بلاهت مریم رجوی – از سخنان سخیف تا حرکات سخیف تر

بلاهت مریم رجوی – از سخنان سخیف تا حرکات سخیف تر

مسعود رجوی بلاهت مریم رجوی صدام حسین عربستان سعودیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم اکتبر 2021:… میگوید چرا نشسته اید پهپادهای یمنی ها و سایرنیروهای رزیم درمنطقه ازایران پهپاد دریافت میکنند انگارآدمخواران شرق وغرب خبرندارند. اگرفکرکرده است میتواند با دجالیت و شانتاژ و پفیوزی سیاسی برعلیه ملتهای مظلوم وستم دیده منطقه اقدام وتوسط امریکا درمیز مذاکره با ایران به بهانه موشک و پهپاد آنها را بنفع عربستان و امریکا خلع سلاح کند بسیارابله تشریف دارد. آنها خود تولید میکنند و نیاز ندارند تا ایران موشک و پهپاد بارکشتی وهواپیما کرده به آنها برساند. مگر حماس کله صهیونیستها چهارهزارموشک درعرض دوروز ریخت ازایران فرستاده شدند؟ چگونه و ازچه طریقی ارسال شد؟ همچنین یمنی که هفت سال درمحاصره کامل وهابیت است. آیا رجوی اینقدرشعور و درک سیاسی و نظامی ندارد مسایل ساده رافهم کند. بلاهت مریم رجوی. 

مسعود رجوی بلاهت مریم رجوی صدام حسین عربستان سعودیشکوه فرضی خیمه شب بازی مریم ، مدیون پول عربستان است

بلاهت مریم رجوی – از سخنان سخیف تا حرکات سخیف تر 

1- رجوی با چه زبانی بگوید مزدوراست

“میگوید چرا نشسته اید پهپادهای یمنی ها و سایرنیروهای رزیم درمنطقه ازایران پهپاد دریافت میکنند انگارآدمخواران شرق وغرب خبرندارند. اگرفکرکرده است میتواند با دجالیت وشانتاژ وپفیوزی سیاسی برعلیه ملتهای مظلوم وستم دیده منطقه اقدام وتوسط امریکا درمیز مذاکره با ایران به بهانه موشک وپهپاد آنها را بنفع عربستان و امریکا خلع سلاح کند بسیارابله تشریف دارد آنها خود تولید میکنند و نیازندارند تا ایران موشک و پهپاد بارکشتی وهواپیما کرده به آنها برساند مگر حماس کله صهیونیستها چهارهزارموشک درعرض دوروز ریخت ازایران فرستاده شدند؟ چگونه و ازچه طریقی ارسال شد؟ همچنین یمنی که هفت سال درمحاصره کامل وهابیت است. آیا رجوی اینقدرشعور و درک سیاسی و نظامی ندارد مسایل ساده رافهم کند”

می گوئیم رجوی مزدوراست اعتراض میکند چرابمن میگویید مزدور من رهبرانقلابیون جهان و رهبرعقیدتی تمام مسلمین هستم اسلام را ازدست ارتجاع دراورده بجای عبا وعمامه لباس های رنگارنگ بنفش سبز ابی ونیلی برتن مریم سرچشمه فزایندگی وزایش پوشاندم رابطه او با تمام اعتقادات ازجمله بولتون وجولیانی وصهیونها وسایرادمخواران را برقرارکردم چرا ؟ چون ادمخواری خودش اعتقاد ومذهب است رابطه با مذاهب دیگر ازاصول اسلام است که به ان پایبند بودم هدف چی بود دریک کلام انسان سازی بوده انها را مثل مریم به سرچشمه فزایندگی وزایش متصل کنم ولی ما نفهمیدیم چرا مریم خودش این وسط ادمخوارشد ازحرفهای بی سروته وصد من یه غاز رجوی بگذریم چند روزیست روی دوموضوع مانورمیدهد

قتل خاشقجی، معیاری جهت سنجش ارزش ها

یک : بشدت ازمذاکره میترسد برعلیه ان اقدام وادمخواران رابصف کرده تا اندرباب برجام لنترانی بخواند چرا ؟ چون میداند که امریکا بشدت ضعیف شده و درمیز مذاکره باید امتیازهای اساسی بدهد که برای رجوی نابود کننده خواهد بود

