باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، تبریز، ایران اینترلینک، دوم مارس 2019:… رحمان کریمی که لفاظ درجه یک باند رجوی است ، درباره ی طرز رفتار با رژیمی که آنرا رژیم ملایان (نه پیش سرمایه داری، سرمایه داری و یا  پسا سرمایه داری) مینامد – که به معنای عدم درک او از جوهر جریانات و … Continue reading باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!