بمناسبت روزجهانی زن ،  برنامه ویژه انجمن زنان در تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، هشتم مارس 2020:… خانم بتول سلطانی  مدیرانجمن زنان ایران در آلمان   دررابطه با: – زنان در فرقه رجوی در استثمار و سرکوبی ما فوق تصور بصورت زنده و خانم زهرامعینی  از انجمن زنان ایران در آلمان   دررابطه با موضوعات زیر: – تبریک روز جهانی زن – دیدگاه فرقه مجاهدین نسبت به زنان و مردان و خانواده ها بصورت زنده صحبت کردند. در ادامه برنامه پیام ویدیویی خانم حمیرامحمدنژاد از انجمن زنان ایران در آلمان   دررابطه با موضوعات زیر: – تحلیل کوتاهی از تاریخچه روز زن – دیدگاه فرقه رجوی نسبت به زنان – برخورد استثماری و برده گونه فرقه رجوی نسبت به زنان پخش گردید. بمناسبت روزجهانی زن ،  برنامه ویژه انجمن زنان در تلویزیون مردم