقید حیات بوده واگر بوده چرا نقشی نداشته است ؟

آیا مسعود واقعا هم مرده که باید مریم اینهمه بزرگ نمائی شود؟!

آخر مریم چیزی جز رئیس دفتر، معشوقه و سپس دلال محبت برای رجوی نبوده است!!

ثالثا ، آیا این خانم نمیداند که فشارهای مضاعف خانواده های اسرای رجوی بود که این هجرت بزرگ ؟؟!! را محقق ساخت ومریم را که به همراه مسعود- که اینک رفته رفته به هیچ گپرفته میشود ظاهرا – مخالف سرسخت این انتقال تا آخرین قطره ی رمق اش بود- درمقابل عمل انجام شده ای قرار داد؟!

 وایضا :

” و خانم اینگرید بتانکور کاندیدای پیشن ریاست‌جمهوری کلمبیا به‌نقش فراملی مریم رجوی در مبارزه با تروریسم اشاره کرد و گفت: «مریم رجوی با حمایت و پایداری هزاران هزار ایرانی در حال تبدیل شدن به‌ قدرت اصلی ضدتروریسم است “.

اوکه درهمکاری با شوهر ش مسعود هزاران نفر را درایران ترور کرد ، کردهای عراقی را درخاک خودشان قتل عام نمود ، درجنگ تحمیل شده بر ایران درصفوف دشمن جای گرفت، دست به تسویه های فراوان درتشکیلات زد و رفیق کشی کرد وهمسران دوستان همرزم؟! شان را ازدست شان گرفت و …، چگونه میتواند ضد تروریست باشد ؟!

چرا تهمت میزنید خانم؟؟!!

دوباره :

“نیوت گینگریچ در این رابطه گفت:‌ «شما با شجاعت، فداکاری و تعهدتان و با صحبت با دیگران ارتشی را بسیج می‌کنید که از ارتش ما در نبرد برای استقلال بزرگ‌تر است… ما امیدی را که در استراتژی «هزار اشرف» سمبلیزه شده با خود حمل خواهیم کرد و این پتانسیل که وقتی دفعه بعد مخالفت‌های مردمی صورت گیرد، در سراسر کشور و سازمان‌یافته خواهد بود “.

واقعا؟!

 حالا دیگر یک اشرف هم وجود ندارد جناب وبا این وجود شما به استراتژی خیالی هزار اشرف چنگ زده اید؟!

شما به چه دلیل طرفدار مخالفت های مردمی درایران هستید وآیا این مخالفت ها را درراستای رفاه وامنیت مردم ایران میدانید؟!

ممکن است دلیل این عشق خود را به ایران وایرانی توضیح داده و معلوم کنید چطور میشود که برای ما بیش از خودمان دلسوزی داشته باشید ؟!

ونیز :

” امیر ترکی فیصل در این باره گفت: هنوز پژواک اعدامهای جلادان رژیم ایران در سال ۱۹۸۸ که قربانیان آن هزاران تن از زندانیان ایرانی بوده‌اند به‌گوش می‌رسد که لعنت ابدی برای این رژیم و سرانش باقی خواهد گذاشت و جنایتکاران باید در دادگاه جنایی بین‌المللی محاکمه شوند “.

عجب!

ترکی الفیصل ومحاکمه ی جنایتکاران ؟؟!!

اگر این شاهزاده ی مرتجع واطلاعاتی عربستان که اینک درغیاب موقتی یا دائمی مسعود رجوی  به ” پدر خوانده ” ی فرقه ی رجوی تبدیل شده ، اگر ازچنان قدرتی دارد که بتواند ازعهده ی این کار برآید ، چرا خود وحکام  دیگرعربستان را  بدست محکمه نمیدهد؟!

نظر این شاهزاده ی خونخوار درمورد قتل عام مردم کربلا در جریان جنگ جهانی اول که یکی ازدستآوردهای خبیث این جنگ به وجود آوردن حکومت وهابی بود – چیست وآیا میخواهد این قتل عام ۶۰هزارنفری را محکوم کند وبعنوان بازمانده ی آن حکام قاتل عربستانی ، ازمردم عراق عذر خواسته و غرامت بپردازد؟!

آقا فیصل!

چرا رئیس جمهور یمن را برداشتید تا مردم دربرابر رئیس جمهور انتصابی شما دست به مقاومت زده وشما مجبور باشید که یمن را به خاک وخون کشید؟!

آیا اینگونه موارد احتیاج به محکمه ی جنایی ندارد؟؟!!