دو : بحث پهپادها را شروع کرده مبنی براینکه پهپادها برعلیه منطقه بخوانید صهیونیزم ووهابیت واوانجلیست هاست با راه اندازی تبلیغات ومانورروی پهپادها دراستانه مذاکرات میخواهد بگوید درمیزمذاکرات بحث پهپادها را روی میزبگذارید وامتیازبگیرید غافل ازاینکه اولا هرگزحکومت ایران به ان تن نخواهد داد دوم مگرموشکها را داده که بخواهد پهپادها رابدهد ؟

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

میگوید چرا نشسته اید پهپادهای یمنی ها وسایرنیروهای رزیم درمنطقه ازایران پهپاد دریافت میکنند انگارادمخواران شرق وغرب خبرندارند اگرفکرکرده است میتواند با دجالیت وشانتاژ وپفیوزی سیاسی برعلیه ملتهای مظلوم وستم دیده منطقه اقدام وتوسط امریکا درمیز مذاکره با ایران به بهانه موشک وپهپاد انها را بنفع عربستان وامریکاخلع سلاح کند بسیارابله تشریف دارد انها خود تولید میکنند ونیازندارند تا ایران موشک وپهپاد بارکشتی وهواپیما کرده به انها برساند مگرحماس کله صهیونیستها چهارهزارموشک درعرض دوروز ریخت ازایران فرستاده شدند چگونه وازچه طریقی ارسال شد همچنین یمنی که هفت سال درمحاصره کامل وهابیت است ایا رجوی اینقدرشعورودرک سیاسی ونظامی ندارد مسایل ساده رافهم کند گرچه ندارد ولی او کاری با حقایق ندارد بدستوراربابان دراستانه مذاکرات تبلیغات بنفع انها میکند این وسط صهیونیزم ووهابیت واوانجلیستها چقدربدبخت شده اند که دست بدامن رجوی شده اند تا بیاید جفنگیات رابه اسم مبارزه بخورد ملت بدهد تاشاید چیزی درچنته داشته باشند جهت اطلاع رجوی چند سال است که مینویسم دوران امریکا تمام شده ودرحال فروپاشیست التماسهای انها برای مذاکره یکی دیگرازدلایل فروپاشی امریکاست رجوی بی جهت مزدوری ونوکری انها را میکند ، بوق جنایتکاران شده ودشنه جانیان را تیز گلوها میبرد وشکم ها میدرد آدمی را یاد ابن زیاد وشمروخولی وهند جگرخوارمی اندازد ولی یک چیزرا خوب بنمایش گذاشته انهم اشکارا میگوید منم مزدورمنم خود فروخته منم دشمن ایران وایرانی با چه زبانی بگوید تا بقیه باورکنند زبانش مو دراورد

لینک به منبع

2- پیک های مریم و جر و واجر شدن انقلاب

“ژنیت وبقیه میهمانان بلند شده شروع به رقص کردند به مردها اشاره کردند که بلند شید وبا انها برقصید تعدادی بلند شده با انها رقصیدند جلو میز سروغذا ایستاده بودم یکی ازخانمها امد کنارم ایستاد گفت چرا نمیری برقصی جواب دادم کی دیدید که بنده برقصم دوما اگربروم با خانمها برقصم انقلاب خواهرمریم درذهنم سوراخ میشود نگاه غضب الودی بمن کرد ورفت بعد هم چیزی نگفتند زیرا حرف خودشون را زدم نمیتونستند بخاطران حرف وخواسته مرا به صلابه بکشند …… بمن گفت وقتی میهمانها خارج شدند سریع میوه ها را جمع کن ببرانبار ، پشت نفرات ایستاده بودم دو دقیه طول نکشید ومیهمانها ازسالن خارج نشده بودند به پشت خودم نگاه کردم دیدم ازچند جعبه میوه یک دونه هم روی میزنمونده”

قول داده بودم درباره امدن همسایه های مریم رجوی ازفرانسه به اشرف بنویسم نوشتاردرهمین رابطه است قبلا امدن سیاهپوست که بدنش بوی گند میداد را نوشتم

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

مریم چند تا ازهمسایه های خود درفرانسه رابرای اولین باربه اشرف فرستاد که خانم ژینت که فوت کرد هم جز انها بود میهمان اصلی همین خانم بود که همراه سه چهارهمسایه امده بودند واولین شب هم میهمان مقرما بودند بعد ازظهرنشست گذاشته ویاد اوری کردند که خواهرمریم پیکهای انقلاب خود رافرستاده تا محاصره دولت مالکی را بشکند !!!!! درسالن میزبزرگی گذاشته وروی ان چند جعبه میوه بنام کوه میوه چیده بودند تعدادی هم با دمشون گردو میشکستند که دو گروه بودند یک چماقداران وکسانی که روی زانوان زندگی وهیچ حرفی غیرازمجیزگویی نداشتند گروه دوم شکم پرستانی بودند که بخاطرشکم ویک لقمه غذای بیشتردستشون میافتاد صد نفررا میکشتند همانهایی که دزدی وکمدها راخالی میکردند که اینگونه شرایط انها راشاد میکرد میهمانها امدند نوشابه بود یا شراب نمیدونم توی لیوان روی میز انها گذاشته بودند بما هم گفتند نوشابه هاتون رادرلیوان بریزید همه چیزبا دستوربود ژینت لیوانش رابرداشت وبسمت نفرات امد که لیوانش رابسبک مشروب خورها به لیوان نفرات بزند با اشاره گفتند بزنید لیوانش را به لیوان نفرات چسبوند ورفت شام خورده شد بعد شام میزها را کنارکشیده وسط راخالی کردند ژنیت وبقیه میهمانان بلند شده شروع به رقص کردند به مردها اشاره کردند که بلند شید وبا انها برقصید تعدادی بلند شده با انها رقصیدند جلو میز سروغذا ایستاده بودم یکی ازخانمها امد کنارم ایستاد گفت چرا نمیری برقصی جواب دادم کی دیدید که بنده برقصم دوما اگربروم با خانمها برقصم انقلاب خواهرمریم درذهنم سوراخ میشود نگاه غضب الودی بمن کرد ورفت بعد هم چیزی نگفتند زیرا حرف خودشون را زدم نمیتونستند بخاطران حرف وخواسته مرا به صلابه بکشند میهمانی تمام ، قرارشد بروند موقع خروج ازسالن جمعیت راهرو درست کرده بودند تا انها ازوسط جمعیت بروند خانمی بمن گفت وقتی میهمانها خارج شدند سریع میوه ها را جمع کن ببرانبار ، پشت نفرات ایستاده بودم دو دقیه طول نکشید ومیهمانها ازسالن خارج نشده بودند به پشت خودم نگاه کردم دیدم ازچند جعبه میوه یک دونه هم روی میزنمونده درعرض یک دقیقه همه را غارت کرده بودند طوری که قوم مغول هم با این سرعت اموال ملت ایران را هرگزغارت نکردند میهمانها جلوسالن درحال خداحافظی بودند منهم توی سالن بودم خانم امد گفت میوه هارا چه سریع بردی گفتم خواهرکدام میوه دودقیقه بعدنگاه کردم یک دونه نمونده بود عجوج ومعجوجها همه راغارت کرده بودند سوال کرد چرابرادران اینطوری هستند جواب دادم باید با قانون عرضه وتقاضا بررسی کرد دوم خواهرمثل اینکه دست پروردگان خودتون هستند دوباره نگاه غضب الود بدترازحرف قبلی بمن کرد ورفت این ازشرح ماوقع

تابستان داغ مریم رجوی – سخنرانی بقایای صدام برای ایران اینترنشنال عربستان

نیروها چه زن وچه مرد با چهل سال سابقه تشکیلاتی اجازه نداشتند بهم سلام بدهند جرم بزرگی بود چون انقلاب مریم سوراخ سوراخ میشد توی جاده وزیرافتاب گرم تموزچه زن و مرد اجازه نداشتند همدیگررا سوار ماشین خود کنند زیرگرما میموندند ولی وقتی پای منافع وسو استفاده درمیان بود ازلیوان زدن به لیوان خانم ژینت وبقیه خانمها ورقصیدن با انها عملی انقلابی شمرده میشد همانگونه که مریم رجوی ادا واطوارمدرنیته درمیاورد وبا مردهای خارجی دست میداد رجوی صداش درنمی اومد چون خودش خط میداد چکارکنند بعد ازدست دادن مریم رجوی وصحنه های سالن بیانگراین بود که انقلاب حتی درذهن مریم ومسعود رجوی کشک است هیچ ارزشی درذهن انها ندارد ولی بنام انقلاب نیروها را به صلابه کشیده وروحی وروانی وفیزیکی ملت را شکنجه میدهند انقلاب ابزار سرکوب است ولاغیر

لینک به منبع 

(پایان)

بلاهت مریم رجوی – از سخنان سخیف تا حرکات سخیف تر 

***

پیام  مسعود رجوی ،  اخبار کانالهای تلویزیونی آمریکارجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استراتژی-لنگ-بستن-رجوی-برای-دشمنان-ایر/

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

استراتژی تغار مجاهدین خلق استراتژی لنگ بستن رجوی علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم ژانویه 2021:… رجویها چیزی در چنته نداشته و ندارند. با آویزان شدن و لنگ بستن برای همین آدمخواران زنده اند. در تمام عمرشان مجیزگوی جانیان و جنایتکاران و دشمنان ایران و ایرانی بوده  و هستند مجیزگویی و لنگ بستن برای غربیها استراتژی رجوی ست که در شکاف زیسته و در شکاف هم خواهد مرد. عملکردهای رجوی آدمی را یاد مارمولک میاندازد. تا چیزی میبیند فورا داخل جرزدیوار می خزد و تا اطمینان از رفع خطر در جرز و شکاف دیواراوقات را میگذراند.  تروریست است. با صدام هم کاسه. آنوقت همین امریکا و اروپای مماشاتگر به عراق حمله و با رجوی چلو کباب میخوردند طلبکار از آنها هم هست. استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان 

استراتژی تغار مجاهدین خلق استراتژی لنگ بستن رجوی ارتش گرسنگان یا آزادیبخش ؟ استراتژی تغار مجاهدین خلق در بعدی جدید

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

آقا و خانم رجوی زیرهربیرقی سینه میزنند

وضعیت آقا و خانم رجوی و سازمان مجاهدین و شورای مقاومت آنها برهمگان مشخص است. یک روز زیرعلم تروریسم ، یک روز زیر علم بوش و ترامپ ، روز دیگر زیر علم اسراییل ، اما رجوی همیشه گفته  دمکراتها و اروپا با حاکمیت دینی مماشات میکنند. این حرف جزو دروغهای هزاران باره رجویها ست. واقعیت بیرونی ندارد چرا ؟ برای اینکه همین دمکراتها وقتی مجاهدین را در لیست تروریستی قرار دادند هیچ وقت دفتر آنها در واشنگتن را نبستندم هیچ وقت از ورود آنها به کنگره و سنا و رابطه با سناتورها جلوگیری نکردند. فقط گفتند در خیابونها پول جمع ـوری نکنید و در برابر تمامی کارهای آنها سکوت و همکاری هم کردند. درنهایت این دمکراتها بودند که مجاهدین را از لیست تروریستی خارج و آنها را ازعراق به آلبانی با پول امریکا به هجرت بزرگ کمک کردند پس می بینیم حرف رجوی سر تا پا دروغ و دغل و شیادیست. اروپا هم همین ریل را رفته و در حال ادامه دادن است.

اما رجوی درزمان ترامپ به دمکراتها و اروپا حمله و ازانها میخواست ازسیاست مماشات دست بردارند. سیاستی که رجوی اسم آنرا مماشات میگذارد ضدیت اروپا با ایران وایرانی ها را میگوید. درحقیقت حرف رجوی اینه که چرا آنها اتحاد بین المللی مثل داستان عراق و لیبی ایجاد و به ایران با صد و بیست کشورحمله نمیکنند. میگفت اگراروپا مماشات نکند ما حاکمیت را سریعا سرنگون میکنیم و دلیل سرنگون نشدن مماشات اروپا وامریکاست. البته بنده معتقدم و بارها نوشتم دمکراتها بسیارجانی تراز بقیه هستند و اگر دیده باشید کابینه بایدن تماما صهیونیست  و ضد ایران و جنگ طلب تشریف دارند. ازاینها که بگذریم سایتهای رجوی وهواداران شروع کرده اند شب و روز حرفهای اعضای کابینه بایدن را غرغره کردن و آویزان اروپا شده اند. چی شد مماشات که بد بود. اخ بود. زشت بود. ضد مردمی بود. چوب زیربغل حاکمیت بود. چرا با لنگ اندازی مشمئزکننده شب و روزحرفهای آنها را تکرارمیکند؟ 

رجویها چیزی در چنته نداشته و ندارند. با آویزان شدن و لنگ بستن برای همین آدمخواران زنده اند. در تمام عمرشان مجیزگوی جانیان و جنایتکاران و دشمنان ایران و ایرانی بوده  و هستند مجیزگویی و لنگ بستن برای غربیها استراتژی رجوی ست که در شکاف زیسته و در شکاف هم خواهد مرد. عملکردهای رجوی آدمی را یاد مارمولک میاندازد. تا چیزی میبیند فورا داخل جرزدیوار می خزد و تا اطمینان از رفع خطر در جرز و شکاف دیواراوقات را میگذراند.  تروریست است. با صدام هم کاسه. آنوقت همین امریکا و اروپای مماشاتگر به عراق حمله و با رجوی چلو کباب میخوردند طلبکار از آنها هم هست. فکرنمیکنم کسی دردنیا طلبکارتر از رجوی پیدا شود. دلیل اینگونه حرفها از اینجا نشات میگیرد که مماشات را پیش میکشد و زیر کلمه مماشات و تکرار آن در زیر بده بستانهایش را انجام  و به  بهانه جنگ با خمینی زیر قبای آنها رفتن را توجیه و یاوه ها و حرفهای ضد ایرانی آنها را تکرار میکند. اگر از این حرفها نزند که نمیتواند زیرعلم آنها سینه بزند. به همین دلیل تروریسم را ارتش آزاد وعشایرانقلابی میخواند و در مقابل امریکا و اروپا را مماشات گر تا راحت و بدون دغدغه به سینه زنی خود ادامه بدهد. به آقا وخانم رجوی یاد آوری میکنم که خانه از پای بست ویران است. با دوغ آب مالی و نقش و نگار رنگی خانه استوار نمی ماند.

لینک به منبع

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایران

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-آویزان-هر-کفن/

رجوی آویزان هر کفن

رجوی آویزان هر کفنعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هشتم اکتبر 2020:… یکی ازکارهای همیشگی رجویها آویزان شدن ازکفن است که ازفاز سیاسی ادامه دارد وهرچه زمان میگذرد. آنها ورشکسته و درمانده میشوند به آویزان شدن ازکفن بیشتراحساس نیازمیکنند یک روزقهرمان ملی بنام علی اکبرکه لاجوردی را کشت علم میکنند. یک روز قهرمان ملی نوید افکاری میشود که توهین به قهرمان ملی سابقش است. یک روز به مرضیه آویزان  و دفتراورا دزدیده  ودرنهایت کفن او را برسروصورت میمالند و یک روز آویزان کفن شجریان میشوند. یک روز مرضیه قناری و بزرگترین هنرمند ایران لقب میگیرد و یک روز مثل قهرمان ملی خود او را ول کرده نان به نرخ روز خورده شجریان را درهنر به آسمان میبرند. سوارقالیچه او را به کهکشان همسایه میفرستند. یک روز کفن کرونایی میپوشند و اشک تمساح میریزند. رجوی آویزان هر کفن .

افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی استافشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

رجوی آویزان هر کفن

آقای رجوی وخانم عضدانلو را آویزان ازکفن می بینم

رجوی آویزان هر کفن

رجوی آویزان هر کفن

دراین نوشتاربه دوموضوع به اختصاراشاره میکنم

یکی ازکارهای همیشگی رجویها اویزان شدن ازکفن است که ازفاز سیاسی ادامه دارد وهرچه زمان میگذرد انها ورشکسته ودرمانده میشوند به اویزان شدن ازکفن بیشتراحساس نیازمیکنند یک روزقهرمان ملی بنام علی اکبرکه لاجوردی را کشت علم میکنند یک روز قهرمان ملی  نوید افکاری میشود که توهین به قهرمان ملی سابقش است یک روز به مرضیه اویزان ودفتراورا دزدیده ودرنهایت کفن اورا برسروصورت میمالند ویک روز اویزان کفن شجریان میشوند یک روز مرضیه قناری وبزرگترین هنرمند ایران لقب میگیرد ویک روز مثل قهرمان ملی خود اورا ول کرده نان بنرخ روز خورده شجریان را درهنربه اسمان میبرند سوارقالیچه  اورابه کهکشان همسایه میفرستند یک روز کفن کرونایی میپوشند واشک تمساح میریزند غافل ازاینکه ملت ایران خود انها را تمساح شریک ادمخواران غربی ووهابی وصهیونیزم میدانند روزی اویزان کفن متعفن وگندیده تروریستها درسوریه وعراق میشوند وروزی اویزان کشته های وهابی درانفجارپالایشگاه توسط یمنی ها وامروزچون پمپئو وترامپ ویاران هنوزکفن ندارند بند تنبان انها را غنیمت شمرده اویزان میشوند سوالی که مطرح است براستی چرا وچه مشگلی رازا انها حل میکند دریک کلام وقتی شکستهای پی درپی میخورند وخود را به درودیوارمیکوبند هرپالانی رادرقواره خود میپندارند ولی خط شکست خورده پیش نمیرود مجبورهستند برای سرخ نگه داشتن صورت به کفنها اویزان شوند که اخرین ان تحریم تسلیحاتی بود که امروز ازهم پاشید درحقیقت کفنها حکم سیلی صورت سرخ کن رادارد که برسروصورت خود مینوازند

 

موضوع دوم کودک یازده ساله ای درایران خود کشی کرده که بنده دلیل ان وهرمصیبت دیگربه ملت را حاکمیت میدانم وباید روزی جوابگوی تمام جنایتهایش باشد اما رجوی انرا علم کرده درصورتی که خودش سابقه طول ودرازی دراین باره دارد اگرما یک خودکشی یا حتی ده نفررا درجمعیت هشتاد میلیونی ایران تقسیم کنیم امارخود کشی یک به هشت میلیون میشود انهم افراد عادی جامعه که احتمالا ازسواد وعلم هم بی بهره وجز اقشارضعیف جامعه هستند وسن وسال انها که بنده میخونم اغلب به سن قانونی هم نرسیده است ولی سوال ازرجوی راستی درجمعیت سه هزارنفری تو دراشرف چند نفرخودکشی و خود سوزی کردند اگرده نفربگیریم که زیادتراست میشود یک به سیصد نفر مقایسه کنید با یک به هشت میلیون چند برابر است میشود چیزی حدود بیست وهفت هزاریعنی امارخود کشی درتشکیلات رجوی بیست وهفت هزاربرابر ایران است این راهم درنظربگیرید که نیروی تشکیلاتی رجوی افراد عادی جامعه نیستند طبق تعاریف رجوی انها گوهران بی بدیل عبورکرده از ف وجیم وکه زنان رابالای سرخود با افتخارپذیرفته وبه تبعیض مثبت ادعایی تن داده اند تا ملت خود را رها کنند ، گلهای سرسبد ملت ایران  اگاه ترین قشرجامعه هشتاد میلیونی تشریف دارند سفید سفید وپاک ورها ازهرگونه تفکرات وخصلتهای استثماری مثل خود رجوی وعضدانلو هستند پس چگونه است چنین افرادی دردرون تشکیلات وحاکمیت رجوی امارخودکشی بیست وهفت هزاربرابر است میشود آقای رجوی و خانم عضدانلو دراینباره روشنگری وتوضیحات لازمه را برای مرم ایران وجهان بدهند وهمه را ازابهام بیرون بیاورند حقیقت اینه همه اینکارها واویزان شدن به کفن بچه یازده ساله واستفاده سیاسی ازان اوج رذالت وپستی وبی حیایی وبی وجدانی ست که ازانقلاب اید ئولوژیک کذایی وضد بشری وسرکوبگربیرون میاید ودوم شکستهای وبن بست استراتژیک که دران گرفتارونه راه پیش دارند ونه راه پس اگرترامپ هم ببازد که بحث دیگری ازدردهای بی درمان رجوی را عیان خواهد کرد که بارها اشاره کردم ، بعد انتخابات به ان خواهم پرداخت

لینک به منبع

رجوی آویزان هر کفن

***

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

همچنین: