ایران آزاد مریم رجوی ؟ – قسمت اول

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، نوزدهم ژوئیه 2020:… کنفرانس ویدئویی مریم رجوی که بجای نشست های سالیانه ورسوای ویلپنت برگزارشد، باوجود  تبلیغات گوش خراش رسانه های رجوی  وبدون اینکه نوید چشم انداز خوبی را براین وطن فروش بی رقیب روشن سازد ، به پایان رسید وگرد وخاک های برخاسته شد، به سرعت فرو خوابید ودیگر هیچ! فرق این ویدئو کنفرانس با سایر نشست های سالیان گذشته دراین بود که ، روسپیان سیاسی دراکثریت بودند و هزینه ی نان وآب چندروزه ای که نصیب مهاجرین جوان کشورهای عقب مانده میشد ، بنوعی بین  ارائه کنندگان  تکنولوژی بکار رفته درا کنفرانس واین روسپیان سیاسی که پرتعداد تر از سال های قبل بودند ، تقسیم شد. ایران آزاد ومریم رجوی ؟ – قسمت اول