ودرپایان :

” اظهارات ظریف هنگام ترک فرانسه در فرودگاه شارل دو گل پاریس مبنی بر این‌که فرانسه را «شریک بالقوه و بزرگ تجاری آینده خود (می‌دانیم) اما… حضور مجاهدین را به‌عنوان یک نقطه ابهام در روابط مطرح کردیم». به‌خوبی موضع فلاکت‌بار رژیم را در این رابطه بیان می‌کند… “.

ایشان با صلاحیت ترین فردی از طرف ایران است که موظف به اعتراض به فرانسه بخاطر تیمار یک گروه تروریستی وضد ایرانی است واعتراض او ازحقانیت تامی برخوردار است وربطی به فلاکت و … ندارد!

صابر

*** 

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟

https://youtu.be/26Mps-OQLTU

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30194

پیام های قلابی: بنام مردم مجهول سوریه وبه کام مریم رجوی!ا 

مریم رجوی مجاهدین خلق کارناوال ویلپنت فرانسهصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، اول ژوئیه ۲۰۱۷:…  ظاهرا که پیام های همبستگی مقامات بازنشسته ی غربی وارتجاع منطقه ای به خیمه شب بازی مریم که قرار است طی روز جاری در ویلپنت پاریس برگزار شود، افاقه ننموده واین فرقه ی دغلکار ودروغ پرداز را وادار کرده که پیام هایی را هم بنام مردم سوریه وبه کام مریم رجوی ودشمنان خارجی ” خلق قهرمان ایران ” … 

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

https://iran-interlink.org

پیام های قلابی: بنام مردم مجهول سوریه وبه کام مریم رجوی!

۱۰/۰۴/۱۳۹۶

ظاهرا که پیام های همبستگی مقامات بازنشسته ی غربی وارتجاع منطقه ای به خیمه شب بازی مریم که قرار است طی روز جاری در ویلپنت پاریس برگزار شود، افاقه ننموده واین فرقه ی دغلکار ودروغ پرداز را وادار کرده که پیام هایی را هم بنام مردم سوریه وبه کام مریم رجوی ودشمنان خارجی ” خلق قهرمان ایران ” ، تدوین ومنتشر کند!

در خبری ازرسانه های رجویه و با تیتیر ” همبستگی مردم سوریه با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس ” آمده است :

” حمص – ما مردم عرب سوریه از خواهر مریم رجوی تشکر می‌کنیم به‌خاطر موضعگیری‌هایش و ایستادن در کنار مردم سوریه که خواستار بیرون‌کردن تمامی شبه نظامیان شیعی و شبه نظامیان رژیم ایران و عراقی از خاک سوریه هستند. به یاری خدا دست او را می‌فشاریم و خدا به او خیر و برکت بدهد و به یاری خدا همه ما با او خواهیم بود “.

ای مردم موهوم که این عبارت ها ازطرف شما نوشته ومنتشر شده ، آیا با چشمان خود ندیده وبا گوش های خود نشنیدید که چه کشورهایی  وبدست کدامین جریاناتی زندگی نسبتا نمونه وار شما درخاورمیانه را بهم زد ؟!

البته که دیده وشنیده اید که سلطه گران جهانی وگماشتگان مرتجع آنها بدست ایادی خود- گروه های تکفیری وتروریستی متشکل از ۷۲ ملت جهان- کشور شما را بخاطر ایجاد خاورمیانه ی بزرگ که دست کشتی جنگی آمریکا – اسرائیل – را بهتر بکار انداخته وتسلط خود برجهان را بلامنازع تر کند- مردم شما را کشتند، کشورتان را غارت کرده وزیر ساخت هایتان را ویران نمودند!

مریم رجوی یکی ازعمله های این جبهه ی نامقدس است که ابتدا کوشید نام ” عشایر انقلابی ” بدانها بدهد و بعد که توفیقی دراین راه نیافت ورسواشد ، نام آنها را رزمدنگان سوری و …گذاشت!!

اگر این خانم رجوی ریگی در کفش نداشت ، چرا به اصل موضوع اشاره نمیکند وچرا میخواهد قاتلین خانواده های شما را بنام دوست ” قالب ” تان کند!!

قبل ازکمک به این خانم جاه طلب  به مریم بگویید که تو چگونه بموازات دشمنی با مردم ومناع ملی کشورت میتوانی ازما وکشور ما دفاع کنی ؟!

این بار چک بی محل بنام مردم دمشق :

” دمشق – … مردم سوریه از گردهمایی مقاومت ایران حمایت می‌کنند، چون ما در سنگری واحد علیه رژیم اسد و رژیم جنایتکار آخوندی هستیم که مردم سوریه و ایران را به‌قتل می‌رساند. ما خواهان سرنگونی رژیم اسد و رژیم آخوندی هستیم که منشاء تروریسم در منطقه هستند. ما از مریم رجوی رهبر قهرمان مقاومت علیه رژیم آخوندها حمایت می‌کنیم “.

