بذله گوی مجاهد خلق ، روانپریشی که فکر میکند هدفش جامعه بی طبقه توحیدی است

بذله گوی مجاهد خلق ، روانپریشی که فکر میکند هدفش جامعه بی طبقه توحیدی است

بذله گوی مجاهد خلق ، روانپریشی که فکر میکند هدفش جامعه بی طبقه توحیدی استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژوئن 2020:…با حرف هایی که بنفع شخص مسعود مینویسی ، فقط یک نمونه از آرمانخواهی ات روشن است وآن اینکه یک ” ماکیاولیست ” ناتوان هستی که قادر به رساندن سودبخودت نبوده واین آرمان مقدس؟؟!! رابنفع رجوی ها بکار میبری! همچنین : ” بله من دچار این بیماری هستم. یک بیماری بی‌درمان. برای همین نه تنها دلسوزان نظام هم تا الآن نتوانستند هیچ دارویی برای این بیماری مزمن من پیدا کنند…”. بیماری تو قابل درمان است و این رجوی است که مانع رسیدن داروودرمان بتو میشود. تو به آزادی ، مطالعه ی وسیع تاریخ ، ارتباط آزادانه با دوستان وآشنایان سابق ات احتیاج داری تا این غبار قیر گونه از مغز تو بیرون رانده شوند. زوربزن و ببین که میتوانی مرض خود را درمان کنی؟ با نشستن وگوش به موعظه های مریم دادن ، این بیماری تو تشدید خواهد شد! بذله گوی مجاهد خلق ، روانپریشی که فکر میکند هدفش جامعه بی طبقه توحیدی است

بذله گوی مجاهد خلق ، روانپریشی که فکر میکند هدفش جامعه بی طبقه توحیدی استوقاحت فرقه رجوی

بذله گوی مجاهد خلق ، روانپریشی که فکر میکند هدفش جامعه بی طبقه توحیدی است

بذله گویی تو کمکی به پنهان کردن روان پریشی ات نمیکند!

08/04/1399

فردی رجویست ساکن قلعه ی مانز آلبانی قلم بدست گرفته وبخیال خود، خواسته است که ازبار اتهامات وارده بر رجوی کم کند که اتفاقا بشرحی که ذیلا خواهد آمد، کار را خراب تر کرده  ووضع را طوری کرده تا سبب شود که ” انگبین صفرا فزاید!

او مینویسد:

” تا جایی که یادم هست من یک عضو سازمان مجاهدین خلق ایران هستم. الآن در اشرف۳ به‌سر می‌برم. طی ۳۰سال عضویتم در مجاهدین، در بسیاری از فراز و نشیب‌های این سازمان بوده‌ام. هدف مقدمم سرنگونی بی‌برو و برگرد رژیم آخوندی و هدف بلند مدتم تحقق جامعهٔ بی‌طبقهٔ توحیدی است “.

مسئول سالن ویلپنت هم میتوانست این شو را برگزار کند. جامعه بی طبقه تان چه شد؟امسئول سالن ویلپنت هم میتوانست این شو را برگزار کند. جامعه بی طبقه تان چه شد؟ا

پس زمانی که  عملیات مفتضح وخائنانه ی فروغ جاویدان درکار بود، تو درآنجا نبودی و آنقدر عاقل تشریف نداشتی که ازنتایج هولناک این عملیات درس کافی گرفته و درباتلاقی که اینک روشن شده بود چقدر متعفن است نیافتی وتقریبا مصادف با اوقات انقلاب مریم بود : تعیین تکلیف  کامل سازمان ازگذشته های خود، کنار نهاده شدن کمیته ی مرکزی، سرکوب مردان و  غول زدن زنان که در شورای رهبری قلابی حضور داشته باشند وخیلی از صفات انسانی خود را ازدست داده و بدون کوچکترین اعتراض به رجوی، تمام دستورات ضدانسانی اورا که اتفاقا بیشتر ازمردان برعلیه خودشان بود ، تصویب واجرانمایند ولابد منظور شما ازاین فرازوفرودها همین است بااین تفاوت که همواره فرودی بوده وفرازی هرگز!

اگر هدف بلند مدت تو ایجاد جامعه ی بی طبقه ی توحیدی بود ، چگونه به اشغالگران کمپ اشرف ومامورین سیستمی که دشمن درجه یک جامعه ی بی طبقه ی توحیدی بود ، هیچ اعتراضی نکردی؟

برهم زدن اساس خانواده هادرست درایام ورود تو به سازمان انجام گرفته وآیا تو هرگز نپرسیدی که این ظلم بزرگ با جامعه ی بی طبقه ی توحیدی منافات دارد؟

سیستم برده داری وحرمسرا سازی درهمین سالها در سازمان غلبه یافت که با جامعه بی طبقه درتضاد آشتی ناپذیر ( آنتاگونیستی ) قرار داشت وچگونه بود که تو هیچ اعتراضی بدان نکردی ، بازهم هم بی شرمانه خود را طرفدار این نوع جامعه معرفی میکنی ؟؟!!

درمورد  روابط بسیار نزدیک  رهبران یارهبر سازمانت با آمریکا وایادی اش که دشمنان اصلی جامعه ی عاری ازطبقه هستند ، چه اعتراضاتی کرده ای؟؟!!

نحوه زندگی مجاهدین خلق و مسعود و مریم رجوینحوه زندگی مجاهدین خلق و مسعود و مریم رجوی

درادامه :

” به‌یاد نمی‌آوری اما در ۶ و ۷مرداد «سران فرقه» دست و پایت را گرفتند و جلوی هاموی انداختند! اصلاً فکر نکنی یک وقت خودت با آگاهی و اختیار، برای حفاظت از اشرف و سازمانت، آگاهانه جلوی خودروهای مالکی رفتی! اینها اوهام ناشی از مغزشویی است “.

اشرف منطقه ای ازخاک عراق بود وبراثر شکایت صاحبان زمین ها، دادگاه های عراق حکم بر رفع تصرف عدوانی این زمین ها داده و مراتب به مسئولین باند رجوی ، ابلاغ شده بود که ترتیب اثری داده نشد ودولت عراق اجبارا برای اجرای احکام دادگاه ها، ارتش را به آنجا اعزام نمود  ودر برابر آن ، رهبران شمابجای تمکین به رای دادگاه ، بشما دستوردادند که با وزنه های آنچنان سنگین که شیشه های ماشین های ضد گلوله هم را شکسته بود ، به ارتش حمله کرد وارتش عراق هم عملا جواب داد :

کلوخ انداز را پاداش سنگ است!

سپس :

” آن یکی پسربچه که برای بردن مادرش آمده و به‌رسم ادب با خودش سوغاتی، مقداری تی.ان.تی آورده را، تروریست و مزدور وزارت می‌نامی!”

بسیار بعید است که یک نفر باوجود آنهمه نگهبان مسلح آلبانیایی و افراد پرشمار حفاظت کننده به ملاقات مادرش بیآید وبجای سوغاتی، تی ان تی بیآورد.

این کار ابدا باحکم عقل جوردرنمیآید مگراینکه طرف خواستار ملاقات، دیوانه باشد ونداند که تعبیه ی این مواد منفجره در کمپ مانز غیر ممکن است والبته فرد دیوانه مسئولیت پذیر نیست وچه بسا که در صورت صحت داشتن خبر این مواد در چمدان ویاساک او توسط خودشما جا سازی شده باشد.

آخر باندرجوی، تمامی اثاثیه ی مراجعه کنندگان به درب کمپ های خود را تحویل میگیرد ومیتواند دست به هر کاری برروی این اشیاء داخل بسته بزند.

یادتان نیست که عوامل سازمان به بهانه ی احترام به یک خانواده ی آبادانی مراجعه کننده به اشرف ، بسته بندی وسایل او را خود بعهده گرفته ومدارک وسی دی هایی درداخل ساک آن خانواده گذاشته وازطریقی او را به مرزبانی ایران لو داده وسبب گرفتاری اش شد؟!

مجددا :

” سران فرقه آن‌قدر تو را در اوهام فرو بردند که فکر می‌کنی برای آزادی مردم ایران و پیمودن مسیر مبارزه، خودت کنار گذاشتن هر آنچه از جنس زندگی است را آگاهانه انتخاب کردی. نه، اصلاً این‌طور نیست. خودت متوجه نیستی، تو را به «طلاق اجباری» وادار کردند “.

همه میدانند که این طلاق اجباری طی ماه ها برنامه ریزی و نشست های طولانی که خواست ومیل رجوی بود ، انجام شد وتو با انکار این موضوع آشکار، رجوی سان  دروغ میگویی وفرقی بین اجبار و انتخاب را قاطی کرده ای.

دوباره :

” آن‌چنان مغزم را شسته‌اند که تنها می‌توانم به‌صورت یک بُعدی به آزادی میهن و مردمم فکر کنم و به‌جز سرنگونی نظام ولایت هیچ دغدغه‌ای نداشته باشم “.

نه عزیز!

این شستشوی مغزی برای خیانت به میهن است که تو با این دروغ های بی مزه ، ثابت میکنی که کارساز بوده وتوانسته انسان وقیحی مثل ترا عرضه ی بازار مکاره بکند!

سرپیچی کردم و به خانواده ها سنگ نزدم. خاطراتی از تشکیلات مجاهدینسرپیچی کردم و به خانواده ها سنگ نزدم. خاطراتی از تشکیلات مجاهدین

باردیگر :

” شاید هم اصلاً دچار یک بیماری مُزمن دیگر هستم؛ بیماری «پافشاری بر آرمان»، بیماری‌ای که عوارض خطرناکی دارد. عوارضی مانند تسلیم‌ناپذیری، ایستادگی، مقاومت…”.

کدام آرمان پسر؟

تایید برده داری درقرن 21 را آرمان حساب میکنی ؟

با حرف هایی که بنفع شخص مسعود مینویسی ، فقط یک نمونه از آرمانخواهی ات روشن است وآن اینکه یک ” ماکیاولیست ” ناتوان هستی که قادر به رساندن سودبخودت نبوده واین آرمان مقدس؟؟!! رابنفع رجوی ها بکار میبری!

همچنین :

” بله من دچار این بیماری هستم. یک بیماری بی‌درمان. برای همین نه تنها دلسوزان نظام هم تا الآن نتوانستند هیچ دارویی برای این بیماری مزمن من پیدا کنند…”.

جرم نابخشودنی تماس با خانواده بعد از فوت پدر!! خاطراتی از تشکیلات مجاهدینجرم نابخشودنی تماس با خانواده بعد از فوت پدر!! خاطراتی از تشکیلات مجاهدین

بیماری تو قابل درمان است و این رجوی است که مانع رسیدن داروودرمان بتو میشود.

تو به آزادی ، مطالعه ی وسیع تاریخ ، ارتباط آزادانه با دوستان وآشنایان سابق ات احتیاج داری تا این غبار قیر گونه از مغز تو بیرون رانده شوند.

زوربزن و ببین که میتوانی مرض خود را درمان کنی؟

با نشستن وگوش به موعظه های مریم دادن ، این بیماری تو تشدید خواهد شد!

صابر  تبریزی

بذله گوی مجاهد خلق ، روانپریشی که فکر میکند هدفش جامعه بی طبقه توحیدی است

***

بذله گوی مجاهد خلق ، روانپریشی که فکر میکند هدفش جامعه بی طبقه توحیدی استاقدام به خودکشی بعلت ممانعت از تماس با خانواده. خاطراتی از تشکیلات مجاهدین

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-ضد-انقلاب-و-قهر-مسلحانه-ی-ان/

مجاهدین خلق ضد انقلاب و قهر مسلحانه ی انقلابی؟

مجاهدین خلق ضد انقلاب و قهر مسلحانه ی انقلابی؟صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژوئن 2020:… هوشنگ اسدیان نامی از مریدان رجوی ، طی مقاله ای با عنوان ” تنها ره رهایی جنگ مسلحانه است” نوشته است : ” برای تسخیر قدرت سیاسی منهای تشکل و سازمانیابی در بین کارگران وتهی دستان چه چیزی تعیین کننده است؟ مگر نه اینکه تشکل نظامی که در برابر قهر ضد انقلابی قهر انقلابی را بر گزیند “؟ اگر تسخیر قدرت بدست کارگران وتهیدستان درکار است ، مجاهدین خلق که تماما درجبهه ی امپریالیزم وارتجاع جهانی قرار دارند ، سرشان کلاه گشادی میرود و دستمالی ازاین آتش گرفتن بازار قیصریه نصیب شان نمیشود. کارگری که واقعا اینقدر جانش به لب رسیده که میخواهد قدرت سیاسی را بدست بگیرد ، مجاهدین خلق جدا از خلق را به هیچ نمیشمارد وکجا رسد که این تشکل ضدکارگری ونظامی را بعنوان قهر انقلابی درخدمت گیرد. مجاهدین خلق ضد انقلاب و قهر مسلحانه ی انقلابی؟ 

کاظم مصطفوی حمید اسدیان مریم رجوی مجاهدین خلق ضد انقلاب و قهر مسلحانه ی انقلابی؟کلاغ ها و الاغ ها! – سخنی با حمید اسدیان

مجاهدین خلق ضد انقلاب و قهر مسلحانه ی انقلابی؟

04/04/1399

هوشنگ اسدیان نامی از مریدان رجوی ، طی مقاله ای با عنوان ” تنها ره رهایی جنگ مسلحانه است” نوشته است :

” برای تسخیر قدرت سیاسی منهای تشکل و سازمانیابی در بین کارگران وتهی دستان چه چیزی تعیین کننده است؟ مگر نه اینکه تشکل نظامی که در برابر قهر ضد انقلابی قهر انقلابی را بر گزیند “؟

اگر تسخیر قدرت بدست کارگران وتهیدستان درکار است ، مجاهدین خلق که تماما درجبهه ی امپریالیزم وارتجاع جهانی قرار دارند ، سرشان کلاه گشادی میرود و دستمالی ازاین آتش گرفتن بازار قیصریه نصیب شان نمیشود.

کارگری که واقعا اینقدر جانش به لب رسیده که میخواهد قدرت سیاسی را بدست بگیرد ، مجاهدین خلق جدا از خلق را به هیچ نمیشمارد وکجا رسد که این تشکل ضدکارگری ونظامی را بعنوان قهر انقلابی درخدمت گیرد.

درادامه :

” اپورتونیسم دشمنی عمده است که اپوزیسیون انقلابی را از درون تهی میکند و تلاش دارد که خط جنگ مسلحانه را مخدوش کند و این اپورتونیسم به بهترین وجه هم خط رژیم است و متا سفانه درون مخالفین رژیم پلید آخوندی به وفور یافت می شود که مشی منحط آنها باید افشاء گردد “.

این اصطلاحات را شمامدیون این  بقول شما اپورتونیسم هستید و مربوط به ادبیات  شما نیست.

قهر انقلابی وضدانقلابی تماما اصطلاحاتی هستند که شما از این اپوزیسیون مثلا اپورتونیست یادگرفته اید و صرفا برای اظهار فضل بکار میبرید  وگرنه ارتباطی با ماهیت وساختار شما ندارد.

این بحث ها تنها میان جریاناتی میگیرد که خود را کم وبیش انقلابی میدانند و اغلب تغییر قدرت سیاسی را کار مردم میدانند ونقش احزاب را درحد کاتالیزور بحساب میآورند و خنده دار است که شما هم خود راقاطی کسانی بکنید که اگر بحد کافی انقلابی نیستند، اقلا راه رهائی را در تشویق امپریالیزم به ترور اقتصادی ایران ویا بمباران واشغال حقوق بشری؟؟!! ایران نمیدانند!

شما بهتر است که ازاین صحبت ها که مهارتی هم درآنها ندارید، نکرده ودر مورد خط مشی اصلی خود که طلب گدایی ازامپریالیزم است ، نظریه پردازی کرده تا اقلا کمی خود را صادق تر ازآنکه ما میبینیم، نشان دهید!

بارهم :

” ما به عینه دیدیم که شعار سرنگونی جمهوری اسلامی و  وای به روزی که مسلح شویم در کف خیابانها طنین افکن بود، آنها واضح فریاد زدند وای به روزی که مسلح شویم ولی بسیاری از این اپورتونیستها و هم خطی های رژیم میگویند که شما نباید مسلح شوید، ذهی خیال باطل…….”.

ما که نزدیک تر از شما شاهد جریان بودیم اینطور ندیدیم و قسمت تعیین کننده تر این شعارها را درچهار چوب مطالبات صنفی دیده و صاحبان اصلی تظاهرات ابدا آرزوی مسلح شدن را برزبان خود نیآوردند.

شما بعنوان یک جریان نشسته درخارج، باید خجالت کشیده و وقایع تجربه کرده ی خودمان را ، بصورت غلط بما بازگو نکنید.

ضمنا نه کسی میخواست مسلح شود ونه اپوزیسیونی بود که آنها را نصیحت کند که وقت این کارها نیست و دراین صورت خودتان درهم کوبیده خواهید شد ازآنجهت که حکومت هنوز میتواند ( نشانی از عدم وجود قسمتی از شرایط عینی انقلاب)

سپس :

” چرا هنگامی که رژیم خون آشام آخوندی انواع سلاحهای کشتار جمعی را علیه مردم ایران به کار می برد؛ این اپورتونیستها در تحلیل هایشان، علیل و ذلیل می شوند و لال می گردند!!! ولی اگر ستمدیده گان به خاطر احقاق حقوق شان و دفاع از جان و ناموسشان دست به سلاح ببرند، همگی تحلیل گر و نظریه پرداز و مدافع مبارزات مسالمت آمیز می شوند؟”.

کاش به موارد مشخصی اشاره میکردید تا بحث راحتتر شود.

اغلب نظریه پردازان اپوزیسیون بقول شما اپورتونیست ، اعتقاد دارند که توازن قوا بنفع حکومت است واگر مردم دست به اسلحه ببرند- که میلی به این کار هم نشان نداده اند- بسادگی درهم کوبیده میشوند که نتیجه اش ایجاد یاس ونا امیدی دربین مردم خواهد شد ویا حتی اگر روبه مبارزه ی مسلحانه بیآورند ، رهبران مجرب و کارکشته ای ندارند وبسادگی سرکوب میشوند ویا اینکه کشور بسوی تجزیه میرود تا اسرائیل بزرگ زودتر ساخته شود که هیچ سودی برای این اپوزیسیون مورد حمله قرار گرفته شده از طرف شما ندارد وظاهرا شما تنها کسانی هستید که ازاین موضوع بنحو خائنانه و احمقانه ای استقبال میکنید

این مریدرجوی بازهم به شماتت اپوزیسیونی پرداخته که حاضرنیستند مثل باند رجوی فکرکنند:

” اگر جراعت به میدان رفتن و چنگ در چنگ کردن با رژیم جمهوری اسلامی ندارید، بگذارید توده های به میدان آمده خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند”.

کسی مانع بمیدان رفتن مردم نیست و هیچ جریانی ازاپوزیسیون برانداز وغیربرانداز، قدرت آنرا ندارد که مردم را ازراه رفته وراهی که ممکن است بخواهند بروند،باز دارد .

این بمعنای نبود آلترناتیو قدرتمند است ودیدید که هزاران بار اعلام کردن خود بعنوان آلترناتیو، هیچ اثری نداشته است !

شما درجایی ازدیالکتیک و.. که تئوری های اپوزیسیون ازنظر شما اپورتونیست است ، صحبت بمیان آورده اید.

نکنید این کار را.

آنها بهتر از شما این تئوری ها را بلدند وفقط  بشما افتخار نمیدهند جواب های درخور را بشما بدهند.

بنابراین قدر عمو صابر خودتان را بدانید که ساعتی حرف شما را میشنود و میخواهد که دین خود را نسبت به تاریخ ازبابت افشای فساد عقیده ی شما ، ادا کند.

صابر   تبریزی

مجاهدین خلق ضد انقلاب و قهر مسلحانه ی انقلابی؟

***

حمید اسدیان، حسین فرشید، حمید طاهرزادهشعرای چماقدار حسین فرشید، حمید اسدیان و حمید طاهرزاده در
روز جعلی زن در ویترین مردانه مریم رجوی (از جعل تاریخ تا توهین به زنان ایرانی)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی،-کنگره-امریکا،-اخراج-از-اروپ/

مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتن

Rep. Brad Sherman Rep. Tom McClintock Saddam Hussainصابر تبریزی، هجدهم ژوئن 2020:… یک ادعی صد درصد درروغ درادامه ی پیام : ” مبارزه ما نه برای کسب قدرت، بلکه برای محقق کردن آرزوهای مردم ایران است. مردم ایران از این‌که نمایندگان مردم آمریکا صدای آنها را می‌شنوند، پشتگرمی خواهند گرفت “. مگر ازنظر شما، رهبری مردم ایران حق رجوی نبوده که مثلا دزدیده شده وشما موظفید این مورد مسروقه را باو برگدانید؟ مردم بموقع خود حقی در رهبری برای رجوی قائل نشدند وبنابراین شما برخلاف نظر مردم دست به اینقدر ترور زده واینهمه برعلیه وطن جاسوسی کردید و صف خود را بکلی ازمردم جدا نمودید وحالا باچه رویی میگویید میخواهید برای آزادی آنها مبارزه کنید ودرعین حال از سلطه گران بخواهید که همین مردم را با ترور اقتصادی بی سابقه درتگنا قرار دهند؟! مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتن 

تظاهرات فرقه رجوی در آمریکا یا تسکین درد اخراج بولتونآنانی که دل در گرو جان بولتون و اجنبی داشتند

مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتن

چرا مریم رجوی از ناتوانی حکومت آمریکا در کنترل کرونا سخن نمیگوید؟!

29/03/1399

در خبرها آمده است که کنگرس من های آمریکا که سردست هایشان توسط دوستان باند رجوی هدایت شده اند، طی صدور قطنامه۳۷۴ ، بنحو شریرانه و وقیحانه ای درامور داخلی ایران دخالت کرده و مریم رجوی بعنوان یکی از دشمنان قسم خورده ی انسانیت ومردم ایران را خوشحال نموده تا پیامی  صادر نموده وبرای چند صباحی بخودش  روحیه ودلخوشی داده و اسرای خود را سرگرم تر نگه دارد.

توضیح اینکه این پیشنهاد لایحه را سال 2019 به کنگره بردند و از آن زمان هم حتی یک قدم برای تصویب آن برنداشته اند. البته تعدادی امضاء زیر آن جمع کرده اند که اکثر امضاء کنندگان صرفا بخاطر ضد ایرانی بودنش و به پشتوانه تایید لابی اسرائیل امضا کرده اند. لینک به لایحه پیشنهادی که از پارسال تکان نخورده. 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/374?r=8&s=1

پریروز در امریکا یک جلسه آنلاین با دو سه نفر از لابی هایشان برگذار کرده اند و ویدئو گرفته و پخش کرده و مجددا این لایحه پیشنهادی را باز مصرف کرده اند

لینک به سایت سازمان در امریکا. سازمانی که تحت نام ایرانیان امریکا رابط لابی اسرائیل و سازمان در امریکااست

https://oiac.org

بعد هم فرد معلوم الحالی مثل شهریار کیا (که قبلا در اشرف مامور خوشخدمتی و مسئول برگزاری بزم برای امریکایی ها بود) را گذاشته اند که در سایت شورای ملی مقاومتشان آسمان وریسمان ببافد که بله این را الان برده اند پیش پمپئو و الان که دبیرکل سازمان ملل گفته که “موشکهایی که به عربستان اصابت کرده ایرانی بوده” و الان که آژانس میگوید “ایران دارد بمب اتمی می سازد” و از این قبیل چیز ها، پس امریکا باید ما را بعنوان آلترناتیو ایران بشناسد و بعد از اشغال نظامی ایران، ما را به تخت و تاج برساند.

https://www.ncr-iran.org/en/news/iran-resistance/the-u-s-house-majority-stands-with-irans-people-and-resistance/

Rep. Brad Sherman Rep. Tom McClintock Saddam Hussain

درهر صورت ، قسمت هایی ازاین یک کلاغ و چهل کلاغ کردن های مریم رجوی را باهم بخوانیم وحرف هایی درمقابل این خائن وطن ودزد ناموس نزدیک ترین افراد به شوهر وخودش بزنیم .

درابتدای پیام آمده است :

” ایرانیان آزاده، قانونگذاران عزیز، به همه شما به‌خاطر حضور در این کنفرانس که در حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و دمکراسی و حسابرسی از استبداد دینی حاکم بر ایران که اصلی‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان امروز است، درود می‌فرستم “.

ایرانیان آزاده مفهومی دیگر هست واین قانون گذاران که باید حواس شان جمع باشد که قوانین همواره بنفع یک درصد مردم آمریکا ( ثروتمندان افسانه ای ) به تصویب برسد ، چیزی دیگر!

یعنی اگر شما به هردوی اینها درود میفرستید ، مزور بوده و درحد خود میکوشید که مرز ” خلق ” را با ” ضد خلق ” قاطی کرده و هواداران خود را – ونه مردم را که توجهی به این شارالاتانیزم شما ندارند- فریب دهید.

این کنگرس من ها ، ماهیتا نمیتوانند نه تنها بنفع مردم ایران ، بلکه بنفع اکثریت مردم آمریکا کاری انجام دهند.

آزادی ازدید آنها ، میزان برخورداری هرچه بیشتر یک درصدی ها ی یاد شده از ثروت ونعمت است که این امر با آزادی بقیه ی مردم منافات دارد وشما بهتر است بدون تذکر امثال من ، دراینکه یکطرف قضیه را انتخاب کرده و پابوس این قانونگذاران هستید ، صداقت بخرج داده واینقدر به شعور مردم آزاده توهین نکنید!

دوباره :

” در ابتدا مایلم از نمایندگان، تام مک کلینتاک و برد شرمن به‌خاطر نقش کلیدیشان در پیشقدم‌شدن برای قطعنامه ۳۷۴ تشکر کنم “.

یکی ازاینها عضو حزب جمهوریخواه ودیگری وابسته ی حزب دموکرات آمریکاست وملاحظه میشود که گرفتن حق وحساب ازمریم، جمهوریخواه ودموکرات نمیخواهد.

بخصوص اینکه دیگر صحبت از دوحزب درآمریکا کردن، سادگی محض است واین دوحزب دراصل دو بال های یک حزبند با دوجناح راستگرا و ضد اکثریت قاطع مردم جهان!

همچنین :

” قطعنامه‌یی که امروز مورد حمایت اکثریت دو حزبی نمایندگان کنگره قرار گرفته، تبلور حمایت مردم آمریکا از خواسته مردم ایران برای یک ایران آزاد، یک جمهوری بر اساس آرای مردم، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، به‌رسمیت‌شناختن حقوق ملیتها و یک ایران غیراتمی است “.

تصمیمات این دو حزب ماهیتا یک حزب و سخنگویان منافع نیم درصدی های مفتخور وجهانخوار آمریکا هستند وهیچ دلیلی ندارد که بخواهند از آزادی واستقلال مردم ایران حمایت کنند که اگر میکردند، ما باپدیده ی نحسی بنام کودتای 28مرداد 1332مواجه نبودیم.

شما رجویست ها هم سیاست و دین را باهم قاطی کرده والبته ازدین بنفع سیاست های پلید خود سوء استفاده میکنید و به اعضای قومیت های دیگر که درتشکیلات شما هستند، باازبین بردن زبان مادری آنها جفا میکنید وزنان را هم که دیدیم چگونه به آزادی رسانده ورقص رهائی برای آنها براه انداختید و …

شما صلاحیت کارهایی که ازانجام آنها بطور مزورانه ای دفاع کرده اید ، ندارید و بطور بیشرمانه ای بما دروغ تحویل میدهید.

ضمنا تحقیقات اتمی و استفاده ی صلح آمیز از این فنآوری ، حق تمامی دولت هاست واین فرق میکند با داشتن سلاح هسته ای که ایران ندارد وملتزم به عدم ساخت آن است!

شما چرا این حساسیت را درمقابل اسرائیل اشغالگر ودارنده ی ده ها وصدها کلاهک وموشک اتمی است ، ندارید؟!

یک ادعی صد درصد درروغ درادامه ی پیام :

” مبارزه ما نه برای کسب قدرت، بلکه برای محقق کردن آرزوهای مردم ایران است. مردم ایران از این‌که نمایندگان مردم آمریکا صدای آنها را می‌شنوند، پشتگرمی خواهند گرفت “.

مگر ازنظر شما، رهبری مردم ایران حق رجوی نبوده که مثلا دزدیده شده وشما موظفید این مورد مسروقه را باو برگدانید؟

مردم بموقع خود حقی در رهبری برای رجوی قائل نشدند وبنابراین شما برخلاف نظر مردم دست به اینقدر ترور زده واینهمه برعلیه وطن جاسوسی کردید و صف خود را بکلی ازمردم جدا نمودید وحالا باچه رویی میگویید میخواهید برای آزادی آنها مبارزه کنید ودرعین حال از سلطه گران بخواهید که همین مردم را با ترور اقتصادی بی سابقه درتگنا قرار دهند؟!

بازهم

” در مواجهه با چنین بحرانهای عظیمی، خامنه‌ای و روحانی تلاش کردند از فاجعه کرونا به‌عنوان یک فرصت استفاده کنند تا خشم مردم و شکست‌های بین‌المللی و منطقه‌یی‌شان را بپوشانند “.

هیچ آدم عاقلی نمیتواند این تصور را بکند که کرونا که بار عظیم مالی بر روی دوش دولت گذاشته ، مورد سوء استفاده ی حکومت ودولت ایران باشد.

ضمنا ایران علیرغم ناکامی های داخلی ای که برایش از 400 سال پیش  حادث شده و سیر این بلا هنوز هم ادامه دارد و عوامل مختلفی دراین کار دخیلند، درسیاست خارجی که هدف اصلی اش جلوگیری از ایجاد اسرائیل بزرگ که دراینصورت کشور ما باید تکه تکه شده وبه چند کشور ضعیف وتوسری خور تبدیل شود ، عملکر بسیار خوبی داشته ودرصف اول کشورهای مبارزه کننده با تروریزم قرار گرفته ودراین راه شکست معنی ندارد.

پس دلیل برخورد ضعیف  دولت آمریکا  با کرونا که باید درمقابل دولت ایران اظهار شرمندگی کند برای چیست و خانم رجوی جگونه است که دراین مورد حرفی نمیزند؟؟!

همینطور :

” مقاومت ایران از دیرباز تأکید کرده، خواهان احیای شش قطعنامه شورای امنیت ملل ‌متحد علیه این رژیم و تمدید تحریم‌های بین‌المللی علیه هر گونه معامله تسلیحاتی با آن می‌باشد “.

هرکشوری که اسلحه ی اضافی داشته باشد، حق دارد مازاد براحتیاجش را بفروشد واگر کمبودی دارد ، مجاز است ازکشورهای دیگر خریداری کند وهیچ منعی برای این کارها وجود ندارد.

شما بخاطر چیست که میخواهید ایران استثنائا از این حق محروم گردد؟!

ونیز :

” قرار گرفتن منتخبان مردم آمریکا در کنار مردم ایران و مبارزه آنها برای رهایی ایران از بیش از ۴۰ سال کشتار و سرکوب و فقر و تروریسم شایان تقدیر است و نشانه همبستگی عمیق بین مردم آمریکا و ایران است “.

هیچ منطقی وجود ندارد که این مدافعان سینه چاک یک درصدی های آمریکا درکنار مردم با اکثریت مطلق زحمتکش قرار گیرد.

اقدامات ضد مردمی این نخبگان نوکر نیم درصدی ها متنعم ، هیچ ارتباطی با منافع مردم ایران وآمریکا ندارد وما مردم آمریکا را درتظاهرات دهها میلیونی اخیرشناختیم والبته توقع همکاری وهمیاری با آنها را داشته وبرایشان آرزوی موفقیت میکنیم.

موفقیتی که  نباید جز به آزادی وعدالت اجتماعی منتهی شود.

صابر تبریزی

مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتن

*** 

همچنین: