بازهم این دم روباه بود که شهادت داد!

بازهم این دم روباه بود که شهادت داد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و پنجم فوریه 2015:…  اما فرقه ی رجوی چرا عصای دست اینها میشود ، خود دلایلی دارد وسئوال زیر درمورد آن مطرح است که چرا یک سازمان سیاسی- نظامی دهه های 40 و50- بدون لحاظ کش و قوس های تشکیلاتی وایدئولوژی فراوانی که با خود حمل میکرد- این لکه ی ننگ غیر قابل زدودنی را با خود حمل میکند! آری! سازمانی که درلجاجت با واقعیات …

حسین مدنی شهریار کیا بعد از صدامخوش خدمتی های مزدوران فرقۀ رجوی به پنتاگون و سیا در عراق


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

بازهم این دم روباه بود که شهادت داد!

ششم اسفند 1393

درایامی که مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهانی و دردرجه ی اول بین ایران و آمریکا جریان دارد، صهیونیست ها و نماینده ی این سازمان- سازمان مجاهدین خلقی که بمعنای واقعی کلمه به زوائد آنها تبدیل شده است – وارد معرکه شد که کمک هزینه ای برای نتیانیاهویی که مضطربانه به آمریکا سفر میکند تا ازاحتمال کمتر شدن اختلافت بین ایران و آمریکا بکاهد، تامین کند!

دولت صهیونیستی اسرائیل براین نکته واقف است که هرتوافق مثبتی که بموجب آن حقوق ایران توسط آمریکا محترم شمرده شده وبرسمیت شناخته شود، کمک بزرگی به رفع تنش درمنطقه خواهد بود واین وضع بمعنای مرگ سیاسی جناح افراطی تر حاکم براسرائیل است وپرواضح است با تمام قوا خواهد کوشید که به ایران هراسی اینک کم فروغ شده ، دوباره شدت وحدت بیشتری دهد ، اختلافات غیر لازم وتصنعی بین سنی وشیعه را گسترش دهد و… ، تا چتر تجاوز گسترده تری دراختیارش باشد !

صورت دیگر این مسئله تلاش مضاعف ومجدد برای ایجاد خاورمیانه ی بزرگ – درخدمت اسرائیل ولابی قدرتمند آنها درهیئت حاکمه ی آمریکا- میباشد!

پس اسرائیل ومخصوصا جناح راست آن، ضرورت ادامه ی زندگی انگلی اش دروجود تنش درمنطقه بوده و لاجرم عملکردهایش دراین راستا خواهد بود!

اما فرقه ی رجوی چرا عصای دست اینها میشود ، خود دلایلی دارد وسئوال زیر درمورد آن مطرح است که چرا یک سازمان سیاسی- نظامی دهه های 40 و50- بدون لحاظ کش و قوس های تشکیلاتی وایدئولوژی فراوانی که با خود حمل میکرد- این لکه ی ننگ غیر قابل زدودنی را با خود حمل میکند!

آری! سازمانی که درلجاجت با واقعیات موجود وبدون تحلیل درست تناسب قوای داخلی وخارجی ، به هر عنوان و وسیله میخواست ومیخواهد درراس حاکمیتی که در اختیارش نمیتوانست قرار گیرد ، دست یابد ، میتوانست وتوانست این سیر به قهقرا را تجربه کند!

درکنار عوامل فوق، عدم رعایت پرنسیب های کم وبیش دموکراتیک وگریز از خرد جمعی با پارامتر دیگری بنام شخصیت جاه طلبانه و خودشیفته ی مسعود رجوی وسازماندهی مخفی نظامی- سیاسی ، قادر بود که مجاهدین خلق را به زوائد امپریالیزم تبدیل کند که کرده است!

درروزهای بسیار حساس مذاکرات هسته ای که سران آمریکا شروط وامتیازات سیاسی اضافه ای برآن بسته اند واین عدم صداقت وفرصت طلبی سران آمریکا حساسیت مسئله را دوچندان کرده و روند مذاکرات را به شکل نفس گیری درآورده است، ناگهان ومانند همیشه جار وجنجال های باند رجوی – به نیابت ازطرف صهیونیزم وامپریالیزم – اوج بیشتری میگیرد و این جریان ضد ملی باردیگر نقش خود را بعنوان دایه ی مهربانتر ازمادر، بنفع نومحافظه کاران حامی منافع یک درصدی های مرفهین جهان بازی کرده وبازانتشار این خیانت هایش به منافع ملی و ” خلق قهرمان” را ازواشنگتن پست ، بشکل زیر بیان میکند:

” واشینگتن پست: اپوزیسیون ایران فاش کرد: رژیم ایران مشغول تحقیقات سری روی تسلیحات هسته‌یی است … شورای ملی مقاومت ایران گفت، آزمایشگاههای زیر زمینی در حومه تهران از سال 2008 به این سو برای غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار گرفته است…

گروه اپوزیسیون ایرانی گفت رژیم ایران قبلاً نیز درباره برنامه هسته‌یی خود دروغ گفته است و هیچ توافقی نباید تا زمانیکه تهران بازرسی از تأسیسات لویزان 3 را بپذیرد به امضا برسد “.

البته شورای ملی مقاومتی وجود ندارد وآنچه که بنام آن به صدور بیانیه میپردازد، کسانی جز رهبری فرقه ی رجوی نیست که اولا نمیتواند صاحب چنین اطلاعاتی باشد وثانیا بعنوان یک عامل حقیر صهیونیزم ، شهادت اش دراین موارد حکم شهادت دم روباه برای خودش را دارد وفاقد ارزش حقوقی بوده وتنها درمسیر جنجال ها وفشارهای خاص جنگ روانی مورد استفاده ی دشمنان ” خلق قهرمان ایران” میتواند قرار گیرد که گرفته است!

ظن قالب دراین مورد هم مانند گذشته این است که این اطلاعات کذائی ازطرف سرویس های اسرائیل دراختیار این مدعیان مدافع ” خلق قهرمان” قرار گرفته تا با زبان آنها بازگو شده وهزینه ی کمتری برای صاحبان اصلی این ادعا داشته باشد!

دربخش دیگر خبر مربوط به این کشفیات اتمی فرقه ی رجوی وبنقل ازوبسایت اصلی اش میخوانیم:

” علیرضا جعفرزاده گفت: کاملاً بی‌معنی است در حالی‌که چنین مسائل جدی تعیین‌تکلیف نشده باقی مانده است، به مذاکرات و تعیین تعداد سانتریفوژهایی که باقی خواهد ماند ادامه داده شود… . شورای ملی مقاومت ایران گفت منابع این افشاگری جدید مربوط به داخل ایران است، از جمله برخی افرادی که در درون دولت هستند… جعفرزاده گفت گردآوری اطلاعات درباره این تأسیسات یک دهه تمام به طول انجامید. بیشتر این اطلاعات از سوی سازمان مجاهدین خلق تأمین شده است “.

با این حساب احتیاجی به افشاگری اینجانب وجود ندارد و اظهارات جعفر زاده بعنوان یکی ازپادوهای اصلی رجوی ها نشانگر آنست که این فرقه ی تحت زعامت مسعود وهمسر سوم اش مریم تابان، نقش سخنگویی دولت راستگرا واشغالگر اسرائیل را بعهده گرفته و به دیگران تعیین تکلیف میکند که چه اقداماتی برعلیه مردم ودولت ایران بکنند و” خلق قهرمان” دراین میان حامی؟! و سخنگویی ؟! بنام ” سازمان مجاهدین خلق ایران ” ندارد!!

جعفر زاده ای که سازمانش قادر به حفظ حتی یک هسته ی تشکیلاتی در درون ایران نیست ، نمیتوانسته این تحقیقات یک دهه ای رابه پیش ببرد وآنچه اعلام داشته، مطالب گزینش شده ای ازطرف سرویس های جاسوسی اسرائیل بوده، چانکه رفت!

در نوشته ی مورد بحث آمده است:

” رابرت آینهورن عضو ارشد ابتکار کنترل تسلیحاتی و منع تکثیر در مؤسسه بروکینگز خواستار تحقیق آژانس بین‌المللی در مورد افشاگری مجاهدین شد “.

این پارارگراف آخری جان کلام وهدف اصلی امپراطوری سلطه گر جهانی ولابی صهیونیستی اش در حاکمیت آمریکاست!

روشنتر که بخواهم مطرح کنم، باید بگویم که تمامی این اخبار منتشره بنام مجاهدین وبه کام دشمنان مردم ایران ، درخدمت طول دادن به این مذاکرات ، متشنج تر ساختن منطقه و خرج پولهای بیش از یکصد میلیارد دلار بلوکه شده ی ایران است!

آخرهزینه ی داعش و مشابهین ( وشاید هم مجاهدین!) ، بنوعی باید تامین گردد و چه منبعی بهتر از سود پول های ایران که دراختیار زورگویان جهانی به رهبری آمریکاست !

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمتفاوت در تاکتیک , همسانی در استراتژی

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

2014-09-16-USIran.jpgAmerica Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16601

آیا این صفت شامل آقای محمد قرایی هم هست یا او استثنائا بری ازآن است؟!

مریم رجوی علی صفوی تروریسمصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و یکم فوریه ۲۰۱۵:…  قسمت ناچیزی ازبودجه های جاری وسرمایه های ثابت شما راتشکیل میدهد و آیا برای تامین نقیصه ی موجود، به سراغ اربابانی مانند عربستان، کشورهای مرتجع دیگر و… نمیروید ویا مثلا درجریان جنایتی بنام ” نفت درمقابل غذا ” که برای ازپا درانداختن مردم عراق انجام شد منتفع نشدید؟  آیا درامر خیر؟! پولشوئی ها حضوری نداشتید؟! ویا مثلا …

مریم رجوی علی صفوی تروریسمبقایای رجوی کجا به دنبال ریشه هایشان می گردند؟ (گزارش به پنتاگون عینا مزخرفات سال ۲۰۰۷ خاخام زوکر لابی گر را بازیافت کرده است)

مریم رجوی و سخنرانان اجاره ای(Screen shot from Rajavi cult website, The Grand Gathering of Iranians? Where are they?)

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

آیا این صفت شامل آقای محمد قرایی هم هست یا او استثنائا بری ازآن است؟!

۰۲/۱۲/۱۳۹۳خورشیدی

آقای قرایی که از مقاله نویسان اصلی رسانه های فرقه ی رجوی است .

او مانند آن شیخ معروف ما که کشفیات اش درهمان سطح: ( ازکرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد وگفت شیرین است ) میباشد، که ناگهان دچار الهاماتی رجوی گونه شده وبا عاریه گرفتن از الکسیس کارل – که البته نمیتوان وجود استلزام منطقی بین گفته های او وسخنان کارل که بیشتر برروی خصایص بیولوژیک و ژنتیک بشر متمرکز شده – ثابت کرد!

نوشته ی آقای قرایی ” انسان موجود ناشناخته“! نام دارد که درمتن آن آمده است:

” درعنفوان جوانی، معلمی روشنفکر داشتم بسیار کتابخوان. روزی با خوشحالی تمام کتابی را به من معرفی کرد بنام ” انسان موجود ناشناخته” نوشته الکسیس کارل. ازمحتوای کتاب چیزی درذهنم باقی نمانده است . .. بسیاردیده ام آدمهایی که تغییرکرده اند. ازروزمرگی ویک زندگی عادی با همه نعماتی که داشته اند به مبارزه انقلابی روی آورده ،انقلابی شده و ازهمه چیز خود گذشته و جان درره اهداف آزادیخواهانه خویش نهاده و ماندگار شده اند… دیگرانی هم بوده اند که مسیر عکس را طی کرده و در جهت منافع فردی خود به انقلاب ومبارزه پشت کرده اند وهمگام با جنایتکاران به انحظاط وارتجاع درغلطیده اند وخود به عبرت روزگار تبدیل شده اند “.

درست است!

تغییرات مثبت ومنفی درنگرش وعملکرد خیلی انسان ها اتفاق میافتد که ظاهرا این موضوع شامل آقای قرایی نشده وایشان بعنوان استثنائی درقواعد، ابدا تغییر نکرده و سالهای طولانی است که به ماله کشی وصاف کردن دیوارهای کج ومعوج مسعود رجوی پرداخته ومیخواهد ثابت کند که مرد است وقولش!

البته حسن تنهای کار آقای قرایی ، تولید اشتغالی است که دراین مورد بنفع خود و انتشاردهندگان نوشته هایش و… ، انجام داده وعملا ثابت کرده که ” شر مطلقی درجهان وجود ندارد”!

البته تغیرات مثبت نوع اول متاسفانه شامل ایشان نشده و کماکان برروی بزک کردن چهره ی باند سوپرارتجاعی رجوی مشغولند ودرتوجیه کج روی ها وجنایات آن ، یکی ازمقاله نویسان شاخص ومداحان غیر قابل تغییر بارگاه این خود شیفته مرد، بشمار میرود!

اما اگر ایشان در سال های قبل از۱۳۶۰یک عنصر مجاهد خلقی شمرده میشدند، تغییرات نوع اول را درسطح بالاتر از نوع دوم را تجربه کرده است که یعنی ای کاش که به زندگی عادی وروزمرگی میرفت ومستقیم وغیر مستقیم درخدمت امپریالیزم جهانی قرار نمیگرفت ونظام برده داری مسعود رجوی ومریم تابان را بجای دموکراسی وفمینیزم به خلایق اله قالب نمیکرد .

من ازاین بابت که او یک انسان وهموطن است، ازاین امر متاسف میباشم!

باردیگر ازآقای قرایی میشنویم:

” بعضی از انسانها تا پای جان برسرآرمان خویش پای فشرده وشمع آجین گشته اند همچون پابلونرودای شهید که گفت: ” از مرگ نترسید، از این بترسید که وقتی زنده اید چیزی در درون شما بمیرد به نام انسانیت!” این گونه انسانها افتخاربشریت وانسانیت معاصر بوده اند ، کاروانی عظیم از چنین شیر زنان و کوهمردان را میتوان درمیان مقاومت مردم ایران برعلیه حکومت دینی به عیان مشاهده کرد “.

یعنی واقعا فکر میکنید که بخش آخر این جمله ی پابلونرودای شهید شامل حال شما نشده؟ مگر تبلیغ رجعت به گذشته وبرپاساختن نظام شاهنشاهی وحرمسراداری نوعی مردن محسوب نمیشود؟

دیگر اینکه هموطن عزیز!

من هرچه میخواهم خودم را گول زده و دسته ای اسیر وشستشوی مغزی شده را بعنوان مقاومت قبول کنم که دعوای فیمابین بخوابد، نمیتوانم!

یک بهره ی هوشی زیر متوسط که من هم ازدارندگان آن هستم ، توام با وجدانی انسانی، این مسئله را نمی کشد!

آقای قرایی مینویسد:

” بعضی ها به رغم همه ادعاهای پرطمطراق وزرق وبرق دارشان هرروز رنگ عوض کرده وبه رنگی دگر درآمده اند. هم ایدئولوژی ، هم سیاست وهم اهداف چندین وچند ساله را یکجا قورت داده اند ومانند یک پیراهن به دور انداخته اند وپیراهن دیگری به تن کرده اند. این ها همان خائنین هستند که درتاریخ همه ملت ها نفراتی کم وبیش ازاین گونه افراد پیدا میشوند ، آنها هیزم کش غول بیابان میشوند و به آلت دست جنایتکاران تبدیل میشوند ، برای جلاد و یا برعلیه مخالفین جلاد شعر میسرایند ، قلم میزنند ، درتلویزیونها ، چاقوی جلاد را تیز میکنند تا مسیر کشتار مجاهدان لیبرتی را هموار کنند . این ها مسیر ننگ تاریخ را انتخاب کرده اند. کریم قصیم وشرکاء ، ازاین دسته انسانها میباشند “.

بلی درست است!

متاسفانه عده ی ابن الوقت تشریف دارند وغالبا از طیف انسان های خوش اندیش وباوجدان به مسیری مورد اشاره ی شما می روند و البته من برای پیدا کردن این انسان ها، جای دوری نخواهم رفت وخواهم گفت که سازمان عملا موجود مجاهدین خلق وشمایی که توجیه گر این وضع موجود تشریف دارید، نمونه ی بارز این نوع تشکل ها و انسانهاست:

سازمانی که بنیانگزاران آن بقصد افشای ماهیت امپریالیزم و بنای جامعه ی قسط وعدالت وارد مبارزه شده وجان عزیز خود را دراین راه ازدست دادند ، ابدا تصور نمیکردند که پیروان قلابی آنها ( فرقه ی رجوی) سرانجام کارشان همنشینی وهمفکری با ژنرال ها، کنگرس من ها و سناتورهای جلاد ونئولیبرال ها خواهد کشید وبه اسرائیل کمک خواهد کرد تا برای مردم ایران پرونده سازی کند که بلکه این ” خلق قهرمان” تحمل تحریم های ظالمانه ی بیشتری را تجربه کنند ویا درمعادلات جهانی برعلیه نهضت های رهائی بخش وارد عمل شوند!

فرقی که کار شما با مداحان زورگو دارد دراین نیست که بجای شعر، نثر مینویسید وچه کسی گفته است که این دوباهم فرق اساسی دارند تا بموجب آن حساب شما ازمدیحه سرایان مورد اشاره ی تان جدا گردد؟!

به کریم قصیم ودوستانش که برسیم، تنها به ذکر این نکته اکتفا میکنم که ضمن اینکه شناخت جامع الاطرافی ازایشان ندارم، معتقدم که همان کار عاقلانه ای کردند که ضرب المثل ” جلوی ضرر را ازهرکجا که بگیر ، سود است ” ، به انسان ها توصیه کرده است!!

آنها هرکس که بوده وهرچه که قبلا انجام داده باشند، باترک دکانی بنام شورای ملی مقاومت، یک قدم جلوتر ازشما هستند!

آقای قرایی مینویسد:

” سالیان پیش کریم قصیم برای یک سخنرانی دررابطه با مقاومت به سوئد دعوت شده بود. مسئولیت ایاب وذهاب وپذیرایی به عهده اینجانب بود. بخاطردارم هروقت صحبت ازرهبری مجاهدین وقهرمانان اشرفی میشد یکه تازمیدان سخن بود. به کسی امان نمیداد. درتعریف از فداکاریها ورشادتهای رزمندگان مجاهد میگفت. ازتواضع و فروتنی رهبری مجاهدین و…موقع سخنرانی های هیجان انگیزش بعضا متاثرمی شد وقطراتی اشک بدرقه مجاهدان جان برکف و… می نمود . خاطرم مانده است که یکبار گفت : پس از انتخاب خانم رجوی به عنوان ریس جمهور برگزیده مقاومت جشنی برپابود وبسیاری ازرزمندگان نگاهشان به سران قوم!( خودش را نشانه میرفت) که چه خواهند کرد که ایشان به شادمانی آن روز بلند شده کف زده و… بودند وآن رایک لحظه تاریخی توصیف میکرد ” !!

ایراد این نوع سخنان درتشکیلات مافیایی رجوی ازسوی هرکس که باشد ، دردرجه ی اول به ساختار این تشکیلات مستبد برمیگردد و اگر شما این سخنان منتسب به آقای قصیم را بد میدانستید، چرا آن موقع ازاو انتقاد برادرانه نکردید؟!

او بد کاری کرده که این حرف های دروغ را زده ولی آیا حالا نمیتواند آنها را شجاعانه پس بگیرد که این عمل درزیر مجموعه ی مسئله ای بنام ” انتقاد ازخود ” است؟!

درادامه آمده است:

“… با این انتخاب بقول نرودا چیزی دردرون آنها بنام انسانیت مرده است! این سرنوشت همه کسانی است که از مقاومت فاصله میگیرند و تسلیم میشوند و بر نعلین شیخ وشاه بوسه میزنند . تشبثات بی پایه واساس کریم قصیم و روحانی و توابهای تشنه بخون مجاهدین ومدد رسانان تازه بدوران رسیده مقام عظما کاری از پیش نخواهند برد. عرض خود میبرند وزحمت خود میدارند “!

درست است، کسی که انسانیت را مترادف پذیرش صرف روابط غیر انسانی در تشکیلات رجوی بداند، ازنظر آنها این انتقاد ازخود حکم ” چیزی دردرون آنها بنام انسانیت مرده است “! را میدهد ودراین مورد حق باشماست!

من لااقل قسمتی ازنوشته های روحانی حقوق دان را خوانده ام که ادبیاتی طنز گونه وخوشآیند دارد واز مقوله ی ” سر برآستانه ی قدرت سابیدن ” درآنها اثری نیست!

در نوشته ی مطنطن این هموطن دیرسال آمده است:

” برای ثبت درتاریخ ونه درپاسخ طلبکاران تازه بدوران رسیده مقاومت، بسیاری ازهواداران مجاهدن وازجمله نگارنده سالیان متمادی است به جمع آوری کمک ازوجدانهای بیداربشریت دراقصا نقاط جهان مشغولیم تا استقلال سیاسی و مالی این مقاومت را رقم بزنیم ” .

این یکی خیلی دروغ است ازنوع وقیحانه اش هم!

کار شما وهمکاران تان ، دریوزگی به بارگاه اعظم امپراطوری آمریکا ومتحدانش بوده وربطی به وجدانیات نداشته ودست به نقد تر است!

پولی را که شما ازمردم جهان باعنوان کسب کمک و با نشان دادن تصاویر مثلا گرسنگان و آوارگان بیافرا ومشابهین میکنید که خود اخاذی بشمار میرود، قسمت ناچیزی ازبودجه های جاری وسرمایه های ثابت شما راتشکیل میدهد و آیا برای تامین نقیصه ی موجود، به سراغ اربابانی مانند عربستان، کشورهای مرتجع دیگر و… نمیروید ویا مثلا درجریان جنایتی بنام ” نفت درمقابل غذا ” که برای ازپا درانداختن مردم عراق انجام شد منتفع نشدید؟

آیا درامر خیر؟! پولشوئی ها حضوری نداشتید؟! ویا مثلا درجریان سقوط صدام ودر آشوب و ” که برکه” ی عراق، مبالغی بدست نیآوردید؟

استقلال مالی تان را که دیدیم، با مشاهده ی لابی گری های موجودتان ، استقلال سیاسی تان را هم میبنیم!

در قسمت آخر نوشته ی این هموطن میخوانیم:

” … این منطق تاریخ است . کسی که خواب است را میتوان بیدارکرد ولی کسی که خودش را به خواب زده است را هرگز نمیتوانید بیدارکنید “.

این یکی را دیگر مزاح میفرمایید، این روحانی و قصیم نیستند که خود را بخواب زده اند بلکه درستتر آنست که بگوییم ازخواب گران برخاسته اند و شما هستید که جزو اهالی ” خود بخواب زده” شمرده میشوید کماکان وبخاطر این است که برادر مهربان تان صابر، هنوز موفق به بیدار کردن شاید وباید شما نشده والبته روزی خواهد شد اگر عمری باقی باشد!

شکرالله پاکنژاد مزدور صدام رجوی خیانتمجتبی رشیدی: داغ ننگ ابدی بر پیشانی رجوی رذل

***

همچنین:

دغلکارانی که سلام خالی را به گلسرخی میدهند و هدایای مادی را به سناتورهای آمریکائی!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم فوریه ۲۰۱۵:…  آیا سران معدود این فرقه نمیداند که مردم ناظر جلسات پرهزینه ی مریم رجوی دراروپا ونمایندگانش دردیگر کشورهای بزرگ ودور ازچشم ” خلق قهرمان” درجهت کسب حمایت هرچه بیشتر کسانی هستند که ارباب شاه بودند ومستقیم یا غیر مستقیم دست شان تا

ازنظر فرقه ی رجوی ، اوباما ” مماشات گرتر از شورای امنیت است!

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، چهاردهم فوریه ۲۰۱۵:…  اما این صحبت توازن قوا بنفع اسرائیل که فوقا مطرح شده، ازاعتبار چندانی برخوردار نیست و اتفاقا برعکس ، نحوه ی روابط آمریکا با این ایالت خودمختارش! اخیر دچار شکرآب بدی شده که صحت این ادعای اینجانب با توجه به نوش�

ماهیت طرفداری فرقه ی رجوی ازارتش آزادیبخش سوریه!

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمصابر ازتبریز ( مضاء محفوظ)، دوازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  شما در مراجعه به رسانه های باند رجوی ، روزی را پیدا نمیکنید که شاهد خبرهای مسرت بار؟! آن درمورد پیشرفت های ارتش آزاد سوریه نباشید. درواقع امر، اگر یک جمع ساده ازآمار فتوحات اعلام شده ی رجوی ها

اگر مردم ایران تسلیم رژیم آخوندی نشده‌اند، چرا با آنها دشمنی میکنید؟

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دوازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  درد اصلی این بانوی اول؟! خیالی کشور بشرح زیر برزبان آمده است: ” بر دولت آمریکا و ملل‌متحد و اتحادیه اروپاست که طبق تعهدات و وظائف قانونی خود برای لغو محاصره لیبرتی به‌

حاج حمزه ونتیجه گیری های خیالی ازآرزوهای فضایی و بهتان های خود!

صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، نهم فوریه ۲۰۱۵:…  حرف های ناروائی مطرح کرده واتهام زنی میکنند وتوقع ساده لوحانه وخیالپردازانه ای هم دارند که تحلیل های ناشی ازاین بنای کج ، محقق گردد! حمید حاج حمزه از سینه چاکان اصلی باند رجوی است وخود را تحلیل گر هم میداند! نوشته ی او با عنوان ” وظیف

باج خواهی مشکوک باند رجوی جان لیبرتی نشینان را بخطر میاندازد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۵:…  صرفنظر ازقلت جمعیت شرکت کننده دراین نوع تظاهرات ، از مسئولین آن دسته کشورها که براحتی اجازه ی این گونه تجمعات غیر متعارف را صادر میکنند، میباید پرسید که اگر شهروندان خودتان هم درکشور خودشان برای کسب سلاح تظاهرات نمایند، بی تفاوت خواهید بود وآن را جزو حقوق �

درمصداق هرکسی از ظن خود شد یارمن! (فرقه رجوی و توسعه ملی)

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( مضاء محفوظ)، سی ام ژانویه ۲۰۱۵:…  این رژیم آمریکای معبود شماست که امتیاز انحصاری استفاده ازبمب اتمی درمقابل ژاپن کاملا تسلیم شده را دارد وتجربه ی دیگری غیر ازآن دردنیای واقعیات وجود نداشته است! دیگر این

حرف های محمد اقبال ، بمنزله ی فتوای قتل لیبرتی نشینان است!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۵:…  اونخستین کسی در جلسات سازمان بود که به زیر میز رفت تا میزان شرمندگی خود را ازمریم ودیگران نشان دهد واین سنت زشت ومادون انسانی تحقیر شخصیت خود را درفرقه ی رجوی بنیان گذاشت ! همو بود که دریکی ازنشست های مسعود رجوی درصدد حمله به م

برای رفع مشکلات مطرح شده ، کمپ ترا نزیتی لیبرتی را ترک کنید!

صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۵:…  چرا این مشکلات را با نماینده ی کمیساریای عالی مستقر در لیبرتی مطرح نمی کنید وچگونه است که ازدرمانگاه وامکانات موجود در اختیار آنان استفاده نمیکنید؟؟!! درکشوری که شما حکم اسرای رجوی را دارید، چراباید این توقع را داشته باشید که ح�

پیام تسلیت داریم تا پیام تسلیت!

صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۵:…  پیام تسلیت خانم مریم رجوی به‌مناسبت درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ، دارای صفات ومشخصاتی که ذکر شد نبوده و دلیلی برای صدورش وجود �

ریاکاری باند رجوی درمسائل هسته ای!

صابر ازتبریز( امضاء محفوظ)، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۵:…  میبینید که مردم ایران با چه منطق سخیفانه ای مواجه بوده وتحت فشارند که مجبور گردند اخراج ۲۵ هزار مستشار آمریکائی دوران محمد رضا شاه را که برتمامی عرصه های هستی اجتماعی ایران حکم می راندند ، محکوم کرده و احتمالا آنها را با گفتن ” کرم نما وفرود آ

درجواب هیاهوهای ضد سوری فرقه ی رجوی، شنیدن از زبان بشار اسد هم خالی ازفایده نیست!

Maryam Rajavi terrorist syriaصابرازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  من روزی را سراغ ندارم که رسانه های وابسته به گروه مافیایی رجوی کینه ی شدی خود برعلیه مردم ودولت سوریه را نشان ندهد! بموجب این اخبار، هر روز هواپیمایی است که ” ارتش باصطلاح آزاد سوریه ” سرنگون میشود ، استانی را درآن کشور وآنه�

برخلاف تبلیغ فرقه ی رجوی، داعش، کماکان دشمن بشار اسد نافرمان است!

صابر ازتبریز( امضاء محفوظ)، هفدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  خسته شدم از شنیدن دروغ های فرقه ی رجوی! عرق شرم برتنم نشست وقتی دیدم که این هموطنان من ، چگونه درخدمت نظام جهانی سلطه گر ، هیچ قاعده ی انسانی را رعایت نکرده وهرآنچه اخلاقیات است را زیر پا گذاشته و در کسب برائت برای جهان سلطه گر غ

محکوم کردن هرنوع تروریزم ازجانب دولت ایران ، اصولی است!

صابر ازتبریز( امضاء محفوظ)، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۵:… درایامی که ظرفیت نوشتاری! فرقه ی رجوی درمورد حوادث عراق ، داعش وپاره ای ازمسائل داخلی پرشده بود و برای تکرار نوشته ها دراین سبک وسیاق حرفی برای گفتن نداشتند، حوادث تروریستی اسفبار فرانسه برعلیه یک مجله ی فکاهی که خود نیز درتوهین به مقدسات وتحریک جاهلان �