جریانی که بخاطر ایران مقاومت کند، نمیتواند هم کاسه ی شاهزاده ترکی الفیصل ها ، جان بولتن ها، جان مک کین ها و … که سوابق ننگینی در جنایت برعلیه بشریت داشته اند ، باشد وسنگر کذائی ای که این مقاومت قلابی درآن قرار دارد ، سنگر تجاوز و تهدید برعلیه مردم سوریه است وشما- اگر وجود عینی  دارید وتراشیده ی مریم نیستید- چرا باید متحد دشمنان مردم خود باشید؟؟!!

درادامه :

” حمص – از خواهر مریم به‌خاطر این گردهمایی تشکر می‌کنیم … خدا به او پاداش نیک بدهد. او بانوی آزاده‌یی است و به او افتخار می‌کنیم و ایده او بسیار زیباست؛ چرا که اینها شبه نظامیان کینه‌توزی هستند و این سرزمین آنها نیست، بلکه سرزمین ماست. این سرزمین اجدادی ماست و اینها که آمده‌اند …”.

ای حمصی های موهوم!

شما به چه دلیلی فکر میکنید که مریم خانم که تلاش زیادی برای نابودی خانواده های مجاهدین کرد ، میتواند آزاده باشد؟

او که دستیار اول مسعود رجوی در سربه نیست کردن ناراضیان تشکیلاتی بود ، چرا باید طلبکاری پاداش از خدا داشته باشد؟!

او زنان تحت سیطره اش را بیوه ودر مواردی عقیم ساخت تا حرمسرای بزرگی برای مسعود بوجود آورد واین قانون برده داری را  – با غلظت بیشتر از آن دوران-  در سازمان مجاهدین خلق اجرا کند!!

قدر وارزش او چیزی جز یک محلل ، مشاطه گر وسرحرمسرادار نبوده وبنابراین این بذل وبخشش های شماهای موهوم، درشان ومنزلت اونیست!

دیگر اینکه کسی جز همین اربابان وهمپالگی های مسعود ومریم رجوی ، ازاشغال کشور شما نفعی ندارد وبنابراین اگر واقعا خودتان هستید ، مسیر مبارزه ی خود را برعلیه اشغالگران ودشمنان واقعی سوریه برگردانید!!!

دم خروس :

” ما این بانو خانم رجوی را تأیید می‌کنیم، گردهمایی او را تأیید می‌کنیم و تمام تصمیم‌گیری‌هایی را که در این کنفرانس اتخاذ خواهد شد هرچه باشد مورد تأیید قرار می‌دهیم؛ از تمام دست‌اندرکاران این اجتماع و از شخص خانم مریم رجوی تشکر می‌کنیم و خدا به او پاداش نیک بدهد “.

این قبول بی قید وشرط از مشخصات بارز ادبیات وایدئولوژی رجوی ها بوده و یک انسان عادی نمیتواند هرتصمیمی را که نمیداند  نتیجه اش چه خواهد بود ، پیشاپیش تایید کند وبنابراین میتوان دریافت که متن وانشای آنرا مریدان رجوی نوشته اند وبا جعل امضای مردم سوریه ، مرتکب کلاهبرداری بزرگ شده اند که البته کاراول وآخرینشان نیست!!

ودر خاتمه :

” حلب – وقتی در حلب بودیم رژیم ایران ما را سر می‌برید و می‌کشت، خانه‌هایمان را آتش زدند و بعد ما را از حلب بیرون کردند و سرزمین ما را اشغال کردند و خانه‌هایمان را گرفتند؛ ما درود می‌فرستیم به مقاومت ایران که در برابر رژیم آخوندها ایستاده است و از آنها پشتیبانی می‌کنیم و خداوند شما را موفق بدارد “.

شما که این متن را بنام تان منتشر کرده اند ، بهتر ازما میدانید که آنکه درحلب سر می برید و خانه آتش میزد ، تکفیری های داعش، النصره، احرارالشام و گاه وگداری ارتش باصلاح آزاد سوریه و … بود وایران نه تنها انس والفتی با آنها ندارد، حضور محدود و کاملا قانونی اش در سوریه ، برای اخراج این آدمکشان ودوستان رجوی بود وکسی نمیتواند ثابت کند که بعد از تصرف حلب بدست ارتش سوریه ، سری درآنجا بریده شده وبنابراین اگر یک فرد سوری ، زمانی موفق به خواندن این مطلب ما شد ، این حق کاملا قانونی وانسانی را دارد که برعلیه مریم خانم باتهام تبرئه ی دشمنان مردم سوریه وشرکت غیر مستقیم در قتل آنان – بعلت حمایت هایی که ازاین گروه ها میکند- اقامه ی دعوا کند!

صابر

*** 

مریم رجوی مجاهدین خلق کارناوال ویلپنت فرانسهاول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

ژرار دوپره لابی مریم رجوی در پارلمان اروپاMEP Gérard Deprez claims 265 parliamentarians support Rajavi’s MEK. Really?

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30051

این پارلمانتاریست سابق حامی رجوی، نادان یا تبهکار است؟!ا

 صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژوئن ۲۰۱۷:…  آیا ممکن است که این پارلمانتر سابق توضیح دهد که درگیر مبارزه؟؟!! با چه کسی بود تا بتواند عراق را آزاد کند؟ اصولا عراق چرا آزاد نیست وآزادی عراق ازنظر او چه معنا ومفهمومی دارد؟! نظر او درمورد حمله ی آمریکا ومتحدانش به عراق چه بوده وچه اقدامی – اقلا سمبلیک – برای جلوگیری ازاین حمله که واقعا هم عراقی … 

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsپشت پرده کتاب مستخدم رجوی، استراون استیونسون، تحت نام “فداکاری”
استیونسون در همین مقدمه چند سطری اقرار می کند که به دفعات از طرف دولت بریتانیا و همچنین سرویسهای امنیت داخلی این کشور بریف شده است و به وی توصیه شده تا دست از همکاری با این گروه تروریستی (مجاهدین خلق یا فرقه رجوی) بردارد

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultPaulo Casaca, Struan Stevenson and Alejo Vidal-Quadras lost their seats as MEPs over support for terrorism
(پائولو کازاکا، آلجو ویدال کوادراس و استراون استیونسون هر سه بخاطر لابیگری برای تروریسم و رجوی کرسی هایشان در پارلمان اروپا را از دست داده اند)

https://iran-interlink.org

این پارلمانتاریست  سابق حامی رجوی، نادان یا تبهکار است؟!

۰۴/۰۴/۱۳۹۶

استرون استیونسون (Struan Stevenson) عضو سابق اسکاتلندی پارلمان اروپا و رئیس سابق هیئت رابط پارلمان اروپا با عراق  که یک حامی جدی فرقه ی رجوی است، اخیرا مطلبی نوشته وباند رجوی با تصور اینکه آفتاب آمد دلیل آفتاب ، آنرا با خوشحالی زیاد منتشر کرده است:

” استرون استیونسون رئیس بنیاد اروپایی آزادی عراق طی مطلبی در سایت اسکاتسمن نوشت:‌ نظامهای ضددموکراتیک حاکم مانند ایران، محصول مذهب غالب بر این کشورها نیستند بلکه صرفاً آفتی در منطقه هستند که مانع از آن می‌شوند که جریان اصلی مسلمانان، مذهب خود را به‌طور کامل در پرتو جهان مدرن قرار دهند…”.

آیا ممکن است که این پارلمانتر سابق توضیح دهد که درگیر مبارزه؟؟!! با چه کسی بود تا بتواند عراق را آزاد کند؟

اصولا عراق چرا آزاد نیست وآزادی عراق ازنظر او چه معنا ومفهمومی دارد؟!

نظر او درمورد حمله ی آمریکا ومتحدانش به عراق چه بوده وچه اقدامی – اقلا سمبلیک – برای جلوگیری ازاین حمله که واقعا هم عراقی ها را بخاک سیاه نشانید، انجام داده بود!

دیگر اینکه جریان اصلی مسلمانان چه صیغه ایست که بخواهند مذهب خود را بطور کامل درپرتو جهان مدرن قرار دهند؟

پرتو جهان مدرن یعنی چه واصلا چه قسمت از جهان مدرن است وچرا؟

این قرار دادن  بطور کامل اسلام در پرتو جهان مدرن چه مفهومی دارد و آیا منظور این است که مسلمانان واقعی ، خود وکشورشان را دراختیار مثلا نظام سلطه وتابعیت قرار دهند؟

مگر نداده اند ؟ یا منظورتان تسلیم کامل است که بخشی ازمسلمانان این امر ننگین را نمی پذیرند؟!

اظهارات  استرون استیونسون چنین ادامه می یابد :

” در اول ژوییه در پاریس، شورای ملی مقاومت ایران گردهمایی سالانه ایران آزاد خود را برگزار خواهد کرد، گردهمایی که در سالهای اخیر بیش از ۱۰۰۰۰۰ایرانی تبعیدی و خارج از کشوری و نیز حامیان اروپایی آنها از جمله صدها شخصیت برجسته از دوایر سیاسی و فرهنگی در کشورهای مختلف جهان، در آن شرکت کرده‌اند “.

اگر این گردهم آئی برای ایران آزاد است ، حتی المقدور باید قسمتی از نمایندگان اقشار مختلف ایران حضور داشته باشند ونظریات خود برای آزادی ایران را ارائه دهند وبه بحث وگفتگو بنشینند .

آیا درگردهم آئی مورد تبلیغ شما اینطور بود و سالن  محل برگزاری این نشست ، معجزه کرد که با ظرفیت ۳ هزار نفری خود ، ۱۰۰۰۰۰نفر را درخود جای داد ویاشما مبالغه میفرمایید؟!

کدام یک ازاین شخصیت ها که ادعا دارید دوست مردم ایران هستند، به خرابکاری های ۴۰ ساله ی ارباب بزرگتر درمورد ایران – دست زدن به انواع کودتا ها، ترورها، تحریک واغفال صدام برای حمله به ایران، تحریم همه جانبه ی ما ، ترور ناجوامردانه ی دانشمندان ما و … اشاره کرده وآنرا محکوم کردند؟؟!!

شما چگونه تشخیص نمیدهید که اکثریت شرکت کنندگان دراین مراسم ، جوانانی از کشورهای فقیر بوده که برای پیدا کردن کار به غرب رفته اند و دریافت غذا، مسکن وپاداش – ولو برای چند روز- نعمت بزرگی برایشان است؟؟!!

درپایان :

” هر کدام از این گردهمایی‌ها طرح ۱۰ماده‌ای را برای دموکراسی و عدالت مورد تأکید قرار می‌دهند، طرحی که توسط مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران ترویج می‌شود. او مسلمانی است مانند اکثریت قاطع اعضای این سازمان. طرح مزبور خواهان یک دولت براستی دموکراتیک سکولار در ایران است که در آن، مذهب از دولت جدا شده باشد.. “.

کسی که برای عدالت بیتابی می کند،  دردرجه ی اول خود باید التزام عملی بدان نشان دهد که مریم بعنوان سردسته ی ظاهری این خیمه شب بازیها ، درطول زندگی سی واند تشکیلاتی خود نشان داده که به مقولاتی مانند عدالت وآزادی ارزشی درحد تکه کشکی نمیدهد و بعنوان دستیار درجه اول مسعودرجوی بوالهوس وخودشیفته ، با بند کشیدن تمامی افراد داخل تشکیلات، برهم زننده ی اس واساس خانواده ها، نابود کننده ی عواطف انسانی بوده وماهیت جلسه ای که او تشکیل میدهد ، روشن است!!!

راستی ، مریم خانم چه نوع مسلمانی است که با قساوت تمام فرزندان وهمسران اعضای سازمان را ازدست آنها گرفته، درسربه نیست کردن افراد ناراضی  وکسانی که حاضر نشدند بطور دربست، دربرابر امیال ضدانسانی وکثیف رجوی تسلیم شوند ، مباشرت اساسی داشته است؟؟!!

زمانی که اینها هنوز تشکیل دولتی را نداده وازمذهب کمال سوء استفاده را میکنند- بگونه ای که مریم نفی مسعود را جرمی بالاتر ازنفی خدا میداند – چگونه میتوانند دست ازاین سوء رفتار بکشد؟!

 با این توصیف، سکولاریزم، با میخ فولادین هم به مغز این جماعت نمی رود و جدائی دین از دولت ، تنها مصرف عوامفریبان گری دارد!

این آقای استیونسون اگر اینها را نمیداند واینگونه به قضاوت می نشیند ، نادان است واگر میداند و بخاطر پول و… ، منکر حقیقت میشود، تبهکار شمرده میشود!

صابر

*** 

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

استراون استیونسون مجاهدین خلق صدام مریم رجوی تروریسمMEPs warned not to fall victim to misleading Mojahedin Khalq (MKO,MEK, Rajavi cult) lobby (who are Alejo Vidal-Quadras and Struan stevenson?)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29997

خانواده ها بد دردی برای فرقه ی رجوی شده اند!!ا 

صابر از تبریز، امضاء محفوط، ایران اینترلینک، بیستم ژوئن ۲۰۱۷:… عادت دائمی فرقه ی رجوی دروغ گفتن است و عمو صابر شما دیگر توانش طاق شده  وکم کم  مصمم خواهد شد که عنوان شما را به سازمان “کذابین و مکذ بین خلق ایران ” تغییر داده و عناوینی مانند مانند فرقه، باند، گروه رجویه و … را ازشما بستاند!! دیگر اینکه شرح حال جدا شدگان از سازمان کذابین خلق را بازگو نکنید که حالت تهوع … 

خانواده های اسرای مجاهدین خلق فرقه رجوی چشم انتظارچشم ها درانتظار لحظه دیدار

احسان بیدی سیاوش رستارزمین گیر شدن مریم رجوی در آلبانی و واکنشی از سر استیصال 

https://iran-interlink.org

خانواده ها بد دردی برای فرقه ی رجوی شده اند!!

