این تحریم های رجوی خواسته، از اول هم وجود داشته!

این تحریم های رجوی خواسته، از اول هم وجود داشته!

Mojahedin-Khalq_Israel_jafarzade-MEK_Rajaviصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم آوریل 2019:… مریم رجوی و فرقه مجاهدین خلق آلبانی،  با دیدن واکنش مردم نسبت باین تصمیم ابلهانه ی هیئت حاکمه ی امریکا ، آیا باز هم بر نظر خود که این کار امریکا نتیجه ی  مثبتی برای شما داشته ، اصرار دارید؟ آیا تاکنون ندیده اید که آحاد و اقشار مردم ایران علیرغم هر دشمنی و کدورتی که بین شان باشد ، در مواقع اضطراری بهم میپیوندند و بیشترین تلاش وفداکاری ها را انجام میدهند؟! آیا واکنش های جمعی و یکدست مردم در جریان سیل و زلزله های سال های اخیر ، درسی بشما و اربابتان نداد؟!

این تحریم های رجوی خواسته، از اول هم وجود داشته و دردی از مجاهدین خلق و موساد دوا نمی کندائتلاف قبلی که دردی از رجوی و مجاهدین خلق دوا نکرد ، این یکی خواهد کرد؟

ایران اینترلینک

این تحریم های رجوی خواسته، از اول هم وجود داشته!

25/01/1398

برخورد جنایتکارانه ی کاخ سفید با ایران که مدیریت اش عملا بدست فاشیست ترین وصهیونیست ترین جنایتکاران آمریکا افتاده ، این بار سپاه را بهانه کرده ودلخوشی فراوانی را به مجاهدین رجوی داده است!

صحبت ازقرار داده شدن سپاه درلیست تروریستی آمریکاست که ازدهه ها قبل هم بصورت کم و بیش وجود داشته واین بار صراحت بیشتری داشته است!

رسانه های رجوی، این مسئله را به خوراک تبلیغاتی خود تبدیل کرده اند وروزی نیست که دوجینی مطلب دراین مورد ننوشته و قول های شیرینی به خود ندهند!

مقاله ی ” گامی مهم، دیرکرد و پیامد آن “ یکی ازاین نوشته های پرتعداد است که دربخشی از آن میخوانیم :

” دولت آمریکا در تصمیمی بی سابقه اما با دیرکرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد. بی سابقه و بدیع از این جهت که برای اولین بار یک ارگان نظامی رسمی حکومتی وارد چنین لیستی می شود “.

این تصمیم ابدا بی سابقه نبوده واز دهه ها پیش این  بزرگترین نهاد نظامی ایران با نام های ” سپاه قدس ” ویا فرماندهان آن، مورد تحریم قرار گرفته و اساسا درماهیت قضیه فرقی نمیکرد ونمیکند که دولت وملت ایران مورد تحریم قرار گیرند ویا نهادهایی با این مشخصات!

ضمنا قرار دادن یک نهاد مهم ورسمی کشوری قانونی بنام ایران وبدون اطلاع ونظر سازمان ملل متحد ومخصوصا شورای امنیت آن ، کاری غیر قانونی وزورگویانه است والبته باند رجوی حق دارد که بدلیل ماهیت ضد مردمی اش ، ازاین نوع قانون شکنی ها وستم ورزی ها حمایت کرده وبه وجد آید!

دوباره :

“22 سال پیش (سال ۱۹۹۷)، زمانی که سیاست بغایت نادرست استمالت دولتهای غربی و بخصوص آمریکا از رژیم، سیاست روز بود، دولت وقت آمریکا، پس از تصویب قانونی جدید، سازمان مجاهدین خلق ایران را وارد لیست سازمانهای تروریستی خارجی خود کرد”.

در آن زمان، آمریکا سرگرم ویران کردن افغانستان وعراق بود و فرصت وقدرت آنرا نداشت که به ایران نیز- که فراتر ازاین کشورها هست – حمله کند و این با استمالت فرق میکند!

البته قرار دادن باند رجوی درلیست تروریستی ویا خارج کردن ان ازاین لیست کذائی ، تفاوت چندانی باهم نداشته ودر هردو صورت، سلطه گران آمریکایی ، بسته به اوضاع واحوال وقت، سیاست حمایت از رهبری مجاهدین و تداوم استبداد درون سازمانی ومغز شوئی را ادامه داده است!

آمریکا بعد از شکست درافغانستان و عراق ، یا تصور اینکه کارش را انجام داده، بلافاصله ایران را در لیست ” محور شرارت ” قرار داد!

سپس :

” بسیاری از مدعیان مبارزه هم، که حیات سیاسی خود را مرهون نزدیکی با مجاهدین بودند، با بیشرمی ازخود “مجاهد زدایی” کردند و با فاصله گرفتن از سازمان، برخی با رژیم همراه و همصدا شدند و درمذمت تروریست بودن و خشونت گرایی مجاهدین یاوه ها بافتند، برخی هم به دامن رژیم غلطیدند و بعضی هم درخوشبینانه ترین شکل آن گوشه عزلت برگزیدند “.

ما سراغی از این مدعیان مبارزه که شما وجودشان را اعلام کنید، نداریم و آیا ممکن است که نام این گروه ها را که هم مبارز بودند و هم حامی سیاسی شما- که مبارز نبودید- اعلام کنید؟!

و نیز بگویید که وقتی شما از لیست تروریستی آمریکا خارج شدید- که دراصل تروریست خوب و خودی شناخته شدید- این مدعیان مبارزه چه تجدید نظری در رفتارشان با شما کردند؟

مجددا :

” قراردادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی “گامی مهم، هرچند ناکافی، برای رهایی یک ملت از یوغ جنایتکاران حاکم ضد میهنی و تصمیمی جسورانه برای دفع خطر از مردم منطقه و یا حتی بشریت است “.

با دیدن واکنش مردم نسبت باین تصمیم ابلهانه ی هیئت حاکمه ی امریکا ، آیا باز هم بر نظر خود که این کار امریکا نتیجه ی  مثبتی برای شما داشته ، اصرار دارید؟

آیا تاکنون ندیده اید که آحاد و اقشار مردم ایران علیرغم هر دشمنی و کدورتی که بین شان باشد ، در مواقع اضطراری بهم میپیوندند و بیشترین تلاش وفداکاری ها را انجام میدهند؟!

آیا واکنش های جمعی و یکدست مردم در جریان سیل و زلزله های سال های اخیر ، درسی بشما و اربابتان نداد؟!

صابر  تبریزی

*** 

پوستر روز کارگر مجاهدین خلق فرقه رجوی بعد از انقلاب – تب تندی که زود عرق کردپوستر روز کارگر مجاهدین خلق، فرقه رجوی، بعد از انقلاب – تب تندی که زود عرق کرد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/این-کار-تروریست-نامیدن-سپاه-پاسداران-م/

این کار( تروریست نامیدن سپاه پاسداران) مشکل آمریکا و باند رجوی را حل نخواهد کرد!

سپاه پاسداران ایران علیه تروریسم مجاهدین خلق و امریکا و داعشصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دهم آوریل ۲۰۱۹:… رسانه های مریم رجوی، فرقه مجاهدین خلق نقل کرده که : “سناتور مایک براون گفت: تصمیم شجاعانه  دونالد ترامپ در نامگذاری سپاه پاسداران بعنوان یک سازمان تروریستی خارجی، موفقیت او در ریشه‌کن کردن شبه نظامیان داعش و امن کردن کشورمان از تهدیدات تروریست جهانی بنا می کند “. مشکل اینجاست که او مستنداتی دراین باره نداده که ثابت کند ارتش اصلی کشوری مانند ایران تروریست است!

سپاه پاسداران ایران علیه تروریسم مجاهدین خلق و امریکا و داعشمجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

ایران اینترلینک

این کار( تروریست نامیدن سپاه پاسداران) مشکل آمریکا و باند رجوی را حل نخواهد کرد!

۲۱فروردین۱۳۹۸

رسانه های رجوی، نقل وقول های زیادی از رسانه های جهانی درخدمت سیستم سلطه وتابعیت نقل کرده که من با نقل پاره ای ازآنها ، نظر خود را  هم درباره ی آنها مینویسم :

”   سناتور مایک براون گفت: تصمیم شجاعانه  دونالد ترامپ در نامگذاری سپاه پاسداران بعنوان یک سازمان تروریستی خارجی، موفقیت او در ریشه‌کن کردن شبه نظامیان داعش و امن کردن کشورمان از تهدیدات تروریست جهانی بنا می کند “.

مشکل اینجاست که او مستنداتی دراین باره نداده که ثابت کند ارتش اصلی کشوری مانند ایران تروریست است!

دیگر اینکه آمریکا هم داعش را ساخت وهم پر وبال داد وزمانی که سنبه را پر زور دید وفهمید که داعش درسوریه وعراق شکست خواهد خورد،وظیفه ی دیگری برای او- استقرار در آسیای میانه ودرجوار ایران و روسیه وحتی چین – درنظر گرفت ودخالتش در سرکوب داعش ، صرفا برای جلوگیری از خوردن ضربات سخت وتمام کننده بود واین دخالت ها به مردم عراق وسوریه، بیش از داعش ضربه زد وزمان  درگیری ها را طولانی تر کرد!

دراین میان، سپاه پاسداران درنقطه ی مقابل آمریکا قرار داشت و نقشی بغایت مثبت تر در ریشه کن کردن داعش- که آمریکا فعلا موفق شده که از ریشه کن شدن آن جلوگیری کند- داشته واین حقیقت را خود ترامپ درموقع کارزارهای انتخاباتی خود بصراحت اعلام نموده است!!

همچنین :

 ” مقامهای دولت آمریکا گفته اند که این کار در منزوی کردن رژیم ایران در آینده کمک می کند و روشن می سازد که آمریکا با استمرار حمایت رژیم ایران از گروههای یاغی و سایرین که خاورمیانه را بی ثبات می کنند مدارا نخواهد کرد “.

گروه های یاغی ومخل امنیت خاورمیانه، دردرجه ی اول ساخته وپرداخته ی آمریکاست وایران با این گروه ها تضاد آشتی ناپذیری دارد وبنابراین ، آمریکا گروه های استقلال طلب ومیهن دوست را یاغی میداند واین تقصیر حاکمیت ایران وسپاه پاسدارانی که بازوی نظامی آنست، نیست!

بارهم :

“سناتور مارکو روبیو سناتور ارشد آمریکا گفت:  «دولت ترامپ به خاطر نامگذاری سپاه پاسداران بعنوان یک سازمان تروریستی خارجی، که باید سالیان پیش صورت می گرفت،  مستحق دادن اعتبار است. رژیم ایران علاوه بر اینکه دنبال توانایی اتمی و موشکی است، کماکان بزرگترین کشور حامی تروریسم است “.

البته این عمل ازهمان آغاز ایجاد جمهوری اسلامی ایران بدرجات مختلف انجام شده وکار ترامپ چندان تازه نیست واین سناتور ارشد، درحق دولت های سابق آمریکا، بی انصافی نشان داده ونگفته که ترامپ درموقعیت بدی رئیس جمهور شد وموظف شده که کشور در حال اقتدار ازدست داده ی آمریکا را به وضعیت اولش برگرداند که کاری تقریبا ناممکن است و سماجت و وحشی گری او، ازهمین روست!

مجددا :

” سناتور لیندزی گراهام عضو برجسته سنای آمریکا گفت:‌ من از تصمیم وزیر خارجه  و رئیس جمهور  که سپاه پاسداران را بعنوان یک سازمان تروریستی نامگذاری کردند، بطور کامل حمایت می کنم سپاه پاسداران در سراسر خاورمیانه تخریب و تباهی بوجود آورده “.

او ازجمله نئوکان های آوانجلیست است و بهتر میداند که اصل قضیه چیست وبنابراین با کمال وضوح، دروغ میگوید تا نشان دهد که چه وجه مشترک قابل توجهی با رجوی که ازاین کارها به وفور میکند، دارد!

همینطور :

” موضع‌گیری خانم رجوی: «لیست‌گذاری تروریستی سپاه سرکوبگر پاسداران خواست دیرین و برحق مقاومت ایران، لازمه امنیت و صلح و ثبات در این منطقه از جهان است “.

این کار چیزی جز لطمه زدن به امنیت منطقه – که بدون انهم نا امن است – ببار نخواهد آورد!

البته خانم رجوی هم به حکم ماهیت خود اظهار نظر کرده واگر حرفی برخلاف این میگفت ، مایه ی تعجب شمرده میشد!

او هم مانند سران آمریکا- ولو درسطحی نازل- آرزوهایی دارد که شبیه آرزوهای آن گرگی است که تاریکی را دوست میدارد!

صابر  تبریزی

***

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_TerrorismTrump, Saudi Arabia and the Khashoggi Murder (U.S. also backs Mojahedin Khalq MEK Terrorists)

ماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایرانماهیگیری فرقه رجوی و کفتربازان دنیای مجازی از درد و رنج مردم ایران در سیلاب

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اگر-کار-مجاهدین-خلق-فرقه-رجوی-ترور-نبو/

اگر کار مجاهدین خلق (فرقه رجوی) ترور نبوده ، لابد اعدام انقلابی بوده!

مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی از ترور علیه امریکاییی ها تا ترور برای امریکایی هاصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهارم آوریل ۲۰۱۹:… به ادعای مجاهدین رجوی، تام ریج، وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا که در یک مهمانی نوروزی باند رجوی  گفته است: من باید به شما بگویم که یکی از دلایلی که من تصمیم گرفتم از آرمان مردم ایران حمایت کنم، این بود که مجاهدین هرگز و هرگز نه حتی یک روز و نه حتی در یک یادداشت، حتی در یک صفحه، و نه حتی در یک اتهام، که آنها یک سازمان تروریستی بودند، ظاهر نشدند و این امروز در شخصیتهایی که در جلسه امروز حضور دارند منعکس می‌شود.

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

ایران اینترلینک

اگر کار مجاهدین خلق (فرقه رجوی) ترور نبوده ، لابد اعدام انقلابی بوده!

۱۵/۰۱/۱۳۹۸

به ادعای رسانه های مجاهدین رجوی، تام ریج، وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا که دریک مهمانی نوروزی باند رجوی حضور داشت ، گفته است:

” من باید به شما بگویم که یکی از دلایلی که من تصمیم گرفتم از آرمان مردم ایران حمایت کنم، این بود که مجاهدین هرگز و هرگز نه حتی یک روز و نه حتی در یک یادداشت، حتی در یک صفحه، و نه حتی در یک اتهام، که آنها یک سازمان تروریستی بودند، ظاهر نشدند و این امروز در شخصیتهایی که در جلسه امروز حضور دارند منعکس می‌شود “.

مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی از ترور علیه امریکاییی ها تا ترور برای امریکایی هایکی از دلایلی که امریکا برای حمله به عراق اعلام کرد حمایت صدام حسین از تروریسم و سازمان مجاهدین خلق بود

اولا آرمان مردم ایران با باند رجوی که دست به ترورهای متعدد بعد ازانقلاب ۱۳۵۷ زده، جنایات داخل تشکیلاتی ازجمله نسل کشی نموده ، درجنگ عراق برعلیه کشور خود وارد عمل شده، دست به انواع جاسوسی ها زده  و … چه سنخیتی دارد؟!

ثانیا ، هم شما وهم من میدانیم که درادبیات سیاسی ، اقلا دونوع کشتن بدون اذن دادگاه صالحه داریم که یک دسته آنرا ترور ودسته ای دیگر اعدام انقلابی میدانند.

مثلا دردهه ی ۱۳۵۰ خورشیدی ، مجاهدین وقت ، چند نفر ازمستشاران شما را کشته و استدلال کردند که این مستشاران از ادوات اشغالگری آمریکا درایران هستند که با کودتای ننگین ۲۸ مرداد برایران مسلط شده و اشغالگر بحساب میآیند و کشتن اشغالگر نه یک کار تروریستی ، بلکه یک اعدام انقلابی میباشد!

شما نظرتان دراین مورد چیست آقای تام ریچ و آیا این کار را ترور نمیدانید؟!

ومجاهد نماهای امروز چه میگویند؟!

باین کار بنیانگذاران خود افتخار میکنند یا آنرا محکوم میپندارند؟!

بازهم :

“… بسیاری از ما، این افتخار را داشتیم که با خانم رجوی ملاقات کنیم. و ما همچنین افتخار داشته‌ایم با خانواده‌هایی که همسرانشان، فرزندانشان، و دوستانشان در بین ۱۲۰هزار شهروندان ایرانی هستند که از زمانی که آخوندها فرهنگ و کشور و مردم فوق العاده، و تاریخ فوق‌العاده را به یغما بردند، اعدام شدند کشوری با فرهنگی که پیچیده‌ترین فرهنگ در جهان و باسوادترین و جوانترین جمعیت در جهان است. “.

نوش جانتان باشد ازاین ملاقات هایی که با سر مشاطه ی حرمسرای مسعود رجوی داشته اید!

