ایمان و خدا گونگی در درون تشکیلات رجوی ومریم عضدانلو ( از سلسله دروغ ها )ا

ایمان و خدا گونگی در درون تشکیلات رجوی ومریم عضدانلو ( از سلسله دروغ ها )ا

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم فوریه 2019:… طرف روی پوتین مس میکشید و با همان پوتین نماز میخوند رجوی میگفت نماز شما دیجیتالی ست در عرض یک دقیقه هشت رکعت نماز تمام میشد چرا از کجا نشات میگرفت از بالا رجوی نشست میگذاشت در آخرین دقیقه که هیچ فرصتی نبود میگفت بروید الان نمازتون قضا میشود و زنان شورای رهبری اول کار و نشست بعد نماز یکبار در نشست … 

کمپ اشرف مجاهدین خلق قربانیان اربابان بی شمارمجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار. کمپ اشرف

لینک به منبع

ایمان و خدا گونگی در درون تشکیلات رجوی ومریم عضدانلو ( از سلسله دروغ ها )

مجاهدین بعنوان مدعیان ایمان واسلام وفهم قران ونهج البلاغه وتفاسیرانقلابی ازانها ببینیم این ایمان دردرون تشکیلات ؛ چه جایگاه ومحلی ازاعراب داشت

اولا نه کسی قران میخوند ونه میتوانستند بخوانند نهج البلاغه اگراسمش رامیاوردی می پرسیدند چی هست میبایست کلی توضیحات میدادی که خطبه ها وسخنان و… علی ابن ابی طالب امام اول شماست یک روزمفاتیح الجنان را درجایی پیدا وان را ازطرف مقابل گرفتم که همیشه پنهانش میکردم یک روزدرحین خوندن که از بی مبالاتی وسهل انگاری خودم بود یکی دید وگفت چی میخونی توضیح دادم تا متوجه شود گفت مال کیه گفتم جواب داد در درون مجاهدین کتاب آخوند میخونی گفتم چه ربطی به آخوند داره همش دعای علی و حسن و حسین و… است چه اشکالی دارد.

خلاصه گزارش و دردسری برای ما درست کرد البته کسانی که مراصدا وصحبت میکردند خودشون میدونستند داستان چیست وحرفی برای زدن نداشتند چون بلافاصله بنده هم جواب میدادم اگراخوندی ست چرارهبری درنشستها ازروی ان زیارت عاشورا یا جوشن کبیروجوشن صغیرو…را بخورد ما میدهد این ازکتابها وسطح شناخت نیروها ازکتابهای مذهبی اما برویم سراغ بحث شیرین نماز اولا به جرات میتوانم بگویم 3/4جمعیت اصلا نمازنمیخوندند جمعه صبح محشروبسیارتماشایی وخنده داربود می امدند دست خود راخیس وبصورت میکشیدند وبدون وضومیرفتند که دیده شود وضو گرفته اند اگرکسی بود معلوم نبود چی میخوندند چون خیلی ها اساسا نمازبلد نبودند بخوننداگرنبود که میرفتند زیرپتو ونمازی وجود نداشت خیلی ازکسانی که در ظاهر نماز میخوندند آفتاب غروب کرده وضو میگرفتند ونمازمیخوندند نمازمغرب وعشا که دیگه نگویعنی هروقت ، فرصت میکردند نمازمیخوندند وقت نداشتند که نمیخوندند طرف روی پوتین مس میکشید وباهمان پوتین نمازمیخوند رجوی میگفت نمازشما دیجیتالی ست درعرض یک دقیقه هشت رکعت نماز تمام میشد چرا ازکجا نشات میگرفت ازبالا رجوی نشست میگذاشت دراخرین دقیقه که هیچ فرصتی نبود میگفت بروید الان نمازتون قضا میشود وزنان شورای رهبری اول کارونشست بعد نماز یکبار د رنشست یادداشتی دادم وگفتم میخواهم بروم نمازوقتی برای ما نگذاشتید که عصبانی شده گفت حتما باید موقع اذان نمازبخونی این همه وقت تا قضا شدن مونده منهم فهمیدم نباید سراین مسایل چیزی بگم اگردرنشست بودم موقع اذان ازنشست خودم خارج وبدنبال نمازمیرفتم غرض ازاین اشارات پراکنده یک ازهزاربرای این است که بدانید نمازوایمان دردرون مجاهدین انهم درسطح رهبری چه جایگاهی داشت بنده هرگزفکرنمیکنم وبا توجه به موضوعاتی که میدیدم قسم میخورم کمترمسئولی پیدا میکردی که درماه یکبارنمازقضا نشده بخواند خیلی ازفرماندهان ازبیخ وبن نماز نمیخوندند که یکبارگزارش نوشته واعتراض کردم ودرباره اهمیت نماز ازقران وصحبتهای پیامبر وعلی مثال اوردم که رجوی دریک نشست مجبورشد درباره نماز اشاراتی بکند وازملت بخواهد که به نماز اهمیت بدهند نیرو وتشکیلاتی که ادعای انقلابی ومسلمان بودن دارد وقتی نمازکه پایه است واهمیت بسیاربالایی دارد اینطوری رفتارمیکند دیگرخود بخوانید حدیث این مجمل رجوی میگفت رعایت شعائر نشاندهنده ایمان است براساس همین حرف ومیزان رعایت شعائرحد وحدود ایمان کاملا معلوم ومشخص است میگفت اگاهی وعمل مساوی است با ایمان ..اگاهی رادرنوشتارقبلی توضیح دادم کله گچی وعمل راهم دراین نوشتاراشاره کردم حال ایمان طبق تعریف رجوی ازکجا در میاید باید رجوی پاسخ بدهد وتازمانی که ازدروغگویی ها ودجالیت وعوامفریبی دست برندارد قطعا جوابی هم نمیتواند بدهد ومثل همیشه ازجواب دادن طفره میرود

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-وعضدانلو-به-نیروی-زخمی-خود-هم-رحم-ن/

رجوی وعضدانلو (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به نیروی زخمی خود هم رحم نمیکنند

علی شیرزاد، وبلاگ  وطنم ایران، اول فوریه ۲۰۱۹:… گفت از بالا گفتند رژیم منطقه را محاصره کرده باید سریع عقب بکشیم به او گفتم منکه یک ساعته درحال دیده بانی هستم هیچ آثاری از نیروی رژیم نیست اگر بمونه یا خونریزی او را میکشه یا اینکه نیروهای رژیم که درتعقیب او هستند رسیده و او را با خود میبرند و عاقبتش معلوم است گفت خیر باید برگردیم دستوره ….

مسعود و مریم رجوی به زخمی های مجاهدین خلق هم رحم نمی کندجنگ فروغ جاویدان، بعد از سی سال

لینک به منبع

رجوی وعضدانلو به نیروی زخمی خود هم رحم نمیکنند

یکی ازدوستانم مدتی بود بهم ریخته بود بخودم گفتم حتما مثل من مشگل تشکیلاتی دارد وبمن هم ربطی نداردکه وارد مسائل ومشکلات او بشوم ولی بعد مدتی دیدم بدترشده به اوگفتم مشکلات تو بمن ربطی ندارد وهرکس دردرون تشکیلات مشکلاتی دارد خود منهم دارم ولی تو روزبروز بهم ریخته ترواینطورکه می بینم بعد مدتی دکوراژه میشی میتونم کمکت کنم اگرمایل هستی واشکالی ندارد بگو مشگل چیه اگرهم که نمیخواهی رک بگو ما که باهم تعارف نداریم شروع به صحبت کرد

سوال کرد فلانی را میشناسی گفتم نه فقط اسمش را شنیدم وهرگز هم اوراندیدم ومیدونم که برای ماموریت به داخل اعزام ورژیم هم اورا دستگیر واعدام کرده است که چند وقت پیش هم درمزاربرایش با حضورتعداد زیادی عراقی مراسم گرفتند گفت پس گوش بده داستان او را تا بفهمی چرا اینقدر ناراحتم او ازایران که امد اورا اماده کردند برای عملیات داخله ما اورا بداخل ایران برده ونزدیک اولین شهرفرستادیم رفت وقراربرگشت و محل ملاقات راهم برایش مشخص کردیم رفت وما درزمان تعیین شده به محل رفتیم ودرانجا متوجه شدیم که با نیروهای رژیم درگیرو زخمی شده ونتوانسته خود را به محل قراربرساند کمی صبرکردیم نگو او درچند متری قرارایستاده ونمیتونه خودشو بما برسونه ولی من که جلوتردرحال دیده بانی بودم صدای اورا شنیدم که فریاد میزد من اینجا هستم درپایین پای شما وصدای صحبت شما رامیشنوم به فرمانده ام گفتم برویم بیاوریمش درچند متری ماست جواب داد اگربخواهیم پایین برویم باید با بالا هماهنگ کنم تماس گرفت و داستان را گفت و بمن گفت ازبالا گفتند رژیم منطقه رامحاصره کرده باید سریع عقب بکشیم به او گفتم منکه یک ساعته درحال دیده بانی هستم هیچ اثاری از نیروی رژیم نیست اگربمونه یا خونریزی اورا میکشه یا اینکه نیروهای رژیم که درتعقیب او هستند رسیده واو را باخود میبرند وعاقبتش معلوم است گفت خیرباید برگردیم دستوره بهش گفتم برادرمن تو فرمانده صحنه هستی ومیتونی براساس شرایط صحنه تصمیم بگیری اگرهم میگویند رژیم منطقه را محاصره کرده شما بروید دوسه دقیقه بعد او را روی کولم میاندازم و بشما میرسم اینجا هیچ خبری نیست که جواب داد دستورازبالاست کسی نمیتونه بره برگردید وما برگشتیم رژیم او را دستگیرشکنجه واعدامش کرد حالا سازمان امده با کلی تبلیغات برعلیه رژیم ودعوت ازعراقیها وهماهنگی با امریکایی ها در مزاربرای او مراسم گرفته واورا شهید واستفاده تبلیغاتی میکند درصورتی که خودش اورا کشت وبه کشتن داد دو رویی و ناراستی سازمان مرا دیوانه کرده ودلیل بهم ریختگیم این است راستش بنده غیرازسکوت هیچ چیزی نداشتم به اوبگویم وچند دقیقه بعد ودلداری جداشده ورفتم . برای رجوی وعضدانلو چیزی که برایشون مهم نبود ،جون نیروها بود واگاهانه وعمدا با شیوه های مختلف انها را بکشتن میداد و برسرقبریا عکس انها مرثیه میخوند میهمانی میداد خودرا پیش عراقی ها باشیادی عاشق نیروهای خودش نشان میداد وهرکس هم حرفی میزد مثل الان میگفت هیس روضه بهم میخورد این سوالها واین شکها کار وزارت اطلاعات وشعبه سپاه پاسداران است بیائید خود رابخوانید که کجاها با رهبری شکاف دارید ویکسویه نیستید ومثل کلپاسه به پروپای رهبری می پیچید ونمیگذارید خط پیش برود واینطوری دهان ملت رامی بست شکرخدا که ماها جداشدیم ودیگرنمیتواند باهیچ دروغ ودغل وفریب ودجالیت دهان ماها راببندد وما هم ظلم وستمی که برملت روا داشته ودستان خون الودش راافشا میکنیم

(پایان)

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_

تهدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی) برای اعضای خودشان بیشتر از تهدیدشان برای جمهوری اسلامی است

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_Albania
Farid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 
کنفراس ضد ایرانی صهیونیستها در ورشو لهستان و نوکری مریم رجوی و مجاهدین خلق برای ارباب
مریم رجوی و قتل خاشقجی، لابی های اجاره ای و توهم ریاست جمهوری

همچنین

از “روابط درونی مجاهدین رجوی و عضدانلو” تا “رقص رهایی مریم رجوی برای ونزولا”ا
۲۰۱۹/۰۱/۳۱
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۹:… در باره مادرش و سایر زنان شورای رهبری صحبت کرده که آرزوی آنها کشته شدن فرزندانشون بوده تا ادا و اطوار در بیاورند و در شورای رهبری به مدارهای بالاتری رسیده و رجوی عضدانلو از آنها راضی باشند. باید گفت این کارها برای ما شناخته شده است. اولا مبارزه برای کشته…


رجوی و عضدانلو می کشند  و بعد تعزیه گردانی میکنند (جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی)ا
۲۰۱۹/۰۱/۲۹
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۹:… هر دو من گفتند سازمان دارد آگاهانه با دست خودش ما را تحویل رژیم میدهد و ما مطمئن هستیم برگردیم بلافاصله دستگیر و اعدام میشویم . اگرامریکا مخالف است و نمیگذارد چرا ا آنهایی که آمده و مونده اند امریکا حرفی ندارد؟ و چرا بچه کاظمی را امریکا قبول کرده…


رجوی و مریم عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی
۲۰۱۹/۰۱/۲۸
علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۹:… رجوی و عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی هستند. اگرنبودند که با نیم کیلو مواد منفجره تار و پود آلترناتیو از هم نمیدرید و از صحنه روزگارحذف نمیشد. همیشه بزرگ کوچک را میخورد و از بین میبرد چرا معنی را خوب میفهمد ولی چاره ای ندارد . درطی سالیان رجوی و عضدانلو…

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو، مجاهدین خلق مریم رجوی، در فرانسه (قسمت اول و پایانی)ا
۲۰۱۹/۰۱/۲۷
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۹:… گفته هدف از بمب گذاری پاک کردن صورت مسئله آلترناتیو بوده. ما نفهمیدیم آلترناتیوی که ۵۰سال درحال مبارزه است و با اسراییل و امریکا و اروپا دراین پنجاه سال در گیر بوده و کانونهای شورشی او در ۱۲۰۰ شهر ایران فعالیت میکنند و لرزه سرنگونی در دل رژیم انداخته اند…


از مخالفت رجوی (مجاهدین خلق مریم رجوی ) با بنیادگرایی تا چنگ زدن به ستاره داوود (اسرائیل)ا
۲۰۱۹/۰۱/۲۲
علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۹:… باید از مسعود رجوی و مریم عضدانلو سوال کرد پس چی شد مخالفت با بنیادگرایی ؟ آیا بنیادگرایی اسلامی بد ولی بنیادگرایی صهیونیزم که الان درنتانیاهو و ترامپ خلاصه میشود خوب است؟ واقعیت این است که رجوی دستش آلوده به خونهای ملت عراق و سوریه و یمن و جاهای دیگر…


رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند
۲۰۱۹/۰۱/۲۱
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۹:… ۲۲بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم ۴۰ سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند. می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته آنها را به بهانه ورشو هم انگیزه بدهد و هم از ریزش جلوگیری کند بخاطر این دو مشکل درونی اینقدر تبلیغات راه انداخته و…


سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی- بیانیه ای که ساواک برای مسعود رجوی نوشت
۲۰۱۹/۰۱/۲۰
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژانویه ۲۰۱۹:… دوازده ماده که رجوی مدعی بود، این بیانیه را هم ساواک نوشته و بدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که آن زمان در زندان و داعیه مبارزه با شاه را داشتند …. یکبارهم خودش از کباب خوردنش با سربازجوی اوین می گفت. منوچهری…


رجوی و عضدانلو ( مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی) چاقوکشان سرکوچه سیاست
۲۰۱۹/۰۱/۱۸
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم ژانویه ۲۰۱۹:… سر و کله جداشده ها پیدا شد. رجوی که میدانست این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست از روز اول شروع به سمپاشی برعلیه ما کرد و خیلی از ما هم بخاطر مسایل قانونی و شخصی دو سه سالی چیزی نگفتیم و در سکوت بودیم و او هم د راوهامات…


بر همگان معلوم شد چرا رجوی با دمش گردو می شکست (وعده جان بولتون و مجاهدین)ا
۲۰۱۹/۰۱/۱۴
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژانویه ۲۰۱۹:…  چون ما مخالف سیاست وابستگی و پیش برد خط آدمخواران برعلیه ملت و وطن خود بودیم. زیرا برای همین و نجات وطن به رجوی پیوسته بودیم و نمیتوانستیم طور دیگری باشیم و سر خود را در توبره و آخور آدمخواران غربی و حکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و هنوز از آخور…


پرونده (برنامه سایت “ایران افشاگر” رجوی) یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو
۲۰۱۹/۰۱/۱۳
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۹:… تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله، ملت را دوباره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار و دسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد. از این…


از کوزه همان تراود که دراوست (وقتی رجوی دست به دامن امثال پرویز خزائی میشود)ا
۲۰۱۹/۰۱/۱۱
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه ۲۰۱۹:… آقای پرویز خزائی! اگرما یکبار ندامت کردیم تو دو بارانجام دادی. یکی وقتی سفیر حاکمیت دینی بودی وی کی هم الان که سفیر رجوی هستی …. واقعیت این است که آقا قبلا زیر پرچم و عبای انقلاب اسلامی با سس ولایت فقیه و ولایت الله سینه و…. الان زیر علم و ردا…