۳۰/۰۳/۱۳۹۶

ازاین فرقه باید پرسید که چه خبر است که درحالی که خانواده ها هنوز دستشان به آلبانی نرسیده تا درخواست ملاقاتی کنند ، اینهمه سراسیمه شده اید؟!

این دلواپسی ازبرای چیست تا نوشته ای به امضای ” علیرضا زیبا ” منتشر میکنند تا هرچه را زیبنده ی خود مسعود ومریم رجوی است ، نثار خانواده ها کرده ودراین مورد ازبرادر خود هم نگذرد؟

نامبرده ، دریک نوشته ی مفصلی که طمع تحلیل اوضاع ایران را هم کرده وتوفیقی درآن نداشته – که این  ازضعف عمومی فرقه ی رجوی ازدرک اوضاع برمیخیزد- ازجمله آورده است :

” … ازآنجایی‌که دست آخوندها برای حمله موشکی و اقدامات تروریستی مشابه اشرف و لیبرتی کوتاه شده است به همان روش‌های کهنه و رسوای قدیمی یعنی جنگ روانی تحت پوش خانواده و با اهرم مشتی مزدور و عوامل جیره‌خوار با برگزاری نمایش روی آورده‌اند. یکی از این نمایش‌های مسخره در اردیبهشت‌ماه امسال در خوزستان برگزار شد…”.

والله و بالله ، فرقه ی رجوی درموقع خود شب و روز فغان سر میداد که آخوندها نمیگذارند که آنها دراشرف ولیبرتی بمانند ولابد سازمان موافق بوده که اعضای دربندش گرفتار موشک و … شوند وحالا که به همت پولادین خانواده ها، این اعضای اسیر به آلبانی منتقل شده و امنیت جانی یافته اند، سازمان به روال همیشگی خود ، گفته است که خودش بوده که خودش را به آلبانی منتقل کرده و موفق این میدان بود وبراین نقش خانواده ها اشاره ای هم نکرده چرا که دراصل مخالف خروج ازعراق بوده و خانواده ها این خروج را برحلقوم رجوی ریختند!! اما چون فرقه است – چنانکه موفقیت های کذائی درسلول های فرقوی ها وجود دارد- این پیروزی را نصیب خود ساخت!!

اتفاقا ازهمین رو- بی میلی شدید برای ترک خاک عراق ومهاجرت تحمیل شده بر مسئولین سازمان-  که به خانواده ها می تازید وآنرا دشمن اصلی باند رجوی معرفی میکنید وآنهم به لطایف الحیل!!

به نقل ازاین مرید رجوی آورده شده است :

” بعد از انتقال مجاهدین از عراق به اروپا و آلبانی، سازمان همه نوع امکانات ارتباطی را با حداکثر تسهیلات و تجهیزات در دسترس همه ما قرارداد. من که طی سالیان قبل که در عراق بودیم، برای ممانعت از سوءاستفاده وزارت اطلاعات و پرهیز از تحت‌فشار رفتن بستگانم؛ با خانواده‌ام تماس نمی‌گرفتم، اقدام به تماس از طریق فیس‌بوک با خانواده گرفتم. اولین ارتباط با خاطرجمعی دادن به آن‌ها که هیچ‌گونه مشکلی از هر نظر ندارم گذشت و در تماس دوم به دلیل اصرار آن‌ها که هر کار و نیازی دارم بگویم به دلیل به غارت رفتن اموالمان در اشرف و لیبرتی توسط نیروهای تحت امر نیروی تروریستی قدس، درخواست کمک مالی برای سازمان کردم و … اما در تماس سوم پرده از روی یک سری موضوعات افتاد به این صورت که همین فرد (سیف‌الله زیبا) در جواب نامه‌ام خزعبلات و فرهنگ نظام آخوندی را تکرار کرد … او هرگونه کمک را مشروط به خروج از سازمان و دست برداشتن از آرمان آزادی مردم ایران نمود “.

این ادعا درذات خود، تضاد خود را دردرون خود نهفته دارد چرا که اگر قرار بود که بخاطر تماس با خانواده ، وزارت اطلاعات با اعضای خانواده برخورد داشته باشد ، دلیلی ندارد که این مسئله شامل آلبانی نباشد و درستتر آنست که نامبرده درآن زمان ماموریتی ازطرف سازمان نداشته واین بار بخاطر کلاه برداری از خانواده ی خود وتزریق پول های بدست آمده به تشکیلات ، اجازه ی تماس داشته  ومسئله ی آزادی تماس وعواطف خانوادگی درکارنبوده است!

برادر این شخص که ازعملکرد  ننگین سازمان مثل هر خانواده ی دیگر اطلاع دارد، جواب درستی باو داده و سازمان را شیر فهم کرده که بعنوان یک ایرانی، حاضر به کمک به رهبران سازمان برای قدرت گرفتن بیشتر وخیانت به منافع ملی کشور خود نیست وازاین بابت دستش درد نکند!!

او با صداقت تمام جواب داده که حاضر است که به برادرش کمک کند وبه دشمن  ” خلق قهرمان ” – که دشمن علیرضا هم هست – پولی نپردازد وبه استمرار بردگی این برادر اسیر خود کمک نکند!!

این برادر تحت اتهام، تنها کاری که کرده، خیانت نکردن به منافع ملی کشورش ودریغ از کمک به تشکیلاتی غنوده درآغوش اسرائیل ، عربستان وامثالهم است که وظیفه ی هرانسان باوجدان ومیهن دوستی است!

 وایضا :

“… مجاهدین به یمن ظرفیت تاریخی و سیاسی خود در هر سرفصل که مبارزه سخت و پیچیده شده است همه اعضا خود در هر سطح و سطوحی را در معرض انتخاب مجدد برای ادامه مبارزه و تعیین نقشه مسیر آینده خود قرار داده‌اند و هر آن‌کس را که به عهد و پیمان خود باخدا و خلق برای آزادی مردمشان پشت کردند نه‌تنها مخیر برای رفتن پی زندگی مطلوب خود نمودند بلکه از هرگونه کمک مالی نیز در حد وسع و توان خود دریغ نکرده‌اند؛ …رفتار متفاوت مجاهدین در مورد این مزدوران نسبت به سایر جنبش‌ها بیانگر ظرفیت تاریخی بی‌نظیر مجاهدین در این موارد بوده و نمونه درخشانی در تاریخ مقاومت خلق‌ها خواهد ماند “.

تهمت زدن به مردم را تمام کردی حالا داری به سازمان تهمت مسزنی پسر؟!

آیا تشکیلاتی بی ظرفیت تر وانحصار طلب ومستبدتر از فرقه ی رجوی در میان تشکل های یک قرن اخیر ایران سراغ دارید؟؟

لابد سپردن اختیارات اموال، جان وناموس همه ی اعضای تشکیلات به شخص مسعود رجوی را شما ظرفیت بحساب میآورید؟!

اگر آری، او چه چیز با ارزشی  که مال شخص خودش بود ، به شما داد که ظرفیت بالای رهبر عقیدتی سازمان را بنمایش گذاشته باشد؟!

واقعیت  آنست که عادت دائمی فرقه ی رجوی دروغ گفتن است و عمو صابر شما دیگر توانش طاق شده  وکم کم  مصمم خواهد شد که عنوان شما را به سازمان “کذابین ومکذ بین خلق ایران “ تغییر داده و عناوینی مانند مانند فرقه، باند، گروه رجویه و … را ازشما بستاند!!

دیگر اینکه شرح حال جدا شدگان از سازمان کذابین خلق را بازگو نکنید که حالت تهوع به آدم دست میدهد از فرط دروغی که دراین شرح حال ها وجود دارد!

دیگر اظهر من الشمس است که  کسی که  با تحمل مشقات بی نظیر موفق شود ازباند رجوی جدا گردد، فی الفور به مزدوری و … ملقب میشود !!!

صابر

*** 

مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانی برده داری مدرنانعکاس مقاله سایت “سحر” در رسانه آلبانی


حامیان تروریسم و جنایت همراه مریم رجوی مزدور فرقه منفور رجویلیست قیمتهای سخنرانان و مدعوین کرایه ای بزرگداشت تروریسم در پاریس به یورو

سایت مجاهدین خلق و دروغپردازیتاکتیک دروغهای گوبلزی در تبلیغ شوی رجوی در پاریس در مرحلۀ پیسی!!

مزدور مریم رجوی گزارش رادیو فردا: حضور پر رنگ و پر شمار افراد غیر ایرانی همراه با جان بولتون در تظاهرات مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در امریکا

Rajavi cult New Yorkگروه رجوی و دستاوردهای نیویورک

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریرجوی بنیانگذار تروریسم و عملیات انتحاری

تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی در تهرانروز چهارشنبه آخرین عملیات تروریستهای داعشی در ایران بود !

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

عربستان سعودی مجاهدین خلق فرقه رجوی توی تروریسمIran destroys 4 overseas terror groups, invites Saudi Arabia to be rational

همچنین:

 •  Rajavi_Faisal_1صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۷:…  شرایط جهانی ومنطقه ای درست برعکس آنچه رجویه می پندارد ویا بصورت دروغین درصدد حقنه کردن آنست . شرایط منطقه ای و حتی جهانی در سوریه و … آنگونه بهم خورد که ایران یکی از برندگان آن شد و بنابراین جایی برای عقب نشینی و … ، از مواضع اصولی و دوراندیشانه اش وجود

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، چهاردهم فوریه ۲۰۱۷:…  زدن کشتی های ما درخلیج فارس ، اهدای گاز شیمیایی توسط آلمان به عراق ، جنایت کم نظیر حمله به هواپیمای مسافربری ما و … ، جنگ نیست و آیا میخواستید بمب اتمی را هم پیرایه ی آن بکنند؟؟!! البته درنقشه ی استراتژیک آمریکا ، حمله به ۷ کشور در دستور کار بود و هست که برهم خوردن

  MOSAA 19 BAHMANصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۷:…  هدف آقای ” عارف شیرازی ” ازنوشتن مقاله اش که نام ” راز بقا، رمزماندگاری ” بدان گذاشته  ستودن هرچه بیشتر اصولی بودن راه مسعود رجوی و وفدا شدن موسی خیابانی در این راه بود که سرانجامش به ترکستان رسید وکعبه ای درکار نبود! نوشته ی این

   rudy-giuliani-mojahedin-khalqصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۷:…  انتخاب ترامپ ، نتیجه ی شکست سیاست ۲۵ ساله ی نئولیبرالیزم اقتصادی بود که مردم کشورهای جهان را به خاک سیاه نشاند ، به مردم عادی خود آمریکا هم – بعنوان اکثریت مردم آمریکا- ضررهای زیادی را وارد کرد ودرعوض جیب وحساب های بانکی آن دسته از ثروتمندان  یک د

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۷:…  دروغ است خواننده ی عزیز! این تشکل نه شوراست و نه بخاطر کار مثبتی مبارزه و مقاومت میکند بلکه نام مستعاردهن پرکنی است برای باند رجوی که بعضی ازکارهای خود را شکل دموکراتیکی مثلابدهد! اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ایران

  Radicalised Mojahedin Khalq from Iraq to Albaniaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم ژانویه ۲۰۱۷:…  موضعگیری های ترامپ ، هیچ بارقه ی امیدی را برای شما ها نشان نداده  و احتمالا عکس آنرا نشان میدهد! راست آنست که ما هنوز نمیتوانیم پیش بینی کنیم که هسته ی مرکزی قدرت درآمریکا ، تا چه اندازه ترامپ را دراجرای برنامه هایش آزاد خواهد گذاشت! درهر صورت ،

  shabnam-maddadzadeh-mojahedin-khalq-rajavi-cult-terroristsشیرین گرگری، منطقه علمدار گرر، ایران اینترلینک، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۶:…  نامبرده که درسال  ۱۳۸۷باتهام وابستگی به فرقه ی رجوی دستگیر وبه۵ سال زندان محکوم شده بود ، درطول اقامت خود درزندان ازآزادی مرموزانه ای برخوردار بود ونوشته های شعار گونه اش که تلاش مینمود اورا یک عن

  شهدای 16 آذرصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۶:… با وجود فرصت زیادی که برای فراخوان دادن بمناسبت سالروز ۱۶ آذر ( بعنوان روز دانشجو) باقی مانده ، فرقه ی رجویه با عجله ی تمام فراخوانی با امضای ستاد اجتماعی داخلی جعلی اش داده که هم دراین عرصه مقام اول را کسب کند وهم مردم را متوهم کند تا بگویند، این رو

   rudi-giuliani-rudy-mojahedin-khalq-rajavi-cult-terroristsصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۶:…  میدانیم که این باند جدا ازمردم ایران ومایوس ازحمایت آنها تمام سرمایه گذاری های خود را روی تاثیر عمل خارجی ودردرجه ی اول حمله ی نظامی آمریکا برایران گذاشته وبه دلایلی که روشن نیست، تصور میکنند که این حمله ی نظا

   Massoud Rajavi Saudi Arabiaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:…  نه عزیزان ! اینها دارند فرافکنی میکنند و نه اعلام موضع. چراکه  رئیس جمهور جدید آمریکا معتقد است که اوباما و پیشینیان او ارفاق زیادی باین قبیل کشورها کرده واونخواهد کرد؟ یعنی اینکه این سرکردگان پریشان حال شده ،  با  این نامه کاری درعمل آ