مردم ایران به دشمنان خود کمک نمیکنند

مردم ایران به دشمنان خود کمک نمیکنند

برنامه همیاری مجاهدین خلقصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوازدهم ژانویه 2022:… در مورد برنامه همیاری مجاهدین خلق باید گفت: اولا چنین کمک هایی که شما با این آب وتاب وبه شیوه ی فوق گوبلزی مطرح کرده اید ، درعالم واقعی وجود خارجی نداد. ثانیا،  این باصطلاح مقاومت هرچه را نثار کرده بنفع مسعود رجوی وحلقه ی واسطه اش مریم بوده وبنابراین این نثارها بر علیه مصالح مردم ایران بوده است. ثالثا ، جریان منفوری که قدرت وفطرت کمک به آزادی دوستان تشکیلاتی خودش را 0م ندارد وبرعکس کوچکترین روزنه های بسوی آزادی را برعلیه آنها مسدود کرده ، چگونه میتواند برای آزادی خلقی که تعدادی از فرزندانش اسیر تمام عیار رجویست هاهستند ، اقدامی کرده باشد؟ 

از گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجویاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

مردم ایران به دشمنان خود کمک نمیکنند!

برنامه همیاری مجاهدین خلق

22/10/1400

پس  از سرو  صدای گوشخراشی که باند رجوی در برنامه ی  مضحک ” ارتباط زنده ” براه انداخت که وجه عمده ی این ارتباط زنده تماس گرفتن  پادوان  رجوی ازاتاق های بغل استودیوی سیمای ضد آزادی این گروه یا ساکنین اش در کشورهای اروپایی انجام میگرفت وهریک از مامورین اش سخنان دیکته شده ورنوشت برابر با اصل وار را تکرار میکردند ومحتوایی جز ایران هراسی وخدمت به منافع پلید دشمنان خارجی وفطری مردم که همگی دردایره ی تروریزم اقتصادی روا داشته شده برعلیه  این مردم که بنای تسلیم مطلق شدن دربرابراستعمار گران وتجاوزکاران خارجی بشدت غدارقرار دارند، نبوده ، این بار این گروه وطن فروش استارت براه انداختن قیل وقال بشدت مسخره ی همیاری با سیمای آزادی را زده تا بلکه بتواند پول های هنگفت کشورهای مخالف با ایران وایرانی را  که میگیرد، بنام کمک های مالی مردم ایران قالب کرده واز شناعت این کار- شناعتس که با گرفتن پول ازدشمنان مردم ومصرف آن برعلیه خود این مردم حاصل میشود- بکاهد.

معنی ومفهوم برنامه همیاری مجاهدین استحاله یافته همین مورد است که بطور خلاصه ذکر شد.

برنامه همیاری مجاهدین خلق

آنها در کتمان این قضیه وپوشاندن این خیانت خود نوشته اند :

” سیمای آزادی، سیمای کانون‌های شورشی، سیمای هرکس که به قیام برخاسته و هرکس که مورد ظلم و ستم قرار گرفته و صدای مظلومیت مردم ایران است”.

درجواب این حرف ها ی مشحون ازدروغ وریا باید گفت که سیمای باصطلاح آزادی، کاری جز تداوم بت پرستی بنفع مسعود رجوی متوهم وخود شیفته ندارد وجنس درد  واشتیاق او با مشکلات و سختی هایی که مردم دارند ومی کشند ، یکی نیست.

این دو، نه تنها یکی نیست ، بلکه درتضاد وتعارض کامل بایکدیگر قرار دارند!

سپس :

” سیمای آزادی نوری در تاریکترین تاریکی‌هاست ، بنا دارد این تاریکی را تا عمق هر خانه گسترش دهند”.

برعکس!

سیمای آزادی کاری جزتداوم حکومت توتالیتر وحقیر رجوی بر تعدادی ازهموطنان ما که فریب خورده وبردام صعب العبور او افتاده اند ونیز تشویق شبانه روزی دشمنان قسی القلب خارجی برای ضربه زدن به مردم ایران  ندارد و ویکی ازراههای  این ضربه زدن ، پاشاندن گردو خاک برچشمان مردم است.

سیمای آزادی با روشی خشن تر درامتداد رسانه های دشمن خارجی و تلویزیون های متعدد فارسی زبان تجهیز شده بدست این دشمنان بشریت  وسخنگویان نظام سلطه گر حرکت میکند ومسئولیت وصلاحیت آگاه کردن مردم را ندارد!

پولشویی تحت عنوان همیاری

درادامه :

” هر کمک در هر اندازه به‌مثابه اعتماد به مقاومت و جنگ با جنایتکاران حاکم است”.

جنس مقاومتی که شما براه انداته اید ، مقاومت دربرابر آگاهی مردم است وبنابراین توقع کمک به این جعبه ی شیطان توقع نابخردانه ایست والبته شما هم ازته دل میدانید که چنین کمکی نخواهد شد واین حرف ها را برای پوشاندن حقیقتی دیگر- ازتزاق شما  ازمنبع کمک های دشمنان مردم ایران- مطرح میکنید وبدتر اینکه تعدادی ازمردم موهوم ایران را شریک این جنایت معرفی میکنید!

بازهم :

“… این کمکها قبل از هر چیز نثار عشق و عاطفه و اعتماد به مقاومت برای آزادی میهن اسیر است. مقاومتی که در طول چهل و چند سال همه چیزش را نثار خلق قهرمانش کرد و برای آزادی آنها سر از پا نمی‌شناسد “.

اولا چنین کمک هایی که شما با این آب وتاب وبه شیوه ی فوق گوبلزی مطرح کرده اید ، درعالم واقعی وجود خارجی نداد.

ثانیا،  این باصطلاح مقاومت هرچه را نثار کرده بنفع مسعود رجوی وحلقه ی واسطه اش مریم بوده وبنابراین این نثارها بر علیه مصالح مردم ایران بوده است.

ثالثا ، جریان منفوری که قدرت وفطرت کمک به آزادی دوستان تشکیلاتی خودش را 0م ندارد وبرعکس کوچکترین روزنه های بسوی آزادی را برعلیه انها مسدود کرده ، چگونه میتواند برای آزادی خلقی که تعدادی از فرزندانش اسیر تمام عیار رجویست هاهستند ، اقدامی کرده باشد؟

نه عمو یا عمه!

کمک  به آزادی این وآن درفطرت رجوی نیست وشما فقط یاد گرفته اید که همه چیزتان را فدای مسعود رجوی کنید واین فدا کردن با نثار جان بنفع مردم، قابل جمع نیست!

صابر  تبریزی

پولشویی یا همیاری مجاهدین – سفید کردن پول مزدوری

برنامه همیاری مجاهدین خلق

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/همیاری-و-گلریزان-مجاهدین-خلق/

همیاری و گلریزان مجاهدین خلق . این گدایی مجازی برای پوشاندن حقیقت است

همیاری و گلریزان مجاهدین خلقصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و یکم دسامبر 2019:… درنوشته ای که بقصد فریب اذهان عمومی تهیه شده، چنین آمده است : ” ما از خلقمان گدایی می‌کنیم و به آن مفتخریم تا از دیگری تا از هیچ قدرتی و دولتی گدایی نکنیم و تازه مزدوران نمی‌دانند که پیامبری هم داریم که می‌گفت الفقر فخری، فقر و نیاز و گدایی من فخر من است…”. از استعمال این واژه که “خلق” محل سگ هم بشما نمیگذارد،  متاسف و معذورم ! شما  در وسع خود و با تمامی امکانات تهیه شده ازطرف دشمنان خارجی این ” خلق ” را به کام  شیر خونخواره ای بنام سلطه گر اعظم جهانی میاندازید! شما شب وروز به گوش این دشمنان خلق میخوانید تا با حصر اقتصادی هرچه بیشتر آنها، بیماران را ازدارو و… محروم کنید تا زودتر بمیرند و شما را بجای انها وارد ایران کنند که البته وارد کردن شما به ایران فایده ای ندارد واکثریت اعضایتان سالهای آخر عمر خود را سپری میکنند ومنشا اثری نخواهند بود. همیاری و گلریزان مجاهدین خلق .

از گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجویاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

همیاری و گلریزان مجاهدین خلق . این گدایی مجازی برای پوشاندن حقیقت است

26آذر1398

علاوه براینکه برنامه های چندش آور گلریزان ، بیشتر وقت سیمای ضدآزادی ولجن پراکن باند رجوی را گرفته ، وبسایت ها و وبلاگ های منتسبه هم این سیاق را ادامه میدهند.

درنوشته ای که بقصد فریب اذهان عمومی تهیه شده، چنین آمده است :

” ما از خلقمان گدایی می‌کنیم و به آن مفتخریم تا از دیگری تا از هیچ قدرتی و دولتی گدایی نکنیم و تازه مزدوران نمی‌دانند که پیامبری هم داریم که می‌گفت الفقر فخری، فقر و نیاز و گدایی من فخر من است…”.

همیاری و گلریزان مجاهدین خلق

از استعمال این واژه که “خلق” محل سگ هم بشما نمیگذارد،  متاسف و معذورم !

شما  در وسع خود و با تمامی امکانات تهیه شده ازطرف دشمنان خارجی این ” خلق ” را به کام  شیر خونخواره ای بنام سلطه گر اعظم جهانی میاندازید!

شما شب وروز به گوش این دشمنان خلق میخوانید تا با حصر اقتصادی هرچه بیشتر آنها، بیماران را ازدارو و… محروم کنید تا زودتر بمیرند و شما را بجای انها وارد ایران کنند که البته وارد کردن شما به ایران فایده ای ندارد واکثریت اعضایتان سالهای آخر عمر خود را سپری میکنند ومنشا اثری نخواهند بود.

در زمانی که در مراسم خیمه شب بازی مریم درویلپنت، ترکی الفیصل عربستانی اعلام کرد که ما همانطور که از مرحوم مسعود حمایت همه جانبه میکردیم ، از مریم خانم هم خواهیم کرد، چگونه میتوان گفت که گدایی از هیچ قدرت ودولتی درکار نیست؟!

دیگر اینکه ذکر نصفه ونیمه ی یک روایت ، منظور اصلی را نمی رساند و متخصصین مربوط دراین امور ، بر توجه به شرایط زمانی ومکانی نقل روایت تاکید داشته اند.

آیا زمانی که روایت شده که فقر همسایه ی کفر است، ما میتوانیم با  استناد به این روایت وبا قاطعیت کامل نتیجه بگیریم که فقرا همان کفار هستند یا باید بعلت بیان این نکته وموقعیت خاص آن وحرف هاییکه قبل وبعد ازاین جمله زده شده ، توجه داشته باشیم!

ازاین رو، من بهتر میدانم که امثال خود من و رجوی های کم سوادتر از من، با استفاده از کلمات قصار ، احکام قطعی درمورد موضوعات مختلف صادر نکنند که ابدا در صلاحیت شان نیست!

درادامه :

” شاید که بهانه کمک‌مالی و پول بود ولی من که چنین چیزی ندیدم خیلی فراتر، چکاچک شمشیرهای فرزندان ایران را دیدم از نزدیکی قطب شمال تا استرالیا از داخل سلول‌های اوین و گوهردشت تا آن‌سوی جهان، که با کلمات و با روح و قلب و دل و احساس و عاطفه خودشان شمشیر می‌زدند علیه رژیم ضدبشری، هر یک به ترتیبی بله این خانواده ماست- مسعود رجوی ـ ۳مرداد ۱۳۸۹)

درمورد کمک مالی دقیقا!

اما این چکاچک شمشیرها در رویاهای شما وجود دارد وربطی به دنیای واقعی ندارد!

اگر چکاچک شمشیر در شرایط فعلی ایران را دوست دارید و چنین توصیه ای به مردمی که ازعواقب آن شدیدا واهمه دارند میکنید، کارتان درمجموعه ی خرابکاری وتروریزم قرار دارد!

مسئله ی ارتباط عاطفی شما با خانواده ها را چه عرض کنم!

فقط میتوانیم بگویم که چنین چیزی درعالم واقعیت وجود ندارد ورجوی هم بخاطر جنایاتش درحق فرزندان این مرزوبوم و کشور، ازاین موضوع آگاه است ویا بود و نشان دادن دروغین پیوند با خانواده ها، فریب اربابان ازبابت داشتن پایگاه اجتمای مجاهدین است که روند امور ثابت کرده اربابان این ادعا را نپذیرفته ومجاهدین خلق را درقعر جدول اپوزیسیون برانداز قرار داده اند.

همچنین :

” اولین برنامه همیاری با سیمای آزادی در سال ۸۵ بود. آن زمان مجاهدین هنوز در اشرف و عراق و زیر تیغ وحوش مالکی و تحت فشار ۱۲دولت بودند.رژیم با دست باز در عراق ترک‌تازی می‌کرد. فشار بر مجاهدین را به حداکثر رسانده و از آنها می‌ربود. جامعه عراق را هم مثل گراز وحشی شخم می‌زد و آدم می‌کشت و دکتر و دانشمند و خلبان ترور می‌کرد”.

درسال 1385، آمریکائی ها حفاظت شما را بعهده داشتند وباهم گل میگفتید وگل میشنیدید وکسی جرات تعرض بشما را نداشت ودرسایه ی این حمایت تمام عیار، مقرتان به محل آموزش نظامی وجاسوسی تکفیری ها تبدیل شده بود و سران عشایر مخالف ایران، گله گله در کمپ اشرف جمع شده وانعام وخلعت ازشما دریافت میکردند تا ضمن برهم زدن اوضاع عراق، برایتان جاسوسی کنند و شما این دانسته ها را با سران نظامی آمریکا که بیخ گوشتان بوده وهمسفره ی تان ، درمیان میگذاشتید!

ضمنا، برابر اخبار آلترناتیو – اخباری که رسانه ها ی مسلط صهیونیستی- امپریالیستی آنها را منتشر نمیکنند- این دانشمندان برجسته ی عراقی توسط تروریست هایی که ازطرف آمریکا بکار گرفته بودند، بقتل رسیدند.

مثلا استادان کم نظیر دانشگاه پزشکی بغداد به این سرنوشت شوم گرفتاتر شدند و چند نفری که هنوز زنده مانده بودند، بهمراه خانواده اش دراردن اسکان یافته وبطور مخفی وارد عراق شده وطی چند روز تدریسشان ازدانشگاه خارج نمیشدند تا دوباره مخفیانه به اردن به پیش حانواده هایشان برگردند!

صابر  تبریزی

همیاری و گلریزان مجاهدین خلق . این گدایی مجازی برای پوشاندن حقیقت است

***

مریم رجویجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق تروریست تحت نظر ولینعمت جدیدشان موساد در آلبانیعبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

امریکا مریم رجوی مسعود رجوی مجاهدین خلق را به بازی نگرفتوطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

Rudy_Giuliani_Warsaw_Poland_MEK_Rajavi_Cult_Saddam_Private_Army“If the MEK were holding an event on the South Pole, Rudy Giuliani would participate,” Ambassador Daniel Benjamin
اگر مجاهدین در قطب جنوب هم برنامه بگذارند رودی جولیانی شرکت می کند (دانیل بنجامین)ا

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویThe Proof of US Cold shoulder to Maryam Rajavi

همچنین: