برگزاری مراسم بر مزار ندا حسنی؛ کسی که به دستور رجوی ها خود را به شعله های آتش سپرد

Follow Share on Tumblrارسال – انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، تهران، بیست و پنجم ژوئن 2014: … یازده سال پیش در 17 زوئن 2003 ندا 25 ساله خود را به شعله های آتش سپرد تا مریم قجر عضددانلو معروف به مریم رجوی بیشتر از 6 روز را در زندان پلیس فرانسه نگذراند. وی و صدیقه … Continue reading برگزاری مراسم بر مزار ندا حسنی؛ کسی که به دستور رجوی ها خود را به شعله های آتش سپرد