بازخوانی پرونده تخلیه خونین دهم شهریور 92 اردوگاه مخوف اشرف ( بخش نخست )

بازخوانی پرونده تخلیه خونین دهم شهریور 92 اردوگاه مخوف اشرف ( بخش نخست )

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، دوم سپتامبر 2015:… ابعاد چگونگی تخلیه خونین اشرف اما همچنان باچندین سئوال همچنان بی پاسخ هنوز روشن نشده ودرپرده ابهام قراردارد _ طی دوسال گذشته یک هیات عراقی زیر نظر سازمان ملل مشغول تحقیق در باره چگونگی رخداد خونین دهم شهریور دراین اردوگاه می باشد _ گزارش چگونگی این ماجرا به دوعلت کند پیش می رود _ یکم _ عدم همکاری فرقه رجوی …

چه کسی مسعود دلیلی را کشت؟

لینک به منبع

بازخوانی پرونده تخلیه خونین دهم شهریور 92 اردوگاه مخوف اشرف ( بخش نخست )

الف .مینو سپهر 2015/09/01

مقدمه _ درتاریخ دهم سپتامبر 2013 بقایای فرقه رجوی شامل 42 نفر با ترس ووحشت ودرسیاهی شب قلعه مخوف اشرف را باشتاب ترک نموده وبا حمایت ارتش عراق وتحت نظر مسئولین سازمان ملل به کمپ لیبرتی منتقل گردیدند .

وچنین شد که این پایگاه صدامی برای همیشه از لوث وجود بقایای فرقه رجوی پاک گردید _

ابعاد چگونگی تخلیه خونین اشرف اما همچنان باچندین سئوال همچنان بی پاسخ هنوز روشن نشده ودرپرده ابهام قراردارد _ طی دوسال گذشته یک هیات عراقی زیر نظر سازمان ملل مشغول تحقیق در باره چگونگی رخداد خونین دهم شهریور دراین اردوگاه می باشد _ گزارش چگونگی این ماجرا به دوعلت کند پیش می رود _ یکم _ عدم همکاری فرقه رجوی با هیات تحقیق _ دوم _ دخالت بیجای امریکا در به انحراف کشیدن نتنیجه تحقیقات _ براستی چرا امریکا و فرقه رجوی در امر تحقیق درمورد حادثه یکم سپتامبر 2013 دراردوگاه اشرف سنگ اندازی می نمایند ؟ _ دراین نوشتار سعی براین است که برای این سئوال پاسخی یافت گردد ………

نخست _ بررسی زمینه های رخداد دهم شهریور در اردوگاه مخوف اشرف

ازابتدای سال 2009 وپس از مشخص شدن خروج نیروهای امریکایی از عراق مسئولیت کلیه پایگاه های تحت حفاظت نیروهای امریکایی ازجمله اردوگاه مخوف اشرف دراختیار دولت وارتش عراق قرارگرفت _ از ابتدای سال 2009 تا سپتامبر 2013 مسائلی درمورد تخلیه اردوگاه اشرف رخداد که فهرست وار بدان اشاره خواهم کرد

1 _ هشدار دولت وقت عراق به سران فرقه رجوی درمورد تخلیه اشرف وخروج از عراق در سال 2009

درهمان ابتدای این انتقال اقای موفق الربیعی مشاور امنیتی دولت عراق وارد اردوگاه اشرف گردید وپس از گفتگو با مسئولین این قلعه به آنها گوشزد کرد که باید خاک عراق راترک وبه خارج از عراق منتقل شوند _ ایشان هشدار داد دولت عراق وجود این گروه را درآنکشور به رسمیت نمی شناسند وچون وضعیت آنها ” بدون تعریف ” است لذا نمی توانند از آن کشور تقاضای پناهندگی نمایند ویا دقیق تر ” گزینه انتخاب اقامت درعراق ” جزو گزیینه ها نیست _ این موضع صحیح دولت عراق درواقع هشداری بود همزمان به سران فرقه رجوی وامریکا که از سال 2003 اعضای این فرقه را تحت حمایت خود قرارداده و از آنها بعنوان ” جاسوس وخبرچین ” استفاده می نمود _ انتقال گروهی از اعضای این فرقه به امریکا وتعلیم تکمیلی آنها درصحرای نوادا دقیقا درهمین دوره صورت گرفته است ( نگاه کنید به سخنان سیمور هرش ” روزنامه نگار معروف امریکایی دراین مورد .

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=3818

2 _ هشدار دیپلمات امریکایی در گفتگو باسران فرقه رجوی درمورد تخلیه اشرف درسال 2010

درسال 2010 توماس جی باتلر دیپلومات امریکایی از طرف دولت آنکشور به عراق رفت و 7 بار با سران فرقه رجوی درمورد تخلیه اشرف گفتگو نمود _ درخواست دولت امریکا ازسران فرقه رجوی چنین بودند

اعلام رسمی انحلال فرقه رجوی

انتقال اعضا ی مستقر به مکانی دیگر دور از مرزهای ایران

گفتگوی انفرادی افراد با کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان جهت تعین تکلیف برای خروج از عراق

سران فرقه رجوی که همه دار وندار خودرا در دراختیار داشتن این پایگاه درعراق و ماندن در آنکشور گذاشته بودند اما این دوهشدار مهم را جدی نگرفته وبا آن به مخالفت پرداختند _ درکنار اصرار این فرقه درنگاهداری اشرف باید از حمایت نماینده وقت امور انسانی سازمان ملل ( یونامی ) یعنی ” ادملکرت ” یادی کرد که بطور کامل نمک گیر این فرقه شده بود ونه تنها هیچ اقدامی درراه حل این مشکل نمی نمود بلکه از وجود این گروه تروریستی درعراق با تمام وجود حمایت می کرد !

درسال 2011 روابط پیدا وپنهان ادملکرت با فرقه رجوی ازپرده بیرون زد ولذا نامبرده ازاین سمت برکنار و مارتین کوبلر جایگزین وی گردید

مارتین کوبلر پس از بدست گرفتن مسئولیت بخاطر مسائل انسانی وارد گفتگو بین دولت عراق وفرقه رجوی گردید _ دولت عراق نیز که خواهان حل این معضل بود بطور داوطلبانه با کوپلر به گفتگو نشست و سرانجام در اواخر سال 2011 یک توافق نامه بین دولت عراق ویونامی به امضا رسید که بنابرآن اعضای ساکن این اردوگاه بطور موقت به کمپ سابق نیروههای امریکایی ( لیبرتی ) منتقل گردند تا کمیساریای سازمان ملل بتواند با آنها مصاحبه انفرادی نماید _ هدف ازاین توافق درنهایت خروج همه اعضای این فرقه ازکشور عراق بود ….

سران فرقه رجوی که این اردوگاه را ملک اجداد و اهدایی رئیس معدوم خود می پنداشتند حاضر به قبول این توافق نبوده وسعی می کردند درراه اجرای آن اخلال ایجاد نمایند وبهمین دلیل در دو حرکت خودزنی با نیروهای عراقی درگیر شدند

درگیری سال 2009 _ تلاش ارتش عراق برای ایجاد پایگاه پلیس درقلعه اشرف

درسال 2009 دولت عراق از طریق نماینده یونامی ( ادملکرت ) به اطلاع سران فرقه رجوی رساند که تصمیم دارد درراستای حاکمیت سرزمین خود درکمپ اشرف پاسگاه پلیس ایجاد نماید _ سران فرقه رجوی بااین تصمیم به مخالفت برخواسته وهشدار ارتش عراق را جدی نگرفتند _ چندبار گفتگوی مسئولین عراقی و نماینده یونامی هم بی نتیجه ماند و سرانجام دولت عراق تصمیم گرفت اقدام خودرا به مرحله اجرا بگذارد _ سران فرقه بجای پذیرش درخواست دولت عراق تصمیم گرفتند با” ایجاد دیوارهای گوشتی” وخوابیدن جلوی خودروهای عراقی مانع این اقدام گردند _ سرانجام پس از چندساعت درگیری نیروهای عراقی وارد اردوگاه گردیده ومستقر شدند حاصل این خودزنی فرقه ای ” تعدادی کشته ومجروح دستگیری تعداد دیگری از فدائیان فرقه بود _ از نیروهای عراقی هم تعدادی مجروح گردیدند

درگیری سال 2011 _ تلاش ارتش عراق برای اجرای حکم دادگاه جهت تخلیه زمین های کشاورزی عراقی ها

درسال 2011 دولت عراق از طریق نماینده یونامی به سران فرقه رجوی اطلاع داد که دراجرای احکام دادگاه های عراق باید زمین های مزروعی شمال قرارگاه را ترک وتحویل نمایند _ گفتگوها دراین مورد باز به دلیل عدم پذیرش سران فرقه بی نتیجه ماند و دولت عراق مجبور به وردو کمپ جهت اجرای حکم گردید _ فدائیان رجوی مجددا درمقابل این تصمیم ایستادگی نمودند که درنتیجه بین طرفین درگیری ایجاد گردید که درنتیجه تعدادی کشته ومجروح گردیدند و ارتش عراق موفق شد سرزمین های اشغالی کشاورزان عراقی را ازچنگال فرقه رجوی آزاد سازد _ دراین تحول ارتش عراق همچنین موفق گردید “گورستان تروریست ها” رانیز به اشغال خود در آورد وچنین شد که بخشی از نمایش پرده خوانی از چنگ فرقه رجوی آزاد شد .

3 _ هشدارو ضرب العجل مجدد دولت عراق به فرقه رجوی وحامیان امریکایی این گروه جهت تخلیه اردوگاه اشرف

پس از درگیری سال 2011 دولت عراق مجددا و رسما به فرقه رجوی وحامیانش هشدار داد که تاپایان سال 2011 باید خاک عراق را ترک نمایند

نکته جالب اینجاست که ” ادملکرت ” که بطورکامل بعنوان حقوق بگیر فرقه طی سال 2009/2011 در آمده بود بی طرفی را کاملا کنارگذاشت و حمایت خود از این فرقه را چنین اعلام نمود >>> سازمان ملل بردفاع و حفاظت ازساکنین اشرف درقبال اخراج اجباری ( ! ) تبعید وویا بازگرداندن اجباری ادامه خواهد داد <<<<

چند نکته در سخنان ادملکرت حقوق بگیر فرقه رجوی حائز اهمیت می باشد

نخست اینکه یونامی یک تشکیلات دفاع از حقوق انسانی است ولذا هیچ گونه حق ووظیفه ای جهت ” حفاظت ” آنهم از یک گروه تروریستی دریک کشور بعهده ندارد _ دوم اینکه _ جمله طنز آلود ” اخراج اجباری ” دقیقا همان اصرار بر ماندن این گروه دراین کمپ معنا دارد وآنروی سکه ” کوه بجنبد اشرف نمی جنبد ” می باشد _ وسوم اینکه اصولا بحث درباره بازگرداندن اعضای این گروه تروریستی به ایران درمیان نبوده است _ لذا بکارگیری ” جمله بازگرداندن اجباری ” درحقیقت برای لوث کردن ماجرای جابجایی وانتقال به محلی دیگر عنوان شده است تا سرپوشی برای تخلیه این اردوگاه باشد _ همین کارشکنی ها وعدم همکاری این حقوق بگیر فرقه رجوی باعث رخداد سال 2009 گردید ولذا دست ملکرت نیز دراین حادثه ” خودزنی ” و قانون گریزی ” کاملا مشهود می باشد وچنین حمایت هایی باعث برکناری نامبرده وجایگزینی مارتین کوپلر ” گردید

تحصن خانواده های اسیران و قرارداد یونامی _ دولت عراق وآغاز تخلیه اجباری اشرف

بست نشینی خانواده های اسیران درجلوی اشرف ضربه ای کاری برپیکر متلاشی تشکیلات فرقه رجوی

ازسال 1389 گروهی از افراد خانواده های اسیران فرقه رجوی با زحمت فراوان و تحمل مشقات وناامنی ها درکشور عراق خود رابه درب این قلغه رسانده وبا درخواست ” ملاقات ” با اعضای اسیربستگان خود دراردوگاه اشرف بست نشینی را آغاز نمودند _ این تحصن درسال 90 و91 و92 ابعاد گسترده ای بخود گرفت _ آنها با کم ترین امکانات ممکن چادری برپاکردند و ازپشت سیم های دولایه خاردار فرزندان واعضای خانواده های خودرا صدا کردند _ سران فرقه رجوی که از سرانجام این بست نشینی آگاه بودند چماقداران خودرابه مصاف بااین مادران وپدران عموما مسن فرستادند _ توهین وناسزا وساختن . وخواندن شهارهای توهین آمیزی چون ” ننگ ما ننگ ما فامیل الدنگ ما ” و مزدور خواندن متحصنین و درادامه پرتاب سنگ با استفاده از فلاخن و تکه های مخرب ساخته شده فلزی به سوی این متحصنین دستور رهبری فرقه درمقابل خواست انسانی این خانواده ها بود

به مرور تعداد بست نشین ها به صدها نفررسید _ فریاد این خانواده ها پایه های موریانه خورده تشکیلات فرقه را سست وسست ترکرد _ تحصن ودرخواست وپایداری خانواده ها نتیجه داد وحدود 100 نفر ازاسیران با تحمل سختی ها وریسک بالا موفق به فرار ازقلعه مخوف اشرف گردیدند _ این تحصن سازنده تا سال 92 وتخلیه گام به گام قلعه اشرف ادامه داشت _ شیرزن دلاور خانم ” ثریا عبد اللهی ” مادر امیر اصلان ” (عضو ربوده شده توسط فرقه رجوی ) تا سال 92 همچنان با تحصن بر خواست خود وافشای ماهیت فرقه رجوی اصرار نمود _ سخنان خانم عبد اللهی درگردهمایی درعراق ( بغداد )

http://www.saharngo.com/fa/story/1659

نکته قابل توجه اینکه رسانه ها ی برون مررزی ومدافعان قلابی حقوق بشر طی این مدت سه سال این تحصن سازنده را پوشش ندادند ( ! ) ودیگر اینکه نویسنده گان ” ویکی پیدیا ” نیز هیچ اشاره ای به این تحصن ننموده و درمورد فرقه رجوی دروغ های بسیار سرهم کرده اند ….

توافق یونامی _ دولت عراق جهت انتقال موقت ساکنین کمپ اشرف به لیبرتی جهت تعین تکلیف واخراج از عراق

دراواخر سال 2011 _ وپس از برکناری ادملکرد وجانشینی مارتین کوپلر بعنوان نماینده یونامی درعراق نامبرده درگفتگو با مسئولین عراقی بعنوان یک اقدام انساندوستانه موافقت آنها را کسب نمود که مهلت اخراج فرقه رجوی تاپایان سال 2012 تمدید گردد _ مارتین کوپلر برخلاف ادملکرت نقشی بیطرفانه درحل این معضل بعهده گرفت _ درتوافق یونامی _ دولت عراق مشخص شد که افراد مستقر دراشرف به کمپ موقت لیبرتی ( TTL) منتقل می گردند تا در آن کمپ توسط کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان مصاحبه انفرادی شوند تازمینه خروج کامل آنها از عراق فراهم گردد.

http://www.bbc.com/persian/iran/2012/02/120216_l10_mko_ashraf_rajavi_clinton.shtml

سران قانونگریز فرقه رجوی بااین توافق نیز مخالفت نمودند _ دراینجا بود که مسئولین امریکایی در نهان وپیدا و دبیرکل سازمان ملل به سران فرقه هشدار دادند که برای حل مسالمت آمیز این مشکل با دولت عراق ویونامی همکاری کردن و این قرارداد را محترم شمارند _ دبیرکل سازمان ملل دراین مورد گفت : زمان برای آغاز بلادرنگ انتقال فرایند انتقال ساکنان اشرف فرارسیده است .

سخنگوی دولت امریکا نیزگفت : ازتلاش های سازمان ملل برای جابجایی صلح آمیز و امن ساکنان این اردوگاه واسکان مجدد آنها درخارج از کشور عراق حمایت می کند ……

وچنین شد که سران فرقه رجوی مجبور شدند ظاهرا دراثر فشار دولت عراق _ امریکا وسازمان ملل وهشدار آنها اولین گروه شامل 400 نفر را عازم کمپ حریه ( لیبرتی نمایند ) >>> فوریه 2012

دسیسه ها ونقشه های سران فرقه رجوی جهت برهم زدن توافق یونامی _ دولت عراق

گرچه مریم قجر اعلام کرد با انتقال 400 نفر به کمپ لیبرتی موافقت کرده است و اولین گروه رانیز آماده انتقال می نمود اما درپشت صحنه با طرح ” نقشه ای زذیلانه ” کوشش می کرد تا این توافق را برهم زند _ بدین ترتیب پس از ورود اولین گروه به کمپ لیبرتی آنها دستور یافتند کمپ را بهم ریخته و آنجا را ” کوچک وزندان ” بنامند _ واین درحالی بود که مارتین کوپلر اعلام نموده بود ظرفیت این کمپ وامکانات تهیه شده در آن برای اسکان 5000 نفر کافی است _ ودرهمین راستا مسئولانی ازسازمان ملل ماموریت یافتند که ضمن بازدید درمورد شرایط کمپ گزارش تهیه نمایند وچنین نیز شد و سازمان ملل این کمپ را ازهمه نظر مورد تائید قرارداد …..

خرابکاری درتاسیسات کمپ جهت ارائه درخواست بازگشت به اشرف !

اولین گروه پس ازورود به کمپ ضمن برهم زدن تسهیلات کمپ در سیستم آبرسانی وفاضلاب کمپ خرابکاری کردند و سپس با ارسال عکس ها اعلام نمودند که ” زیرساخت ها کامل نیست ” _ کمپ کوچک وزندان است و بهمین بهانه سران فرقه تقاضای بازگشت به اشرف را نمودند !

ولی این همه ماجرا نبود _ دراجرای این دسیسه عوامل خود درعراق را به کار انداختند تا چند خمپاره به لیبرتی شلیک نمایند _ تا بدین ترتیب کمپ را ناامن اعلام نموده وخواهان بازگشت به اشرف شوند

طبیعی بود که امریکا وسازمان ملل ودولت عراق شناخت کاملی از دسیسه های ساختگی داشتند و لذا درخواست تداوم پروسه انتقال باقی افراد را تکرار کردند …..

خرید یکی از کارکنان اخراجی یونامی توسط فرقه رجوی

طاهربامادرا که به علت سو استفاده مالی درعراق از یونامی اخراج شده بود به مزدوری فرقه رجوی در آمد ودرحالیکه هیچ سمتی نداشت ادعا کرد که ” کمپ لیبرتی مناسب سکونت نیست ” وکمبودهای فراوانی دارد وزندان است ( ! )

بهانه گیری های فرقه رجوی اما کسی را فریب نداد گرچه درکار انتقال بقیه مانع ایجاد نمودند

هشدار رئیس جمهور امریکا به سران فرقه رجوی

درحالیکه سران فرقه رجوی با درخواست بازگشت به اشرف مشغول ایجاد مانع درراه توافق بودند اوباما دریک موضع گیری صریح وروشن درکنار درخواست تداوم انتقال اعضا به کمپ لیبرتی اعلام نمود >>> مسئولیت هر مانعی درراه این توافق و رخدادهای احتمالی بعهده سران این گروه می باشد _ نظری که توسط دبیرکل سازمان ملل نیز عینا تکرار گردید

تلاش پرهزینه فرقه رجوی جهت خروج ازلیست تروریستی امریکا

درحالیکه سران فرقه رجوی با تاخیر وبهانه تراشی به اجبار به انتقال قطره چکانی افراد تن دادند درهمان حال مشغول خریدن نمایندگان کنگره امریکا جهت حذف ازلیست تروریستی بودند _ وچنین شد که هیلاری کلینتون رسما اعلام کرد درصورت انجام توافق کامل یونامی _ دولت عراق موضوع خط زدن فرقه ازلیست تروریستی را دنبال خواهد کرد

بااین قول وقرار فرقه رجوی علیرغم همه مانع تراشی ها وبهانه ها مجبور شد پروسه انتقال را بگونه ای آرام دنبال کند وچنین شد که سرانجام دولت امریکا نام این گروه تبهکار وتروریستی را با اما واگرهایی درتاریخ 29 سپتامبر 2012 درحالیکه آخرین گروه شامل 650 نفر درتاریخ 16 سپتامبر2012کمپ لیبرتی منتقل شده بودند از لیست گروه های تروریستی خود حذف نمود

http://www.bbc.com/persian/iran/2012/09/120928_u07_mek_off_list_terrorist_usa

انتقال آخرین گروه اعضای فرقه رجوی به کمپ لیبرتی ودسیسه تازه سران این فرقه

گرچه ظاهرا با انتقال آخرین گروه 650 نفره ازاشرف به لیبرتی پروسه انتقال با آرامی درتاریخ 16 سپتامبر 2012 صورت گرفت ولیکن این پایان کار نبود ورهبر فراری فرقه تعداد 101 نفر را همچنان به بهانه”فروش اموال ! “دراشرف بجا گذاشت

این افراد چه کسانی بودند؟ هدف ازنگاهداری آنها دراشرف به مدت یکسال چه بود ؟ وسرا نجام سرنوشت آنها چگونه رقم خورد سئوال هایی هستند که دربخش دوم این نوشتار بدانها خواهم پرداخت .

پایان بخش نخست

الف .مینو سپهر 2015/09/01

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشت تا کشته شوند

زهره قائمی کمپ اشرف 2زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=8848

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

مسعود خدابنده، ایرانیان دات کام، سوم ژانویه ۲۰۱۴: … این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود حمله کنندگان با تکیه بر اطلاعات و با راهنمایی مسعود دلیلی که دو سال قبل فرار کرده است به این محل آمده اند. اطلاعاتی که حتی جزئیات آن هم در دسترس عموم بوده است. این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود آنها وی را با خودشان برای عملیات نظامی و قتل و کشتار آورده بودند در حالی که وی سنی بیش از پنجاه سال داشته …

Door leading to Massoud Rajavi’s hideout in Camp Ashraf
درب ورودی به پناهگاه زیر زمینی رجوی در قرارگاه اشرف

لینک به منبع

(لینک به متن انگلیسی مطلب)

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

نامه سرگشاده به آقای بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد

مصونیتی که توسط دول غربی به مسعود رجوی از شروع حضورش در عراق در سال ۱۹۸۶ تابحال داده شده است آنچنان توانی به وی بخشیده که قادر است اعضای سازمان خودش را بکشد و گناه آن را به گردن مقامات عراقی بیاندازد و هیچ ترسی هم از تحقیق، محاکمه و مجازات نداشته باشد.

وقایعی که در روز اول سپتامبر گذشته در کمپ اشرف رخ داد بسرعت بحث انگیز شد چرا که مجاهدین خلق درست بعد از وقوع حمله به کمپ با آمادگی کامل تمامی مطبوعات غربی را با فیلم ها و عکس ها و گزارشاتشان غافلگیر کردند. براستی اگر مجاهدین خلق در این حمله “غافلگیر” شده بودند چرا این همه فیلم و عکس از آن تهیه کرده اند؟

اکنون، یک هفته بعد از آن که مقامات و تیم های تحقیقات نام قربانی شماره ۵۳ این روز را اعلام کرده اند، مجاهدین خلق ناگهان یک باصطلاح “مستند” را سر هم کرده اند که از قطعاتی بسیار کوتاه و کلیپ هایی بی ربط در زمانها و اماکنی مختلف گرفته شده و به هم وصل شده است. هدف این ویدئو بوضوح قابل رویت است. سناریویی نه چندان دلچسب که در فرصتی کوتاه سر هم بندی شده است. در این ویدئو جسد قربانی پنجاه و سوم، مسعود دلیلی، بدون پیراهن و در حالی که مقداری پول ایرانی در کنارش گذاشته شده نشان داده می شود. گوینده مدعی است که این پول را از جیب وی خارج کرده اند. صورت وی بشدت سوخته و قابل شناسایی نیست. گوینده سناریوی مجاهدین خلق توضیح میدهد که که مسعود دلیلی از وجود مخفی گاه زیر زمینی و ضد اتمی مسعود رجوی با خبر بوده و ماموران دولتی عراق را به این محل کشانده تا به این محل مشخص حمله کنند.

و اما داستان این پناهگاه ضد اتمی. این پناهگاه طی سه سال ساخته شده است. یک سال قبل از شروع جنگ اول خلیج فارس شروع شد و طی جنگ ادامه داشت و یک سال بعد از جنگ پایان یافت. این پناهگاه ضد اتمی از روی نقشه ای سوئدی پیاده شده است که در بسیاری از نقاط جهان مشابه آن یافت می شود. تمامی وسائل و تجهیزات این پناهگاه از مواد کاتالیزور برای مستحکم تر کردن بتون مورد استفاده تا وسائل سرمایش و گرمایش و ژنراتورهای خودکفا و حتی دربها و واشرها و فنر های ضد ارتعاش وتوالت ها و آینه های نشکن مورد استفاده در این پناهگاه از طریق فرودگاههای اورلی پاریس و فرونکفورت آلمان به فرودگاه امان در اردن و سپس به عراق آورده شده است. دولت اردن در زمانی که عراق تحت تحریم های بین المللی قرار داشت از این نقل و انتقال کاملا مطلع بود و مسائل آن را حل و فصل می نمود و وزارت دفاع امریکا، پنتاگون نیز کاملا در جریان آن بود. این نقل و انتقالات توسط تیمی تحت مسئولیت علاالدین توران انجام پذیرفت. توران در آن سالها مسئول دفتر مجاهدین خلق در امان و نماینده رجوی در این کشور بود. پنتاگون در زمان بمباران های عراق در جنگ اول خلیج فارس مشخصا به محمد سیدالمحدثین، رابط رجوی با پتناگون، دستور داد تا علائم و پرچم های مشخصی را بر فراز این بنای نیمه کاره نصب کنند تا جنگنده های امریکایی این محل را تشخیص داده و به آن حمله نکنند.

سال ۲۰۰۳ زمانی که نیروهای امریکایی کمپ اشرف را اشغال نمودند این پناهگاه توسط مامورین پنتاگون و سرویس های مختلف دیگر و همچنین نمایندگان ارتش امریکا در عراق مورد بازدید قرار گرفت. این محل بعدا به سران مجاهدین خلق باز پس داده شد و تعهد نمودند که از وجود این محل با نفرات سازمان صحبتی به میان نیاورند. در سال ۲۰۰۹ و زمانی که مسئولیت قرارگاه اشرف از نیروهای امریکایی به نیروهای عراق منتقل گردید، این پناهگاه و جزئیات و اطلاعات مربوط به آن نیز به مقامات عراقی تحویل داده شد. از حدود چند ده تن از نفراتی که همچون من بخاطر دست داشتن در ساخت این محل از وجود آن مطلع بودیم چندین نفر بعد ها جدا شده اند و در مقاطع مختلف اطلاعات آن را بصورت ریز عمومی کرده اند. مشخصات و عکس های ماهواره ای از این مجتمع و بسیاری از مشخصات تکنیکی آن در کتاب “ارتش خصوصی صدام” منتشر شده در سال ۲۰۰۳ و “داستان کمپ اشرف” منتشر شده در سال ۲۰۱۱ آمده است.

این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود حمله کنندگان با تکیه بر اطلاعات و با راهنمایی مسعود دلیلی که دو سال قبل فرار کرده است به این محل آمده اند. اطلاعاتی که حتی جزئیات آن هم در دسترس عموم بوده است. این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود آنها وی را با خودشان برای عملیات نظامی و قتل و کشتار آورده بودند در حالی که وی سنی بیش از پنجاه سال داشته است. این ادعای بسیار مضحکی است که گفته شود نیروی مهاجم با خودش “اسید” آورده بوده تا عمدا صورت یکی از نفرات خودشان را بسوزانند و البته مضحک است که پولی ایرانی که در کنار جسد وی گذاشته شده است برای گرفتن یک تاکسی در ایران کفاف نمیدهد چه رسد به عراق. براستی چرا فردی باید در چنین عملیات و ماموریتی “ارز خارجی” در جیبش بگذارد؟

برای من و برای هر آنکس که با مجاهدین خلق سرو کار داشته است کاملا مشخص است که مسعود دلیلی، نفر ثبت شده در دفاتر سازمان ملل متحد و صلیب سرخ و دولت عراق در بغداد، بعنوان کسی که توانسته از مجاهدین خلق فرار کند و کسی که ناگهان در بغداد گم شده است، یا به اجبار و یا با حیله توسط عوامل مجاهدین خلق به کمپ اشرف برده شده است. بسیاری از اعضای سابق این گروه از مواردی که تلاش مجاهدین برای دزدیدن آنها به شکست انجامیده شکایت کرده اند. از آن جمله دکتر مسعود بنی صدر در لندن و خانم بتول سلطانی در بعقوبه عراق.

شکی نیست که وی در این محل زندانی شده و وقتی آنها متوجه شده اند که چاره ای جز سر به نیست کردن وی ندارند سعی کرده اند تا مدارک و شواهد حضور وی در قرارگاه و از جمله صورت وی را از بین ببرند. بخاطر داشته باشیم که مجاهدین خلق تا زمانی که مقامات عراقی خودشان موفق شدند جنازه دلیلی را شناسایی کنند هرگز به این مسئله اعتراف نکردند در صورتی که همه حاضرین به این مسئله واقب بوده و وی و چهره وی را به خوبی می شناختند. مجاهدین خلق به محض شنیدن خبر محققین عراقی مبنی بر اعلام هویت مسعود دلیلی با دستپاچگی ویدئویی هالیوودی ارائه میدهند تا شاید بتوانند واقعیت ها و جنایاتی را که انجام داده اند تحت الشعاع قرار دهند. جالب است که گوینده این نوار هالیوودی کسی نیست جز حسن نظام الملکی، شکنجه گر و جلاد دستگاه صدام حسین. حسن نظام الملکی از سوی قوه قضایی کشور عراق به اتهام چندین مورد جنایت مستقیم تحت تعقیب است.

یکی از اشتباهات مسعود دلیلی این بود که پس از فرار از مجاهدین خلق حاضر نشد در هتل مهاجر بغداد، جایی که بقیه نجات یافتگان مستقر بودند بماند. این محل در آن زمان تحت حفاظت بالای نیروهای عراقی بود و محل امنی محسوب می شد. متاسفانه وی تمامی هشدارهای نفرات جداشده دیگر را که میخواستند به وی بقبولانند که بودن جداشدگان در کنار یکدیگر و تحت حمایت نیروهای عراقی مطمئن تر است را نادیده گرفت و خواستار انتقال به هتل و محلی به غیر این مکان شد. مکانی که در هر صورت از حفاظت کمتری برخوردار بود.

شواهد و مدارک متعدد و جدی ای وجود دارد که کمترین آن همین فیلم تولیدی خود مجاهدین خلق است که بصورت دستپاچه واکنشی تهیه شده است. همه شواهد و مدارک دال بر این هستند که مسعود دلیلی مشخصا توسط نفرات خود سازمان مجاهدین خلق کشته شده است.

با توجه به این شواهد و با توجه به مسائل کشف شده در مورد بقیه کشته شدگان این واقعه عجیب و غیر قابل توضیح اکنون دیگر می توان گفت که بسیار محتمل است مجاهدین خلق در قتل بقیه آنها هم بنوعی دخیل بوده باشند. بنابراین بسیار واجب و لازم است که این واقعه بصورت فوری و بشکل کاملا شفاف و دقیق مورد تحقیق قرار گیرد.

مقامات سازمان ملل از دولت عراق خواسته اند تا از طرف این سازمان تحقیقات در این زمینه را انجام بدهد ولی همین مقامات سازمان ملل از فراهم کردن شرایط چنین تحقیقی خودداری می کنند. عراقی ها میدانند و میگویند و مقامات دفتر سازمان ملل در بغداد هم میدانند و میگویند که پنتاگون و امریکا در این قضیه عملا سد راه تحقیقات شده اند. ۴۲ تن نجات یافتگان از واقعه اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شده اند. اینها شاهدین عینی تمامی ماوقع هستند و همه این ها شخصا مسعود دلیلی را از نزدیک می شناخته اند. از زمان وقوع این حمله در اشرف تا بحال هیچ کس از این نفرات خبری ندارد و با آنها ملاقاتی نداشته. این افراد تحت فرماندهی و هژمونی فرماندهان مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی هستند. تاریخچه خشونت بار روابط داخلی مجاهدین خلق و مصونیت مسعود رجوی در قبال کشتار نفرات خودش چنین نشان میدهد که بسیاری از این افراد در کنار افراد ناراضی درون کمپ در پشت درب های بسته تحت فشار و بد رفتاری قرار دارند. چند نفر دیگر باید کشته شوند؟

ما اعضای نجات یافته از فرقه و خانواده های گروگانها در کمپ لیبرتی از شما درخواست می کنیم تا از موقعیت خود بعنوان دبیرکل سازمان ملل متحد استفاده نموده در مقابل وزارت دفاع امریکا، پنتاگون، بایستید و چنین تحقیقی را با فشار و قدرت سازمان ملل به جلو ببرید تا جایی که به نتیجه برسد. خواستار دستیابی تیم های تحقیق و بازجویی به ۴۲ تن نجات یافتگان این واقعه و دیگر نفراتی که می توانند کمکی در این را ه باشند شوید. این تنها راه دست یابی به واقعیت است و آنچه واقعا در روز اول سپتامبر ۲۰۱۳ در کمپ اشرف بوقوع پیوست.

داستان کمپ اشرف صفحه 240Satellite image of Rajavi’s compound and explanations from the book “The Life of Camp Ashraf” published 2011
عکس ماهواره ای و توضیحات مجتمع استقرار مسعود رجوی و پناهگاه ضد اتمی آن در کتاب “داستان کمپ اشرف” منتشر شده در سال ۲۰۱۱

همچنین:

هشدار نسبت به ترور جداشدگان توسط فرقه رجوی. چه کسی مسعود دلیلی را کشت؟

بنیاد خانواده سحر، بغداد، سی ام دسامبر ۲۰۱۳: … قرار داشتن جسد مسعود دلیلی که از سازمان مجاهدین خلق جدا شده بوده است در میان کشته شدگان تهاجم به پادگان اشرف این حدس را قوت می بخشد که رجوی مابقی این افراد مانند زهره قائمی و گیتی گیوه چیان که احتمالا همگی مسئله دار و حتی جداشده بوده و در عین حال دارای اطلاعات ویژه مربوط به شخص رجوی بود

چهل و دو تن شاهد وقایع کمپ اشرف کجا هستند؟

مسعود خدابنده، ایرانیان دات کام، شانزدهم دسامبر ۲۰۱۳: … مسعود رجوی و همسرش مریم به پیروانشان دستور داده اند که اعتصاب غذا کنند. اعتصاب غذایی که بصورتی غیر واقعی و تعجب بر انگیزی اکنون از مرز صد روز نیز گشته است. خواسته آنها بازگرداندن این هفت نفری است که درست مثل خود مسعود رجوی هیچ ردی از آن

موج جدید نارضایتی در اردوگاه لیبرتی: “کدام پیروزی؟ پس تکلیف ۷ نفر چه شد؟”

Mojahedin Khalq_Rajavi cult_June20بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و پنجم دسامبر ۲۰۱۳: …  موضوع جالب تر اینکه بعد از این قضایا بحث “مؤسسان پنجم” مطرح گردیده که ظاهرا به افراد یک فرصت ۱۰ روزه داده شده تا مجددا به عضویت سازمان درآیند و باز تعهد و امضاء بدهند. تفاوت اصلی و جدی

آیا قربانیان کمپ اشرف طعمه ای جهت دستیابی به اهدافی شیطانی تر بوده اند؟

مسعود خدابنده، ایرانیان دات کام، پنجم سپتامبر ۲۰۱۳: …  به راستی چه دلیلی می توان یافت که نیروهای عراقی به این شکل و با این قساوت نیمی از ساکنین کمپ را کشته و نیمی دیگر را آزاد بگذارند تا از این جنایت فیلم تهیه کرده و از همانجا به مرکز سازمان مجاهدین خلق در پاریس ارسال کنند تا ظرف یکی دو ساعت

هشدار نسبت به ترور جداشدگان توسط فرقه رجوی. چه کسی مسعود دلیلی را کشت؟

بنیاد خانواده سحر، بغداد، سی ام دسامبر ۲۰۱۳: … قرار داشتن جسد مسعود دلیلی که از سازمان مجاهدین خلق جدا شده بوده است در میان کشته شدگان تهاجم به پادگان اشرف این حدس را قوت می بخشد که رجوی مابقی این افراد مانند زهره قائمی و گیتی گیوه چیان که احتمالا همگی مسئله دار و حتی جداشده بوده و در عین حال دارای اطلاعات ویژه مربوط به شخص رجوی بود

خوش خدمتی های فرقۀ رجوی به آمریکاییها در عراق

حسین مدنی شهریار کیا بعد از صدامقربانعلی حسین نژاد، وبلاگ امید آزادی، پاریس، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۳: …  اما کثیفترین پروژه در خوشخدمتی به آمریکاییها که من خودم شاهد آن بودم در تابستان سال ۸۵ بود که ماهها طول کشید و آن نوشتن قصه ها به عربی در سه گروه سنی کودکان و نوجوانان

گزارش خبرنگاران از مخفی گاه رجوی در کمپ اشرف، عراق

ایران اینترلینک، بیستم دسامبر ۲۰۱۳: …در فوریه سال ۲۰۱۲ آقای فالح الفیاض مشاور امنیت ملی دولت عراق و مارتین کوبلر ریاست نمایندگی سازمان ملل در عراق در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام کردند که ضرب العجل تخلیه کمپ عراق جدید (سابقا اشرف) را بخاطر رعایت مسائل انسانی مدتی تمدید می کنند. نفرات ا

اعتصاب غذا مریم رجویAshamed of your Leader?
Silencing the victims of Mojahedin Khalq
(MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …)
to promote Maryam Rajavi – March 2013