باوجود شتاب دائمی، هیچ غلطی نتوانستید بکنید!

باوجود شتاب دائمی، هیچ غلطی نتوانستید بکنید!

Maryam_Rajavi_Mercenary_MEK_Saddam's_Private_Army_MEK_10صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم سپتامبر 2018:…  جمشید پیمان نامی که ازعمله های معروف رجوی است، درنوشته ای که رسانه های رجوی منتشرش کرده مینوید : “… وظیفه‌ی ما فقط براندازی نظام جمهوری اسلامی است. محاکمه و مجازات بر عهده‌ی دولت و دادگاه است “!. ازبرداشتن این لقمه ی بزرگ وگلوگیر بود که باین روز سیاه رسیدید! سازمان … 

Maryam_Rajavi_Mercenary_MEK_Saddam's_Private_Army_MEK_10مسئول سالن ویلپنت هم میتوانست این شو را برگزار کند. جامعه بی طبقه تان چه شد؟ا

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

http://iran-interlink.org

باوجود شتاب دائمی، هیچ غلطی نتوانستید بکنید!

19شهریور 1397

جمشید پیمان نامی که ازعمله های معروف رجوی است، درنوشته ای که رسانه های رجوی منتشرش کرده مینوید :

“… وظیفه‌ی ما فقط براندازی نظام جمهوری اسلامی است. محاکمه و مجازات جنایت‌کاران در هراندازه و جایگاهی که هسند، بر عهده‌ی دولت دموکراتیک و غیرمذهبی و دادگاه قانونی بر آمده ی پس از آن است “!

ازبرداشتن این لقمه ی بزرگ وگلوگیر بود که باین روز سیاه رسیدید!

سازمان شما هرگز این درک علمی را نداشت که بفرض پیشتاز بودنش هم ، تغییر رژیم بعهده ی او نیست واین مهم، تنها ازدست توده ی مردم برمیآید و وظیفه ی سازمان های پیشتاز- که زندگی نشان داد فقط آوانتاریستی وانحصار طلبی مشخصه ی سازمان مجاهدین بود و پیشتاز بحساب نمیآمد- آگاه کردن مردم است ولاغیر!

بعبارت ساده تر، اگر خود را پیشتاز هم میدانستید ویا میدانید، ازاین غلط ها نمیتوانستید ونخواهید توانست بکنید و درستی این نظر طی تجارب گرانسنگ و واغلب تلخ ودردناک ، به ثبوت رسیده است!

شما درصورت امکان برروی توطئه های خارجی میتوانید حساب بازکنید که الحق کرده اید والبته ماحصل این دشمنی های خارجی ، دربهترینوضعیت ، دولتی تامغز استخوان وابسته به سلطه گران خواهد بود که دموکراسی وقانون درآن جایی نخواهد داشت!

بازهم :

”  مبارزه با این نظام به نظر من باید از دو ویژگی اساسی سرشار باشد. ویژگی نخست؛ کاربرد هر گونه وسیله و شیوه‌ی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، و ویژگی دوم؛ آراستگی به اخلاق متعالی انسانی و پرهیز از هر گونه عکس‌العمل ضد انسانی نسبت به دشمن “! مقاومت ایران طی سال‌های طولانی رویارویی با نظام ضد بشری حاکم بر میهنمان، همواره به این دو خصوصیت آراسته و پایبند بوده است “!

شما که ثابت شد که وظیفه ی تان آن نیست که مطرح کرده اید ، ازکدام شیوه های مبتنی براعلامیه ی حقوق بشر استفاده خواهید کرد؟

ویژگی دوم اما، باخصلت وماهیت سکتاریستی سازمان مجاهدین خوانائی ندارد و تجربه نشان داده است که هروقت دست داده ، شنیع ترین رفتارهارا با مخالفان خود کرده اند وبه چیزی جز اطاعت از نصیحت مرشدشان ” ماکیاول ” – هدف وسیله را توجیه میکند- دست نزده اند و آقای پیمان درمورد اخیر، دروغ بیشرمانه ای را مطرح میکند که البته چون ازسلاله ی رجوی است، باکی نیست!

آیا مجاهدین رجوی درتیرباران سربازان اسیر عملیات بشدت خائنانه ی فروغ جاویدان ، آراستگی به اخلاق متعالی را بنمایش گذاشتند و آیا اخلاق متعالی در درون اینگونه مقولات میگنجد؟!

دوباره :

” … با رو شدن تمام عیار دست حاکمیت تروریستی و توسعه‌طلب و جنگ‌افروز برای جامعه جهانی، دیگر نه جائی برای دامن زدن به توهم باقی مانده است و نه بهانه ای برای سوزاندن آگاهانه و نا آگاهانه فرصت ها ی شورش و قیام علیه نظام. صبوری امر پسندیده و قابل‌ستایشی است اما نه در زمان و مکانی که شتاب ضروری می‌شود. هر روز غفلت و زمان سوزی ما، ایران را بیشتر و بیشتر به پرتگاه سقوط نزدیک می‌کند “!

اکثریت خیلی بزرگ مردم جهان ، درکشورهایی زندگی نمیکنند که سران جامعه ی جهانی مورد نظر رجوی ها- حافظ منافع حداکثر 10 درصد ازمردم جهان- ثروتمندان- میکنند!

واقعیت این استکه جامعه ی جهانی واقعی – که اکثریت بسیار بزرگ مردم جهان ودولت هایشان- نظری بدین غلظت منفی نسبت به ایران ندارند ومسلم است که نظر مغرضانه واستیلاگرانه ی جامعه ی جهانی محبوب رجوی – مشروعیتی ندارد!

دیگر اینکه کسی از شما درخواست پیشه کردن صبوری را ندارد و مختارید که مانند سه دهه ی گذشته عجله کنید وسرانجام ببینید که با شتاب این بارتان- در زمانی که نسبت به گذشته ازضعیف ترین موقعیت برخوردارید – بازهم هیچ غلطی نخواهید کرد!

صابر

*** 

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویطور دیگری هم می توان زیست

همچنین
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33392

رجوییه ، وبازهم جعل حقایق عریان!ا

Maryam_Rajavi_Massoud_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MKO_MEK_Rajavi_Cult_Saddam_Terroristsصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هشتم سپتامبر ۲۰۱۸:…  شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین، ارتش آزادیبخش  و … همه یک چیزند ونام آن ” باند رجوی ” است  با خصوصیات  زشتی که برآن حاکم است واگر احیانا قادر به ایجاد توفانی درداخل یک فنجان آب درخارج ودررسانه های خود است، دراینجا ودر سرزمینی بنام ایران حضور ملموسی ندارد و بیشتر … 

مریم رجوی مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران تروریسم صدام حسین وطن فروشی گاهی دم وزمانی صاحب دم بنفع هم شهادت میدهند!ا

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

http://iran-interlink.org

رجوییه ، وبازهم جعل حقایق عریان!

۱۷ شهریور ۱۳۹۷

رسانه های این باند دروغ پرداز وضد ملی ، طی مقاله ای ۸ صفحه ای وتحت عنوان ” ظرفیت‌های دموکراتیک مردم ایران و مغلطه “سوریه‌ای شدن” چنین نوشته اند:

“… این تحولات شتابان گسترش‌یابنده در کنار تغییر جدی تعادل‌قوای بین‌المللی و نیز ارتقای موقعیت شورای ملی مقاومت ایران به تنها آلترناتیو سیاسی این رژیم، در داخل و خارج کشور که سران رژیم گریزی از اذعان به تاثیرات قطعی و تعیین‌کننده‌ٔ آن نداشته و ندارند… و انقلاب نوین مردم ایران قطعی و در شرف وقوع می‌باشد “.

اولا با نقد گذشته  است که حال را میسازند ، بنابراین ،میتوان وباید سیر تحولات را به مسیر درست خود وبنفع منافع ملی سوق دارد ودولت وملت وظیفه ی بس بزرگی دراین راستا دارند که اگر ازپتانسیل هایی که همچنان موجود است ومیتوان آنها را از بالقوه بودن به بالفعل تبدیل کرد، استفاده نشود- که دلیلی برای آن وجود ندارد- ضربه ی سنگینی خواهند خورد وان موقع گفته خواهد شد که ” خود کرده را تدبیر نیست “!

ثانیا، برخلاف هارت وپورت های سلطه گران وایادی ضعیف ونابخردش مانند مجاهدین خلق امروزی، تغییر تعادل قوای بین المللی ابدا بنفع سلطه گران وایادی حقیرش مانند باند رجوی نیست و عکس قضیه درستتر ازآنست!

تغییر تعادل قوا از نظام یک قطبی بطرف چند قطبی بوده واین مسئله ابدا سودی برای شما ندارد!

ثالثا ، این ارتقاء شورای ضد ملی مقاومت رجوی ازچه حیث وجهتی بوده که کسی ازآن اطلاعی ندارد؟!

یعنی تصور میکنید با روی کارآمدن جنایتکاری مانند جان بولتون ، باند رجوی ارتقاء یافته واعتراف دارید که قدرتگیری یک جانی بنفع شما بوده وآیا خود را دربین جانیان تعریف میکنید؟!

ممکن است که نشانه های قانع کننده ی تبدیل شدن باندرجوی به یک آلترناتیو سیاسی را نشان من دهید؟

آیا این انقلاب نوین ایران، برسیاق همان انقلابی که در سازمان مجاهدین شد وآنرا به باند رجوی تبدیل کرد ، خواهد بود؟!

اینکه عین ضد انقلاب است مداح عزیز رجوی !

بازهم :

” … با تداوم نبرد بخشی از ارتش اسد که حاضر به کشتار مردم خود نبودند از بدنه‌ٔ نظامیان مزدور اسد خارج شده، با پیوستن به جبهه‌ٔ انقلاب، ارتش آزاد را تشکیل دادند که بازوی نظامی انقلاب سوریه به‌شمار می‌رفت. نبرد انقلابی زمانی به نقطه‌ای رسید که چیزی به فتح و آزادسازی دمشق نمانده بود. در این هنگامه تروریستهای صادراتی سپاه قدس برای دفاع از رژیم اسد وارد معرکه شدند و همزمان با تزریق تروریست‌های حزب‌الله لبنان، اسد را در آن مقطع از مهلکه‌ٔ سرنگونی نجات دادند. از آن پس، با ورود کشورهای دیگر هم‌چون ترکیه، روسیه و آمریکا به زمین سوریه و تبدیل یک انقلاب مردمی به جنگهای نیابتی که یکی از عوامل اصلی این صحنه گردانی ضدانسانی، رژیم ولایت فقیه و تروریستهای صادراتی آن بود…”.

بشار اسد با برقراری روابط صمیمانه با آمریکا و …، تداوم این روابط خطرناک دوستانه را ، در قطع یا کم کردن  کمک های اجتماعی به اقشار متوسط وکم درآمد دید واتفاقا پایگاه اجتماعی اش همینها بودند ، این  کار اسد، اقشار مردم را به تظاهرات مسالمت جویانه ی خیابانی مجبور کرد و اخوان المسلمین که دشمنی دیرینه ای با اسد داشت ،  با آگاهی قبلی از بروز این حوادث، بهمراه گروه های تکفیری دیگر و برنامه ریزی قبلی وارد صفوف مردم شده وبا تیراندازی بسوی پلیس سوریه ازداخل معترضین خیابانی صلح جو ، ارتش را تحریک کردند که وارد صحنه شده وتظاهراتی که بقصد اعتراض به اتخاذ سیاست های ریاضتی برعلیه معلمان وکارگران برگزار شده بود ، با سرعت وارد فاز نظامی کند ومردم معترض را ازصحنه خارج کند!

بشار اسد درابتدا نتوانست اوضاع را که توسط آمریکا، اسرائیل، قطر، عربستان، ترکیه و تعدادی ازکشورهای اروپایی بصورت خشونت باری به آشوب کشیده بود، کنترل کند وقسمت اعظم – تقریبا نزدیک به تمامی اراضی کشورش را- ازدست داد!

ایران بعدها وبخواست دولت سوریه وارد ماجرا شد و عقب راندن تدریجی سلفی های قاتل مردم سوریه ، از سال ۲۰۱۵ شروع شد که جبهه ی مقاومتی با اشتراک ارتش سوریه، نیروهای مردمی آنجا، ایران، روسیه وحزب اله لبنان بصورت جدی پایه گذاری شد ودرعرض ۳ سال کار سترگی انجام داد.

مقارن با این پیروزی های مقاومت سوریه بود که ارتشی های فریب خورده توسط اخوان المسلمین که برعلیه کشور خود میجنگیدند، بیدار شده و مجددا به واحدهای ارتش سوریه پیوستند!

البته طبیعی است که دراین میان کسانی از فراریان ارتش باشند که خواب های شیرین میبینند و هنوز هم امیدی برای کسب قدرت دارند واین امری طبیعی است!

دراین جدا شدن ارتشیان فراری ، مشاده ی عملکرد گروهای تکفیری و قتل وکشتارهای آنان ، نقش بزرگی داشت وباند رجوی بجای بیان این حقایق، ابراز نارضایتی میکند که چرا جبهه ی مقاومت نگذاشت که  مردم سوریه تماما ازبین رفته وحکومت داعش ( انقلابیون عشایر رجوی) برسر کار بیاید!

وسرانجام :

” … این آلترناتیو سیاسی، یعنی شورای ملی مقاومت و نیروی اصلی آن سازمان مجاهدین خلق ایران با امکانات سیاسی(کثرت نیروهای سیاسی شورا) و نظامی(ارتش آزادی‌بخش ملی ایران و کانونهای شورشی)، چکیده و محصول همه‌ٔ تجربه‌های انقلابی به‌ویژه در تاریخ ایران است که با جمع‌بندی و تحلیل درست شرایط و ممانعت از بروز آفت‌های مرسوم در تجربه‌های انقلابی، فرصتی تاریخی و قطعی در اختیار جامعهٔ ایران می‌گذارد “.

برخورد شیادانه ای با مسئله کرده ای رفیق!

شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین، ارتش آزادیبخش  و … ، با وجود تکثر نامی که بدان داده اید، همه یک چیزند ونام آن ” باند رجوی ” است  با خصوصیات  زشتی که برآن حاکم است واگر احیانا قادر به ایجاد توفانی درداخل یک فنجان آب درخارج ودررسانه های خود است، دراینجا ودر سرزمینی بنام ایران حضور ملموسی ندارد و بیشتر خانواده های گرفتار در چنگال این فرقه هستند که انرا میشنساند ونفرین دائمی درحق آن بخاطر اسیر بودن فرزندانشان میکنند!

مردم دیگر، سروکاری با مجاهدین رجوی ندارند وباچنین جریانی با این مشخصات آشنائی ندارند و بهتر است که این جریان ،عقده ی آلترناتیو بودن رادرتماس با اجنه و … بازکند!

صابر

*** 

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_تهدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی) برای اعضای خودشان بیشتر از تهدیدشان برای جمهوری اسلامی است

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33350

درمحکومیت سمپاشی باند رجوی برعلیه مصطفی محمدی 

 Mostafa_Mahboobeh__Mohammadi_Tiran_July_2018صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پنجم سپتامبر ۲۰۱۸:…  مصطفی محمدی کسی است که بهمراه همسر فداکار وپرعاطفه اش، سالیان سال بنفع سازمان مجاهدین کار کرده است. همسر این فرد دریک دیدار حضوری که درعراق روی داد، اظهار میداشت که در زمان اوج فعالیت مجاهدین درتهران، او گونی گونی اعلامیه ونشریات سازمان را حمل میکرد وکمرش در زیر این بارها … 

مصطفی محمدی محبوبه محمدی تیرانا آلبانی Exclusive / Mojahed’s parents say: We are not agents, our daughter was kidnapped by Mojahedin Khalq (MEK, MKO, Rajavi cult, NCRI …)

http://iran-interlink.org

درمحکومیت سمپاشی باند رجوی برعلیه مصطفی محمدی

۱۳شهریور ۱۳۹۷

مصطفی محمدی کسی است که بهمراه همسر فداکار وپرعاطفه اش، سالیان سال بنفع سازمان مجاهدین کار کرده است.

همسر این فرد دریک دیدار حضوری که درعراق روی داد، اظهار میداشت که در زمان اوج فعالیت مجاهدین درتهران، او گونی گونی اعلامیه ونشریات سازمان را حمل میکرد وکمرش در زیر این بارها خم میشد!

این زوج جوان بعد از ورود سازمان به فاز مسلحانه ، ایران را ترک کرده وبعد از کش وقوس هایی، موفق به اقامت درکانادا میشوند!

درایام اقامت درکانادا وتا نزدیکی های ایام تجاوز آمریکا به عراق، همچنان برای سازمان فداکاری میکرد ودرجمع آوری کمک های مالی به باند رجوی ، یک چهره ی استثنایی بشمار میرفته است!

او کسی بود که درجریان دستگیری مریم درفرانسه که باتهام پولشوئی و … بود، طبق رهنمود سازمان دست به خود سوزی زد که حاضران درصحنه، اورا ازیک مرگ فجیع حتمی نجات دادند!

رهبران سازمان به هیچکس مانند او اعتماد نداشتند و کمپ اشرف حکم ” خانه ی خاله ” را برای او داشت !

بارها از کانادا بدانجا رفته وچند ماهی هم با عزت واحترام مورد پذیرایی قرار میگرفت!

محمد وسمیه بعنوان فرزندان او دراشرف بودند.

بقرار معلوم ، درجریان این رفت وآمدها، مصطفی متوجه وجود مناسبات غیر انسانی وکثیف دراین فرقه شده وبا زرنگی تمام وهم بلحاظ اعتباری که در سازمان داشت ، محمد را از اشرف خارج کرده وبه کانادا ببرد!

بعدها مترصد رها کردن سمیه شد که کار ازکار گذشته بود وسازمان، دیگر فریب زرنگ کاری های اورا نخورده وبعنوان یک طعمه ی مطلوب ، حتی اجازه ی دیدار با پدرش را به سمیه نداد تا مبادا با دیدار والدین وخواهر وبرادر خود، عطفه ی انسانی اش که محتملا براثر تلقینات دستگاه مغز شوئی رجوی به اعماق رفته، بالا بیآید واو از سازمان جدا شود و چه بسا که رازهای سر به مهری را برملا ساخته وباند رجوی را بچاره تر ازآنی کند که اینک هست!

درجریان سفر چندماهه ومشقات بار مصطفی وهمسر نازنین اش به آلبانی که بقصد ملاقات سمیه ی بد شانس و گرفتار انجام شده ، سازمان از دادن هرعذاب واذیتی که میتوانست درحق آنها روا دارد، کوتاهی نکرده است!

اما با احساس قدرت اراده ی بالایی که این زوج مصمم وبا انگیزه دارد ، راه بجایی نبرد و تصمیم گرفت ازنام و عکس سمیه استفاده کرده وآقا مصطفی را دچار بی ارادگی وبرگشت از راه رفته نماید که دراین مورد باید گفت که زهی خیال باطل!

طی این روزها، با گذاشتن عکس هایی ازمدارک و پاسپورت آقای محمدی ، از زبان سمیه ای که کسی اورا ندیده واوهم نمیتواند به کپی مدارک هویتی پدرش- وحتی خودش- دسترسی پیدا کند – نوشته است که پدرش اطلاعاتی است وهیچ رابطه ی عاطفی درمورد او ندارد!

درحالی که اگر به او میگفتند که پدرش درایام حضور نحس آمریکائی ها مورد حمله ی تروریستی ناموفق قرار گرفته بود ، این حرف ها را نمی نوشت واابته بازهم میتوان گفت که ننوشته است!

ازآنجا که فرض محال، محال نیست ، برای یکبار هم که شده قبول کنیم که آقا مصطفای ما اطلاعاتی است!!

دراین صورت باید از سازمان پرسید که بموجب کدام قانونی یک عضو اطلاعات ازحقوق شهروندی محروم است واجازه ندارد که فرزندش را ببیند!

باند رجوی در زمان تنگی قافیه ، متوسل به بالغ بودن افراد تحت اسارتش گشته ومیگوید که اینها خودشان نمیخواهند با کسی ملاقات داشته باشند وزمانی که بالغ هستند، رهبران باند رجوی به آنها نمیتواند بگوید که این کار را بکن وآن کار را نه!!!!

رهبران فرقه این رویه ی ضدانسانی را درموردسمیه هم بسیار بکار برده اند!

حالاسئوال من این است که این انسان بالغ چرا نمیتواند ازحق زندگی برخوردار باشد ویا اقلا در تشکیلات ازحق انتخاب کردن وشدن محروم بوده وقادر به یک تماس تلفنی با دوستان خود نیست؟!

آیا خواهر کوچک سمیه هم – که او بچگی اورا دیده واطلاعی ازاو ندارد- یک اطلاعاتی است که سمیه هرگز نتوانسته با او تماس تلفنی ، مکاتبه ای یاتصویری داشته باشد!
باندرجوی احمق تر ازآنست که بداند که کسی به این اراجیف وادعاهای آنها توجهی ندارد ویا حرف مفت زدن را مشمول مالیات ندانسته ومیزند!

صابر

(پایان)

*** 

به دست و پا افتادن زبونانۀ فرقۀ رجوی در آلبانی برای خنثی کردن کمپین خانوادۀ محمدی

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33288

باند رجوی ازبابت تبدیل نشدن به آلترناتیو، هراسان است!ا 

Abdolreza_Nikbin_2صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، اول سپتامبر ۲۰۱۸:… سایت مجاهدین میگوید:” دیدیم که سرانجام خامنه‌ای روز ۱۹دیماه ۹۶ پس از یک سکوت طولانی، ناگزیر شد پرده را کنار بزند و به نقش سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی در قیام بزرگ دیماه ۱۳۹۶ اعتراف کند. او البته به روال همان فرهنگ شیادانهٔ معمول آخوندی، قیام مردم ایران را نقشه آمریکا معرفی کرد که اجرای … 

عبدالرضا نیک بینعبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آن

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

http://iran-interlink.org

باند رجوی ازبابت تبدیل نشدن به آلترناتیو، هراسان است!

۱۰/۰۶/۱۳۹۷

” دیدیم که سرانجام خامنه‌ای روز ۱۹دیماه ۹۶ پس از یک سکوت طولانی، ناگزیر شد پرده را کنار بزند و به نقش سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی در قیام بزرگ دیماه ۱۳۹۶ اعتراف کند. او البته به روال همان فرهنگ شیادانهٔ معمول آخوندی، قیام مردم ایران را نقشه آمریکا معرفی کرد که اجرای آن با پول سعودی بر عهده سازمان مجاهدین بوده است “.

همه ی سران ایران، آن قسمت از اعتراضات مردم را که شکل مدنی وقانونی دارند، پذیرفته وتلاش های درحل معضل مردمی که صرفا مطالبات قانونی خود را مطالبه کرده وهیچ میلی به سوء استفاده ی دشمنان ایران ازتحرکات آنها ندارند ، دراین زمینه انجام داده وسعی در تسریع حل مشکلات مردم با لحاظ توانائی های کشور دارند!

فلذا ، وقتی نام باند رجوی بمیان میآید ، خطاب نه این باند، بلکه حامیان خارجی آنهاست که بطور غیر مستقیم بدانها گوش زد میشود که یادتان باشد که ازاین گروه ضد ملی وتروریست پرور حمایت میکنید!

بدین ترتیب، سران ایران ، هیئت حاکمه ی آمریکا را سرزنش میکنند که چگونه با حمایت از نیت های ضد بشری باند رجوی ، برای مردم ایران اشک تمساح میریزند وبنابراین شما این حرف ها را بخود نگیرید!

این سخنان بیشتر ازبابت افشای چهره ی واقعی هیئت حاکمه ی آمریکاست!

درادامه :

” مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران در دهمین پیام خود با عنوان «مشت در برابر مشت، حمله در برابر حمله، آتش جواب آتش» خطاب به مردم ایران …{گفت } که … با مقاومت سازمان‌یافته پیوند و پشتوانه دارد “.

پس قبول دارید که او مردم را به اعمال خشونت و تا سطح ترور وکشتار فرا میخواند وبنابراین ازاین بابت که بشما تروریست میگوییم ، نباید اعتراضی داشته باشید!

ثانیا، گزافه گویی ودروغگویی از صفات بارز مسعود رجوی بوده وطرح این مسئله که مردم با سازمان مافیایی او پیوند دارد، تعجب برانگیز نیست!

مردمی را که ما درمیان آنها زندگی میکنیم ، هرگز حسابی بر روی باند رجوی باز نکرده وآنرا  به هیچ نمی شمارند و پیوند وپشتوانه معنی ندارد وعملا نیست !

همینطور :

” … موضوع آلترناتیو این رژیم، گفتمان روز است. و صنعت آلترناتیو‌سازی پوشالی در خارج کشور هم در همین رابطه در بورس قرار دارد. اما در صحنه واقعی، شاهدیم که رژیم که بهتر و بیشتر از هر کس ناقوس سرنگونی خود را شنیده، با تمام قوا مشغول توطئه برای ضربه زدن و نابود کردن تنها آلترناتیو واقعی خودش یعنی ائتلاف شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق است…”.

چیزی بنام آلترناتیو، به ذهن مردم خطور نمیکند وآنچه که پیش چشم است ، اقداماتی است که مردم برای تمشیت امورشان ازحکومتگران میخواهند وحرکات اصیل مردم که دربیگانگی کامل با شعارهای هول وهولکی چند جوان مزدور رجوی است ودرراستای کسب حقوق قانونی خود بوده  واین ربطی به قیام وسرنگونی ندارد!

ضمنا شما چرا ازآلترناتیو سازی دلخوشکنک درخارج، واهمه دارید؟

نکند که اربابی که سرگرم این کار احمقانه است ، موقعیت خاصی را برای شما درنظر نگرفته است؟!

این سئوال درمورد آلترناتیو شراکتی مطرح شده وملاحظه میشود که فرقه ی رجوی بطور انحصارطلبانه ای بدان معترض بوده  ونشان میدهد که قصدی برای درس گرفتن ازتاریخ ندارید وکماکان دوران کودکی خود را – آنهم درحکم بچه ی شلتاق را- سپری میکنید !

ونیز :

” … همه‌ چیز گواهی می‌دهد که ایران به نقطه بازگشت‌ناپذیر تغییر نزدیک شده است. قیام ایران با خصلت مردمی و رادیکالش، با ویژگی استمرار و سراسری بودنش و مهم‌تر از همه، با فراگیری ملی و اتفاق‌نظر اقشار مختلف مردم ایران در درون آن و پیوندش با مقاومت سازمان‌یافته، عزم تحقق سرنگونی کرده و هرگز سر بازایستادن ندارد…”.

همانگونه که حماقت ها، خیانت ها، انحصار طلبی و جنون قدرت رجوی سر باز ایستادن ندارد ، حرکت صبورانه ومحتاطانه ی مردم ایران هم ، بطور مدنی برای تحقق خواسته هایی که از انقلاب ۱۳۵۷نشات گرفته ، سربازایستادن ندارد واین دو ازقماش های متضادی هستند !

دانه ی فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه

هردو جانسوزند اما این کجا و آن کجا

صابر

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33193

شما عددی نیستید تا درسیاست های موازنه ای بحساب آیید!ا 

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و هفتم اوت ۲۰۱۸:…  اما سازمان مجاهدین خلق یک باند است و دولتی را نمایندگی نمیکند که مثلا آمریکا بخواهد بین حکومت ایران-  که با تمام مشکلات جزو کشورهای مقتدر منطقه است – و باند مفلوک رجوی ، اقدام به اتخاذ سیاست موازنه ی منفی کرده  … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی مریم رجوی مسعود رجویپروژه مجاهد مخفی و روش یک کلاغ چهل کلاغ (مجاهدین خلق و شبکه های اجتماعی)ا

http://iran-interlink.org

شما عددی نیستید تا درسیاست های موازنه ای بحساب آیید!

۰۵/۰۶/۱۳۹۷

سعید سجاد نامی از عمله های رجوی دریک نوشته ی سرتا پا یاوه ودلخوشکنک و با عنوان ” رژیم تاب ِ تحمل سیاست موازنه منفى امریکا را ندارد “، نوشته است :

“حال بعد از تجربه شکست سیاست خود و به خطر افتادن منافع و امنیت ملى امریکا، دولت جدید امریکا به سمت سیاست موازنه منفى در قبال رژیم و مقاومت سازمان یافته مردم ایران حرکت میکند. گر چه این سیاست- شامل اراده امریکا در احترام به قوانین خود و اجراى آن در مواجهه با رژیم، تازه و در ابتداى تکوین و اعمال خویش است، اما این رویکرد اثرات کمرشکن خود بر رژیم را تا به همین الان به روشنى ظاهر نموده است “.

منافع ملی آمریکا ، همواره با اجرای سیاست های ضداکثریت عظیم مردم آمریکا ولحاظ منافع نیم تا ده درصد از مردم آمریکا که ثروتمندان باشند ، بخطر افتاده وحاصل آن بحران های ادواری وساختاری مداوم بوده واین سیاستها باوجود تفاوت های اندکی که درمراحلی داشته اند، سیاست رسمی آمریکا بوده وجنگ ها ،تجاوزها وکودتاها جزء جدانشدنی ازپیکره ی امپریالیزم جهانی ( نظام سلطه وتابعیت) بوده و رژیم آمریکا ازسال ۱۹۴۵، سرکردگی آنرا بعهده دارد!

این از این!

دیگر اینکه اتخاذ سیاست موازنه- اعم از منفی یا مثبت اش که بگیریم – درمورد دولت ها صدق میکند ودراتخاذ سیاست موازنه ی منفی ، کاردکتر مصدق یک نمونه ی درخشانی است.

جریان ازاین قرار بوده که آمریکای نیروگرفته از جنگ دوم جهانی، خواستار امتیاز تحقیق واستخراج نفت استان های جنوب شرقی ایران بود که شوروی هم بلافاصله خواستار استخراج نفت شمال ایران شد و مصدق عنوان نمود که برای رفع اختلافت وجلوگیری ازتشنج درایران، بهتر است که به هیچکدام ازاین دو ابرقدرت، امتیازی داده نشود وتا پایان کار مصدق، این وضعیت ادامه داشت که متاسفانه بعد ازاو، انعقاد قرارداد با کنسیرسیوم های آمریکائی و …، نتایج درخشان این سیاست موازنه ی منفی را برهم زد!

اما سازمان مجاهدین خلق یک باند است و دولتی را نمایندگی نمیکند که مثلا آمریکا بخواهد بین حکومت ایران-  که با تمام مشکلات جزو کشورهای مقتدر منطقه است – و باند مفلوک رجوی ، اقدام به اتخاذ سیاست موازنه ی منفی کرده وبه هیچکدام امتیازی ندهد!!

شما دراین حیطه قرار ندارید و بزرگترین کارتان دم جنباندن به غارتگران جهانی است وخوشحال خواهید بود که نوکر وکنیز حقیر آنها بشوید تا مایه ی مباهات تان گردد!

این هموطن ژاژخوای ما ، قیاس مع الفارق نموده ومسئله ای شبیه رابطه ی ماتحت یک کنجشگ و درخت تنومند چنار مطرح نموده که بسیار خنده دار است!

البته یک سوی قضیه، پاشیدن خاک بچشم آنهائی است که این مطالب را میخوانند تا مثلا باورکنند که باند رجوی که کارش جمع کردن پیروپاتال های بازنشسته ی آمریکائی بوده ودائما به حضور این روسپیان سیاسی درکارناوال های خود بدان افتخار میکند ، سرو سری ندارد!!!

بازهم :

” موازنه منفى سیاستى است که مقاومت ایران همیشه خواستار آن بوده، و از این سیاست جدید امریکا به شدت استقبال میکند. ارگانیسم مستقل، پویا، و خودکفاى مقاومت سازمان یافته در طى سخت ترین دورانها اثبات نموده که او متکى به خود و مردم خود، و نه حمایت خارجى است “.

التماس شبانه روزی به دنیای سلطه گر که بیآیید کارکنان کلیه ی دفاتر دیپلماتیک ایران درسراسر جهان وازجمله درمقر سازمان ملل متحد را بیرون کرده و اعضای باند رجوی را بجای آنها بنشانید ، چگونه میتواند طرفداری از موازنه ی منفی باشد؟!

یعنی شما اینقدر نادانید  یا مردم را چنین تصور کرده اید؟!

شما خود بطور شبانه روزی اینقدر فاکت به بیرون میدهید که نشانگر وابستگی تمام عیار شما به مرتجعین وسلطه گران است و اینجا بصورت نامربوط، از بی میلی خود به حمایت خارجی صحبت میکنید!

دروغ  و وقاحت هم باید اندازه ای داشته باشد عزیز!

صابر

*** 

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsFormer U.S. Officials Make Millions Advocating For Terrorist Organization (2011)

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33139

جامعه ی بین المللی رجوی بود که سوریه را باین وضع انداخت!ا 

Massoud Rajavi Maryam Rajavi Mojahedin Khalq Daesh ISISصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و یکم اوت ۲۰۱۸:…  تعریفی که باند رجوی ازجامعه ی بین المللی دارد، گروه بندی ای را شامل میشود که ضد مردم جهان است وبنابراین چنین جامعه ای که خود ، مردم سوریه را به خاک وخون کشیده، چنین انگیزه ای که مردم سـوریه به آرامش وصلح بازگردند ، نداشته وبرعکس خواستار تشدید این بحران عظیم هستند ! … 

بمب های خوشه ای در یمن توسط عربستان سعودی و مجاهدین خلق فرقه رجویسیاست های جهانی و باند رجوی را بهتر بشناسیم!ا

http://iran-interlink.org

جامعه ی بین المللی رجوی بود که سوریه را باین وضع انداخت!

۳۰/۰۵/۱۳۹۷

باند رجوی درتداوم اعمال وتبلیغات ضد مردی خود ،  علاوه برایرانیان، مردم سوریه را هم هدف قرار داده ودر یک نعل وارونه زدن تمام، اشک تمساح برای آنها میریزد با این نیت که شاید دری به تخته خورد وموفق به  ایجاد جو ” ایران هراسی ” گردد!

درقسمتی از مطلبی که بهمین منظور منتشر کرده ، چنین آمده است :

” عمق تنفر ملی علیه حمایت های بیدریغ رژیم آخوندی از یک دیکتاتور خون ریز دیگر را که در بکاری گیری بمب های بشکه ای، بمباران مناطق مسکونی و قتل عام کودکان، زنان و سالمندان و یا استفاده از سلاح شیمیایی ید طولایی دارد، در کوچه و خیابان های ایران بخوی قبل شنود می باشند “.

هیچ منبع موثق وبیطرفی ، این ادعای امپریالیزم ساخته  وکلاه سفید ها انداخته را که درتوجیه جنایت های گروه های تکفیری اش بود ، تایید نکرده و آنچه تایید شده ، جنایت های خود آمریکا ، متحدان و گروه های تکفیری ای بود که آمریکا نقش درجه اولی درتاسیس و تسلیح آنها داشته است!

رژیم ایران برابر قوانین بین المللی ، حضوری مثبت- مثبت ازنقطه نظر کمک به صلح جهانی ومنافع مردم سوریه- داشته است و باند رجوی کماکان دروغ میگوید!

دوباره :

” فریاد های «سوریه را رها کن، فکری بحال ما کن» به یقین نشان از خشم منطقی جامعه ای است که تبعات سیاست های مخرب دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان را با فقر و بیکاری و فلاکت پرداخت میکنند “.

من با وجود اینکه باتمام وجود خواستار حل وفصل مشکلات مردم بوده ودراین عرصه ی بخصوص حق را به آنها میدهم ، اما شعارهای ضد سوریه ای بخشی از آنها را ناشی ازالقائات آن دسته ازروشنفکران منخرف یا خائنی میدانم که مرگ فجیع قذافی را تبریک گفته، ویرانی این کشور پیشرو آفریقایی را عین دموکراسی معرفی کرده و انتخاب مرسی مرتجع را فرخنده  ودموکراتیک نامیدند!

لذا، من با آگاهی از منبع این شعار ارتجاعی و امپریالیزم شاد کن که درمیان شعارهای اعتراضی چند سال اخیر، جایی برای خود بازکرده ، سردادن آنرا کاری ضدانسانی وبرعلیه منافع ملی خودمان میبینم.

درادامه :

” … خواست جامعه بین المللی برای پایان دادن به درد و رنج مردم سوریه و بویژه خروج نیروهای مزدور رژیم آخوندی از این کشور می باشد. در حالیکه خامنه ای بروی قدرت های مطقه ای و بویژه برای نقش روسیه جیب گشادی دوخته است، اکنون رسانه های حکومتی بناچار و با سرشکستگی از افتادن پرده ها و توافقات میان ایالات متحده و متحد بلقوه خامنه ای برسر سوریه خبر می دهند “.

تعریفی که باند رجوی ازجامعه ی بین المللی دارد، گروه بندی ای را شامل میشود که ضد مردم جهان است وبنابراین چنین جامعه ای که خود ، مردم سوریه را به خاک وخون کشیده، چنین انگیزه ای که مردم سـوریه به آرامش وصلح بازگردند ، نداشته وبرعکس خواستار تشدید این بحران عظیم هستند !

ضمنا ما دراجابت درخواست دولت سوریه است که حضوری محدود ولازم درآنجا داریم ومسلما با بازگشت صلح وقانون به سوریه ، احتیاجی به حضور دیگران- ازجمله ما- نخواهد بود!

دراین مورد باید به سخنان یکی ازمقامات روسیه بایداشاره کرد که تصریح نمود که ایران تا پایان ماموریتش ، درسوریه باقی خواهد ماند!

فلذا، اگر باندرجوی اینقدر عجله داشته وبی تابی نشان میدهد ، باید که آرزو کند که نیروهای تکفیری ودولت های اشغالگر، هرچه سریعتر سرریه را ترک کنند!!

صابر

*** 

Massoud Rajavi Maryam Rajavi Mojahedin Khalq Daesh ISISتحولات سوریه , شکست تحلیلهای فرقه رجوی و به حاشیه رانده شدن این فرقه

مجاهدین خلق مریم رجوی بازندگان بازگشت آرامش به سوریه اینکه بمعنی پیروزی سیاست های ایران است!ا

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی وعده “سرنگونی” پس از صدام و جولیانی و … این بار توسط ترکی الفیصل (+ الفیصل: مسعود رجوی مرده است)

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمرجوی بدجوری حرف های مخالفین مردم ایران را نشخوار میکند! (+ دوستان رجوی، دشمنان مردم ایران)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33106

شما (فرقه رجوی) حضوری درایران ندارید و قتل عام؟! شامل شما نمیشود! 

Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هجدهم اوت ۲۰۱۸:… اصل ماجرا عبارت ازاین است  که ازدید رجوی ها ، روسیه ممکن است موانعی دربرابر حمله ی خارجی به ایران ایجاد کند ویا درتخفیف شدائد تحریم ها گام های مثبتی بردارد وبنابراین باید که ” هرچه فریاد است بر سر روسیه باید کشید “! بدین ترتیب، که از نظر باند رجوی که سرنگونی حکومت ازطریق دخالت های … 

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

http://iran-interlink.org

شما (فرقه رجوی) حضوری درایران ندارید و قتل عام؟! شامل شما نمیشود!

۲۷مرداد ۱۳۹۷ خورشیدی

این همشهری ما که ” افسانه اسکویی ” باشد واز مریدان رجوی ، این روزها فعالتر شده ودرنوشته ای با نام ” هشدار برای قتل عامی جدید ” مینویسد :

“امروزه جهان به دلیل ارتباطات، کاملا ا ز اقدامات تروریستی رژیم ایران آگاه است. رژیم با استفاده از سیاست مماشات دنیا ی غرب ، سرکوب داخل کشور، ترور مخالفان در خارج از کشور و زیر ضرب بردن اپوزیسیون مقاومت مردم ایران ، توانسته بود روی پاهایش بایستد “.

نصف مردم جهان تنها درچین وهندوستان زندگی میکنند وتعداد بیشتری ازمردم جهان، غیر از آمریکا، عربستان، اسرائیل و … زندگی میکنند وبنابراین باید مستندا بمن بگویید که این اکثریت قاطبه ی مردم جهان ، کجا وکی این ادعای شمارا تایید کرده اند که ما صحت گفتارتان را مورد تایید قرار دهیم؟!

جهان شما بسیار کوچک وشامل مناسبات بسته و سکتی رجوی بوده و انصافا  به سردمداران  وثروتمندان کشورهای انگشت شمار سلطه گر که عمدتا حامی منافع یک درصدی های جهان هستند ، این افتخار را میدهید که دراین جهان حقیر شما جای گیرند!

این گردانندگان جهان تنگ وتاریک شما ، زمانی که دست بدهد ، میتوانند بنفع ۱درصدی های مذکور، اهل مماشات باشند و مماشات هم بخشی از شرایط دوران ها هستند !

ادامه ی حکومت ایران ، نتیجه ی توازن قوای داخلی وخارجی بوده و حمایت کردن ویا نکردن این وآن از اعضای دربند سازمان رجوی ، تغییری دراین توازن قوا نداشته وباوضعی که شما دارید،  هرگزنخواهد داشت!!

بازهم :

” در خبرگزاری های سوید از نقشه شوم تروریستی رژیم در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در پاریس به دلیل سیاست ”هنوز امید به مماشات” و یا ”تهدید برای امنیت کشور”، مطلبی نوشته یا گفته نشده است. چگونه باید این سکوت اروپا ازجمله سوید را تعبیر کرد…” ؟

آنها هم زمانی حرف مفت میزنند ، اما حرف مفت آنها اقلا متکی به شواهد ولو کوچک ولرزان است!

حال که حرفی درمورد این ادعای بچه گانه ی شما نمیزنند، لابد آنرا خیلی کشکی وکتره ای دیده ونخواستند که به این مفتی ، آبروی خود را ببرند!

آیا احتیاجی  برای درج شدن وسیع اتهامات تان برعلیه ایران، فکر نمیکنید که ازتعارف کم کرده وبه ” قیمت ” بیافزایید؟!

آخه این مطبوعاتی های طفلک ، مخارج دارند و اینطور نیست که بدون دریافت انعام؟! لازم ، حرف های  بی پشتوانه ی شمارا تایید وتکرار کنند!

درادامه :

” … مسلما اروپا و سوید با سکوتشان با طرح تروریستی توسط رژیم ایران آن هم توسط تروریست دیپلماتش در وین موافق نبوده اند و این سکوت نشانه رضایت نیست، اما …سکوت سوئد و اتحادیه اروپا، امنیت اروپا و سوئد را تهدید می کند “.

سالیان سال بشما توصیه کردیم که اینقدر دروغ نگفته وبه چوبان دروغگو تبدیل نشوید وحال که حرف شنوی نداشتید ، توقع نداشته باشید که این یکی ادعایتان را که ازهمان لحظات اول پای منطق درآن لنگ بود ، قبول داشته باشند!

اگر نزدیک ۴دهه دروغ گفتید، باید ۴دهه ی دیگر به راستگویی روی آورید وبعد از صفرکردن حسابتان، آن وقت توقع همدردی این وآن را ازخود داشته باشید!

من شخصا اغلب رهبران اروپا را بی استخوان میدانم ولی نه به آن شکل که درهر شرایط زمانی، توصیه هایتان را اجرا کنند.

بخصوص که اظهارات  عجولانه ی مقامات صهیونیستی در این مورد، کم وبیش دم خروس را نشان داد وفرصت دفاع ازشما را ازدست اروپائیان گرفت!

همینطور :

” ناراضی ، در برابر رژیمی که قدرت حل مشکلات را ندارد، روزبروز افزایش می یابد. مسئله اختلاس ها، مملکت را به خاک خشک و بی آب و علفی تبدیل کرده است…”.

البته وجود نارضایتی که تنها محصول امسال و ۴۰ سال پیش نیست ، قابل انکار نیست . اختلاس ها وسوء مدیریت ها ی موجود، تضاد جامعه ی مارا که از ۴۰۰ سال پیش از وجود اقتصاد مولد رنج می برد، بیشتر کرده وعلاج این معضلات عزم جزم مردم ودولت برای مرتفع کردن این انحطاط ۴۰۰ ساله ی ایران است!

درمورد بی آب وعلف بودن کشور ، درست است که سوء تدبیرها نقشی داشته اند، اما عامل مهمتر ، گرم شدن زمین براثر برهم زده شدن شرایط جوی و تعدی بیحد وحساب به طبیعت است که بار سنگین این گناهان، برعهده ی کسانی است که جهان را بنفع چاق وچله تر شدن بازهم بیشتر وپایان ناپذیر یک درصدی های متنعم بسوی ویرانی ج میکشانند!

شما به سخنان ضد محیط زیستی ترامپ وبیرون آمدن او از معاهده ی پاریس و … توجه کرده و آنگاه اجازه دهید که انسان های با وجدان به قضاوت بنشینند!

دوباره :

” براساس آمارها تنها ۵ درصد از جمعیت ایران …همه ثروت کشور را در دست دارند و ۹۵ درصد جمعیت کشور در فقر به سر می‌برند…”.

اگر واقعا اینطور است، بازهم وضع ایران – با وجود انتقاد واعتراض شدیدی که به آن وجود خواهد داشت- بهتر ازآمریکائی است که ۱ درصدی ها ثروت عمده ی کشور ودیگر کشورها را در چنگال خود دارند وبرای حفظ موقیت برتر خود، جهانی را به خاک وخون میکشند!

این همشهری اسکویی ما مینویسد :

” رژیم ایران تمام سرمایه های مردم ایران را خرج ترورهای سپاه پاسداران در دنیا و خصوصا در خاورمیانه ،ازجمله سوریه ،عراق ،یمن و آفریقا و حمایت از گروه های تروریستی حزب الله و حشدالشعبی …کرده است “.

اگر خوب بخاطر داشته باشم، ازحدود ۱۱۰ میلیارد درآمد صادراتی نفتی وغیر نفتی ایران ، ۶۵ میلیون دلار صرفا هزینه ی پرداخت حقوق کارمندان میشود وبنابراین صحبتی از خرج تمام سرمایه ها برای مواردی که متذکر شده اید – آنهم بنفع گروه هایی که جزو مردم کشور خودشان هسته ومورد تجاوز قرار گرفته اند – بیمورد است!

ونیز :

” با تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران و خروج شرکت های بزرگ خارجی ،کفگیر رژیم ملایان به ته دیگ خورده است و حالا تنها دارایی مردم ایران که خاک شان است را به غارت می بخشد … سران بی وطن این رژیم روز یکشنبه قرارداد ننگینی را به امضا رساندند که طبق آن سهم ایران از این قرارداد ننگین به سقف ۱۱ درصد خواهد رسید، درحالی که تا پیش از انعقاد این قرارداد خائنانه ،میهن ما به لحاظ تاریخی دارای ۵۰ درصد سهم از دریای خزر بوده است “.

اصلا  چرا از این تحریم ها که بشدت تجاوزکارانه وظالمانه بوده ، استقبال میکنید؟!

درجواب این ادعای بشدت غرض ورزانه باید گفت که برابر اعلام رسانه های مستقل ، اولا چنین قراردادی قطعیت نیافته و ثانیا اگر قرار به امتیاز دهی باشد، این امتیاز طبعا مال روسیه میشد ونه قزاقستان وکشورهای کوجک که گذشت بنفع آنها ، تاثیری در تداوم بیشتر حکومت ایران ندارد!

شما مانند دیگر مدعیان مغرض این مسئله – البته قدری غلیظ تر- ، هرگز نتوانسته اید مدرکی ارائه دهید که دراین مورد خاص به روسیه ارفاق شده است!

همانطور که وزیر خارجه ی کشورمان گفت، چنین قرار ومدار و تفاهمی که در جریان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، ایران وروسیه هرکدام نصف خزر را صاحب خواهند شد ، گذاشته نشده و این خبر ازپایه واساس غلط است!

اصل ماجرا عبارت ازاین است  که ازدید رجوی ها ، روسیه ممکن است موانعی دربرابر حمله ی خارجی به ایران ایجاد کند ویا درتخفیف شدائد تحریم ها گام های مثبتی بردارد وبنابراین باید که ” هرچه فریاد است بر سر روسیه باید کشید “!

بدین ترتیب، که از نظر باند رجوی که سرنگونی حکومت ازطریق دخالت های اقتصادی ونظامی خارجی ممکن است، باید که برعلیه روسیه شیطان سازی شود!

وگرنه کدام عاقلی نمیداند که اگر قراراست حکومتی بدست خود مردم آن سرنگون شود، نه روسیه ونه دیگران قادر به جلوگیری از ان نخواهند بود!

صابر

*** 

غواصان شهید و جشن مجاهدین خلق فرقه رجویپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33064

دلسوزی باند رجوی وسناتور امریکائی رشوه خوار برای مردم ایران؟!ا

Mojahedin-Khalq_Israel_jafarzade-MEK_Rajaviصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، یازدهم اوت ۲۰۱۸:…  بمناسبت حضور تلویزیونی اخیر  رئیس جمهور ایران ، باند رجوی ، ضمن انتشار ” سرسخنی ” درصدد برآمده که ثابت کند این حضور ازسر ضعف بوده وحتی بنفع مجاهدین  هم تمام شده ! مشکل اینجاست که اگر ایشان دراین مصاحبه شرکت نمیکردند ، بازهم میگفتند که این کار هم ازسر ضعف است! … 

دستگیری لابی مریم رجوی مجاهدین خلق در سنای امریکابازداشت یکی از حامیان رجوی در کنگره آمریکا

http://iran-interlink.org

دلسوزی باند رجوی و سناتور امریکائی رشوه خوار برای مردم ایران؟!

۲۰/۰۵/۱۳۹۷

بمناسبت حضور تلویزیونی اخیر  رئیس جمهور ایران ، باند رجوی ، ضمن انتشار ” سرسخنی ” درصدد برآمده که ثابت کند این حضور ازسر ضعف بوده وحتی بنفع مجاهدین  هم تمام شده !

مشکل اینجاست که اگر ایشان دراین مصاحبه شرکت نمیکردند ، بازهم مجاهدین خلقی ؟! که به هیچ صراطی مستقیم نیستند ، میگفتند که این کار هم ازسر ضعف است!

نقد اینکه این باند تبهکار وضد ملی ، چه تفسیرهای آبکی ای ازاین مصاحبه کرده ، هدف این یادداشت کوتاه نیست. هدف نقد مختصر حرف هایی است  که درتایید حقانیت خود، به نقل قولهایی بد شوم  وآنهم از اززبان  دشمنان سرسخت آزادی وتوسعه ی ایران آورده است .

از زبان پومپئو جنایت پیشه که واقعا هم بعنوان وزیر خارجه  به ترامپ قالب شد ، چنین آمده است :

” از بیرون رژیم هم، هر چند می‌گویند «تغییر رفتار، و نه تغییر رژیم» اما همانجا هم روی میزش ۱۲شرط گذاشته‌اند که هر کدام را بپذیرد باز هم در سراشیب سقوط قرار می‌گیرد. به‌قول مریم رجوی، رژیم وقتی تغییر رفتار بدهد،‌ دیگر سقوط کرده است. یعنی تغییر رفتار مساوی است با تغییر رژیم “.

دراینجا ازباند رجوی سئوال میشود که به نیابت ازاین کارگزار جلاد پیشه ی آمریکا جواب دهند که رفتار فعلی رژیم ایران چیست که باید تغییر کند؟!

خوشبختانه نظر به احاطه ای که به طرز جواب دادن این گروه ضد ملی دارم، جوابشان این خواهد بود که مثلا درعراق و سوریه ، نبرد جانانه ای با ” عشایر انقلابی رجوی- داعش ” کرد و ازتجزیه ی تمام وکمال این دوکشور هم کیش وهمسایه ، دروسع خود جلوگیری کرد که برخلاف خواست امپریالیزم و صهیونیست های اشغالگر بوده وبنابراین مرتکب جنایت شده ازبابت نافرمانی هایی که نباید درمورد سلطه گر اصلی وخونریز جهانی کرد!

درست از همین موضع است که این تغییر رفتار ازایران خواسته میشود وگرنه وجود نواقص دموکراتیک درهر کشوری مانند ایران ، عین خواسته ی امپریالیزم است و دلیل آن این است که به پیونشه های جلاد مردم شیلی و … بخاطر انجام این کارها جایزه دادند و زمانی که با اراده ی مردم بزریر افکنده شد ،مانع محاکمه اش در یک دادگاه جنایی بین المللی شدند!

آمریکا و دوستان ونوکرانش، مشکلی بنام تنگی معیشت مردم ایران ندارند وبرعکس ازوجود آن استقبال میکنند تا این مردم مدام درحال عمل وتفکر برای تامین معیشت روزانه ، مجالی برای کسب حقایق بیشتر ومجهز نمودن خود به ادوات انجام انقلاب صنعتی وکسب خود کفایی نباشند!

درنقل قول دیگر ، چنین امده است :

” سه‌شنبه ۱۶مرداد ۹۷ سناتور گراهام گفت: «به دولت‌های اروپا می‌گوییم باید در کنار مردم ایران بایستید و به رژیمی کمک نکنید که مردم را سرکوب می‌کند. باید کمر رژیم ایران را شکست»!

مهم‌تر از همه هم دشمن برانداز ا‌ست که تمامی این تحولات داخلی و جهانی را در جاده سرنگونی سمت و سو می‌دهد”.

نظام ناعادلانه ی شما سناتور محترم ، فقط دومیلیون نفر از مردم کره ی شمالی را طی بمباران های وحشتناک ، قتل عام کرد، با ویتنامی ها آنطور کردند و خلق های آمریکای لاتین را باین وضعیت انداخته ودرعراق ، سوریه ولیبی ، دست به جنایت های بی سابقه ای زدند . کشورها را بجان هم انداختند تا ازفروش سلاح های خود، مجتمع های نظامی – صنعتی (که دولت پنهان عمدتا کارگزاران ان هستند) را هرچه بیشتر فربه کنند!

آیا ازاین کارها پشیمان شده ومیخواهید این گناهان را با کمک به مردم ایران، پاک کنید؟!

باتوجه با تحریم هایی که رفته رفته شامل اکثریت مطلق مردم جهان میشود- که درعمل بیشتر مردم آمریکا ضربه خواهند خورد و سرعت افول امپراطوری آمریکا شتاب بیشتری خواهد گرفت- ومخصوصا با بالا بردن بودجه ی نظامی خود و مجبور کردن متحدان اروپائی وعربی خود به این کار، هیچ انسان عاقلی نمی پذیرد که صداقتی درطرح این مسئله – کمک به خوشبختی وآزادی مردم ایران- وجود داشته باشد!

باند رجوی یا این موضوع را نمیداند ویا دانسته ودروغش مینامد که درهرصورت نادانی و تبهکاری خود را نشان میدهد که من شخصا معتقدم مع”جونی است ازاین دو : ” نشـان ازدو شـه دارد این نامـور “!

صابر

*** 

موساد مجاهدین خلق آلبانی تروریسم وطن فروشی مزدوری مریم رجویAlbanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

مریم رجوی مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران تروریسم صدام حسین وطن فروشی Albanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëOpen letters to Albanian Government objecting Pandeli Mijko paid lobbying for Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq, terrorism and violence

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33015

مجاهدین خلق بیشتر نقش ” هخا ” را بازی میکنند تا احمد چلبی!ا

 Ali_Safavi_Baghdad_Washington_Terrorism_NCRI_MEKصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پنجم اوت ۲۰۱۸:… اما عیب قضیه این است که ” احد چلبی ” دکترای ریاضی داشت و حرفش خریدارانی و پایگاهی مختصر در میان مردم که فرقه ی رجوی ازاین بابت شرمنده است! دیگر اینکه  انسان ظریفی میگفت که  همطراز کردن ” احمد چلبی ” با رجوی، ظلم بزرگی درحق جلبی … 

مسعود رجوی و موسی خیابانی در دیدار امام خمینیمجاهدین خلق از تأسیس تا احتضار

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

http://iran-interlink.org

مجاهدین خلق بیشتر نقش ” هخا ” را بازی میکنند تا احمد چلبی!

۱۴مرداد۱۳۹۷

منهم مانند خیلی از هموطنانم ،  بدرستی براین تصور بوده وهستم که مجاهدین، آگاه بر نداشتن پایگاه اجتماعی خود درایران هستند ومانند دیگر گروههای زوار دررفته ی اپوزیسیون ، بدست گرفتن  قدرت درایرانی که مثلا جمهوری اسلامی نباشد را درحمله ی نظامی سلطه گر اعظم ومتحدان او میبینند !

با این وجود ، بطور وقیحانه ای اعلام میکنند که مخالف؟! حمله ی نظامی به ایران هستند که هر ناظر منصفی میداند که تماما دروغ است وبه انها خواهد گفت که خودتی!

گفته میشود، رجوی ها با تمام وجود خواستار حمله ی نظامی به ایران هستند تا نقش ” احمد چلبی ” ایرانی را درپناه توپ وتانک دشمنان بشریت بازی کنند!

اما عیب قضیه این است که ” احد چلبی ” دکترای ریاضی داشت و حرفش خریدارانی وپایگاهی مختصر در میان مردم که فرقه ی رجوی ازاین بابت شرمنده است!

دیگر اینکه  انسان ظریفی میگفت که  همطراز کردن ” احمد چلبی ” با رجوی، ظلم بزرگی درحق جلبی است و شایسته تراست که رجوی ودیگر براندازان ، بعنوان ” هخا ” های جدید معرفی شوند که به حقیقت نزدیک تر باشد!

حتما یادمان هست که چند سال پیش شخص حقه باز ویا مالیخولیا گرفته ای بنام ” هخا ” وبا استفاده ازبرنامه های متعفن تلویزیون های فارسی زبان لس آنجلسی ، ادعا کرد که ۵۰۰هزار نفر درتهران منتظر وروداو هستند تا حکومت را بدست او یارانش بدهند ودراین خصوص ۵۰۰ بلیط هواپیما هم برای کسانی که میخواستند درموکب ” هخا “به تهران بیآیند، بفروش رفت والبته حکومتی سرنگون نشد و ” هخا ” سرنوشت بد فرجامی  را تجربه کرد!

فرق بین ” هخا ” ومریم رجوی دراین است که اولی گرچه حقه باز یا مریض بود، جسارت بیشتری نسبت به مریم داشت!

مریمی که درحقه بازی وجنون قدرت طلبی عین ” هخا ” ست واحتمالا قدری هم بیشتر!

من این گوشزد حکیمانه ی این دوست ظریف را پسندیدم و برآنم که منبعد ، باند رجوی را با ” هخا ” مقایسه کنم و به دیگران هم توصیه کنم که اینقدر کلاس ” احمد چلبی ” را پایین نیآورده واحترام مختصرش را که درمقایسه با مریم رجوی دارد ، محفوظ دارند والا روزی وروزگاری، باید جوابگوی این اعمال حقارتی  باشند که درحق  چلبی نموده اند!

لازم به توضیح زیادی نیست که آمریکا بخاطر موانع بیشماری که بر سر راهش قرار دارد، قادر به حمله ی نظامی به ایران نیست وازاین بابت هم  فرصتی  که نصیب چلبی شد ، باو روی نخواهد آورد نمیشود رجوی را همطراز وهم ارز چلبی دانست و اطلاق نام ” هخای ثانی ” براو، دمسازی زیادی با واقعیت دارد!

صابر

*** 

Am I a conman? asks MEK Spokesman Ali Safavi. Either I am right or you are wrong, there is nothing in between

Ali_Safavi_Baghdad_Washington_Terrorism_NCRI_MEKAli Safafi  Saddam’s Private Army commander, wanted for war crime in Iraq now harboured and protected by CIA in Washington DC

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32995

این دنیای مورد تکیه ی شما ، چند درصد از اهالی جهانند؟!ا

Maryam_Rajavi_MEK_MKO_Terrorism_Villepint_France_2018_1صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دوم اوت ۲۰۱۸:… فرق است بین ادعا کردن وقدرت وتوانائی انجام یک کار! زمانی که شورای ملی؟! مقاومت که همان باند رجوی باشد ، جرات اجازه دادن به اعضای دربند خود برای یک تماس تلفنی ساده با اعضای خانواده ی مربوطه را ندارد، قدرت دادن یک ملاقاتی را درخود نمیبیند وازطرح یک انتقاد ساده برخود میلرزد و ازکثرت … 

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی وعده “سرنگونی” پس از صدام و جولیانی و … این بار توسط ترکی الفیصل (+ الفیصل: مسعود رجوی مرده است)

http://iran-interlink.org

این دنیای مورد تکیه ی شما ، چند درصد از اهالی جهانند؟!

۱۱/۰۵/۱۳۹۷

 با امضای افسانه اسکویی نامی از عمله های مسعودرجوی ، نوشته ی صرفا شعاری ورجزگونه ی  بلند بالایی بنام  “از هجرت بزرگ تا سرنگونی “ درسانه های رجوی منتشر شده است.

درپاراگرافی ازاین نوشته چنین آمده است :

” با موفقیت هجرت بزرگ سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق به آلبانی، اعتراضات مردم درسطح کشور به طور گسترده ای شتاب یافت … “.

عجب!

چه رابطه ی علت ومعلولی بین فشار شدید خانواده های گرفتار مناسبات رجوی که منجربه خروج اسرا وگروگان های رجوی که میخواستند فرزندانشان درناامنی عراق تلف نشده واقلا جان خود را حفظ کنند  وگسترش اعتراضات مردم وجود دارد؟!

اگر این تبعید شدن از عراق به آلبانی دارای چنین تاثیرات شگرفی بوده، چرا رهبرتان تا آخرین نفس مانع این انتقال بود؟!

کسی که نه تنها مانع این انتقال بود، بلکه درخواست سلاح واستقرار پدافند هوایی درلیبرتی میکرد و چگونه اصرار داشت که کلاه آبی های آمریکائی وارد خاک عراق شده وحفاظت لیبرتی را بعهده بگیرد؟!

یعنی میخواهید بگویید که رجوی نمیخواسته که اعتراضات گسترش پیدا کند وبهمان خاطر مخالف این ” هجرت بزرگ ” بود؟

وحالا که میبینید که این هجرت دارای چه آثار مشعشعی بوده ، حاضر نیستید به مسعود ومریم بگویید که خاک بر سرتان با این تحلیل هایتان وتصور میکنید که اگر بگویید ، زمین وآسمان به لرزه در میآمد ازاین کفری که ورزیدید؟!

همینطور:

“نبود ساختار و تشکیلات در دوران مصدق فقید، بزرگترین ضعف در شکست قیام بود. تشکیلات مجاهدین، اسااس پایداری آنان و هدف دشمنی شاه و شیخ و استعمار بوده است که در این سال ها به اشکال مختلف زیر ضرب قرارگرفته است .کلام رهبر مقاومت :”اگر اشرف بایستد ، دنیا خواهد ایست” ، رمز موفقیت حفظ این تشکیلات مستحکم بود “.

درمقام مقایسه، ساختار وتشکیلات دوران زنده یاد مصدق ، بسیار قویتر وسازمان یافته تر ازامروز بودند واگر اونتوانست ازاین امکانات بسیار وسیع ، استفاده ی لازم را برده و نهضت مردم را به پیش ببرد، حالا که وضع بمراتب خرابتر است ، اعتراضات برحق و سازماندهی نشده ی مردم ، دربهترین حالت به شورش های عمومی وهرج ومرج منتهی به بدتر شدن وضع مردم منجر خواهد شد!

درمورد نقش فعلی مجاهدین، بایدبعرض این همشهری مان برسانم که تظر من این است که قدر ومنزلتی کمتر از محافل شعبان بی مخ ها ورمضان یخی ها دارد!!

ضمنا قرار بود که دنیا زمانی بایستد که اشرف ایستاده باشد وحالا با سقوط نکبت بار این مرکز توطئه واسارت، تکلیف دنیا چه خواهدشد؟!

درموقع خود، باند رجوی این خوسوزی شدگان را محکوم میکرد وکارشان را خوسرانه میشمرد وسازمان را منزه ازاین عملیات وحشیانه! حالا دوباره این خودسوزی های تشکیلاتی،  بشکل زیرجنبه ی تقدس پیدا کرده وتوضیح لازم درخود متن است ومن احتیاجی به تفسیر آن ندارم :

” سوختن پروانه وار ندا حسنی وصدیقه مجاوری و کلام آخر صبا هفت برادران، ”ما تا آخرش ایستاده ایم ” عزم راسخ اشرافی ها و اشرف نشانان را در حفظ تشکیلاتی که لرزه بر اندام ارتجاع و استعمار می انداخت “.

دوباره :

” ایستادگی دنیا در حمایت از مقاومت مشروع و برحق مردم ایران توسط احزاب و شخصیت های برجسته سیاسی و مدنی از دول مختلف ۵ قاره جهان، ترس بر ستون های فرسوده ارتجاع انداخته است “.

منظورتان کدام دنیاست؟!

صهیونیست هایی که بیش از چند میلیون نفر دربرابر۶میلیارد نفر ازمردم جهان نیستند؟!

یا دولت هایی هستند که درخدمت سیرتر کردن شهوت ثروت اندوزی یک درصدی های مرفه جهان- که سیری ناپذیرند- جهان تنگ وتاریک وکوچک شما را تشکیل میدهند؟!

بارهم :

“…حالا نیروی توانمندی به نام شورای ملی مقاومت با کانون اصلی و مرکزی اش یعنی مجاهدین خلق به عنوان آلترناتیو، توانایی خود را با پشتوانه مردم و کانون های شورشی در داخل ایران اعلام کرده اند”.

فرق است بین ادعا کردن وقدرت وتوانائی انجام یک کار!

زمانی که شورای ملی؟! مقاومت که همان باند رجوی باشد ، جرات اجازه دادن به اعضای دربند خود برای یک تماس تلفنی ساده با اعضای خانواده ی مربوطه را ندارد، قدرت دادن یک ملاقاتی را درخود نمیبیند وازطرح یک انتقاد ساده برخود میلرزد و ازکثرت فرار ناراضیان بستوه آمده است ، نوک سوزنی هم نمیتواند برای مردم کمک کند؟۱

کمکی که درماهیت اش وجود ندارد وآنچه که وجود دارد میل به ارضای جنون شهوت مسعود ومریم است !

درادامه :

“رژیم ملایان با ساختن و آزمایش های موشک ها و در اختیار قراردادن آنان به گروه های تروریستی ارتجاعی در منطقه و شلیک آنها به کشورهای همسایه باعث ناامنی در خاورمیانه و صلح می شود “.

ایران ازموشک های ساخته اش که پیشرفته وبرهم زننده ی تعادل درگیری ها باشد ، به کسی نداده و نیمچه موشک های دردست یمنی ها چیزی درحد بروزتر شده ی آر.پی.جی هست که یمنی ها این وسایل را در اشغال پادگانها به وفور صاحب شده اند!

این درحالی است که حوثی ها مردم خود یمن بوده ومانند تروریست های مورد علاقه ی شما ازاقصی نقاط جهان جمع اوری وتسلیح نشده اند!

برهم زننده ی ثبات خاورمیانه، معبودان امپریالیزم- صهیونیست شما هستند که تروریست ها را پرورش داده و مسلح شان ساخته اند وشما با این آدرس غلط دادن ، تنها میتوانید تعداد اندکی از عقب ماندگان ذهنی را برای چند صباحی گمراه کنید !

بازهم :

” حمایت آشکار و واضح دولت دونالد ترامپ از قیام مردم ایران و حمایت های بین المللی بسیاری از دولتمردان و شخصیت ها از پنج قاره جهان در گردهمایی ۳۰ ژوئن ویلپنت پاریس۲۰۱۸ از مقاومت برحق مردم ایران و شورای ملی مقاومت، به عنوان آلترناتیو، آتش خشم خروشان خلق را با شتاب مضاعف و تند شونده، سرنگونی رژیم را در لحظات پایانی عمر پوسیده اش محقق می کند “.

این افت بزرگی است که دونالد ترامپ – شخصی که  بصورت غیر قابل عملی قول داده تمام سرمایه های جهان را به آمریکا ببرد وتمام کشورها را بنفع اقلیت محدودی ازمردم آمریکا دچار ورشکستگی وبی خانمانی کند- از کسی حمایت کند!

اوکه اینگونه سرنوشت را برای مردم جهان و طبعا مردم ایران میخواهد، چگونه میتواند ازمردم ایران حمایت کند؟!

سود ترامپ تاجرصفت ، درحمایت ازمردم ایران که بی عدالتی را نمیخواهند، درچیست؟!

دراصل، هدف او ملوث کردن تحرکات کسانی است که ازتبعیض، تنگدستی وفساد در رنج اند!

درمورد افتضاحات مراسم  ویلپنت امسال ، مطالب زیادی منتشر شده ومن احتیاجی به پرداختن بدان را حس نمیکنم!

سرانجام اینکه :

” کلام رهبر مقاومت ایران ،” کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من”، ضامن استقلال این مقاومت و راهگشای سرنگونی ”ولایت فقیه” ارتجاع است . رسالت این سرنگونی برعهده مقاومت و مردم ایران با کانون های شورشی و هزار اشرف و ارتش آزادی بخش ملی ایران است “.

اینکه متناقض با حرف های قبلی تان است!

شما ازاینکه جهان ( اقلیت سلطه گر وصاحب زرو زور جهانی) را مدام به دادرسی میطلبید ودراین راه هر اتهامی را که نافی منافع ملی است ، برایران وارد میکنید ، عملا ثابت میکنید که اعتقادی به اتکاء بخود نداشته وازاین شعر سعدی ، سوء استفاده ی رذیلانه ومزورانه ای میکنید!

صابر

*** 

پشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی (مجاهدین خلق) توسط شبکه ایران اینترنشنالپشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی (مجاهدین خلق) توسط شبکه ایران اینترنشنال

Here is how the Mojahedin el-Halk (Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi cult, MEK) militants attack Mostafa Mohammady in the streets of Tirana. They try to illegally detain and later hit Mostafa, who ends up in hospital. The operation against Mostafa was directed by commander Behzad Saffari. He led bands of mojahedin to later protest against Mostafa even in Tirana’s police station number 4

فروغ جاویدان مجاهددین خلق مسعود رجوی مریم رجویفروغ خاموش جاویدان

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقسالگرد عملیات “فروغ جاویدان”

مصطفی محمدی محبوبه محمدی تیرانا آلبانی Exclusive / Mojahed’s parents say: We are not agents, our daughter was kidnapped by Mojahedin Khalq (MEK, MKO, Rajavi cult, NCRI …)

Mostafa_Mahbube_Somayeh_Mohammadi_MEK_Maryam_Rajavi_AlbaniaWhy are the Iranian Mojahedeen keeping Somayeh Mohamadi as hostage in Albania?

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëPandli Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianë
Pandli Majko attends the meeting of jihadists promising them Albanian Passports

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

طناب صدامحامیان غربی صدام هنگام اعدام وی با طناب کشتی امریکایی کجا بودند؟ 

رجوی ویلپنت مجاهدین خلق اول ژوئیه 2014Which occasion is Maryam Rajavi celebrating in Paris? (letter to Emmanuel Macron)

Rajavi cult attack Peace association in Paris

http://youtu.be/Un-Y8sM9U70

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsMojahedin Khalq, Rajavi cult, Saddam’s Private Army, were trained by Mossad to assassinate Iranian scientists 

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

همچنین:

 •  Trump_Rouhani_Regime Change MEKصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و یکم سپتامبر ۲۰۱۷:… بدین ترتیب هم اشتباهات استراتژیک ، هم نیات واقعی اسرائیل روشن میشود وهم میزان وطن فروشی باند رجوی ، بیش از پیش چهره مینماید! بلی! تاریخ اجازه ی نشستن میان دوصندلی را به کسی نمیدهد وبخصوص اینکه این شخص وجریان ،  گروه زوار دررفته ا ی  بن

   پرویز خزایی صدام حسین مجاهدین خلق مزدوریصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هجدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  این جمع بسیار اندک و درحاشیه قرار گرفته کیانند؟ به شخص بنده که برسیم ، درجوابت عرض می شود که من هرگز شاهد اقبال داخلی از شما نبوده ام که مثلا دچار حسادت گردم! اقبال خارجی تان البته که نشانه

  Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۷:… جالب است که درمراسم افتتاحیه ی این خیمه شب بازی ، اذانی با صدای مرضیه پخش شد و آن قسمت از اذان که مورد تایید غیر شیعیان نبود ، حذف شد ! این  نمایشکاری ها میتواند اهداف زیر را داشته باشد : ۱-  بگویند که حقوق زن در سازمان بیشتر از مردا

  Maryam Rajavi Baghdadi MEK ISIS terror Tehranصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  باند رجوی که احتمالا بعلت روابط تو درتوی خود با  بقایای ارتش صدام ، اطلاعاتی ازقضیه داشت ، با عجله وارد صحنه شد واعلام کرد که اشغالگران موصل ، کسانی جز ” عشایر انقلابی عراق ” نیستند وچه شادی ها در جریان این خاک پاشیدن بچشم مر

   Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  جامعه ی آرمانی خلق ایران دیگر چه صیغه ایست؟ چطور ممکن است که این جامعه ی آرمانی با مساعدت جان بولتن ها ، شاهزاده ترکی الفیصل ها ، جان مک کین ها و … ، محقق شود؟! آیا این یگانگی با برداشته شدن نظام سلطه وتابعیت بدست

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… اگر بفرض محال این کمیته ی مرکزی وجود داشته باشد ، شورای رهبری ۱۰۰۰نفره برای حداکثر ۳۰۰۰ عضو ، چه صیغه ایست دیگر ؟ آیا این شورای عریض وطویل  کاملا انتصابی – آنهم توسط یک نفر- برراس این ۲۰ همردیف  ( مثلا کمیته ی مرکزی ) قرار دار

  محمد حنیف نژادصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، ششم سپتامبر ۲۰۱۷:…  بنابراین چیزی بنام سازمان مجاهدین خلق با آرمان های بنیانگذارش وجود ندارد وآنچه که هست ، جریان ابتری است بنام باند رجویه با چرخش ۱۸۰درجه ای که از مواضع اولیه کرده واین سازمان را تبدیل به فرقه ای با عملکرد منحط وجنایتکارانه کرده و فدا وصدا

   forough_javidan_10صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی ام اوت ۲۰۱۷:… اگر شما رجوی ها با دادن مشروعیت آسمانی به حکومت مخالفید ، چرا رجوی را نائب امام زمان معرفی کرده و با داغ ودرفش القائات ذهنی وفیزیکی ، پذیرفته اید که ” رجوی بجز خدا ، پاسخگوی هیچکس نیست “!! مقامی که این بنیانگذار جمهوری اسلامی هرگز برای خود قایل نشد و حتی د

  Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برای چیست ؟ بخاطر مردم ایران و خوشبخت کردن آنها؟ چرا قرار است که هیئت حاکمه ی آمریکا برای مردم ایران دلسوزی کند؟! مگر در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که امریکا وانگلستان به کمک ایادی درباری و ارتجاعی خو

  forough_javidan_10یکی از زندانیان دهه شصت، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  در موقع خود، این خانم منیره و شوهرش ، ازن ظر درخشش در تلویزیون و نثار بد وب یراه به رجوی ، زبانزد خاص وعام بودند! مهمتر اینکه منیره خانم درست قبل از عملیات فروغ جاویدان درمرخصی بود- مرخصی ای که به امثال من نمی د

  Cluster Munition Yemen MEK Rajavi Saudi Arabia3صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، نوزدهم اوت ۲۰۱۷:…  دولت عربستان به بهانه ی جلوگیری ازورود سلاح به یمن ، مانع رسیدن آذوقه ی کافی به مردم یمن بوده و هزاران نفر را براثر این محاصره ی سخت به مرگ محکوم کرده وکشته است ! هم اکنون صدها هزار نفر از کودکان  یمن به بیماری وبا مبتلا ه

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، شانزدهم اوت ۲۰۱۷:… درخضوص اعدام های سال ۱۳۶۷ نظر من این است که دفاع رجوی واربابان ازحقوق آنها ، حقوق احتمالا ضایع شده ی آنها را مورد تشکیک قرار خواهد داد و مریم خانم با این کارهایش ضمن اینکه سنگ را به ی

   American_delegation_Intergating_Maryam_Rajavi_Tirana_Albaniaصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، پانزدهم اوت ۲۰۱۷:… مثلا درزمانی که شما بطور وسیع تر ازگذشته ، بی شرمانه تر و آشکارتری با مهره های ریز ودرشت امپریالیزم نشست وبرخاست کرده وبدان افتخار هم میکنید ، به حکومت این مجال را میدهید که به مردم نشان دهد که چه اپوزیسیون حق

  صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، تبریز، سیزدهم اوت ۲۰۱۷:… شما که مدت های  دراز این مطلب را که قبول برجام بمنزله ی جام زهری است که درحلقوم سران حکومت ریخته شده ، تبلیغ میکردید ، چگونه در یک تغییر مسیر ۱۸۰ درجه ای اینگونه اظهار نظر میکنید ؟ آن موقع دروغ میگفتید یا حالا؟ حمله ی نظامی برعلیه ایران با برجام وبدون آن چنان

  طناب صدامصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دهم اوت ۲۰۱۷:… مصاحبه ی اخیر آقای مهدی براعی که از فرماندهان درجه اول سازمان بوده ومیباشد ، نمونه ی بارزی ازصحت این ادعای ما ست : ” جنبش دادخواهی طناب دار سرنگونی را به گردن رژیم انداخته است “. این واژه ی خشن ( طناب دار ) یک واژه ی محبوب درادبیات رجویه است وبگونه ایست که گویا این

  Iran_President_Rohani_2017صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هشتم اوت ۲۰۱۷:… یعنی مثل مراسم ” ویلپنتی ” شما فشفشه بازی وبادکنک هواکنی ورقص نور درکار نبود؟! یا برای این با شکوه نبود که دولت پولی را برای مجیزگویان کنار نگذاشته بود تا شاهنامه خوانی کرده و مقام وموقعیت این منتخب مردم را به عرش اع

   صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این فرقه ی مفلس کارش بدانجا رسیده که نقل قول از یک صهیونیست معروف را ، افتخاری برای خود میداند!  افتخار به صهیونیست غداری بنام ” جان بولتن ” که زمانی بصراحت گفته بود که سازمان ملل متحدمخل اقدامات آمریکا برای گسترش آزادی ها ؟! درجهان است و بهتر آنکه طبقات زیا

  مجاهدین خلق رجوی امام امریکاصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی و یکم ژوئیه ۲۰۱۷:…  آقای توحیدی میگوید :”… صورت مسأله اصلی در رابطه با محاصره بودن رژیم توسط یک مقاومتی است که در وجه سیاسی خطوطش در سطح بین‌المللی، از ۳۰سال پیش تأکید داشته که باید رژیم را تحریم و طرد کرد. منتها الآن دنیا هم دارد به همین نتیجه می‌رسد

  Saudi Israel Mojahedin Khalq Rajaviصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برعلیه هرچه هم که باشد، بخاطر حقوق بشر نیست که هم مریم خانم و هم هیئت حاکمه ی امریکا ، غم این یکی را ندارند! قانونی بودنش هم پیشکش مریم خانم که حکم دخالت عریان درامور داخلی کشورهای دیگر دارد وکاملا غیر قانونی است!! تو

  Kalkan_Nejat_against MEK Rajavi cult_3گروهی از خانواده های اسرای رجوی در آلبانی، ایران اینترلینک، تبریز، بیست و چهارم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این باصطلاح رزمندگان ، مانند عروسک های خیمه شب بازی وفقط درزمانی که درجوار مرزهای کشور ودر کمپ اشرف بودند ، آلت دست کم وبیش موثر رجوی شمرده می شدند ،حال که با تلاش طاقت ف

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و سوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  واقعا میخواهید باین مسئله افتخار کنید؟ سرود ” سرکوچه کمینه ” یادتان رفته یا دیگر جامعه ی بی طبقه را گور پدرش کرده اید؟! چرا باید جمهوری خواهان ودموکرات ها – یک حزب متعلق به ۵۰۰

  Mojahedin_Khalq_Paris_Carnaval_Terrorists_2ایران اینترلینک، ایران قلم و پیوند رهایی، تبریز، بیست دو دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  اینکه کسی بخواهد نام شوبازی را کهکشان مقاومت بنامد ، تحت تعقیب قانون نیست وسازمان براتعلی هم با استفاده ازاین خلآ قانونی ، میتواند چنین ادعایی بکند که باکی نیست! منهم درمقام و موقعیتی نیستم که به دولتهای فرانسه ا

  Camp Ashraf 90صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هجدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  ما این اطمینان قطعی را بشما میدهیم که خواب آخوندها به هردلیلی که آشفته شود ، بخاطر این نوشته ها وآن اقدامات سفیهانه وشوهای تهوع آور شما ، آشفته نمی شود. درعوض، خانواده های گرفتار شامل این ادعای شما هستند !! چرا که میبینند ، عزیزانشان در چه …

  Mojahedin_Khalq_MEK_Rajavi_Cult_Terror_Americans_Tehran_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هفدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  به فرقه ی رجوی که می رسیم ، باید گفت که شما ازاول همه کار را کردید که توافق برجام حاصل نشود وزمانی که موفق به جلوگیری آن نشدید ، آنرا بمنزله ی جام زهری برای حکومت دانستید وحالا ک