انقلاب خواهر مریم سوراخ شد. شکل و محتوی در فرقه رجوی

Follow Share on Tumblrارسال – علی اکرامی، انجمن نجات، مرکز خوزستان، نوزدهم می 2019:… مسئولین فرقه دو دستی بر سرمی زدند که فرهنگی کجاست که انقلاب خواهر مریم برباد رفت. زنان مویه می کردند که وا مصیبتا انقلاب خواهر مریم سوراخ شد. تعدادی از اعضا را بدنبال فرهنگی فرستادند تا بیاید تلویزیون را خاموش کند عجیب … Continue reading انقلاب خواهر مریم سوراخ شد. شکل و محتوی در فرقه رجوی