بحران کمپ اشرف آلبانی و رویاهای بر باد رفته

Follow Share on Tumblrارسال – عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سوم نوامبر 2019:.. بنا به اخبارى كه دوستان از داخل كمپ اشرف ٣ در آلبانى بيرون مي دهند حكايت از اين دارد كه به شدت وضعيت تشكيلاتى در داخل كمپ بحرانى است به خصوص در طى هفته اخير، نارضايتى داخلى تشديد شده است، محفل و پچ … Continue reading بحران کمپ اشرف آلبانی و رویاهای بر باد رفته