ضمنا آیا میتوانید آمار این ۱۲۰هزار شهید خود را که تعدادشان تقریبا معادل شهدای ایران درجنگ هستند، با مستندات لازم منتشر کنید؟!

همچنین چرا اصرار دارید که  مردم این باسوادترین وجوانترین کشور دنیا را با انواع تحریم ها، ترور ها  و اگر دست داد حمله ی نظامی،ازبین ببرید؟!

دوباره :

” …این تغییر به‌معنای بازگشت به عقب، به سلطنت، که نمی‌توان آنرا به هیچ‌وجه و به هیچ شکلی دموکراتیک خواند، نیست. این تغییر به‌معنای حفظ وضعیت موجود هم نیست. بلکه این تغییر برای آزادی، برابری و اولویت داشتن رأی توسط کسانی است که می‌توانند وارد رقابت بشوند، کسانی که می‌توانند از طریق رأی آزاد و دست کاری نشده زنان و مردان، شهروندان ایران انتخاب شوند “.

اگر واقعا اینطور فکر میکنید، یک انتقاد اساسی ازکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خود کرده وتمامی اسناد موجود دراین رابطه را افشا کنید تا ثابت شود که شما تا وقتی که میتوانستید ، نظام سلطنت را درایران نگه داشتید وحالا میدانید که قادر به این کار نیستید، این حرف را میزنید!

وانگهی ، در موارد قابل توجهی ، رژیم رجوی بارها ازنظر تاریخی ، مرتجع تر وعقب مانده تر از نظام سلطنتی است!

هیچ سلطانی باندازه ی رجوی در امور شخصیه ی رعایایش دخالت نمیکرد واینهمه زن درحرمسرای خود نداشت!

شاه زمانی از فئودالیزم وزمانی دیگر از سرمایه داری تجاری وابسته حمایت میکرد ونماینده ی آنها بود.

حال آنکه رجوی در رژیم حقیر خود ، مناسبات برده داری برقرار کرده است!

آیا شما با کمک به پیاده شدن این رویه درایران است که میخواهید بما کمک کنید که آزاد شویم وآیا این آزادی ، رها شدن از انسانیت نیست؟!

سپس :

” من می‌خواهم ببینم که رژیم ایران نتواند هیچ میزانی از انرژی را صادر کند. من فکر می‌کنم این ایده بسیار عالی است. شما می‌خواهید روی رژیم فشار بیاورید. و متأسفانه، این به آن معنی است که مردم رنج خواهند برد، ولی آنها همین حالا رنج می‌برند”.

اولا دشوار است که شما تمامی این غلط ها را در زمانی که جهان ازنظام جابر تک قطبی رها میشود، یکجا بکنید!

ثانیا آیا برای مردم ایران فرقی بین تحریم شدن ونشدن نیست وحالا که میگویید که مردم در رنج اند ، سهم سیستم ظالمانه ی آمریکائی دراین رنج چقدر است وچرا چنین میکند وقتی که برای مردم ایران آزادی؟! میخواهد؟!

صابر  تبریزی

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-ها-علت-اصلی-سیلاب-و-توفان-در-سراسر/

رجوی ها علت اصلی سیلاب و توفان در سراسر جهان را معرفی نمیکنند!

سیل در آلبانی و بی تفاوتی مجاهدین خلق مریم رجوی به درد و رنج همسایگانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سی و یکم مارس ۲۰۱۹:…  رسانه های رجوی نوشته اند : “حرص ثروت‌ اندوزی حاکمان غارتگر، بی‌توجهی به دانش علمی و تجربه‌های جهانی و بی‌لیاقتی‌های سردمداران آن، ندانم‌ کاری‌های اداری و نبود یک دیدگاه همه‌جانبه، زمینه‌ساز نابسامانی‌های اکولوژیکی در کشور می‌شود “. فرض کنید که این حرف شما را پذیرفتم! دراین صورت سئوالم از شما این است که این سونامی های وحشتناک که هر ساله در اقصی نقاط جهان روی داده وتلفات ده ها بار بیشتر از سیل اخیر ایران ببآر میآورد ، تقصیر حاکمان ایران است یا صاحبان صنایعی آلاینده است که متعلق به یک درصد از مردم ثروتمند جهان میباشند؟

سیل در آلبانی و بی تفاوتی مجاهدین خلق مریم رجوی به درد و رنج همسایگانسیل دسامبر ۲۰۱۷ در منطقه مجاهدین خلق در آلبانی قربانیانی در کنار خسارات جدی به جای گذاشت ولی مزدور وقیح مریم رجوی و همدستانش درد و رنج همسایگانشان را به روی خودشان هم نیاورند. 

ایران اینترلینک

رجوی ها علت اصلی سیلاب و توفان در سراسر جهان را معرفی نمیکنند!

۱۱فروردین۱۳۹۸

سیل، زلزله وهر حادثه ی فلاکتبار ، قانونمندی های خود را دارند ونقش بشر دراین راه، ایجاد تمهیداتی است که با قبول حداقل زیان، این حوادث را ازخود دورکند.

انسان البته که برای گذران زندگی خود، چاره ای جز دست بردن در طبیعت ندارد واگربا استفاده از هوش وقابلیت های سرشار و منحصر بفرد خود چنین نمیکرد، چه بسا که بعلت ضعف فیزیکی که دراو وجود دارد وحسیاتش بسیار پایین تر ازاغلب جانوران است ، ازهزاران سال پیش منقرض میشد!

متاسفانه اما، دربرابر این قانونمندی های طبیعی ، دست بردن بی تناسب وحریصانه ی بشر درطبیعت نتایج وخیمی دارد که سیل های اخیر ایران شمه ای از این نتایج وخیم را بنمایش گذاشت!

دیگر این مسئله که گرم شدن کره ی زمین که حاصل دست اندازی های هرچه طمع ورزانه درطبیعت و تولید گازهای انبوه گلخانه ایست ، اظهرو من الشمس شده وهمگان میدانند که این سوء استفاده ها عمدتا ازطریق صنایعی است که دراختیار یک درصدی های متنعم جهان قرار دارد که بخاطر ارزان بودن سوخت فسیلی، از انرژی پاک خورشیدی و … استفاده نمیکنند و هزینه ای برای دفع زباله هایی که گاها باندازه ی کوهی جمع شده اند ، نمیپردازند!

 باند رجوی برای منحرف کردن مردم وگرفتن ماهی ازآبی که فکر کرده زیادی گل آلود است ، مقاله ای نوشته که ضمن نقل قسمتی از آن، به تشریح اجمالی مسائل میپردازم.

رسانه های رجوی نوشته اند :

“حرص ثروت‌ اندوزی حاکمان غارتگر، بی‌توجهی به دانش علمی و تجربه‌های جهانی و بی‌لیاقتی‌های سردمداران آن، ندانم‌ کاری‌های اداری و نبود یک دیدگاه همه‌جانبه، زمینه‌ساز نابسامانی‌های اکولوژیکی در کشور می‌شود “.

فرض کنید که این حرف شما را پذیرفتم!

دراین صورت سئوالم از شما این است که این سونامی های وحشتناک که هر ساله در اقصی نقاط جهان روی داده وتلفات ده ها بار بیشتر از سیل اخیر ایران ببآر میآورد ، تقصیر حاکمان ایران است یا صاحبان صنایعی آلاینده است که متعلق به یک درصد از مردم ثروتمند جهان میباشند؟

چگونه است که این گرم شدن کره ی زمین ، در مناطقی خشکسالی ودرمناطق دیگری سونامی های بسیار ویرانگر ببآر میآورد وسهم حاکمان ایران دراین فجایع جهانشمول که دراشکال مختلف وگاه متضاد روی میدهد، چقدر است ؟!

با وضعی که برسر کره ی زمین آورده اند ، کشورها روز بروز ازتوان مقابله با این حوادث که دیگر طبیعی شمرده نمیشوند ، بازخواهند ماند!

عجالتا میتوان امیدوار بود که با انجام تمهیدات علمی که لازمه اش متعهد بودن دولت ها دربرابر بشریت است ، میتوان ازمیزان این خسارات  برای مدت محدودی کاست .

مثلا ما درسال های گذشته توفان های کوبا وپورتوریکو را داشتیم که اولی ۶۰ سال است که تحت محاصره ی همه جانبه ی ارباب رجوی ها قرار دارد ودومی کشوری وابسته به آمریکاست.

تلفات این توفان ها درکوبا فقط یک نفر ودرپورتوریکو صدها نفر بود وعجیب اینکه درعرض این یکسال، پورتوریکو که حیات خلوت امریکا وکشوری فرمانبردار دربرابر سلطه گر اعظم جهانی است ، هنوز موفق به ترمیم نیروگاه های برق خود نشده است!!

ولی درنهایت امر وبا وضعی که درپیش روست، دولت های مردم مداری هم نخواهند توانست که با این قهر طبیعت که توسط انسان ها بر طبیعت تحمیل شده ، مبارزه ی جدی بنمایند ونتیجه اینکه کار رجوی ها آنقدر بسوی خیانت و دشمنی با بشریت پیشرفته، که با رد ابتدائی ترین مسائل زیست محیطی، درخدمت  کامل ارباب قرار گرفته وباطرح مسائل حاشیه ای تر ، درصدد تبرئه ی ارباب وگمراه کردن مردم است!!

صابر  تبریزی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اتحاد-یعنی-قبول-امر-و-نهی-های-رجوی-خود-ش/

اتحاد یعنی قبول امر و نهی های رجوی خود شیفته و دشمن وطن؟!

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم مارس ۲۰۱۹:… سخنگوی مریم رجوی رهبر مجاهدین خلق میگوید: ” همه می دانند که آنچه درشیراز و آق قلا پیش آمد بحران و یا بهتر است بگویم عدم مدیریت است و سهم خدا و طبیعت در این سوانح بسیار ناچیز است. نه تقصیر سیل است و نه باران. مگر نه اینکه کشاورزی در ایران دیمی است و هزاران کشاورز در آرزوی قطره ای باران هستند.

 مجاهدین خلق مریم رجوی مسعود رجوی مزدوری صدام حسین شیخ عربستان موساد مخابراتMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

لینک به منبع

اتحاد یعنی قبول امر و نهی های رجوی خود شیفته و دشمن وطن؟!

۷فروردین۱۳۹۸

سهیلا دشتی هم مانند سایر مریدان رجوی ازوقوع سیل درایران بهانه ای برای عرض اندام واظهار فضل یافته ودر رسانه های رجوی نوشته است :

” جدال با طبیعت در دوران پسا سرمایه داری زهر خندی است که فقط با افکار ارتجاعی سردمداران خائن هم آهنگی دارد و درست مثل قرون وسطی علل وقوع این بلایا را حجاب و گناه زنان بدانند. مردم به تنهائی باید هم در مقابل این سوانح وارد میدان شوند و هم در برای حل مشکلات و تضادهای اجتماعی مثل اعتیاد، گور خوابی و کار کودکان و فحشا و دهها مورد دیگر خودشان معضلات خود را حل کنند…”.

اولا جدال با طبیعت برای بهتر کردن زندگی همواره وجود داشته وخواهد داشت واین از خصوصیات بشر است که میکوشد مواهب طبیعت را بسود خود مورد بهره برداری قرار دهد ودست در آن ببرد.

تا اینجای کار عیبی ندارد وآنچه که ناشایست وخطرناک است، طمع ورزی عده ی معدودی ازانسانها برای کسب ثروت بیشتر است که دراستفاده ازطبیعت افراط کرده ونظم آنرا بهم زده وموجب فجایعی سخت میگردند!

دولت های مسلط برجهان درخدمت چنین افرادی هستند ومنافع این افراد است که ازمردم عادی قربانی میگیرد.

جنگل ها عمدتا توسط این افراد تخریب شده و افزایش گرمای زمین حاصل طمع ورزی های آنهاست که تولید توفان، سیل وسونامی میکند و …

ثانیا، اگر این خانم درس اش را خوب میخواند صحبت از سیستم پسا سرمایه داری درایران نمیکرد ومیدانست که سیستم موقتی پسا سرمایه داری زمانی است که سرمایه داران صنعتی حاکم بوده اند واینک این حاکمیت خود را ازدست میدهند!!!

حال آنکه ، استعمار به ایران چنین اجازه ای را نداده که صنعتگران بتوانند نقش چشمگیری را درحیات اقتصادی ایران بازی کنند ونتیجتا کشور درمرحله ای که خانم دشتی ازآن اسم برده ، بسر نمیبرد!

با این تحلیل هاست که رجوی ها همیشه دست به اقدامات خطرناک وغلطی زده اند وبهتر بود قبل از دست بردن به قلم، چند سالی درمورد تطورات تاریخی وآرایش طبقاتی ایران مطالعه میکردند!

ثالثا، عمل مردم درمقابل بلایای طبیعی قابل تحسین است و اینطور هم نیست که دولت دست برروی دست گذاشته وکاری انجام نمیدهد که البته طبیعی است که نقصان هایی درکارش باشد.

دوباره :

” همه می دانند که آنچه درشیراز و آق قلا پیش آمد بحران و یا بهتر است بگویم عدم مدیریت است و سهم خدا و طبیعت در این سوانح بسیار ناچیز است. نه تقصیر سیل است و نه باران. مگر نه اینکه کشاورزی در ایران دیمی است و هزاران کشاورز در آرزوی قطره ای باران هستند. حال طبیعت باران رحمت را نازل کرد و در اثر ندانم کاریهای ایادی نظام به مرگ دهها تن و بی خانانمانی هزاران تن منجر شد “.

این قانون طبیعت است که درایام خشکسالی که زمین قادر به جذب سریع آب نیست ونیز کافی نبودن پوشش جنگلی و گیاهی ، سیل که جزئی از طبیعت است، ویرانی بیشتری میآورد ودراین میان، البته که استفاده ی زیادی نفع طلبان از زمین ویا سهل انگاری متولیان امور، شدت این خسارات را بیشتر میکند.

این حوادث درتمامی کشورهای جهان روی میدهد وهمواره توام با تلفات وخسارات است وکارهای بازدارنده ی انسان ها ومخصوصا دولت ها، میزان این خسارات را کمتر وکمتر میکند وبعید است که این کارها بگونه ای باشد که دیگر سیل وزلزله ای دربین نباشد!

انسان مجبور به تحمل قهر طبیعت است وقدر مسلم اینکه با ازدیاد آگاهی اش، ازمیزان سختی ها وتلخی های بوجود آمده میکاهد و بی اثر کردن کامل این بلایا، درچشم انداز نزدیک قرار ندارد!

بازهم :

” در چنین شرایطی به جای رسیدگی به خواسته های مردم تانکها و سپاهیان خود را به خیابانها می فرستد. مردم ما آگاه هستند و اینکه منتظر دریافت کمکی از رژیم باشند بیشتر به یک معجزه شبیه است “.

این زره پوش ها دربرابر سیل مقاوم هستند ومیتوانند اتوموبیل های واژگون شده و … را ازدرون سیلاب بیرون بکشند و شما چرا با این کار مخالف هستید خانم دشتی؟!

سپس :

” مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران صمیمانه ترین همدردیها و تسلیتهای خود را به بازماندگان قربانیان فاجعه سیل و عموم مردم بویژه در شیراز ابراز داشت…”.

این ابراز همدردی وعرض تسلیت بگوش سیل زدگان نرسید و قطعه نان لواش وتخته پتویی برایشان دربر نداشت وتنها سوء استفاده از یک فلاکت طبیعی را هدف قرار گرفته که البته مورد تنفر هرانسان آزاده ای میباشد وبس!

صابر  تبریزی

*** 

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)
چند سند دیگر:
Lets create another Vietnam for America(pdf).
(Mojahedin English language paper April 1980)
Letter to Imam (Khomeini) (pdf). 
(Mojahedin English Language paper April 1980)

American servicemen killed by Mojahedin Khalq MEK MKO Rajavi Cult in IranThe MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همیاری سیمای مقاومت مجاهدین خلق مریم رجوی صدا و سیمای رجوی ، جلوه ای از مقاومت و مطالبات مردم نیست و بلکه بسان سم مهلکی است که بر این مطالبات مشروع زده میشود تا نامشروعشان جلوه دهد !

مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق وطن فروش علیه ملت ایرانThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

مریم رجویجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_TerrorismUS, MEK and Ahwazia Coordination

Amir_S_Nasimeh_N_MEK_Terrorist_Maryam_RajaviUsing Mojahedin Khalq (aka MEK, MKO, Rajavi cult) to damage Iran EU relationship

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

Ex members accuse @Maryam_Rajavi of coordinating routine sexual abuse. Many of these women lost their wombs.

Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

Zarif says accusing Iran won't absolve EU responsibility for housing terrorists

Mossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

Vidal-Quadras-Vox-MEK-Iran-Terrorism-FinanceAlejo Vidal-Quadras: We (VOX) Received money from Mojahedin Khalq (MEK) terrorists

دستور قتل محمد رضا کلاهی توسط مریم رجوی و ترکی الفیصل عربستان صادر شده استدستور قتل محمدرضا کلاهی را مریم رجوی و ترکی الفیصل داده اند

همچنین: